ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054"

Transkript

1 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt i Danmark, utgör mer än 5 % av affärsområdet Retails omsättning JANUARI JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 774,3 (738,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (13,9) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 10,1 (11,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,93 (2,23) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (20,3) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 33,49 (32,06) SEK. APRIL JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 403,0 (382,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (6,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (5,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,85 (1,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (-5,9) MSEK. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. FINANSIELL Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår UTVECKLING (MSEK) / Nettoomsättning 403,0 382,0 774,3 738, , ,4 Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 42,6 45,2 Resultat efter finansiella poster 5,6 6,8 12,9 14,9 44,4 46,4 Resultat efter skatt 4,4 5, ,6 34,8 36,3 Rörelsemarginal (%) 1,2 1,7 10,1 1,9 2,6 2,6 Soliditet (%) 38,0 38,3 38,0 38,3 38,0 37,2 Eget kapital per aktie (SEK) 33,49 32,06 33,49 32,06 33,49 36,80 Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,85 1,02 1,93 2,23 6,69 6,98 Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,84 1,01 1,93 2,21 6,66 6,96 Aktier vid periodens utgång (tusental) Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) Verksamhet Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. 1

2 VD och koncernchef Anneli Sjöstedts kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2015 Vi är fortsatt mycket nöjda med att Electra Gruppen ökar försäljningen även under det andra kvartalet. Årets andra kvartal är det elfte kvartalet i rad som företaget visar tillväxt. Koncernens omsättning under andra kvartalet ökade med 5,5 procent och uppgick till 403,0 (382,0) MSEK. Omsättningsökningen är främst hänförlig till segmentet Retail. Rörelseresultatet slutade på 4,8 (6,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (1,7) procent. Logistikuppdraget för mobiloperatören 3 upphörde per den 28 februari och det nya uppdraget inom tredjepartslogistik för mobilnätsoperatören Net1 är något försenat i sin uppstart. Tillsammans med branschens generella mixförskjutning i omsättning mot varugrupperna telekom och IT, något som Electra väl följer med i, förklarar den lägre marginalen för kvartalet. Electra Retail, som hanterar varuförsörjning till anslutna butiker och e-handelsaktörer, ökar omsättningen med 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 283,5 (265,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade marginellt jämfört med Q och slutade på 1,9 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 0,7 (0,6) procent. Som ett led i Electra Gruppens målsättning att växa i Norden ingicks 2014 avtal med Euronics International om medlemskap. Medlemskapet stärker Electra Gruppens roll i den svenska och nordiska fackhandeln. Medlemskapet har också varit en förutsättning för samarbetet med Euronics i Danmark i form av bolaget El-Salg AS. Samarbetet fördjupades under andra halvan av 2014 och har utökats under kvartalet, både i form av en ökad varuhandel och genom att affärssystemet Smart har börjat implementeras på den danska marknaden. Electra Gruppen har även utvecklat en webbshop för våra danska samarbetspartners. El-Salg har i år öppnat 24 Euronicsbutiker som saluför hemelektronikprodukter som tv, telekom, foto och data. Dessa produktgrupper levereras av Electra Gruppen. Electra Logistik & IT, som hanterar tredjepartslogistik (3PL) och butiksdatasystemet Smart, ökade trots förlusten av 3 omsättningen under andra kvartalet med 2,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är driven av mobiltelefoniområdet. Omsättningen uppgick till 119,5 (116,7) MSEK och rörelseresultatet för andra kvartalet slutade på 2,9 (5,0) MSEK. Omsättningen i segmentet utgörs av försäljnings- och hanteringsintäkter från tredjepartsuppdragen (mobiloperatörerna Halebop, digital-tv operatörerna Boxer och Viasat samt e-handelsaktören CDON m fl) och licensintäkter från butiksdatasystemet Smart. Per den siste juni har butiksdatasystemet 266 (268) butiker anslutna. Minskningen i antalet butiker i Smart är hänförligt till omstruktureringen inom Phone Family. Kontraktet med mobiloperatören 3 löpte ut per den 28 februari. Electra Gruppen har erhållit en ny 3PL kund, mobilnätsaktören Net1 som tecknade avtal under mars månad. Net1 riktar i första hand sitt erbjudande till kunder utanför storstadsområdena som efterfrågar 4G-tjänster genom mobilt bredband. Logistikuppdraget har försenats i uppstarten och beräknas starta tidigt under tredje kvartalet. För att stödja utvecklingen av dagens moderna handel, omnichanel, har Electra tagit fram en ny tjänst som ger våra kunder möjlighet till ett virtuellt sortiment av varor och tjänster. Tjänsten kombinerar fysisk handel med e-handel och är uppbyggt runt en interaktiv touchdisplay designad för att passa i en modern butiksmiljö. Nyttan för kunderna är att tjänsten möjliggör ett bredare och större utbud av varor, dessutom är en touchdisplay ett bra stöd i samband med försäljningen. Lösningen följer även vår multikanalsstrategi vilken vi ser en stor potential i framgent. Anneli Sjöstedt VD Försäljning och resultat Koncernens försäljning under andra kvartalet uppgick till 403,0 (382,0) MSEK vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. De ökade volymerna är hänförliga till segmentet Retail. Rörelseresultatet första kvartalet uppgick till 4,8 (6,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (1,7) procent. Den försämrade marginalen förklaras av en generell marginalpress i branschen i kombination med en mixförskjutning i produktförsäljningen. Rörelsens kostnader, exklusive handelsvaror och avskrivningar, uppgick till 11,9 (12,4) procent av försäljningen. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,6 (6,8) MSEK. 2

3 Electra Gruppen redovisar från och med 2013 års rapporter verksamheten i två segment; Electra Retail och Electra Logistik & IT. Utveckling Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår per segment (MSEK) / Electra Retail Nettoomsättning 283,5 265,3 539,1 518, , ,8 Rörelseresultat 1,9 1,6 3,2 3,5 16,7 17,0 Rörelsemarginal 0,7 % 0,6 % 0,6% 0,7 % 1,4 % 1,5 % Electra Logistik & IT Nettoomsättning 119,5 116,7 235,2 219,8 548,0 532,6 Rörelseresultat 2,9 5,0 8,2 10,4 25,9 28,1 Rörelsemarginal 2,4 % 4,3 % 3,5 % 4,7 % 4,7 5,3 % Electra Retail Electra Retail hanterar varuförsörjning av hemelektronikprodukter till butiker anslutna till Audio Video, Digitalbutikerna, Euronics, RingUp och e-handeln. Electra Retail erbjuder även tjänster såsom marknadsföring och konceptutveckling inom detaljhandeln. Januari juni 2015 Electra Retail ökar omsättningsnivåerna för kvartalet på en marknad som enligt analysföretaget GfK präglas av tillväxt. Electra Retail försvarar eller växer i sina marknadsandelar inom samtliga varugrupper utom IT, där marknadens generella tillväxt är större. Electra Logistik & IT Electra Logistik & IT hanterar verksamhet inom 3PL samt butiksdatasystemet Smart, vilket är skräddarsytt för fackhandelskedjor. Bland kunderna inom 3PL återfinns bland andra digital-tv operatörerna Viasat och Boxer, mobiloperatören Halebop, e-handelsföretaget CDON med flera. Butiksdatasystemet Smart används av butiker inom de egna kedjorna Audio Video, RingUp och Digitalbutikerna och därutöver också av externa kunder inom butikskedjor inom vitvaruföretagen ELON och Elkedjan, mobilåterförsäljaren Mobilizera, djurkedjan GrizzlyZoo, med flera. Januari juni 2015 Segmentet Electra Logistik & IT fortsätter uppvisa en omsättningsökning. Kontraktet avseende logistikuppdraget för mobiloperatören 3 avslutades per den 28 februari. Electra Gruppen har erhållit en ny 3PL kund i Net1 och avtal tecknades i mars. Uppstarten av uppdragen är något försenad och beräknas starta i början på det tredje kvartalet Säsongsvariationer Electra Gruppens nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten varierar under året i likhet med övriga delar av hemelektronikbranschen och är som starkast under kvartal fyra då julhandeln bidrar till den ökade omsättningen. Finansiell ställning Likvida medel uppgick i koncernen den 30 juni till 17,8 (16,7) MSEK, vartill kommer outnyttjade checkkrediter och beviljade lån om 34,1 (33,7) MSEK. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 51,9 (50,4) MSEK. De räntebärande skulderna uppgick till 64,4 (64,8) MSEK. Eget kapital i koncernen uppgick den 30 juni till 174,2 (166,7) MSEK motsvarande 33,49 SEK per aktie (32,06). Efter utspädning, vid full konvertering av utstående konvertibelprogram, uppgår det egna kapitalet till 33,17 (31,75) SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 38,0 (38,3) procent. De långfristiga skulderna består av latenta skatteskulder och upptaget konvertibellån, medan utnyttjade delar av beviljade checkräkningskrediter tillsammans med kortfristiga lån redovisas under kortfristiga skulder. Kassaflöde 3

4 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick första halvåret till 19,7 (20,3) MSEK. Under andra kvartalet uppgick kassaflödet till 16,3 (-5,9) MSEK. Utdelning till Electra Gruppens aktieägare i april 2015 uppgick till 27,3 (23,4) MSEK. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under kvartalet till 0,4 (0,6) MSEK och utgjordes av aktiverade utvecklingsutgifter och kontorsinventarier. Riskfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Electra Gruppen möter framgår av bolagets årsredovisning 2014, sidan 20. Det har inte tillkommit någon ytterligare riskfaktor. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har två anställda. Intäkterna under året uppgick till 3,1 (3,1) MSEK och resultat efter finansiella poster till 0,1 (0,4) MSEK. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Electra Gruppen och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har endast haft transaktioner med närstående dotterbolag. Sedvanliga ersättningar har utgått till styrelse och företagsledning. Personal Antalet anställda den 30 juni uppgick till 133 (149) personer varav 41 (48) kvinnor. Aktie Electra Gruppens aktier är sedan den 1 juni 2009 noterade på Stockholmsbörsens lista Nasdaq OMX Small Cap. Per den 30 juni var antalet aktieägare (1 748) stycken. Antalet aktier uppgår till stycken. Under andra kvartalet har aktiekursen varierat från 73,00 SEK som lägst till 92,75 SEK som högst. Kursen den 30 juni var 74,50 SEK. Vid detta datum uppgick Electra Gruppens börsvärde till 387,5 MSEK. Aktiekursdiagram finns tillgängligt på Framtidsutsikter Redan under 2013 tog Electra Gruppen ett starkt grepp om fackhandeln på den svenska marknaden. Det arbetet har intensifierats under innevarande år. Samarbete har inletts och fördjupats med den danska vitvarukedjan El-Salg. Electra Retail visar en fortsatt stabil omsättning på en avvaktande marknad. Det avtalade medlemskapet i Euronics International har öppnat möjligheter till förbättrade inköpsvillkor och en förstärkning av fackhandeln i Sverige, Norden och Baltikum. För Electra Logistik & IT förväntas en positiv utveckling både bland befintliga och nya kunder. Arbete sker med att utveckla samarbetet med nytillkomna kunder både inom logistik och inom butiksdatasystement Smart. Arbetet med att anpassa Smart för hantering av andra språk än svenska är slutfört i sin första etapp. Under första kvartalet har en första installation av Smart skett hos en dansk kund, där basspråket i systemet är danska. Redovisningsprinciper Electra Gruppen upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt oförändrade principer jämfört med årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2014, sidorna Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2015 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 december I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde. 4

5 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q Bokslutskommuniké Delårsrapport Q1 Information Kontakta gärna nedanstående personer för ytterligare information: Anneli Sjöstedt, CEO, Johan Jaensson, CFO, Electra Gruppen AB (publ), Trångsundsvägen 20, KALMAR Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Kalmar Peter Elving Håkan Lissinger Mikael Aru Styrelseordförande Vice styrelseordförande Petra Albuschus Alexander Oker-Blom Anneli Sjöstedt VD Informationen i delårsrapporten är sådan som Electra Gruppen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 20 augusti ca kl.8.30 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 5

6 Resultat- och balansräkningar Resultaträkningar i sammandrag, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (MSEK) / Nettoomsättning 403,0 382,0 774,3 738, , ,4 Handelsvaror -350,3-325,1-669,5-628, , ,0 Övriga externa kostnader -25,9-26,4-49,6-50,6-110,5-111,5 Personalkostnader -21,4-23,3-42,6-44,6-85,4-87,4 Avskrivningar -0,6-0,6-1,2-1,2-2,4-2,4 Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 42,6 45,1 Resultat från finansiella investeringar 0,8 0,3 1,5 1,0 1,8 1,3 Resultat efter finansiella poster 5,6 6,9 12,9 14,9 44,4 46,4 Skattekostnad -1,2-1,6-2,8-3,3-9,6-10,1 Resultat efter skatt 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Övrigt totalresultat Totalresultat 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Minoritetsintresse Resultat per aktie före utspädning 0,85 1,02 1,93 2,23 6,69 6,98 Resultat per aktie efter utspädning 0,84 1,02 1,93 2,21 6,63 6,96 Antal aktier vid periodens utgång (tusental) Antal aktier vid periodens utgång (tusental) efter utspädning Balansräkningar i sammandrag, 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar 12,5 9,9 12,8 Kundfordringar 208,2 207,0 264,2 Varulager 194,9 180,3 181,5 Övriga omsättningstillgångar 24,6 21,7 30,1 Kassa och bank 17,8 16,7 26,3 Summa tillgångar 458,0 435,6 514,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 174,2 166,7 191,4 Långfristiga skulder 11,6 11,7 11,5 Kortfristiga skulder 272,3 257,2 311,9 Summa eget kapital och skulder 458,0 435,6 514,8 6

7 Förändring eget kapital Förändring eget kapital i sammandrag, 1/1-30/6 1/1-30/6 Helår koncernen (MSEK) Eget kapital vid periodens början 191,4 179,5 179,5 Förvärv av ytterligare andelar i dotterbolag - -1,3-1,3 Utdelning -27,3-23,4-23,4 Minoritet Egetkapitandel av konvertibellån - 0,3 0,4 Periodens totalresultat 10,1 11,6 36,3 Eget kapital vid periodens slut 174,2 166,7 191,4 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser i Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 Helår sammandrag, koncernen (MSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 45,1 Av- och nedskrivningar 0,6 0,6 1,2 1,2 2,4 Erhållen ränta 1,2 0,6 2,4 1,4 2,8 Erlagd ränta -0,4-0,3-0,9-0,4-1,5 Betald inkomstskatt -1,2-1,6-2,8-3,3-6,3 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 5,0 5,9 11,3 12,8 42,5 Summa förändring av rörelsekapital 11,3-11,8 8,4 7,5-18,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,3-5,9 19,7 20,3 24,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4-0,6-1,0-0,8-6,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27,3-19,7-27,2-19,7-8,4 Periodens kassaflöde -11,4-26,2-8,5-0,2 9,3 Likvida medel vid periodens början 29,2 42,9 26,3 16,9 17,0 Likvida medel vid periodens slut 17,8 16,7 17,8 16,7 26,3 Utveckling Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår per segment / Electra Retail Nettoomsättning 283,5 265,3 539,1 518, , ,8 Rörelseresultat 1,9 1,6 3,0 3,5 16,7 17,0 Rörelsemarginal 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 1,4 % 1,5 % Electra Logistik & IT Nettoomsättning 119,5 116,7 235,2 219,8 548,0 532,6 Rörelseresultat 2,9 5,0 8,2 10,4 25,9 28,1 Rörelsemarginal 2,4 % 4,3 % 3,5 % 4,7 % 4,7 5,3 % IFRS har använts som redovisningsnorm i segmenten. 7

8 Nyckeltal Nyckeltal, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (%) / Omsättningstillväxt 5,5 6,5 4,8 5,6 8,4 9,2 Bruttomarginal 1,3 1,9 1,6 2,0 2,6 2,8 Rörelsemarginal 1,2 1,7 1,5 1,9 2,5 2,6 Soliditet 38,0 38,3 38,0 38,3 38,0 37,2 Räntabilitet på eget kapital 2,6 3,3 5,9 6,5 20,4 19,6 Antal aktier vid periodens utgång (tusental) Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental) Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,85 1,02 1,93 2,23 6,68 6,98 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,84 1,01 1,93 2,21 6,62 6,96 Eget kapital per aktie (SEK) 33,49 32,06 33,49 32,06 33,49 36,80 Resultaträkningar i sammandrag, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår moderbolaget (MSEK) / Nettoomsättning 1,6 1,6 3,1 3,1 6,2 6,2 Övriga externa kostnader -0,5-0,5-0,9-0,9-1,4-1,3 Personalkostnader -1,3-1,1-2,4-2,2-4,9-4,7 Rörelseresultat -0,2 0,0-0,2 0,0-0,1 0,1 Resultat från finansiella investeringar 0,0 0,1 0,3 0,4 2,4 2,5 Resultat efter finansiella poster -0,2 0,1 0,1 0,4 2,3 2,6 Bokslutsdisposition ,5 33,5 Skattekostnad ,1-7,6-7,6 Resultat efter skatt -0,2 0,1 0,1 0,3 27,3 28,5 Övrigt totalresultat Totalresultat -0,2 0,1 0,1 0,3 28,2 28,5 8

9 Balansräkningar i sammandrag, 1/1-30/6 1/ Helår moderbolaget (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar 16,9 17,1 17,0 Övriga omsättningstillgångar 41,2 36,1 70,7 Kassa och bank 0,1 1,7 0,1 Summa tillgångar 58,2 54,9 87,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 23,6 22,6 50,8 Obeskattade reserver 19,2 18,2 19,2 Långfristiga skulder 5,0 5,0 5,0 Kortfristiga skulder 10,4 9,1 12,8 Summa eget kapital och skulder 58,2 54,9 87,8 Definitioner Omsättningstillväxt är förändring i nettoomsättning i förhållande till föregående period Bruttomarginal är resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning Rörelsemarginal är resultat efter avskrivningar i relation till nettoomsättning Soliditet är eget kapital i relation till balansomslutningen Räntabilitet på eget kapital är resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital Resultat per aktie är resultat efter skatt delat på genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie är justerat eget kapital delat med antal aktier vid periodens slut 9

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Fortsatt omsättningstillväxt Omsättningen ökar för tionde kvartalet i rad Nytt logistikuppdrag Net1 Förlängt avtal med logistikpartnern

Läs mer

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2012 Försäljningen ökade med 36,3 procent fjärde kvartalet, vilket är avsevärt bättre än marknadens minskning med -7,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 FLER FÖRSVARSMARKNADER ÖPPNADE UNDER KVARTALET Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 14,4 (13,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (-1,8). Resultat efter skatt var MSEK -1,4 (-1,3)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Tredje kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK. Periodens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer