FACIT. Vilket ord? a) Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT. Vilket ord? a) Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing"

Transkript

1 1:1 FACIT Kapitel 1 Företagande i en global värld 1. Marknaden är en plats där köpare och säljare möts. 2. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 4. Man räknar med att cirka tio procent av Sveriges BNP utgörs av eport. 5. Det mesta av vår utrikeshandel sker med andra EU-länder. 6. Outsourcing kan innebära att företag lägger ut tillverkning på underleverantörer i stället för att själva tillverka produkterna. 7. Den globala handeln har underlättats av internet och förbättrade telekommunikationer. 8. Marknadsekonomi innebär att alla har rätt att starta företag och konkurrera på marknaden. 9. I Sverige har vi marknadsekonomi inom alla delar av samhället. 10. Marknaderna förändras eftersom kundernas önskemål förändras samtidigt som nya tekniska lösningar gör att nya produkter kan skapas. 1:2 1.. Marknad. Marknad är en plats där köpare och säljare möts. 2.. Produktmarknad. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3.. Byteshandel. Byteshandel är handel där man byter varor med varandra utan att använda några betalningsmedel. 4.. Bruttonationalprodukt. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 5.. Eport. Eport är när ett land säljer varor och tjänster till andra länder. 6.. Global handel. Global handel är ett annat ord för internationell handel över hela världen. 7.. Outsourcing. Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag sköta delar av verksamheten. 8.. Marknadsekonomi. Marknadsekonomi innebär att alla har rätt att starta företag och konkurrera på marknaden. 1:3 Vilket ord? Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing 1:4 Varför utrikeshandel? De främsta fördelarna är att man får tillgång till råvaror som eempelvis olja och eotiska frukter samt att varorna blir bättre och billigare om alla specialiserar sig på att tillverka det som man gör bäst till lägst kostnad. 1:5 Fördelar och nackdelar för Sverige? b) Fördelarna med utrikeshandel överväger starkt för Sverige eftersom vi har en stor eportsektor. Detta skapar arbetstillfällen och ger skatteinkomster som kan användas till eempelvis skola och sjukvård. Andra fördelar är att vi kan importera varor som eempelvis elektronik till låga priser. Vi får också tillgång till råvaror som inte finns i Sverige. Nackdelen med importen är att många jobb flyttar utomlands till låglöneländer. 1:6 Sveriges utrikeshandel Vi eporterar mest till (2011) miljarder skr: Tyskland (120, Norge (115), Storbritannien (85), USA (77), Danmark (74) och Finland (74) b) Vi importerar mest från (2011) miljarder skr: Tyskland (208), Norge (96), Danmark (93), Nederländerna (71), Storbritannien (67) och Ryssland (63) c) Fyra viktiga eport-varugrupper (2011): verkstadsvaror (46,4%), mineralvaror (12,0%), kemivaror (11,4%) och skogsvaror (10,6%). d) Fyra viktiga import-varugrupper (2011): Verkstadsvaror (42,0%), Energivaror (14,3%), Kemivaror (12,3%), Mineralvaror (9,3%) 1:7 Outsourcing Egen lösning. Ett eempel kan vara en skola som Bromma gymnasium som lägger ut IT-verksamhet, skolmat, cafeteria och städning på andra företag. Fördelarna kan vara att man köper kompetens som man själv saknar och att det blir billigare. 4 elevfacit elevfacit 5

2 2:1 Kapitel 2 Tillvät och hållbar utveckling 1. Långsiktigt hållbar utveckling handlar bland annat om att bevara de ekologiska kretsloppen. 2. Icke förnyelsebara resurser återbildas inte och kommer därför att ta slut förr eller senare. 3. Icke förnyelsebara resurser kallas också ibland ändliga resurser. 4. Eempel på en icke förnyelsebar resurs kan vara fiskbeståndet i ett hav. 5. Den så kallade väthuseffekten beror huvudsakligen på förbränning av fossila bränslen som eempelvis olja och stenkol. 6. CSR är en förkortning av begreppet Corporate Safety Resources. 7. CSR handlar om företagens sociala ansvar i samhället. 8. Hållbar utveckling brukar indelas i områdena ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. 9. En hållbarhetsplan för ett företag bör visa att deras verksamhet inte medför någon negativ påverkan på de ekologiska systemen. 10. Social hållbarhet innebär att man bygger ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 2:2 1.. Icke förnyelsebara resurser. Icke förnyelsebara resurser är resurser som eempelvis olja och stenkol som inte återbildas och därför kommer att ta slut en dag. 2.. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility är en benämning på företagens samhällsansvar som bland annat innebär att de arbetar med miljöfrågor för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. 3.. Hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att produktion och annat sker så att jordens resurser bevaras för kommande generation. 4.. Ekologisk hållbar utveckling. En ekologisk hållbar utveckling innebär att naturens kretslopp behåller sin produktionsförmåga för all framtid. 5.. Ekonomisk hållbar utveckling. Ekonomisk hållbar utveckling handlar om att hushålla med materiella och mänskliga resurser så att de håller på lång sikt. 6.. Socialt hållbar utveckling. Socialt hållbar utveckling innebär att man bygger ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 7.. Hållbarhetsredovisning. Företag brukar ofta själva välja att upprätta en hållbarhetsredovisning där de visar vilken påverkan som deras verksamhet har på de ekologiska systemen. 2:3 Vilket ord? Icke förnyelsebar resurs b) Väthuseffekt d) Corporate Social Responsibility e) Ekonomiskt hållbar utveckling. f) Socialt hållbar utveckling g) Ekologiskt hållbar utveckling 2:4 Olika resurser Olja, kol och naturgas. b) Skog och fiskebestånd. c) Vackra naturområden och kulturbyggnader. 2:5 Alternativa energikällor Eempelvis vindkraft, etanol, biobränsle, vågkraft och solenergi. 2:6 Företags miljöarbete Egna lösningar. 2:7 Skolans arbete Egna lösningar. 6 elevfacit elevfacit 7

3 3:1 Kapitel 3 Planering och beslut 1. Kvalitativa mål är mätbara och uttrycks i regel med siffror. 2. Ett kvantitativt mål kan vara att öka omsättningen med 10 procent. 3. Taktisk planering har en längre tidshorisont än strategisk planering. 4. Den operativa planeringen handlar om företagets löpande aktiviteter. 5. En ekonomisk frågeställning är ett problem inom ett område som man diskuterar och försöker lösa utifrån olika aspekter. 6. Dålig konkurrens på en marknad medför troligen att priserna blir högre. 7. Enligt Medbestämmandelagen måste personalen informeras om väsentliga förändringar i ett företag. 8. Enligt Lagen om anställningsskydd kan tillsvidareanställd personal aldrig sägas upp. 9. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. 10. Inköpskostnader, konkurrenternas priser och kundernas betalningsvilja påverkar vilket pris ett företag sätter på en vara. 3:2 1.. Kvantitativt mål. Ett kvantitativt mål är mätbart och uttrycks regel i siffror. 2.. Kvalitativt mål. Ett kvalitativt mål är mer allmänt hållet och kan inte uttryckas i siffror. 3.. Strategisk planering. Strategisk planering är mest långsiktig och handlar eempelvis om vilka produkter företaget ska satsa på, vilka marknader man ska rikta in sig på och vilka kunder man ska vända sig till. 4.. Taktisk planering. I den taktiska planeringen planeras verksamheten så att de långsiktiga mål som uttrycktes i den strategiska planeringen kan förverkligas. 5.. Operativ planering. Den operativa planeringen visar de löpande aktiviteter som ett företag måste genomföra för att verksamheten ska fungera. 6.. Ekonomisk frågeställning. En ekonomisk frågeställning är ett problem inom ett område som man diskuterar och försöker lösa utifrån olika aspekter. 7.. Bolagsstämman. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ där alla aktieägare kan vara med och rösta. 8.. Medbestämmandelagen. Medbestämmandelagen är en lag som ger anställda rätt att förhandla och rätt att ta del av viktig information inom ett företag. 9.. Lagen om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd innehåller regler för hur personal får sägas upp. Den innehåller också turordningsregler när personal måste sägas upp på grund av arbetsbrist. 3:3 Vilka begrepp? Operativ planering b) Strategisk planering c) Kvantitativa mål d) Kvalitativa mål e) Taktisk planering f) Medbestämmandelagen g) Lagen om anställningsskydd 3:4 Import och smycken Egen lösning. 3:5 Grönsaksbutiken Grönt & Rött Egen lösning. 3:6 Medbestämmandelagen (MBL). (41 ) Fredsplikten förhindrar arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal att vidta stridsåtgärder som strejk eller lockout mot motparten. Sympatiåtgärder förhindras dock ej genom detta. b). Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och andra anställningsavtal för arbetstagare. c). Arbetsgivare har skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden. d). Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. 3:7 Lagen om anställningsskydd (LAS). Tillsvidareanställning är i princip detsamma som fast anställning. Den har ingen tidsbegränsning. b). Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att säga upp en person. Sakliga skäl kan endast vara brist på arbetsuppgifter eller att den anställde har misskött sig. c). Ålder eller sjukdom utgör i sig inte saklig grund för uppsägning. Däremot kan sjukdom medföra saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Detta innebär att sjukdomen förhindrar den anställde att utföra de arbetsuppgifter han/hon är anställd för och arbetsgivaren saknar möjlighet att erbjuda anpassade eller alternativa arbetsuppgifter. d). Här tittar man på hur länge man varit anställd. Den som har kortast anställningstid får gå först och den med längst anställningstid går sist. Vid lika lång anställningstid får den som är yngst gå först. e). Tur ordningsreglerna har flera undantag och kan dessutom åsidosättas genom kollektivavtal. 8 elevfacit elevfacit 9

4 4:1 Kapitel 4 Företagsformer och mer om företag 1. Näringsfrihet innebär att nästan vem som helst, med vissa undantag får starta ett eget företag. 2. Semesterresor, restaurangbesök och modekläder räknas som primära behov. 3. Den yttre affärsidén handlar om att göra rätt saker medan den inre affärsidén talar om hur företaget ska göra dem på rätt sätt. 4. Sekundära behov måste tillfredsställas för att vi ska överleva. 5. En affärsplan är en strukturerad beskrivning av affärsidén där man också beskriver hur man ska genomföra den 6. Målgrupp är den grupp av människor som företaget har valt att rikta sig till 7. I en affärsplan bör man ta reda på vilka konkurrenter som man har 8. En likviditetsbudget visar förväntade intäkter och kostnader för ett år 9. Ett företags kapitalbehov brukar beräknas i en finansieringsplan. 10. När man anlitar leverantörer ska man alltid välja den som är billigast. 4:2 1.. Affärsidé. Affärsidén är den grundläggande idé som företaget är uppbyggt kring. 2.. Primära behov. Primära behov är de behov som måste tillfredsställas för att vi ska överleva, som eempelvis mat, dryck, någonstans att sova och kläder för att skydda kroppen. 3.. Sekundära behov. Sekundära behov kommer i andra hand och är inte lika viktiga att uppfylla. Till sådana räknas till eempel semesterresor, fritidsaktiviteter, restaurangbesök, elektriska apparater och modekläder. 4.. Yttre affärsidé. Yttre affärsidé handlar om att göra rätt saker gentemot kunden. 5.. Inre affärsidé. Inre affärsidén beskriver hur man ska göra för att förverkliga den yttre affärsidén. 6.. Affärsplan. Affärsplanen är ett skriftligt dokument där man beskriver affärsidén och hur man har tänkt genomföra den. 7.. Målgrupp. Målgrupp är den del av marknaden som man har valt att rikta sin marknadsföring till. 8.. Likviditetsbudget. En budget som jämför inbetalningar med utbetalningar och räknar fram behovet av likvida medel. 9.. Finansieringsplan. En skriftlig plan som beräknar kapitalbehovet för ett företag. 4:3 Vilka begrepp?. Primära behov b). Yttre affärsidé c). Näringsfrihet d). Affärsplan e). Målgrupp f). Kapitalbehov 4:4 Vilka är behoven?. Att kunna resa till olika platser och samtidigt ha ett lättillgängligt boende. b). Möjligheten för resenärer att inta en snabb och enkel måltid. c). Att försöka motverka åldrandet och se ung ut. d). Möjlighet att träna löpning för personer som har dåliga fötter eller knän eller som av andra orsaker behöver etra bra stötdämpning. 4:5 Wilhelm och Pelle De bör bland annat fundera på om de har den kompetens som behövs för att driva verksamheten. De bör vidare se om de kan få tillgång till ändamålsenliga lokaler. De bör också se över kapitalbehovet och göra budgetar för att se om verksamheten kan ihop ekonomiskt. b) Kapitalbehov: (14* ) = kronor - Egen kapitalinsats: kronor Lånebehov: = kronor 4:6 Val av leverantör Leverantör Klickdata Datorhallen Webbutiken Datorer Rabatt * Frakt Totalkostnad *( ) 10 elevfacit elevfacit 11

5 4:7 Likviditetsbudget jan feb mars Ingående likvida medel Inbetalningar Utbildningsarvoden :1 Kapitel 5 Ledaren 1. Ledaren ska ta vara på organisationens resurser på bästa sätt. Utbetalningar Inköp av datorer mm Nettolöner Personalskatter Arbetsgivaravgifter Lokalhyra Övriga utgifter Ränta Amortering Summa utbetalningar Månadens överskott/underskott Utgående likvida medel b). Ja, pengarna räcker mer än väl i tre månader. c). De löpande utgifterna ser ut att vara högre än inkomsterna. Vilket på sikt leder till förlust och att pengarna så småningom tar slut. De kan lösa detta med att försöka förhandla sig till högre arvoden eller genom att sänka övriga kostnader. Ett annat alternativ är att de sänker lönerna till sig själva. 4:8 Affärsplan för pensionat Warfsholm. Att erbjuda en trevlig och bekväm semester med golf, vacker natur och pensionatet som utgångspunkt för sightseeing. b). Marknaden är alla semesterfirare i Sverige och utomlands. Den målgrupp man bör vända sig till är rimligen personer på fastlandet som har råd att bo på pensionat och som vill ha en lugn semester. En idé skulle kunna vara att vända sig till golfspelare eftersom det finns många fina banor i närheten. c). Ett pensionat har knappast råd att genomföra dyra reklamkampanjer i stora dagstidningar och teve. Det bästa vore nog att välja specialtidningar som målgruppen läser. Samt att använda turistbyråer som man kan vända sig till om man vill semestra på Gotland. d). Konkurrenter är andra hotell, stugbyar och pensionat på Gotland. e). Olika kompetenser behövs. Ledningen behöver kunna ekonomi och administration. Dessutom behövs kockar och servitörer till restaurangen. Vidare behövs städpersonal och personal som kan sköta om fastigheterna så att allt fungerar. f). Det bästa vore att kunna locka fler gäster under lågsäsong när beläggningen är låg. Kanske kunde man erbjuda konferenser eller golfpaket höst och vår? 2. Humankapital innebär medarbetarnas kunskaper och vilja. 3. Ledaren har inget ansvar i organisationen. 4. Ledaren ska vara en förebild. 5. Kvalitativa mål mäts genom intervjuer och enkäter. 6. Kvantitativa mål är inte mätbara. 7. Ledarskapets 3R består av resultat, relationer och resurser. 8. En formell ledare är utsedd av företaget. 9. En informell ledare har befogenheter. 10. Modernt ledarskap innebär att se till medarbetarens behov. 5:2 1.. Ledarskap. Ledarskap är teorin kring hur människor motiveras och hur man ska bemöta dem på bästa sätt för att bidra till att en organisation utvecklas i riktning med uppsatta mål. 2.. Ledare. Är en person som har egenskaper eller kompetens som bidrar till att man ser upp till personen och att den har förmågan att utveckla individer eller grupper. Den går i fronten i en verksamhet, förening eller i en grupp och är en förebild. 3.. Humankapital. Humankapital är medarbetarnas kunskaper, vilja och erfarenheter. Dessa är viktigt att ta tillvara på, eftersom de kommer berika organisationen och hjälpa den att nå framgång. 4.. Kvantitativa mål. Detta är mätbara mål som är lätta att följa upp. Det kan vara antalet kunder man nå, hur många sjukdagar man vill komma ner i och ekonomiska mål att uppnå. 5.. Kvalitativa mål. Det är mål som är svårare att mäta. Det kan handla om kunders attityd gentemot företaget, trivsel på arbetsplatsen eller köpbeteenden hos kunder. 6.. Målstyrning. Det innebär att man i organisationen sätter upp både lång- och kortsiktiga mål som ska rikta arbetet som görs till att uppnå dessa. För att lyckas med målstyrning måste ledaren få alla att dra åt samma håll genom delaktighet R. Resurser, Relationer och Resultat. Dessa är de tre viktigaste övergripande områdena som en ledare har att jobba med för att nå framgång i organisationen. 8.. Formell ledare. Är en formellt utsedd person i en organisation med en anställning eller uppgift som ledare. Som formell ledare har en befogenheter att ta beslut och ansvara för tilldelade uppgifter. 9.. Informell ledare. En person som med hjälp av sin personlighet, kompetens eller erfarenhet lyckas få förtroende hos sina medarbetare och påverkar dem i en viss riktning. Det är denna som samlar folket kring sig och blir talespersonen gentemot den formella ledaren. 5:3 Ledarskapsuppgifter Första, tredje och sjätte punkten är typiska ledarskapuppgifter och de gemensamma för dem är att de alla är mer övergripande och ska göra att hela verksamheten ska fungera. 12 elevfacit elevfacit 13

Företagande i en global värld

Företagande i en global värld 1:1 FACIT Kapitel 1 Företagande i en global värld 1. Marknaden är en plats där köpare och säljare möts. 2. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3. Bruttonationalprodukten

Läs mer

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING EKONOMI OCH EKOLOGI Varor som vi köper och konsumerar är huvudsakligen tillverkade av råvaror som kommer från våra naturresurser. Ökad konsumtion medför bland annat ökad

Läs mer

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet. Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13 Provfrågor, skrivtid 60 minuter. Vid behov ytterligare 10 minuter = 70 minuter. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Försäljning (500*200) kr (350*200)

Försäljning (500*200) kr (350*200) budget för Café 2 800 000 kr Varuinköp Lokalkostnader Personalkostnad Diverse kostnader 1 300 000 kr 280 000 kr 600 000 kr 250 000 kr 2 430 000 kr 370 000 kr Budget för byggföretag 25 600 000 kr Varukostnad

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Grupp 1 Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför? Grupp 2 Kärnkraft (fusion och fission) Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING 01 LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING Tid: 60-80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: NO KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Värdera konsekvenser av olika

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Affärsplan För Projektet BULLEN Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Anders Arlborg Telefon: +46(0)70-653 8078 Adress:

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Våra världsdelar och kontinenter 1. Hur många är de stora kontinenterna och vad heter de? 2. Hur många världsdelar finns det? 3. Vilka två världsdelar ligger

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol Tornhagsskolan Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol De här frågorna är bra för att lära om det viktigaste om ekologi och alkohol. Du behöver Fokusboken.

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs

Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs och Camilla Molina, Utredningen om upphandling och villkor

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Välkomna till VBEA15!!!!

Välkomna till VBEA15!!!! Välkomna till VBEA15!!!! Institutionen för byggvetenskaper - byggproduktion Projektering Byggproduktion Förvaltning Rivning Husbyggnad - anläggning Construction Management The academic area of construction

Läs mer