nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst"

Transkript

1 nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt Kapital 10 Nordika, ett tvåårigt projekt om styrning och rapportering av intellektuellt kapital sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport i form av ett ledningsverktyg som kan användas av det enskilda företaget. SME: Med världen i sin hand 8 "Internationalisering" är ett vanligt begrepp som används på ett nytt sätt för att förklara snabbföränderliga marknadskrafter och de förutsättningar de skapar. Begreppet dyker numera ofta upp i diskussioner om affärsstrategi och regionala synergier.

2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst Tor Jørgen Thóresen För att förbättra ramvillkoren för de små och mellanstora företagen (SME) har SME- Forum inbjudit forskare och utredare i de nordiska länderna att initiera projekt på detta område. När ansökningsfristen gick ut den 1 oktober hade det kommit in 17 projektskisser. Dessa ska nu granskas och i början av nästa år ska projektförslag läggas fram för styrelsen i Nordisk Industrifond. SME. Men tyvärr blir en del forskningsresultat aldrig kända, i andra fall är det svårt att veta hur de ska kunna kommersialiseras", säger Tor-Jørgen Thoresen. Internationalisering är en annan företeelse som ligger i tiden. Tidigare utvecklades många SME ett steg i sänder och så sker i viss omfattning fortfarande genom att man först "erövrade" marknaden inom den egna nationen, därefter ett nordiskt grannland för att sedan slutligen ta steget ut i "den stora världen". SME-Forum har skapats genom ett initiativ från Nordisk Industrifond. Forumets målgrupp är aktörer inom de nordiska innovationssystemen som verkar för att utveckla politiken och ramvillkoren för de små och mellanstora företagen. Exempel på aktörer i Norden är departement, forskningsfinansierade organisationer, universitet och forskningsintitut, stora branschorganisationer och konsultfirmor. Den här gången arbetar SME-Forum på ett nytt sätt. "I stället för att vi själva ska utforma detaljerade projektbeskrivningar, har vi nu gått ut med en inbjudan till en rad aktörer, som inom sju givna områden kan lämna förslag till nya projekt", säger projektledaren Tor-Jörgen Thoresen, som har bred erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. "Härigenom hopps vi få fram de bästa praktiska resultaten som kan förbättra villkoren för de små och mellanstora företagen i Norden". De sju områden som projekten kan omfatta är dessa: Regionala innovationssystem Entreprenörskap/avknoppning Nordisk statistik- och analysgrundlag Kommersialisering av forskningsresultat E-handel och SME Internationalisering och SME Teknik- och kompetansöverföring till SME "Genom att skapa projekt inom dessa områden hoppas vi kunna förbättra ramvillkoren för SME. Detta är ett sätt att lära av varandra i Norden. För att ta ett exempel, så är detta med kommersialisering av forskningsresultat intressant. Vi är nämligen övertygade om att det finns mycken forskning gjord, som skulle kunna användas av 2 nordicinnovation

3 Verdiskaping 2010 "Idag föds de flesta företag globala. Avskaffandet av handelshinder, IT-utvecklingen och den ökande kontakten i världen gör att företagen särskilt de kunskapsbaserade hamnar direkt i den internationella hetluften. Nu gäller det för oss att hjälpa dem som redan är ute eller som är på väg dit med analyser och sammanfattningar av hur man bäst ska agera", framhåller Tor-Jørgen Thoresen, som vill att projektarbetet ska gå fort, högst ett år. När projekten väl är avslutade gäller det att få ut resultaten till berörda parter, som är ansvariga för politikuformningen samt inte minst medierna. "Att informera om resultaten blir den viktigaste delen av verksamheten. För om vi inte får ut detta, så kan vi ju inte påverka dem som ska se till att förbättra förhållandena för de nordiska små och mellanstora företagen", säger Thoresen. Definitionen av vad SME är växlar mellan länderna. Inom EU säger man att ett SME är ett företag med under 250 anställda och med en omsättning under 10 miljoner ECU. När man i Norge talar om ett SME avses ett företag med mindre än 100 anställda. Etablerandet av SME är i stark tillväxt inom hela OECD-området. Undersökningar visar att 99,8 procent av de europeiska företagen är SME; hela 92 procent är mycket små, dvs företag med färre än 10 anställda. Om förhållandena läggs till rätta visar forskning att SME kan vara mycket innovativa. Fotnot: Vi har valt att använda det engelska begreppet SME (Small and Mediumsized Enterprises), eftersom man inom Norden laborerar med olika uttryck: I Norge SMB och i Sverige SMF, för att bara nämna ett par exempel. Fakta: SME-Forum, som har skapats av Nordisk Industrifond, är en plattform för utväxling av erfarenheter och initiering av gemensamma nordiska projekt som ska förbättra ramvillkoren för de små och mellanstora företagen i Norden. SMEforum riktar sig i första hand till de institutioner som har ansvaret för SME-politiken. Et nytt program, Verdiskaping 2010, startes i Norge. (Se Programmet bygger på et samarbeid mellom arbeidslivets organisasjoner som skal fremme en bedriftsutvikling som styrker bedriftenes evne til å innovere og å håndtere endringer. Programmet samarbeider med forskningsmiljøer innen organisasjonsutvikling. Programmet videreutvikler det man mener er en sterk norsk tradisjon, nemlig partsbasert utvikling for å styrke produktivitet og innovasjonsevne. NORGE Statens nærings- og distriktsutviklingsfond En Stortingsmelding om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ble behandlet i Stortinget i juni. (Se Meldingen peker ut tre retninger for SND. Organisatorisk: SND skal drive sin virksomhet desentralisert og regionalisert i atten distriktskontorer. Strategisk: SND skal ha innovasjon og kompetanse som hovedpillarer i sin strategi, og relasjonene til Forskningsrådet blir gjennom dette enda flere og enda tettere. Samhandling: SNDs distriktskontorer skal også etterhvert ta oppgaver som Forskningsrådets lokalkontorer. De vil dermed kunne tilby små og mellomstore bedrifter virkemidler for; FoU støtte, kompetanseutvikling og risikoavlastning. Nyskapende næringsliv Forskning og utvikling for et nyskapende næringsliv (FUNN) er et nytt tiltak. Bedrifter som vil samarbeide med FoU / UoH miljø får dekket kostnader til slikt samarbeid innen et tak på 25 % av prosjektes totalkost. Det er etablert et sekretariat, se som sammen med SNDs distiktskontor gjennomfører ordningen. FUNN arbeider elektronisk på eget web sted, og er derfor en nyskaping for å få betydelig kortere saksbehandling. For mer informasjon se: (SME-Forum) nordicinnovation 3

4 Kvinnors företagande: Cherchez la femme! Av Tony Samstag Slutrapporten för det ettåriga projekt i vilken man har undersökt möjligheterna för oberoende affärskvinnor i Norden är nu sammanställd. Projektet "Kvinnors företagande i de nordiska länderna" fokuserade på svårigheterna med att samla in och jämföra offentlig statistik avseende denna komplicerade fråga. Syftet med projektet, som kostade 1,49 miljoner norska kronor, var att sammanställa en bedömning, land för land, av statistiska metoder, genom att upptäcka luckor i datainsamlingen på nationell nivå och fastställa bästa tillvägagångssätt för att förbättra och/eller standardisera processen. Vid undersökningen av de statistiska systemen i respektive land hittades avsevärda variationer i hur man får tillgång till de nödvändiga statistiska uppgifterna. Rapporten anger uttryckligen att "inget land kunde få fram tillräckliga uppgifter om kvinnors företagande ", även om "de kunde peka på vissa lösningar för specifika problem inom området". Endast två länder, Sverige och Danmark, publicerar för närvarande något slags offentlig affärsstatistik om kvinnors företagande. Inget land tar hänsyn till presumtiva företagare personer som har för avsikt att starta egen verksamhet. Problemet som framkommit genom projektet handlar inte bara om otillräcklig eller ofullständig information, utan även om inkompatibla data i jämförelsesyfte. Kategorierna som anger olika aspekter av företagandet omfattar: personer som äger och leder verksamheter som representerar en ny ekonomisk aktivitet personer som äger och leder befintliga verksamheter verksamheter som inbegriper den egna företagaren och/eller familjemedlemmar. Alla tre kategorierna innebär en viss bedömning av förmåga och egna möjligheter att skapa sig en utkomst och påta sig risker. Inom dessa kategorier hade olika länder olika styrkor och svagheter. Endast Sverige kunde ge tillräcklig könsspecifik information om den första kategorin. Danmark kunde peka på könsrelaterade data endast för personligt ägda företag. I den andra kategorin var det bara Sverige som kunde få fram några könsspecifika data, och endast från enskilda näringsidkare. Alla länderna kunde uppvisa könsspecifik statistik inom den tredje kategorin; men här blev jämförelsen svårare på grund av de olika ländernas skilda branschindelning och datainsamlingsmetoder. Sammantaget var informationen om egna företagare mest konsekvent. En märkbar svaghet var misslyckandet att samordna själva språket. Det uppstod stor förvirring angående den terminologi som användes av de olika myndigheterna och länderna i fråga, och även om översättningen. Gemensamma överenskommelser om hur viktiga termer ska definieras skulle klart och tydligt vara ett steg i rätt riktning. Förslag till "bästa tillvägagångssätt" gav positiva signaler. Inom kategorin företagande som en ny ekonomisk verksamhet fanns det till exempel mycket att lära av Sverige och Danmark. Svensk praxis presenterades som en modell för att diskutera gemensam ledning och ägande, vad som var nytt med företaget, samt de enskilda entreprenörernas beslut och motiv. Danmark tillhandahöll en registerbaserad lösning som tog upp vad som var nytt med affärsaktiviteterna, och en omfattande dansk undersökning om kvinnors företagande är användbar för alla länder som planerar att öka sina kunskaper inom området. Norge gjorde bra ifrån sig vad gäller befintliga verksamheter och Finland i fråga om egna företagare. I allmänhet beskrivs tillgängligheten av offentliga data om kvinnors företagande i de nordiska länderna som "blygsam", och alltför landsspecifik i fråga om jämförelse, till och med där informationen finns tillgänglig. Detta kan ses som ett problem eller som en möjlighet, enligt rapportens sammanfattning. Med tanke på att "det viktigaste inslaget i företagandet är att lära sig upptäcka möjligheterna", borde frågan kanske betraktas som "ett marknadstillfälle" för de nordiska länderna? Kontaktperson Charlotte Sigurdardottir IceTec 4 nordicinnovation

5 EcoDesign: Miljöprofil viktig för småföretagen Jan Westbye Av Christer Källstöm Som ett resultat av Nordisk Industrifonds EcoDesign-projekt har man bland annat tagit fram en EcoDesign-handbok speciellt anpassad till de små och mellanstora företagen (SME). Det är en praktiskt orienterad bok som ska hjälpa företagaren att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. "När man ska starta med ny produktion är det viktigt att tänka miljö redan från början", säger Jan Westbye vid Teknologisk Institutt i Oslo. "Om man inte gör det, kan det senare visa sig vara svårt att förändra tillverkningen i en mer miljövänlig riktning. Den handbok som nu tagits fram är i detta sammanhang ett bra verktyg för dem som ska starta med ny produktion. Boken fungerar också för de som redan är igång med tillverkning, men som vill ändra den i mer miljövänlig riktning". "Handboken är i första hand tänkt för företag som sysslar med fysiska produkter, och det är ju också där som miljöproblemen kan vara störst. I boken finns det exempel på miljöanpassad produktion vid flera företag, allt från sjukhussängar till emballage", säger Jan Westbye. Det är under produktutvecklingen som de största miljöbelastningarna kan förebyggas. EcoDesign riktar in sig på att minska miljöbelastningarna i alla faser av produktens livslopp. Därför gäller det att stärka företagens förmåga att genomföra en målinriktad produktutveckling och att inarbeta miljötänkandet så tidigt som möjligt i processen. Allt i syfte att skapa bästa möjliga miljöprofil hos produkterna. I tillägg till detta kan företagen också uppnå en god dokumentation av de miljöbelastningar produkten ger genom sitt livslopp. Hitills är det framförallt de stora företagen som har tänkt miljö i sin verksamhet. Men nu möter även SME krav på detta område. De möter det som underleverantörer till stora företag, på exportmarknaden, vid inlämnadet av anbud till inköpare och inte minst bland det ökande miljömedvetandet hos konsumenterna. EcoDesign-projektet är ett av de större projekten inom Nordisk Industrifonds satsning "Bärkraftig industriell produktion". Handboken kom ut vid det senaste årsskiftet och kan beställas från teknologiska institut rund om i norden (se nedan). "Hittills har boken använts mest som underlag vid kurser och seminarier, och i detta sammanhang fungerar den också alldeles utmärkt", säger Jan Westbye. Handboken kan beställas från Teknologisk institutt i Oslo, IceTec i Reykjavik, Industriforskningsinstituttet (IVF) i Göteborg, samt från Teknologisk Institut (Tostrup) i Köpenhamn. Kontakt: Jan Westbye Teknologisk Institutt FoU-samverkan i innovationssystemet Regeringen i Sverige har lagt fram en proposition till riksdagen (2001/02:2) där man slår fast att den svenska forskningspolitiken syftar till att Sverige ska fortsätta att vara en ledande forskningsnation, man framhåller särskilt att tillgången till ny kunskap och förmågan att använda den spelar en allt större roll för tillväxten och välfärden. Satsningar på FoU är därför av största betydelse. I propositionen utvecklas regeringens politik för behovsmotiverad forskning inom det nationella innovationssystemet. Regeringen lägger stor vikt vid att staten skall medverka till en fortsatt omstrukturering av industriforskningsinstituten. För att främja arbetet med att omsätta forskningsresultat i praktiska tillämpningar föreslår regeringen att alla universitet och högskolor ges möjlighet att bilda holdingbolag. SVERIGE Den behovsmotiverade forskningen bör: prioritera hög kvalitet och relevans prioritera teknikområden där framtidsutsikterna är lovande prioritera samfinansierad FoU premiera och underlätta kommersialiseringen av FoU-resultat beakta behoven hos små och medelstora företag underlätta kunskapsöverföring och personrörlighet främja internationellt FoU-samarbete prioritera FoU för en ekologiskt hållbar utveckling Läs mer på nordicinnovation 5

6 Nordisk Design: Se till att det blir rätt från början Tilltalande formgivning skapar eller höjer värdet genom att locka till sig uppmärksamhet från potentiella köpare. Ett sådant resultat uppnås dock förmodligen bara om formgivningen utgör en långsiktig strategi och om det finns ett helhjärtat stöd från företagsledningen. Det är ibland svårt att hitta gemensam mark mellan kunden och formgivaren, vilket kan leda till problem inom projektstyrning. Att etablera en verklig förståelse och ett arbetsförhållande mellan kunden och formgivaren är en av de bästa investeringarna man kan göra i nästan alla typer av produktutvecklingsprojekt. Av Tony Samstag "Allting som vi interagerar med och ser omkring oss, har antingen skapats av naturen eller formgivits av någon", säger Judith Gloppen på Norsk Designråd. "Utmaningen består inte i om vi ska formge någonting utan i hur vi kan styra det på bästa sätt." Judith Gloppen är projektledare för projektet Nordisk Design (NOK 5 miljoner). Projektet ska vara klart i slutet av året. Syftet med projektet består i det inledande planeringsstadiet i att integrera formgivningsprocessen med produktutveckling, att förklara hur formgivningsprocessen fungerar och att ge pratiska råd till mindre och medelstora företag om hur de bäst kan styra formgivningsprocessen för att uppnå bästa möjliga resultat. "En chef beslutar med all säkerhet redan i början av ett projekt om formgivningen", berättar Judith Gloppen. "Sådana beslut kan man inte undvika, även om man inte känner till att det gäller beslut om formgivning. Alternativet blir därför att avgöra om man kan styra en formgivningsprocess eller om formgivningsbesluten ska ske av sig själva." När företag försöker vara lönsamma delar de, i de flesta fall, på ett gemensamt mål: de vill uppfattas som att de skiljer sig från och att de är bättre än sina konkurrenter. Företagets identitet bör locka fram något som både är rationellt och emotionellt, d.v.s. väcka både det intellektuella och det undermedvetna. I korthet handlar formgivning om att "styra kundens förnimmelser". Med projektet Nordisk Design kan användaren följa formgivningsprocessen steg för steg, och i de olika stegen i processen föreslås verktyg som är användbara vid det aktuella steget i formgivningsprocessen. "Flera av de här verktygen är välkända, men vi har försökt att visa hur de kan användas för att ge stöd åt formgivningsprocessen", säger Judith Gloppen vidare. "Vi har skapat en omfattande, användarvänlig datormodell som grundar sig på de steg man måste gå igenom när en produkt utvecklas, oavsett om det gäller industriell formgivning eller om företagets identitet och/eller varumärke ska utvecklas. Modellen har utrustats med länkar till en verktygslåda så att det går att fördjupa sig i de viktigaste frågorna och anpassa verktygslådan till de specifika behov företaget har." Judith Gloppen sammanfattar: "Formgivning är inte ett mål eller ett värde i sig självt. Det är ett verktyg som alla verksamheter kan använda för att öka kundtillfredsställelse, produktkvalitet, konkurrensförmåga och lönsamhet." "I slutändan är syftet med projektet Nordisk Design att hjälpa mindre och medelstora företag i de fem nordiska länderna att stärka sin kompetens inom formgivning genom att arbeta direkt med sina respektive inhemska formgivningsråd eller motsvarande. Det här blir ofta en övning där man höjer medvetandet: företagets exakta position idag, vad det kan tänkas vilja göra för sina kunder i framtiden och hur formgivning kan bli ett medel att uppnå de målen." Kontakta : Judith Gloppen Norsk Designråd 6 nordicinnovation

7 Fallbeskrivning av en formgivningsstrategi Judith Gloppen, projektledare för projektet Nordisk Design, var ansvarig för formgivning vid planering och konstruktion av expresståget (Flytoget) till Norges nya flygplats, Gardermoen. Hon skriver: "Flytoget är, som jag ser det, ett exempel på formgivningens möjlighet att ge uttryck åt ett bolags affärsidé. Det visar precis vad man kan uppnå i ett projekt om det, på ledningsnivå, finns en gemensam förståelse för vad man försöker förmedla och om det finns ett helhjärtat engagemang för att använda formgivning för att uppnå det. Om ett varumärke för ett expresståg eller något annat varumärke ska ge resultat, måste man, vid varje kontakt med kunden, förmedla detta: det gäller inte bara själva utseendet på tåget utan även hur det ser ut invändigt, hur uniformerna ser ut, hur biljetterna ser ut, hur omgivning ser ut och vilka renlighetsnormer som tillämpas. Det är de små detaljerna som räknas. Jag har funnit att man kan styra kundupplevelsen och att om man noggrant fokuserar sig på formgivningsinsatsen, kan man styra kundupplevelsen på ett bättre sätt. Varumärkesupplevelsen kommer från omgivningen, från skyltar, från hur ofta tågen går (i tid!) och från människorna som har hand om tjänsten. Flytoget är ett stort projekt, men jag anser att det här synsättet även gäller för mindre verksamheter. Vi skapade en formgivningshandbok som fungerade som en inspirationskälla för de olika parter som var inblandade i processen. Samtidigt gav den en gemensam förståelse för koncepten och värderingarna som låg bakom Flytogets varumärke. Detta innebar att flera olika utvecklingsprojekt fick en enhetlig identitet. Varumärkets positionsförklaring är att Flytoget erbjuder det modernaste transportalternativet och att det är det mest överlägsna, snabbaste och mest effektiva sättet att ta sig till och från flygplatsen. Vi ville att Flytoget skulle uppfattas som en naturlig del av flygningen och en harmonisk reseupplevelse. Vad skulle detta innebära för kundupplevelse och formgivning av infrastrukturen? Och vilka konsekvenser skulle det få för beslutsfattandet under utvecklingsprocessen? I flygplatsens expresstågprojekt inbegrips nästan varje aspekt av formgivning: terminaler, landskapsarkitektur, maskinutrustning, uniformer, informationssystem och - tjänster samt självfallet transport och infrastruktur. Att styra alla dessa projekt krävde ett holistiskt tankesätt och detta definierade min roll när det gällde utvecklingen av varumärket/formgivningsstrategin och hanteringen av alla formgivningsprojekt med syftet att skapa en enhetlig identitet." nordicinnovation 7

8 Internationalisering av nordiska SME: Med världen i sin hand Jan Dahler Nilsson har varit projektledare Av Tony Samstag "Internationalisering" är ett vanligt begrepp som används på ett nytt sätt för att förklara snabbföränderliga marknadskrafter och de förutsättningar de skapar. De nordiska länderna och Nordisk Industrifond har på intet sätt blivit mindre påverkade av utvecklingen än någon annan del av världen. "Internationalisering" i synnerhet har dykt upp i nordiska diskussioner om affärsstrategi och regionala synergier. I juni i år slutfördes ett förprojekt som handlade om dessa frågor (NOK på fyra månader). Projektet finansierades helt och hållet av Nordisk Industrifond. I projektets slutformulering kan man läsa att "internationalisering av mindre och medelstora företag" är en av de åtgärder som kan hjälpa mindre och medelstora företag att "svara mot det starka konkurrenstryck som finns i den globala nya ekonomin." Studien, som genomfördes av Norges eksportråd i samarbete med dess nordiska systerorganisationer, antog ett intressant perspektiv till mindre och medelstora företag. De skilde mellan "traditionella verksamheter", d.v.s. inhemska verksamheter där det fanns en internationell potential och "naturligt globala verksamheter", d.v.s. verksamheter som "hade en huvudsakligen global marknad och som inte förlitade sig på sina hemmamarknader." Exempel på företag i studien: Mermaid Technology AS (Köpenhamn), ett högteknologiskt företag som tillverkar maskinvara och programvara för presentationer F-Sequre Oyj (Helsingfors), en idag världsomspännande leverantör av skyddssystem och antivirusprogram för persondatorer, som i dagsläget skulle betecknas som en naturligt global verksamhet Bakkavør Ltd (Reykjavik och Köpenhamn), har ett fullständigt innovativt angreppssätt för distributionssystem för fisk och fiskprodukter Ide-Con AS (Porsgrunn, Norge), nya tillämpningar för äldre teknik (t.ex. separatorer och omvandlare) med global potential Silence International AS (Oslo), ett resultat av SINTEFs forskning i ljudhantering och nya lösningar för att reducera ljud för NSB men en naturligt global verksamhet avseende produkter och marknader Person C & Organisationspoetik AB (Stockholm), tillverkar system för att hjälpa äldre personer och olycksdrabbade att använda sina kryckor och käppar. Företaget har en världsomspännande marknad efter en traditionell start Q-Bond AB (Stockholm), en ny process för segeltillverkning för den nya generationen globala segelfartyg Torleif M. Hauge på Norges forskningsråd som var projektansvarig (när projektet pågick var Hauge Teknoligichef på Norges Eksportråd) säger: "Jag är övertygad om att det är dags att utöka samarbetet mellan de fem nordiska handelskontoren och industrirepresentanterna i respektive land. Att främja regionaliseringsprocessen för att stärka innovation och internationalisering för mindre och medelstora företag har en hög prioritet inom EU." Hauge hävdar att de nordiska länderna redan har fått "en flygande start avseende regionalt samarbete" tack vare deras gemensamma kulturella traditioner och forskningsnätverk. "Nu bör eksportråden också få möjlighet och resurser att organisera sig enligt en nordisk modell där man lägger tyngdvikten på internationaliseringen av de nordiska mindre och medelstora företagen." Ett resultat av projektet är att de fem nordiska handelskontoren redan samarbetar om ett teknologiskt pilotprojekt och de har redan varit med på ett antal internationella utställningar i Norden. Övriga hoppingivande aktiviteter inkluderar upprättandet av gemensamma utbildningsaktiviteter för nordiska mindre och medelstora företag, där man inriktar sig på nystart och internationalisering och uppmuntrar nordiska mindre och medelstora företag inom teknologi och vetenskap att genomföra gemensamma nordiska satsningar inriktade på den internationella marknaden. Rapporten kan lastas ner på Kontakta : Torleif M. Hauge Norges forskningsråd 8 nordicinnovation

9 Kontaktpunkter DANMARK Regeringen i Danmark har taget initiativ til etablering af regionale kontaktpunkter. Kontaktpunkterne skal repræsentere de væsentligste lokale aktører på iværksætterområdet. Formålet med kontaktpunkter er at koordinere og samordne indsatsen overfor iværksætterne inden for deres respektive område. Der skal således være ét sted, hvor iværksætterne kan henvende sig for at få besvaret deres spørgsmål. Kontaktpunkterne vil tilbyde rådgivning, kursusvirksomhed, netværk for iværksættere og iværksætterkultur. Der er i alt etableret 14 kontaktpunkterne. Kontaktpunkterne dækker 85 % af befolkningen og 97 % af landets kommuner. Staten yder et tilskud til driften af kontaktpunkterne. Tilskuddet vil blive reduceret årligt. Innovationsmiljøer Det forventes, at innovationsmiljøordningen ved vedtagelsen af finansloven for 2002 vil blive overført til VækstFonden. Ordningen var i perioden finansieret fuldt ud af staten. Fra 2001 blev der stillet krav om, at innovationsmiljøerne skulle bidrage med 10% af den finansiering, som staten stillede til rådighed. Mindre företags innovationer stärker hela industrin FINLAND De mindre företagens roll som industrins nyskapare i Finland har ökat i betydelse. De driver på överföringen av forskningsinstitutens nya teknologier till arbetslivet, de utvecklar nya produkter samtidigt som de introducerar nya produktionsmetoder inom andra verksamheter som redan används på marknaden. "Det kan finnas stora skillnader mellan innovativa verksamheter, både avseende deras sektorer och hur viktiga de är", säger Olavi Lehtoranta, forskare på Statistics Finland. Hans studie om utveckling, livscykler och framgång för mer än innovativa mindre företag mellan åren 1989 och 1998 publicerades under våren. Det fanns ett behov av att få allmän information om sådana verksamheter. Det var delvis upp till företagen själva att definiera förmågan till nyskapande. Studien visade att det inte bara räcker med en enda innovation för att långsiktigt säkra företagets konkurrensfördel på marknaden. Innovationer stärker befintliga verksamheter. Innovationer kan skapa ny efterfrågan, så som i fallet med Internet och mobila stationer. Innovativa mindre verksamheter kännetecknas av en snabbt växande omsättning: i genomsnitt fördubblades deras omsättning på fem år från det att innovationen introducerades på marknaden. Studien visade att personalens sakkunskap är en avgörande resurs för innovativa mindre företag. Ved overgangen til Vækst Fonden ventes ordningen omlagt, således at den offentlige deltagelse bliver medfinansiering af aktiviteterne i innovationsmiljøerne." nordicinnovation 9

10 Nordikarapport: ledningsverktyg för Intellektuellt Kapital Nordika, det tvååriga projektet på NOK 5 miljoner om styrning och rapportering av intellektuellt kapital i de nordiska länderna sammanfattar året med att offentliggöra sin slutrapport. Syftet med projektet, som Nordisk Industrifond fick till stånd och finansierade, har varit att främja ett nordiskt och internationellt samarbete inom detta viktiga område samtidigt som man har hjälpt företag att införskaffa och utveckla tillförlitliga metoder för att bedöma värdet av det intellektuella kapitalet. IC-styrning (styrning av det intellektuella kapitalet) är ett ledningsverktyg som kan användas för att ge företaget, dess kunder och delägare, kunskap och förståelse om vad företaget har för syfte och hur det lyckas att upprätthålla och utveckla sin ställning och sina möjligheter. Konceptet med ICstyrning eller redovisning av immateriella tillgångar är en av de viktigaste frågorna som Nordisk Industrifond har hanterat under de senaste åren. Konceptet behövs i och med att det totala värdet av ett företags samlade förmågor, erfarenhet och övriga immateriella tillgångar har blivit viktigare när man bestämmer hur en produkt lyckas och produktens marknadsandel. Nordikas rapport är i sig ett ledningsverktyg för företag som vill genomföra IC-styrning. Rapporten definierar grunderna, beskriver vanliga metoder vid redovisning av intellektuellt kapital, pekar på vad man ska leta efter och vad man kan lära sig från de erfarenheter som andra företag i de nordiska länderna har. Rapporten som i första omgång ges ut på engelska kan beställas gratis från Nordisk Industrifond, Såkornfinansiering i Norden "bästa praxis" Nordisk Industrifond har igangsatt et prosjekt knyttet til feltet "såkornfinansiering i Norden". Prosjektet utføres av Center for Erhvervsøkonomisk forskning i København, og ferdigstilles i løpet av oktober måned Målsetningen med prosjektet er på nordisk basis å kunne foreta en systematisk gjennomgang/analyse med hensyn til å sammenstille og vurdere "best-practice" innenfor området. Prosjektet skal styrke det nordiske beslutningsgrunnlaget samt gi et bedre kunnskapsgrunnlag for nærings- og teknologipolitikken. Kontakta : Svend E. Hougaard Jensen Centrum för ekonomi och verksamhetsforskning shjæcebr.dk Nytt från isländska industri- och handelsdepartementet ISLAND I syfte att förbättra arbetsmiljön för mindre och medelstora företag har industri- och handelsdepartementet på Island lagt fram följande förslag för perioden : Verksamheten i Impra servicecenter för entreprenörer samt SME-företag ska förbätras, genom att man inrättar regionala service-centra. Man ska lägga större vikt vid att sprida information om immateriella rättigheter till industrin. Man ska granska lagstiftningen om immateriella rättigheter för industrisektorn, dvs. bestämmelserna om immateriella rättigheter för industridesign, immateriella rättigheter för SME-företag samt anställdas del i immateriella rättigheter. Industri- och handelsdepartementet ska aktivt främja IT-området, t.ex. genom att samarbeta med industrin vid IT-utveckling som stödjer deras affärsintressen. Man ska uppmuntra utlandsinvesteringar genom att skapa en gynnsam juridisk struktur och förenkla lagstiftningen vid utlandsinvesteringar. 10 nordicinnovation

11 English summary: Framework conditions: Making life easier for SMEs By Christer Källstöm With the aim of improving framework conditions for small and medium-sized enterprises (SMEs), the SME Forum has asked scientists and researchers in the Nordic area to initiate projects in this field. By the deadline of 1 October, 17 project applications had been received; these are now being processed for presentation to the board of the Nordic Industrial Fund at the beginning of next year. SME-Forum was itself created through a Nordic Industrial Fund initiative. Its target group is those working in the Nordic innovation system to develop policies and framework conditions affecting small and medium-sized businesses. Examples of this target group in the Nordic countries include ministries, research funding bodies, universities and research institutions, big professional and trade organizations and consultancy firms. This newest initiative represents a new approach for the Forum. Project leader Tor-Jörgen Thoresen says: "Instead of working out detailed project descriptions ourselves, we have now approached a number of organizations in seven categories and asked them to propose new projects. Through this approach we hope to achieve the best practical results." The seven categories are: egional innovation systems entrepreneurship/spin-offs Nordic statistics and analysis commercializing research results E-commerce and SMEs internationalization and SMEs transfer of technology an competence to SMEs. "This is a way for us to learn from each other", Mr Thoresen says. "To take one category as an example, commercialization of research results is interesting because there is a great deal of research which could be useful to SMEs, Unfortunately, the results of many projects never become known, or in some cases their commercial potential is not immediately obvious." Internationalization is also a particularly interesting category. SMEs used to develop step by step, and to an extent they still do: first "conquering" the market in their home country, then moving to the Nordic hinterlands before finally taking the last step into "the outside world". These days, however, most businesses are "born global", in Mr Thoresen's view. "The removal of trade barriers and increasing contacts in the world means that new companies - especially if they are knowledge-based land right in the international soup. So now it's a matter of how we can can help them survive in that environment." Mr Thoresen sees information as the most important aspect of this project. "If we don't broadcast our results to our target group, in the media and so on, we can hardly hope to influence decision-makers whose policies can better conditions for Nordic SMEs." Definitions of an SME vary among different countries. In the EU, SMEs are companies employing fewer than 250 and with a turnover of less than 10 million. In Norway, an SME is a company with fewer than 100 employees. SME start-ups are growing strongly throughout the OECD area. Surveys show that 99.8 per cent of European companies are SMEs, and 92 per cent are very small, employing fewer than 10 people. Clearly, under the right conditions SMEs can be hotbeds of innovation. SME-Forum, created by the Nordic Industrial Fund, is a platform for exchanging experiences and initiating joint Nordic projects that will improve the framework conditions for small and medium-sized businesses in the Nordic countries. SME-Forum directs its activities mainly towards institutions responsible for SME policies. nordicinnovation 11

12 Nordic statistics: Cherchez la femme! By Tony Samstag A year-long project examining opportunities for independent Nordic business women has just issued its final report. "Women's entrepreneurship in the Nordic countries" focused on the difficulties of collecting and comparing official statistics on this complex subject. The aim of the NOK 1.49 million project was to compile a country-by-country assessment of statistical methodologies, identifying gaps in datagathering at national level and "best practice" for improving and/or standardizing the process. Examination of the statistical systems in each country found considerable variations in the availability of the necessary statistics. The report states flatly that "none of the countries could generate sufficient data on women's business activities", although "they were able to produce some solutions for specific problems within this field". Only two countries, Sweden and Denmark, currently issue any official business statistics on women's entrepreneurship. None of the countries take account of prospective entrepreneurs: individuals who intend to start their own businesses. The problem identified by the project is not only the inadequacy or incompleteness of the data, but also the incompatibility for comparative purposes of such data as do exist. Categories defining different aspects of entrepreneurship included: individuals who own and manage businesses representing a new economic activity; individuals who own and manage existing businesses, businesses involving the self-employed and/or family members. All three categories imply some assessment of individual opportunities and capabilities for creating a livelihood and assuming risk. Within these categories, different countries had different strengths and weaknesses. Only Sweden could provide adequate data in the first category by gender. Denmark could generate gender-specific data only for personally owned enterprises. In the second category, only Sweden could provide some gender-specific data, and only from sole traders. All countries were able to provide genderspecific statistics in the third category; but here different industry coverage and data-gathering methods in different countries made comparison difficult. Overall, data on the self-employed were most consistent. One obvious weakness was the failure to harmonize the language itself. There was great confusion in the terminologies used by the various authorities and countries involved, and in translation. Joint agreements on the definitions of essential terms would clearly be a step in the right direction. Proposals for "best practices" accentuated the positive. In the category of entrepreneurship as a new economic activity, there was much to be learned from Sweden and Denmark, for example. Swedish practice was presented as a model for discussing combined management and ownership, the newness of the enterprise, and the decisions and motives of the individual entrepreneur. Denmark provided a register-based solution for identifying the newness of business activity; and an extensive Danish survey on women's entrepreneurship is useful for all countries planning to increase their knowledge in this area. Norway was strong on existing businesses, and Finland on the self-employed. In general, the availability of official data on women's entrepreneurship in the Nordic countries is described as "modest", and too country-specific for comparison even where the data are available. This could be seen as a problem or as a possibility, the report concludes. Given that "opportunity recognition is one of the core elements in entrepreneurship", why not approach the issue as "a market opportunity" for the Nordic countries? Contact: Charlotte SigurdardottirIceTec 12 nordicinnovation

13 Nordic Design Project: Getting it right from the start By Tony Samstag "Everything we interact with and see around us is either created by nature or designed by someone", says Judith Gloppen of the Norwegian Design Council. "The challenge is not whether to use design but how to manage it well. " Ms Gloppen heads a three-year, NOK 5 million Nordic Design project, ending this year, which aims to integrate the design process into product development from the earliest planning stage; to explain how the design process works, and to provide practical guidance for SMEs on how to manage the design process effectively to produce the best possible outcome. "The manager is almost certainly taking design decisions right from the start of the project", Ms Gloppen continues. "Those decisions cannot be avoided, even if they are not recognized as decisions about design - so the choice is whether to manage the design process or let design decisions happen by default." In the drive to be profitable, most organizations share a common goal: to be perceived as different from and better than their competitors. The identity of the organization should exert an appeal that is both rational and emotional, stirring both the intellect and the subconscious. Design, in short, "is all about managing customer perceptions". "We have created a comprehensive, user-friendly computer model based on the stages you have to go through in developing a product, whether that involves industrial design or the development of a corporate identity and/or brand identity. The model is equipped with links to a 'toolbox' so that you can immerse yourself in the most relevant issues and adapt the toolbox to the specific needs of your company." Ms Gloppen concludes: "Design is not a goal or a value in itself. It is a tool that all businesses can use to increase customer satisfaction, product quality, competitiveness and profitability. "Ultimately, the role of the Nordic Design Project is to help SMEs in the five Nordic countries to strengthen design competence by working directly with their respective national design councils or equivalents. Often this will involve a kind of consciousness-raising exercise: the precise position of the company today, what it might wish to do for its customers in future and how design can help to achieve those goals." Contact: Judith Gloppen Norwegian Design Council (Norsk Designråd) Good design creates or adds value by attracting the attention of more potential buyers. However, this result is most likely only if design is part of a long-term strategy, with full commitment from top management. Common ground between client and designer is sometimes hard to find, which can lead to project management problems. Establishing an effective understanding and working relationship between client and designer is one of the best possible investments in almost any product development project. The Nordic Design Project takes the user through the design process step by step, suggesting at various points tools which can be helpful at that stage in the design process. "Several of these tools are well known, but we have tried to show how they can be used to support the design process", Ms Gloppen says. nordicinnovation 13

14 Case history of a design strategy Judith Gloppen, leader of the Nordic Design Project, was responsible for design during the planning and construction of the express rail link (Flytoget) serving Norway's new Gardermoen Airport. She writes: "Flytoget, I feel, is an example of design's ability to manifest corporate mission. It shows just what can be achieved on a project if there is a common understanding, at senior management level, of what you are setting out to deliver, and a wholehearted commitment to using design to achieve it. For a rail brand - or any other brand - to be successful, it has to be communicated consistently through every point of contact with the customer: not just the appearance of the train itself, but in its internal fit-out, facilities, uniforms, ticketing, environment and standards of cleaning. It is the small details that count. I have found that customer experience can be managed, and that a carefully focused design effort can help manage customer experience for the better. The brand experience is delivered by the environment, by signage, by frequency of departure (on time!), and by the people that run the service. We drew up a Design Guide, which acted as an inspiration for the various parties involved in the process. At the same time it provided a common understanding of the concepts and values inherent in the Flytoget brand. The brand-positioning statement is that Flytoget offers the most modern transport alternative and is by far the superior, safest and most efficient way to go to and from the airport. We wanted Flytoget to be perceived as a natural part of the flight, and a harmonious travel experience. What would this mean in terms of customer experience and infrastructure design? And what were the implications for decision-making during the development process? The airport express train project encompassed virtually every aspect of design: terminals, landscapes, hardware, uniforms, information systems and services, and of course, transport and infrastructure. The management of all these projects required a holistic way of thinking and defined my role in developing the brand/design strategy and managing all the design projects with the aim of creating a coherent identity." Handbook for SMEs: Green design in the production process By Christer Källström A handbook for SMEs wishing to build environmental concerns into the production process is one of the most obviously practical results of the Nordic Industrial Fund's EcoDesign project. "When you're setting up to manufacture a new product it's vital to 'think environment' right from the start", says Jan Westbye of the National Institute of Technology in Oslo. "If you fail to do this, it can be much harder to change at a later stage." The handbook, he says, is "an excellent tool for anyone starting up new production; but it's also very useful for companies already manufacturing that want to move in a more environment-friendly direction. The handbook contains examples of eco-friendly production in a range of products, from hospital beds to packaging." EcoDesign looks at ways of reducing adverse environmental impact at all stages of the product life-cycle. The earliest phases of product development are probably the most important, as it is then that the most serious problems can be avoided. One aim is therefore to strengthen the ability of the company to create the best possible environmental profile for a new product, and to see that the environmental impact of the product throughout its life-cycle is well documented. To date, it is the larger companies that have been relatively quick to incorporate environmental concerns in their production processes; but SMEs are now under increasing pressure to do so: as suppliers to the larger firms, in the export market, through bidding or tendering specifications, and not least from growing environmental awareness among consumers. EcoDesign, the largest project in NI's "Sustainable Industrial Production" programme. Contact: Jan Westbye Teknologisk Institutt Jan 14 nordicinnovation

15 Internationalization of Nordic SMEs: The world's their oyster By Tony Samstag "Internationalization" is an ordinary word used in a new way to describe rapidly changing market forces and the conditions they create. The Nordic countries, and the Nordic Industrial Fund, have been no less affected by such developments than any other part of Project leader Jan Dahler Nilsson the world. "Internationalization" in particular has loomed large in Nordic discussions of business strategy and regional synergies. A deceptively modest pilot project (four months, NOK 545,000) addressing these issues ended in June this year. Fully funded by NI, "Internationalization of high-growthpotential SMEs" was a feasibility study of measures that might help small and medium-sized businesses, to "meet the much stronger competitive pressures of the global 'new' economy", in the words of the executive summary of the project's final workshop meeting. The study, conducted by the Norwegian Trade Council in collaboration with its Nordic sister organizations, took an interesting approach to SMEs, distinguishing the "traditionals", primarily local businesses with international potential, from the "born globals", those companies that from the start "had their prime markets globally and could not rely on their home markets". Some examples of companies in the study: Mermaid Technology AS (Copenhagen), a high-tech company producing presentation hardware and software, F-Sequre Oyj (Helsinki), now a world-wide supplier of PC protection systems and anti-virus software, which today would be recognized at launch as a born global, Bakkavør Ltd (Reykjavik and Copenhagen), a totally innovative approach to distribution systems for fish and fish products, Ide-Con AS (Porsgrunn, Norway), new applications for older technology (e.g., separators and converters), with global potential, Silence International AS (Oslo), a result of SINTEF's research into sound management and new solutions to reducing noise for NSB, but a born global as to product and markets, Person C & Organisationspoetik AB (Stockholm), systems for helping older and victims of accidents to manage their crutches and walking sticks, with a world wide market after a traditional start, Q-Bond AB (Stockholm), a new sail-making process for the new generation global sailing vessels. Torleif M. Hauge of the Research Council of Norway (earlier Director of Technology, Norwegian Trade Council) was head of the project. He says: "There is no doubt in my mind that the time for extended cooperation among the five Nordic trade councils and the industry representatives of the same countries is now. To promote the regionalization process to strengthen innovation and internationalization of SMEs is a high priority for the EU." Mr Hauge argues that the Nordic countries already have "a flying start in regional cooperation" thanks to their common cultural traditions and research networks. "Now the trade councils should also be given the opportunity and the resources to organize along a Nordic model with emphasis on internationalization of the Nordic SMEs." As a result of the project, the five Nordic trade councils are already working on a pilot project involving technological collaboratrion, and have started to put together a number of international Nordic exhibitions. Other promising activities include drawing up joint training programmes for Nordic SMEs focusing on start-ups and internationalization, and encouraging Nordic SMEs based in technology and science parks to carry out joint Nordic projects aimed at the international market. Contact: Torleif M. Hauge Norges forskningsråd (Research Council of Norway) nordicinnovation 15

16 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Kontaktpersoner i SME-Forum: Staffan Håkansson VINNOVA Lars Nyberg NUTEK Trond Værnes Norsk forskningsråd Andrés Magnússon Islands Teknologiske Institutt Ib Kjøller Erhvervsfremme Styrelsen Pekka Reiman SMI-stiftelsen (PKT) Esa Lindqvist Tekes Sekretariat: Tor-Jørgen Thoresen Albatross Consulting Oddur Már Gunnarsson Nordisk Industrifond Nordic Industrial Fund Holbergsgate 1, NO-0166 OSLO, Norway telephone: , fax: Editor-in-Chief: Reinhold Enqvist English language translator/editor/writer: Tony Samstag, Drøbak, Norway Graphic Design and Layout: Blanke Ark, Oslo, Norway Photo: s 1- Sverre Jarild, Photodisc, s 2- collage; Photodisc, s 7- s 9- Scanpix, s 10- Sverre Jarild. Alle portretter i heftet er av Sverre Jarild Printing: Esset Grafisk A/S, Oslo, Norway, ISSN: Nordic Industrial Fund

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer