Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande , David Olsson (M), ordförande 168 Carina Schön (S) , Anders Pettersson (S) Emilie Jansson (S) Bengt Löfling (V) Inger Ingstedt (C) Daniel Röjerås (C) Kurt-Rickard Lindgren (LP) Anne Charlotte Mattsson (FP) Dick Pettersson (C) Jan-Erik Eriksson (C) 168 Jan Eriksson (S) 168 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan-Erik Eriksson (C) , Peter Lund, kommunchef Helena Henriksson, Jan Eriksson (S) , 169- kommunsekreterare 171 Björn Wahlman, ekonom 152 Katarina Welin 152, 167 Jenny Ljungvall Cardoso Åsa Nylander Anders Larsson 168 Utses att justera Justeringens plats och tid Emilie Jansson Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00 Sekreterare Paragrafer Helena Henriksson Ordförande Marie Wilén David Olsson 168 Justerande Emilie Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande 26 september 2014 Datum för anslags nedtagande 18 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Heby Underskrift Helena Henriksson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Delegationsbeslut... 3 Meddelanden... 4 Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen... 5 Firmatecknare för Heby kommun... 6 Igångsättningstillstånd för investering driftövervakning... 7 Igångsättningstillstånd för investering nytt verksamhetsområde Hebron... 8 Igångsättningstillstånd för investering utökat verksamhetsområde Huddunge... 9 Igångsättningstillstånd investering lekplats 2013 Heby kommun, slutrapportering Igångsättningstillstånd för investering rivning av Gamla skolan i Harbo, slutrapportering Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Riktlinjer för upphandling Samverkan med att starta distributionscentraler för varor till sina tillagningskök Internkontroll 2014, efterlevnad, information och återkoppling av beslut Information om gemensam IT-nämnd Effektmål 2015, diskussion Solel, skrivelse Borttagande av utmanarätten, motion Information och rapporter Fest i Heby 2014, information... 26

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) Ks 152 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 12 augusti 15 september 2014, godkänns. Delegationsbeslut enligt lista 12 augusti 15 september 2014 presenteras.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) Ks 153 Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Redovisning av meddelanden enligt lista 12 augusti 15 september 2014, godkänns. Meddelanden enligt lista, enligt lista 12 augusti 15 september 2014, presenteras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) Ks 154 Dnr 2014/ Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, inklusive måluppfyllelse, godkännes. Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsens delar presenteras. Kommunstyrelsens behandlar delårsrapport för hela kommunen vid sammanträdet i 14 oktober Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, 12 september 2014 Marie Wilén (C): Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, inklusive måluppfyllelse, godkännes. sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ekonomichef Administrativ chef Administrativ controller Kommunsekreteraren

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) Ks 155 Dnr 2011/ Firmatecknare för Heby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson utses som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet gäller från och med 13 oktober Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslut utsett kommunchef Peter Lund och ekonomichef Lars Dalén att i förening vara kommunens firmatecknare samt underteckna handling för kommunens räkning. Då ny ekonomichef tillträder sin tjänst 13 oktober 2014 föreslås delegationsordningen ändras till att utse kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet föreslås gälla från och med 13 oktober Kommunstyrelsens beslut 101/2014 om att utse Katarina Welin i förening med kommunchef under ekonomichefens frånvaro vara kommunens firmatecknare och underteckna handlingar för kommunens räkning, påverkas ej. PM, 16 september 2014 Marie Wilén (C): Kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson utses som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet gäller från och med 13 oktober sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunchefen Ekonomichef Kommunsekreteraren

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) Ks 156 Dnr 2006/ Igångsättningstillstånd för investering driftövervakning Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Driftövervakning tkr, beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Sedan 2006 pågår ett övervakningsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten i Heby Kommun. Projektet omfattar renovering eller byte av elutrustning och ventilation samt installation av driftövervakning på olika VA-anläggningar. Projektet har genomförts i flera steg. Det nu aktuella arbetet omfattar pumpstationer i södra delen av kommunen och uppskattas kosta 1120 tkr. Investeringen är med i investeringsplan beslutad av kommunfullmäktige 25 november 2013 och kapitaltjänstkostnaden kan finansieras inom ram för VA-enhetens budget. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor beslutade 28 augusti 2014 ( 41) att godkänna kapitaltjänstkostnaderna för investeringen. PM 12 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investering Driftövervakning tkr, beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) Ks 157 Dnr 2014/ Igångsättningstillstånd för investering nytt verksamhetsområde Hebron Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Nytt verksamhetsområde Hebron tkr, beviljas. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen i mars och september Enligt kommunfullmäktiges beslut 72, 17 maj 2011 är ett verksamhetsområde inrättat i Hebron, norr om Tärnsjö. Detta beslut har ännu inte kunnat verkställas med nedläggande av ledningar, då lantmäteriförrättningen har varit mycket tidskrävande. Då denna nu är genomförd återstår att genomföra anläggandet av ledningsnät för vatten och avlopp enligt bifogad ritning. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor beslutade 28 augusti 2014 ( 42) att godkänna projektets kapitaltjänstkostnader, vilka uppgår till 197 tkr per år. PM 8 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investering, Nytt verksamhetsområde Hebron tkr, godkänns. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) Ks 158 Dnr 2014/ Igångsättningstillstånd för investering utökat verksamhetsområde Huddunge Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Utökat verksamhetsområde Huddunge 1200 tkr, beviljas. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen i mars Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har beslutat utöka verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Huddunge ( 43, bfms 28 augusti 2014). Anledningen till detta är dels att kommunens vattentäkt behöver skyddas mot inläckage av avloppsvatten, dels att det i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde finns fastigheter som inte ingår i detta. För att verksamhetsområdet ska bli verklighet krävs en investering i nytt ledningsnät. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnad har också beslutat om att godkänna driftkostnader förenade med denna investering. PM 8 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investeringen tkr Utökat verksamhetsområde Huddunge beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Ks 159 Dnr 2013/ Igångsättningstillstånd investering lekplats 2013 Heby kommun, slutrapportering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering, 10 september 2014 gällande lekplats Heby kommun Kommunstyrelsens medel avsatta för oförutsedda investeringar utnyttjas för att täcka den andel, kr som inte avsatts i budget 2014, plan för beredningen för miljö- och samhällsbyggande avseende investeringar år Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om igångsättningstillstånd avseende lekplats (Ks 107, dnr 2013/119). I och med slutrapportering så har de sammanlagda kostnaderna uppgått till mer än det budgeterade. Sammanlagda kostnaden har uppgått till kr. Det som har gjort projektet dyrare är en gummimatta som behövts både för tillgängligheten samt som fallskydd. Lekplatsen byggdes klart under sommaren och invigning ägde rum 4 september. Frekvensen lekande barn på platsen som tidigare redan hade en lekplats har ökat markant. Förvaltningen föreslår att dessa överskjutanden kr nyttjas från avsatt investeringsplan för oförutsedda investeringar inom kommunstyrelsen budget, där kr är avsatt årligen under åren Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering, 10 september 2014 gällande lekplats Heby kommun Kommunstyrelsens medel avsatta för oförutsedda investeringar utnyttjas för att täcka den andel, kr som inte avsatts i budget 2014, plan för beredningen för miljö- och samhällsbyggande avseende investeringar år sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; mark och plan Ekonomen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Ks 160 Dnr 2012/ Igångsättningstillstånd för investering rivning av Gamla skolan i Harbo, slutrapportering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering för investering Rivning av gamla skolan i Harbo. Arbetet inleddes i mars 2014 och pågick till juli. Rivningen av gamla skolan i Harbo är nu helt genomförd, och kostnaden för hela entreprenaden blev kr. Budget för investeringen var kr vilket innebär att budget inte hölls. De överskjutande pengarna, beror på tippavgifter av farligt avfall som fanns i lokalen. Detta avfall var okänt för förvaltningen och entreprenören, och kostsamt att göra sig av med. Arbetet har i övrigt gått väldigt bra, och tomten är nu redo för avstyckning och nybyggnation. PM, 10 september 2014 Ks 142, 20 augusti 2014 Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering för investering Rivning av gamla skolan i Harbo. sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningschef; samhällsbyggnad Lokalsamordnaren Ekonomen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) Ks 161 Dnr 2013/ Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation Kommunstyrelsens beslut Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation godkännes. Kommunstyrelsen beviljade 3 december 2013 igångsättningstillstånd för om - och tillbyggnation av Tärnsjö brandstation. Hebyfastigheter rapporterar i skrivelse, 7 augusti 2014 att upphandling, bygglovssproces och start av planändring har pågått från beslutet om igångsättningstillstånd fattades. Det ackumulerade utfallet projektet till dags dato är kr och det antagna anbudet ligger enligt kalkyl. Uppstart för ombyggnationen var 4 augusti och beräknas vara färdigt för besiktning i december Nästa återrapportering sker vid slutförande, dock senast i februari PM, 7 augusti 2014 Marie Wilén (C): Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation godkännes. Hebyfastigheter Controller sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) Ks 162 Dnr 2004/ Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Kommunstyrelsens beslut Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation, 26 juni 2014 antas. Kommuncheferna har sedan tidigare ägarmöte ett uppdrag att se över avtalet kommunerna emellan beträffande gemensam organisation för bygg- och miljöförvaltningen. Bakgrunden är att nuvarande avtal upplevs som väl detaljerat. Det innebär bland annat att tjänstemän på kontoret tvingas arbeta på en alltför detaljerad nivå. till förändringar presenteras vid ägarmöte mellan Sala och Heby kommuner 26 juni Den mest avgörande förändringen innebär att budget 2014 används som ett ingångsvärde för hur kostnader ska fördelas mellan kommunerna. Uppföljningar görs under året och en slutlig avstämning görs i samband med bokslut. De båda kommunerna är överens om att samarbete handlar om att ge och ta. Men vid betydande avvikelser skall dessa justeras. Företrädare för de båda kommunerna är överens om att en nära dialog behöver föras när någon kommun har för avsikt att utöka eller minska anslagen för kommande år. Detsamma gäller beträffande tilltänkt uppräkning samt eventuella andra omständigheter som påverkar ekonomi eller verksamhet inom området. PM, 5 augusti 2014 till avtal, 26 juni 2014 till avtal, 26 juni 2014, med ändringar markerade Samverkansavtal 2011 Marie Wilén (C): Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation, 26 juni 2014, antas. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. Kommunchef Ekonomichef Förvaltningschef; bygg- och miljö Miljö- och byggnämnden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) Ks 163 Dnr 2014/ Riktlinjer för upphandling Kommunstyrelsens beslut Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling i enlighet med beslut av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade, Kf 25 nov 2013, 151, att upphandlingspolicyn skall ersättas med riktlinjer för upphandling. Heby kommun har Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 samt Riktlinjer för utmanarrätt. Riktlinjer för upphandling är ett komplement till dessa beträffande hur Heby kommun ska arbeta med offentlig upphandling. et har skickats ut på remiss till Hebyfastigheter samt delar av förvaltningen. Även Företagarna har givits möjlighet att kommentera förslaget. PM, 9 september 2014 till Riktlinjer för upphandling Global Compacts tio principer Marie Wilén (C): Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling i enlighet med beslut av kommunfullmäktige Carina Schön (S): Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling med den ändringen att sista meningen i avsnittet Omfattning utgår: Huruvida en verksamhet ska upphandlas eller konkurrensutsättas gäller Plan för valfrihet och mångfald, HebyFS 2012:08, och Riktlinjer för utmanarrätt, HebyFS 2014:22. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Emilie Jansson (S) och Bengt Löfling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns (S) förslag. Kommunfullmäktige Upphandlingsansvarig Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Administrativ chef

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) Ks 164 Dnr 2014/ Samverkan med att starta distributionscentraler för varor till sina tillagningskök Kommunstyrelsens beslut Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution. I uppdraget skall ingå en förstudie över kommunens transporter, potentiella samarbetspartner samt om centralen ska vara i egen eller annans regi. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utredning om samordnad varudistributions även se hur detta kan kopplas till e- handel och uppföljning av köp och leverans av varor samt eventuellt transporter. Centerpartiet har inkommit med en skrivelse angående distributionscentral i Heby kommun, förslagsvis tillsammans med t ex Enköpings eller Sala kommun och att detta bör utredas. Det finns många exempel på kommuner som har inrättat distributionscentraler, både i egen eller upphandlad regi. Syftet är i första hand att minska antalet transporter, att kunna styra leveranstider bättre, ekonomisk vinning samt av miljöhänsyn. Heby kommun är för närvarande aktiv inom energieffektiviseringsprojekt samt projekt gällande kommunens transporter. Vi står även inför att se över hur vi kan införa e-handel, detta innebär att det finns goda skäl att göra en utredning över möjligheterna att inrätta en distributionscentral och i samma utredning även ta ställning till i vilken regi den ska drivas, med vilka, om några samarbetspartners, samt vad som krävs i form av uppföljning för att detta ska fungera. PM, 10 september 2014 Skrivelse, 3 augusti 2014 Marie Wilén (C) med bifall av Kurt-Rickard Lindgren (LP), Anne- Charlotte Mattsson (FP) och Dick Pettersson (C): Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution. I uppdraget skall ingå en förstudie över kommunens transporter, potentiella samarbetspartner samt om centralen ska vara i egen eller annans regi. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utredning om samordnad varudistributions även se hur detta kan kopplas till e- handel och uppföljning av köp och leverans av varor samt eventuellt transporter.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Miljöstrateg Samhällsplanerare Rektor CLL Förvaltningschef; samhällsbyggnad Centerpartiets kommunkrets Sala kommun Enköpings kommun

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Ks 165 Dnr 2012/ Internkontroll 2014, efterlevnad, information och återkoppling av beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens godkänner rapport daterad 8 september 2014 om intern kontroll för efterlevnad, information och återkoppling av beslut. Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvariga brister har kommit fram i den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra de förslag till förbättringar som föreslås i den interna kontrollen i PM daterad Kommunstyrelsens beslutade, den 15 oktober 2013 i 193, att i sin kontrollplan för 2014 följa upp i vilken grad förvaltningen följer de beslut som fattas på kommunstyrelsen sammanträde. Uppföljningen ska omfatta delar: Följs besluten? Får berörda verksamheter information om besluten? Hur sker återkoppling till kommunstyrelsen? I denna utredning har inga större brister framkommit i den interna kontrollen men det finns ändå med en del förslag till förbättringar för att säkerställa att förvaltningen följer de beslut som fattas på kommunstyrelsens sammanträde. Tio beslut har slumpmässigt valts ut från kommunstyrelsens sammanträden under första halvåret Av dessa har samtliga beslut följts av förvaltningen och förvaltningen har börjat agerat utifrån besluten. I den interna kontrollen konstateras samtidigt att de endast i ett av besluten, som valts ut, finns en tid satt när förvaltningen ska ha utfört sitt uppdrag. I ingen av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar en återkoppling. Detta leder till svårigheter i den interna kontrollen i att besvara frågan följs besluten? eftersom det är oklart när beslutet ska vara verkställt och om återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. Beslutet som rör Tidernas väg har förvaltningen inte kunnat verkställa vilket borde ha återkopplats till kommunstyrelsen. Ingen av de slumpmässigt utvalda besluten är ännu återkopplade till kommunstyrelsen, förutom det beslut som rör tertialrapporten vilket återkopplas per automatik genom månadsrapporteringen. Tre beslut rör planprocessen och dessa återkopplas till kommunstyrelsen i enlighet med denna dvs. i samband med att det är dags för nästa steg i processen. Detta har ännu inte skett. I utredningen konstateras samtidigt att i inget av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar återkoppling.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) I denna utredning föreslås att fler beslut tidssätts och att det tydligt framgår om och i så fall när återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. En metod för återkoppling kan vara att förvaltningen, vid några tillfällen per år, återrapporterar flera beslut till kommunstyrelsen under en beslutspunkt. Att återkoppla varje ärende i separata beslutspunkter innebär alltför mycket administration. Beslut av större vikt bör däremot återrapporteras till kommunstyrelsen i separata beslutspunkter. Genom en högre grad av återkoppling till kommunstyrelsen torde styrningen och uppföljningen bli än mer tydlig och effektiv och kommunstyrelsens ledamöter får bättre kännedom om vad som sker i förvaltningen. Det är också ett sätt att stärka tilliten mellan politik och förvaltning. När det gäller information till berörda verksamheter så görs den via delgivning från kommunsekreteraren till förvaltningschefer och ansvariga handläggare. Förvaltningscheferna ansvarar därefter att utifrån beslutets karaktär informera vidare till sin förvaltning. Det har inte framkommit något i den interna kontrollen som visar att delgivningen inte fungerat. Större beslut som rör hela förvaltningen hanteras också på kommunchefens ledningsgrupp där det beslutas om hur man går vidare i ärendet och vem som är ansvarig handläggare. Information och förankring av kommunstyrelsens beslut kan dock utvecklas ytterligare för att säkerställa att berörda verksamheter får information om beslutet och i förekommande fall också agerar efter det. Controller Samtliga förvaltningschefer Administrativ chef PM, 8 september 2014 Bilaga 1, kontrollplan Bilaga 2, matris Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens godkänner rapport daterad 8 september 2014 om intern kontroll för efterlevnad, information och återkoppling av beslut. Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvariga brister har kommit fram i den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra de förslag till förbättringar som föreslås i den interna kontrollen i PM daterad sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) Ks 166 Dnr 2014/ Information om gemensam IT-nämnd Kommunstyrelsen tackar för informationen Controller informerar om hur arbetet med en gemensam IT-nämnd för Knivsta och Heby kommuner fortlöper. Projekt- och styrgrupp har utsetts och nulägesbeskrivning har gjorts. Nämnden är planerad att ta vid 1 juli 2015 och driften startar i januari Knivsta kommer att vara värdkommun men personal kommer att sitta i både Knivsta och Heby. Frågan om gemensam IT-nämnd har även behandlats i CESAM.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) Ks 167 Dnr 2014/ Effektmål 2015, diskussion Kommunstyrelsens beslut Effektmål enligt PM antas. Enligt Riktlinjer för styrnings- och uppföljningsprocessen ska effektmål antas under september månad. Effektmålen ska vara mätbara och gå att jämföra med andra kommuner eller med kommunens eget resultat över tiden. Det ska också mäta effekt för medborgarna och/eller brukarna. Effektmålen för 2014 bör kompletteras med mål med anledning av resultatet av Välfärdsbokslutet och Kommunkompassen. Administrativ chef presenterar förslag till effektmål och gör revideringar utifrån kommunstyrelsens önskemål. PM, 15 september 2014 Protokoll från nämnder och beredningar Bfsk 70, 22 augusti bilaga Bfäo 82, 27 augusti 2014+bilaga Bfkf 51, 27 augusti 2014 Bfms 40, 28 augusti 2014 Sn 170, 10 september 2014 Marie Wilén (C): Effektmål enligt PM,, antas. Kommunchefen Förvaltningscheferna Ekonomichefen Personalchefen Kommunsekreteraren Administrativa chefen Administrativa controllern sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) Ks 168 Dnr 2014/ Solel, skrivelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår skrivelse angående uppsägning av arrendeavtal David Olsson har inkommit med en skrivelse angående solpanelerna vid väg 72 genom Heby. Han menar att kommunen ska säga upp arrendeavtalet med följande motivering: Den regionala utvecklingsplanen/utvecklingsstrategin, gemensam för Uppsala län, lyfter fram vikten av attraktiva livsmiljöer. Utan tvekan kan vi konstatera att solcellerna, helt i onödan, drastiskt har förfulat miljön och utsikten för de närboende (och kanske även för de förbipasserande beroende på smak). I stället för utsikten över den vackra Örsundaåns dalgång, ser man nu den fula baksidan av en metallkonstruktion. Vi kan alla göra fel men det går att rätta till! Beslutet att arrendera marken till Solelföreningen Sala-Heby togs Det har inte skett några förändringar sedan dess och förvaltningen ser ingen anledning till att säga upp arrendet. Huruvida solpanelerna uppfattas som störande eller som en symbol för grön el kan diskuteras. Motiveringen för att tillåta arrendeavtal 2009 var att marken är idag planlagd för småindustri och delar av anläggningen kommer att ligga på så kallad punktprickad mark, alltså mark som ej får bebyggas. Fördelen med platsen är att den har bra siktläge samt att väldigt få träd behöver tas ned. Mot denna bakgrund kan en sådan solelanläggning visa på möjligheterna till solenergi även på våra breddgrader. PM 10 september 2014 Skrivelse, David Olsson (M): Arrendeavtalet sägs upp och förvaltningen får i uppgift att tillsammans med föreningen finna en lösning att flytta anläggningen så att jordbruksmarken kan återställas. Anders Pettersson (S) med bifall av Dick Pettersson (C): Kommunstyrelsens avslår skrivelse angående uppsägning av arrendeavtal.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Anders Petterssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons förslag. Reservation David Olsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Jäv Marie Wilén (C) och Carina Schön (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Enhetschef; mark och plan David Olsson

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) Ks 169 Dnr 2014/ Borttagande av utmanarätten, motion Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås. Carina Schön (S) och Bengt Löfling (V) har inkommit med motionen Borttagande av Utmanarrätten, 5 juni I motionen förslås kommunfullmäktige besluta att utmanarrätten omedelbart tas bort. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2011 (Kf 34) att införa utmanarrätt i Heby kommun. Beslutet föregicks av en utredning som beskrev hur utmanarrätten fungerar praktiskt, och vilka konsekvenser ett införande kan få. I samband med att kommunfullmäktige beslutade att införa utmanarrätt så antog kommunstyrelsen Riktlinjer för utmanarrätt i Heby kommun (Ks 43, 1 mars 2011). Riktlinjerna fungerar som ett regelverk för tillämpningen av rätten i Heby kommun, där avvägningar är gjorda utifrån Heby kommuns speciella förutsättningar och utifrån syftet med att införa rätten i kommunen. I arbetet med revidering av Plan för mångfald och valfrihet har referensgruppen för mångfald och valfrihet diskuterat skrivningen om utmanarrätt. Frågan var huruvida den egna verksamheten bör lägga anbud om kommunen väljer att anta utmaningen och genomföra upphandling av verksamheten. Vid kommunfullmäktige i november 2013 (Kf 153) återremitterades ärendet till referensgruppen för ytterligare beredning vad gäller upphandling och kommunal regi. När ärendet togs upp i kommunfullmäktige i mars 2014 fanns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag att Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) ska vara oförändrad och dels Carina Schöns förslag att avsnittet utmanarrätt i Plan för mångfald och valfrihet utgår. Kommunfullmäktige beslutade efter votering enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige har således vid två tillfällen beslutat om att ha utmanarrätt i Heby kommun. PM, 4 september 2014 Motion, 5 juni 2014 Marie Wilén (C) med bifall av Dick Pettersson (C): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) Carina Schön (S) med bifall av Bengt Löfling (V), Anders Pettersson (S) och Emilie Jansson (S): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Bifall till motionen. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt det egna förslaget. Votering begärs. Votering Votering begärs och ska verkställas. Ordförande fastställer voteringsordning. Den som bifaller Marie Wiléns förslag röstar ja. Den som bifaller Carina Schöns förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 6 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot avstår. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Ja-röster: David Olsson (M), Inger Ingstedt (C), Anne-Charlotte Mattsson (FP), Dick Pettersson (C), Daniel Röjerås (C) och Marie Wilén (C). Nej-röster: Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Bengt Löfling (V), Emilie Jansson (S). Avstår: Kurt-Rickard Lindgren (LP) Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Bengt Löfling (V), Emilie Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns förslag.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) Ks 170 Dnr 2013/ Information och rapporter Kommunstyrelsen tackar för informationen Följande information och rapporter föreligger: - Åtgärdsplan för budget i balans år 2014, Bfsk 69, 22 augusti Verksamhetsutskottets interna kontroll för LSS-kostnader, Vu 60, 28 augusti Utsmyckning av offentliga lokaler, Bfkf 55, 27 augusti Hemlöshet i Heby kommun information, diskussion, Sn 163, 10 september 2014

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer