Allmänna köp- och resevillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22"

Transkript

1 Allmänna köp- och resevillkor (6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar även för att upphandla kollektivtrafiken vilket innebär att SL, efter konkurrensutsättning, ger ett företag på marknaden i uppdrag att utföra trafik via buss eller spår liksom trafikrelaterade tjänster inom ett visst geografiskt begränsat område. Dessa Allmänna köp- och resevillkor gäller för personer som köper SL-biljetter, reser med SL-trafiken eller då man utan att resa vistas innanför av SL markerad spärrlinje. Vid var tid gällande Allmänna köp- och resevillkor finns publicerade på sl.se. Utöver vad som anges i dessa Allmänna villkor gäller särskilda villkor för vissa typer av biljetter och tjänster som SL tillhandahåller såsom köp av produkter och tjänster via E- handel på sl.se, köp och användning av sms-biljetter och biljettköp via mobilapp. Med SL-trafiken avses i detta dokument det linjenät (inklusive stationer och fordon mm) från vilket SL eller av SL anlitat företag möjliggör resa med kollektiv persontrafik inom Stockholms län med angränsande områden. Biljetter och priser Person som reser med SL eller vistas innanför av SL markerad spärrlinje ( Resenär ) är skyldig att inneha giltig biljett. Biljetter som laddas på SL Access-kort måste, såvida inte biljetten har ett fast startdatum, aktiveras i spärr, på buss eller i annan SL Accessutrustning, för att vara giltiga. Sms-biljett och biljett köpt med mobilapp är endast giltiga i den mobiltelefon från vilken biljetten har köpts. SL fastställer från tid till annan biljettsortiment och priser på sl.se och i foldern Biljettinformation samt förbehåller sig rätten att ändra dessa. Vid var tid gällande Biljettinformation finns publicerad på sl.se/biljettinformation. Resenären skall köpa biljett innan resan påbörjas. Endast i de fall det finns försäljning ombord på färdmedlet medges undantag. Konduktörer är skyldiga att växla som mest 100 kronor. Biljettkontroll och visering Vid kontroll eller vid visering av trafikpersonal är Resenär skyldig att visa upp och lämna över biljett samt eventuellt stödjande dokument (t.ex. ID-handling, Försäkringskassans eller Pensionsmyndighetens intyg eller studentlegitimation) till trafikpersonal. Vid resa med sms-biljett eller biljett köpt med mobilapp är Resenären även skyldig att uppge telefonnummer för den mobiltelefon från vilken biljetten är köpt samt att visa upp och lämna över mobiltelefon på vilken biljetten finns. SL genomför kontinuerligt biljettkontroller i SL-trafiken. Resenär som inte kan visa en giltig biljett vid kontroll kan, enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift på 1200 kronor. Betalas inte tilläggsavgiften inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalas inte påminnelsen lämnas ärendet över till ett inkassoföretag efter 12 dagar. Missbruk av biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till indragning eller omhändertagande av biljett. Resor över länsgränsen och resor med andra trafikföretag Delar av SL-trafiken passerar gränsen mellan Stockholms län och Uppsala respektive Södermanlands län. För att resa till och från de angränsande länen gäller i vissa fall särskilda regler och biljetter, se sl.se eller Biljettinformation.

2 2(6) Barn, ungdomar och pensionärer Barn och ungdomar (från och med 6 till och med 19 år) samt pensionärer (den som fyllt 65 år eller kan uppvisa Försäkringskassans eller Pensionsmyndighetens Intyg för förmånstagare eller motsvarande) reser till reducerat pris. För närmare information om helgrabatter för barn se sl.se eller Biljettinformation. Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte åka ensamma. Med hänsyn till barnets säkerhet får Resenär med barn i barnvagn åka utan kostnad på buss utom när man åker med en buss där det inte är föraren som kontrollerar eller tar betalt för biljetten. Maxlängd för barnvagn på buss är 120 cm. E-handel (www.sl.se) Betalning vid e-handelsköp sker antingen med kort eller med direktbetalning via internetbank. Vid köp av egendesignat kort (se nedan) är direktbetalning dock inte möjlig. Den som e-handlar måste enligt lag ha fyllt 18 år. Leveranstid vid e-handel är normalt fyra dagar men kan bli längre om köp genomförs långt före startdatum på kort/biljett alternativt då köp genomförs i samband med storhelger. Ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på SL:s e-handelsköp. Se däremot nedan om SL:s regler om återköp. För närmare information om e-handel se sl.se. Särskilda villkor för e-handel av egendesignade SL Access-kort På sl.se finns möjlighet att beställa egendesignade SL Access-kort. Korten har samma funktion som de ordinarie Accesskorten, men du kan själv välja hur kortet ser ut. Efter genomförd beställning reserveras beloppet på kontot till dess att bilden är godkänd av SL, då beloppet dras. Leverans sker normalt inom fem dagar efter att vi tagit emot beställningen. När bilden är godkänd skickas en bekräftelse via e-post. Bildregler Beställaren kan välja en bild ur galleriet på sl.se eller använda en egen bild. Vid beställning av en egen bild skall beställaren intyga att beställaren har rätt att använda bilden, i förekommande fall efter att ha fått erforderligt medgivande av rättighetsinnehavaren. Beställaren lämnar genom godkännandet även medgivande till att SL, eller tredje man på uppdrag av SL, trycker, distribuerar och lagrar bilden. Om bilden helt eller delvis återger ett upphovsrättsligt skyddat verk eller annat motiv som bedöms vara olämpligt förbehåller SL sig rätten att vid tveksamheter kring rättigheterna till verket, eller dess lämplighet i övrigt, efter granskning neka sådant kortmotiv. Detsamma gäller då bilden återger ett varumärke, olagligt element eller i övrigt strider mot de riktlinjer som SL uppställt för bilder på Accesskortet (se sl.se). En egen bild behöver ha minst en upplösning på 2048 x 1536 pixlar, vara i något av formaten JPEG (.jpg), PNG, GIF, Bitmap (.bmp) eller TIFF och ha en storlek om max 10 MB. Vid missbruk av tjänsten kan SL komma att blockera beställaren från vidare användning av tjänsten egendesignat kort. Förlustgaranti Den som registrerat sitt kort på Mitt SL kan under nedan angivna förutsättningar erhålla ett nytt kort vid förlust. Ersättningskortet avser då samma biljett som det förlorade kortet innehöll när det spärrades av SL. Förlustgarantin är kopplad till den person som registrerat kortet på Mitt SL för egen eller annans räkning. Person som skapar ett Mitt SL konto och utnyttjar förlustgarantin måste vara minst 16 år.

3 3(6) Förlustanmälan görs på Mitt SL eller via SL Kundtjänst. Begränsningar i förlustgarantin: SL ersätter dig inte för giltighetstiden på biljetten från det att du förlustanmält ditt kort tills du har fått ditt ersättningskort. SL ersätter inte de eventuella kostnader du har för annan biljett under tiden från det att du gjort förlustanmälan och fram till att du fått ditt ersättningskort. SL ersätter inte heller kostnader eller skada som eventuellt uppkommer till följd av förlusten. Förlustgarantin gäller inte om SL dragit in eller spärrat ditt SL Access-kort. Resenären får normalt ett nytt kort inom fyra arbetsdagar från det att förlustanmälan lämnats in till SL. Under tiden fram till dess att resenären får det nya kortet åker Resenären med SL-trafiken på egen bekostnad. Återköp Resenär som inte längre har användning för sin biljett har under vissa förutsättningar möjlighet att få biljetten återköpt av SL. Återköp till periodbiljettens fulla värde är alltid möjligt före biljettens giltighetsperiod startat, d.v.s. innan biljetten tagits i bruk. Vid återköp av påladdat belopp för reskassan tas en administrativ avgift ut. När biljetten väl tagits i bruk kan återköp bara göras avseende biljetter med längre giltighetstid än 30 dagar. Återköpsvärdet minskas dock med en viss summa per passerad dag. För närmare information se sl.se. Vid återbetalning måste legitimation uppvisas. Resegaranti SL:s ansvar för förseningar, inställda resor och följder därav begränsar sig till följande resegaranti. SL ersätter i efterhand utlägg för taxiresa, bilresa alternativt resor med annat trafikbolag med upp till 800 kronor per resa när Resenärer riskerar att komma mer än 20 minuter för sent på grund av störningar i trafiken eller på grund av att informationen är bristfällig eller uteblir. SL ersätter inte dricks. Då ersättning begärs från SL måste det fullständiga ersättningskravet avseende en uppkommen situation ske vid ett och samma tillfälle. Begäran om ersättning skall göras på särskild blankett och inkludera den dokumentation, d.v.s. originalkvitton m.m., som hänvisas till på blanketten. Vid taxiresor ska alltid taxameterkvitto bifogas. Begäran skall ha inkommit till SL inom tre månader från aktuellt resedatum. En överklagan om beslut av resegarantiärende skall ha inkommit till SL inom tre månader från datumet för avslaget. Resegarantin gäller dock inte vid förseningar orsakade av: planerade arbeten i trafiken som SL informerat om. arbetskonflikt t ex strejk eller lockout. strömavbrott i stora delar av Stockholm. extrema väderförhållanden såsom snöoväder, stormar, översvämning. större polisavspärrningar. För resor över länsgränsen (Gnesta, Bålsta och Uppsala) gäller endast SL:s resegaranti för den trafik som faktiskt utförs av SL. Vid förseningar i lokala resor i annat län kan inte SL:s resegaranti nyttjas. I Waxholmsbolagets tidtabell finns det

4 4(6) angivet till vilka båtturer det finns anslutningar med SL-trafiken. För det fall SL:s anslutningar är försenade kan resegaranti utgå. Försäljning till skolor och företagsförsäljning För försäljning till skolor och företag gäller även villkoren på sl.se/foretag. Resenärer med funktionsnedsättning I tidtabellerna finns angivet om respektive fordon är särskilt anpassat för resenärer med funktionsnedsättning. Detta anges även med dekaler på fordonens utsida. Skulle det som utlovats i tidtabellerna inte vara uppfyllt eller om hissar/rulltrappor inte fungerar är detta för resenären en grund för att nyttja tillgänglighetsgarantin/resegarantin. Tillgänglighetsgaranti vid planerad störning Vid planerad ombyggnad som SL informerat om eller vid andra tillfällen där resenären har information om att rulltrappa/hiss är trasig innan resan påbörjas gäller följande för tillgänglighetsgarantin: Resenären får åka från den station där rulltrappa/hiss är ur funktion till närmsta station, i valfri färdriktning, som är tillgänglig för resenär med funktionsnedsättning. Samma villkor gäller vid resa till station där hiss/rulltrappa inte fungerar. Tillgänglighetsgaranti vid akut störning Vid de tillfällen då en resenär med funktionsnedsättning inte känner till att rulltrappa/hiss fungerar innan resan påbörjas och resenären riskerar att bli mer än 20 minuter försenad till sin slutdestination pga att hiss/rulltrappa är ur funktion gäller samma villkor som för resegarantin i övrigt, resenären kan åka till sin slutdestination. När det anges att en anläggning eller ett fordon är anpassat för rullstolsburna avses elektriska rullstolar av klass B eller mindre. Från ett stort antal stationer erbjuds ledsagare alternativt assistans av personal som har tillgång till portabel ramp. Ledsagare/assistans måste i förväg beställas genom SL Kundtjänst. Alla som själva känner behov av ledsagning har rätt till ledsagning i SLtrafiken. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet. Ordning och säkerhet Resenären är skyldig att följa bestämmelserna i ordningslagen (buss och tunnelbana), järnvägslagen (pendeltåg och lokalbanor), annan från tid till annan tillämplig lagstiftning samt dessa Allmänna köp- och resevillkor. Resenär är vidare skyldig att följa trafikpersonals tillsägelser. Den som inte rättar sig efter dessa regler eller tillsägelser riskerad att bli avvisad. Trafikpersonal har rätt att avvisa resenär som inte innehar giltig biljett. Bagage får tas med så länge det utan besvär kan bäras av en person och inte är alltför skrymmande, kan medföra fara för säkerheten eller skäligen kan orsaka andra Resenärer obehag. Sällskapsdjur får medfölja utan extra kostnad i den bakre delen av bussen och i vagnar som inte är markerade med förbudsskylt (undantag om det avser ledarhund). Djur skall vara kopplade eller sitta i väska eller bur. En resenär får ta med högst två djur som inte sitter i väska eller bur. Cyklar får normalt inte tas med i SL-trafiken. Små barncyklar utan kedja får dock alltid tas med i SL-trafiken. Hopfälld cykel får också medtagas. Vissa undantag görs även för Saltsjöbanan och pendeltåg, där cykel får tas med på vissa sträckor och tider. För mer information och förutsättningar se respektive tidtabell, sl.se eller kontakta SL Kundtjänst.

5 5(6) Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att åka inlines, skateboard eller liknande i SLtrafiken. Rullstol och rullator får fritt tas med. Resenär i rullstol eller med rullator får åka utan kostnad på buss. Detta gäller dock inte när man åker med en buss där någon annan än föraren kontrollerar eller tar betalt för biljetten. På buss är maxlängd för rullstol 120 cm. Elrullstol med styre får inte tas med på buss. Maxvikt för rullstol är 300 kg för alla trafikslag. Förtäring av mat som riskerar att vålla obehag p.g.a. stark lukt, förstöra fordonsinredning eller kladda ner samt drycker som innehåller alkohol är inte tillåtet i SL-trafiken. Rökning är inte tillåtet i SL-trafiken. Det är inte tillåtet att förorena eller skräpa ner i SL-trafiken. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att framföra musik i SL-trafiken. Affischering är inte tillåten. Filmning eller fotografering är tillåtet för privat bruk men i kommersiellt syfte krävs skriftligt tillstånd. Försäljning förutsätter att SL givit skriftligt tillstånd. Egendom av farlig beskaffenhet såsom laddade vapen, ammunition, eldfarlig eller explosiv egendom får inte tas med i SL-trafiken. Ansvar för medförda saker Resenären skall själv ha uppsikt över de saker som medförs. Resenären ansvarar för skador på eller stöld av dessa saker liksom för skador som sakerna åsamkar fordonet, personal, andra resande eller resandes egendom. För det fall SL blir ersättningsskyldigt mot annan Resenär eller s.k. tredje man för skada, som orsakats av medförd sak, skall den Resenär som medfört saken i fråga hålla SL skadelöst för den kostnad som därmed uppkommer. Personuppgifter SL är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter som samlas in om Resenärer. Sådan insamling sker bland annat i samband med att Resenär köper biljetter och kort via e-handel, begär återköp av kort eller biljetter, utnyttjar förlustgarantin respektive resegaranti, vänder sig till SL Kundtjänst, registrerar sig i Mitt SL (ett användarkonto på sl.se) eller då en Resenär vid annan kontakt frivilligt lämnar personuppgifter till SL eller SL Kundtjänst. SL behandlar de insamlade personuppgifterna huvudsakligen för att kunna fullfölja och administrera avtal med Resenären exempelvis genom köp av biljetter och kort samt tillhandahållande av tjänster inom ramen för Mitt SL, behandling av begäran om återköp av kort och biljetter samt begäran om utnyttjande av förlustgaranti avseende SL Accesskort respektive SL:s resegaranti, hantering av förfrågningar som ställts till SL kundtjänst samt för att i övrigt kunna administrera förhållandet med Resenär och för att uppfylla åtaganden gentemot Resenären. De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen Resenärens (och i förekommande fall Resenärens barns) namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och bankuppgifter samt andra uppgifter som Resenären självmant lämnar.

6 6(6) SL behandlar Resenärens personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och tillämpliga beslut från Datainspektionen. SL lämnar inte ut några personuppgifter till utomstående, förutom i det fall det krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Resenären. Resenär har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan ställd till SL, få besked om vilka personuppgifter om Resenären som SL behandlar och hur SL behandlar dessa. En sådan ansökan skall ställas till: AB SL Personuppgiftsombudet Stockholm Resenären har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som SL behandlar om Resenär. Resenären har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Resenär samtycker till att SL behandlar personuppgifter om Resenären i enlighet med vad som framgår i dessa Allmänna köp- och resevillkor. Ansvar person- och sakskada Ansvar för person- och sakskada som uppkommer i SL-trafiken regleras i järnvägstrafiklagen och trafikskadelagen. Utöver detta ansvar och ansvar i enlighet med SL:s resegaranti är SL:s skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov vårdslöshet. Inträffar person- och/eller sakskada skall Resenären kontakta SL Kundtjänst för närmare anvisningar. Hittegods Hittegods skall överlämnas till trafikpersonal utan krav på ersättning. Kontakta SL SL Kundtjänst: Telefon: E-post: via webbformulär på sl.se (Hittas under fliken Kontakta oss, Skriv till oss) Adress: SL Kundtjänst Box Stockholm Fax: Internet: sl.se Hittegods: Klara Östra Kyrkogata 6 (för öppettider kontakta SL Kundtjänst)

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Susanne Jönsson Avd. Försäljning Susanne.jonsson@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-03-03 Dnr 1 (2) Kollektivtrafiknämnden Revidering i resevillkor för kollektivtrafiken

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Gäller från den 1 januari 2015 I. RESEVILLKORENS TILLÄMPNING 1.1 Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige gäller från den 1 april 2014 I. ReseVILLKoRens tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Gäller från den december I. RESEVILLKORENS TILLÄMPNING 1.1 Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår av

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan

Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan ÄRENDE 25 2012-06-01 Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN RIKSFÄRDTJÄNST BOKNING AV RESA Beviljad resa beställs hos Enheten för bistånd och stöd. Telefon 0371-814 29 eller 0371-811 29. Beviljad resa med allmänna kommunikationer beställs minst 14 vardagar innan

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Beslut Dnr 2007-10-30 550-2007 AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Datainspektionens

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Helt poänglöst bara billigare!

Helt poänglöst bara billigare! Förm å nskort Helt poänglöst bara billigare! Läs mer om kortets alla funktioner och användningsområden. Och nu ingår självscanning! Bra mat som alla har råd med Samla inte poäng. Handla billigare istället.

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

3. Normalvillkoren gäller även då SJ AB använder vägfordon, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen.

3. Normalvillkoren gäller även då SJ AB använder vägfordon, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen. SJ AB NORMALVILLKOR I JÄRNVÄGSTRAFIK Inledande bestämmelser 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag i järnvägstrafiklagen (se bilaga 1) och därutöver

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Allmänna villkor för tågresor

Allmänna villkor för tågresor 1 INLEDNING Resenärens och Veolia Transports skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2014

Resa med färdtjänst Februari 2014 Resa med färdtjänst Februari 2014 Sjukresor Som färdtjänstresenär har du även rätt till sjukresor. Om du behöver åka till landstingsansluten vård och behandling kan du få sjukresor av din vårdgivare. Du

Läs mer