nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst"

Transkript

1 nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt Kapital 10 Nordika, ett tvåårigt projekt om styrning och rapportering av intellektuellt kapital sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport i form av ett ledningsverktyg som kan användas av det enskilda företaget. SME: Med världen i sin hand 8 "Internationalisering" är ett vanligt begrepp som används på ett nytt sätt för att förklara snabbföränderliga marknadskrafter och de förutsättningar de skapar. Begreppet dyker numera ofta upp i diskussioner om affärsstrategi och regionala synergier.

2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst Tor Jørgen Thóresen För att förbättra ramvillkoren för de små och mellanstora företagen (SME) har SME- Forum inbjudit forskare och utredare i de nordiska länderna att initiera projekt på detta område. När ansökningsfristen gick ut den 1 oktober hade det kommit in 17 projektskisser. Dessa ska nu granskas och i början av nästa år ska projektförslag läggas fram för styrelsen i Nordisk Industrifond. SME. Men tyvärr blir en del forskningsresultat aldrig kända, i andra fall är det svårt att veta hur de ska kunna kommersialiseras", säger Tor-Jørgen Thoresen. Internationalisering är en annan företeelse som ligger i tiden. Tidigare utvecklades många SME ett steg i sänder och så sker i viss omfattning fortfarande genom att man först "erövrade" marknaden inom den egna nationen, därefter ett nordiskt grannland för att sedan slutligen ta steget ut i "den stora världen". SME-Forum har skapats genom ett initiativ från Nordisk Industrifond. Forumets målgrupp är aktörer inom de nordiska innovationssystemen som verkar för att utveckla politiken och ramvillkoren för de små och mellanstora företagen. Exempel på aktörer i Norden är departement, forskningsfinansierade organisationer, universitet och forskningsintitut, stora branschorganisationer och konsultfirmor. Den här gången arbetar SME-Forum på ett nytt sätt. "I stället för att vi själva ska utforma detaljerade projektbeskrivningar, har vi nu gått ut med en inbjudan till en rad aktörer, som inom sju givna områden kan lämna förslag till nya projekt", säger projektledaren Tor-Jörgen Thoresen, som har bred erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. "Härigenom hopps vi få fram de bästa praktiska resultaten som kan förbättra villkoren för de små och mellanstora företagen i Norden". De sju områden som projekten kan omfatta är dessa: Regionala innovationssystem Entreprenörskap/avknoppning Nordisk statistik- och analysgrundlag Kommersialisering av forskningsresultat E-handel och SME Internationalisering och SME Teknik- och kompetansöverföring till SME "Genom att skapa projekt inom dessa områden hoppas vi kunna förbättra ramvillkoren för SME. Detta är ett sätt att lära av varandra i Norden. För att ta ett exempel, så är detta med kommersialisering av forskningsresultat intressant. Vi är nämligen övertygade om att det finns mycken forskning gjord, som skulle kunna användas av 2 nordicinnovation

3 Verdiskaping 2010 "Idag föds de flesta företag globala. Avskaffandet av handelshinder, IT-utvecklingen och den ökande kontakten i världen gör att företagen särskilt de kunskapsbaserade hamnar direkt i den internationella hetluften. Nu gäller det för oss att hjälpa dem som redan är ute eller som är på väg dit med analyser och sammanfattningar av hur man bäst ska agera", framhåller Tor-Jørgen Thoresen, som vill att projektarbetet ska gå fort, högst ett år. När projekten väl är avslutade gäller det att få ut resultaten till berörda parter, som är ansvariga för politikuformningen samt inte minst medierna. "Att informera om resultaten blir den viktigaste delen av verksamheten. För om vi inte får ut detta, så kan vi ju inte påverka dem som ska se till att förbättra förhållandena för de nordiska små och mellanstora företagen", säger Thoresen. Definitionen av vad SME är växlar mellan länderna. Inom EU säger man att ett SME är ett företag med under 250 anställda och med en omsättning under 10 miljoner ECU. När man i Norge talar om ett SME avses ett företag med mindre än 100 anställda. Etablerandet av SME är i stark tillväxt inom hela OECD-området. Undersökningar visar att 99,8 procent av de europeiska företagen är SME; hela 92 procent är mycket små, dvs företag med färre än 10 anställda. Om förhållandena läggs till rätta visar forskning att SME kan vara mycket innovativa. Fotnot: Vi har valt att använda det engelska begreppet SME (Small and Mediumsized Enterprises), eftersom man inom Norden laborerar med olika uttryck: I Norge SMB och i Sverige SMF, för att bara nämna ett par exempel. Fakta: SME-Forum, som har skapats av Nordisk Industrifond, är en plattform för utväxling av erfarenheter och initiering av gemensamma nordiska projekt som ska förbättra ramvillkoren för de små och mellanstora företagen i Norden. SMEforum riktar sig i första hand till de institutioner som har ansvaret för SME-politiken. Et nytt program, Verdiskaping 2010, startes i Norge. (Se Programmet bygger på et samarbeid mellom arbeidslivets organisasjoner som skal fremme en bedriftsutvikling som styrker bedriftenes evne til å innovere og å håndtere endringer. Programmet samarbeider med forskningsmiljøer innen organisasjonsutvikling. Programmet videreutvikler det man mener er en sterk norsk tradisjon, nemlig partsbasert utvikling for å styrke produktivitet og innovasjonsevne. NORGE Statens nærings- og distriktsutviklingsfond En Stortingsmelding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ble behandlet i Stortinget i juni. (Se Meldingen peker ut tre retninger for SND. Organisatorisk: SND skal drive sin virksomhet desentralisert og regionalisert i atten distriktskontorer. Strategisk: SND skal ha innovasjon og kompetanse som hovedpillarer i sin strategi, og relasjonene til Forskningsrådet blir gjennom dette enda flere og enda tettere. Samhandling: SNDs distriktskontorer skal også etterhvert ta oppgaver som Forskningsrådets lokalkontorer. De vil dermed kunne tilby små og mellomstore bedrifter virkemidler for; FoU støtte, kompetanseutvikling og risikoavlastning. Nyskapende næringsliv Forskning og utvikling for et nyskapende næringsliv (FUNN) er et nytt tiltak. Bedrifter som vil samarbeide med FoU / UoH miljø får dekket kostnader til slikt samarbeid innen et tak på 25 % av prosjektes totalkost. Det er etablert et sekretariat, se som sammen med SNDs distiktskontor gjennomfører ordningen. FUNN arbeider elektronisk på eget web sted, og er derfor en nyskaping for å få betydelig kortere saksbehandling. For mer informasjon se: (SME-Forum) nordicinnovation 3

4 Kvinnors företagande: Cherchez la femme! Av Tony Samstag Slutrapporten för det ettåriga projekt i vilken man har undersökt möjligheterna för oberoende affärskvinnor i Norden är nu sammanställd. Projektet "Kvinnors företagande i de nordiska länderna" fokuserade på svårigheterna med att samla in och jämföra offentlig statistik avseende denna komplicerade fråga. Syftet med projektet, som kostade 1,49 miljoner norska kronor, var att sammanställa en bedömning, land för land, av statistiska metoder, genom att upptäcka luckor i datainsamlingen på nationell nivå och fastställa bästa tillvägagångssätt för att förbättra och/eller standardisera processen. Vid undersökningen av de statistiska systemen i respektive land hittades avsevärda variationer i hur man får tillgång till de nödvändiga statistiska uppgifterna. Rapporten anger uttryckligen att "inget land kunde få fram tillräckliga uppgifter om kvinnors företagande ", även om "de kunde peka på vissa lösningar för specifika problem inom området". Endast två länder, Sverige och Danmark, publicerar för närvarande något slags offentlig affärsstatistik om kvinnors företagande. Inget land tar hänsyn till presumtiva företagare personer som har för avsikt att starta egen verksamhet. Problemet som framkommit genom projektet handlar inte bara om otillräcklig eller ofullständig information, utan även om inkompatibla data i jämförelsesyfte. Kategorierna som anger olika aspekter av företagandet omfattar: personer som äger och leder verksamheter som representerar en ny ekonomisk aktivitet personer som äger och leder befintliga verksamheter verksamheter som inbegriper den egna företagaren och/eller familjemedlemmar. Alla tre kategorierna innebär en viss bedömning av förmåga och egna möjligheter att skapa sig en utkomst och påta sig risker. Inom dessa kategorier hade olika länder olika styrkor och svagheter. Endast Sverige kunde ge tillräcklig könsspecifik information om den första kategorin. Danmark kunde peka på könsrelaterade data endast för personligt ägda företag. I den andra kategorin var det bara Sverige som kunde få fram några könsspecifika data, och endast från enskilda näringsidkare. Alla länderna kunde uppvisa könsspecifik statistik inom den tredje kategorin; men här blev jämförelsen svårare på grund av de olika ländernas skilda branschindelning och datainsamlingsmetoder. Sammantaget var informationen om egna företagare mest konsekvent. En märkbar svaghet var misslyckandet att samordna själva språket. Det uppstod stor förvirring angående den terminologi som användes av de olika myndigheterna och länderna i fråga, och även om översättningen. Gemensamma överenskommelser om hur viktiga termer ska definieras skulle klart och tydligt vara ett steg i rätt riktning. Förslag till "bästa tillvägagångssätt" gav positiva signaler. Inom kategorin företagande som en ny ekonomisk verksamhet fanns det till exempel mycket att lära av Sverige och Danmark. Svensk praxis presenterades som en modell för att diskutera gemensam ledning och ägande, vad som var nytt med företaget, samt de enskilda entreprenörernas beslut och motiv. Danmark tillhandahöll en registerbaserad lösning som tog upp vad som var nytt med affärsaktiviteterna, och en omfattande dansk undersökning om kvinnors företagande är användbar för alla länder som planerar att öka sina kunskaper inom området. Norge gjorde bra ifrån sig vad gäller befintliga verksamheter och Finland i fråga om egna företagare. I allmänhet beskrivs tillgängligheten av offentliga data om kvinnors företagande i de nordiska länderna som "blygsam", och alltför landsspecifik i fråga om jämförelse, till och med där informationen finns tillgänglig. Detta kan ses som ett problem eller som en möjlighet, enligt rapportens sammanfattning. Med tanke på att "det viktigaste inslaget i företagandet är att lära sig upptäcka möjligheterna", borde frågan kanske betraktas som "ett marknadstillfälle" för de nordiska länderna? Kontaktperson Charlotte Sigurdardottir IceTec 4 nordicinnovation

5 EcoDesign: Miljöprofil viktig för småföretagen Jan Westbye Av Christer Källstöm Som ett resultat av Nordisk Industrifonds EcoDesign-projekt har man bland annat tagit fram en EcoDesign-handbok speciellt anpassad till de små och mellanstora företagen (SME). Det är en praktiskt orienterad bok som ska hjälpa företagaren att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. "När man ska starta med ny produktion är det viktigt att tänka miljö redan från början", säger Jan Westbye vid Teknologisk Institutt i Oslo. "Om man inte gör det, kan det senare visa sig vara svårt att förändra tillverkningen i en mer miljövänlig riktning. Den handbok som nu tagits fram är i detta sammanhang ett bra verktyg för dem som ska starta med ny produktion. Boken fungerar också för de som redan är igång med tillverkning, men som vill ändra den i mer miljövänlig riktning". "Handboken är i första hand tänkt för företag som sysslar med fysiska produkter, och det är ju också där som miljöproblemen kan vara störst. I boken finns det exempel på miljöanpassad produktion vid flera företag, allt från sjukhussängar till emballage", säger Jan Westbye. Det är under produktutvecklingen som de största miljöbelastningarna kan förebyggas. EcoDesign riktar in sig på att minska miljöbelastningarna i alla faser av produktens livslopp. Därför gäller det att stärka företagens förmåga att genomföra en målinriktad produktutveckling och att inarbeta miljötänkandet så tidigt som möjligt i processen. Allt i syfte att skapa bästa möjliga miljöprofil hos produkterna. I tillägg till detta kan företagen också uppnå en god dokumentation av de miljöbelastningar produkten ger genom sitt livslopp. Hitills är det framförallt de stora företagen som har tänkt miljö i sin verksamhet. Men nu möter även SME krav på detta område. De möter det som underleverantörer till stora företag, på exportmarknaden, vid inlämnadet av anbud till inköpare och inte minst bland det ökande miljömedvetandet hos konsumenterna. EcoDesign-projektet är ett av de större projekten inom Nordisk Industrifonds satsning "Bärkraftig industriell produktion". Handboken kom ut vid det senaste årsskiftet och kan beställas från teknologiska institut rund om i norden (se nedan). "Hittills har boken använts mest som underlag vid kurser och seminarier, och i detta sammanhang fungerar den också alldeles utmärkt", säger Jan Westbye. Handboken kan beställas från Teknologisk institutt i Oslo, IceTec i Reykjavik, Industriforskningsinstituttet (IVF) i Göteborg, samt från Teknologisk Institut (Tostrup) i Köpenhamn. Kontakt: Jan Westbye Teknologisk Institutt FoU-samverkan i innovationssystemet Regeringen i Sverige har lagt fram en proposition till riksdagen (2001/02:2) där man slår fast att den svenska forskningspolitiken syftar till att Sverige ska fortsätta att vara en ledande forskningsnation, man framhåller särskilt att tillgången till ny kunskap och förmågan att använda den spelar en allt större roll för tillväxten och välfärden. Satsningar på FoU är därför av största betydelse. I propositionen utvecklas regeringens politik för behovsmotiverad forskning inom det nationella innovationssystemet. Regeringen lägger stor vikt vid att staten skall medverka till en fortsatt omstrukturering av industriforskningsinstituten. För att främja arbetet med att omsätta forskningsresultat i praktiska tillämpningar föreslår regeringen att alla universitet och högskolor ges möjlighet att bilda holdingbolag. SVERIGE Den behovsmotiverade forskningen bör: prioritera hög kvalitet och relevans prioritera teknikområden där framtidsutsikterna är lovande prioritera samfinansierad FoU premiera och underlätta kommersialiseringen av FoU-resultat beakta behoven hos små och medelstora företag underlätta kunskapsöverföring och personrörlighet främja internationellt FoU-samarbete prioritera FoU för en ekologiskt hållbar utveckling Läs mer på nordicinnovation 5

6 Nordisk Design: Se till att det blir rätt från början Tilltalande formgivning skapar eller höjer värdet genom att locka till sig uppmärksamhet från potentiella köpare. Ett sådant resultat uppnås dock förmodligen bara om formgivningen utgör en långsiktig strategi och om det finns ett helhjärtat stöd från företagsledningen. Det är ibland svårt att hitta gemensam mark mellan kunden och formgivaren, vilket kan leda till problem inom projektstyrning. Att etablera en verklig förståelse och ett arbetsförhållande mellan kunden och formgivaren är en av de bästa investeringarna man kan göra i nästan alla typer av produktutvecklingsprojekt. Av Tony Samstag "Allting som vi interagerar med och ser omkring oss, har antingen skapats av naturen eller formgivits av någon", säger Judith Gloppen på Norsk Designråd. "Utmaningen består inte i om vi ska formge någonting utan i hur vi kan styra det på bästa sätt." Judith Gloppen är projektledare för projektet Nordisk Design (NOK 5 miljoner). Projektet ska vara klart i slutet av året. Syftet med projektet består i det inledande planeringsstadiet i att integrera formgivningsprocessen med produktutveckling, att förklara hur formgivningsprocessen fungerar och att ge pratiska råd till mindre och medelstora företag om hur de bäst kan styra formgivningsprocessen för att uppnå bästa möjliga resultat. "En chef beslutar med all säkerhet redan i början av ett projekt om formgivningen", berättar Judith Gloppen. "Sådana beslut kan man inte undvika, även om man inte känner till att det gäller beslut om formgivning. Alternativet blir därför att avgöra om man kan styra en formgivningsprocess eller om formgivningsbesluten ska ske av sig själva." När företag försöker vara lönsamma delar de, i de flesta fall, på ett gemensamt mål: de vill uppfattas som att de skiljer sig från och att de är bättre än sina konkurrenter. Företagets identitet bör locka fram något som både är rationellt och emotionellt, d.v.s. väcka både det intellektuella och det undermedvetna. I korthet handlar formgivning om att "styra kundens förnimmelser". Med projektet Nordisk Design kan användaren följa formgivningsprocessen steg för steg, och i de olika stegen i processen föreslås verktyg som är användbara vid det aktuella steget i formgivningsprocessen. "Flera av de här verktygen är välkända, men vi har försökt att visa hur de kan användas för att ge stöd åt formgivningsprocessen", säger Judith Gloppen vidare. "Vi har skapat en omfattande, användarvänlig datormodell som grundar sig på de steg man måste gå igenom när en produkt utvecklas, oavsett om det gäller industriell formgivning eller om företagets identitet och/eller varumärke ska utvecklas. Modellen har utrustats med länkar till en verktygslåda så att det går att fördjupa sig i de viktigaste frågorna och anpassa verktygslådan till de specifika behov företaget har." Judith Gloppen sammanfattar: "Formgivning är inte ett mål eller ett värde i sig självt. Det är ett verktyg som alla verksamheter kan använda för att öka kundtillfredsställelse, produktkvalitet, konkurrensförmåga och lönsamhet." "I slutändan är syftet med projektet Nordisk Design att hjälpa mindre och medelstora företag i de fem nordiska länderna att stärka sin kompetens inom formgivning genom att arbeta direkt med sina respektive inhemska formgivningsråd eller motsvarande. Det här blir ofta en övning där man höjer medvetandet: företagets exakta position idag, vad det kan tänkas vilja göra för sina kunder i framtiden och hur formgivning kan bli ett medel att uppnå de målen." Kontakta : Judith Gloppen Norsk Designråd 6 nordicinnovation

7 Fallbeskrivning av en formgivningsstrategi Judith Gloppen, projektledare för projektet Nordisk Design, var ansvarig för formgivning vid planering och konstruktion av expresståget (Flytoget) till Norges nya flygplats, Gardermoen. Hon skriver: "Flytoget är, som jag ser det, ett exempel på formgivningens möjlighet att ge uttryck åt ett bolags affärsidé. Det visar precis vad man kan uppnå i ett projekt om det, på ledningsnivå, finns en gemensam förståelse för vad man försöker förmedla och om det finns ett helhjärtat engagemang för att använda formgivning för att uppnå det. Om ett varumärke för ett expresståg eller något annat varumärke ska ge resultat, måste man, vid varje kontakt med kunden, förmedla detta: det gäller inte bara själva utseendet på tåget utan även hur det ser ut invändigt, hur uniformerna ser ut, hur biljetterna ser ut, hur omgivning ser ut och vilka renlighetsnormer som tillämpas. Det är de små detaljerna som räknas. Jag har funnit att man kan styra kundupplevelsen och att om man noggrant fokuserar sig på formgivningsinsatsen, kan man styra kundupplevelsen på ett bättre sätt. Varumärkesupplevelsen kommer från omgivningen, från skyltar, från hur ofta tågen går (i tid!) och från människorna som har hand om tjänsten. Flytoget är ett stort projekt, men jag anser att det här synsättet även gäller för mindre verksamheter. Vi skapade en formgivningshandbok som fungerade som en inspirationskälla för de olika parter som var inblandade i processen. Samtidigt gav den en gemensam förståelse för koncepten och värderingarna som låg bakom Flytogets varumärke. Detta innebar att flera olika utvecklingsprojekt fick en enhetlig identitet. Varumärkets positionsförklaring är att Flytoget erbjuder det modernaste transportalternativet och att det är det mest överlägsna, snabbaste och mest effektiva sättet att ta sig till och från flygplatsen. Vi ville att Flytoget skulle uppfattas som en naturlig del av flygningen och en harmonisk reseupplevelse. Vad skulle detta innebära för kundupplevelse och formgivning av infrastrukturen? Och vilka konsekvenser skulle det få för beslutsfattandet under utvecklingsprocessen? I flygplatsens expresstågprojekt inbegrips nästan varje aspekt av formgivning: terminaler, landskapsarkitektur, maskinutrustning, uniformer, informationssystem och - tjänster samt självfallet transport och infrastruktur. Att styra alla dessa projekt krävde ett holistiskt tankesätt och detta definierade min roll när det gällde utvecklingen av varumärket/formgivningsstrategin och hanteringen av alla formgivningsprojekt med syftet att skapa en enhetlig identitet." nordicinnovation 7

8 Internationalisering av nordiska SME: Med världen i sin hand Jan Dahler Nilsson har varit projektledare Av Tony Samstag "Internationalisering" är ett vanligt begrepp som används på ett nytt sätt för att förklara snabbföränderliga marknadskrafter och de förutsättningar de skapar. De nordiska länderna och Nordisk Industrifond har på intet sätt blivit mindre påverkade av utvecklingen än någon annan del av världen. "Internationalisering" i synnerhet har dykt upp i nordiska diskussioner om affärsstrategi och regionala synergier. I juni i år slutfördes ett förprojekt som handlade om dessa frågor (NOK på fyra månader). Projektet finansierades helt och hållet av Nordisk Industrifond. I projektets slutformulering kan man läsa att "internationalisering av mindre och medelstora företag" är en av de åtgärder som kan hjälpa mindre och medelstora företag att "svara mot det starka konkurrenstryck som finns i den globala nya ekonomin." Studien, som genomfördes av Norges eksportråd i samarbete med dess nordiska systerorganisationer, antog ett intressant perspektiv till mindre och medelstora företag. De skilde mellan "traditionella verksamheter", d.v.s. inhemska verksamheter där det fanns en internationell potential och "naturligt globala verksamheter", d.v.s. verksamheter som "hade en huvudsakligen global marknad och som inte förlitade sig på sina hemmamarknader." Exempel på företag i studien: Mermaid Technology AS (Köpenhamn), ett högteknologiskt företag som tillverkar maskinvara och programvara för presentationer F-Sequre Oyj (Helsingfors), en idag världsomspännande leverantör av skyddssystem och antivirusprogram för persondatorer, som i dagsläget skulle betecknas som en naturligt global verksamhet Bakkavør Ltd (Reykjavik och Köpenhamn), har ett fullständigt innovativt angreppssätt för distributionssystem för fisk och fiskprodukter Ide-Con AS (Porsgrunn, Norge), nya tillämpningar för äldre teknik (t.ex. separatorer och omvandlare) med global potential Silence International AS (Oslo), ett resultat av SINTEFs forskning i ljudhantering och nya lösningar för att reducera ljud för NSB men en naturligt global verksamhet avseende produkter och marknader Person C & Organisationspoetik AB (Stockholm), tillverkar system för att hjälpa äldre personer och olycksdrabbade att använda sina kryckor och käppar. Företaget har en världsomspännande marknad efter en traditionell start Q-Bond AB (Stockholm), en ny process för segeltillverkning för den nya generationen globala segelfartyg Torleif M. Hauge på Norges forskningsråd som var projektansvarig (när projektet pågick var Hauge Teknoligichef på Norges Eksportråd) säger: "Jag är övertygad om att det är dags att utöka samarbetet mellan de fem nordiska handelskontoren och industrirepresentanterna i respektive land. Att främja regionaliseringsprocessen för att stärka innovation och internationalisering för mindre och medelstora företag har en hög prioritet inom EU." Hauge hävdar att de nordiska länderna redan har fått "en flygande start avseende regionalt samarbete" tack vare deras gemensamma kulturella traditioner och forskningsnätverk. "Nu bör eksportråden också få möjlighet och resurser att organisera sig enligt en nordisk modell där man lägger tyngdvikten på internationaliseringen av de nordiska mindre och medelstora företagen." Ett resultat av projektet är att de fem nordiska handelskontoren redan samarbetar om ett teknologiskt pilotprojekt och de har redan varit med på ett antal internationella utställningar i Norden. Övriga hoppingivande aktiviteter inkluderar upprättandet av gemensamma utbildningsaktiviteter för nordiska mindre och medelstora företag, där man inriktar sig på nystart och internationalisering och uppmuntrar nordiska mindre och medelstora företag inom teknologi och vetenskap att genomföra gemensamma nordiska satsningar inriktade på den internationella marknaden. Rapporten kan lastas ner på Kontakta : Torleif M. Hauge Norges forskningsråd 8 nordicinnovation

9 Kontaktpunkter DANMARK Regeringen i Danmark har taget initiativ til etablering af regionale kontaktpunkter. Kontaktpunkterne skal repræsentere de væsentligste lokale aktører på iværksætterområdet. Formålet med kontaktpunkter er at koordinere og samordne indsatsen overfor iværksætterne inden for deres respektive område. Der skal således være ét sted, hvor iværksætterne kan henvende sig for at få besvaret deres spørgsmål. Kontaktpunkterne vil tilbyde rådgivning, kursusvirksomhed, netværk for iværksættere og iværksætterkultur. Der er i alt etableret 14 kontaktpunkterne. Kontaktpunkterne dækker 85 % af befolkningen og 97 % af landets kommuner. Staten yder et tilskud til driften af kontaktpunkterne. Tilskuddet vil blive reduceret årligt. Innovationsmiljøer Det forventes, at innovationsmiljøordningen ved vedtagelsen af finansloven for 2002 vil blive overført til VækstFonden. Ordningen var i perioden finansieret fuldt ud af staten. Fra 2001 blev der stillet krav om, at innovationsmiljøerne skulle bidrage med 10% af den finansiering, som staten stillede til rådighed. Mindre företags innovationer stärker hela industrin FINLAND De mindre företagens roll som industrins nyskapare i Finland har ökat i betydelse. De driver på överföringen av forskningsinstitutens nya teknologier till arbetslivet, de utvecklar nya produkter samtidigt som de introducerar nya produktionsmetoder inom andra verksamheter som redan används på marknaden. "Det kan finnas stora skillnader mellan innovativa verksamheter, både avseende deras sektorer och hur viktiga de är", säger Olavi Lehtoranta, forskare på Statistics Finland. Hans studie om utveckling, livscykler och framgång för mer än innovativa mindre företag mellan åren 1989 och 1998 publicerades under våren. Det fanns ett behov av att få allmän information om sådana verksamheter. Det var delvis upp till företagen själva att definiera förmågan till nyskapande. Studien visade att det inte bara räcker med en enda innovation för att långsiktigt säkra företagets konkurrensfördel på marknaden. Innovationer stärker befintliga verksamheter. Innovationer kan skapa ny efterfrågan, så som i fallet med Internet och mobila stationer. Innovativa mindre verksamheter kännetecknas av en snabbt växande omsättning: i genomsnitt fördubblades deras omsättning på fem år från det att innovationen introducerades på marknaden. Studien visade att personalens sakkunskap är en avgörande resurs för innovativa mindre företag. Ved overgangen til Vækst Fonden ventes ordningen omlagt, således at den offentlige deltagelse bliver medfinansiering af aktiviteterne i innovationsmiljøerne." nordicinnovation 9

10 Nordikarapport: ledningsverktyg för Intellektuellt Kapital Nordika, det tvååriga projektet på NOK 5 miljoner om styrning och rapportering av intellektuellt kapital i de nordiska länderna sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport. Syftet med projektet, som Nordisk Industrifond fick till stånd och finansierade, har varit att främja ett nordiskt och internationellt samarbete inom detta viktiga område samtidigt som man har hjälpt företag att införskaffa och utveckla tillförlitliga metoder för att bedöma värdet av det intellektuella kapitalet. IC-styrning (styrning av det intellektuella kapitalet) är ett ledningsverktyg som kan användas för att ge företaget, dess kunder och delägare, kunskap och förståelse om vad företaget har för syfte och hur det lyckas att upprätthålla och utveckla sin ställning och sina möjligheter. Konceptet med ICstyrning eller redovisning av immateriella tillgångar är en av de viktigaste frågorna som Nordisk Industrifond har hanterat under de senaste åren. Konceptet behövs i och med att det totala värdet av ett företags samlade förmågor, erfarenhet och övriga immateriella tillgångar har blivit viktigare när man bestämmer hur en produkt lyckas och produktens marknadsandel. Nordikas rapport är i sig ett ledningsverktyg för företag som vill genomföra IC-styrning. Rapporten definierar grunderna, beskriver vanliga metoder vid redovisning av intellektuellt kapital, pekar på vad man ska leta efter och vad man kan lära sig från de erfarenheter som andra företag i de nordiska länderna har. Rapporten som i första omgång ges ut på engelska kan beställas gratis från Nordisk Industrifond, Såkornfinansiering i Norden "bästa praxis" Nordisk Industrifond har igangsatt et prosjekt knyttet til feltet "såkornfinansiering i Norden". Prosjektet utføres av Center for Erhvervsøkonomisk forskning i København, og ferdigstilles i løpet av oktober måned Målsetningen med prosjektet er på nordisk basis å kunne foreta en systematisk gjennomgang/analyse med hensyn til å sammenstille og vurdere "best-practice" innenfor området. Prosjektet skal styrke det nordiske beslutningsgrunnlaget samt gi et bedre kunnskapsgrunnlag for nærings- og teknologipolitikken. Kontakta : Svend E. Hougaard Jensen Centrum för ekonomi och verksamhetsforskning shjæcebr.dk Nytt från isländska industri- och handelsdepartementet ISLAND I syfte att förbättra arbetsmiljön för mindre och medelstora företag har industri- och handelsdepartementet på Island lagt fram följande förslag för perioden : Verksamheten i Impra servicecenter för entreprenörer samt SME-företag ska förbätras, genom att man inrättar regionala service-centra. Man ska lägga större vikt vid att sprida information om immateriella rättigheter till industrin. Man ska granska lagstiftningen om immateriella rättigheter för industrisektorn, dvs. bestämmelserna om immateriella rättigheter för industridesign, immateriella rättigheter för SME-företag samt anställdas del i immateriella rättigheter. Industri- och handelsdepartementet ska aktivt främja IT-området, t.ex. genom att samarbeta med industrin vid IT-utveckling som stödjer deras affärsintressen. Man ska uppmuntra utlandsinvesteringar genom att skapa en gynnsam juridisk struktur och förenkla lagstiftningen vid utlandsinvesteringar. 10 nordicinnovation

11 English summary: Framework conditions: Making life easier for SMEs By Christer Källstöm With the aim of improving framework conditions for small and medium-sized enterprises (SMEs), the SME Forum has asked scientists and researchers in the Nordic area to initiate projects in this field. By the deadline of 1 October, 17 project applications had been received; these are now being processed for presentation to the board of the Nordic Industrial Fund at the beginning of next year. SME-Forum was itself created through a Nordic Industrial Fund initiative. Its target group is those working in the Nordic innovation system to develop policies and framework conditions affecting small and medium-sized businesses. Examples of this target group in the Nordic countries include ministries, research funding bodies, universities and research institutions, big professional and trade organizations and consultancy firms. This newest initiative represents a new approach for the Forum. Project leader Tor-Jörgen Thoresen says: "Instead of working out detailed project descriptions ourselves, we have now approached a number of organizations in seven categories and asked them to propose new projects. Through this approach we hope to achieve the best practical results." The seven categories are: egional innovation systems entrepreneurship/spin-offs Nordic statistics and analysis commercializing research results E-commerce and SMEs internationalization and SMEs transfer of technology an competence to SMEs. "This is a way for us to learn from each other", Mr Thoresen says. "To take one category as an example, commercialization of research results is interesting because there is a great deal of research which could be useful to SMEs, Unfortunately, the results of many projects never become known, or in some cases their commercial potential is not immediately obvious." Internationalization is also a particularly interesting category. SMEs used to develop step by step, and to an extent they still do: first "conquering" the market in their home country, then moving to the Nordic hinterlands before finally taking the last step into "the outside world". These days, however, most businesses are "born global", in Mr Thoresen's view. "The removal of trade barriers and increasing contacts in the world means that new companies - especially if they are knowledge-based land right in the international soup. So now it's a matter of how we can can help them survive in that environment." Mr Thoresen sees information as the most important aspect of this project. "If we don't broadcast our results to our target group, in the media and so on, we can hardly hope to influence decision-makers whose policies can better conditions for Nordic SMEs." Definitions of an SME vary among different countries. In the EU, SMEs are companies employing fewer than 250 and with a turnover of less than 10 million. In Norway, an SME is a company with fewer than 100 employees. SME start-ups are growing strongly throughout the OECD area. Surveys show that 99.8 per cent of European companies are SMEs, and 92 per cent are very small, employing fewer than 10 people. Clearly, under the right conditions SMEs can be hotbeds of innovation. SME-Forum, created by the Nordic Industrial Fund, is a platform for exchanging experiences and initiating joint Nordic projects that will improve the framework conditions for small and medium-sized businesses in the Nordic countries. SME-Forum directs its activities mainly towards institutions responsible for SME policies. nordicinnovation 11

12 Nordic statistics: Cherchez la femme! By Tony Samstag A year-long project examining opportunities for independent Nordic business women has just issued its final report. "Women's entrepreneurship in the Nordic countries" focused on the difficulties of collecting and comparing official statistics on this complex subject. The aim of the NOK 1.49 million project was to compile a country-by-country assessment of statistical methodologies, identifying gaps in datagathering at national level and "best practice" for improving and/or standardizing the process. Examination of the statistical systems in each country found considerable variations in the availability of the necessary statistics. The report states flatly that "none of the countries could generate sufficient data on women's business activities", although "they were able to produce some solutions for specific problems within this field". Only two countries, Sweden and Denmark, currently issue any official business statistics on women's entrepreneurship. None of the countries take account of prospective entrepreneurs: individuals who intend to start their own businesses. The problem identified by the project is not only the inadequacy or incompleteness of the data, but also the incompatibility for comparative purposes of such data as do exist. Categories defining different aspects of entrepreneurship included: individuals who own and manage businesses representing a new economic activity; individuals who own and manage existing businesses, businesses involving the self-employed and/or family members. All three categories imply some assessment of individual opportunities and capabilities for creating a livelihood and assuming risk. Within these categories, different countries had different strengths and weaknesses. Only Sweden could provide adequate data in the first category by gender. Denmark could generate gender-specific data only for personally owned enterprises. In the second category, only Sweden could provide some gender-specific data, and only from sole traders. All countries were able to provide genderspecific statistics in the third category; but here different industry coverage and data-gathering methods in different countries made comparison difficult. Overall, data on the self-employed were most consistent. One obvious weakness was the failure to harmonize the language itself. There was great confusion in the terminologies used by the various authorities and countries involved, and in translation. Joint agreements on the definitions of essential terms would clearly be a step in the right direction. Proposals for "best practices" accentuated the positive. In the category of entrepreneurship as a new economic activity, there was much to be learned from Sweden and Denmark, for example. Swedish practice was presented as a model for discussing combined management and ownership, the newness of the enterprise, and the decisions and motives of the individual entrepreneur. Denmark provided a register-based solution for identifying the newness of business activity; and an extensive Danish survey on women's entrepreneurship is useful for all countries planning to increase their knowledge in this area. Norway was strong on existing businesses, and Finland on the self-employed. In general, the availability of official data on women's entrepreneurship in the Nordic countries is described as "modest", and too country-specific for comparison even where the data are available. This could be seen as a problem or as a possibility, the report concludes. Given that "opportunity recognition is one of the core elements in entrepreneurship", why not approach the issue as "a market opportunity" for the Nordic countries? Contact: Charlotte SigurdardottirIceTec 12 nordicinnovation

13 Nordic Design Project: Getting it right from the start By Tony Samstag "Everything we interact with and see around us is either created by nature or designed by someone", says Judith Gloppen of the Norwegian Design Council. "The challenge is not whether to use design but how to manage it well. " Ms Gloppen heads a three-year, NOK 5 million Nordic Design project, ending this year, which aims to integrate the design process into product development from the earliest planning stage; to explain how the design process works, and to provide practical guidance for SMEs on how to manage the design process effectively to produce the best possible outcome. "The manager is almost certainly taking design decisions right from the start of the project", Ms Gloppen continues. "Those decisions cannot be avoided, even if they are not recognized as decisions about design - so the choice is whether to manage the design process or let design decisions happen by default." In the drive to be profitable, most organizations share a common goal: to be perceived as different from and better than their competitors. The identity of the organization should exert an appeal that is both rational and emotional, stirring both the intellect and the subconscious. Design, in short, "is all about managing customer perceptions". "We have created a comprehensive, user-friendly computer model based on the stages you have to go through in developing a product, whether that involves industrial design or the development of a corporate identity and/or brand identity. The model is equipped with links to a 'toolbox' so that you can immerse yourself in the most relevant issues and adapt the toolbox to the specific needs of your company." Ms Gloppen concludes: "Design is not a goal or a value in itself. It is a tool that all businesses can use to increase customer satisfaction, product quality, competitiveness and profitability. "Ultimately, the role of the Nordic Design Project is to help SMEs in the five Nordic countries to strengthen design competence by working directly with their respective national design councils or equivalents. Often this will involve a kind of consciousness-raising exercise: the precise position of the company today, what it might wish to do for its customers in future and how design can help to achieve those goals." Contact: Judith Gloppen Norwegian Design Council (Norsk Designråd) Good design creates or adds value by attracting the attention of more potential buyers. However, this result is most likely only if design is part of a long-term strategy, with full commitment from top management. Common ground between client and designer is sometimes hard to find, which can lead to project management problems. Establishing an effective understanding and working relationship between client and designer is one of the best possible investments in almost any product development project. The Nordic Design Project takes the user through the design process step by step, suggesting at various points tools which can be helpful at that stage in the design process. "Several of these tools are well known, but we have tried to show how they can be used to support the design process", Ms Gloppen says. nordicinnovation 13

14 Case history of a design strategy Judith Gloppen, leader of the Nordic Design Project, was responsible for design during the planning and construction of the express rail link (Flytoget) serving Norway's new Gardermoen Airport. She writes: "Flytoget, I feel, is an example of design's ability to manifest corporate mission. It shows just what can be achieved on a project if there is a common understanding, at senior management level, of what you are setting out to deliver, and a wholehearted commitment to using design to achieve it. For a rail brand - or any other brand - to be successful, it has to be communicated consistently through every point of contact with the customer: not just the appearance of the train itself, but in its internal fit-out, facilities, uniforms, ticketing, environment and standards of cleaning. It is the small details that count. I have found that customer experience can be managed, and that a carefully focused design effort can help manage customer experience for the better. The brand experience is delivered by the environment, by signage, by frequency of departure (on time!), and by the people that run the service. We drew up a Design Guide, which acted as an inspiration for the various parties involved in the process. At the same time it provided a common understanding of the concepts and values inherent in the Flytoget brand. The brand-positioning statement is that Flytoget offers the most modern transport alternative and is by far the superior, safest and most efficient way to go to and from the airport. We wanted Flytoget to be perceived as a natural part of the flight, and a harmonious travel experience. What would this mean in terms of customer experience and infrastructure design? And what were the implications for decision-making during the development process? The airport express train project encompassed virtually every aspect of design: terminals, landscapes, hardware, uniforms, information systems and services, and of course, transport and infrastructure. The management of all these projects required a holistic way of thinking and defined my role in developing the brand/design strategy and managing all the design projects with the aim of creating a coherent identity." Handbook for SMEs: Green design in the production process By Christer Källström A handbook for SMEs wishing to build environmental concerns into the production process is one of the most obviously practical results of the Nordic Industrial Fund's EcoDesign project. "When you're setting up to manufacture a new product it's vital to 'think environment' right from the start", says Jan Westbye of the National Institute of Technology in Oslo. "If you fail to do this, it can be much harder to change at a later stage." The handbook, he says, is "an excellent tool for anyone starting up new production; but it's also very useful for companies already manufacturing that want to move in a more environment-friendly direction. The handbook contains examples of eco-friendly production in a range of products, from hospital beds to packaging." EcoDesign looks at ways of reducing adverse environmental impact at all stages of the product life-cycle. The earliest phases of product development are probably the most important, as it is then that the most serious problems can be avoided. One aim is therefore to strengthen the ability of the company to create the best possible environmental profile for a new product, and to see that the environmental impact of the product throughout its life-cycle is well documented. To date, it is the larger companies that have been relatively quick to incorporate environmental concerns in their production processes; but SMEs are now under increasing pressure to do so: as suppliers to the larger firms, in the export market, through bidding or tendering specifications, and not least from growing environmental awareness among consumers. EcoDesign, the largest project in NI's "Sustainable Industrial Production" programme. Contact: Jan Westbye Teknologisk Institutt Jan 14 nordicinnovation

15 Internationalization of Nordic SMEs: The world's their oyster By Tony Samstag "Internationalization" is an ordinary word used in a new way to describe rapidly changing market forces and the conditions they create. The Nordic countries, and the Nordic Industrial Fund, have been no less affected by such developments than any other part of Project leader Jan Dahler Nilsson the world. "Internationalization" in particular has loomed large in Nordic discussions of business strategy and regional synergies. A deceptively modest pilot project (four months, NOK 545,000) addressing these issues ended in June this year. Fully funded by NI, "Internationalization of high-growthpotential SMEs" was a feasibility study of measures that might help small and medium-sized businesses, to "meet the much stronger competitive pressures of the global 'new' economy", in the words of the executive summary of the project's final workshop meeting. The study, conducted by the Norwegian Trade Council in collaboration with its Nordic sister organizations, took an interesting approach to SMEs, distinguishing the "traditionals", primarily local businesses with international potential, from the "born globals", those companies that from the start "had their prime markets globally and could not rely on their home markets". Some examples of companies in the study: Mermaid Technology AS (Copenhagen), a high-tech company producing presentation hardware and software, F-Sequre Oyj (Helsinki), now a world-wide supplier of PC protection systems and anti-virus software, which today would be recognized at launch as a born global, Bakkavør Ltd (Reykjavik and Copenhagen), a totally innovative approach to distribution systems for fish and fish products, Ide-Con AS (Porsgrunn, Norway), new applications for older technology (e.g., separators and converters), with global potential, Silence International AS (Oslo), a result of SINTEF's research into sound management and new solutions to reducing noise for NSB, but a born global as to product and markets, Person C & Organisationspoetik AB (Stockholm), systems for helping older and victims of accidents to manage their crutches and walking sticks, with a world wide market after a traditional start, Q-Bond AB (Stockholm), a new sail-making process for the new generation global sailing vessels. Torleif M. Hauge of the Research Council of Norway (earlier Director of Technology, Norwegian Trade Council) was head of the project. He says: "There is no doubt in my mind that the time for extended cooperation among the five Nordic trade councils and the industry representatives of the same countries is now. To promote the regionalization process to strengthen innovation and internationalization of SMEs is a high priority for the EU." Mr Hauge argues that the Nordic countries already have "a flying start in regional cooperation" thanks to their common cultural traditions and research networks. "Now the trade councils should also be given the opportunity and the resources to organize along a Nordic model with emphasis on internationalization of the Nordic SMEs." As a result of the project, the five Nordic trade councils are already working on a pilot project involving technological collaboratrion, and have started to put together a number of international Nordic exhibitions. Other promising activities include drawing up joint training programmes for Nordic SMEs focusing on start-ups and internationalization, and encouraging Nordic SMEs based in technology and science parks to carry out joint Nordic projects aimed at the international market. Contact: Torleif M. Hauge Norges forskningsråd (Research Council of Norway) nordicinnovation 15

16 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Kontaktpersoner i SME-Forum: Staffan Håkansson VINNOVA Lars Nyberg NUTEK Trond Værnes Norsk forskningsråd Andrés Magnússon Islands Teknologiske Institutt Ib Kjøller Erhvervsfremme Styrelsen Pekka Reiman SMI-stiftelsen (PKT) Esa Lindqvist Tekes Sekretariat: Tor-Jørgen Thoresen Albatross Consulting Oddur Már Gunnarsson Nordisk Industrifond Nordic Industrial Fund Holbergsgate 1, NO-0166 OSLO, Norway telephone: , fax: Editor-in-Chief: Reinhold Enqvist English language translator/editor/writer: Tony Samstag, Drøbak, Norway Graphic Design and Layout: Blanke Ark, Oslo, Norway Photo: s 1- Sverre Jarild, Photodisc, s 2- collage; Photodisc, s 7- s 9- Scanpix, s 10- Sverre Jarild. Alle portretter i heftet er av Sverre Jarild Printing: Esset Grafisk A/S, Oslo, Norway, ISSN: Nordic Industrial Fund

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Teknik och hållbarhet

Teknik och hållbarhet Teknik och hållbarhet Lovisa Johnson och Nyamko Sabuni Tekniken i skolan, TiS2015, 2015-10-13 Förbifart Stockholm Planer från 60-talet Förslagen har utvecklats till att bli mer och mer i tunnlar Kungshattsleden

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer