nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst"

Transkript

1 nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt Kapital 10 Nordika, ett tvåårigt projekt om styrning och rapportering av intellektuellt kapital sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport i form av ett ledningsverktyg som kan användas av det enskilda företaget. SME: Med världen i sin hand 8 "Internationalisering" är ett vanligt begrepp som används på ett nytt sätt för att förklara snabbföränderliga marknadskrafter och de förutsättningar de skapar. Begreppet dyker numera ofta upp i diskussioner om affärsstrategi och regionala synergier.

2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst Tor Jørgen Thóresen För att förbättra ramvillkoren för de små och mellanstora företagen (SME) har SME- Forum inbjudit forskare och utredare i de nordiska länderna att initiera projekt på detta område. När ansökningsfristen gick ut den 1 oktober hade det kommit in 17 projektskisser. Dessa ska nu granskas och i början av nästa år ska projektförslag läggas fram för styrelsen i Nordisk Industrifond. SME. Men tyvärr blir en del forskningsresultat aldrig kända, i andra fall är det svårt att veta hur de ska kunna kommersialiseras", säger Tor-Jørgen Thoresen. Internationalisering är en annan företeelse som ligger i tiden. Tidigare utvecklades många SME ett steg i sänder och så sker i viss omfattning fortfarande genom att man först "erövrade" marknaden inom den egna nationen, därefter ett nordiskt grannland för att sedan slutligen ta steget ut i "den stora världen". SME-Forum har skapats genom ett initiativ från Nordisk Industrifond. Forumets målgrupp är aktörer inom de nordiska innovationssystemen som verkar för att utveckla politiken och ramvillkoren för de små och mellanstora företagen. Exempel på aktörer i Norden är departement, forskningsfinansierade organisationer, universitet och forskningsintitut, stora branschorganisationer och konsultfirmor. Den här gången arbetar SME-Forum på ett nytt sätt. "I stället för att vi själva ska utforma detaljerade projektbeskrivningar, har vi nu gått ut med en inbjudan till en rad aktörer, som inom sju givna områden kan lämna förslag till nya projekt", säger projektledaren Tor-Jörgen Thoresen, som har bred erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. "Härigenom hopps vi få fram de bästa praktiska resultaten som kan förbättra villkoren för de små och mellanstora företagen i Norden". De sju områden som projekten kan omfatta är dessa: Regionala innovationssystem Entreprenörskap/avknoppning Nordisk statistik- och analysgrundlag Kommersialisering av forskningsresultat E-handel och SME Internationalisering och SME Teknik- och kompetansöverföring till SME "Genom att skapa projekt inom dessa områden hoppas vi kunna förbättra ramvillkoren för SME. Detta är ett sätt att lära av varandra i Norden. För att ta ett exempel, så är detta med kommersialisering av forskningsresultat intressant. Vi är nämligen övertygade om att det finns mycken forskning gjord, som skulle kunna användas av 2 nordicinnovation

3 Verdiskaping 2010 "Idag föds de flesta företag globala. Avskaffandet av handelshinder, IT-utvecklingen och den ökande kontakten i världen gör att företagen särskilt de kunskapsbaserade hamnar direkt i den internationella hetluften. Nu gäller det för oss att hjälpa dem som redan är ute eller som är på väg dit med analyser och sammanfattningar av hur man bäst ska agera", framhåller Tor-Jørgen Thoresen, som vill att projektarbetet ska gå fort, högst ett år. När projekten väl är avslutade gäller det att få ut resultaten till berörda parter, som är ansvariga för politikuformningen samt inte minst medierna. "Att informera om resultaten blir den viktigaste delen av verksamheten. För om vi inte får ut detta, så kan vi ju inte påverka dem som ska se till att förbättra förhållandena för de nordiska små och mellanstora företagen", säger Thoresen. Definitionen av vad SME är växlar mellan länderna. Inom EU säger man att ett SME är ett företag med under 250 anställda och med en omsättning under 10 miljoner ECU. När man i Norge talar om ett SME avses ett företag med mindre än 100 anställda. Etablerandet av SME är i stark tillväxt inom hela OECD-området. Undersökningar visar att 99,8 procent av de europeiska företagen är SME; hela 92 procent är mycket små, dvs företag med färre än 10 anställda. Om förhållandena läggs till rätta visar forskning att SME kan vara mycket innovativa. Fotnot: Vi har valt att använda det engelska begreppet SME (Small and Mediumsized Enterprises), eftersom man inom Norden laborerar med olika uttryck: I Norge SMB och i Sverige SMF, för att bara nämna ett par exempel. Fakta: SME-Forum, som har skapats av Nordisk Industrifond, är en plattform för utväxling av erfarenheter och initiering av gemensamma nordiska projekt som ska förbättra ramvillkoren för de små och mellanstora företagen i Norden. SMEforum riktar sig i första hand till de institutioner som har ansvaret för SME-politiken. Et nytt program, Verdiskaping 2010, startes i Norge. (Se Programmet bygger på et samarbeid mellom arbeidslivets organisasjoner som skal fremme en bedriftsutvikling som styrker bedriftenes evne til å innovere og å håndtere endringer. Programmet samarbeider med forskningsmiljøer innen organisasjonsutvikling. Programmet videreutvikler det man mener er en sterk norsk tradisjon, nemlig partsbasert utvikling for å styrke produktivitet og innovasjonsevne. NORGE Statens nærings- og distriktsutviklingsfond En Stortingsmelding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ble behandlet i Stortinget i juni. (Se Meldingen peker ut tre retninger for SND. Organisatorisk: SND skal drive sin virksomhet desentralisert og regionalisert i atten distriktskontorer. Strategisk: SND skal ha innovasjon og kompetanse som hovedpillarer i sin strategi, og relasjonene til Forskningsrådet blir gjennom dette enda flere og enda tettere. Samhandling: SNDs distriktskontorer skal også etterhvert ta oppgaver som Forskningsrådets lokalkontorer. De vil dermed kunne tilby små og mellomstore bedrifter virkemidler for; FoU støtte, kompetanseutvikling og risikoavlastning. Nyskapende næringsliv Forskning og utvikling for et nyskapende næringsliv (FUNN) er et nytt tiltak. Bedrifter som vil samarbeide med FoU / UoH miljø får dekket kostnader til slikt samarbeid innen et tak på 25 % av prosjektes totalkost. Det er etablert et sekretariat, se som sammen med SNDs distiktskontor gjennomfører ordningen. FUNN arbeider elektronisk på eget web sted, og er derfor en nyskaping for å få betydelig kortere saksbehandling. For mer informasjon se: (SME-Forum) nordicinnovation 3

4 Kvinnors företagande: Cherchez la femme! Av Tony Samstag Slutrapporten för det ettåriga projekt i vilken man har undersökt möjligheterna för oberoende affärskvinnor i Norden är nu sammanställd. Projektet "Kvinnors företagande i de nordiska länderna" fokuserade på svårigheterna med att samla in och jämföra offentlig statistik avseende denna komplicerade fråga. Syftet med projektet, som kostade 1,49 miljoner norska kronor, var att sammanställa en bedömning, land för land, av statistiska metoder, genom att upptäcka luckor i datainsamlingen på nationell nivå och fastställa bästa tillvägagångssätt för att förbättra och/eller standardisera processen. Vid undersökningen av de statistiska systemen i respektive land hittades avsevärda variationer i hur man får tillgång till de nödvändiga statistiska uppgifterna. Rapporten anger uttryckligen att "inget land kunde få fram tillräckliga uppgifter om kvinnors företagande ", även om "de kunde peka på vissa lösningar för specifika problem inom området". Endast två länder, Sverige och Danmark, publicerar för närvarande något slags offentlig affärsstatistik om kvinnors företagande. Inget land tar hänsyn till presumtiva företagare personer som har för avsikt att starta egen verksamhet. Problemet som framkommit genom projektet handlar inte bara om otillräcklig eller ofullständig information, utan även om inkompatibla data i jämförelsesyfte. Kategorierna som anger olika aspekter av företagandet omfattar: personer som äger och leder verksamheter som representerar en ny ekonomisk aktivitet personer som äger och leder befintliga verksamheter verksamheter som inbegriper den egna företagaren och/eller familjemedlemmar. Alla tre kategorierna innebär en viss bedömning av förmåga och egna möjligheter att skapa sig en utkomst och påta sig risker. Inom dessa kategorier hade olika länder olika styrkor och svagheter. Endast Sverige kunde ge tillräcklig könsspecifik information om den första kategorin. Danmark kunde peka på könsrelaterade data endast för personligt ägda företag. I den andra kategorin var det bara Sverige som kunde få fram några könsspecifika data, och endast från enskilda näringsidkare. Alla länderna kunde uppvisa könsspecifik statistik inom den tredje kategorin; men här blev jämförelsen svårare på grund av de olika ländernas skilda branschindelning och datainsamlingsmetoder. Sammantaget var informationen om egna företagare mest konsekvent. En märkbar svaghet var misslyckandet att samordna själva språket. Det uppstod stor förvirring angående den terminologi som användes av de olika myndigheterna och länderna i fråga, och även om översättningen. Gemensamma överenskommelser om hur viktiga termer ska definieras skulle klart och tydligt vara ett steg i rätt riktning. Förslag till "bästa tillvägagångssätt" gav positiva signaler. Inom kategorin företagande som en ny ekonomisk verksamhet fanns det till exempel mycket att lära av Sverige och Danmark. Svensk praxis presenterades som en modell för att diskutera gemensam ledning och ägande, vad som var nytt med företaget, samt de enskilda entreprenörernas beslut och motiv. Danmark tillhandahöll en registerbaserad lösning som tog upp vad som var nytt med affärsaktiviteterna, och en omfattande dansk undersökning om kvinnors företagande är användbar för alla länder som planerar att öka sina kunskaper inom området. Norge gjorde bra ifrån sig vad gäller befintliga verksamheter och Finland i fråga om egna företagare. I allmänhet beskrivs tillgängligheten av offentliga data om kvinnors företagande i de nordiska länderna som "blygsam", och alltför landsspecifik i fråga om jämförelse, till och med där informationen finns tillgänglig. Detta kan ses som ett problem eller som en möjlighet, enligt rapportens sammanfattning. Med tanke på att "det viktigaste inslaget i företagandet är att lära sig upptäcka möjligheterna", borde frågan kanske betraktas som "ett marknadstillfälle" för de nordiska länderna? Kontaktperson Charlotte Sigurdardottir IceTec 4 nordicinnovation

5 EcoDesign: Miljöprofil viktig för småföretagen Jan Westbye Av Christer Källstöm Som ett resultat av Nordisk Industrifonds EcoDesign-projekt har man bland annat tagit fram en EcoDesign-handbok speciellt anpassad till de små och mellanstora företagen (SME). Det är en praktiskt orienterad bok som ska hjälpa företagaren att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. "När man ska starta med ny produktion är det viktigt att tänka miljö redan från början", säger Jan Westbye vid Teknologisk Institutt i Oslo. "Om man inte gör det, kan det senare visa sig vara svårt att förändra tillverkningen i en mer miljövänlig riktning. Den handbok som nu tagits fram är i detta sammanhang ett bra verktyg för dem som ska starta med ny produktion. Boken fungerar också för de som redan är igång med tillverkning, men som vill ändra den i mer miljövänlig riktning". "Handboken är i första hand tänkt för företag som sysslar med fysiska produkter, och det är ju också där som miljöproblemen kan vara störst. I boken finns det exempel på miljöanpassad produktion vid flera företag, allt från sjukhussängar till emballage", säger Jan Westbye. Det är under produktutvecklingen som de största miljöbelastningarna kan förebyggas. EcoDesign riktar in sig på att minska miljöbelastningarna i alla faser av produktens livslopp. Därför gäller det att stärka företagens förmåga att genomföra en målinriktad produktutveckling och att inarbeta miljötänkandet så tidigt som möjligt i processen. Allt i syfte att skapa bästa möjliga miljöprofil hos produkterna. I tillägg till detta kan företagen också uppnå en god dokumentation av de miljöbelastningar produkten ger genom sitt livslopp. Hitills är det framförallt de stora företagen som har tänkt miljö i sin verksamhet. Men nu möter även SME krav på detta område. De möter det som underleverantörer till stora företag, på exportmarknaden, vid inlämnadet av anbud till inköpare och inte minst bland det ökande miljömedvetandet hos konsumenterna. EcoDesign-projektet är ett av de större projekten inom Nordisk Industrifonds satsning "Bärkraftig industriell produktion". Handboken kom ut vid det senaste årsskiftet och kan beställas från teknologiska institut rund om i norden (se nedan). "Hittills har boken använts mest som underlag vid kurser och seminarier, och i detta sammanhang fungerar den också alldeles utmärkt", säger Jan Westbye. Handboken kan beställas från Teknologisk institutt i Oslo, IceTec i Reykjavik, Industriforskningsinstituttet (IVF) i Göteborg, samt från Teknologisk Institut (Tostrup) i Köpenhamn. Kontakt: Jan Westbye Teknologisk Institutt FoU-samverkan i innovationssystemet Regeringen i Sverige har lagt fram en proposition till riksdagen (2001/02:2) där man slår fast att den svenska forskningspolitiken syftar till att Sverige ska fortsätta att vara en ledande forskningsnation, man framhåller särskilt att tillgången till ny kunskap och förmågan att använda den spelar en allt större roll för tillväxten och välfärden. Satsningar på FoU är därför av största betydelse. I propositionen utvecklas regeringens politik för behovsmotiverad forskning inom det nationella innovationssystemet. Regeringen lägger stor vikt vid att staten skall medverka till en fortsatt omstrukturering av industriforskningsinstituten. För att främja arbetet med att omsätta forskningsresultat i praktiska tillämpningar föreslår regeringen att alla universitet och högskolor ges möjlighet att bilda holdingbolag. SVERIGE Den behovsmotiverade forskningen bör: prioritera hög kvalitet och relevans prioritera teknikområden där framtidsutsikterna är lovande prioritera samfinansierad FoU premiera och underlätta kommersialiseringen av FoU-resultat beakta behoven hos små och medelstora företag underlätta kunskapsöverföring och personrörlighet främja internationellt FoU-samarbete prioritera FoU för en ekologiskt hållbar utveckling Läs mer på nordicinnovation 5

6 Nordisk Design: Se till att det blir rätt från början Tilltalande formgivning skapar eller höjer värdet genom att locka till sig uppmärksamhet från potentiella köpare. Ett sådant resultat uppnås dock förmodligen bara om formgivningen utgör en långsiktig strategi och om det finns ett helhjärtat stöd från företagsledningen. Det är ibland svårt att hitta gemensam mark mellan kunden och formgivaren, vilket kan leda till problem inom projektstyrning. Att etablera en verklig förståelse och ett arbetsförhållande mellan kunden och formgivaren är en av de bästa investeringarna man kan göra i nästan alla typer av produktutvecklingsprojekt. Av Tony Samstag "Allting som vi interagerar med och ser omkring oss, har antingen skapats av naturen eller formgivits av någon", säger Judith Gloppen på Norsk Designråd. "Utmaningen består inte i om vi ska formge någonting utan i hur vi kan styra det på bästa sätt." Judith Gloppen är projektledare för projektet Nordisk Design (NOK 5 miljoner). Projektet ska vara klart i slutet av året. Syftet med projektet består i det inledande planeringsstadiet i att integrera formgivningsprocessen med produktutveckling, att förklara hur formgivningsprocessen fungerar och att ge pratiska råd till mindre och medelstora företag om hur de bäst kan styra formgivningsprocessen för att uppnå bästa möjliga resultat. "En chef beslutar med all säkerhet redan i början av ett projekt om formgivningen", berättar Judith Gloppen. "Sådana beslut kan man inte undvika, även om man inte känner till att det gäller beslut om formgivning. Alternativet blir därför att avgöra om man kan styra en formgivningsprocess eller om formgivningsbesluten ska ske av sig själva." När företag försöker vara lönsamma delar de, i de flesta fall, på ett gemensamt mål: de vill uppfattas som att de skiljer sig från och att de är bättre än sina konkurrenter. Företagets identitet bör locka fram något som både är rationellt och emotionellt, d.v.s. väcka både det intellektuella och det undermedvetna. I korthet handlar formgivning om att "styra kundens förnimmelser". Med projektet Nordisk Design kan användaren följa formgivningsprocessen steg för steg, och i de olika stegen i processen föreslås verktyg som är användbara vid det aktuella steget i formgivningsprocessen. "Flera av de här verktygen är välkända, men vi har försökt att visa hur de kan användas för att ge stöd åt formgivningsprocessen", säger Judith Gloppen vidare. "Vi har skapat en omfattande, användarvänlig datormodell som grundar sig på de steg man måste gå igenom när en produkt utvecklas, oavsett om det gäller industriell formgivning eller om företagets identitet och/eller varumärke ska utvecklas. Modellen har utrustats med länkar till en verktygslåda så att det går att fördjupa sig i de viktigaste frågorna och anpassa verktygslådan till de specifika behov företaget har." Judith Gloppen sammanfattar: "Formgivning är inte ett mål eller ett värde i sig självt. Det är ett verktyg som alla verksamheter kan använda för att öka kundtillfredsställelse, produktkvalitet, konkurrensförmåga och lönsamhet." "I slutändan är syftet med projektet Nordisk Design att hjälpa mindre och medelstora företag i de fem nordiska länderna att stärka sin kompetens inom formgivning genom att arbeta direkt med sina respektive inhemska formgivningsråd eller motsvarande. Det här blir ofta en övning där man höjer medvetandet: företagets exakta position idag, vad det kan tänkas vilja göra för sina kunder i framtiden och hur formgivning kan bli ett medel att uppnå de målen." Kontakta : Judith Gloppen Norsk Designråd 6 nordicinnovation

7 Fallbeskrivning av en formgivningsstrategi Judith Gloppen, projektledare för projektet Nordisk Design, var ansvarig för formgivning vid planering och konstruktion av expresståget (Flytoget) till Norges nya flygplats, Gardermoen. Hon skriver: "Flytoget är, som jag ser det, ett exempel på formgivningens möjlighet att ge uttryck åt ett bolags affärsidé. Det visar precis vad man kan uppnå i ett projekt om det, på ledningsnivå, finns en gemensam förståelse för vad man försöker förmedla och om det finns ett helhjärtat engagemang för att använda formgivning för att uppnå det. Om ett varumärke för ett expresståg eller något annat varumärke ska ge resultat, måste man, vid varje kontakt med kunden, förmedla detta: det gäller inte bara själva utseendet på tåget utan även hur det ser ut invändigt, hur uniformerna ser ut, hur biljetterna ser ut, hur omgivning ser ut och vilka renlighetsnormer som tillämpas. Det är de små detaljerna som räknas. Jag har funnit att man kan styra kundupplevelsen och att om man noggrant fokuserar sig på formgivningsinsatsen, kan man styra kundupplevelsen på ett bättre sätt. Varumärkesupplevelsen kommer från omgivningen, från skyltar, från hur ofta tågen går (i tid!) och från människorna som har hand om tjänsten. Flytoget är ett stort projekt, men jag anser att det här synsättet även gäller för mindre verksamheter. Vi skapade en formgivningshandbok som fungerade som en inspirationskälla för de olika parter som var inblandade i processen. Samtidigt gav den en gemensam förståelse för koncepten och värderingarna som låg bakom Flytogets varumärke. Detta innebar att flera olika utvecklingsprojekt fick en enhetlig identitet. Varumärkets positionsförklaring är att Flytoget erbjuder det modernaste transportalternativet och att det är det mest överlägsna, snabbaste och mest effektiva sättet att ta sig till och från flygplatsen. Vi ville att Flytoget skulle uppfattas som en naturlig del av flygningen och en harmonisk reseupplevelse. Vad skulle detta innebära för kundupplevelse och formgivning av infrastrukturen? Och vilka konsekvenser skulle det få för beslutsfattandet under utvecklingsprocessen? I flygplatsens expresstågprojekt inbegrips nästan varje aspekt av formgivning: terminaler, landskapsarkitektur, maskinutrustning, uniformer, informationssystem och - tjänster samt självfallet transport och infrastruktur. Att styra alla dessa projekt krävde ett holistiskt tankesätt och detta definierade min roll när det gällde utvecklingen av varumärket/formgivningsstrategin och hanteringen av alla formgivningsprojekt med syftet att skapa en enhetlig identitet." nordicinnovation 7

8 Internationalisering av nordiska SME: Med världen i sin hand Jan Dahler Nilsson har varit projektledare Av Tony Samstag "Internationalisering" är ett vanligt begrepp som används på ett nytt sätt för att förklara snabbföränderliga marknadskrafter och de förutsättningar de skapar. De nordiska länderna och Nordisk Industrifond har på intet sätt blivit mindre påverkade av utvecklingen än någon annan del av världen. "Internationalisering" i synnerhet har dykt upp i nordiska diskussioner om affärsstrategi och regionala synergier. I juni i år slutfördes ett förprojekt som handlade om dessa frågor (NOK på fyra månader). Projektet finansierades helt och hållet av Nordisk Industrifond. I projektets slutformulering kan man läsa att "internationalisering av mindre och medelstora företag" är en av de åtgärder som kan hjälpa mindre och medelstora företag att "svara mot det starka konkurrenstryck som finns i den globala nya ekonomin." Studien, som genomfördes av Norges eksportråd i samarbete med dess nordiska systerorganisationer, antog ett intressant perspektiv till mindre och medelstora företag. De skilde mellan "traditionella verksamheter", d.v.s. inhemska verksamheter där det fanns en internationell potential och "naturligt globala verksamheter", d.v.s. verksamheter som "hade en huvudsakligen global marknad och som inte förlitade sig på sina hemmamarknader." Exempel på företag i studien: Mermaid Technology AS (Köpenhamn), ett högteknologiskt företag som tillverkar maskinvara och programvara för presentationer F-Sequre Oyj (Helsingfors), en idag världsomspännande leverantör av skyddssystem och antivirusprogram för persondatorer, som i dagsläget skulle betecknas som en naturligt global verksamhet Bakkavør Ltd (Reykjavik och Köpenhamn), har ett fullständigt innovativt angreppssätt för distributionssystem för fisk och fiskprodukter Ide-Con AS (Porsgrunn, Norge), nya tillämpningar för äldre teknik (t.ex. separatorer och omvandlare) med global potential Silence International AS (Oslo), ett resultat av SINTEFs forskning i ljudhantering och nya lösningar för att reducera ljud för NSB men en naturligt global verksamhet avseende produkter och marknader Person C & Organisationspoetik AB (Stockholm), tillverkar system för att hjälpa äldre personer och olycksdrabbade att använda sina kryckor och käppar. Företaget har en världsomspännande marknad efter en traditionell start Q-Bond AB (Stockholm), en ny process för segeltillverkning för den nya generationen globala segelfartyg Torleif M. Hauge på Norges forskningsråd som var projektansvarig (när projektet pågick var Hauge Teknoligichef på Norges Eksportråd) säger: "Jag är övertygad om att det är dags att utöka samarbetet mellan de fem nordiska handelskontoren och industrirepresentanterna i respektive land. Att främja regionaliseringsprocessen för att stärka innovation och internationalisering för mindre och medelstora företag har en hög prioritet inom EU." Hauge hävdar att de nordiska länderna redan har fått "en flygande start avseende regionalt samarbete" tack vare deras gemensamma kulturella traditioner och forskningsnätverk. "Nu bör eksportråden också få möjlighet och resurser att organisera sig enligt en nordisk modell där man lägger tyngdvikten på internationaliseringen av de nordiska mindre och medelstora företagen." Ett resultat av projektet är att de fem nordiska handelskontoren redan samarbetar om ett teknologiskt pilotprojekt och de har redan varit med på ett antal internationella utställningar i Norden. Övriga hoppingivande aktiviteter inkluderar upprättandet av gemensamma utbildningsaktiviteter för nordiska mindre och medelstora företag, där man inriktar sig på nystart och internationalisering och uppmuntrar nordiska mindre och medelstora företag inom teknologi och vetenskap att genomföra gemensamma nordiska satsningar inriktade på den internationella marknaden. Rapporten kan lastas ner på Kontakta : Torleif M. Hauge Norges forskningsråd 8 nordicinnovation

9 Kontaktpunkter DANMARK Regeringen i Danmark har taget initiativ til etablering af regionale kontaktpunkter. Kontaktpunkterne skal repræsentere de væsentligste lokale aktører på iværksætterområdet. Formålet med kontaktpunkter er at koordinere og samordne indsatsen overfor iværksætterne inden for deres respektive område. Der skal således være ét sted, hvor iværksætterne kan henvende sig for at få besvaret deres spørgsmål. Kontaktpunkterne vil tilbyde rådgivning, kursusvirksomhed, netværk for iværksættere og iværksætterkultur. Der er i alt etableret 14 kontaktpunkterne. Kontaktpunkterne dækker 85 % af befolkningen og 97 % af landets kommuner. Staten yder et tilskud til driften af kontaktpunkterne. Tilskuddet vil blive reduceret årligt. Innovationsmiljøer Det forventes, at innovationsmiljøordningen ved vedtagelsen af finansloven for 2002 vil blive overført til VækstFonden. Ordningen var i perioden finansieret fuldt ud af staten. Fra 2001 blev der stillet krav om, at innovationsmiljøerne skulle bidrage med 10% af den finansiering, som staten stillede til rådighed. Mindre företags innovationer stärker hela industrin FINLAND De mindre företagens roll som industrins nyskapare i Finland har ökat i betydelse. De driver på överföringen av forskningsinstitutens nya teknologier till arbetslivet, de utvecklar nya produkter samtidigt som de introducerar nya produktionsmetoder inom andra verksamheter som redan används på marknaden. "Det kan finnas stora skillnader mellan innovativa verksamheter, både avseende deras sektorer och hur viktiga de är", säger Olavi Lehtoranta, forskare på Statistics Finland. Hans studie om utveckling, livscykler och framgång för mer än innovativa mindre företag mellan åren 1989 och 1998 publicerades under våren. Det fanns ett behov av att få allmän information om sådana verksamheter. Det var delvis upp till företagen själva att definiera förmågan till nyskapande. Studien visade att det inte bara räcker med en enda innovation för att långsiktigt säkra företagets konkurrensfördel på marknaden. Innovationer stärker befintliga verksamheter. Innovationer kan skapa ny efterfrågan, så som i fallet med Internet och mobila stationer. Innovativa mindre verksamheter kännetecknas av en snabbt växande omsättning: i genomsnitt fördubblades deras omsättning på fem år från det att innovationen introducerades på marknaden. Studien visade att personalens sakkunskap är en avgörande resurs för innovativa mindre företag. Ved overgangen til Vækst Fonden ventes ordningen omlagt, således at den offentlige deltagelse bliver medfinansiering af aktiviteterne i innovationsmiljøerne." nordicinnovation 9

10 Nordikarapport: ledningsverktyg för Intellektuellt Kapital Nordika, det tvååriga projektet på NOK 5 miljoner om styrning och rapportering av intellektuellt kapital i de nordiska länderna sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport. Syftet med projektet, som Nordisk Industrifond fick till stånd och finansierade, har varit att främja ett nordiskt och internationellt samarbete inom detta viktiga område samtidigt som man har hjälpt företag att införskaffa och utveckla tillförlitliga metoder för att bedöma värdet av det intellektuella kapitalet. IC-styrning (styrning av det intellektuella kapitalet) är ett ledningsverktyg som kan användas för att ge företaget, dess kunder och delägare, kunskap och förståelse om vad företaget har för syfte och hur det lyckas att upprätthålla och utveckla sin ställning och sina möjligheter. Konceptet med ICstyrning eller redovisning av immateriella tillgångar är en av de viktigaste frågorna som Nordisk Industrifond har hanterat under de senaste åren. Konceptet behövs i och med att det totala värdet av ett företags samlade förmågor, erfarenhet och övriga immateriella tillgångar har blivit viktigare när man bestämmer hur en produkt lyckas och produktens marknadsandel. Nordikas rapport är i sig ett ledningsverktyg för företag som vill genomföra IC-styrning. Rapporten definierar grunderna, beskriver vanliga metoder vid redovisning av intellektuellt kapital, pekar på vad man ska leta efter och vad man kan lära sig från de erfarenheter som andra företag i de nordiska länderna har. Rapporten som i första omgång ges ut på engelska kan beställas gratis från Nordisk Industrifond, Såkornfinansiering i Norden "bästa praxis" Nordisk Industrifond har igangsatt et prosjekt knyttet til feltet "såkornfinansiering i Norden". Prosjektet utføres av Center for Erhvervsøkonomisk forskning i København, og ferdigstilles i løpet av oktober måned Målsetningen med prosjektet er på nordisk basis å kunne foreta en systematisk gjennomgang/analyse med hensyn til å sammenstille og vurdere "best-practice" innenfor området. Prosjektet skal styrke det nordiske beslutningsgrunnlaget samt gi et bedre kunnskapsgrunnlag for nærings- og teknologipolitikken. Kontakta : Svend E. Hougaard Jensen Centrum för ekonomi och verksamhetsforskning shjæcebr.dk Nytt från isländska industri- och handelsdepartementet ISLAND I syfte att förbättra arbetsmiljön för mindre och medelstora företag har industri- och handelsdepartementet på Island lagt fram följande förslag för perioden : Verksamheten i Impra servicecenter för entreprenörer samt SME-företag ska förbätras, genom att man inrättar regionala service-centra. Man ska lägga större vikt vid att sprida information om immateriella rättigheter till industrin. Man ska granska lagstiftningen om immateriella rättigheter för industrisektorn, dvs. bestämmelserna om immateriella rättigheter för industridesign, immateriella rättigheter för SME-företag samt anställdas del i immateriella rättigheter. Industri- och handelsdepartementet ska aktivt främja IT-området, t.ex. genom att samarbeta med industrin vid IT-utveckling som stödjer deras affärsintressen. Man ska uppmuntra utlandsinvesteringar genom att skapa en gynnsam juridisk struktur och förenkla lagstiftningen vid utlandsinvesteringar. 10 nordicinnovation

11 English summary: Framework conditions: Making life easier for SMEs By Christer Källstöm With the aim of improving framework conditions for small and medium-sized enterprises (SMEs), the SME Forum has asked scientists and researchers in the Nordic area to initiate projects in this field. By the deadline of 1 October, 17 project applications had been received; these are now being processed for presentation to the board of the Nordic Industrial Fund at the beginning of next year. SME-Forum was itself created through a Nordic Industrial Fund initiative. Its target group is those working in the Nordic innovation system to develop policies and framework conditions affecting small and medium-sized businesses. Examples of this target group in the Nordic countries include ministries, research funding bodies, universities and research institutions, big professional and trade organizations and consultancy firms. This newest initiative represents a new approach for the Forum. Project leader Tor-Jörgen Thoresen says: "Instead of working out detailed project descriptions ourselves, we have now approached a number of organizations in seven categories and asked them to propose new projects. Through this approach we hope to achieve the best practical results." The seven categories are: egional innovation systems entrepreneurship/spin-offs Nordic statistics and analysis commercializing research results E-commerce and SMEs internationalization and SMEs transfer of technology an competence to SMEs. "This is a way for us to learn from each other", Mr Thoresen says. "To take one category as an example, commercialization of research results is interesting because there is a great deal of research which could be useful to SMEs, Unfortunately, the results of many projects never become known, or in some cases their commercial potential is not immediately obvious." Internationalization is also a particularly interesting category. SMEs used to develop step by step, and to an extent they still do: first "conquering" the market in their home country, then moving to the Nordic hinterlands before finally taking the last step into "the outside world". These days, however, most businesses are "born global", in Mr Thoresen's view. "The removal of trade barriers and increasing contacts in the world means that new companies - especially if they are knowledge-based land right in the international soup. So now it's a matter of how we can can help them survive in that environment." Mr Thoresen sees information as the most important aspect of this project. "If we don't broadcast our results to our target group, in the media and so on, we can hardly hope to influence decision-makers whose policies can better conditions for Nordic SMEs." Definitions of an SME vary among different countries. In the EU, SMEs are companies employing fewer than 250 and with a turnover of less than 10 million. In Norway, an SME is a company with fewer than 100 employees. SME start-ups are growing strongly throughout the OECD area. Surveys show that 99.8 per cent of European companies are SMEs, and 92 per cent are very small, employing fewer than 10 people. Clearly, under the right conditions SMEs can be hotbeds of innovation. SME-Forum, created by the Nordic Industrial Fund, is a platform for exchanging experiences and initiating joint Nordic projects that will improve the framework conditions for small and medium-sized businesses in the Nordic countries. SME-Forum directs its activities mainly towards institutions responsible for SME policies. nordicinnovation 11

12 Nordic statistics: Cherchez la femme! By Tony Samstag A year-long project examining opportunities for independent Nordic business women has just issued its final report. "Women's entrepreneurship in the Nordic countries" focused on the difficulties of collecting and comparing official statistics on this complex subject. The aim of the NOK 1.49 million project was to compile a country-by-country assessment of statistical methodologies, identifying gaps in datagathering at national level and "best practice" for improving and/or standardizing the process. Examination of the statistical systems in each country found considerable variations in the availability of the necessary statistics. The report states flatly that "none of the countries could generate sufficient data on women's business activities", although "they were able to produce some solutions for specific problems within this field". Only two countries, Sweden and Denmark, currently issue any official business statistics on women's entrepreneurship. None of the countries take account of prospective entrepreneurs: individuals who intend to start their own businesses. The problem identified by the project is not only the inadequacy or incompleteness of the data, but also the incompatibility for comparative purposes of such data as do exist. Categories defining different aspects of entrepreneurship included: individuals who own and manage businesses representing a new economic activity; individuals who own and manage existing businesses, businesses involving the self-employed and/or family members. All three categories imply some assessment of individual opportunities and capabilities for creating a livelihood and assuming risk. Within these categories, different countries had different strengths and weaknesses. Only Sweden could provide adequate data in the first category by gender. Denmark could generate gender-specific data only for personally owned enterprises. In the second category, only Sweden could provide some gender-specific data, and only from sole traders. All countries were able to provide genderspecific statistics in the third category; but here different industry coverage and data-gathering methods in different countries made comparison difficult. Overall, data on the self-employed were most consistent. One obvious weakness was the failure to harmonize the language itself. There was great confusion in the terminologies used by the various authorities and countries involved, and in translation. Joint agreements on the definitions of essential terms would clearly be a step in the right direction. Proposals for "best practices" accentuated the positive. In the category of entrepreneurship as a new economic activity, there was much to be learned from Sweden and Denmark, for example. Swedish practice was presented as a model for discussing combined management and ownership, the newness of the enterprise, and the decisions and motives of the individual entrepreneur. Denmark provided a register-based solution for identifying the newness of business activity; and an extensive Danish survey on women's entrepreneurship is useful for all countries planning to increase their knowledge in this area. Norway was strong on existing businesses, and Finland on the self-employed. In general, the availability of official data on women's entrepreneurship in the Nordic countries is described as "modest", and too country-specific for comparison even where the data are available. This could be seen as a problem or as a possibility, the report concludes. Given that "opportunity recognition is one of the core elements in entrepreneurship", why not approach the issue as "a market opportunity" for the Nordic countries? Contact: Charlotte SigurdardottirIceTec 12 nordicinnovation

13 Nordic Design Project: Getting it right from the start By Tony Samstag "Everything we interact with and see around us is either created by nature or designed by someone", says Judith Gloppen of the Norwegian Design Council. "The challenge is not whether to use design but how to manage it well. " Ms Gloppen heads a three-year, NOK 5 million Nordic Design project, ending this year, which aims to integrate the design process into product development from the earliest planning stage; to explain how the design process works, and to provide practical guidance for SMEs on how to manage the design process effectively to produce the best possible outcome. "The manager is almost certainly taking design decisions right from the start of the project", Ms Gloppen continues. "Those decisions cannot be avoided, even if they are not recognized as decisions about design - so the choice is whether to manage the design process or let design decisions happen by default." In the drive to be profitable, most organizations share a common goal: to be perceived as different from and better than their competitors. The identity of the organization should exert an appeal that is both rational and emotional, stirring both the intellect and the subconscious. Design, in short, "is all about managing customer perceptions". "We have created a comprehensive, user-friendly computer model based on the stages you have to go through in developing a product, whether that involves industrial design or the development of a corporate identity and/or brand identity. The model is equipped with links to a 'toolbox' so that you can immerse yourself in the most relevant issues and adapt the toolbox to the specific needs of your company." Ms Gloppen concludes: "Design is not a goal or a value in itself. It is a tool that all businesses can use to increase customer satisfaction, product quality, competitiveness and profitability. "Ultimately, the role of the Nordic Design Project is to help SMEs in the five Nordic countries to strengthen design competence by working directly with their respective national design councils or equivalents. Often this will involve a kind of consciousness-raising exercise: the precise position of the company today, what it might wish to do for its customers in future and how design can help to achieve those goals." Contact: Judith Gloppen Norwegian Design Council (Norsk Designråd) Good design creates or adds value by attracting the attention of more potential buyers. However, this result is most likely only if design is part of a long-term strategy, with full commitment from top management. Common ground between client and designer is sometimes hard to find, which can lead to project management problems. Establishing an effective understanding and working relationship between client and designer is one of the best possible investments in almost any product development project. The Nordic Design Project takes the user through the design process step by step, suggesting at various points tools which can be helpful at that stage in the design process. "Several of these tools are well known, but we have tried to show how they can be used to support the design process", Ms Gloppen says. nordicinnovation 13

14 Case history of a design strategy Judith Gloppen, leader of the Nordic Design Project, was responsible for design during the planning and construction of the express rail link (Flytoget) serving Norway's new Gardermoen Airport. She writes: "Flytoget, I feel, is an example of design's ability to manifest corporate mission. It shows just what can be achieved on a project if there is a common understanding, at senior management level, of what you are setting out to deliver, and a wholehearted commitment to using design to achieve it. For a rail brand - or any other brand - to be successful, it has to be communicated consistently through every point of contact with the customer: not just the appearance of the train itself, but in its internal fit-out, facilities, uniforms, ticketing, environment and standards of cleaning. It is the small details that count. I have found that customer experience can be managed, and that a carefully focused design effort can help manage customer experience for the better. The brand experience is delivered by the environment, by signage, by frequency of departure (on time!), and by the people that run the service. We drew up a Design Guide, which acted as an inspiration for the various parties involved in the process. At the same time it provided a common understanding of the concepts and values inherent in the Flytoget brand. The brand-positioning statement is that Flytoget offers the most modern transport alternative and is by far the superior, safest and most efficient way to go to and from the airport. We wanted Flytoget to be perceived as a natural part of the flight, and a harmonious travel experience. What would this mean in terms of customer experience and infrastructure design? And what were the implications for decision-making during the development process? The airport express train project encompassed virtually every aspect of design: terminals, landscapes, hardware, uniforms, information systems and services, and of course, transport and infrastructure. The management of all these projects required a holistic way of thinking and defined my role in developing the brand/design strategy and managing all the design projects with the aim of creating a coherent identity." Handbook for SMEs: Green design in the production process By Christer Källström A handbook for SMEs wishing to build environmental concerns into the production process is one of the most obviously practical results of the Nordic Industrial Fund's EcoDesign project. "When you're setting up to manufacture a new product it's vital to 'think environment' right from the start", says Jan Westbye of the National Institute of Technology in Oslo. "If you fail to do this, it can be much harder to change at a later stage." The handbook, he says, is "an excellent tool for anyone starting up new production; but it's also very useful for companies already manufacturing that want to move in a more environment-friendly direction. The handbook contains examples of eco-friendly production in a range of products, from hospital beds to packaging." EcoDesign looks at ways of reducing adverse environmental impact at all stages of the product life-cycle. The earliest phases of product development are probably the most important, as it is then that the most serious problems can be avoided. One aim is therefore to strengthen the ability of the company to create the best possible environmental profile for a new product, and to see that the environmental impact of the product throughout its life-cycle is well documented. To date, it is the larger companies that have been relatively quick to incorporate environmental concerns in their production processes; but SMEs are now under increasing pressure to do so: as suppliers to the larger firms, in the export market, through bidding or tendering specifications, and not least from growing environmental awareness among consumers. EcoDesign, the largest project in NI's "Sustainable Industrial Production" programme. Contact: Jan Westbye Teknologisk Institutt Jan 14 nordicinnovation

15 Internationalization of Nordic SMEs: The world's their oyster By Tony Samstag "Internationalization" is an ordinary word used in a new way to describe rapidly changing market forces and the conditions they create. The Nordic countries, and the Nordic Industrial Fund, have been no less affected by such developments than any other part of Project leader Jan Dahler Nilsson the world. "Internationalization" in particular has loomed large in Nordic discussions of business strategy and regional synergies. A deceptively modest pilot project (four months, NOK 545,000) addressing these issues ended in June this year. Fully funded by NI, "Internationalization of high-growthpotential SMEs" was a feasibility study of measures that might help small and medium-sized businesses, to "meet the much stronger competitive pressures of the global 'new' economy", in the words of the executive summary of the project's final workshop meeting. The study, conducted by the Norwegian Trade Council in collaboration with its Nordic sister organizations, took an interesting approach to SMEs, distinguishing the "traditionals", primarily local businesses with international potential, from the "born globals", those companies that from the start "had their prime markets globally and could not rely on their home markets". Some examples of companies in the study: Mermaid Technology AS (Copenhagen), a high-tech company producing presentation hardware and software, F-Sequre Oyj (Helsinki), now a world-wide supplier of PC protection systems and anti-virus software, which today would be recognized at launch as a born global, Bakkavør Ltd (Reykjavik and Copenhagen), a totally innovative approach to distribution systems for fish and fish products, Ide-Con AS (Porsgrunn, Norway), new applications for older technology (e.g., separators and converters), with global potential, Silence International AS (Oslo), a result of SINTEF's research into sound management and new solutions to reducing noise for NSB, but a born global as to product and markets, Person C & Organisationspoetik AB (Stockholm), systems for helping older and victims of accidents to manage their crutches and walking sticks, with a world wide market after a traditional start, Q-Bond AB (Stockholm), a new sail-making process for the new generation global sailing vessels. Torleif M. Hauge of the Research Council of Norway (earlier Director of Technology, Norwegian Trade Council) was head of the project. He says: "There is no doubt in my mind that the time for extended cooperation among the five Nordic trade councils and the industry representatives of the same countries is now. To promote the regionalization process to strengthen innovation and internationalization of SMEs is a high priority for the EU." Mr Hauge argues that the Nordic countries already have "a flying start in regional cooperation" thanks to their common cultural traditions and research networks. "Now the trade councils should also be given the opportunity and the resources to organize along a Nordic model with emphasis on internationalization of the Nordic SMEs." As a result of the project, the five Nordic trade councils are already working on a pilot project involving technological collaboratrion, and have started to put together a number of international Nordic exhibitions. Other promising activities include drawing up joint training programmes for Nordic SMEs focusing on start-ups and internationalization, and encouraging Nordic SMEs based in technology and science parks to carry out joint Nordic projects aimed at the international market. Contact: Torleif M. Hauge Norges forskningsråd (Research Council of Norway) nordicinnovation 15

16 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Kontaktpersoner i SME-Forum: Staffan Håkansson VINNOVA Lars Nyberg NUTEK Trond Værnes Norsk forskningsråd Andrés Magnússon Islands Teknologiske Institutt Ib Kjøller Erhvervsfremme Styrelsen Pekka Reiman SMI-stiftelsen (PKT) Esa Lindqvist Tekes Sekretariat: Tor-Jørgen Thoresen Albatross Consulting Oddur Már Gunnarsson Nordisk Industrifond Nordic Industrial Fund Holbergsgate 1, NO-0166 OSLO, Norway telephone: , fax: Editor-in-Chief: Reinhold Enqvist English language translator/editor/writer: Tony Samstag, Drøbak, Norway Graphic Design and Layout: Blanke Ark, Oslo, Norway Photo: s 1- Sverre Jarild, Photodisc, s 2- collage; Photodisc, s 7- s 9- Scanpix, s 10- Sverre Jarild. Alle portretter i heftet er av Sverre Jarild Printing: Esset Grafisk A/S, Oslo, Norway, ISSN: Nordic Industrial Fund

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Hemslöjden. som näringsgren

Hemslöjden. som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Infonr 059-2008 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild 55+... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde m a g n u s l a g e r h o l m, p e

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer