Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande , David Olsson (M), ordförande 168 Carina Schön (S) , Anders Pettersson (S) Emilie Jansson (S) Bengt Löfling (V) Inger Ingstedt (C) Daniel Röjerås (C) Kurt-Rickard Lindgren (LP) Anne Charlotte Mattsson (FP) Dick Pettersson (C) Jan-Erik Eriksson (C) 168 Jan Eriksson (S) 168 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan-Erik Eriksson (C) , Peter Lund, kommunchef Helena Henriksson, Jan Eriksson (S) , 169- kommunsekreterare 171 Björn Wahlman, ekonom 152 Katarina Welin 152, 167 Jenny Ljungvall Cardoso Åsa Nylander Anders Larsson 168 Utses att justera Justeringens plats och tid Emilie Jansson Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00 Sekreterare Paragrafer Helena Henriksson Ordförande Marie Wilén David Olsson 168 Justerande Emilie Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande 26 september 2014 Datum för anslags nedtagande 18 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Heby Underskrift Helena Henriksson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Delegationsbeslut... 3 Meddelanden... 4 Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen... 5 Firmatecknare för Heby kommun... 6 Igångsättningstillstånd för investering driftövervakning... 7 Igångsättningstillstånd för investering nytt verksamhetsområde Hebron... 8 Igångsättningstillstånd för investering utökat verksamhetsområde Huddunge... 9 Igångsättningstillstånd investering lekplats 2013 Heby kommun, slutrapportering Igångsättningstillstånd för investering rivning av Gamla skolan i Harbo, slutrapportering Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Riktlinjer för upphandling Samverkan med att starta distributionscentraler för varor till sina tillagningskök Internkontroll 2014, efterlevnad, information och återkoppling av beslut Information om gemensam IT-nämnd Effektmål 2015, diskussion Solel, skrivelse Borttagande av utmanarätten, motion Information och rapporter Fest i Heby 2014, information... 26

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) Ks 152 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 12 augusti 15 september 2014, godkänns. Delegationsbeslut enligt lista 12 augusti 15 september 2014 presenteras.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) Ks 153 Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Redovisning av meddelanden enligt lista 12 augusti 15 september 2014, godkänns. Meddelanden enligt lista, enligt lista 12 augusti 15 september 2014, presenteras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) Ks 154 Dnr 2014/ Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, inklusive måluppfyllelse, godkännes. Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsens delar presenteras. Kommunstyrelsens behandlar delårsrapport för hela kommunen vid sammanträdet i 14 oktober Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, 12 september 2014 Marie Wilén (C): Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, inklusive måluppfyllelse, godkännes. sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ekonomichef Administrativ chef Administrativ controller Kommunsekreteraren

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) Ks 155 Dnr 2011/ Firmatecknare för Heby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson utses som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet gäller från och med 13 oktober Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslut utsett kommunchef Peter Lund och ekonomichef Lars Dalén att i förening vara kommunens firmatecknare samt underteckna handling för kommunens räkning. Då ny ekonomichef tillträder sin tjänst 13 oktober 2014 föreslås delegationsordningen ändras till att utse kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet föreslås gälla från och med 13 oktober Kommunstyrelsens beslut 101/2014 om att utse Katarina Welin i förening med kommunchef under ekonomichefens frånvaro vara kommunens firmatecknare och underteckna handlingar för kommunens räkning, påverkas ej. PM, 16 september 2014 Marie Wilén (C): Kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson utses som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet gäller från och med 13 oktober sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunchefen Ekonomichef Kommunsekreteraren

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) Ks 156 Dnr 2006/ Igångsättningstillstånd för investering driftövervakning Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Driftövervakning tkr, beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Sedan 2006 pågår ett övervakningsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten i Heby Kommun. Projektet omfattar renovering eller byte av elutrustning och ventilation samt installation av driftövervakning på olika VA-anläggningar. Projektet har genomförts i flera steg. Det nu aktuella arbetet omfattar pumpstationer i södra delen av kommunen och uppskattas kosta 1120 tkr. Investeringen är med i investeringsplan beslutad av kommunfullmäktige 25 november 2013 och kapitaltjänstkostnaden kan finansieras inom ram för VA-enhetens budget. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor beslutade 28 augusti 2014 ( 41) att godkänna kapitaltjänstkostnaderna för investeringen. PM 12 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investering Driftövervakning tkr, beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) Ks 157 Dnr 2014/ Igångsättningstillstånd för investering nytt verksamhetsområde Hebron Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Nytt verksamhetsområde Hebron tkr, beviljas. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen i mars och september Enligt kommunfullmäktiges beslut 72, 17 maj 2011 är ett verksamhetsområde inrättat i Hebron, norr om Tärnsjö. Detta beslut har ännu inte kunnat verkställas med nedläggande av ledningar, då lantmäteriförrättningen har varit mycket tidskrävande. Då denna nu är genomförd återstår att genomföra anläggandet av ledningsnät för vatten och avlopp enligt bifogad ritning. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor beslutade 28 augusti 2014 ( 42) att godkänna projektets kapitaltjänstkostnader, vilka uppgår till 197 tkr per år. PM 8 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investering, Nytt verksamhetsområde Hebron tkr, godkänns. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) Ks 158 Dnr 2014/ Igångsättningstillstånd för investering utökat verksamhetsområde Huddunge Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Utökat verksamhetsområde Huddunge 1200 tkr, beviljas. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen i mars Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har beslutat utöka verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Huddunge ( 43, bfms 28 augusti 2014). Anledningen till detta är dels att kommunens vattentäkt behöver skyddas mot inläckage av avloppsvatten, dels att det i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde finns fastigheter som inte ingår i detta. För att verksamhetsområdet ska bli verklighet krävs en investering i nytt ledningsnät. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnad har också beslutat om att godkänna driftkostnader förenade med denna investering. PM 8 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investeringen tkr Utökat verksamhetsområde Huddunge beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Ks 159 Dnr 2013/ Igångsättningstillstånd investering lekplats 2013 Heby kommun, slutrapportering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering, 10 september 2014 gällande lekplats Heby kommun Kommunstyrelsens medel avsatta för oförutsedda investeringar utnyttjas för att täcka den andel, kr som inte avsatts i budget 2014, plan för beredningen för miljö- och samhällsbyggande avseende investeringar år Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om igångsättningstillstånd avseende lekplats (Ks 107, dnr 2013/119). I och med slutrapportering så har de sammanlagda kostnaderna uppgått till mer än det budgeterade. Sammanlagda kostnaden har uppgått till kr. Det som har gjort projektet dyrare är en gummimatta som behövts både för tillgängligheten samt som fallskydd. Lekplatsen byggdes klart under sommaren och invigning ägde rum 4 september. Frekvensen lekande barn på platsen som tidigare redan hade en lekplats har ökat markant. Förvaltningen föreslår att dessa överskjutanden kr nyttjas från avsatt investeringsplan för oförutsedda investeringar inom kommunstyrelsen budget, där kr är avsatt årligen under åren Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering, 10 september 2014 gällande lekplats Heby kommun Kommunstyrelsens medel avsatta för oförutsedda investeringar utnyttjas för att täcka den andel, kr som inte avsatts i budget 2014, plan för beredningen för miljö- och samhällsbyggande avseende investeringar år sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; mark och plan Ekonomen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Ks 160 Dnr 2012/ Igångsättningstillstånd för investering rivning av Gamla skolan i Harbo, slutrapportering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering för investering Rivning av gamla skolan i Harbo. Arbetet inleddes i mars 2014 och pågick till juli. Rivningen av gamla skolan i Harbo är nu helt genomförd, och kostnaden för hela entreprenaden blev kr. Budget för investeringen var kr vilket innebär att budget inte hölls. De överskjutande pengarna, beror på tippavgifter av farligt avfall som fanns i lokalen. Detta avfall var okänt för förvaltningen och entreprenören, och kostsamt att göra sig av med. Arbetet har i övrigt gått väldigt bra, och tomten är nu redo för avstyckning och nybyggnation. PM, 10 september 2014 Ks 142, 20 augusti 2014 Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering för investering Rivning av gamla skolan i Harbo. sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningschef; samhällsbyggnad Lokalsamordnaren Ekonomen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) Ks 161 Dnr 2013/ Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation Kommunstyrelsens beslut Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation godkännes. Kommunstyrelsen beviljade 3 december 2013 igångsättningstillstånd för om - och tillbyggnation av Tärnsjö brandstation. Hebyfastigheter rapporterar i skrivelse, 7 augusti 2014 att upphandling, bygglovssproces och start av planändring har pågått från beslutet om igångsättningstillstånd fattades. Det ackumulerade utfallet projektet till dags dato är kr och det antagna anbudet ligger enligt kalkyl. Uppstart för ombyggnationen var 4 augusti och beräknas vara färdigt för besiktning i december Nästa återrapportering sker vid slutförande, dock senast i februari PM, 7 augusti 2014 Marie Wilén (C): Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation godkännes. Hebyfastigheter Controller sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) Ks 162 Dnr 2004/ Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Kommunstyrelsens beslut Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation, 26 juni 2014 antas. Kommuncheferna har sedan tidigare ägarmöte ett uppdrag att se över avtalet kommunerna emellan beträffande gemensam organisation för bygg- och miljöförvaltningen. Bakgrunden är att nuvarande avtal upplevs som väl detaljerat. Det innebär bland annat att tjänstemän på kontoret tvingas arbeta på en alltför detaljerad nivå. till förändringar presenteras vid ägarmöte mellan Sala och Heby kommuner 26 juni Den mest avgörande förändringen innebär att budget 2014 används som ett ingångsvärde för hur kostnader ska fördelas mellan kommunerna. Uppföljningar görs under året och en slutlig avstämning görs i samband med bokslut. De båda kommunerna är överens om att samarbete handlar om att ge och ta. Men vid betydande avvikelser skall dessa justeras. Företrädare för de båda kommunerna är överens om att en nära dialog behöver föras när någon kommun har för avsikt att utöka eller minska anslagen för kommande år. Detsamma gäller beträffande tilltänkt uppräkning samt eventuella andra omständigheter som påverkar ekonomi eller verksamhet inom området. PM, 5 augusti 2014 till avtal, 26 juni 2014 till avtal, 26 juni 2014, med ändringar markerade Samverkansavtal 2011 Marie Wilén (C): Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation, 26 juni 2014, antas. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. Kommunchef Ekonomichef Förvaltningschef; bygg- och miljö Miljö- och byggnämnden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) Ks 163 Dnr 2014/ Riktlinjer för upphandling Kommunstyrelsens beslut Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling i enlighet med beslut av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade, Kf 25 nov 2013, 151, att upphandlingspolicyn skall ersättas med riktlinjer för upphandling. Heby kommun har Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 samt Riktlinjer för utmanarrätt. Riktlinjer för upphandling är ett komplement till dessa beträffande hur Heby kommun ska arbeta med offentlig upphandling. et har skickats ut på remiss till Hebyfastigheter samt delar av förvaltningen. Även Företagarna har givits möjlighet att kommentera förslaget. PM, 9 september 2014 till Riktlinjer för upphandling Global Compacts tio principer Marie Wilén (C): Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling i enlighet med beslut av kommunfullmäktige Carina Schön (S): Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling med den ändringen att sista meningen i avsnittet Omfattning utgår: Huruvida en verksamhet ska upphandlas eller konkurrensutsättas gäller Plan för valfrihet och mångfald, HebyFS 2012:08, och Riktlinjer för utmanarrätt, HebyFS 2014:22. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Emilie Jansson (S) och Bengt Löfling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns (S) förslag. Kommunfullmäktige Upphandlingsansvarig Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Administrativ chef

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) Ks 164 Dnr 2014/ Samverkan med att starta distributionscentraler för varor till sina tillagningskök Kommunstyrelsens beslut Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution. I uppdraget skall ingå en förstudie över kommunens transporter, potentiella samarbetspartner samt om centralen ska vara i egen eller annans regi. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utredning om samordnad varudistributions även se hur detta kan kopplas till e- handel och uppföljning av köp och leverans av varor samt eventuellt transporter. Centerpartiet har inkommit med en skrivelse angående distributionscentral i Heby kommun, förslagsvis tillsammans med t ex Enköpings eller Sala kommun och att detta bör utredas. Det finns många exempel på kommuner som har inrättat distributionscentraler, både i egen eller upphandlad regi. Syftet är i första hand att minska antalet transporter, att kunna styra leveranstider bättre, ekonomisk vinning samt av miljöhänsyn. Heby kommun är för närvarande aktiv inom energieffektiviseringsprojekt samt projekt gällande kommunens transporter. Vi står även inför att se över hur vi kan införa e-handel, detta innebär att det finns goda skäl att göra en utredning över möjligheterna att inrätta en distributionscentral och i samma utredning även ta ställning till i vilken regi den ska drivas, med vilka, om några samarbetspartners, samt vad som krävs i form av uppföljning för att detta ska fungera. PM, 10 september 2014 Skrivelse, 3 augusti 2014 Marie Wilén (C) med bifall av Kurt-Rickard Lindgren (LP), Anne- Charlotte Mattsson (FP) och Dick Pettersson (C): Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution. I uppdraget skall ingå en förstudie över kommunens transporter, potentiella samarbetspartner samt om centralen ska vara i egen eller annans regi. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utredning om samordnad varudistributions även se hur detta kan kopplas till e- handel och uppföljning av köp och leverans av varor samt eventuellt transporter.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Miljöstrateg Samhällsplanerare Rektor CLL Förvaltningschef; samhällsbyggnad Centerpartiets kommunkrets Sala kommun Enköpings kommun

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Ks 165 Dnr 2012/ Internkontroll 2014, efterlevnad, information och återkoppling av beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens godkänner rapport daterad 8 september 2014 om intern kontroll för efterlevnad, information och återkoppling av beslut. Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvariga brister har kommit fram i den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra de förslag till förbättringar som föreslås i den interna kontrollen i PM daterad Kommunstyrelsens beslutade, den 15 oktober 2013 i 193, att i sin kontrollplan för 2014 följa upp i vilken grad förvaltningen följer de beslut som fattas på kommunstyrelsen sammanträde. Uppföljningen ska omfatta delar: Följs besluten? Får berörda verksamheter information om besluten? Hur sker återkoppling till kommunstyrelsen? I denna utredning har inga större brister framkommit i den interna kontrollen men det finns ändå med en del förslag till förbättringar för att säkerställa att förvaltningen följer de beslut som fattas på kommunstyrelsens sammanträde. Tio beslut har slumpmässigt valts ut från kommunstyrelsens sammanträden under första halvåret Av dessa har samtliga beslut följts av förvaltningen och förvaltningen har börjat agerat utifrån besluten. I den interna kontrollen konstateras samtidigt att de endast i ett av besluten, som valts ut, finns en tid satt när förvaltningen ska ha utfört sitt uppdrag. I ingen av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar en återkoppling. Detta leder till svårigheter i den interna kontrollen i att besvara frågan följs besluten? eftersom det är oklart när beslutet ska vara verkställt och om återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. Beslutet som rör Tidernas väg har förvaltningen inte kunnat verkställa vilket borde ha återkopplats till kommunstyrelsen. Ingen av de slumpmässigt utvalda besluten är ännu återkopplade till kommunstyrelsen, förutom det beslut som rör tertialrapporten vilket återkopplas per automatik genom månadsrapporteringen. Tre beslut rör planprocessen och dessa återkopplas till kommunstyrelsen i enlighet med denna dvs. i samband med att det är dags för nästa steg i processen. Detta har ännu inte skett. I utredningen konstateras samtidigt att i inget av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar återkoppling.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) I denna utredning föreslås att fler beslut tidssätts och att det tydligt framgår om och i så fall när återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. En metod för återkoppling kan vara att förvaltningen, vid några tillfällen per år, återrapporterar flera beslut till kommunstyrelsen under en beslutspunkt. Att återkoppla varje ärende i separata beslutspunkter innebär alltför mycket administration. Beslut av större vikt bör däremot återrapporteras till kommunstyrelsen i separata beslutspunkter. Genom en högre grad av återkoppling till kommunstyrelsen torde styrningen och uppföljningen bli än mer tydlig och effektiv och kommunstyrelsens ledamöter får bättre kännedom om vad som sker i förvaltningen. Det är också ett sätt att stärka tilliten mellan politik och förvaltning. När det gäller information till berörda verksamheter så görs den via delgivning från kommunsekreteraren till förvaltningschefer och ansvariga handläggare. Förvaltningscheferna ansvarar därefter att utifrån beslutets karaktär informera vidare till sin förvaltning. Det har inte framkommit något i den interna kontrollen som visar att delgivningen inte fungerat. Större beslut som rör hela förvaltningen hanteras också på kommunchefens ledningsgrupp där det beslutas om hur man går vidare i ärendet och vem som är ansvarig handläggare. Information och förankring av kommunstyrelsens beslut kan dock utvecklas ytterligare för att säkerställa att berörda verksamheter får information om beslutet och i förekommande fall också agerar efter det. Controller Samtliga förvaltningschefer Administrativ chef PM, 8 september 2014 Bilaga 1, kontrollplan Bilaga 2, matris Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens godkänner rapport daterad 8 september 2014 om intern kontroll för efterlevnad, information och återkoppling av beslut. Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvariga brister har kommit fram i den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra de förslag till förbättringar som föreslås i den interna kontrollen i PM daterad sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) Ks 166 Dnr 2014/ Information om gemensam IT-nämnd Kommunstyrelsen tackar för informationen Controller informerar om hur arbetet med en gemensam IT-nämnd för Knivsta och Heby kommuner fortlöper. Projekt- och styrgrupp har utsetts och nulägesbeskrivning har gjorts. Nämnden är planerad att ta vid 1 juli 2015 och driften startar i januari Knivsta kommer att vara värdkommun men personal kommer att sitta i både Knivsta och Heby. Frågan om gemensam IT-nämnd har även behandlats i CESAM.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) Ks 167 Dnr 2014/ Effektmål 2015, diskussion Kommunstyrelsens beslut Effektmål enligt PM antas. Enligt Riktlinjer för styrnings- och uppföljningsprocessen ska effektmål antas under september månad. Effektmålen ska vara mätbara och gå att jämföra med andra kommuner eller med kommunens eget resultat över tiden. Det ska också mäta effekt för medborgarna och/eller brukarna. Effektmålen för 2014 bör kompletteras med mål med anledning av resultatet av Välfärdsbokslutet och Kommunkompassen. Administrativ chef presenterar förslag till effektmål och gör revideringar utifrån kommunstyrelsens önskemål. PM, 15 september 2014 Protokoll från nämnder och beredningar Bfsk 70, 22 augusti bilaga Bfäo 82, 27 augusti 2014+bilaga Bfkf 51, 27 augusti 2014 Bfms 40, 28 augusti 2014 Sn 170, 10 september 2014 Marie Wilén (C): Effektmål enligt PM,, antas. Kommunchefen Förvaltningscheferna Ekonomichefen Personalchefen Kommunsekreteraren Administrativa chefen Administrativa controllern sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) Ks 168 Dnr 2014/ Solel, skrivelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår skrivelse angående uppsägning av arrendeavtal David Olsson har inkommit med en skrivelse angående solpanelerna vid väg 72 genom Heby. Han menar att kommunen ska säga upp arrendeavtalet med följande motivering: Den regionala utvecklingsplanen/utvecklingsstrategin, gemensam för Uppsala län, lyfter fram vikten av attraktiva livsmiljöer. Utan tvekan kan vi konstatera att solcellerna, helt i onödan, drastiskt har förfulat miljön och utsikten för de närboende (och kanske även för de förbipasserande beroende på smak). I stället för utsikten över den vackra Örsundaåns dalgång, ser man nu den fula baksidan av en metallkonstruktion. Vi kan alla göra fel men det går att rätta till! Beslutet att arrendera marken till Solelföreningen Sala-Heby togs Det har inte skett några förändringar sedan dess och förvaltningen ser ingen anledning till att säga upp arrendet. Huruvida solpanelerna uppfattas som störande eller som en symbol för grön el kan diskuteras. Motiveringen för att tillåta arrendeavtal 2009 var att marken är idag planlagd för småindustri och delar av anläggningen kommer att ligga på så kallad punktprickad mark, alltså mark som ej får bebyggas. Fördelen med platsen är att den har bra siktläge samt att väldigt få träd behöver tas ned. Mot denna bakgrund kan en sådan solelanläggning visa på möjligheterna till solenergi även på våra breddgrader. PM 10 september 2014 Skrivelse, David Olsson (M): Arrendeavtalet sägs upp och förvaltningen får i uppgift att tillsammans med föreningen finna en lösning att flytta anläggningen så att jordbruksmarken kan återställas. Anders Pettersson (S) med bifall av Dick Pettersson (C): Kommunstyrelsens avslår skrivelse angående uppsägning av arrendeavtal.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Anders Petterssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons förslag. Reservation David Olsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Jäv Marie Wilén (C) och Carina Schön (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Enhetschef; mark och plan David Olsson

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) Ks 169 Dnr 2014/ Borttagande av utmanarätten, motion Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås. Carina Schön (S) och Bengt Löfling (V) har inkommit med motionen Borttagande av Utmanarrätten, 5 juni I motionen förslås kommunfullmäktige besluta att utmanarrätten omedelbart tas bort. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2011 (Kf 34) att införa utmanarrätt i Heby kommun. Beslutet föregicks av en utredning som beskrev hur utmanarrätten fungerar praktiskt, och vilka konsekvenser ett införande kan få. I samband med att kommunfullmäktige beslutade att införa utmanarrätt så antog kommunstyrelsen Riktlinjer för utmanarrätt i Heby kommun (Ks 43, 1 mars 2011). Riktlinjerna fungerar som ett regelverk för tillämpningen av rätten i Heby kommun, där avvägningar är gjorda utifrån Heby kommuns speciella förutsättningar och utifrån syftet med att införa rätten i kommunen. I arbetet med revidering av Plan för mångfald och valfrihet har referensgruppen för mångfald och valfrihet diskuterat skrivningen om utmanarrätt. Frågan var huruvida den egna verksamheten bör lägga anbud om kommunen väljer att anta utmaningen och genomföra upphandling av verksamheten. Vid kommunfullmäktige i november 2013 (Kf 153) återremitterades ärendet till referensgruppen för ytterligare beredning vad gäller upphandling och kommunal regi. När ärendet togs upp i kommunfullmäktige i mars 2014 fanns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag att Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) ska vara oförändrad och dels Carina Schöns förslag att avsnittet utmanarrätt i Plan för mångfald och valfrihet utgår. Kommunfullmäktige beslutade efter votering enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige har således vid två tillfällen beslutat om att ha utmanarrätt i Heby kommun. PM, 4 september 2014 Motion, 5 juni 2014 Marie Wilén (C) med bifall av Dick Pettersson (C): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) Carina Schön (S) med bifall av Bengt Löfling (V), Anders Pettersson (S) och Emilie Jansson (S): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Bifall till motionen. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt det egna förslaget. Votering begärs. Votering Votering begärs och ska verkställas. Ordförande fastställer voteringsordning. Den som bifaller Marie Wiléns förslag röstar ja. Den som bifaller Carina Schöns förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 6 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot avstår. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Ja-röster: David Olsson (M), Inger Ingstedt (C), Anne-Charlotte Mattsson (FP), Dick Pettersson (C), Daniel Röjerås (C) och Marie Wilén (C). Nej-röster: Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Bengt Löfling (V), Emilie Jansson (S). Avstår: Kurt-Rickard Lindgren (LP) Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Bengt Löfling (V), Emilie Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns förslag.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) Ks 170 Dnr 2013/ Information och rapporter Kommunstyrelsen tackar för informationen Följande information och rapporter föreligger: - Åtgärdsplan för budget i balans år 2014, Bfsk 69, 22 augusti Verksamhetsutskottets interna kontroll för LSS-kostnader, Vu 60, 28 augusti Utsmyckning av offentliga lokaler, Bfkf 55, 27 augusti Hemlöshet i Heby kommun information, diskussion, Sn 163, 10 september 2014

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmark (M) Gunilla Hamrin (S) S alima Fahad (V) A nn Zander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.20 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-12:30 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Carl-Eric Thörngren (S) Ola Birgersson (C) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl. 09.00. Sekreterare Paragrafer 78-89 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl. 09.00. Sekreterare Paragrafer 78-89 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Per Möller (C), ordförande Per Sverkersson (S) Elin Ångman (MP) Bodil Persson (M) Erik

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.30 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 17 december 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 17 december 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP)) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 24 september kl. 07.30. Sekreterare Paragrafer 71-77 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 24 september kl. 07.30. Sekreterare Paragrafer 71-77 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Per Möller (C), ordförande Johan Eriksmark (S) Bodil Persson (M) Erik Backman (S) Andreas

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer