ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054"

Transkript

1 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt i Danmark, utgör mer än 5 % av affärsområdet Retails omsättning JANUARI JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 774,3 (738,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (13,9) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 10,1 (11,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,93 (2,23) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (20,3) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 33,49 (32,06) SEK. APRIL JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 403,0 (382,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (6,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (5,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,85 (1,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (-5,9) MSEK. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. FINANSIELL Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår UTVECKLING (MSEK) / Nettoomsättning 403,0 382,0 774,3 738, , ,4 Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 42,6 45,2 Resultat efter finansiella poster 5,6 6,8 12,9 14,9 44,4 46,4 Resultat efter skatt 4,4 5, ,6 34,8 36,3 Rörelsemarginal (%) 1,2 1,7 10,1 1,9 2,6 2,6 Soliditet (%) 38,0 38,3 38,0 38,3 38,0 37,2 Eget kapital per aktie (SEK) 33,49 32,06 33,49 32,06 33,49 36,80 Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,85 1,02 1,93 2,23 6,69 6,98 Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,84 1,01 1,93 2,21 6,66 6,96 Aktier vid periodens utgång (tusental) Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) Verksamhet Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. 1

2 VD och koncernchef Anneli Sjöstedts kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2015 Vi är fortsatt mycket nöjda med att Electra Gruppen ökar försäljningen även under det andra kvartalet. Årets andra kvartal är det elfte kvartalet i rad som företaget visar tillväxt. Koncernens omsättning under andra kvartalet ökade med 5,5 procent och uppgick till 403,0 (382,0) MSEK. Omsättningsökningen är främst hänförlig till segmentet Retail. Rörelseresultatet slutade på 4,8 (6,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (1,7) procent. Logistikuppdraget för mobiloperatören 3 upphörde per den 28 februari och det nya uppdraget inom tredjepartslogistik för mobilnätsoperatören Net1 är något försenat i sin uppstart. Tillsammans med branschens generella mixförskjutning i omsättning mot varugrupperna telekom och IT, något som Electra väl följer med i, förklarar den lägre marginalen för kvartalet. Electra Retail, som hanterar varuförsörjning till anslutna butiker och e-handelsaktörer, ökar omsättningen med 6,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 283,5 (265,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade marginellt jämfört med Q och slutade på 1,9 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 0,7 (0,6) procent. Som ett led i Electra Gruppens målsättning att växa i Norden ingicks 2014 avtal med Euronics International om medlemskap. Medlemskapet stärker Electra Gruppens roll i den svenska och nordiska fackhandeln. Medlemskapet har också varit en förutsättning för samarbetet med Euronics i Danmark i form av bolaget El-Salg AS. Samarbetet fördjupades under andra halvan av 2014 och har utökats under kvartalet, både i form av en ökad varuhandel och genom att affärssystemet Smart har börjat implementeras på den danska marknaden. Electra Gruppen har även utvecklat en webbshop för våra danska samarbetspartners. El-Salg har i år öppnat 24 Euronicsbutiker som saluför hemelektronikprodukter som tv, telekom, foto och data. Dessa produktgrupper levereras av Electra Gruppen. Electra Logistik & IT, som hanterar tredjepartslogistik (3PL) och butiksdatasystemet Smart, ökade trots förlusten av 3 omsättningen under andra kvartalet med 2,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är driven av mobiltelefoniområdet. Omsättningen uppgick till 119,5 (116,7) MSEK och rörelseresultatet för andra kvartalet slutade på 2,9 (5,0) MSEK. Omsättningen i segmentet utgörs av försäljnings- och hanteringsintäkter från tredjepartsuppdragen (mobiloperatörerna Halebop, digital-tv operatörerna Boxer och Viasat samt e-handelsaktören CDON m fl) och licensintäkter från butiksdatasystemet Smart. Per den siste juni har butiksdatasystemet 266 (268) butiker anslutna. Minskningen i antalet butiker i Smart är hänförligt till omstruktureringen inom Phone Family. Kontraktet med mobiloperatören 3 löpte ut per den 28 februari. Electra Gruppen har erhållit en ny 3PL kund, mobilnätsaktören Net1 som tecknade avtal under mars månad. Net1 riktar i första hand sitt erbjudande till kunder utanför storstadsområdena som efterfrågar 4G-tjänster genom mobilt bredband. Logistikuppdraget har försenats i uppstarten och beräknas starta tidigt under tredje kvartalet. För att stödja utvecklingen av dagens moderna handel, omnichanel, har Electra tagit fram en ny tjänst som ger våra kunder möjlighet till ett virtuellt sortiment av varor och tjänster. Tjänsten kombinerar fysisk handel med e-handel och är uppbyggt runt en interaktiv touchdisplay designad för att passa i en modern butiksmiljö. Nyttan för kunderna är att tjänsten möjliggör ett bredare och större utbud av varor, dessutom är en touchdisplay ett bra stöd i samband med försäljningen. Lösningen följer även vår multikanalsstrategi vilken vi ser en stor potential i framgent. Anneli Sjöstedt VD Försäljning och resultat Koncernens försäljning under andra kvartalet uppgick till 403,0 (382,0) MSEK vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. De ökade volymerna är hänförliga till segmentet Retail. Rörelseresultatet första kvartalet uppgick till 4,8 (6,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (1,7) procent. Den försämrade marginalen förklaras av en generell marginalpress i branschen i kombination med en mixförskjutning i produktförsäljningen. Rörelsens kostnader, exklusive handelsvaror och avskrivningar, uppgick till 11,9 (12,4) procent av försäljningen. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,6 (6,8) MSEK. 2

3 Electra Gruppen redovisar från och med 2013 års rapporter verksamheten i två segment; Electra Retail och Electra Logistik & IT. Utveckling Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår per segment (MSEK) / Electra Retail Nettoomsättning 283,5 265,3 539,1 518, , ,8 Rörelseresultat 1,9 1,6 3,2 3,5 16,7 17,0 Rörelsemarginal 0,7 % 0,6 % 0,6% 0,7 % 1,4 % 1,5 % Electra Logistik & IT Nettoomsättning 119,5 116,7 235,2 219,8 548,0 532,6 Rörelseresultat 2,9 5,0 8,2 10,4 25,9 28,1 Rörelsemarginal 2,4 % 4,3 % 3,5 % 4,7 % 4,7 5,3 % Electra Retail Electra Retail hanterar varuförsörjning av hemelektronikprodukter till butiker anslutna till Audio Video, Digitalbutikerna, Euronics, RingUp och e-handeln. Electra Retail erbjuder även tjänster såsom marknadsföring och konceptutveckling inom detaljhandeln. Januari juni 2015 Electra Retail ökar omsättningsnivåerna för kvartalet på en marknad som enligt analysföretaget GfK präglas av tillväxt. Electra Retail försvarar eller växer i sina marknadsandelar inom samtliga varugrupper utom IT, där marknadens generella tillväxt är större. Electra Logistik & IT Electra Logistik & IT hanterar verksamhet inom 3PL samt butiksdatasystemet Smart, vilket är skräddarsytt för fackhandelskedjor. Bland kunderna inom 3PL återfinns bland andra digital-tv operatörerna Viasat och Boxer, mobiloperatören Halebop, e-handelsföretaget CDON med flera. Butiksdatasystemet Smart används av butiker inom de egna kedjorna Audio Video, RingUp och Digitalbutikerna och därutöver också av externa kunder inom butikskedjor inom vitvaruföretagen ELON och Elkedjan, mobilåterförsäljaren Mobilizera, djurkedjan GrizzlyZoo, med flera. Januari juni 2015 Segmentet Electra Logistik & IT fortsätter uppvisa en omsättningsökning. Kontraktet avseende logistikuppdraget för mobiloperatören 3 avslutades per den 28 februari. Electra Gruppen har erhållit en ny 3PL kund i Net1 och avtal tecknades i mars. Uppstarten av uppdragen är något försenad och beräknas starta i början på det tredje kvartalet Säsongsvariationer Electra Gruppens nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten varierar under året i likhet med övriga delar av hemelektronikbranschen och är som starkast under kvartal fyra då julhandeln bidrar till den ökade omsättningen. Finansiell ställning Likvida medel uppgick i koncernen den 30 juni till 17,8 (16,7) MSEK, vartill kommer outnyttjade checkkrediter och beviljade lån om 34,1 (33,7) MSEK. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 51,9 (50,4) MSEK. De räntebärande skulderna uppgick till 64,4 (64,8) MSEK. Eget kapital i koncernen uppgick den 30 juni till 174,2 (166,7) MSEK motsvarande 33,49 SEK per aktie (32,06). Efter utspädning, vid full konvertering av utstående konvertibelprogram, uppgår det egna kapitalet till 33,17 (31,75) SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 38,0 (38,3) procent. De långfristiga skulderna består av latenta skatteskulder och upptaget konvertibellån, medan utnyttjade delar av beviljade checkräkningskrediter tillsammans med kortfristiga lån redovisas under kortfristiga skulder. Kassaflöde 3

4 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick första halvåret till 19,7 (20,3) MSEK. Under andra kvartalet uppgick kassaflödet till 16,3 (-5,9) MSEK. Utdelning till Electra Gruppens aktieägare i april 2015 uppgick till 27,3 (23,4) MSEK. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under kvartalet till 0,4 (0,6) MSEK och utgjordes av aktiverade utvecklingsutgifter och kontorsinventarier. Riskfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Electra Gruppen möter framgår av bolagets årsredovisning 2014, sidan 20. Det har inte tillkommit någon ytterligare riskfaktor. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har två anställda. Intäkterna under året uppgick till 3,1 (3,1) MSEK och resultat efter finansiella poster till 0,1 (0,4) MSEK. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Electra Gruppen och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har endast haft transaktioner med närstående dotterbolag. Sedvanliga ersättningar har utgått till styrelse och företagsledning. Personal Antalet anställda den 30 juni uppgick till 133 (149) personer varav 41 (48) kvinnor. Aktie Electra Gruppens aktier är sedan den 1 juni 2009 noterade på Stockholmsbörsens lista Nasdaq OMX Small Cap. Per den 30 juni var antalet aktieägare (1 748) stycken. Antalet aktier uppgår till stycken. Under andra kvartalet har aktiekursen varierat från 73,00 SEK som lägst till 92,75 SEK som högst. Kursen den 30 juni var 74,50 SEK. Vid detta datum uppgick Electra Gruppens börsvärde till 387,5 MSEK. Aktiekursdiagram finns tillgängligt på Framtidsutsikter Redan under 2013 tog Electra Gruppen ett starkt grepp om fackhandeln på den svenska marknaden. Det arbetet har intensifierats under innevarande år. Samarbete har inletts och fördjupats med den danska vitvarukedjan El-Salg. Electra Retail visar en fortsatt stabil omsättning på en avvaktande marknad. Det avtalade medlemskapet i Euronics International har öppnat möjligheter till förbättrade inköpsvillkor och en förstärkning av fackhandeln i Sverige, Norden och Baltikum. För Electra Logistik & IT förväntas en positiv utveckling både bland befintliga och nya kunder. Arbete sker med att utveckla samarbetet med nytillkomna kunder både inom logistik och inom butiksdatasystement Smart. Arbetet med att anpassa Smart för hantering av andra språk än svenska är slutfört i sin första etapp. Under första kvartalet har en första installation av Smart skett hos en dansk kund, där basspråket i systemet är danska. Redovisningsprinciper Electra Gruppen upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt oförändrade principer jämfört med årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2014, sidorna Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2015 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 december I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde. 4

5 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q Bokslutskommuniké Delårsrapport Q1 Information Kontakta gärna nedanstående personer för ytterligare information: Anneli Sjöstedt, CEO, Johan Jaensson, CFO, Electra Gruppen AB (publ), Trångsundsvägen 20, KALMAR Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Kalmar Peter Elving Håkan Lissinger Mikael Aru Styrelseordförande Vice styrelseordförande Petra Albuschus Alexander Oker-Blom Anneli Sjöstedt VD Informationen i delårsrapporten är sådan som Electra Gruppen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 20 augusti ca kl.8.30 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 5

6 Resultat- och balansräkningar Resultaträkningar i sammandrag, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (MSEK) / Nettoomsättning 403,0 382,0 774,3 738, , ,4 Handelsvaror -350,3-325,1-669,5-628, , ,0 Övriga externa kostnader -25,9-26,4-49,6-50,6-110,5-111,5 Personalkostnader -21,4-23,3-42,6-44,6-85,4-87,4 Avskrivningar -0,6-0,6-1,2-1,2-2,4-2,4 Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 42,6 45,1 Resultat från finansiella investeringar 0,8 0,3 1,5 1,0 1,8 1,3 Resultat efter finansiella poster 5,6 6,9 12,9 14,9 44,4 46,4 Skattekostnad -1,2-1,6-2,8-3,3-9,6-10,1 Resultat efter skatt 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Övrigt totalresultat Totalresultat 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 4,4 5,3 10,1 11,6 34,8 36,3 Minoritetsintresse Resultat per aktie före utspädning 0,85 1,02 1,93 2,23 6,69 6,98 Resultat per aktie efter utspädning 0,84 1,02 1,93 2,21 6,63 6,96 Antal aktier vid periodens utgång (tusental) Antal aktier vid periodens utgång (tusental) efter utspädning Balansräkningar i sammandrag, 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar 12,5 9,9 12,8 Kundfordringar 208,2 207,0 264,2 Varulager 194,9 180,3 181,5 Övriga omsättningstillgångar 24,6 21,7 30,1 Kassa och bank 17,8 16,7 26,3 Summa tillgångar 458,0 435,6 514,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 174,2 166,7 191,4 Långfristiga skulder 11,6 11,7 11,5 Kortfristiga skulder 272,3 257,2 311,9 Summa eget kapital och skulder 458,0 435,6 514,8 6

7 Förändring eget kapital Förändring eget kapital i sammandrag, 1/1-30/6 1/1-30/6 Helår koncernen (MSEK) Eget kapital vid periodens början 191,4 179,5 179,5 Förvärv av ytterligare andelar i dotterbolag - -1,3-1,3 Utdelning -27,3-23,4-23,4 Minoritet Egetkapitandel av konvertibellån - 0,3 0,4 Periodens totalresultat 10,1 11,6 36,3 Eget kapital vid periodens slut 174,2 166,7 191,4 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser i Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 Helår sammandrag, koncernen (MSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat 4,8 6,6 11,4 13,9 45,1 Av- och nedskrivningar 0,6 0,6 1,2 1,2 2,4 Erhållen ränta 1,2 0,6 2,4 1,4 2,8 Erlagd ränta -0,4-0,3-0,9-0,4-1,5 Betald inkomstskatt -1,2-1,6-2,8-3,3-6,3 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 5,0 5,9 11,3 12,8 42,5 Summa förändring av rörelsekapital 11,3-11,8 8,4 7,5-18,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,3-5,9 19,7 20,3 24,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4-0,6-1,0-0,8-6,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27,3-19,7-27,2-19,7-8,4 Periodens kassaflöde -11,4-26,2-8,5-0,2 9,3 Likvida medel vid periodens början 29,2 42,9 26,3 16,9 17,0 Likvida medel vid periodens slut 17,8 16,7 17,8 16,7 26,3 Utveckling Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår per segment / Electra Retail Nettoomsättning 283,5 265,3 539,1 518, , ,8 Rörelseresultat 1,9 1,6 3,0 3,5 16,7 17,0 Rörelsemarginal 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 1,4 % 1,5 % Electra Logistik & IT Nettoomsättning 119,5 116,7 235,2 219,8 548,0 532,6 Rörelseresultat 2,9 5,0 8,2 10,4 25,9 28,1 Rörelsemarginal 2,4 % 4,3 % 3,5 % 4,7 % 4,7 5,3 % IFRS har använts som redovisningsnorm i segmenten. 7

8 Nyckeltal Nyckeltal, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår koncernen (%) / Omsättningstillväxt 5,5 6,5 4,8 5,6 8,4 9,2 Bruttomarginal 1,3 1,9 1,6 2,0 2,6 2,8 Rörelsemarginal 1,2 1,7 1,5 1,9 2,5 2,6 Soliditet 38,0 38,3 38,0 38,3 38,0 37,2 Räntabilitet på eget kapital 2,6 3,3 5,9 6,5 20,4 19,6 Antal aktier vid periodens utgång (tusental) Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental) Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,85 1,02 1,93 2,23 6,68 6,98 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,84 1,01 1,93 2,21 6,62 6,96 Eget kapital per aktie (SEK) 33,49 32,06 33,49 32,06 33,49 36,80 Resultaträkningar i sammandrag, Q2 Q2 1/1-30/6 1/1-30/6 1/ Helår moderbolaget (MSEK) / Nettoomsättning 1,6 1,6 3,1 3,1 6,2 6,2 Övriga externa kostnader -0,5-0,5-0,9-0,9-1,4-1,3 Personalkostnader -1,3-1,1-2,4-2,2-4,9-4,7 Rörelseresultat -0,2 0,0-0,2 0,0-0,1 0,1 Resultat från finansiella investeringar 0,0 0,1 0,3 0,4 2,4 2,5 Resultat efter finansiella poster -0,2 0,1 0,1 0,4 2,3 2,6 Bokslutsdisposition ,5 33,5 Skattekostnad ,1-7,6-7,6 Resultat efter skatt -0,2 0,1 0,1 0,3 27,3 28,5 Övrigt totalresultat Totalresultat -0,2 0,1 0,1 0,3 28,2 28,5 8

9 Balansräkningar i sammandrag, 1/1-30/6 1/ Helår moderbolaget (MSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar 16,9 17,1 17,0 Övriga omsättningstillgångar 41,2 36,1 70,7 Kassa och bank 0,1 1,7 0,1 Summa tillgångar 58,2 54,9 87,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 23,6 22,6 50,8 Obeskattade reserver 19,2 18,2 19,2 Långfristiga skulder 5,0 5,0 5,0 Kortfristiga skulder 10,4 9,1 12,8 Summa eget kapital och skulder 58,2 54,9 87,8 Definitioner Omsättningstillväxt är förändring i nettoomsättning i förhållande till föregående period Bruttomarginal är resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning Rörelsemarginal är resultat efter avskrivningar i relation till nettoomsättning Soliditet är eget kapital i relation till balansomslutningen Räntabilitet på eget kapital är resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital Resultat per aktie är resultat efter skatt delat på genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie är justerat eget kapital delat med antal aktier vid periodens slut 9

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer