Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)"

Transkript

1 Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: nov, dec 2014 jan 2015 Genomförda aktiviteter under perioden Gemensamma träffar har genomförts tillsammans med Sunderby Folkhögskola och HSSL Norrbottens Resurscentraverksamhet där vi både informerar om förstudien (ägs av Sunderby FHSK), vägen till arbetet på landsbygden och där vi också diskuterar servicefrågor och lokal utveckling i respektive kommun. Vi har genomfört träffar i Jokkmokk, Gällivare, Haparanda, Boden, Luleå, Piteå, Pajala, Älvsbyn och Kalix. Förutom att lokala representanter från byar har medverkat vid träffarna har också kommunala tjänstemän medverkat i Gällivare, Luleå, Pajala (PUAB), Haparanda, Jokkmokk och Kalix. Tisdagen 16/12 träffade vi Norrbottens Bildningsförbund och dess ordförande på Sunderby Folkhögskola för att diskutera eventuellt samarbete. Vi diskuterade hur NBF kan nå ut till alla våra medlemmar med rätt sorts kompetensutveckling. HSSL Norrbotten kommer att tar fram en enkät och undersöka behovet av utbildning hos medlemmarna. NBF tar fram liknande underlag för sina medlemmar. Vi har fortsatt processen i Överkalix där vi bl.a. genomfört en träff den 10 november med 20-talet representanter från byarna samt där tjänstemän och den politiska ledningen i kommunen medverkade. På träffen presenterades E-plattformarna med hjälp av Bo Häggroth och vi presenterade också ett förslag på hur man kan jobba vidare för att bilda ett kommunbygderåd i kommun. Vid mötet beslutades att kommunen skulle ta med sig frågorna till kommunstyrelsen om att medverka i det fortsatta arbetet med e-handelsplattformen och föreningsplattformen samt att eventuellt starta en process för att undersöka möjligheten för att bilda ett landsbygdsråd i kommunen. Träffat Närserviceprojektet i Korpilombolo på deras nystartade restaurang (Kulturens Hus) där också närserviceverksamheten har sitt nav och sin servicepunkt. Vi fick en dragning av läget i projektet och diskuterade bl.a. nya Leaderperiodens förutsättningar, arbete på landsbygden och hur de ska bygga sin verksamhet långsiktigt efter projektets slut. 1

2 Besökt Sautojärvibygden för att diskutera utvecklingsidéer som finns där. Vi fick information om den pågående förstudien som man gör för att undersöka servicebehovet samt kopplingar till besöksnäringen. Sautojärvibygden har tidigare tagit fram en lokal utvecklingsplan genom det projekt som HSSL Norrbotten drev genom Leader Polaris. Träffat Pajala Utveckling AB (PUAB) där både chef och tjänstemän deltog. Vi diskuterade arbete på landsbygden och lokalsamhället och hur vi kan samarbeta på områden som t.ex. arbete på landsbygden, utbildning, lokal och kommunal planering, etc. Träffat nya projektledaren som jobbar för Svenska Kyrkan i Råneå och Gunnarsbyområdet allt för att få landsbygden att blomstra. Träffat Haparanda kommun, Kulturchef Jytte Rydiger, som bl.a. berättade att kommunen har för avsikt att ta fram ett landsbygdsprogram. Vi träffade även David Jordansson som är anställd i projektet Ung i Tornedalen. Han berättade bl.a. om ungdomars idéer om flexibel kollektivtrafik på fritiden. Träffat Bodens kommun näringslivsutvecklare och representant för Gunnarsbyområdet för att informera om e-handelsplattformen och föreningsplattformen, Bo Häggroth medverkade. Syftet med träffen var att försöka se möjligheter med e-handelsplattformen för Gunnarsbyområdet. Träffat företagaren och delägaren till E 10 Baren i Lansjärv. Hon presenterade ett antal idéer för att utveckla sin verksamhet. En del handlade om att utveckla servicen för besökare och ortsbor och andra delar handlade om att utveckla sin affärsdel. Vi diskuterade vilka olika kontaktmöjligheter som finns med myndigheter och presenterade en del goda exempel som kan vara till hjälp för hennes framtida planering. Fortsatt planeringen pågår kontinuerlig med Arjeplogs kommun och Bo Häggroth när det gäller upplägg och verksamhet kring E-plattformarna. E- Plattformarna - Norrgallerior.se och föreningsplattformen är leasade för hela Avtalsparter är Arjeplogs kommun och Ahltorpmedia. Ahltorpmedia sköter bl.a. drift, underhåll och support under Kommuner eller lokala aktörer i Norrbotten har möjlighet att använda e-plattformarna. Kostnader som tillkommer under 2015 för användare av galleria/föreningsservice är framtagning av egen framsida och egen arbetstid. Andra kostnader som finns är avgifter för anslutning till kortbetalning. Det gäller för förtagare som vill knyta den funktionen till sin egen e-butik i gallerian. Med leasingavtalen för 2015 kan HSSL Norrbotten i samarbete med Arjeplog fokusera på att erbjuda e-plattformarna till kommuner i Norrbotten och i samverkan med intresserade användare idéutveckla plattformarna under Hela Sverige ska leva Norrbotten och Arjeplog genomför aktiviter kring processerna med e-plattformarna i länet under HSSL Norrbotten har som huvuduppgift att erbjuda e-plattformarna till kommuner, föreningar, lanthandlare och lokalsamhället. En referensgrupp med deltagande kommuner och/eller andra aktörer tillsätts under våren. Gruppen hjälper varandra att utveckla e-plattformarna och söka nya medel för Projektet har aktivt försökt påverkat innehållet i de kommande Leaderstrategier som skrivit under hösten. Vi har påverkat via länsorganisationen och gjort det utifrån projektets erfarenheter. Initierat och samordnat ett utskick av digitalt nyhetsbrev till länsorganisationens medlemmar och samarbetsparter i länet. Nyhetsbrevet lyfter aktuell verksamhet i organisationen och pågående projekt. 2

3 Planerat och genomfört konferensen Norrbotten samverkar där närmare 50 personer från både lokal, kommunal och privat sektor deltog. Vid konferensen fokuserade vi på vikten av samverkan för att få tillstånd bra servicelösningar. Vi pratade också mycket om möjligheter med nya e-lösningar. Träffat Sparbanken Nords vice VD och samtalat om lokal utveckling i länet. Vi presenterade våra idéer för framtiden och diskuterade idéerna. Sparbanken Nord är intresserade av att medfinansiera ett längre projekt om vi kan presentera ett bra projekt. Vi är välkommen med en ansökan i framtiden. Vi har påbörjat kontakter med nya landstingsledningen för att få tillstånd en träff där vi diskuterar serviceutvecklingen i länet. Träff ang. RSP den 21 jan. på Länsstyrelsen. Träff med Landsbygdsprogrammets referensgrupp den 27 jan. på Länsstyrelsen. Deltagit vid följande konferenser: Projektfinansiering - Information och Speed-dating Civilsamhällets betydelse för Integration Betydelsen av lokalt engagemang arrangör Kommunförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen arrangör HSSL Norrbotten och Länsstyrelsen arrangör Nenet Norrbotten Samverkan med riksorganisationen Hela Sverige ska leva Då vi båda projektledarna gör insatser (på deltid) för riksorganisationen Hela Sverige ska leva när det gäller servicefrågor för hela landet, bör ett antal kontakter nämnas som kan ha betydelse för servicefrågor och serviceprogrammet i vårt län. Under perioden har samtal förts med; Post- och Telestyrelsen, betaltjänster som leds av länsstyrelsen i Dalarna, utredaren för kommersiell service på landsbygden, Tillväxtverket, SKL och Tillväxtanalys. Vid dessa samtal har diskuterats kvalitetssäkring och validering av service-slagen ur ett planeringsperspektiv. Vi har diskuterat kontinuerliga aktiviteter som workshops kring service där regionala, kommunala och lokala nivån stärker sin medverkan. Kan vi hitta samverkan mellan Tillväxtanalys och Hela Sverige ska leva när det gäller insamling av servicedata där länsbygderåd, kommunbygderåd och kommuner samarbetar för bästa möjliga regionala underlag, som stöd för planeringsprocesser? Kan servicepunktskonceptet utvecklas? Behöver en handbok i ämnet servicepunkter tas fram? Skulle en förstudie tillsammans med några län (t.ex. Norrbotten) kunna pröva processmodell för att säkerställa kvalitén kring service-slagen i varje kommun allt för optimal planering på regional nivå? Deltagit i Regeringens expertgrupp i utredningen om service i glesbygd. Deltagit i panelen vid ett seminarium stad och land i balans, en fråga om solidaritet på ABF huset i Stockholm. Med i panelen var även två riksdagsledamöter och Thage G Pettersson. Gunnar Lassinantti, med rötterna i Norrbotten, arrangerade seminariet. 3

4 Träffat demokratiutredaren. Måluppfyllelse 1. Att Hela Sverige ska leva Norrbotten har undersökt grundförutsättningarna för en landsbygdsplattform där föreningen har ett samordningsansvar för landsbygdsfrågor i Norrbotten. Arbetet och aktiviteterna pågår kontinuerligt med träffar i kommuner, med lokala aktörer och regionala parter. Planerna är att prova plattformsarbetet Norrbotten Samverkar den 28 januari Där inriktningen för Norrbotten samverkar ska diskuteras och ta form. 2. Inlett dialogen och processen med minst hälften av länets kommuner för en satsning kring landsbygdsutveckling under Målet är i huvudsak uppnått. Men här måste processen fortsätta och hela tiden utvecklas. Främst ska kontakterna vidareutvecklas med de mindre kommunerna i länet. 3. Påbörja processen med intresserade lokala, kommunala och regionala aktörer samt samarbetsparter kring landsbygdens frågor och framtidslösningar. Processer har påbörjats och pågår såväl med lokala som regionala aktörer. Arbetet fortgår med Sunderby Folkhögskola där vi kommer att samarbeta kring utbildningsaktiviteter under vintern Vi siktar också på att kunna ha en aktiv roll under nya programperioden när det gäller lokal ledd utveckling i hela länet. Samarbetet har inletts med Norrbottens Bildningsförbund. 4. Vidareutveckla stödet till Lanthandlare, mackägare och de redan påbörjade serviceprojekten i länet. Här jobbar vi kontinuerligt med olika saker. Företräder lokalsamhället i serviceutredningen. Delger lokala entreprenörer utredningens utkast och framför deras synpunkter i utredningen. Deltar och erbjuder stöd i kommunala serviceprojekt och serviceplaneringar. E-plattformarna som utvecklats i Arjeplog bör kunna utveckla den lokala handeln. Kompetensutveckling för lokala handlare en annan viktig sak. 5. Att två nya bygder och två nya kommuner startar innovativa serviceprojekt. Arbetet fortsätter och har gått framåt i såväl Överkalix som Arvidsjaur och Haparanda. När det gäller Haparanda kommer en samverkan att ske kring framtagning av serviceplan, m.m. 6. Arrangera en servicekonferens i samarbete med länsstyrelsen och andra samarbetsparter. Målet uppnått. Norrbotten samverkar som samlades i Boden den 28 januari, närmare 50 personer deltog. Vid träffen uttrycktes behovet av fler träffar där erfarenhet kan utbytas mellan aktiva i de olika bygderna/kommunerna. Önskemål om uppföljningsträff i april

5 Avvikelse från gällande projektbeslut Begäran om förlängning av projektets tidsram och att göra en omfördelning inom projektets budgetram har skickats in till Länsstyrelsen. Ansökan har beviljats av länsstyrelsen. Slutdatum är framflyttat till den 31 mars Erfarenheter Vi måste vidareutveckla och fördjupa kontakterna med de politiska kommunledningarna, särskilt när det gäller samspelet mellan lokal bygdenivå och kommunal nivå. Landsbygdsrådens roll och funktion ute i våra kommuner befinner sig i en svår situation. Vi måste ställa frågor som, behövs landsbygdsråden? Hur ska de i så fall organiseras? Vem har egentligen ansvaret? Civilsamhällets roll bör stärkas. Görs det bäst genom kommunala landsbygdsråd? Flernivåsamverkan är avgörande för att strategier och planer ska får bästa effekt i hela samhället. Samspelet mellan lokal och regional nivå bör stärkas ytterligare. De olika service-slagen som finns på landsbygden behöver samordnas och synliggöras (kvalitetssäkras och kontinuerligt uppdateras) för bästa möjliga planeringsförutsättningar. Integrationens olika frågor, möjligheter och förutsättningar, har stor potential för landsbygden. Process- och kompetensstöd bör utvecklas i samverkan med regionala och lokala intressenter för att t.ex. erbjuda stöd till lanthandlare, mackägare, lokala grupper, små kommuner, m.fl. Fortsatt stort intresse finns för servicefrågor hos länets aktörer och lyfts fram tydligare än någonsin nu. Samordnade transporter är en fortsatt viktigare fråga för många aktörer i länet. Servicepunkter är ett intressant koncept för många. Servicepunktskonceptet bör utvecklas vidare såväl i länet som nationell. En nationell eller regional handbok för hur man startar och driver en servicepunkt skulle kunna bli ett bra verktyg. Kreativitet och engagemang finns på landsbygden men inte alltid pengar och andra resurser som krävs för utvecklingsarbetet. Utmaningar Att förutsättningar skapas så att lokalt utvecklingsarbete blir en naturlig del av den Regionala utvecklingsstrategin, RUS. Vidareutveckla processen med kommunerna för att hitta bra arbetssätt kring hur man kan organisera arbetet med kommunala landsbygdsråd. Hitta modeller som attraherar och skapar intresse för processen både för en stor kommun och en liten kommun. Skapa intressanta forum där olika parter kan mötas för att diskutera och skapa samsyn inom och mellan olika samhällsstrukturer och sektorer. Särskilt bör samspelet vidareutvecklas mellan den lokala, kommunala och regionala nivån. 5

6 Utveckla och skapa intresse för en Norrbottnisk plattform/mötesplats Norrbotten samverkar där aktörer från olika sektorer samlas för kreativa processer när det gäller lokal utveckling för ett attraktivare Norrbotten. Hitta ett bra sätt att implementera koncepten för e- handel och e-service tillsammans med kommuner i länet, att det ser nyttan av plattformarna och att plattformarna kommer att göra skillnad för den lokala handeln på lång sikt. Nya resurser måste skaps för att stärka konceptet i Norrbotten. Kan Norrbotten som län finnas med som en av dragarna i ett nationellt serviceprojekt? Servicesslagens tillförlitlighet och validering/uppdatering i varje kommun som sen samlas i tillförlitliga system/databaser/förteckningar för bästa möjliga planeringsförutsättningar för länet. Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är korrekta: För Hela Sverige ska leva Norrbotten Boden den 31 januari 2015 Åse Classon Bertil Degerlund 6

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

En faktor att räkna med. Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix

En faktor att räkna med. Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix En faktor att räkna med Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix 2 (53) Förord... 4 1. Inledning... 5 2. Leader Polaris Avgränsning och beskrivning... 6 2.1 Kiruna... 7 2.2 Gällivare... 8 2.3 Överkalix...

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer