FACIT. Vilket ord? a) Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT. Vilket ord? a) Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing"

Transkript

1 1:1 FACIT Kapitel 1 Företagande i en global värld 1. Marknaden är en plats där köpare och säljare möts. 2. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 4. Man räknar med att cirka tio procent av Sveriges BNP utgörs av eport. 5. Det mesta av vår utrikeshandel sker med andra EU-länder. 6. Outsourcing kan innebära att företag lägger ut tillverkning på underleverantörer i stället för att själva tillverka produkterna. 7. Den globala handeln har underlättats av internet och förbättrade telekommunikationer. 8. Marknadsekonomi innebär att alla har rätt att starta företag och konkurrera på marknaden. 9. I Sverige har vi marknadsekonomi inom alla delar av samhället. 10. Marknaderna förändras eftersom kundernas önskemål förändras samtidigt som nya tekniska lösningar gör att nya produkter kan skapas. 1:2 1.. Marknad. Marknad är en plats där köpare och säljare möts. 2.. Produktmarknad. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3.. Byteshandel. Byteshandel är handel där man byter varor med varandra utan att använda några betalningsmedel. 4.. Bruttonationalprodukt. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 5.. Eport. Eport är när ett land säljer varor och tjänster till andra länder. 6.. Global handel. Global handel är ett annat ord för internationell handel över hela världen. 7.. Outsourcing. Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag sköta delar av verksamheten. 8.. Marknadsekonomi. Marknadsekonomi innebär att alla har rätt att starta företag och konkurrera på marknaden. 1:3 Vilket ord? Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing 1:4 Varför utrikeshandel? De främsta fördelarna är att man får tillgång till råvaror som eempelvis olja och eotiska frukter samt att varorna blir bättre och billigare om alla specialiserar sig på att tillverka det som man gör bäst till lägst kostnad. 1:5 Fördelar och nackdelar för Sverige? b) Fördelarna med utrikeshandel överväger starkt för Sverige eftersom vi har en stor eportsektor. Detta skapar arbetstillfällen och ger skatteinkomster som kan användas till eempelvis skola och sjukvård. Andra fördelar är att vi kan importera varor som eempelvis elektronik till låga priser. Vi får också tillgång till råvaror som inte finns i Sverige. Nackdelen med importen är att många jobb flyttar utomlands till låglöneländer. 1:6 Sveriges utrikeshandel Vi eporterar mest till (2011) miljarder skr: Tyskland (120, Norge (115), Storbritannien (85), USA (77), Danmark (74) och Finland (74) b) Vi importerar mest från (2011) miljarder skr: Tyskland (208), Norge (96), Danmark (93), Nederländerna (71), Storbritannien (67) och Ryssland (63) c) Fyra viktiga eport-varugrupper (2011): verkstadsvaror (46,4%), mineralvaror (12,0%), kemivaror (11,4%) och skogsvaror (10,6%). d) Fyra viktiga import-varugrupper (2011): Verkstadsvaror (42,0%), Energivaror (14,3%), Kemivaror (12,3%), Mineralvaror (9,3%) 1:7 Outsourcing Egen lösning. Ett eempel kan vara en skola som Bromma gymnasium som lägger ut IT-verksamhet, skolmat, cafeteria och städning på andra företag. Fördelarna kan vara att man köper kompetens som man själv saknar och att det blir billigare. 4 elevfacit elevfacit 5

2 2:1 Kapitel 2 Tillvät och hållbar utveckling 1. Långsiktigt hållbar utveckling handlar bland annat om att bevara de ekologiska kretsloppen. 2. Icke förnyelsebara resurser återbildas inte och kommer därför att ta slut förr eller senare. 3. Icke förnyelsebara resurser kallas också ibland ändliga resurser. 4. Eempel på en icke förnyelsebar resurs kan vara fiskbeståndet i ett hav. 5. Den så kallade väthuseffekten beror huvudsakligen på förbränning av fossila bränslen som eempelvis olja och stenkol. 6. CSR är en förkortning av begreppet Corporate Safety Resources. 7. CSR handlar om företagens sociala ansvar i samhället. 8. Hållbar utveckling brukar indelas i områdena ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. 9. En hållbarhetsplan för ett företag bör visa att deras verksamhet inte medför någon negativ påverkan på de ekologiska systemen. 10. Social hållbarhet innebär att man bygger ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 2:2 1.. Icke förnyelsebara resurser. Icke förnyelsebara resurser är resurser som eempelvis olja och stenkol som inte återbildas och därför kommer att ta slut en dag. 2.. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility är en benämning på företagens samhällsansvar som bland annat innebär att de arbetar med miljöfrågor för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. 3.. Hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att produktion och annat sker så att jordens resurser bevaras för kommande generation. 4.. Ekologisk hållbar utveckling. En ekologisk hållbar utveckling innebär att naturens kretslopp behåller sin produktionsförmåga för all framtid. 5.. Ekonomisk hållbar utveckling. Ekonomisk hållbar utveckling handlar om att hushålla med materiella och mänskliga resurser så att de håller på lång sikt. 6.. Socialt hållbar utveckling. Socialt hållbar utveckling innebär att man bygger ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 7.. Hållbarhetsredovisning. Företag brukar ofta själva välja att upprätta en hållbarhetsredovisning där de visar vilken påverkan som deras verksamhet har på de ekologiska systemen. 2:3 Vilket ord? Icke förnyelsebar resurs b) Väthuseffekt d) Corporate Social Responsibility e) Ekonomiskt hållbar utveckling. f) Socialt hållbar utveckling g) Ekologiskt hållbar utveckling 2:4 Olika resurser Olja, kol och naturgas. b) Skog och fiskebestånd. c) Vackra naturområden och kulturbyggnader. 2:5 Alternativa energikällor Eempelvis vindkraft, etanol, biobränsle, vågkraft och solenergi. 2:6 Företags miljöarbete Egna lösningar. 2:7 Skolans arbete Egna lösningar. 6 elevfacit elevfacit 7

3 3:1 Kapitel 3 Planering och beslut 1. Kvalitativa mål är mätbara och uttrycks i regel med siffror. 2. Ett kvantitativt mål kan vara att öka omsättningen med 10 procent. 3. Taktisk planering har en längre tidshorisont än strategisk planering. 4. Den operativa planeringen handlar om företagets löpande aktiviteter. 5. En ekonomisk frågeställning är ett problem inom ett område som man diskuterar och försöker lösa utifrån olika aspekter. 6. Dålig konkurrens på en marknad medför troligen att priserna blir högre. 7. Enligt Medbestämmandelagen måste personalen informeras om väsentliga förändringar i ett företag. 8. Enligt Lagen om anställningsskydd kan tillsvidareanställd personal aldrig sägas upp. 9. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. 10. Inköpskostnader, konkurrenternas priser och kundernas betalningsvilja påverkar vilket pris ett företag sätter på en vara. 3:2 1.. Kvantitativt mål. Ett kvantitativt mål är mätbart och uttrycks regel i siffror. 2.. Kvalitativt mål. Ett kvalitativt mål är mer allmänt hållet och kan inte uttryckas i siffror. 3.. Strategisk planering. Strategisk planering är mest långsiktig och handlar eempelvis om vilka produkter företaget ska satsa på, vilka marknader man ska rikta in sig på och vilka kunder man ska vända sig till. 4.. Taktisk planering. I den taktiska planeringen planeras verksamheten så att de långsiktiga mål som uttrycktes i den strategiska planeringen kan förverkligas. 5.. Operativ planering. Den operativa planeringen visar de löpande aktiviteter som ett företag måste genomföra för att verksamheten ska fungera. 6.. Ekonomisk frågeställning. En ekonomisk frågeställning är ett problem inom ett område som man diskuterar och försöker lösa utifrån olika aspekter. 7.. Bolagsstämman. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ där alla aktieägare kan vara med och rösta. 8.. Medbestämmandelagen. Medbestämmandelagen är en lag som ger anställda rätt att förhandla och rätt att ta del av viktig information inom ett företag. 9.. Lagen om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd innehåller regler för hur personal får sägas upp. Den innehåller också turordningsregler när personal måste sägas upp på grund av arbetsbrist. 3:3 Vilka begrepp? Operativ planering b) Strategisk planering c) Kvantitativa mål d) Kvalitativa mål e) Taktisk planering f) Medbestämmandelagen g) Lagen om anställningsskydd 3:4 Import och smycken Egen lösning. 3:5 Grönsaksbutiken Grönt & Rött Egen lösning. 3:6 Medbestämmandelagen (MBL). (41 ) Fredsplikten förhindrar arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal att vidta stridsåtgärder som strejk eller lockout mot motparten. Sympatiåtgärder förhindras dock ej genom detta. b). Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och andra anställningsavtal för arbetstagare. c). Arbetsgivare har skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden. d). Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. 3:7 Lagen om anställningsskydd (LAS). Tillsvidareanställning är i princip detsamma som fast anställning. Den har ingen tidsbegränsning. b). Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att säga upp en person. Sakliga skäl kan endast vara brist på arbetsuppgifter eller att den anställde har misskött sig. c). Ålder eller sjukdom utgör i sig inte saklig grund för uppsägning. Däremot kan sjukdom medföra saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Detta innebär att sjukdomen förhindrar den anställde att utföra de arbetsuppgifter han/hon är anställd för och arbetsgivaren saknar möjlighet att erbjuda anpassade eller alternativa arbetsuppgifter. d). Här tittar man på hur länge man varit anställd. Den som har kortast anställningstid får gå först och den med längst anställningstid går sist. Vid lika lång anställningstid får den som är yngst gå först. e). Tur ordningsreglerna har flera undantag och kan dessutom åsidosättas genom kollektivavtal. 8 elevfacit elevfacit 9

4 4:1 Kapitel 4 Företagsformer och mer om företag 1. Näringsfrihet innebär att nästan vem som helst, med vissa undantag får starta ett eget företag. 2. Semesterresor, restaurangbesök och modekläder räknas som primära behov. 3. Den yttre affärsidén handlar om att göra rätt saker medan den inre affärsidén talar om hur företaget ska göra dem på rätt sätt. 4. Sekundära behov måste tillfredsställas för att vi ska överleva. 5. En affärsplan är en strukturerad beskrivning av affärsidén där man också beskriver hur man ska genomföra den 6. Målgrupp är den grupp av människor som företaget har valt att rikta sig till 7. I en affärsplan bör man ta reda på vilka konkurrenter som man har 8. En likviditetsbudget visar förväntade intäkter och kostnader för ett år 9. Ett företags kapitalbehov brukar beräknas i en finansieringsplan. 10. När man anlitar leverantörer ska man alltid välja den som är billigast. 4:2 1.. Affärsidé. Affärsidén är den grundläggande idé som företaget är uppbyggt kring. 2.. Primära behov. Primära behov är de behov som måste tillfredsställas för att vi ska överleva, som eempelvis mat, dryck, någonstans att sova och kläder för att skydda kroppen. 3.. Sekundära behov. Sekundära behov kommer i andra hand och är inte lika viktiga att uppfylla. Till sådana räknas till eempel semesterresor, fritidsaktiviteter, restaurangbesök, elektriska apparater och modekläder. 4.. Yttre affärsidé. Yttre affärsidé handlar om att göra rätt saker gentemot kunden. 5.. Inre affärsidé. Inre affärsidén beskriver hur man ska göra för att förverkliga den yttre affärsidén. 6.. Affärsplan. Affärsplanen är ett skriftligt dokument där man beskriver affärsidén och hur man har tänkt genomföra den. 7.. Målgrupp. Målgrupp är den del av marknaden som man har valt att rikta sin marknadsföring till. 8.. Likviditetsbudget. En budget som jämför inbetalningar med utbetalningar och räknar fram behovet av likvida medel. 9.. Finansieringsplan. En skriftlig plan som beräknar kapitalbehovet för ett företag. 4:3 Vilka begrepp?. Primära behov b). Yttre affärsidé c). Näringsfrihet d). Affärsplan e). Målgrupp f). Kapitalbehov 4:4 Vilka är behoven?. Att kunna resa till olika platser och samtidigt ha ett lättillgängligt boende. b). Möjligheten för resenärer att inta en snabb och enkel måltid. c). Att försöka motverka åldrandet och se ung ut. d). Möjlighet att träna löpning för personer som har dåliga fötter eller knän eller som av andra orsaker behöver etra bra stötdämpning. 4:5 Wilhelm och Pelle De bör bland annat fundera på om de har den kompetens som behövs för att driva verksamheten. De bör vidare se om de kan få tillgång till ändamålsenliga lokaler. De bör också se över kapitalbehovet och göra budgetar för att se om verksamheten kan ihop ekonomiskt. b) Kapitalbehov: (14* ) = kronor - Egen kapitalinsats: kronor Lånebehov: = kronor 4:6 Val av leverantör Leverantör Klickdata Datorhallen Webbutiken Datorer Rabatt * Frakt Totalkostnad *( ) 10 elevfacit elevfacit 11

5 4:7 Likviditetsbudget jan feb mars Ingående likvida medel Inbetalningar Utbildningsarvoden :1 Kapitel 5 Ledaren 1. Ledaren ska ta vara på organisationens resurser på bästa sätt. Utbetalningar Inköp av datorer mm Nettolöner Personalskatter Arbetsgivaravgifter Lokalhyra Övriga utgifter Ränta Amortering Summa utbetalningar Månadens överskott/underskott Utgående likvida medel b). Ja, pengarna räcker mer än väl i tre månader. c). De löpande utgifterna ser ut att vara högre än inkomsterna. Vilket på sikt leder till förlust och att pengarna så småningom tar slut. De kan lösa detta med att försöka förhandla sig till högre arvoden eller genom att sänka övriga kostnader. Ett annat alternativ är att de sänker lönerna till sig själva. 4:8 Affärsplan för pensionat Warfsholm. Att erbjuda en trevlig och bekväm semester med golf, vacker natur och pensionatet som utgångspunkt för sightseeing. b). Marknaden är alla semesterfirare i Sverige och utomlands. Den målgrupp man bör vända sig till är rimligen personer på fastlandet som har råd att bo på pensionat och som vill ha en lugn semester. En idé skulle kunna vara att vända sig till golfspelare eftersom det finns många fina banor i närheten. c). Ett pensionat har knappast råd att genomföra dyra reklamkampanjer i stora dagstidningar och teve. Det bästa vore nog att välja specialtidningar som målgruppen läser. Samt att använda turistbyråer som man kan vända sig till om man vill semestra på Gotland. d). Konkurrenter är andra hotell, stugbyar och pensionat på Gotland. e). Olika kompetenser behövs. Ledningen behöver kunna ekonomi och administration. Dessutom behövs kockar och servitörer till restaurangen. Vidare behövs städpersonal och personal som kan sköta om fastigheterna så att allt fungerar. f). Det bästa vore att kunna locka fler gäster under lågsäsong när beläggningen är låg. Kanske kunde man erbjuda konferenser eller golfpaket höst och vår? 2. Humankapital innebär medarbetarnas kunskaper och vilja. 3. Ledaren har inget ansvar i organisationen. 4. Ledaren ska vara en förebild. 5. Kvalitativa mål mäts genom intervjuer och enkäter. 6. Kvantitativa mål är inte mätbara. 7. Ledarskapets 3R består av resultat, relationer och resurser. 8. En formell ledare är utsedd av företaget. 9. En informell ledare har befogenheter. 10. Modernt ledarskap innebär att se till medarbetarens behov. 5:2 1.. Ledarskap. Ledarskap är teorin kring hur människor motiveras och hur man ska bemöta dem på bästa sätt för att bidra till att en organisation utvecklas i riktning med uppsatta mål. 2.. Ledare. Är en person som har egenskaper eller kompetens som bidrar till att man ser upp till personen och att den har förmågan att utveckla individer eller grupper. Den går i fronten i en verksamhet, förening eller i en grupp och är en förebild. 3.. Humankapital. Humankapital är medarbetarnas kunskaper, vilja och erfarenheter. Dessa är viktigt att ta tillvara på, eftersom de kommer berika organisationen och hjälpa den att nå framgång. 4.. Kvantitativa mål. Detta är mätbara mål som är lätta att följa upp. Det kan vara antalet kunder man nå, hur många sjukdagar man vill komma ner i och ekonomiska mål att uppnå. 5.. Kvalitativa mål. Det är mål som är svårare att mäta. Det kan handla om kunders attityd gentemot företaget, trivsel på arbetsplatsen eller köpbeteenden hos kunder. 6.. Målstyrning. Det innebär att man i organisationen sätter upp både lång- och kortsiktiga mål som ska rikta arbetet som görs till att uppnå dessa. För att lyckas med målstyrning måste ledaren få alla att dra åt samma håll genom delaktighet R. Resurser, Relationer och Resultat. Dessa är de tre viktigaste övergripande områdena som en ledare har att jobba med för att nå framgång i organisationen. 8.. Formell ledare. Är en formellt utsedd person i en organisation med en anställning eller uppgift som ledare. Som formell ledare har en befogenheter att ta beslut och ansvara för tilldelade uppgifter. 9.. Informell ledare. En person som med hjälp av sin personlighet, kompetens eller erfarenhet lyckas få förtroende hos sina medarbetare och påverkar dem i en viss riktning. Det är denna som samlar folket kring sig och blir talespersonen gentemot den formella ledaren. 5:3 Ledarskapsuppgifter Första, tredje och sjätte punkten är typiska ledarskapuppgifter och de gemensamma för dem är att de alla är mer övergripande och ska göra att hela verksamheten ska fungera. 12 elevfacit elevfacit 13

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi 1. Uppgiftsbok. Sanoma Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi 1. Uppgiftsbok. Sanoma Utbildning Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok Bo Egervall Eva Blomkvist Sanoma Utbildning Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Outsourcing & offshoring. en facklig checklista

Outsourcing & offshoring. en facklig checklista Outsourcing & offshoring en facklig checklista Outsourcing & offshoring en facklig checklista 4 Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................6

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer