BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SolTech Energy Sweden AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31. SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SolTech Energy Sweden AB (publ)

2 Bokslutskommuniké SolTech Energy Sweden AB (publ) lämnar följande bokslutskommuniké för helåret Koncernen består av moderbolaget i Sverige samt ett helägt rörelsedrivande dotterbolag i Spanien, SolTech Energy Mediterraneo S.L. AFFÄRSIDÉ SolTechs affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja ett, i en fastighets yttre skal (tak och/eller vägg), integrerat solenergisystem som är flexibelt, hållbart, estetiskt tilltalande och ekonomiskt försvarbart för kunden utan någon form av subventioner, även i marknader med begränsad andel sol. Nettoomsättningen för SolTech koncernen uppgick till kronor ( kr). Rörelseresultatet förbättrades till kronor ( kr). Resultat per aktie efter finansnetto uppgick till -0,056 (-0,10) kr. Totalt tecknades i höstens nyemission aktier till kursen 0,95 kronor per aktie. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till kronor ( kronor). Nya orders i form av kompletta materialsatser för egen installation erhållna. SolTechs solenergisystem utsågs till årets hetaste materialnyhet på Nordbyggmässan. Nytt vattenburet solenergisystem utvecklat. Bolagets nya konsumentprodukt SolTech Flex lanserades på Hem & Villamässan. Ny försäljningsstrategi för dotterbolaget i Spanien har lanserats. SolTech har utökat sitt agent- och återförsäljarnätverk i Sverige. Stort internationellt intresse för såväl SolTech Flex som för SolTech System. (Siffror inom parentes avser 2009) Efter periodens utgång Eget montage och installationsteam under uppbyggnad. Nytt vattenburet solenergisystem färdigt för marknaden. SolTech medverkade i inslag på Sydkoreansk nationell TV. Letter of Intent (LOI) med amerikanskt fastighetsbolag. Ett nytt svenskt patent har beviljats. Fortsatt stort internationellt intresse för SolTechs produkter. 1

3 Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Koncernredovisning tillämpas från och med Tidigare år avser endast moderbolaget. Det vilande bolaget T.E.M.E.F. Energiboden AB, har under 2010 likviderats och helt avvecklats. (Belopp i KSEK) /2007 Likvida medel Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter skatt % 71% Eget kapital Externa lån vid årets slut Soliditet SolTech System Systemet som är patenterat, fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare, och lämpar sig för såväl nybyggnad som för eftermontage på alla typer av befintliga byggnader, från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem. För mer information, se SolTech System på nära håll. SolTech System-installation på en villa i Huddinge SolTech Flex - en solfångare för fritidshus Som ett led i SolTechs strategi att snabbare öka tillgängligheten och försäljningen, lanserade bolaget under hösten 2010, en enkel, billig och effektiv solfångare för självmontage pris till konsument kronor! Produkten monteras och demonteras enkelt och har utvecklats för att bidra till underhållsvärmebehovet i sommarstugor och fritidshus, höst, vinter och vår och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat. Som ett led i en större lanseringsplan genomför bolaget för närvarande ett testprogram med SolTech Flex. Avsikten är att bred lansering och volymförsäljning skall inledas 2011 alt Vid tidpunkten för lanseringen är avsikten att testresultat som visar ett års sammanhängande drift ska finnas tillgängliga från referensgrupperna, eftersom dessa ingår som en del i kommunikationsplanen för produkten. SolTech Flex i drift på fritidshus i Stockholm 2

4 VD Frederic Telander kommenterar Ett spännande och givande år har lagts till handlingarna. Premiär för handel i bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden, SolTech System utsett till årets hetaste materialnyhet, intresset för SolTech System från den kommersiella sektorn (innehavare av flerfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter) ökar, SolTech Flex framgångsrikt lanserad med mycket stort intresse som resultat och en framgångsrikt genomfört nyemission som tillförde drygt 7,4 Mkr före emissionskostnader och cirka 300 nya aktieägare, är alla positiva nyheter. Negativt är att Spaniens ekonomiska problem har fortsatt innebärande lägre försäljning än planerat för SolTech i tredje och fjärde kvartalet I syfte att vända en fortsatt svag utveckling i Spanien till en stark sådan under 2011, antog bolaget under fjärde kvartalet 2010 en ny försäljningsstrategi, som innebar att vi minskade personalstyrkan i Spanien med tre personer för att hålla kostnaderna nere, samtidigt som vi fokuserade på att bredda organisationen försäljningsmässigt genom att knyta upp duktiga agenter och distributörer med bra referenser och lokala nätverk. Vi fokuserar i första på Andalusien som också är den största provinsen i Spanien, för att därefter, beroende av utfall expandera vidare till landets övriga provinser för att slutligen bli rikstäckande. Mottagandet av SolTechs System bland agenter och distributörer i Andalusien har varit mycket bra. Efter första kvartalet 2011 kan vi summera antalet ansluta agenter och distributörer till 22. Därtill har vi ytterligare 10 med vilka vi inväntar undertecknade avtal i retur. Detta innebär att vi nu täcker in Andalusien såväl försäljnings- som montage- och installationsmässigt. Vi har i dag agenter i Malaga, Huelva, Cadiz, Sevilla, Cordoba, Granada, Jaen och Almeria. Vi ser redan positiva effekter i form av lokalt genererade intressenter, vilket också var en av strategins hörnstenar lokalbefolkningen på en ort gör helst affärer med lokala affärsidkare! Intresset för SolTechs produkter i Sverige är stort. Den stränga vintern med mycket snö och sträng kyla i hela landet har medfört en begränsad försäljning i första kvartalet, vilket dock var planenligt. Med våren i antågande och ett ökande intresse från marknaden kring renovering och byggnation, tar vi nu tag i ett antal spännande projekt och jobbar framåt. Vi ser också mycket glädjande ett ökat internationellt intresse för våra produkter. Speciellt stort intresse har vi fått från Sydkorea. Ett sydkoreanskt TV-team från KBS, Koreas motsvarighet till SVT besökte SolTech i december månad 2010, och gjorde ingående intervjuer med ledande befattningshavare på plats. Inslaget sändes därefter i Sydkorea. Vi kan per dags dato summera antalet sydkoreanska intressenter till över femtio med varierande storlek från små privatägda till stora publika bolag. Intresset fördelar sig ganska jämt mellan SolTech System och SolTech Flex. Vi har hittills tagit emot två delegationer från sydkoreanska bolag, vilka visat intresse för både SolTech System och SolTech Flex. Vi ser 2011 an med tillförsikt! Verksamheten i övrigt under året Under hösten 2010 genomfördes en nyemission. Totalt tecknades aktier till kursen 0,95 kr, varvid bolaget tillfördes kronor före sedvanliga emissionskostnader. Försäljning Under andra halvan av 2010 har bolaget som ett komplement till försäljningen gentemot villamarknaden, fokuserat mer på försäljning och marknadsföring mot större objekt i syfte att skapa affärer inom nya segment för att snabbare öka tillväxten. 3

5 SolTech Flex har tagits emot mycket väl med ett femtiotal försålda enheter ute på marknaden för tester och utvärdering. Även utomlands är intresset för produkten stort. Ett antal provenheter har bl.a. sålts till Sydkorea. Koncernens försäljning för 2010 uppgick till 5,6 Mkr, en ökning med 670 % jämfört med året innan, vilket är mycket positivt men ändå mindre än de 8-10 Mkr vi budgeterat, vilket berodde på en mindre försäljning än planerat i sista kvartalet i Spanien för SolTech System och i Sverige för SolTech Flex. Att vi inte uppnådde budget i Spanien i sista kvartalet 2010, är såväl en konjunktur- som en strategifråga. Intresset finns i allra högsta grad hos kunderna, men alla har inte ekonomin! Med vår nya spanska strategi breddar vi upptagningsområdet högst väsentligt, och skapar därigenom bättre förutsättningar att lyckas. Vad gäller SolTech Flex lanserade vi produkten i oktober 2010 i samband med Hem & Villamässan, vilket var sent på året med hänsyn till att det i första hand är en produkt för underhållsvärme i fritidshus! Många människor hade helt enkelt stängt sina fritidshus för vintern redan i mitten av oktober. Visst genererade produkten stort intresse med viss försäljning som följd, men inte i den omfattning som vi hade räknat med. I dag vet vi genom konsumentundersökningar och research att bästa försäljningsfönstret för en produkt som SolTech Flex, bedöms vara augusti-september. Investeringar och avskrivningar Koncernens investeringar i immateriella rättigheter och aktiverade utvecklingskostnader har uppgått till 505 (978) KSEK. Avskrivning har gjorts enligt plan med 20 %. Årets underskott i SolTech Energy Mediterraneo S.L. har täckts med aktieägartillskott från moderbolaget om tkr. Aktieägartillskottet har först ökat posten aktier i dotterbolag och därefter har nedskrivning av aktieposten gjorts med tkr. Aktien SolTechs aktie är ansluten till Euroclear. Handel i aktierna sker genom Alternativa aktiemarknaden fr.o.m Aktiekapitalet uppgår till ,10 kronor fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,005 kronor. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas tisdagen den 31 maj. Tullinge den 5 april 2011 SolTech Energy Sweden AB (publ) Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Mekanikervägen 12 Tel: SE TULLINGE Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor 4

6 Koncernresultaträkningar och koncernbalansräkningar, belopp i SEK Resultaträkningar Koncernen Nettoomsättning Förändring pågående arbeten Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror, handelsvaror och främmande arbeten Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Periodens resultat Balansräkningar (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Kassaflödesanalys Koncernen Belopp i kronor 2010 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Förändring av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulagret mm Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Finansieringsverksamhet Nyemission och andra ägartillskott Kassaflöde finansieringsverksamheten Använda medel Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde använda medel Årets kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Fragus Group AB (publ)

Fragus Group AB (publ) AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kristianstad den 31 oktober 2008. VD Rolf-Ingar Schou har ordet Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer