Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande , David Olsson (M), ordförande 168 Carina Schön (S) , Anders Pettersson (S) Emilie Jansson (S) Bengt Löfling (V) Inger Ingstedt (C) Daniel Röjerås (C) Kurt-Rickard Lindgren (LP) Anne Charlotte Mattsson (FP) Dick Pettersson (C) Jan-Erik Eriksson (C) 168 Jan Eriksson (S) 168 Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan-Erik Eriksson (C) , Peter Lund, kommunchef Helena Henriksson, Jan Eriksson (S) , 169- kommunsekreterare 171 Björn Wahlman, ekonom 152 Katarina Welin 152, 167 Jenny Ljungvall Cardoso Åsa Nylander Anders Larsson 168 Utses att justera Justeringens plats och tid Emilie Jansson Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00 Sekreterare Paragrafer Helena Henriksson Ordförande Marie Wilén David Olsson 168 Justerande Emilie Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande 26 september 2014 Datum för anslags nedtagande 18 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Heby Underskrift Helena Henriksson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Delegationsbeslut... 3 Meddelanden... 4 Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen... 5 Firmatecknare för Heby kommun... 6 Igångsättningstillstånd för investering driftövervakning... 7 Igångsättningstillstånd för investering nytt verksamhetsområde Hebron... 8 Igångsättningstillstånd för investering utökat verksamhetsområde Huddunge... 9 Igångsättningstillstånd investering lekplats 2013 Heby kommun, slutrapportering Igångsättningstillstånd för investering rivning av Gamla skolan i Harbo, slutrapportering Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Riktlinjer för upphandling Samverkan med att starta distributionscentraler för varor till sina tillagningskök Internkontroll 2014, efterlevnad, information och återkoppling av beslut Information om gemensam IT-nämnd Effektmål 2015, diskussion Solel, skrivelse Borttagande av utmanarätten, motion Information och rapporter Fest i Heby 2014, information... 26

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) Ks 152 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 12 augusti 15 september 2014, godkänns. Delegationsbeslut enligt lista 12 augusti 15 september 2014 presenteras.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) Ks 153 Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Redovisning av meddelanden enligt lista 12 augusti 15 september 2014, godkänns. Meddelanden enligt lista, enligt lista 12 augusti 15 september 2014, presenteras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) Ks 154 Dnr 2014/ Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, inklusive måluppfyllelse, godkännes. Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsens delar presenteras. Kommunstyrelsens behandlar delårsrapport för hela kommunen vid sammanträdet i 14 oktober Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, 12 september 2014 Marie Wilén (C): Delårsrapport per 31 augusti 2014, kommunstyrelsen, inklusive måluppfyllelse, godkännes. sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ekonomichef Administrativ chef Administrativ controller Kommunsekreteraren

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) Ks 155 Dnr 2011/ Firmatecknare för Heby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson utses som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet gäller från och med 13 oktober Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslut utsett kommunchef Peter Lund och ekonomichef Lars Dalén att i förening vara kommunens firmatecknare samt underteckna handling för kommunens räkning. Då ny ekonomichef tillträder sin tjänst 13 oktober 2014 föreslås delegationsordningen ändras till att utse kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet föreslås gälla från och med 13 oktober Kommunstyrelsens beslut 101/2014 om att utse Katarina Welin i förening med kommunchef under ekonomichefens frånvaro vara kommunens firmatecknare och underteckna handlingar för kommunens räkning, påverkas ej. PM, 16 september 2014 Marie Wilén (C): Kommunchef Peter Lund och ekonomichef Mikael Eriksson utses som firmatecknare för Heby kommun. Beslutet gäller från och med 13 oktober sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunchefen Ekonomichef Kommunsekreteraren

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) Ks 156 Dnr 2006/ Igångsättningstillstånd för investering driftövervakning Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Driftövervakning tkr, beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Sedan 2006 pågår ett övervakningsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten i Heby Kommun. Projektet omfattar renovering eller byte av elutrustning och ventilation samt installation av driftövervakning på olika VA-anläggningar. Projektet har genomförts i flera steg. Det nu aktuella arbetet omfattar pumpstationer i södra delen av kommunen och uppskattas kosta 1120 tkr. Investeringen är med i investeringsplan beslutad av kommunfullmäktige 25 november 2013 och kapitaltjänstkostnaden kan finansieras inom ram för VA-enhetens budget. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor beslutade 28 augusti 2014 ( 41) att godkänna kapitaltjänstkostnaderna för investeringen. PM 12 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investering Driftövervakning tkr, beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) Ks 157 Dnr 2014/ Igångsättningstillstånd för investering nytt verksamhetsområde Hebron Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Nytt verksamhetsområde Hebron tkr, beviljas. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen i mars och september Enligt kommunfullmäktiges beslut 72, 17 maj 2011 är ett verksamhetsområde inrättat i Hebron, norr om Tärnsjö. Detta beslut har ännu inte kunnat verkställas med nedläggande av ledningar, då lantmäteriförrättningen har varit mycket tidskrävande. Då denna nu är genomförd återstår att genomföra anläggandet av ledningsnät för vatten och avlopp enligt bifogad ritning. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor beslutade 28 augusti 2014 ( 42) att godkänna projektets kapitaltjänstkostnader, vilka uppgår till 197 tkr per år. PM 8 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investering, Nytt verksamhetsområde Hebron tkr, godkänns. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars och september 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) Ks 158 Dnr 2014/ Igångsättningstillstånd för investering utökat verksamhetsområde Huddunge Kommunstyrelsen beslutar Igångsättningstillstånd för investering Utökat verksamhetsområde Huddunge 1200 tkr, beviljas. Återrapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen i mars Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har beslutat utöka verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Huddunge ( 43, bfms 28 augusti 2014). Anledningen till detta är dels att kommunens vattentäkt behöver skyddas mot inläckage av avloppsvatten, dels att det i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde finns fastigheter som inte ingår i detta. För att verksamhetsområdet ska bli verklighet krävs en investering i nytt ledningsnät. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnad har också beslutat om att godkänna driftkostnader förenade med denna investering. PM 8 september 2014 Investeringskalkyl Marie Wilén (C): Igångsättningstillstånd för investeringen tkr Utökat verksamhetsområde Huddunge beviljas. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars 2015 Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; VA Ekonomen sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) Ks 159 Dnr 2013/ Igångsättningstillstånd investering lekplats 2013 Heby kommun, slutrapportering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering, 10 september 2014 gällande lekplats Heby kommun Kommunstyrelsens medel avsatta för oförutsedda investeringar utnyttjas för att täcka den andel, kr som inte avsatts i budget 2014, plan för beredningen för miljö- och samhällsbyggande avseende investeringar år Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om igångsättningstillstånd avseende lekplats (Ks 107, dnr 2013/119). I och med slutrapportering så har de sammanlagda kostnaderna uppgått till mer än det budgeterade. Sammanlagda kostnaden har uppgått till kr. Det som har gjort projektet dyrare är en gummimatta som behövts både för tillgängligheten samt som fallskydd. Lekplatsen byggdes klart under sommaren och invigning ägde rum 4 september. Frekvensen lekande barn på platsen som tidigare redan hade en lekplats har ökat markant. Förvaltningen föreslår att dessa överskjutanden kr nyttjas från avsatt investeringsplan för oförutsedda investeringar inom kommunstyrelsen budget, där kr är avsatt årligen under åren Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering, 10 september 2014 gällande lekplats Heby kommun Kommunstyrelsens medel avsatta för oförutsedda investeringar utnyttjas för att täcka den andel, kr som inte avsatts i budget 2014, plan för beredningen för miljö- och samhällsbyggande avseende investeringar år sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningschef; samhällsbyggnad Enhetschef; mark och plan Ekonomen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Ks 160 Dnr 2012/ Igångsättningstillstånd för investering rivning av Gamla skolan i Harbo, slutrapportering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering för investering Rivning av gamla skolan i Harbo. Arbetet inleddes i mars 2014 och pågick till juli. Rivningen av gamla skolan i Harbo är nu helt genomförd, och kostnaden för hela entreprenaden blev kr. Budget för investeringen var kr vilket innebär att budget inte hölls. De överskjutande pengarna, beror på tippavgifter av farligt avfall som fanns i lokalen. Detta avfall var okänt för förvaltningen och entreprenören, och kostsamt att göra sig av med. Arbetet har i övrigt gått väldigt bra, och tomten är nu redo för avstyckning och nybyggnation. PM, 10 september 2014 Ks 142, 20 augusti 2014 Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering för investering Rivning av gamla skolan i Harbo. sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningschef; samhällsbyggnad Lokalsamordnaren Ekonomen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) Ks 161 Dnr 2013/ Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation Kommunstyrelsens beslut Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation godkännes. Kommunstyrelsen beviljade 3 december 2013 igångsättningstillstånd för om - och tillbyggnation av Tärnsjö brandstation. Hebyfastigheter rapporterar i skrivelse, 7 augusti 2014 att upphandling, bygglovssproces och start av planändring har pågått från beslutet om igångsättningstillstånd fattades. Det ackumulerade utfallet projektet till dags dato är kr och det antagna anbudet ligger enligt kalkyl. Uppstart för ombyggnationen var 4 augusti och beräknas vara färdigt för besiktning i december Nästa återrapportering sker vid slutförande, dock senast i februari PM, 7 augusti 2014 Marie Wilén (C): Återrapportering investering om - och tillbyggnad Tärnsjö brandstation godkännes. Hebyfastigheter Controller sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) Ks 162 Dnr 2004/ Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Kommunstyrelsens beslut Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation, 26 juni 2014 antas. Kommuncheferna har sedan tidigare ägarmöte ett uppdrag att se över avtalet kommunerna emellan beträffande gemensam organisation för bygg- och miljöförvaltningen. Bakgrunden är att nuvarande avtal upplevs som väl detaljerat. Det innebär bland annat att tjänstemän på kontoret tvingas arbeta på en alltför detaljerad nivå. till förändringar presenteras vid ägarmöte mellan Sala och Heby kommuner 26 juni Den mest avgörande förändringen innebär att budget 2014 används som ett ingångsvärde för hur kostnader ska fördelas mellan kommunerna. Uppföljningar görs under året och en slutlig avstämning görs i samband med bokslut. De båda kommunerna är överens om att samarbete handlar om att ge och ta. Men vid betydande avvikelser skall dessa justeras. Företrädare för de båda kommunerna är överens om att en nära dialog behöver föras när någon kommun har för avsikt att utöka eller minska anslagen för kommande år. Detsamma gäller beträffande tilltänkt uppräkning samt eventuella andra omständigheter som påverkar ekonomi eller verksamhet inom området. PM, 5 augusti 2014 till avtal, 26 juni 2014 till avtal, 26 juni 2014, med ändringar markerade Samverkansavtal 2011 Marie Wilén (C): Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation, 26 juni 2014, antas. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. Kommunchef Ekonomichef Förvaltningschef; bygg- och miljö Miljö- och byggnämnden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) Ks 163 Dnr 2014/ Riktlinjer för upphandling Kommunstyrelsens beslut Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling i enlighet med beslut av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade, Kf 25 nov 2013, 151, att upphandlingspolicyn skall ersättas med riktlinjer för upphandling. Heby kommun har Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 samt Riktlinjer för utmanarrätt. Riktlinjer för upphandling är ett komplement till dessa beträffande hur Heby kommun ska arbeta med offentlig upphandling. et har skickats ut på remiss till Hebyfastigheter samt delar av förvaltningen. Även Företagarna har givits möjlighet att kommentera förslaget. PM, 9 september 2014 till Riktlinjer för upphandling Global Compacts tio principer Marie Wilén (C): Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling i enlighet med beslut av kommunfullmäktige Carina Schön (S): Upphandlingspolicyn ersätts av Riktlinjer för upphandling med den ändringen att sista meningen i avsnittet Omfattning utgår: Huruvida en verksamhet ska upphandlas eller konkurrensutsättas gäller Plan för valfrihet och mångfald, HebyFS 2012:08, och Riktlinjer för utmanarrätt, HebyFS 2014:22. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Emilie Jansson (S) och Bengt Löfling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns (S) förslag. Kommunfullmäktige Upphandlingsansvarig Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Administrativ chef

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) Ks 164 Dnr 2014/ Samverkan med att starta distributionscentraler för varor till sina tillagningskök Kommunstyrelsens beslut Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution. I uppdraget skall ingå en förstudie över kommunens transporter, potentiella samarbetspartner samt om centralen ska vara i egen eller annans regi. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utredning om samordnad varudistributions även se hur detta kan kopplas till e- handel och uppföljning av köp och leverans av varor samt eventuellt transporter. Centerpartiet har inkommit med en skrivelse angående distributionscentral i Heby kommun, förslagsvis tillsammans med t ex Enköpings eller Sala kommun och att detta bör utredas. Det finns många exempel på kommuner som har inrättat distributionscentraler, både i egen eller upphandlad regi. Syftet är i första hand att minska antalet transporter, att kunna styra leveranstider bättre, ekonomisk vinning samt av miljöhänsyn. Heby kommun är för närvarande aktiv inom energieffektiviseringsprojekt samt projekt gällande kommunens transporter. Vi står även inför att se över hur vi kan införa e-handel, detta innebär att det finns goda skäl att göra en utredning över möjligheterna att inrätta en distributionscentral och i samma utredning även ta ställning till i vilken regi den ska drivas, med vilka, om några samarbetspartners, samt vad som krävs i form av uppföljning för att detta ska fungera. PM, 10 september 2014 Skrivelse, 3 augusti 2014 Marie Wilén (C) med bifall av Kurt-Rickard Lindgren (LP), Anne- Charlotte Mattsson (FP) och Dick Pettersson (C): Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution. I uppdraget skall ingå en förstudie över kommunens transporter, potentiella samarbetspartner samt om centralen ska vara i egen eller annans regi. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utredning om samordnad varudistributions även se hur detta kan kopplas till e- handel och uppföljning av köp och leverans av varor samt eventuellt transporter.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Miljöstrateg Samhällsplanerare Rektor CLL Förvaltningschef; samhällsbyggnad Centerpartiets kommunkrets Sala kommun Enköpings kommun

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Ks 165 Dnr 2012/ Internkontroll 2014, efterlevnad, information och återkoppling av beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens godkänner rapport daterad 8 september 2014 om intern kontroll för efterlevnad, information och återkoppling av beslut. Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvariga brister har kommit fram i den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra de förslag till förbättringar som föreslås i den interna kontrollen i PM daterad Kommunstyrelsens beslutade, den 15 oktober 2013 i 193, att i sin kontrollplan för 2014 följa upp i vilken grad förvaltningen följer de beslut som fattas på kommunstyrelsen sammanträde. Uppföljningen ska omfatta delar: Följs besluten? Får berörda verksamheter information om besluten? Hur sker återkoppling till kommunstyrelsen? I denna utredning har inga större brister framkommit i den interna kontrollen men det finns ändå med en del förslag till förbättringar för att säkerställa att förvaltningen följer de beslut som fattas på kommunstyrelsens sammanträde. Tio beslut har slumpmässigt valts ut från kommunstyrelsens sammanträden under första halvåret Av dessa har samtliga beslut följts av förvaltningen och förvaltningen har börjat agerat utifrån besluten. I den interna kontrollen konstateras samtidigt att de endast i ett av besluten, som valts ut, finns en tid satt när förvaltningen ska ha utfört sitt uppdrag. I ingen av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar en återkoppling. Detta leder till svårigheter i den interna kontrollen i att besvara frågan följs besluten? eftersom det är oklart när beslutet ska vara verkställt och om återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. Beslutet som rör Tidernas väg har förvaltningen inte kunnat verkställa vilket borde ha återkopplats till kommunstyrelsen. Ingen av de slumpmässigt utvalda besluten är ännu återkopplade till kommunstyrelsen, förutom det beslut som rör tertialrapporten vilket återkopplas per automatik genom månadsrapporteringen. Tre beslut rör planprocessen och dessa återkopplas till kommunstyrelsen i enlighet med denna dvs. i samband med att det är dags för nästa steg i processen. Detta har ännu inte skett. I utredningen konstateras samtidigt att i inget av besluten framgår om eller när kommunstyrelsen önskar återkoppling.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) I denna utredning föreslås att fler beslut tidssätts och att det tydligt framgår om och i så fall när återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. En metod för återkoppling kan vara att förvaltningen, vid några tillfällen per år, återrapporterar flera beslut till kommunstyrelsen under en beslutspunkt. Att återkoppla varje ärende i separata beslutspunkter innebär alltför mycket administration. Beslut av större vikt bör däremot återrapporteras till kommunstyrelsen i separata beslutspunkter. Genom en högre grad av återkoppling till kommunstyrelsen torde styrningen och uppföljningen bli än mer tydlig och effektiv och kommunstyrelsens ledamöter får bättre kännedom om vad som sker i förvaltningen. Det är också ett sätt att stärka tilliten mellan politik och förvaltning. När det gäller information till berörda verksamheter så görs den via delgivning från kommunsekreteraren till förvaltningschefer och ansvariga handläggare. Förvaltningscheferna ansvarar därefter att utifrån beslutets karaktär informera vidare till sin förvaltning. Det har inte framkommit något i den interna kontrollen som visar att delgivningen inte fungerat. Större beslut som rör hela förvaltningen hanteras också på kommunchefens ledningsgrupp där det beslutas om hur man går vidare i ärendet och vem som är ansvarig handläggare. Information och förankring av kommunstyrelsens beslut kan dock utvecklas ytterligare för att säkerställa att berörda verksamheter får information om beslutet och i förekommande fall också agerar efter det. Controller Samtliga förvaltningschefer Administrativ chef PM, 8 september 2014 Bilaga 1, kontrollplan Bilaga 2, matris Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens godkänner rapport daterad 8 september 2014 om intern kontroll för efterlevnad, information och återkoppling av beslut. Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvariga brister har kommit fram i den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra de förslag till förbättringar som föreslås i den interna kontrollen i PM daterad sordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) Ks 166 Dnr 2014/ Information om gemensam IT-nämnd Kommunstyrelsen tackar för informationen Controller informerar om hur arbetet med en gemensam IT-nämnd för Knivsta och Heby kommuner fortlöper. Projekt- och styrgrupp har utsetts och nulägesbeskrivning har gjorts. Nämnden är planerad att ta vid 1 juli 2015 och driften startar i januari Knivsta kommer att vara värdkommun men personal kommer att sitta i både Knivsta och Heby. Frågan om gemensam IT-nämnd har även behandlats i CESAM.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) Ks 167 Dnr 2014/ Effektmål 2015, diskussion Kommunstyrelsens beslut Effektmål enligt PM antas. Enligt Riktlinjer för styrnings- och uppföljningsprocessen ska effektmål antas under september månad. Effektmålen ska vara mätbara och gå att jämföra med andra kommuner eller med kommunens eget resultat över tiden. Det ska också mäta effekt för medborgarna och/eller brukarna. Effektmålen för 2014 bör kompletteras med mål med anledning av resultatet av Välfärdsbokslutet och Kommunkompassen. Administrativ chef presenterar förslag till effektmål och gör revideringar utifrån kommunstyrelsens önskemål. PM, 15 september 2014 Protokoll från nämnder och beredningar Bfsk 70, 22 augusti bilaga Bfäo 82, 27 augusti 2014+bilaga Bfkf 51, 27 augusti 2014 Bfms 40, 28 augusti 2014 Sn 170, 10 september 2014 Marie Wilén (C): Effektmål enligt PM,, antas. Kommunchefen Förvaltningscheferna Ekonomichefen Personalchefen Kommunsekreteraren Administrativa chefen Administrativa controllern sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) Ks 168 Dnr 2014/ Solel, skrivelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår skrivelse angående uppsägning av arrendeavtal David Olsson har inkommit med en skrivelse angående solpanelerna vid väg 72 genom Heby. Han menar att kommunen ska säga upp arrendeavtalet med följande motivering: Den regionala utvecklingsplanen/utvecklingsstrategin, gemensam för Uppsala län, lyfter fram vikten av attraktiva livsmiljöer. Utan tvekan kan vi konstatera att solcellerna, helt i onödan, drastiskt har förfulat miljön och utsikten för de närboende (och kanske även för de förbipasserande beroende på smak). I stället för utsikten över den vackra Örsundaåns dalgång, ser man nu den fula baksidan av en metallkonstruktion. Vi kan alla göra fel men det går att rätta till! Beslutet att arrendera marken till Solelföreningen Sala-Heby togs Det har inte skett några förändringar sedan dess och förvaltningen ser ingen anledning till att säga upp arrendet. Huruvida solpanelerna uppfattas som störande eller som en symbol för grön el kan diskuteras. Motiveringen för att tillåta arrendeavtal 2009 var att marken är idag planlagd för småindustri och delar av anläggningen kommer att ligga på så kallad punktprickad mark, alltså mark som ej får bebyggas. Fördelen med platsen är att den har bra siktläge samt att väldigt få träd behöver tas ned. Mot denna bakgrund kan en sådan solelanläggning visa på möjligheterna till solenergi även på våra breddgrader. PM 10 september 2014 Skrivelse, David Olsson (M): Arrendeavtalet sägs upp och förvaltningen får i uppgift att tillsammans med föreningen finna en lösning att flytta anläggningen så att jordbruksmarken kan återställas. Anders Pettersson (S) med bifall av Dick Pettersson (C): Kommunstyrelsens avslår skrivelse angående uppsägning av arrendeavtal.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Anders Petterssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons förslag. Reservation David Olsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Jäv Marie Wilén (C) och Carina Schön (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Enhetschef; mark och plan David Olsson

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) Ks 169 Dnr 2014/ Borttagande av utmanarätten, motion Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås. Carina Schön (S) och Bengt Löfling (V) har inkommit med motionen Borttagande av Utmanarrätten, 5 juni I motionen förslås kommunfullmäktige besluta att utmanarrätten omedelbart tas bort. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2011 (Kf 34) att införa utmanarrätt i Heby kommun. Beslutet föregicks av en utredning som beskrev hur utmanarrätten fungerar praktiskt, och vilka konsekvenser ett införande kan få. I samband med att kommunfullmäktige beslutade att införa utmanarrätt så antog kommunstyrelsen Riktlinjer för utmanarrätt i Heby kommun (Ks 43, 1 mars 2011). Riktlinjerna fungerar som ett regelverk för tillämpningen av rätten i Heby kommun, där avvägningar är gjorda utifrån Heby kommuns speciella förutsättningar och utifrån syftet med att införa rätten i kommunen. I arbetet med revidering av Plan för mångfald och valfrihet har referensgruppen för mångfald och valfrihet diskuterat skrivningen om utmanarrätt. Frågan var huruvida den egna verksamheten bör lägga anbud om kommunen väljer att anta utmaningen och genomföra upphandling av verksamheten. Vid kommunfullmäktige i november 2013 (Kf 153) återremitterades ärendet till referensgruppen för ytterligare beredning vad gäller upphandling och kommunal regi. När ärendet togs upp i kommunfullmäktige i mars 2014 fanns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag att Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) ska vara oförändrad och dels Carina Schöns förslag att avsnittet utmanarrätt i Plan för mångfald och valfrihet utgår. Kommunfullmäktige beslutade efter votering enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige har således vid två tillfällen beslutat om att ha utmanarrätt i Heby kommun. PM, 4 september 2014 Motion, 5 juni 2014 Marie Wilén (C) med bifall av Dick Pettersson (C): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) Carina Schön (S) med bifall av Bengt Löfling (V), Anders Pettersson (S) och Emilie Jansson (S): Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Bifall till motionen. sordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt det egna förslaget. Votering begärs. Votering Votering begärs och ska verkställas. Ordförande fastställer voteringsordning. Den som bifaller Marie Wiléns förslag röstar ja. Den som bifaller Carina Schöns förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 6 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot avstår. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Ja-röster: David Olsson (M), Inger Ingstedt (C), Anne-Charlotte Mattsson (FP), Dick Pettersson (C), Daniel Röjerås (C) och Marie Wilén (C). Nej-röster: Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Bengt Löfling (V), Emilie Jansson (S). Avstår: Kurt-Rickard Lindgren (LP) Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Bengt Löfling (V), Emilie Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns förslag.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) Ks 170 Dnr 2013/ Information och rapporter Kommunstyrelsen tackar för informationen Följande information och rapporter föreligger: - Åtgärdsplan för budget i balans år 2014, Bfsk 69, 22 augusti Verksamhetsutskottets interna kontroll för LSS-kostnader, Vu 60, 28 augusti Utsmyckning av offentliga lokaler, Bfkf 55, 27 augusti Hemlöshet i Heby kommun information, diskussion, Sn 163, 10 september 2014

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer