ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054"

Transkript

1 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt i Danmark, utgör mer än 5 % av affärsområdet Retails omsättning JANUARI JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 774,3 (738,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (13,9) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 10,1 (11,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,93 (2,23) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (20,3) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 33,49 (32,06) SEK. APRIL JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 403,0 (382,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (6,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (5,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,85 (1,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (-5,9) MSEK. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. FINANSIELL Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår UTVECKLING (MSEK) / Nettoomsättning 403,0 382,0 774,3 738, , ,4 Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 42,6 45,2 Resultat efter finansiella poster 5,6 6,8 12,9 14,9 44,4 46,4 Resultat efter skatt 4,4 5, ,6 34,8 36,3 Rörelsemarginal (%) 1,2 1,7 10,1 1,9 2,6 2,6 Soliditet (%) 38,0 38,3 38,0 38,3 38,0 37,2 Eget kapital per aktie (SEK) 33,49 32,06 33,49 32,06 33,49 36,80 Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,85 1,02 1,93 2,23 6,69 6,98 Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,84 1,01 1,93 2,21 6,66 6,96 Aktier vid periodens utgång (tusental) Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) Verksamhet Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. 1

2 VD och koncernchef Anneli Sjöstedts kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2015 Vi är fortsatt mycket nöjda med att Electra Gruppen ökar försäljningen även under det andra kvartalet. Årets andra kvartal är det elfte kvartalet i rad som företaget visar tillväxt. Koncernens omsättning under andra kvartalet ökade med 5,5 procent och uppgick till 403,0 (382,0) MSEK. Omsättningsökningen är främst hänförlig till segmentet Retail. Rörelseresultatet slutade på 4,8 (6,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (1,7) procent. Logistikuppdraget för mobiloperatören 3 upphörde per den 28 februari och det nya uppdraget inom tredjepartslogistik för mobilnätsoperatören Net1 är något försenat i sin uppstart. Tillsammans med branschens generella mixförskjutning i omsättning mot varugrupperna telekom och IT, något som Electra väl följer med i, förklarar den lägre marginalen för kvartalet. Electra Retail, som hanterar varuförsörjning till anslutna butiker och e-handelsaktörer, ökar omsättningen med 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 283,5 (265,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade marginellt jämfört med Q och slutade på 1,9 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 0,7 (0,6) procent. Som ett led i Electra Gruppens målsättning att växa i Norden ingicks 2014 avtal med Euronics International om medlemskap. Medlemskapet stärker Electra Gruppens roll i den svenska och nordiska fackhandeln. Medlemskapet har också varit en förutsättning för samarbetet med Euronics i Danmark i form av bolaget El-Salg AS. Samarbetet fördjupades under andra halvan av 2014 och har utökats under kvartalet, både i form av en ökad varuhandel och genom att affärssystemet Smart har börjat implementeras på den danska marknaden. Electra Gruppen har även utvecklat en webbshop för våra danska samarbetspartners. El-Salg har i år öppnat 24 Euronicsbutiker som saluför hemelektronikprodukter som tv, telekom, foto och data. Dessa produktgrupper levereras av Electra Gruppen. Electra Logistik & IT, som hanterar tredjepartslogistik (3PL) och butiksdatasystemet Smart, ökade trots förlusten av 3 omsättningen under andra kvartalet med 2,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är driven av mobiltelefoniområdet. Omsättningen uppgick till 119,5 (116,7) MSEK och rörelseresultatet för andra kvartalet slutade på 2,9 (5,0) MSEK. Omsättningen i segmentet utgörs av försäljnings- och hanteringsintäkter från tredjepartsuppdragen (mobiloperatörerna Halebop, digital-tv operatörerna Boxer och Viasat samt e-handelsaktören CDON m fl) och licensintäkter från butiksdatasystemet Smart. Per den siste juni har butiksdatasystemet 266 (268) butiker anslutna. Minskningen i antalet butiker i Smart är hänförligt till omstruktureringen inom Phone Family. Kontraktet med mobiloperatören 3 löpte ut per den 28 februari. Electra Gruppen har erhållit en ny 3PL kund, mobilnätsaktören Net1 som tecknade avtal under mars månad. Net1 riktar i första hand sitt erbjudande till kunder utanför storstadsområdena som efterfrågar 4G-tjänster genom mobilt bredband. Logistikuppdraget har försenats i uppstarten och beräknas starta tidigt under tredje kvartalet. För att stödja utvecklingen av dagens moderna handel, omnichanel, har Electra tagit fram en ny tjänst som ger våra kunder möjlighet till ett virtuellt sortiment av varor och tjänster. Tjänsten kombinerar fysisk handel med e-handel och är uppbyggt runt en interaktiv touchdisplay designad för att passa i en modern butiksmiljö. Nyttan för kunderna är att tjänsten möjliggör ett bredare och större utbud av varor, dessutom är en touchdisplay ett bra stöd i samband med försäljningen. Lösningen följer även vår multikanalsstrategi vilken vi ser en stor potential i framgent. Anneli Sjöstedt VD Försäljning och resultat Koncernens försäljning under andra kvartalet uppgick till 403,0 (382,0) MSEK vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. De ökade volymerna är hänförliga till segmentet Retail. Rörelseresultatet första kvartalet uppgick till 4,8 (6,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (1,7) procent. Den försämrade marginalen förklaras av en generell marginalpress i branschen i kombination med en mixförskjutning i produktförsäljningen. Rörelsens kostnader, exklusive handelsvaror och avskrivningar, uppgick till 11,9 (12,4) procent av försäljningen. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,6 (6,8) MSEK. 2

3 Electra Gruppen redovisar från och med 2013 års rapporter verksamheten i två segment; Electra Retail och Electra Logistik & IT. Utveckling Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår per segment (MSEK) / Electra Retail Nettoomsättning 283,5 265,3 539,1 518, , ,8 Rörelseresultat 1,9 1,6 3,2 3,5 16,7 17,0 Rörelsemarginal 0,7 % 0,6 % 0,6% 0,7 % 1,4 % 1,5 % Electra Logistik & IT Nettoomsättning 119,5 116,7 235,2 219,8 548,0 532,6 Rörelseresultat 2,9 5,0 8,2 10,4 25,9 28,1 Rörelsemarginal 2,4 % 4,3 % 3,5 % 4,7 % 4,7 5,3 % Electra Retail Electra Retail hanterar varuförsörjning av hemelektronikprodukter till butiker anslutna till Audio Video, Digitalbutikerna, Euronics, RingUp och e-handeln. Electra Retail erbjuder även tjänster såsom marknadsföring och konceptutveckling inom detaljhandeln. Januari juni 2015 Electra Retail ökar omsättningsnivåerna för kvartalet på en marknad som enligt analysföretaget GfK präglas av tillväxt. Electra Retail försvarar eller växer i sina marknadsandelar inom samtliga varugrupper utom IT, där marknadens generella tillväxt är större. Electra Logistik & IT Electra Logistik & IT hanterar verksamhet inom 3PL samt butiksdatasystemet Smart, vilket är skräddarsytt för fackhandelskedjor. Bland kunderna inom 3PL återfinns bland andra digital-tv operatörerna Viasat och Boxer, mobiloperatören Halebop, e-handelsföretaget CDON med flera. Butiksdatasystemet Smart används av butiker inom de egna kedjorna Audio Video, RingUp och Digitalbutikerna och därutöver också av externa kunder inom butikskedjor inom vitvaruföretagen ELON och Elkedjan, mobilåterförsäljaren Mobilizera, djurkedjan GrizzlyZoo, med flera. Januari juni 2015 Segmentet Electra Logistik & IT fortsätter uppvisa en omsättningsökning. Kontraktet avseende logistikuppdraget för mobiloperatören 3 avslutades per den 28 februari. Electra Gruppen har erhållit en ny 3PL kund i Net1 och avtal tecknades i mars. Uppstarten av uppdragen är något försenad och beräknas starta i början på det tredje kvartalet Säsongsvariationer Electra Gruppens nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten varierar under året i likhet med övriga delar av hemelektronikbranschen och är som starkast under kvartal fyra då julhandeln bidrar till den ökade omsättningen. Finansiell ställning Likvida medel uppgick i koncernen den 30 juni till 17,8 (16,7) MSEK, vartill kommer outnyttjade checkkrediter och beviljade lån om 34,1 (33,7) MSEK. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 51,9 (50,4) MSEK. De räntebärande skulderna uppgick till 64,4 (64,8) MSEK. Eget kapital i koncernen uppgick den 30 juni till 174,2 (166,7) MSEK motsvarande 33,49 SEK per aktie (32,06). Efter utspädning, vid full konvertering av utstående konvertibelprogram, uppgår det egna kapitalet till 33,17 (31,75) SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 38,0 (38,3) procent. De långfristiga skulderna består av latenta skatteskulder och upptaget konvertibellån, medan utnyttjade delar av beviljade checkräkningskrediter tillsammans med kortfristiga lån redovisas under kortfristiga skulder. Kassaflöde 3

4 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick första halvåret till 19,7 (20,3) MSEK. Under andra kvartalet uppgick kassaflödet till 16,3 (-5,9) MSEK. Utdelning till Electra Gruppens aktieägare i april 2015 uppgick till 27,3 (23,4) MSEK. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under kvartalet till 0,4 (0,6) MSEK och utgjordes av aktiverade utvecklingsutgifter och kontorsinventarier. Riskfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Electra Gruppen möter framgår av bolagets årsredovisning 2014, sidan 20. Det har inte tillkommit någon ytterligare riskfaktor. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har två anställda. Intäkterna under året uppgick till 3,1 (3,1) MSEK och resultat efter finansiella poster till 0,1 (0,4) MSEK. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Electra Gruppen och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har endast haft transaktioner med närstående dotterbolag. Sedvanliga ersättningar har utgått till styrelse och företagsledning. Personal Antalet anställda den 30 juni uppgick till 133 (149) personer varav 41 (48) kvinnor. Aktie Electra Gruppens aktier är sedan den 1 juni 2009 noterade på Stockholmsbörsens lista Nasdaq OMX Small Cap. Per den 30 juni var antalet aktieägare (1 748) stycken. Antalet aktier uppgår till stycken. Under andra kvartalet har aktiekursen varierat från 73,00 SEK som lägst till 92,75 SEK som högst. Kursen den 30 juni var 74,50 SEK. Vid detta datum uppgick Electra Gruppens börsvärde till 387,5 MSEK. Aktiekursdiagram finns tillgängligt på Framtidsutsikter Redan under 2013 tog Electra Gruppen ett starkt grepp om fackhandeln på den svenska marknaden. Det arbetet har intensifierats under innevarande år. Samarbete har inletts och fördjupats med den danska vitvarukedjan El-Salg. Electra Retail visar en fortsatt stabil omsättning på en avvaktande marknad. Det avtalade medlemskapet i Euronics International har öppnat möjligheter till förbättrade inköpsvillkor och en förstärkning av fackhandeln i Sverige, Norden och Baltikum. För Electra Logistik & IT förväntas en positiv utveckling både bland befintliga och nya kunder. Arbete sker med att utveckla samarbetet med nytillkomna kunder både inom logistik och inom butiksdatasystement Smart. Arbetet med att anpassa Smart för hantering av andra språk än svenska är slutfört i sin första etapp. Under första kvartalet har en första installation av Smart skett hos en dansk kund, där basspråket i systemet är danska. Redovisningsprinciper Electra Gruppen upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt oförändrade principer jämfört med årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2014, sidorna Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2015 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 december I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde. 4

5 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q Bokslutskommuniké Delårsrapport Q1 Information Kontakta gärna nedanstående personer för ytterligare information: Anneli Sjöstedt, CEO, Johan Jaensson, CFO, Electra Gruppen AB (publ), Trångsundsvägen 20, KALMAR Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Kalmar Peter Elving Håkan Lissinger Mikael Aru Styrelseordförande Vice styrelseordförande Petra Albuschus Alexander Oker-Blom Anneli Sjöstedt VD Informationen i delårsrapporten är sådan som Electra Gruppen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 20 augusti ca kl.8.30 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 5

6 Resultat- och balansräkningar Resultaträkningar i sammandrag, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (MSEK) / Nettoomsättning 403,0 382,0 774,3 738, , ,4 Handelsvaror -350,3-325,1-669,5-628, , ,0 Övriga externa kostnader -25,9-26,4-49,6-50,6-110,5-111,5 Personalkostnader -21,4-23,3-42,6-44,6-85,4-87,4 Avskrivningar -0,6-0,6-1,2-1,2-2,4-2,4 Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 42,6 45,1 Resultat från finansiella investeringar 0,8 0,3 1,5 1,0 1,8 1,3 Resultat efter finansiella poster 5,6 6,9 12,9 14,9 44,4 46,4 Skattekostnad -1,2-1,6-2,8-3,3-9,6-10,1 Resultat efter skatt 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Övrigt totalresultat Totalresultat 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Minoritetsintresse Resultat per aktie före utspädning 0,85 1,02 1,93 2,23 6,69 6,98 Resultat per aktie efter utspädning 0,84 1,02 1,93 2,21 6,63 6,96 Antal aktier vid periodens utgång (tusental) Antal aktier vid periodens utgång (tusental) efter utspädning Balansräkningar i sammandrag, 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar 12,5 9,9 12,8 Kundfordringar 208,2 207,0 264,2 Varulager 194,9 180,3 181,5 Övriga omsättningstillgångar 24,6 21,7 30,1 Kassa och bank 17,8 16,7 26,3 Summa tillgångar 458,0 435,6 514,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 174,2 166,7 191,4 Långfristiga skulder 11,6 11,7 11,5 Kortfristiga skulder 272,3 257,2 311,9 Summa eget kapital och skulder 458,0 435,6 514,8 6

7 Förändring eget kapital Förändring eget kapital i sammandrag, 1/1-30/6 1/1-30/6 Helår koncernen (MSEK) Eget kapital vid periodens början 191,4 179,5 179,5 Förvärv av ytterligare andelar i dotterbolag - -1,3-1,3 Utdelning -27,3-23,4-23,4 Minoritet Egetkapitandel av konvertibellån - 0,3 0,4 Periodens totalresultat 10,1 11,6 36,3 Eget kapital vid periodens slut 174,2 166,7 191,4 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser i Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 Helår sammandrag, koncernen (MSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 45,1 Av- och nedskrivningar 0,6 0,6 1,2 1,2 2,4 Erhållen ränta 1,2 0,6 2,4 1,4 2,8 Erlagd ränta -0,4-0,3-0,9-0,4-1,5 Betald inkomstskatt -1,2-1,6-2,8-3,3-6,3 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 5,0 5,9 11,3 12,8 42,5 Summa förändring av rörelsekapital 11,3-11,8 8,4 7,5-18,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,3-5,9 19,7 20,3 24,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4-0,6-1,0-0,8-6,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27,3-19,7-27,2-19,7-8,4 Periodens kassaflöde -11,4-26,2-8,5-0,2 9,3 Likvida medel vid periodens början 29,2 42,9 26,3 16,9 17,0 Likvida medel vid periodens slut 17,8 16,7 17,8 16,7 26,3 Utveckling Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår per segment / Electra Retail Nettoomsättning 283,5 265,3 539,1 518, , ,8 Rörelseresultat 1,9 1,6 3,0 3,5 16,7 17,0 Rörelsemarginal 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 1,4 % 1,5 % Electra Logistik & IT Nettoomsättning 119,5 116,7 235,2 219,8 548,0 532,6 Rörelseresultat 2,9 5,0 8,2 10,4 25,9 28,1 Rörelsemarginal 2,4 % 4,3 % 3,5 % 4,7 % 4,7 5,3 % IFRS har använts som redovisningsnorm i segmenten. 7

8 Nyckeltal Nyckeltal, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (%) / Omsättningstillväxt 5,5 6,5 4,8 5,6 8,4 9,2 Bruttomarginal 1,3 1,9 1,6 2,0 2,6 2,8 Rörelsemarginal 1,2 1,7 1,5 1,9 2,5 2,6 Soliditet 38,0 38,3 38,0 38,3 38,0 37,2 Räntabilitet på eget kapital 2,6 3,3 5,9 6,5 20,4 19,6 Antal aktier vid periodens utgång (tusental) Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental) Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,85 1,02 1,93 2,23 6,68 6,98 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,84 1,01 1,93 2,21 6,62 6,96 Eget kapital per aktie (SEK) 33,49 32,06 33,49 32,06 33,49 36,80 Resultaträkningar i sammandrag, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår moderbolaget (MSEK) / Nettoomsättning 1,6 1,6 3,1 3,1 6,2 6,2 Övriga externa kostnader -0,5-0,5-0,9-0,9-1,4-1,3 Personalkostnader -1,3-1,1-2,4-2,2-4,9-4,7 Rörelseresultat -0,2 0,0-0,2 0,0-0,1 0,1 Resultat från finansiella investeringar 0,0 0,1 0,3 0,4 2,4 2,5 Resultat efter finansiella poster -0,2 0,1 0,1 0,4 2,3 2,6 Bokslutsdisposition ,5 33,5 Skattekostnad ,1-7,6-7,6 Resultat efter skatt -0,2 0,1 0,1 0,3 27,3 28,5 Övrigt totalresultat Totalresultat -0,2 0,1 0,1 0,3 28,2 28,5 8

9 Balansräkningar i sammandrag, 1/1-30/6 1/ Helår moderbolaget (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar 16,9 17,1 17,0 Övriga omsättningstillgångar 41,2 36,1 70,7 Kassa och bank 0,1 1,7 0,1 Summa tillgångar 58,2 54,9 87,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 23,6 22,6 50,8 Obeskattade reserver 19,2 18,2 19,2 Långfristiga skulder 5,0 5,0 5,0 Kortfristiga skulder 10,4 9,1 12,8 Summa eget kapital och skulder 58,2 54,9 87,8 Definitioner Omsättningstillväxt är förändring i nettoomsättning i förhållande till föregående period Bruttomarginal är resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning Rörelsemarginal är resultat efter avskrivningar i relation till nettoomsättning Soliditet är eget kapital i relation till balansomslutningen Räntabilitet på eget kapital är resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital Resultat per aktie är resultat efter skatt delat på genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie är justerat eget kapital delat med antal aktier vid periodens slut 9

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2014 Nionde kvartalet i rad med omsättningsökning Fortsatt stark tillväxt i segmentet Logistik & IT Omsättningen ökade

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Fortsatt omsättningstillväxt Omsättningen ökar för tionde kvartalet i rad Nytt logistikuppdrag Net1 Förlängt avtal med logistikpartnern

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 För det tredje kvartalet i rad visar Electra Gruppen en ökad omsättning Försäljningen ökade med 30 procent andra kvartalet,

Läs mer

Antal aktier vid periodens utgång

Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010 ÖKAD FÖRSÄLJNING Försäljningen uppgick till 515,0 (461,7) MSEK, en ökning med 11,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

0,71 0,57 1,15 1,52 4,15 4,52 utspädning (SEK) Antal aktier vid periodens utgång

0,71 0,57 1,15 1,52 4,15 4,52 utspädning (SEK) Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011 FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT UNDER ANDRA KVARTALET Försäljningen första halvåret uppgick till 445,9 (515,0) MSEK, varav 228,6

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 Electra Gruppen etablerar sig i Danmark Electra Gruppen förvärvar 45 procent av danska El-Salg A/S operativa verksamhet

Läs mer

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET JANUARI MARS 2012 Nettoomsättningen uppgick till 241,6 (217,3) MSEK,

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 20,3 PROCENT

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 20,3 PROCENT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 20,3 PROCENT Försäljningen ökade med 20,3 procent andra kvartalet, bättre än marknadens tillväxt på

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013 FJÄRDE KVARTALET I RAD MED OMSÄTTINGSTILLVÄXT Omsättningen ökade med 30 % under tredje kvartalet Tillväxt med ökad lönsamhet

Läs mer

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2012 Försäljningen ökade med 36,3 procent fjärde kvartalet, vilket är avsevärt bättre än marknadens minskning med -7,2

Läs mer

352,2 11,4 12,0 8,3 3,2 56,2 34,47 1,

352,2 11,4 12,0 8,3 3,2 56,2 34,47 1, ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010 Försäljningen ökade med 3,3 procent 2010 jämfört med 2009 och uppgick till 1 136,1 (1 099,7) MSEK. Styrelsen föreslår

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2016 Resultatet oförändrat mot föregående år rensat för engångseffekter Retails omsättning ökar med 4 % (12 MSEK) under andra

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2016 Omsättningstillväxt i båda segmenten Omsättningen ökade med 4 procent under tredje kvartalet Kvartalet dominerades av nylanseringar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för första kvartalet 2008/2009 1 maj 2008 31 juli 2008 Stark tillväxt inleder året Koncernen, första kvartalet (maj-juli) * Försäljningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer