Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige med fokus på män i åldern år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige med fokus på män i åldern år Authors: Civilekonomprogrammet Tutor: Examiner: Subject: Level and semester: Håkan Locking Dominique Anxo Nationalekonomi Master Thesis, Spring 2011

2 Förord Jag vill med detta förord tacka de som bidragit med värdefulla synpunkter och uppmuntrande kommentarer under det här examensarbetets gång. Framförallt vill jag tacka min handledare Håkan Locking för att han orkade ta sig igenom såväl tidiga utkast av inledningskapitel som uppsatsen i sin långa helhet och under hela periodens gång bidrog med intressanta aspekter och värdefulla synpunkter. Jag vill också tacka min kontaktperson på Svenska Spel, Rebecka Johansson, som med sina branschmässiga kunskaper bidrog enormt mycket vid framtagningen av uppsatsens fokus och frågeställning samt, för metodvalet, viktigt underlag och betydelsefulla kontakter. Vidare vill jag tacka Lars Behrenz (Linnéuniversitetet), Ulla Romild (Folkhälsoinstitutet), Christina Hagen (Lotteriinspektionen) och Per Binde (CEFOS). Era bidrag i form av kommentarer på metodval och tillgång till väsentlig data har varit guld värda. Tack! Maj, 2011

3 SAMMANFATTNING I Sverige ökade problemspelarandelen för män i åldern år under åren , medan den för övriga befolkningsgrupper var stabil eller minskade. I den här uppsatsen har denna spelproblemsutveckling analyserats i samband med den svenska spelmarknadens utveckling vad gäller marknadsformen, spelen och dess riskfaktorer, marknadsföringen och andra faktorer utanför marknaden. En omfattande litteraturstudie genomfördes för att kartlägga utvecklingen så detaljrikt som möjligt. Därefter gjordes en kvalitativ analys av tvreklam för spel för att ta reda på hur den var riktad. Sist sattes faktorerna arbetslöshet, psykisk hälsa och sökordspopularitet i de olika spelen i relation till spelmarknadens omsättning för att urskilja eventuella samband. Arbetet mynnade ut i tre tänkbara förklaringar till vilka samband det finns mellan spelproblemens utveckling och den utveckling som skett på marknaden i stort. Resultatet visade att det verkar som att den nya spelmarknaden på Internet är riktad mot problemgruppen unga män i åldern år, främst vad gäller funktionssätt och spelformer, men också delvis marknadsföringen. Att ungdomsarbetslösheten var hög under perioden indikerade också på en förklaring till det ökade problemspelandet i gruppen. 2

4 ABSTRACT The share of problem gamblers increased for men between years old during the period , while the share were steady or decreased for other classes of population. This study examines the relation between this development of problem gambling and the Swedish gambling market. The factors that are studied are the functioning of the market with a focus on the new Internet market for gambling, the games and the underlying risk factors in those, the marketing and other factors outside the gambling market. First a large literature review was made to map the development as detailed as possible. After that a qualitative analysis of the content in television commercials was done to see if they were made for the problem group. At last the factors unemployment, mental health and popularity in the different games were analyzed in relation to the volume of sales in the Swedish gambling market to identify potential relationships. The work resulted in three different potential explanations to the development of problem gambling in Sweden. It seemed like the new Internet market for gambling was made for young men while looking at the functioning of the market, the games that were distributed and partly also the marketing. Also the increased unemployment among young adults during the period could indicate a potential explanation to the increased share of problem gamblers for men in the age of years. 3

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sammanfattning Abstract 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte Problemformulering Avgränsningar 2. Metod Vetenskapligt synsätt Vetenskaplig ansats Undersökningsansats Beskrivningsmodell Kvalitativ analys av innehållet i tv-reklam för spel Analys av spel och dess riskfaktorer Analys av samband mellan spelande och övriga variabler Urval Käll- och metodkritik Studiens kvalitet 3. Den svenska spelmarknaden Marknadsöversikt Spelandet i världen Spelkonsumtionen Speldistributörer Svenska Spel Unibet Mr. Green Poker Stars Spelreklam Mediainvesteringar på den svenska spelmarknaden Svenska spels mediainvesteringar

6 3.5. Omsättning 3.6. Framtidens spel 4. spelandet och spelproblemens utveckling i sverige SWEGS & SWELOGS Speldeltagande Spelproblem & spelberoende Representation i de olika spelformerna Sammanfattning av spelandet och spelproblemens utveckling i Sverige 5. Teori Spelproblem och spelberoende Definitioner Riskfaktorer Demografiska faktorer och personliga intressen De mest riskfyllda spelen Internetspel Orsaksmönster mellan spelproblem och övriga faktorer Spelreklam Svensk spelreklam i svensk TV Utländsk spelreklam i svensk TV Spelrådets etiska marknadsföringsregler Spelreklamens effekt Värderingar och budskap i spelreklam Situationskännetecken och strukturkännetecken Pokerspel Allmänt Pokerspel på internet Att förebygga spelproblem relaterade till poker Sociala nätverk och spelande Monopolteori Avregleringseffekter Sammanfattning av teorin 6. Resultat och analys 6.1. Resultat och analys av diagram över spelande och andra variabler 5

7 Popularitet i sökord Arbetslöshet Ångest, ängslan, oro Analys av diagram över spelande och övriga faktorer 6.2. Resultat och analys av faktorer i problemgruppen män i åldern år, de spel de spelar och riskfaktorerna i dessa Spel som spelas av män i åldern år Riskfaktorer Resultat och kvalitativ analys av innehållet i tv-reklam för spel och dess potentiella påverkan på problemgruppen män år Valda reklamer Svenska Spel Valda reklamer Unibet Valda reklamer MrGreen.com Valda reklamer Pokerstars Resultat från reklamanalysen 7. Diskussion 7.1. Vilka samband finns mellan spelmarknadens utveckling och den spelproblemsutveckling som skett i Sverige de senaste tio åren? Har de spel som dykt upp under åren varit utformade för män i åldern år och har det något samband med spelproblemen i denna grupp? Har ungdomsarbetslösheten varit högre än tidigare under denna period och kan detta förklara ökningen av spelproblem bland män i åldern år? Har den tekniska avregleringen lett till utveckling av fler riskfyllda spel och kan detta förklara ökningen av spelproblem bland män i åldern år? 7.2. Följder av en fortsatt utveckling 8. Slutsats Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige Samhällsekonomiska följder av en fortsatt utveckling Förslag till vidare forskning 9. Källförteckning 10. Bilagor 6

8 1. INLEDNING Spelproblem innebär att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet har lett till allvarliga negativa konsekvenser 1. Det har många likheter med andra typer av missbruk, som alkohol- eller drogmissbruk, och orsakar sämre folkhälsa och kostnader för samhället. 2 Andelen problemspelande män i åldern år ökade under åren , medan den för andra befolkningsgrupper minskade eller var stabil. Att identifiera varför denna ökning skett skulle kunna ge en bra start för att motverka spelproblemen i Sverige BAKGRUND Män, och i synnerhet unga män, är i allmänhet mer risktagande än kvinnor vad gäller flera olika aspekter i det vardagliga livet, såsom i spelande och bilkörning. De trivs bättre i sammanhang där hög risk återfinns och påverkas av hur andra män beter sig. 3 En hög risk innebär naturligtvis att sannolikheten för ett negativt utfall är stort och i spelande är detta tydligt. I likhet med konsumtion av varor som nikotin, alkohol och droger skapas en slags relation mellan individen och spelande, vilket ökar risken för att ett beroende ska uppstå. Om antagandet att individer maximerar nyttan av konsumtion av varor över tiden görs, kan en definition av missbruk göras. Beroende på hur individen värderar framtiden minskar eller ökar den nuvarande konsumtionen, och det är när en tidigare hög konsumtion resulterar i en nuvarande ännu högre konsumtion som ett beroende uppstår. 4 För unga människor är framtiden längre bort än för äldre, vilket skulle kunna innebära att denna värderas lägre i dessa befolkningsgrupper. Som på så många andra marknader förändrade Internets etablering spelmarknadens funktionssätt på flera sätt. Den svenska lagstiftningen sträcker sig inte längre än landets gränser, vilket innebär att spelföretag som är stationerade utomlands fritt kan agera på spelmarknaden på Internet även i Sverige. Detta har medfört att den reglering som omfattar den svenska spelmarknaden inte längre fyller samma funktion. 1 (110608) 2 (110608) 3 Wilson, M. & Daly, M. (1985) 4 Becker, Gary S. & Murphy, Kevin M. (1988) 7

9 Att det har skett en utveckling på den svenska spelmarknaden är inte svårt att se, och forskningen om spelmarknaden och dess funktionssätt har blivit mer omfattande. Utvecklingen har skett inom såväl marknadsföring som kundkretsens egenskaper och marknadens omsättning. Internets etablering är kanske ändå den mest omfattande förändring som skett på den svenska spelmarknaden de senaste tio åren, och den i sig har medfört mycket nytt såsom exempelvis nya spel och riskfaktorer. Teknisk utveckling har alltid påverkat spelbeteendet i befolkningen på olika sätt, främst på grund av de nya möjligheter som dyker upp när nya distributionssätt eller produkter dyker upp. 5 Den svenska spelmarknaden behöver fungera på ett sätt som inte orsakar samhällsproblem. Genom en fördjupad analys av förändringen både vad gäller spelproblemen i befolkningen och utvecklingen på marknaden skulle denna studie kunna reda ut vilka faktorer som bidrar till spelproblem, främst bland män i åldern år. För medan de andra befolkningsgrupperna minskat sitt problemspelande, har andelen i denna grupp istället ökat. Det är också denna åldersgrupp som använder Internet allra mest i allmänhet. 6 Först när en identifiering av vad som orsakar ett problem skett, kan arbetet med att förebygga problemet effektiviseras PROBLEMDISKUSSION Problemspelarna har inte ökat i omfattning. Två procent av landets vuxna befolkning hade spelproblem 2009, vilket är samma siffra som tio år tidigare. Uppsättningen individer har dock förändrats och köns- och åldersfördelningen ser annorlunda ut. För vissa grupper har spelproblemen minskat, medan det för andra har ökat. 7 Det har alltså skett en förändring bland annat vad gäller ålder på den typiske problemspelaren i Sverige. De grupper som var utsatta 1999 är till viss del det fortfarande, men andelen problemspelande män i åldern år har ökat med fyra procent, medan siffran varit relativt stabil eller minskat för de andra befolkningsgrupperna. Det intressanta ligger i förändringen. Att yngre män i allt större utsträckning får spelproblem är något som bör få en förklaring för 5 Griffiths, M. et al (2006) 6 Finndahl, Olle (2010) 7 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 8

10 att eventuellt kunna motverka problemen med det populära nöjet. Att unga män ökar sitt problemspelande är en trend som identifierats i flera delar av världen. 8 Med tanke på att spelmarknadens utveckling har varit både omfattande och tydlig, samtidigt som spelproblemen i Sverige har förändrats under samma period, är det en väsentlig fråga huruvida detta har något samband. Har Internets etablering påverkat spelberoendet hos vissa kundgrupper? Har fler spel dykt upp och innehåller dessa många riskfaktorer i allmänhet? Har marknadsföringen varit riktad mot den nya problemgruppen och vilka spel är populärast bland män i åldern år? Frågorna är många och omfattande, men går att sammanfatta i en enkel problemformulering; vilka samband finns mellan spelmarknadsutvecklingen och det faktum att unga män har mer spelproblem än tidigare i Sverige? 1.3. SYFTE Syftet med uppsatsen är att analysera relationen mellan den svenska spelmarknadens och spelproblemens utveckling, för att kunna ge en djupare förståelse för utvecklingen som skett samt utifrån detta presentera en möjlig samhällsekonomisk följd av en fortsatt utveckling PROBLEMFORMULERING Vilka samband finns mellan spelmarknadens utveckling och den spelproblemsutveckling som skedde i Sverige under åren ? 1.5. AVGRÄNSNINGAR Uppsatsen fokuserade på den svenska spelmarknadens utveckling. Trots detta kunde forskning och utveckling som skett i andra länder med fördel användas för att jämföra och förklara, men fokus låg på att förklara och beskriva den svenska spelmarknaden på Internet. Det var förändringen vad gäller de ökade spelproblemen bland unga män i åldern år som undersöktes i den här uppsatsen. Därmed var också uppsatsen limiterad till att endast undersöka vissa former av spel, som i litteraturundersökningen visade sig vara populära i just denna befolkningsgrupp och som sades orsaka spelproblem. Dessa var framför allt sportspel, 8 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 9

11 kasinospel och poker. 9 Eftersom Bingo endast utgjorde 2 procent av omsättningen på marknaden 10, och detta spel var populärast bland kvinnor, ansågs det inte tillräckligt populärt i fokusgruppen för den här uppsatsen för att tas med i analyserna. Internetspelande förekom mest i denna befolkningsgrupp och en till, vilket delvis motiverade varför denna uppsats även avgränsades till att behandla spelmarknaden på Internet. Internetmarknaden för spel utvecklades dessutom mycket de senaste tio åren, och Internetspel är den spelform som anses vara mest riskfylld. 11 I uppsatsen utgicks det ifrån det logiska resonemanget att det fanns ett samband mellan spelande och spelproblem. Det vill säga att mer spelande resulterade i mer spelproblem. Detta samband var inte helt banalt och styrktes inte till hundra procent rent vetenskapligt. Tillgängliga dataanalyser visade dock att det fanns en högre andel problemspelare i gruppen storspelare än i övriga spelargrupper. De nittio procent som inte ansågs löpa någon risk för spelproblem stod endast för femtio procent av den totala summan pengar satsad på spel i befolkningen. De som löpte viss risk stod för en fjärdedel av den totala satsade summan. Tidsmässigt sett var det också de som spelade mest som var problemspelare. 12 I en omfattande undersökning som gjordes i Norge kom författarna dessutom fram till slutsatsen att ju fler som spelar och ju mer pengar det spelas för, desto högre blir andelen problemspelare, 13 vilket styrkte avgränsningen ytterligare. Antagandet underlättade och breddade uppsatsens undersökningsansats då faktorer som inte fastslagits påverka spelproblemen kunde undersökas eftersom de i alla fall påverkade spelandet i allmänhet. Under genomförandet av uppsatsen och analyserna användes omsättningen på spelmarknaden som den variabel som beskrev hur mycket svenska folket spelade. Detta eftersom det inte fanns någon statistik över antalet spelare på marknaden som löpte över perioder. Som en förklaring till den omvända problemformuleringen varför spelandet minskat hos andra grupper än män i åldern år skulle teorier om substitut kunna användas. Undersökningar har dock visat att konsumtionen av spel i stort inte förändrats nämnvärt som 9 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Binde, Per (2009) 10

12 del av disponibel inkomst under mer än hälften av de år som denna uppsats omfattar och därför avgränsades uppsatsarbetet från denna detalj METOD I det här kapitlet beskrivs vilket vetenskapligt synsätt som användes vid uppsatsarbetet samt motiveringar och val som gjordes vad gällde tillvägagångssätt. Alla val som gjordes baserades på en utgångspunkt i uppsatsens syfte, och med målet att kunna uppfylla det på bästa sätt VETENSKAPLIGT SYNSÄTT Studien av relationen mellan utvecklingen vad gäller spelproblem i Sverige och spelmarknadsutvecklingen i stort var i den här uppsatsen både explanativ och normativ. Syftet var att ge en djupare kunskap och förståelse kring sambanden på spelmarknaden för att senare kunna föreslå hur problemen skulle kunna åtgärdas. 15 I den här uppsatsen sågs problemet och frågeställningen ur ett systemsynsätt. Det innebär att syftet var att undersöka relationer och samband i ett systems olika delar, i det här fallet spelmarknadens olika delar. 16 Detta eftersom spelmarknaden består av väldigt många olika segment och utvecklingen som skett förmodligen varit beroende av flera olika variabler. Målet var att genom att arbeta ur ett systemsynsätt få förståelse för de underliggande faktorerna till problemspelandet idag utifrån spelmarknadens utveckling. Målet med arbetet var att försöka uppnå så hög validitet, objektivitet och reliabilitet som möjligt. 17 För att öka validiteten och reliabiliteten användes i den här uppsatsen metoden triangulering. Det innebär att flera olika metoder används för att uppnå samma syfte. Vid undersökningen av sambanden mellan spelproblemsutvecklingen och spelmarknadsutvecklingen användes såväl datatriangulering, utvärderartriangulering som teoretisk triangulering. Flera olika datakällor 15 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s

13 användes alltså. Bland annat byggde kartläggningen över hur spelandet i Sverige såg ut på såväl Folkhälsoinstitutets utredningar som Svenska Spels egna. Såväl författaren till uppsatsen som handledare på universitetet och på företaget granskade materialet för att utvärdera dess värde, och flera teorier användes för att utreda de eventuella sambanden. 18 Genom att klart och tydligt beskriva och motivera valen som gjordes i uppsatsarbetet gabs läsarna själva möjlighet att utse sin ståndpunkt i frågor och vägskäl och ta ställning till resultaten i studien, vilket ökade dess objektivitet VETENSKAPLIG ANSATS Intervjuer genomfördes med sakkunniga inom ämnesområdet och på det aktuella företaget för att komma fram till det, utifrån uppsatsens resurser, bästa metodvalet. Uppsatsens fokus låg på att utreda samband och detta gjordes främst genom en kvalitativ metod. 20 Valet av metod motiverades av syftet med uppsatsen som var att ge en djupare förståelse kring situationen på den svenska spelmarknaden och spelproblemen utifrån kartläggning av utvecklingen, vad litteraturen, statistik och forskning sade. Till att börja med gjordes en omfattande litteraturstudie som omfattade kartläggning av spelmarknadsutvecklingen, spelproblemsutvecklingen en sammanställning av vad vetenskaplig forskning visat för resultat vad gäller dessa två företeelser. Utifrån vad som presenterades i litteraturstudien gjordes sedan analyser av de olika delarna av marknaden i form av kvalitativa analyser av innehållet i reklam, undersökning av linjära samband mellan olika variabler på spelmarknaden i form av diagram samt rent teoretiska analyser av spelutbudet. Datatillgången stod Statistiska Centralbyrån (SCB), Svenska Spel, Google, Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Lotteriinspektionen (LI) för UNDERSÖKNINGSANSATS I den är uppsatsen användes sekundärdata i första hand. Sekundärdata är sådan data som forskaren själv inte tagit fram och en negativ aspekt på det är att datainsamlingen ofta skedde 18 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s

14 med ett annat syfte och fokus än det som forskaren själv har. 21 Empirikapitlet utgick främst från utredningar som gjorts av FHI samt LI, men också till viss del Svenska Spels interna utredningar. Detta eftersom den datainsamling som gjorts i dessa var så pass omfattande att det hade varit svårt att göra ett lika brett och innehållsrikt urval på egen hand med de resurser som fanns tillgängliga för den här uppsatsen. Eftersom syftet med uppsatsen till stor del överrensstämde med syftet för exempelvis SWELOGS-undersökningen som genomfördes av FHI (läs mer i empirikapitlet) ansågs den sekundärdata som användes utgöra ett mycket bra underlag i uppsatsen. Vad gällde Svenska Spels och andras interna siffror och utredningar var det självklart med viss medvetenhet om deras potentiella interna syfte med framtagningen av informationen som denna togs del av. Utifrån empirikapitlena och den utförliga beskrivningen av marknadens utveckling som togs fram där, fortsatte litteraturstudien med teorikapitlet för att teoretiskt kunna analysera sambanden och relationerna mellan de variabler som togs upp. Åt spelproblemens utveckling ägnades ett eget kapitel. Det teoretiska kapitlet skulle alltså sättas i relation till utvecklingen som skett både vad gällde spelproblem och spelmarknaden för att senare kunna ge en djupare förståelse för utvecklingen som skett. Utöver en omfattande litteraturstudie och analys av sekundärdata där de mest centrala aspekterna av spelmarknaden omfattades, utvidgades även studien med kortare mail- och mötesintervjuer av sakkunniga inom de olika områdena på marknaden, på Svenska Spel och FHI. Dessa utgjorde mest underlag för själva valet av metod och bemötandet av problem som stöttes på under arbetets gång. En dataanalys av sökordspopularitet, arbetslöshet och psykisk hälsa, en kvalitativ analys av innehållet i spelreklam och en teoretisk riskfaktorsanalys i de spel som var populära bland unga män genomfördes. På så vis baserades uppsatsen på en blandning av framtagen primärdata (från reklamanalysen) och sekundärdata, vilket borde ha givit uppsatsen en mer gedigen grund att stå på och förhoppningsvis även möjligheten att ge en ännu djupare förståelse för problematiken och förändringarna på den svenska spelmarknaden. 21 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003), s.67 13

15 Bearbetningen av den information som samlades in i den här uppsatsen gjordes med hjälp av analysmodeller. Detta för att kunna värdera och strukturera den information som samlats in. 22 Under hela uppsatsarbetets gång, och framförallt under analysarbetet, utgicks det ifrån en framtagen beskrivningsmodell där endast relevanta variabler återfanns. 23 Beskrivningsmodellen togs fram utifrån noga avvägande mellan litteraturstudiens resultat och intressanta aspekter som kunde hjälpa till att besvara uppsatsens frågeställning. Variablerna i beskrivningsmodellen sattes i tre olika sammanhang i tre slutsatser som antogs efter det att uppsatsens teori- och empirikapitel var analyserade BESKRIVNINGSMODELL De variabler som användes vid analysen av relationen mellan spelmarknadens utveckling och problemspelandet var förändringen i följande variabler: Marknadsformen Marknadens omsättning (som mått på spelandet) Spelformer populära bland män i åldern år Riskfaktorer i de spelformer som är populära bland dessa Marknadsföringen för dessa spel Variabler utanför marknaden: arbetslöshet och psykisk hälsa bland unga män i åldern år samt sökordspopularitet på Google. Anledningen till att variablerna utanför marknaden togs upp, var för att analysen på så sätt kunde bli mer omfattande och tydlig. Att unga män i större utsträckning blir beroende av spel kunde ha andra förklaringar än den spelmarknadsutveckling vars relation testades i den här uppsatsen KVALITATIV ANALYS AV INNEHÅLLET I TV-REKLAM FÖR SPEL Från början var målet att kunna genomföra en regressionsanalys av sambandet mellan marknadsföringen och problemspelandet. Efter diskussioner med sakkunniga inom området 22 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s

16 för spelforskning avgjordes dock att denna typ av analys inte var möjlig. Bland annat eftersom datan behövde samlas in under speciella omständigheter för att kunna analyseras korrekt. 24 För att potentiellt kunna peka ut samband mellan marknadsföringens utformning vad gäller de spel som problemgruppen spelar, gjordes istället en kvalitativ analys av Svenska Spels och tre av de största utländska aktörernas tv-reklamkampanjer och dess innehåll. Målet var att identifiera riskfaktorer i dessa och kanske kunna urskilja huruvida de var inriktade mot gruppen unga män i åldern år. Anledningen till att denna information togs fram som primärdata var för att tillgången till sekundärdata i frågan annars skulle komma från källor som inte nödvändigtvis ville avslöja den korrekta informationen, möjligen av etiska eller moraliska skäl. Att som spelföretag erkänna att deras reklam varit riktad mot den största gruppen problemspelare (om så skulle visa sig vara fallet) skulle möjligtvis kunna vara något man gärna undviker. Analysen utgick ifrån de riskfaktorer som i teorin identifierades som farliga ur problemsynpunkt samt teorier och forskning kring spelreklam och dess påverkan. För att få tillgång till äldre tv-reklamer för spel hänvisade spelföretagen till filmklippsdatabasen YouTube. Urvalet tv-reklamer sträckte sig inte så långt tillbaka i tiden för många av spelen. De flesta som fanns tillgängliga för analys var från 2006 och senare. Det bästa hade förmodligen varit att analysera reklamfilmer från hela årtiondet för att några ordentliga slutsatser skulle kunna dras, men dels eftersom de flesta spelsajter etablerades närmare mitten av 2000-talet och dels eftersom tillgången till reklamfilmerna var låg, var en sådan analys inte möjlig. Istället visade analysen snarare hur marknadsföringen från de sista tre åren av årtiondet var riktad, men å andra sidan visar ingen av FHI:s utredningar exakt när utvecklingen skedde för problemgruppen män i åldern år, så den kan lika väl ha skett i slutet som i början av årtiondet ANALYS AV SPEL OCH DESS RISKFAKTORER Analysen av de spel som är populära bland unga män i åldern år gjordes med hjälp av sekundärdata och användning av den identifiering av riskfaktorer som gjordes i teorikapitlet. 24 Mailkonversation med Per Binde (110320) 15

17 Syftet med spelanalysen var att lägga fram ett bredare underlag till den sammanfattande analysen. Genom att undersöka de spel som problemgruppen spelade utifrån vad olika vetenskapliga teorier och omfattande utredningar sade, kunde slutsatser kring speltypernas roll i sambandet mellan spelproblemen och spelmarknadsutvecklingen dras ANALYS AV SAMBAND MELLAN SPELANDE OCH ÖVRIGA VARIABLER De övriga variabler som undersöktes genom att sätta olika variabler i relation till spelandet över tiden i diagram var sökordspopularitet, arbetslöshet och psykisk hälsa. Genom att använda sökordsstatistik från verktyget Google Trender 25 kunde ett visst mått på popularitet hos olika sökord identifieras. Denna popularitet kunde kanske verifiera hur populariteten i media och i samhället påverkade konsumtionen av spel. De sökord som kontrollerades var poker, casino och betting. Resultatet från Trender-verktyget sattes i relation till spelandet på årsbasis under åren och presenterades i scatterplotdiagram. Statistik från SCB över arbetslöshet för män i åldern år användes också och sattes i relation till spelandet på årsbasis under åren och presenterades i scatterplotdiagram. Till analysen av psykisk hälsa (lätt/svår ångest, ängslan och oro) användes statistik från FHI. Datan som omfattade unga män sattes i relation till spelandet på årsbasis under åren och presenterades i scatterplot-diagram URVAL Uppsatsen omfattar den del av den svenska spelmarknaden på Internet där män i åldern år är aktiva. Detta eftersom det var denna grupp som ökat i andel problemspelare de senaste tio åren KÄLL- OCH METODKRITIK 25 (110415) 16

18 De metoder som användes i den här uppsatsen utgjordes alltså främst av en litteraturstudie, sammanlänkningar av data i scatterplot-diagram och kvalitativ analys av innehållet i tvreklam för spel. Det finns svagheter i samtliga dessa metoder. Som tidigare nämnt är den största nackdelen med litteraturstudier att de inte utgör primärdata och vars syfte inte alltid överrensstämmer med den aktuella studiens syfte. Att kritiskt granska varje källa var därför av stor vikt för att uppsatsen skulle behålla sin trovärdighet. 26 Detta gällde även till viss del sammanlänkningarna av datan, vilken också utgjordes av sekundärdata STUDIENS KVALITET För att säkerställa uppsatsens kvalitet användes endast vetenskapliga artiklar som varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och som dessutom tydligt redogjort för sina respektive metoder. Samma kriterie vad gäller metodval användes för utredningarna som användes som källor till informationsinsamling. Där den vetenskapliga tveksamheten var större, som exempelvis vid granskningen av Svenska Spels egna interna utredningar, framgick det i texten. 3. DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I det här kapitlet ges en överblick över den svenska spelmarknaden med fokus på de aspekter som senare analyseras i samband med spelproblemens utveckling och teorin i analyskapitlet MARKNADSÖVERSIKT I Sverige får endast ett fåtal aktörer bedriva spelverksamhet i stor skala. Idag är dessa staten (Svenska Spel), hästsporten (ATG), folkrörelserna och Postkodlotteriet. I Sverige finns de flesta större spelformerna representerade hos såväl Svenska Spel, ATG och folkspel som utländska spelbolag på Internet. Under det senaste årtioendet har det skett en stor expansion av marknaden och marknadsföringen. Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol 26 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) s

19 öppnade fyra kasinon på olika platser i Sverige, Svenska Spel startade pokerspel via Internet och ATG anordnade livespel hos ombuden. Samtidigt etablerade sig tre nya stora rikstäckande spelarrangörer; Miljonlotteriet, Postkodlotteriet och Sverigelotten. Även bingospel etablerades på Internet hos både Svenska Spel, Folkspel och Miljonlotteriet samtidigt som flera utländska spelbolag erbjöd många olika typer av spel för svenska spelare. 27 Spelmarknadsföringen ökade också i omfattning under 2000-talet och såväl reklam för svenska som utländska spelbolag återfinns i all svensk media, även om det fortfarande är osäkert om marknadsföringen från utländska bolag är godkänd enligt svensk lag. 28 Den tekniska utvecklingen som skedde i och med Internets etablering på marknaden innebar att i stort sett alla spel blev tillgängliga på Internet. Många av spelen marknadsförs via sociala medier som Twitter och Facebook samtidigt som spelsajterna har berikats med bredare chattoch forumsfunktioner. 29 Ej att förglömma är utvecklingen som skett vad gäller mobiltelefoni och spel. Mobiltelefonerna som tillverkas idag kan alltmer liknas vid datorer och att surfa och använda diverse program är inga problem. Spel via mobilen är dock fortfarande relativt impopulärt SPELANDET I VÄRLDEN Det är inte så många länder som gjort befolkningsstudier över spelande, men utifrån de studier som gjorts i bland annat Nya Zeeland, Kanada, USA och Australien kan man fastslå att andelen spelare i befolkningarna varierar mellan ungefär 60 och 90 procent. 31 I de nordiska länderna Danmark, Finland och Norge är speldeltagandet ungefär likadant som i Sverige. Andelen problemspelare är lägst i Danmark och störst i Finland. I Finland har man ett bredare utbud av spelautomater och dessutom en väldigt låg åldersgräns (15 år), vilket skulle kunna förklara skillnaden Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Lotteriinspektionen (2010) 31 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/

20 En jämförelse mellan Tyskland och Storbritannien är intressant vad gäller spelande. Båda länderna har genomfört relativt omfattande spelforskning senaste åren samtidigt som de gått skilda vägar vad gäller lagstiftning. Storbritannien har valt att liberalisera delar av spelmarkanden och tillåta privata aktörer, medan Tyskland tvärtom har stärkt monopolet. I Tyskland har bara ungefär hälften av befolkningen spelat om pengar, medan nästan 70 procent av den brittiska befolkningen gjort detsamma. 33 Precis som i Sverige rapporterar stora delar av världens forskning om att spelproblem är vanligast förekommande bland yngre och framförallt män. Spelproblemen är också värst bland de med lägst utbildning. 34 De spelformer som orsakar mest spelproblem i de olika länderna är framförallt spelautomater och poker. Spel på Internet innebär också högre risker. I Norge och Usa är även bingospelandet ett stort problem SPELKONSUMTIONEN Andelen svenskar som satsar pengar på spel minskade drastiskt mellan 1999 och Minskningen var tydlig för både kvinnor och män samt i alla åldersgrupper. År 1999 hade 88 procent av alla över femton år satsat pengar på spel, medan siffran tio år senare bara var 70 procent. 36 Under den senare halvan av årtioendet minskade andelen konsumenter hos Svenska Spel med totalt fyra procent, från 77 till 73, mellan 2004 och Bingolotto och ATG fick även de erfara en nedåtgående trend vad gäller konsumtion, medan allt fler svenskar valde att satsa pengar på Postkodlotteriet och utländska aktörer. 37 Spelandet ser annorlunda ut för olika demografiska grupper. Hela 70 procent av spelarna på den svenska marknaden är män. Dessutom spelar äldre personer i större utsträckning än yngre, med undantag för unga män som spelar väldigt ofta och dessutom för högre summor Spel om pengar och spelproblöem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spelkartläggningen (2010) 38 Spelkartläggningen (2010) 19

21 3.3. SPELDISTRIBUTÖRER Den svenska spelmarknaden kan delas in i tre olika grupper reglerade, oreglerade och illegala spel. Den reglerade spelmarknaden utgörs av de aktörer som har tillstånd att bedriva spel om pengar i Sverige enligt lotterilagen (1994:1000), kasinolagen (1999:355) eller lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 39. De som idag har tillstånd är Svenska Spel AB, Folkspel, rikslotterier som exempelvis Postkodlotteriet och Miljonlotteriet, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, AB Trav och Galopp samt föreningar som anordnar lokala lotterier. 40 Den oreglerade spelmarknaden utgörs av sådana speldistributörer som inte fått något tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. I denna grupp räknas exempelvis de utländska aktörerna som erbjuder spel på Internet in. 41 De utländska aktörerna erbjuder ett större utbud av spel än Svenska Spel. Till exempel erbjuder inte Svenska Spel kasinospel via Internet och de olika poker- och sportsbettingtyperna är färre hos Svenska Spel. Illegalt spel sker bland annat på spelautomater som inte tillhör Svenska Spel och vid kommersiella pokerturneringar som inte spelas vid Casino Cosmopol. 42 Nedan ges en kort beskrivning av några av de företag som distribuerar poker- och sportspel på Internet i Sverige, vilket är de spel som spelas mest av män i åldern år och som också anses vara riskfyllda. Det finns en lång rad utländska aktörer, så ett urval gjordes. De tre utländska spelbolag som omfattades i uppsatsen var de som haft de största medieinvesteringarna på den svenska marknaden. Mellan 2004 och 2009 tredubblade de utländska aktörerna sina marknadsandelar och utgjorde då hela tio procent av hela den svenska spelmarknaden SVENSKA SPEL 39 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Lotteriinspektionen, produkttracking samt egen försäljning, sammanställt av Svenska Spel (2010) 20

22 Svenska Spel ägs av staten och har som uppdrag att erbjuda ett bra alternativ till illegalt spelande. Efter en sammanslagning av AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB bildades Svenska Spel De erbjuder nummerspel, sportspel, poker och lotterier i butik, på Internet och i mobiltelefonen. En del av Svenska Spels överskott går till Riksidrottsförbundets barnoch ungdomssatsning Idrottslyftet, medan resten går till statskassan. 44 Svenska Spel är fortfarande den största aktören på den svenska spelmarknaden, även om marknadsandelarna minskat från 58 till 53 procent sedan Nedan beskrivs Svenska Spels sport- och pokerspel. Någon djupare beskrivning av de utländska aktörernas spel ges inte. Dett helt enkelt för att deras utbud är så stort och det är svårt att göra något väl motiverat urval. De spel som beskrivs nedan erbjuds dock även från andra aktörer under andra namn SPORTSPEL Ett av de sportspel som erbjuds på svenskaspel.se är Oddset. Oddset i sig har flera underkategorier. Lången.Traditionell sportsbetting. Spelaren satsar på om matcher resulterar i hemmaseger, oavgjort eller bortaseger. Möjlighet finns även att satsa på vem som gör första målet, vilka deltagare som placerar sig bäst i en tävling och liknande. Live.Gör det möjligt för spelaren att satsa pengar på en redan pågående match direkt via mobilen, ombudet eller Internet. Matchen.Spelaren ska förutse resultatet i en utvald match. Insatser på mellan 10 och 500 kronor. Bomben.Går ut att på att pricka in rätt målresultat i två till fyra utvalda matcher (en bomb ). Låg insats, höga odds. Direkt.Ett snabbspel som kombinerar Lången, Matchen och Bomben åt spelaren. Spelaren väljer favoritlag och spelet sätts utifrån det. Fasta insatser mellan 50 och 500 kronor. Powerplay. Spelaren ska tippa slutresultaten - 1X2 - på en blandning av elitseriematcher och Head-to-Head-matcher

23 Svenskaspel.se:s andra sportspel heter Tipset och även i det spelet finns det underkategorier. Stryktipset. Spelaren ska tippa hur 13 fotbollsmatcher slutar; hemmavinst (1), oavgjort (x), eller bortaseger (2). Spelas endast en gång i veckan, på lördagar. Europatipset.Spelaren tippar hur 13 fotbollsmatcher från främst italienska, spanska, svenska och engelska ligorna slutar. Som stryktipset, fast endast Europa och spelas i allmänhet på söndagar. Måltipset. Här gäller det för spelaren att tippa vilka 8 av 30 matcher som blir målrikast. Topptipset. Spelaren tippar på de 8 toppmatcherna på Stryk- och Europatipset och måste ha alla rätt för att vinna. 47 Oddset är alltså ett sportspel som kan spelas varje dag, medan Tipset är ett veckospel POKER Svenskaspel.se erbjuder sju olika typer av poker. Texas Hold em. Det vanligaste pokerspelet på Internet. 48 Målsättningen för spelaren är att bilda en så bra hand som möjligt utifrån två egna, dolda kort och fem öppna kort som läggs ut på bordet. Både Fixed limit (fasta belopp för insatser), Pot limit (öppning och höjning får ske med högst det belopp som finns i potten) och No limit (ingen övre gräns för satsningar/höjningar utöver prisbasbeloppet för kunden och spelomgången) 49 är möjligt. Omaha. Spelaren får fyra egna, dolda kort och måste kombinera exakt två av dessa med tre av bordets fem öppna kort för att bilda en så bra hand som möjligt. Både Fixed limit, Pot limit och No limit är möjligt. Omaha High/Low 8. Precis som Omaha, men även den som kan bilda den lägsta handen vinner och potten delas av den som får den bästa respektive lägsta handen. Både Fixed limit, Pot limit och No limit är möjligt. 22

24 Mörkpoker. Spelaren får fem egna, dolda kort. Under spelets gång finns möjligheten att byta ut ett eller flera kort en gång, för att försöka få en så bra hand som möjligt. 7-korts stötpoker. Spelaren får totalt tre egna, dolda kort och fyra egna, öppna kort. Målet är att bilda en så bra hand som möjligt. Fixed limit och max fyra satsningar per runda med undantag för när det bara är två spelare kvar i rundan då är höjningarna obegränsade. Americana. Spelaren ska skapa en så bra hand som möjligt med ett eget, dolt kort och fyra egna, öppna kort. Kortleken är strippad till 32 kort - alla kort från 2-6 är borttagna. No limit. Sökö. Spelaren ska skapa en så bra hand som möjligt med ett eget, dolt kort och fyra egna, öppna kort. Annorlunda handraking (dvs. vilka spelkortshänder som är bäst). Fixed limit. 50 Svenska Spel erbjuder spelarna en funktion som limiterar deras spelande utifrån deras egna behov UNIBET Blackjack, roulette och tärningsspel är kasinospel som inte svenskaspel.se erbjuder, men som både Unibet och MrGreen.com erbjuder. På båda sajterna finns många olika varianter av de tre speltyperna. Grunden är dock densamma som nedan beskrivning: Blackjack. Populäraste spelet på onlinekasinon. Spelet spelas mot arrangören och målet är oftast att få en så hög totalsumma som möjligt utan att överstiga siffran 21. Blackjack handlar alltså både om tur (vilka kort du får) och skicklighet (sannolikheter). Roulette.Två olika typer finns; amerikansk och europeisk. Spelaren satsar antingen på en viss färg eller ett visst nummer, beroende på hur stor risk man är villig att ta. Spelet sker mot en arrangör. Tärningsspel. Tärningsspel brukar vanligtvis handla om att två spelare slår en, två eller flera tärningar med målet att undvika/önska vissa sifferkombinationer (110501) 23

25 Unibet finns i över 100 länder och startades Spelföretaget är beläget på medelhavsön Malta. De erbjuder i stort sett alla former av Internetspel, allt från poker och sportsbetting till bingo och livekasinospel. Sportsbettingen är mycket omfattande och de flesta sporttyperna finns tillgängliga som bettingobjekt. Precis som Svenska Spels sportsbetting är det en blandning av allt från 1X2- spel och målbetting till livebetting, men spelen har naturligtvis andra namn. Utbudet av sporter och bettingtillfällen är dock mycket större hos Unibet. Unibet har ett lägre pokerutbud än Svenska Spel rent speltypsmässigt. De erbjuder spelen Hold'em, 5 Card Draw, Omaha, Omaha H/L, 7 Card Stud, 5 Card Stud. Även Unibet erbjuder spelarna att sätta en spenderingsgräns för spelandet MR. GREEN Mr. Green är ett spelföretag även det med huvudkontor beläget på medelhavsön Malta. De har varit Sveriges största spelsajt tre år i rad och har även Sveriges största spelutbud. Sajten erbjuder en mängd olika speltyper. Enarmade banditer, kortspel, bordsspel, videopoker, lotter, bingo och mycket mer. De erbjuder väldigt många olika typer av roulette och blackjack. Spelföretaget har inga sportspel på sajten, men erbjuder tretton olika typer av pokerspel. Även Mr.Green erbjuder spelarna att använda en funktion som limiterar deras spelande utifrån egna önskemål POKER STARS Poker Stars är världens största pokersajt. De erbjuder flest pokerspel av alla sajter som tas upp i den här uppsatsen. Kontoret är beläget på Isle of Man i de brittiska kanalöarna. Det är inget onlinekasino, utan alla spel spelas mot andra spelare. 53 Unibet.se (110417) 54 MrGreen.se (110417) 24

26 Hos Poker Stars startar nya turneringar varje sekund och spel är tillgängliga dygnet runt. Några andra spel än poker och kortspel ges inte. Poker Stars erbjuder också limiterade insättningar för spelande baserat på spelarens önskemål, samt insatserna på specifika bord och turneringar. Det går också att blockera sig själv från spelen på sajten under specifika perioder som spelaren väljer själv SPELREKLAM Vad spelreklam har för effekter på spelproblem och teorier kring detta ämne återfinns i den här uppsatsens teorikapitel. I det här avsnittet ges en kortare beskrivning av hur mediainvesteringarna har sett ut på den svenska spelmarknaden de senaste åren MEDIAINVESTERINGAR PÅ DEN SVENSKA SPELMARKNADEN Varannan reklamkrona på den svenska spelmarknaden kommer från utländska aktörer 56. På tio år har de totala mediainvesteringarna ökat med drygt 400 procent. Samtidigt har de utländska aktörerna gått från att utgöra noll procent till 22 procent av den svenska marknaden. De aktörer från utlandet som stått för den största delen av medieinvesteringarna från utländska spelbolag är Unibet, MrGreen.com och Pokerstars.com SVENSKA SPELS MEDIAINVESTERINGAR Svenska Spel ägnar mycket resurser åt att göra reklam för sina spel. År 2003 var de den sjätte största annonsören i svenska media. 58 Svenska Spels andel av den totala marknadens mediainvesteringar har sjunkit från 54 till 22 procent på tio år. Investeringarna har omfattat Svenskaspel.se, de olika produkterna och varumärket. Största delen av investeringarna har lagts på Svenska Spels produkter, det vill säga de olika spelen som de distribuerar. En mycket liten procentsats har ägnats åt reklam för Svenskaspel.se, medan varumärkessatsningen rent marknadsföringsmässigt långsamt att har ökat från knappt 5 procent till knappt 25 procent Pokerstars.se (110417) 56 Svenska Spel (2010) 57 Svenska Spel (2010) 58 Binde, Per (2005) 59 Svenska Spel (2010) 25

27 3.5. OMSÄTTNING Omsättningen för Svenska Spel efter utbetalda vinster såg ut enligt följande åren : År Oms. Svenska spel Tabell 1. Svenska Spels omsättning i miljoner kronor på årsbasis. Källa: Statistik, Lotteriinspektionen. Beloppen för Svenska Spels omsättning efter utbetalda vinster visas i miljoner kronor. Omsättningen ökade alltså relativt stadigt under åren FRAMTIDENS SPEL I en av Svenska spels analyser kartlades hur spelarna ville att framtidens spel skulle se ut och fungera. Nedan återges detta. För kvinnor var det absolut viktigast att spelen skulle vara billiga, enkla att lära sig, snabba, tillgängliga, ha ett helt koncept snarare än bara vara ett spel, valfrihetsrika, sociala, nya och moderna och visa på en del av en identitet. För män såg det ungefär likandant ut, med skillnaden att en hög återbetalningsprocent var viktigare än att spelen skulle vara billiga. 4. SPELANDET OCH SPELPROBLEMENS UTVECKLING I SVERIGE I det här kapitlet återges hur spelproblemen i Sverige utvecklades mellan åren SWEGS & SWELOGS Ett forskarteam med professor Sten Rönnberg i spetsen gjorde en befolkningsstudie kallad Swedish Gambling Study (SWEGS) under åren Studien finansierades av Socialdepartementet och riktades mot ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen. Sedan 2004 har Folkhälsoinstitutet genomfört en årlig enkät med syftet att kartlägga den 26

28 nationella folkhälsan och dess utveckling. I denna enkät ingår frågor om spelvanor och denna del kallas för Swedish Longitudinal Gambling Study (SWELOGS). Initiativet att följa upp SWEGS med SWELOGS gjorde en jämförelse möjlig mellan de båda studiernas resultat och en analys av den utveckling som skett blev aktuell SPELDELTAGANDE Tabell 2. Andel av befolkningen som spelat spel om pengar 2009 respektive Källa: Statens Folkhälsoinstitut (2009) Som figur 4 ovan visar har speldeltagandet i den svenska befolkningen minskat med 18 procent. Detta gäller för samtliga åldersgrupper och för såväl kvinnor som män, vilket kan skådas i figur 5. Den åldersgrupp där speldeltagande minskat mest är gruppen år. 60 Resultaten från studierna är här uppdelade i fem olika åldersspann samt kön. Tabell 3. Andel personer som spelat spel om pengar 2009 respektive 1999 uppdelat på kön och ålder. Källa: Statens Folkhälsoinstitut (2009) Studien visade även att ensamstående spelar mindre än gifta och sambos. Vad gällde utbildning var det de med högst gymnasieutbildning som spelade mest, och de med högskole- 60 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/

29 eller universitetsutbildning som spelade minst. Speldeltagandet ökade också i takt med både hushållets och individens inkomst. 61 Vad gäller speldeltagandet på Internet hade tretton procent av männen och fyra procent av kvinnorna spelat på Internet någon gång under det senaste året. Fördelningen av den totala satsade summan pengar på spel skulle kunna beskriva något om populariteten i spelen. Denna information skulle sedan kunna kanske kunna användas för att motivera avgränsningarna i uppsatsens fokus till spel som påverkar åriga män. I figuren nedan återfinns en figur över fördelningen. Figur 1. Spelens andelar av den totala summan satsade pengar som uppgavs i SWELOGS befolkningsstudie. Källa: Statens folkhälsoinstitut, Spel om pengar och spelberoende i Sverige 2008/2009 Poker, spel på hästar, sportspel, nummerspel och lotterier är alltså mest populära då vi använder oss av den totala satsade summan som mått. Män i åldern år har stor representation i sportspel, poker, kasinospel, spelautomater, tvtävlingar och bingo. De spelar dock även på lotterier, hästar och nummerspel Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/

30 SPELPROBLEM & SPELBEROENDE Som nämndes i inledningskapitlet av den här uppsatsen hade andelen problemspelare i den svenska befolkningen varken ökat eller minskat under de tio år som den här uppsatsen fokuserade på. Det var fortfarande cirka två procent av den svenska befolkningen som led av spelproblem Tjugofem procent av de två procenten hade så grava problem att de klassades som spelberoende Tio år senare hade denna grupp ökat till nästan en tredjedel. 63 Åldersfördelningen i de två procenten som lider av spelproblem hade förändrats mellan 1999 och Framförallt hade unga män i åldern år ökat sin representation markant. Bland kvinnor i åldern år hade andelen problemspelare fördubblats, men denna grupp var fortfarande väldigt, väldigt liten, vilket gör slutsatsen att spelproblemen ökat något osäker. Bland unga män i åldern år hade ökningen gått från fem procent år 1999 till nio procent år Andelen med allvarliga spelproblem hade i den här gruppen ökat med en procent. Bland män i åldern år har andelen personer med grava spelproblem fördubblats, vilket också innebär en ökning med en procent, men äldre män och yngre kvinnor är ändå inte längre problemspelare i lika stor utsträckning som tidigare. Därav den obefintliga skillnaden i den totala förändringen. 64 Tabell 4. Andel med spelproblem efter kön och ålder. Allvarliga spelproblem inom parantes. Källa: Statens Folkhälsoinstitut (090623) Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 62 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/ Statens Folkhälsoinstitut (2009) 64 Statens Folkhälsoinstitut (2009) 29

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5 1 2 Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen gick samman till en myndighet. Folkhälsomyndigheten är en nationell

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö -Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och spelproblem före etableringen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Nätkasino - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 5 okt 2015

Nätkasino - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 5 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 5 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor Levnadsvanor Med levnadsvanor menar vi här de vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Levnadsvanorna påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och socioekonomisk

Läs mer

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-1-2 Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Taktikanalys i tennis

Taktikanalys i tennis Taktikanalys i tennis - en del av grusspelets karaktär Micaela Hjelm Gymnastik- och idrottshögskolan Tränarprogrammet åk 2 Kurs: Träningslära 2, 7,5 hp HT-2008 Handledare: Mårten Fredriksson Innehållsförteckning

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Färgelanda och Mariestad den 12 januari 2008

Färgelanda och Mariestad den 12 januari 2008 AVREGLERING AV DET SVENSKA SPELMONOPOLET - Hur påverkas aktörerna på marknaden? MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI EXTERN REDOVISNING HÖSTTERMINEN 2007 HANDLEDARE: GUNNAR RIMMEL FÖRFATTARE: HARIS HURIC

Läs mer

11 Restaurangkasinospel

11 Restaurangkasinospel SOU 2000:50 227 11 Restaurangkasinospel Utredningens förslag: Tillståndsmyndigheten (Lotteriinspektionen) skall inhämta yttrande från kommunen vid prövning av en ansökan om att anordna restaurangkasinospel.

Läs mer

Välkommen till V4-bibeln

Välkommen till V4-bibeln Välkommen till V4-bibeln Här kommer jag försöka visa hur du kan bli en bättre spelare på just spelet V4 genom att känna till de statistiska grunderna i spelet. V4 har jag valt för att det är ett spel med

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Regeringens styrning av Svenska Spel

Regeringens styrning av Svenska Spel datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Regeringens styrning av Svenska Spel Bilaga 7 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga

Läs mer

THE GAMBLER MAGAZINE. Om spel och spelbranschen

THE GAMBLER MAGAZINE. Om spel och spelbranschen THE GAMBLER MAGAZINE Om spel och spelbranschen The Gambler Magazine The Gambler Magazine är en sajt som sedan 2013 skriver om spel och spelbranschen. På thegamblermagazine.se hittar den spelintresserade

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Spelberoende mäns uppfattningar om fenomenet nätkasinoreklam på TV. - En kvalitativ intervjustudie

Spelberoende mäns uppfattningar om fenomenet nätkasinoreklam på TV. - En kvalitativ intervjustudie KANDIDATUPPSATS TACK! Vi skulle vilja börja med att framföra ett stort tack till Halmstad och Göteborgs spelberoendeförening för deras engagemang och hjälp att hitta deltagare till vår studie. Stort tack

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 7 februari 2012 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

Internetspel som bygger på Sten Sax Påse (Rock Paper Scissor) Goo r p s = Goorps.

Internetspel som bygger på Sten Sax Påse (Rock Paper Scissor) Goo r p s = Goorps. Goorps.com Internetspel som bygger på Sten Sax Påse (Rock Paper Scissor) Goo r p s = Goorps. Spelet kommer att finnas i två varianter: Gratisspel och Penningspel. Affärsidé för gratisspelet Lära känna

Läs mer

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 YouGov Sweden AB Tina Fernandes 0709-957014 tina.fernandes@yougovsweden.se 1 RFSU SE2009-634 Kådiskollen januari 2010 Kådiskollen 2010 KAPITEL 1 Relationer, sexvanor

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Årsrapport från Stödlinjen

Årsrapport från Stödlinjen Årsrapport från Stödlinjen Januari december 2008 www.fhi.se A 2009:03 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:03 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-613-1 FÖRFATTARE: BIRGITTA ENMARK, STÖDLINJEN / ASSISSA CONSULTANCY

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden exemplet Svenska Spel AB

Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden exemplet Svenska Spel AB Ekonomihögskolan Lunds Universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden exemplet Svenska Spel AB Författare: Elena Nilsson Handledare:

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Huddinge, 7 februari, 01 Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 100 190 Oreglerat tärningsspel De flesta spelformer förbjudna, trots det

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Vad händer efter avslutad högre utbildning?

Vad händer efter avslutad högre utbildning? Vad händer efter avslutad högre utbildning? Hur stor andel får jobb och vilken typ av anställning får de? C uppsats HT 2010 Författare: Nina Hrelja Handledare: Inga Persson Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Cancerpreventionskalkylatorn. Manual 2016-06-10

Cancerpreventionskalkylatorn. Manual 2016-06-10 Cancerpreventionskalkylatorn Manual 2016-06-10 Cancerpreventionskalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många cancerdiagnoser och har en särskild betydelse för

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer