Uppföljning av tidigare års granskningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av tidigare års granskningar"

Transkript

1 Revisionsrapport Lisbet Ostberg Revisionskonsult Uppföljning av tidigare års granskningar

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund och revisionskriterier Metod och avgränsning Resultat Anpassning gymnasieskolan Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Upphandlings- och inköpsrutiner PwC

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits från kommunens sida. s förtroendevalda revisorer har därför gett PwC i uppdrag att göra en uppföljande studie av granskningen av projekten, Anpassning gymnasieskolan, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt Upphandlings- och inköpsrutiner, som genomfördes inom ramen för 2012 års revisionsplan. Vår bedömning är att nämnderna i huvudsak när det gäller Anpassning till gymnasieskolan och till viss del vid Upphandlings- och inköpsrutiner har genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina tidigare granskningar. Vi saknar svar från kommunstyrelsen gällande Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och kan därför inte göra någon bedömning. Anpassning gymnasieskolan Flertalet kommentarer pekar på att kommunen i dagsläget fortsätter jobbar för att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sin granskning. När det gäller att tillgodose elevernas efterfrågan genom den samverkan som finns i länet så har kommunen anpassat programstrukturen utifrån arbetsmarknadens behov, elevantal och elevernas önskemål och deltar i samverkansavtal för gymnasieutbildningar som finns i Västernorrlands län. Möjligheten att uppfylla kravet på att rekrytera lämpliga och formellt behöriga lärare vid pensionsavgångar har gymnasieverksamheten för närvarande inga problem med. I dagsläget är det däremot svårt att rekrytera vikarie för studie- och yrkesvägledare vid tjänstledighet. På påståendet att det finns brister i marknadsföringen för vissa egna utbildningar är svaret att det här bör finnas ytterligare utvecklingspotential. I länet har en gemensam utbildningsportal (hemsida) skapats för att underlätta det ansvar som finns att informera medborgarna om vilka utbildningsalternativ som finns inom andra kommuner i avtalsområdet. För att lösa processen och tidsplanen kring resultatrapportering från verksamhetstill den politiska nivån har tydliggjorts genom årshjul och en tjänst kvalitets- och utvecklingschef har tillskapats i syfte att utveckla detta område. Tjänsten finns i Gemensam service i kommunens nya organisation. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt Vi saknar svar från kommunstyrelsen. PwC 1

4 Upphandlings och inköpsrutiner Nuläget är sämre nu än 2013 när det gäller att driva E-handel på grund av resursbrist. Inga fler leverantörer är anslutna och nyttjandet är lägre. Förslaget att möjliggöra för den centrala upphandlingsfunktionen att kunna arbeta mera med strategiska upphandlingsfrågor besvaras med att det är teoretiskt möjligt men att det är svårt att hinna med det strategiska arbetet med de personalresurser som finns idag. För att säkerställa att alla direkupphandlingar meddelas upphandlingsenheten har nya anvisningar för direktupphandlingar upprättats och även en ny delegationsordning. Barn- och skolnämnden finns inte fr o m som följd av kommunen omorganisation. Svar har endast erhållit från kommunstyrelsen genom upphandlingsenheten. PwC 2

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund och revisionskriterier De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag till åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del i revisionens arbete är därför att följa upp tidigare granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa. s revisorer har uppdragit till PwC att följa upp tre granskningar som genomfördes under 2012/2013. Följande revisionsfråga är aktuell: Vilka åtgärder har genomförts med anledning av de förslag och synpunkter som lämnats i 2012/2013 års granskningar? Granskade nämnder är kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden Metod och avgränsning Avgränsning har skett till att omfatta följande granskningar: Anpassning gymnasieskolan Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Upphandling- och inköpsrutiner Genomgång har skett av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i lämnade revisionsrapporter och följebrevbrev. Därefter har granskning skett av svaret som revisorerna fått från granskade nämnder. Lägesbeskrivningar har inhämtats från förvaltningen i form av skriftliga svar. En bedömning har gjorts av om åtgärder vidtagits i tillräcklig omfattning. PwC 3

6 3. Resultat 3.1. Anpassning gymnasieskolan Revisionsrapport och följebrev daterade december Rapporten överlämnad till barn- och skolnämnden med begäran om synpunkter senast 15 mars 2013 avseende vilka åtgärder nämnden kommer att vidta med anledning av granskningsresultatet. Nämnd Behandlingsdatum Barn- och skolnämnden , 16 Av revisorerna år 2012 lämnade Barn- och skolnämnden beslutade 22 november att minska antalet program och därmed bedömer vi att gymnasieskolan är på god väg att anpassa verksamheten till både demografiska och ekonomiska förutsättningar. Eftersom nämnden numera försöker styra elevernas val utifrån arbetsmarknadens behov och möjligheter till arbete bedömer vi att nämnden även bedriver ett aktivt arbete för att anpassa till arbetsmarknadens behov. Elevernas efterfrågan kan tillgodoses genom den samverkan som finns i länet. Nämndens beslut/svar Förvaltningen har ingen annan bedömning än revisorernas. Kommunen ser över programstrukturen för gymnasieverksamheten inför starten av varje läsår. Detta i syfte att anpassa programstrukturen utifrån arbetsmarknadens behov, elevantal och elevernas önskemål. Kommunen har även valt att fortsatt delta i det samverkansavtal för gymnasieutbildningar som finns i Västernorlands län. PwC 4

7 Av revisorerna år 2012 lämnade Nämndens beslut/svar Pensionsavgångar kommer att bli större än vad det minskade elevantalet genererar. I kombination med ökade krav på behörighet kommer detta att ställa stora krav på gymnasieskolan att hitta lämpliga lärare. Förvaltningen konstaterar i likhet med revisorerna att stora pensionsavgångar i kombination med ökade krav på behörigheter, kommer att ställa stora krav vid kommande rekryteringar. Dock menar förvaltningen att det är statens och lärarutbildningarnas ansvar att utbilda lärare i den takt och med de inriktningar som krävs för att tillgodose det nationella behovet. Därefter är det kommunernas ansvar att vara en attraktiv arbetsgivare och via rekryteringsinsatser hitta lämpliga lärare. Gymnasieverksamheten har f.n. inga problem att rekrytera lämpliga och formellt behöriga lärare. Däremot kan andra yrkesgrupper vara mer svårrekryterade. Ett akut bekymmer just nu är att rekrytera vikarie för en studie- och yrkesvägledare som avser vara tjänstledig. Vi bedömer att det finns brister i marknadsföringen då nämnden inte har lyckats marknadsföra vissa utbildningar. Samtidigt instämmer vi i synpunkterna att det måste finnas en viss långsiktighet i besluten gällande programutbudet och att det kan ta något år innan en ny utbildning har etablerats. Förvaltningen konstaterar att det förvisso varit så att en studie- och yrkesvägledare varit sjukskriven och att det inneburit att vissa insatser, ex marknadsföringen, inte kunde upprätthållas på samma nivå under den perioden. Å andra sidan menar förvaltningen att det samverkansavtal som tecknats med hög ambition att samordna marknadsföringsinsatserna med bl.a. en gemensam katalog alternativt web-plats, i högre grad än sjukskrivningen bidragit till den försiktigare marknadsföringen. Länets samverkansparter har som ambition att erbjuda samtliga program och inriktningar. Dock har inte tagits ställning till hur marknadsföring och finansiering ska ske då ett nytt program eller Arbetet med att marknadsföra de egna utbildningarna är en ständigt pågående process. Här bör det dock finnas ytterligare utvecklingspotential. Avseende anläggningsmaskinförare är läget nu bättre, då det finns elever från andra kommuner i det programmet. Inom samverkansområdet är det nu tydliggjort att parterna ha ett ansvar att informera sina medborgare om vilka utbildningsalternativ som finns i andra kommuner inom avtalsområdet. I länet har även en gemensam utbildningsportal (hemsida) skapats för att underlätta detta. PwC 5

8 ny inriktning startas. Det blir tydligt när inriktningen anläggningsförare startade i Sollefteå och det inte sökte några elever från länets övriga kommuner. Detta är särskilt besvärande då anläggningsförare är en av de absolut dyraste utbildningarna. Förvaltningen menar att ansvaret för marknadsföringen i länet är oklar, liksom hur finansieringen av tomma platser ska ske när en ny inriktning startar upp. Ansvaret att klargöra detta ligger i hög utsträckning på länssamarbetet och är inte enbart en fråga för gymnasieskolans företrädare. När det gäller den programorganisation som ska gälla från hösten 2014, är det barn- och skolnämndens mening att den ska fastställas vid junisammanträdet. Om så sker kan studie- och yrkesvägledarna förbereda och genomföra informations- och vägledningsinsatser såväl individuellt som klassvis på ett sådant sätt att ex avhopp och omval minimeras. Även informationsoch marknadsföringsinsatser i andra kommuner och skolor underlättas. PwC 6

9 Av revisorerna år 2012 lämnade Nämndernas Nämndens beslut/svar beslut/svar Nämndens beslut/svar Aktuellt läg N I måldokumentet med handlingsplaner för år 2013 är ett av fokusområdena utbildning och kompetensutveckling. Vi bedömer att det tydligt framgår att detta är prioriterade frågor i kommunen. Ambitionerna når dock inte ända ner till gymnasieskolan i samtliga fall, exempelvis råder delade meningar vad gäller ansvaret för marknadsföring av gymnasieskolan. Nämnden tar del av undersökningar gällande kostnader och elevresultat och har flera mål inom området. Vi menar att det råder en stor medvetenhet om inom vilka områden kommunen har mindre bra värden. Handlingsplaner finns inom vissa områden men inte samtliga. Se nämndens svar ovan som även är svar på detta. Förvaltningen har ingen annan bedömning än revisorerna Se ovan. Processen och tidsplanen kring resultatrapportering från verksamhets- till den politiska nivån har tydliggjorts genom årshjul. Vidare har en tjänst - kvalitets- och utvecklingschef tillskapats i syfte att utveckla hela detta område. Denna tjänst är gemensam för förskola, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola och finns organisatoriskt i huvudenheten Gemensam service i Sollefteås nya organisation. PwC 7

10 3.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport och följebrev daterade oktober respektive november Rapporten överlämnad till kommunstyrelsen med begäran om synpunkter senast 15 februari 2013 avseende vilka åtgärder styrelsen kommer att vidta med anledning av granskningsresultatet. Nämnd Behandlingsdatum Kommunstyrelsen , 25 Av revisorerna år 2012 lämnade Uppföljning av ägardirektiv för Solatum Hus&Hem bör formaliseras. Nämndernas beslut/svar Detta har diskuterats på presidieträff med bolaget och löses genom att på presidieträffar ha en stående punkt som heter uppföljning av ägardirektiv och består av redovisning av främst vakansgrad, bedömning av hur avkastningskravet och soliditetsmålet kan nås. Av revisorerna år 2012 lämnade Ägardirektiv för övriga bolag, åtminstone Sollefteåforsen AB bör fastställas. Nämndernas beslut/svar Av de övriga helägda bolagen är Sollefteå Förvaltaren AB och Sollefteå Näringslivs AB vilande medan viss verksamhet bedrivs i Energidalen i Sollefteå AB, som är ett dotterbolag till Sollefteå Näringslivs AB. För de helägda PwC 8

11 bolagen har kommunen eget bestämmande över ägardirektiven. Kommunstyrelsen kan ge Sollefteå Näringslivs AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, för att sedan föreläggas på stämman för Energidalen. Sedan samarbetet med Sundsvalls kommun genom Energifokus AB avbrutits har verksamhet övergått till Energidalen är det befogat med ägardirektiv. Det kan också finnas anledning att se över om Energidalen ska fortsätta att vara ett dotterbolag till ett vilande bolag. Övriga bolag Sollefteåforsens AB och Höga Kusten Airport AB är hälftenägda. Där ska båda ägarna vara överens om ägardirektiven till bolaget. Detta kan ske genom samarbetsavtal och detta avtal görs bindande för bolagets styrelse genom att formaliseras som ägardirektiv till stämman. Föremålen för bolagens verksamhet finns i förbundsordningar. För de båda bolagen finns också samarbetsavtal eller konsortialavtal. Dessa avtal är av äldre datum och förutsätts ha fungerat som ägardirektiv för de båda bolagen. Kommunstyrelsen kan uppdra till kommunens representanter i bolagen att ta upp diskussion med övriga ägare om samarbetsavtalen och ägardirektiv till Sollefteåforsen AB och Höga Kusten Airport AB. PwC 9

12 Av revisorerna år 2012 lämnade Någon rapportering direkt knuten till kommunstyrelsens uppsiktplikt sker inte till fullmäktige. En sådan rapportering skulle kunna formaliseras till en särskild punkt på fullmäktiges dagordning: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Nämndernas beslut/svar Hittills har denna rapportering skett genom fördjupad uppföljning, delårsbokslut och årsredovisning då en samlad information presenterats. Revisorernas förslag om en särskild punkt på dagordningen om kommunstyrelsens uppsikt ger kommunfullmäktige en tidigare och fortlöpande information. Revisorernas förslag antas men en plan för kommunstyrelsens uppsikt bör också fastställas. Ett förslag till en sådan plan upprättas av kommunstyrelseförvaltningen. Av revisorerna år 2012 lämnade Trots tydliga beslut från kommunstyrelsen att nämnder med underskott uppmanas att sänka kostnaderna ha detta inte fått effekt. Kommunstyrelsen bör tillsammans med fullmäktiges presidium fundera på hur uppdragen till nämnderna ska se ut för att de ska få genomslag, annars är risken att direktiven inte tas på allvar. Nämndernas beslut/svar Se nedanstående svar. PwC 10

13 Av revisorerna år 2012 lämnade Kommunstyrelsen bör hitta former för att följa upp verksamheten i syfte att bemöta den kritik som framkommer gällande att kommunstyrelsen har fokus på ekonomi och att verksamheten kommer i skymundan. Nämndernas beslut/svar Nämndernas månadsredovisningar till kommunstyrelsen har haft de fyra perspektiven medborgare/brukare, utveckling/förnyelse, medarbetare och ekonomi. Därigenom har uppföljningen berört både verksamhet och ekonomi. Samtidigt har styrdokumentet klargjort att vid konflikt mellan ekonomi och målen går ekonomin före. När ekonomin är anstängd kan det då medföra att större fokus läggs på den på bekostnad av verksamheten. Genom att upprätta en plan för kommunstyrelsens uppsikt där kommunens resultat i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet), öppna jämförelser och nämndernas eget kvalitetsarbete redovisas, kan en bättre balans mellan ekonomi och verksamhet uppnås. Om dessa redovisningar också presenteras i kommunfullmäktige kan uppdrag och direktiv till nämnderna kompletteras eller förtydligas. Detta kan ske i samråd med kommunfullmäktiges presidium. PwC 11

14 3.3. Upphandlings- och inköpsrutiner Revisionsrapport och följebrev daterade juni respektive augusti Rapporten överlämnad till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden med begäran om synpunkter senast 10 november 2013 avseende vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningsresultatet. Nämnd Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Barn- och skolnämnden Behandlingsdatum , 193 återremitteras , , 44 Av revisorerna år 2013 lämnade Slutför utredningen kring införande av E-handel och överväg snarast därefter om E-handel ska införas. Möjliggör för den centrala upphandlingsfunktionen att kunna arbeta mera med strategiska upphandlingsfrågor. Nämndens beslut/svar Kommunstyrelsen protokoll : E-handel är infört. Det som kvarstår är att utöka omfattningen av anslutna leverantörer samt öka nyttjandet vid beställning. Kommunstyrelsen protokoll : Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i den beskrivning som PwC lämnar i revisonsrapporten, både avseende att handläggning av upphandlingsärende sker i enlighet med lagstiftning och kommunens inköpspolicy samt att utveckling kan ske inom vissa områden. Snarare sämre läge nu än 2013, eftersom ingen resurs finns för att driva E-handel. Inga fler leverantörer är anslutna och nyttjandet är lägre. Teoretisk möjlighet finns till viss del om vi pratar rena upphandlingsfrågor. Dock är det svårt att hinna med det strategiska arbetet då endast 1,5 tjänst funnits tillgänglig för upphandling i ca 3 års tid. PwC 12

15 Av revisorerna år 2013 lämnade Vi rekommenderar att barn- och skolnämnden även följer upp trohet mot ramavtal för varu- och tjänstegrupper med större omfattning (än mobiltelefoner). Den övergripande uppföljningen av köptrohet får med fördel även brytas ner på nämndnivå så att erforderliga insatser kan riktas mera specifikt. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att alla direktupphandlingar meddelas upphandlingsenheten. Nämndens beslut/svar Barn- och skolnämnden: Förvaltningen har ingen annan uppfattning än att det är rimligt att följa upp trohet mot varu- och tjänstegrupper med större omfattning (än mobiltelefoner). Punkten diskuteras inför att barn- och skolnämnden antar Internkontrollplanen för Barn- och skolnämnden: Punkten förefaller i första hand avse kommungemensamma rutiner som fastställs av kommunstyrelseförvaltningen. Dock medverkar gärna barn- och skolförvaltningen i framtagande av sådana rutiner. Barn- och skolnämnd finns inte i den nya organisationen. Upphandlingsenhets uppfattning är att uppföljning av ramavtalstrohet i sin helhet ska hanteras centralt. Se ovanstående svar! Nya anvisningar för direktupphandlingar finns på plats och ny delegeringsordning innebär förhoppningsvis att vi får bättre ordning på detta. PwC 13

16 Av revisorerna år 2013 lämnade Nämndens beslut/svar Under rubriken 3.4.3, Revisionell bedömning har följande kommenterats: I sammanhanget är det även viktigt att de som gör upphandlingar från början gör det på ett riktigt sätt. Detta menar vi kan säkerställas eftersom alla öppna och förenklade upphandlingar och större direktupphandlingar kvalitetssäkras genom den centrala upphandlingsfunktionen. Barn- och skolförvaltningen måste ta ett större eget ansvar när det gäller övriga direktupphandlingar. Vi rekommenderar att sådana bör ske inom ramen för internkontrollplanen. Barn- och skolnämnden: Rutinen för övriga direktupphandlingar kvalitetssäkras och antas att gälla från Rutinen följs upp i Internkontrollplanen för Kommentarer har även lämnats på nedanstående: På flera ställen i rapporten framhålls vikten av att konteringar görs enligt instruktioner och att åtgärder vidtas för att minimera felkonteringar som bland annat försvårar och ibland även omöjliggör uppföljning. Barn- och skolnämnden: Inom förvaltningen pågår ett arbete som syftar till att kvalitetssäkra såväl rutiner för behörig beställare som konteringsrutiner m.m. Även dessa delar ska gälla från PwC 14

17 13 april 2015 Lisbet Östberg Projektledare Anita Agefjell Uppdragsledare PwC 15

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål REVISIONSPLAN 2013 Inledning Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-11-04 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer