Brott till Tullens kännedom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brott till Tullens kännedom 2001-2014"

Transkript

1 Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark År 214 kom sammanlagt brott till Tullens kännedom (213: 1 724). Minskningen av mängden tullbrottbrott har först och främst berott på att utredningen av relativt små läkemedelsförsändelser som saknar tillstånd i regel har skett genom en administrativ process utan förundersökning Brott till Tullens kännedom Figur 1. Brott till Tullens kännedom Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta 126,2 miljoner euro Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick till 126,2 miljoner euro. Av detta belopp utgjorde beloppet av undandragen skatt 26,5 miljoner euro (år 213: 5,23 miljoner euro). Den återtagna vinningen av brott uppgick till 17,5 miljoner euro medan vinningen året innan varit 24,9 miljoner euro.

2 ,4 Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta (milj. euro) ,7 125,9 5,5 1,8 4,3,57 13,77 44,3 26,1 24,9 1,8 7,4 5,23,88 82,2 126,2 31,1 26,5 17, Figur 2. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta Återtagen vinning av brott Värdet på varor som inte beslagtagits Undandragen skatt Totalt Antalet grova narkotikabrott steg År 214 kom sammanlagt narkotikabrott till Tullens kännedom (213: 3 276). Fastän det totala antalet narkotikabrott minskade steg antalet grova narkotikabrott år 214 uppgick antalet till 3, medan det år 213 var 22. Minskningen skedde i narkotikabrott av normalgraden, vilket delvis förklaras av färre beslag av drogen khat. Beslagen av khat uppgick till 3 49 kg (213: kg). Därtill har mängden narkotika i beslagtagna brevförsändelser allt oftare överskridit gränsen för grovt brott.

3 Narkotikabrott Grova narkotikabrott Narkotikabrott Straffbart bruk Figur 3. Narkotikabrott Alla narkotikabrott Hasch beslagtogs det mindre av än året innan, dvs. 22 kg (213: 93 kg). Beslagen av Marijuana uppgick till sammanlagt 151,7 kg, som är i samma storleksordning som året innan (213: 165,9 kg). Av metamfetamin och amfetamin beslagtogs en rekordartad mängd på sammanlagt 187,8 kg som är betydligt mer än knappa 5,8 kg året innan. Ecstacybeslagen uppgick till sammanlagt tabletter. I jämförelse med år 213 är mängden betydligt större (213: 2 757). År 214 beslagtog Tullen sammanlagt tabletter eller ampuller berusande läkemedel (213: ). Av den mängden var rentav 44 procent sådana berusande läkemedel som innehöll buprenorfin (främst Subutex).

4 Beslagtagen narkotika i ärenden undersökta av Tullen (kg) Figur 4. Beslagtagna droger i ärenden undersökta av Tullen Av dem som gjort sig skyldiga till grova narkotikabrott år 214 var andelen utländska medborgare cirka 5 procent. Narkotika förs in till Finland mest från Baltikum och västra Europa, men också från Ryssland. En betydande del av narkotikan smugglas fortfarande in till Finland antingen sjövägen via Helsingforshamnarna eller flygvägen via Helsingfors-Vanda flygplats. Finland används också fortfarande som transitland i smugglingsverksamheten. Narkotika förs via Finland ut till både Ryssland och västra Europa, särskilt till de nordiska länderna. Användningen av internet som beställningskanal för narkotika blir allt populärare. Anonymiten på internet och de snabba distributionskanalerna sänker tröskeln för anskaffning av traditionella droger och designdroger. Designdrogerna skickas till Finland antingen per post eller med kurirföretag. I näthandeln sker betalningen allt oftare även med bitcoin eller andra virtuella valutor. Designdrogerna är fortfarande ett problem och mångfalden av dessa medel är stor. Det kommer hela tiden nya medel ut på marknaden och gamla försvinner. I slutet av 214 blev det ändringar i lagstiftningen gällande designdroger. Genom statsrådets förordning av den 19 december flyttades sammanlagt ca 15 designdroger ur läkemedelsförteckningens bilaga. Dessa designdroger definieras framöver som psykoaktiva ämnen som är förbjudna på konsumentmarknaden. Tillverkning, import, lagring, försäljning och överlåtelse av dessa ämnen är förbjudet. För brott mot förbudet kan med stöd av strafflagen utdömas böter eller högst ett års fängelse.

5 Mängden dopningsmedel som Tullen beslagtog började öka igen. År 214 beslagtogs sammanlagt tabletter eller ampuller (213: ). Antalet grova dopningsbrott sjönk till 17 (213: 44), när antalet lindriga dopningsbrott på motsvarande sätt steg från 36 året innan till 52. Råvaror som kan beställas på internet dök upp som en företeelse kopplad till dopningsbrott och även återförsäljning av dopningsmedel, som av dessa råvaror framställts under spartanska förhållanden i Finland. I samband med ett fall förde man in 5 gram stanozolol-pulver och 5 gram metandienon-pulver av vilka man teoretiskt sett hade kunnat producera ca 2 tabletter på fem milligram styck. Postförsändelser var fortfarande det populäraste sättet att föra in dopningsmedel i landet. I näthandeln kan man snabbt och obemärkt beställa olika preparat, som även kan betalas och mottas ännu lättare än tidigare. Dopningsmedel anländer både från Europa och från fjärran länder. 4 Dopningsbrott Grova dopningsbrott Dopningsbrott Lindriga dopningsbrott Totalt Figur 5. Dopningsbrott

6 14 Beslagtagna dopningsmedel (tbl/amp) Figur 6. Beslagtagna dopningsmedel Påskyndandet av klassificeringen av designdroger minskade mängden läkemedelsbrott Mängden läkemedelsbrott som kom till Tullens kännedom minskade till 751 år 214 (213: 1 524). Cirka 91 olika tabletter eller ampuller beslagtogs förra året (213: ca 223 ). Det finns inte någon enskild klar orsak till den kraftiga minskningen av antalet brott och beslag. Administrativa omhändertaganden har ökat markant, vilket innebär att fallen behandlas administrativt utan beslagtagande. En orsak till minskningen av läkemedelsbrott är påskyndandet av klassificeringen av designdroger. En del behandlades tidigare som läkemedel, men efter klassificeringen behandlas dylika fall som narkotikabrott. Minskningen av läkemedelsbeslag har dessutom påverkats av det ökade antalet fall som behandlats som läkemedelsförseelser. Dessa leder till förverkandepåföljd men inte till beslagtagande.

7 18 16 Läkemedelsbrott Läkemedelsbrott Läkemedelsförseelser Totalt Figur 7. Läkemedelsbrott Beslagtagna läkemedel Tbl Liter Kilo Figur 8. Beslagtagna läkemedel

8 Antalet skattebedrägerier ökade rejält År 214 kom sammanlagt 824 fall av skattebedrägeri till Tullens kännedom, när det motsvarande antalet året innan var 557. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 82 (213: 51). Fall som Tullen undersökt år 214 och som klassificerats som grova skattebedrägerier har huvudsakligen bestått av illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus och fall som gällde bilskatt, punktskatt och mervärdesskatt samt antidumpningstullar och tullagring. Utredningstiden för grova skattebedrägerier var 237 dygn år 214, medan utredningstiden under motsvarande granskningsperiod året innan var 228 dygn. 9 8 Skattebedrägerier Grovt skattebedrägeri Skattebedrägeri Lindrigt skattebedrägeri 3 Totalt Figur 9. Skattebedrägerier Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet 23,34 miljoner euro Mängden fall som kommit till Tullens kännedom gällande immateriella brott, dvs. brott mot industriell rättighet och varumärkesförseelser samt upphovsrättsbrott och upphovsrättsförseelser halverades till 2 (213: 4). I fjol var största delen immateriella brott upphovsrättsförseelser, sammanlagt 11.

9 Samhällsnyttan av bekämpning av ekobrott ,15 12,49 Förlust i undersökta fall 1 8 8,85 8,53 8,49 7,32 Förlust i påbörjade eller icke påbörjade fall ,54 3,45 2,88 2,54 2,3 2,41 2,38 1,6 1,57 1,55 1,88 1,7 1,7,14,13, Kvarstad och skingringsförbud Värdet av egendom återtagen av Tullen Figur 1. Samhällsnyttan av bekämpning av ekobrott Värdet av omhändertagna produktförfalskningar uppgick till 2 miljoner euro (213: 5,3 milj. euro). Värdet av den egendom som återtogs tack vare Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet uppgick år 214 till 2,38 miljoner euro (213: 1,88 milj. euro) och värdet av förlusten till följd av de ekonomiska brott som har undersökts eller som fortfarande undersöks uppgick till 19,81 miljoner euro (213: 17,3 milj. euro). Företagsgranskningens förverkligade efteruppbörd och efterskatter ca 19,7 miljoner euro Tullens företagsgranskning har som uppgift att säkerställa den fiskala riktigheten och enhetligheten i tull- och beskattningsärenden, främja och trygga utrikeshandels smidighet samt skydda samhället bl.a. genom att försvaga verksamhetsförutsättningarna för den grå ekonomin. Det planerade helhetsmålet för företagsgranskningen år 214 var 355 granskningar. Vid årets slut hade 439 granskningar genomförts. Av dessa var 33 granskningar som fanns i granskningsplanen och 136 onämnda granskningar. Efteruppbörden och efterskatter till följd av företags- och dokumentgranskningar år 214 uppgick till 18,9 miljoner euro (213: 59 milj. euro) och återbäringar till 9,7 miljoner euro (213: 5,5 milj. euro). Dokumentgranskningar genomförda av andra funktioner vid Tullen ledde därutöver till efteruppbörd och efterskatter till ett belopp på,8 miljoner euro. Efteruppbörden och efterskatter år 214 var störst inom tullförfaranden (9,2 miljoner euro), punktbeskattning (9, miljoner euro) och bilbeskattning (1,5 miljoner euro). Skatteåterbäringar som baserade sig på skattegranskningar hänförde sig nästan helt till punktbeskattningen (9,6 milj. euro).

10 ,9 8, 1,1 2,7 Företags- och dokumentgranskningar, efteruppbörd milj. euro 2,4 12,3 8,5 5,4 4,9 5,4 7,4 Figur 11. Företags- och dokumentgranskningar, efteruppbörd , Företagsgranskning Dokumentgranskning Mängden efteruppbörd och efterskatt kan variera mycket från år till år, eftersom man årligen endast kan granska en liten del av alla skattskyldiga företag. Ett enda större granskningsobjekt kan på årsbasis inverka avsevärt på mängden efteruppbörd så som det gjorde år 213. Då var efteruppbörden på 44 miljoner euro av 59 miljoner euro en påföljd av en granskning riktad mot ett företags distributionsskyldighet gällande biodrivmedel. Samhällsskydd genom produktsäkerhetstillsyn över livsmedel och konsumtionsvaror År 214 undersökte Tullen olika livsmedels- och konsumtionsvarupartier (213: 5 449). Antalet partier som underkändes eller fick anmärkningar var 1 98 (213: 1 24). Procentuellt har övervakningens träffsäkerhet minskat från 22,1 procent till 19, procent gällande andelen varupartier som blivit underkända eller fått anmärkningar under de två senaste åren. Gällande livsmedel underkändes procentuellt mest kryddor och kryddprodukter; 16,5 % av proverna. I dessa upptäcktes bl.a. rester av bekämpningsmedel, mögeltoxiner, dålig mikrobiologisk kvalitet eller bestrålning som strider mot bestämmelserna. För konsumtionsvarornas del gällde det högsta antalet underkända varupartier (19) leksaker, men procentuellt underkändes mest kosmetika; 23,6 % av proverna, där felen gällde förpackningspåskrifter, varningsmärkningar eller ämnessammansättning som strider mot bestämmelserna. Den illegala införseln av punktskattepliktiga produkter har fortsatt År 214 omhändertog Tullen totalt 4,9 miljoner cigaretter i brottmål (213: 3,8 miljoner). År 214 konstaterades tobaksproduktförseelser sammanlagt 711 (213: 373). Cigarettfallen

11 avslöjas till stor del i personbilstrafiken. Mängden gömda cigaretter som förs in på en gång i personbilar är vanligtvis 1 3 kartonger. Cigaretterna har förts in i bagageutrymmet eller konstruktionen, gömda i reservhjulet, reservhjulsbaljan eller i fordonets dörrar eller väggar. Under år 214 beslagtogs 542 kg snus, mängden motsvarar ca 11 dosor. 3 Av Tullen omhändertagna cigaretter i brottsärenden (milj. st.) ,8 4, Figur 12. Av Tullen omhändertagna cigaretter i brottmål År 214 beslagtogs totalt liter alkohol. Denna mängd är betydligt mindre än år 213 då det beslagtogs liter alkohol. År 214 överfördes liter alkohol till skattebedömning och av denna mängd omhändertog Tullen liter. När man ser på statistiken över omhändertaganden upptäcker man att litermängden i enstaka stora alkoholpartier har minskat något under år 214 jämfört med t.ex. de två föregående åren. I juli 214 lagstiftades det om referensnivåer och redovisningsskyldighet för resandeinförd alkohol. Efter lagändringen har alkoholinförseln särskilt i Eslandstrafiken övervakats både effektiverat och i samband med vanlig tullbevakning.

12 12 Alkohol beslagtagen av Tullen (liter) % sprit Övrig Totalt Figur 13. Alkohol beslagtagen av Tullen Utöver ökningen av resandeinförd alkohol har även internethandeln med alkohol ökat de senaste åren. Eftersom Tullen observerat att skatter ofta förblir obetalda i Finland har alkoholförsändelser från ett annat EU-land övervakats effektiverat. Under intensivövervakningen utreder Tullen skattskyldigheten, eftersom antingen försäljaren eller beställaren kan vara skattskyldig. Brottslighet som anknyter till vapen och andra farliga föremål Sammanlagt 61 skjutvapenbrott avslöjades, varav 17 var lindriga 4 av normalgraden och 4 grova. Sammanlagt 39 skjutvapen beslagtogs (213: 228). Mängden innefattar 15 fler gasvapen än året innan. På motsvarande sätt beslagtogs 24 eldvapen mindre än året innan. I praktiken förs gasvapen in i landet av bilresenärer eller skickas per post från utlandet. Eldvapen påträffas ofta genom husrannsakan.

13 8 Skjutvapenbrott Grovt skjutvapenbrott Skjutvapenbrott Lindrigt skjutvapenbrott Skjutvapenförseelse Totalt Figur 14. Skjutvapenbrott Beslagtagna vapen Figur 15. Beslagtagna vapen Gasvapen Eldvapen Totalt

14 Deaktiverade vapen förs in i Finland bl.a. till vapensamlare. I vissa fall är skjutvapnen inte tillräckligt deaktiverade enligt Finlands lagstiftning och klassificeras fortfarande som skjutvapen, därför måste de deaktiveras på nytt så att de kan överlåtas till importören. Illegal import och annan verksamhet som hänför sig till skjutvapen har varit ett av insatsområdena för lagövervakande myndigheter inom EU och i Finland. Trafikbrott och trafikförseelser År 214 avslöjade Tullen sammanlagt 934 trafikbrott. Fallen av äventyrande av trafiksäkerheten var 388 (213: 396) och av trafikförseelse 546 (213: 511). Trafikbrott och trafikförseelser är bl.a. fordon i odugligt skick och underlåtelse att antingen helt eller delvis spänna fast lasten samt överskridande av den största tillåtna längden, bredden, höjden och totalmassan för fordonskombination. År 214 konstaterades sammanlagt 88 förseelser som hänför sig till detektorer (213: 891). Radardetektorer har främst påträffats i ryska medborgares fordon. Vad gäller brott mot sociallagstiftningen i vägtrafiken, t.ex. underlåtande att som förare iaktta förordningar gällande användning av färdskrivare, konstaterades år 214 sammanlagt 15 (213: 145). Tullens bekämpning av grå ekonomi har haft framgång Tullens initiativ för bekämpning av grå ekonomi (212 15) har varit framgångsrikt, mätt både i euro och i det att verksamheten mot grå ekonomi och bevakningen av den har effektiverats. Bekämpningsinitiativet gällande den grå ekonomin är ett horisontalt, tväradministrativt projekt både inom tullen och inom det nationella myndighetsfältet. Räknat kumulativt var den omedelbara mätbara fiskala samhällsnyttan av Tullens projekt för bekämpning av grå ekonomi över 14 miljoner euro åren Även när man beaktar skatterester kan det påvisas att genom Tullens projekt för bekämpning av grå ekonomi har hittills 1 miljoner euro realiserats till staten. Mera information: Direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit, tfn Bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen, tfn (brottmål) Bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn (resandeinförsel av alkohol) Bevakningsdirektör Petri Lounatmaa, tfn (bekämpning av grå ekonomi) Bevakningsdirektör Ulla Sinkkilä, tfn (skattekontroller)

Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark

Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark 1 (17) Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark År 2015 kom sammanlagt 9 656 brott till Tullens kännedom (år 2014: 9 789 brott). Minskningen av antalet tullbrott från rekordantalet för två år

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Konsoliderad version Konsoliderad version

Läs mer

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder RättsPM 2012:7 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund...

Läs mer

Höjning av alkoholskatten

Höjning av alkoholskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av alkoholskatten April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Förenhetligande av begreppsapparaten om organiserad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Jussi Matikkala, sekreterare Lauri Rautio

Förenhetligande av begreppsapparaten om organiserad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Jussi Matikkala, sekreterare Lauri Rautio 2.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Förenhetligande av begreppsapparaten om organiserad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Jussi Matikkala, sekreterare Lauri Rautio

Läs mer

Narkotika och dopningsmedelbeslag

Narkotika och dopningsmedelbeslag På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår Beslagsstatistik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Översikt över narkotika- och dopningsmedelsbrottsligheten Narkotikabrott. Misstänkta för narkotikabrott

Översikt över narkotika- och dopningsmedelsbrottsligheten Narkotikabrott. Misstänkta för narkotikabrott Pressmeddelande 1 (7) 27.3.2017 Översikt över narkotika- och dopningsmedelsbrottsligheten 2016 2017 Det totala antalet narkotikabrott de judiciella myndigeheterna fick kännedom om år 2016 ökade med 7,5

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (9) Datum Rättsavdelningen 2012-01-09 ÅM 2011/7269 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-11-07 B 1346-11 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CK./. riksåklagaren

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

BLENDA LITTMARCK: Narkotikamissbruket

BLENDA LITTMARCK: Narkotikamissbruket BLENDA LITTMARCK: Narkotikamissbruket Nya lagar behövs för vård av narkotilwmissbrukare, skriver riksdagsledamoten Blenda Littmarck i sin artikel. Sannolikt skulle även lagstiftningen mot narkotilwlangning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012 1 213-9-12 Kartläggning av narkotika i Norrköping för 212 SOCIALKONTORET, BEROENDEKLINIKEN OCH FRIVÅRDEN, NORRKÖPING SAMMANSTÄLLD AV BRITT BIRKNERT SOCIALKONTORET 213-9-1 2 Kartläggning av narkotika i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RGA Ombud och offentlig försvarare: Advokat TE SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Datum Dnr Sida 1 (28) Utvecklingscentrum Malmö Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Denna rapport har tagits

Läs mer

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 % liter per invånare Oregistrerad konsumtion --> Registrerad konsumtion 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1980 1990

Läs mer

Bilaga 8. Gränshandeln

Bilaga 8. Gränshandeln Bilaga 8. Gränshandeln - 103 - GRÄNSHANDELN MELLAN NORGE OCH SVERIGE Allmänt Gränshandel definierar vi som: Privatpersoners direkta inköp av varor i ett grannland för konsumtion i hemlandet, i samband

Läs mer

LINDALENS BEHANDLINGSHEM

LINDALENS BEHANDLINGSHEM LINDALENS BEHANDLINGSHEM -abstinensbehandling 0650-320 40 info@lindalen.com www.lindalen.com VÄLKOMMEN TILL ABSTINENSBEHANDLINGEN Intagnings- och motivationsavdelning Lindalen har sedan 1988 bedrivit abstinensbehandling

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [4001] Denna lag innehåller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen.

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen. RP 97/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Den nya narkotikalagen får lite beröm, men mest kritik. Förstörandelagen är bra medan klassningen av nya preparat tar för lång tid. Livsfarliga droger kan säljas

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 211 Diagram 1 46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Den gråa ekonomin inom fastighetsbranschen

Den gråa ekonomin inom fastighetsbranschen Den gråa ekonomin inom fastighetsbranschen En rapport om omfattningen och formerna samt motåtgärderna för fastighetstjänsternas dolda ekonomi i belysningen av enkätsundersökningarna och intervjuerna Helsingfors

Läs mer

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

Sammanfattande kommentarer

Sammanfattande kommentarer Sammanfattande kommentarer Björn Hibell, Erik Fender, Ulf Guttormsson, Thomas Hvitfeldt Det är ofta svårt att beskriva tillstånd och företeelser som innebär brott mot lagar eller normer. Detta är något

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Smuggling via datorn. Sofia Hellqvist, Tullverket

Smuggling via datorn. Sofia Hellqvist, Tullverket Smuggling via datorn Sofia Hellqvist, Tullverket Tullverkets verksamhet Fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas (tullhantering)

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om brottsbekämpning inom Tullen Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas, utöver vad

Läs mer

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Sammanfattning I betänkandet behandlar justitieutskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:23

Regeringens proposition 1994/95:23 Regeringens proposition 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande Prop. 1994/95:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:26

Regeringens proposition 2014/15:26 Regeringens proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Prop. 2014/15:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 21 Diagram 1 47 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen RP 178/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2011 mot den organiserade brottsligheten Innehåll Samverkansrådet har ordet....

Läs mer

ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA

ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA LASTSÄKRINGSFRÅGOR VID VÄGTRANSPORT UR ETT FINSKT PERSPEKTIV ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA RISK FÖR EGENDOMSSKADOR

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter. 1861 26. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2005 B 3825-04 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART VP Offentlig försvarare och ombud: advokaten JN SAKEN Narkotikabrott,

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Det undantagstillstånd som Finland, Sverige och Danmark har i EU för införselkvoter på alkohol upphör den 1.1.2004. I och med det kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

Riktlinjer mot droger

Riktlinjer mot droger Riktlinjer mot droger Riktlinjer för skola/fritidsgård i Centrum stadsdelsförvaltning Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

RP 1/2016 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen och lagen om parkeringsövervakning ändras.

RP 1/2016 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen och lagen om parkeringsövervakning ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen och av 3 i lagen om parkeringsövervakning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter RP 25/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med

Läs mer

Rökning har inte minskat sedan 2008. Totalt är det 11 procent av de vuxna, äldre än 16 4 år i länet som röker dagligen, se figuren.

Rökning har inte minskat sedan 2008. Totalt är det 11 procent av de vuxna, äldre än 16 4 år i länet som röker dagligen, se figuren. Levnadsvanor Levnadsvanor kan i olika hög grad ha betydelse för folkhälsan. Ett känt faktum är att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan medan många sjukdomar orsakas eller förvärras av tobaksrökning.

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Cannabisanvändningen I Sverige och övriga Europa

Cannabisanvändningen I Sverige och övriga Europa Cannabisanvändningen I Sverige och övriga Europa Ulf Guttormsson CAN Konferens om cannabis; risker och åtgärder Huddinge, 10 mars, 2016 Nationella cannabisnätverket Upplägg Tillgänglighet/utbud/marknad

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS OCH INTERNATIONELLA VALUTAFONDENS MOMSFELSRAPPORT. Aki Savolainen/Skatteförvaltningen 12.2.2016

SKATTEFÖRVALTNINGENS OCH INTERNATIONELLA VALUTAFONDENS MOMSFELSRAPPORT. Aki Savolainen/Skatteförvaltningen 12.2.2016 SKATTEFÖRVALTNINGENS OCH INTERNATIONELLA VALUTAFONDENS MOMSFELSRAPPORT Aki Savolainen/Skatteförvaltningen 12.2.216 Resumé av IMF:s rapport om skattefelet inom momsbeskattningen i Finland INNEHÅLL 1 IMF:s

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

Lantbrukets effekter på Åland 2014

Lantbrukets effekter på Åland 2014 8.9.2015/LB Lantbrukets effekter på Åland 2014 Primärnäringarna och livsmedelsindustrin Ca 880 sysselsatta (tills. med indirekt sysselsättning, ca 1 335) Total omsättning, 186,0 miljoner euro Livsmedelsindustrin

Läs mer

Effektivare insatser mot drograttfylleri. Christer Folkesson & Lars Olov Sjöström MHF

Effektivare insatser mot drograttfylleri. Christer Folkesson & Lars Olov Sjöström MHF Effektivare insatser mot drograttfylleri Christer Folkesson & Lars Olov Sjöström MHF Drograttfylleri och trafiksäkerhet Förekomst av droger och mediciner hos förare De svenska resultaten från Druidprojektet

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2003 Nr 61 68 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om ändring av strafflagen... 137 62 Lag om ändring av 8 kap. 4 bokföringslagen... 143 63 Lag

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning ANDT 2014

Uppföljning ANDT 2014 Uppföljning ANDT 2014 Är du flicka eller pojke? Total A. 67 100 0 0 67 50,8 B. 0 0 65 100 65 49,2 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk

Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk Olagliga läkemedel och nätdrogerrysk roulette Per-Åke Sandvold och Maria Gustafsson Kontroll av Narkotika och Olaglig Läkemedelshantering olagligalakemedel@mpa.se Presentationens innehåll Vem köper läkemedel

Läs mer