FACIT. Vilket ord? a) Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT. Vilket ord? a) Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing"

Transkript

1 1:1 FACIT Kapitel 1 Företagande i en global värld 1. Marknaden är en plats där köpare och säljare möts. 2. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 4. Man räknar med att cirka tio procent av Sveriges BNP utgörs av eport. 5. Det mesta av vår utrikeshandel sker med andra EU-länder. 6. Outsourcing kan innebära att företag lägger ut tillverkning på underleverantörer i stället för att själva tillverka produkterna. 7. Den globala handeln har underlättats av internet och förbättrade telekommunikationer. 8. Marknadsekonomi innebär att alla har rätt att starta företag och konkurrera på marknaden. 9. I Sverige har vi marknadsekonomi inom alla delar av samhället. 10. Marknaderna förändras eftersom kundernas önskemål förändras samtidigt som nya tekniska lösningar gör att nya produkter kan skapas. 1:2 1.. Marknad. Marknad är en plats där köpare och säljare möts. 2.. Produktmarknad. Produktmarknad är alla som är potentiella köpare av en viss produkt. 3.. Byteshandel. Byteshandel är handel där man byter varor med varandra utan att använda några betalningsmedel. 4.. Bruttonationalprodukt. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 5.. Eport. Eport är när ett land säljer varor och tjänster till andra länder. 6.. Global handel. Global handel är ett annat ord för internationell handel över hela världen. 7.. Outsourcing. Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag sköta delar av verksamheten. 8.. Marknadsekonomi. Marknadsekonomi innebär att alla har rätt att starta företag och konkurrera på marknaden. 1:3 Vilket ord? Marknad b) Byteshandel c) Bruttonationalprodukt (BNP) d) Produktmarknad e) Marknadsekonomi f) Outsourcing 1:4 Varför utrikeshandel? De främsta fördelarna är att man får tillgång till råvaror som eempelvis olja och eotiska frukter samt att varorna blir bättre och billigare om alla specialiserar sig på att tillverka det som man gör bäst till lägst kostnad. 1:5 Fördelar och nackdelar för Sverige? b) Fördelarna med utrikeshandel överväger starkt för Sverige eftersom vi har en stor eportsektor. Detta skapar arbetstillfällen och ger skatteinkomster som kan användas till eempelvis skola och sjukvård. Andra fördelar är att vi kan importera varor som eempelvis elektronik till låga priser. Vi får också tillgång till råvaror som inte finns i Sverige. Nackdelen med importen är att många jobb flyttar utomlands till låglöneländer. 1:6 Sveriges utrikeshandel Vi eporterar mest till (2011) miljarder skr: Tyskland (120, Norge (115), Storbritannien (85), USA (77), Danmark (74) och Finland (74) b) Vi importerar mest från (2011) miljarder skr: Tyskland (208), Norge (96), Danmark (93), Nederländerna (71), Storbritannien (67) och Ryssland (63) c) Fyra viktiga eport-varugrupper (2011): verkstadsvaror (46,4%), mineralvaror (12,0%), kemivaror (11,4%) och skogsvaror (10,6%). d) Fyra viktiga import-varugrupper (2011): Verkstadsvaror (42,0%), Energivaror (14,3%), Kemivaror (12,3%), Mineralvaror (9,3%) 1:7 Outsourcing Egen lösning. Ett eempel kan vara en skola som Bromma gymnasium som lägger ut IT-verksamhet, skolmat, cafeteria och städning på andra företag. Fördelarna kan vara att man köper kompetens som man själv saknar och att det blir billigare. 4 elevfacit elevfacit 5

2 2:1 Kapitel 2 Tillvät och hållbar utveckling 1. Långsiktigt hållbar utveckling handlar bland annat om att bevara de ekologiska kretsloppen. 2. Icke förnyelsebara resurser återbildas inte och kommer därför att ta slut förr eller senare. 3. Icke förnyelsebara resurser kallas också ibland ändliga resurser. 4. Eempel på en icke förnyelsebar resurs kan vara fiskbeståndet i ett hav. 5. Den så kallade väthuseffekten beror huvudsakligen på förbränning av fossila bränslen som eempelvis olja och stenkol. 6. CSR är en förkortning av begreppet Corporate Safety Resources. 7. CSR handlar om företagens sociala ansvar i samhället. 8. Hållbar utveckling brukar indelas i områdena ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. 9. En hållbarhetsplan för ett företag bör visa att deras verksamhet inte medför någon negativ påverkan på de ekologiska systemen. 10. Social hållbarhet innebär att man bygger ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 2:2 1.. Icke förnyelsebara resurser. Icke förnyelsebara resurser är resurser som eempelvis olja och stenkol som inte återbildas och därför kommer att ta slut en dag. 2.. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility är en benämning på företagens samhällsansvar som bland annat innebär att de arbetar med miljöfrågor för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. 3.. Hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att produktion och annat sker så att jordens resurser bevaras för kommande generation. 4.. Ekologisk hållbar utveckling. En ekologisk hållbar utveckling innebär att naturens kretslopp behåller sin produktionsförmåga för all framtid. 5.. Ekonomisk hållbar utveckling. Ekonomisk hållbar utveckling handlar om att hushålla med materiella och mänskliga resurser så att de håller på lång sikt. 6.. Socialt hållbar utveckling. Socialt hållbar utveckling innebär att man bygger ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 7.. Hållbarhetsredovisning. Företag brukar ofta själva välja att upprätta en hållbarhetsredovisning där de visar vilken påverkan som deras verksamhet har på de ekologiska systemen. 2:3 Vilket ord? Icke förnyelsebar resurs b) Väthuseffekt d) Corporate Social Responsibility e) Ekonomiskt hållbar utveckling. f) Socialt hållbar utveckling g) Ekologiskt hållbar utveckling 2:4 Olika resurser Olja, kol och naturgas. b) Skog och fiskebestånd. c) Vackra naturområden och kulturbyggnader. 2:5 Alternativa energikällor Eempelvis vindkraft, etanol, biobränsle, vågkraft och solenergi. 2:6 Företags miljöarbete Egna lösningar. 2:7 Skolans arbete Egna lösningar. 6 elevfacit elevfacit 7

3 3:1 Kapitel 3 Planering och beslut 1. Kvalitativa mål är mätbara och uttrycks i regel med siffror. 2. Ett kvantitativt mål kan vara att öka omsättningen med 10 procent. 3. Taktisk planering har en längre tidshorisont än strategisk planering. 4. Den operativa planeringen handlar om företagets löpande aktiviteter. 5. En ekonomisk frågeställning är ett problem inom ett område som man diskuterar och försöker lösa utifrån olika aspekter. 6. Dålig konkurrens på en marknad medför troligen att priserna blir högre. 7. Enligt Medbestämmandelagen måste personalen informeras om väsentliga förändringar i ett företag. 8. Enligt Lagen om anställningsskydd kan tillsvidareanställd personal aldrig sägas upp. 9. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. 10. Inköpskostnader, konkurrenternas priser och kundernas betalningsvilja påverkar vilket pris ett företag sätter på en vara. 3:2 1.. Kvantitativt mål. Ett kvantitativt mål är mätbart och uttrycks regel i siffror. 2.. Kvalitativt mål. Ett kvalitativt mål är mer allmänt hållet och kan inte uttryckas i siffror. 3.. Strategisk planering. Strategisk planering är mest långsiktig och handlar eempelvis om vilka produkter företaget ska satsa på, vilka marknader man ska rikta in sig på och vilka kunder man ska vända sig till. 4.. Taktisk planering. I den taktiska planeringen planeras verksamheten så att de långsiktiga mål som uttrycktes i den strategiska planeringen kan förverkligas. 5.. Operativ planering. Den operativa planeringen visar de löpande aktiviteter som ett företag måste genomföra för att verksamheten ska fungera. 6.. Ekonomisk frågeställning. En ekonomisk frågeställning är ett problem inom ett område som man diskuterar och försöker lösa utifrån olika aspekter. 7.. Bolagsstämman. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ där alla aktieägare kan vara med och rösta. 8.. Medbestämmandelagen. Medbestämmandelagen är en lag som ger anställda rätt att förhandla och rätt att ta del av viktig information inom ett företag. 9.. Lagen om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd innehåller regler för hur personal får sägas upp. Den innehåller också turordningsregler när personal måste sägas upp på grund av arbetsbrist. 3:3 Vilka begrepp? Operativ planering b) Strategisk planering c) Kvantitativa mål d) Kvalitativa mål e) Taktisk planering f) Medbestämmandelagen g) Lagen om anställningsskydd 3:4 Import och smycken Egen lösning. 3:5 Grönsaksbutiken Grönt & Rött Egen lösning. 3:6 Medbestämmandelagen (MBL). (41 ) Fredsplikten förhindrar arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal att vidta stridsåtgärder som strejk eller lockout mot motparten. Sympatiåtgärder förhindras dock ej genom detta. b). Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och andra anställningsavtal för arbetstagare. c). Arbetsgivare har skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden. d). Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. 3:7 Lagen om anställningsskydd (LAS). Tillsvidareanställning är i princip detsamma som fast anställning. Den har ingen tidsbegränsning. b). Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att säga upp en person. Sakliga skäl kan endast vara brist på arbetsuppgifter eller att den anställde har misskött sig. c). Ålder eller sjukdom utgör i sig inte saklig grund för uppsägning. Däremot kan sjukdom medföra saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Detta innebär att sjukdomen förhindrar den anställde att utföra de arbetsuppgifter han/hon är anställd för och arbetsgivaren saknar möjlighet att erbjuda anpassade eller alternativa arbetsuppgifter. d). Här tittar man på hur länge man varit anställd. Den som har kortast anställningstid får gå först och den med längst anställningstid går sist. Vid lika lång anställningstid får den som är yngst gå först. e). Tur ordningsreglerna har flera undantag och kan dessutom åsidosättas genom kollektivavtal. 8 elevfacit elevfacit 9

4 4:1 Kapitel 4 Företagsformer och mer om företag 1. Näringsfrihet innebär att nästan vem som helst, med vissa undantag får starta ett eget företag. 2. Semesterresor, restaurangbesök och modekläder räknas som primära behov. 3. Den yttre affärsidén handlar om att göra rätt saker medan den inre affärsidén talar om hur företaget ska göra dem på rätt sätt. 4. Sekundära behov måste tillfredsställas för att vi ska överleva. 5. En affärsplan är en strukturerad beskrivning av affärsidén där man också beskriver hur man ska genomföra den 6. Målgrupp är den grupp av människor som företaget har valt att rikta sig till 7. I en affärsplan bör man ta reda på vilka konkurrenter som man har 8. En likviditetsbudget visar förväntade intäkter och kostnader för ett år 9. Ett företags kapitalbehov brukar beräknas i en finansieringsplan. 10. När man anlitar leverantörer ska man alltid välja den som är billigast. 4:2 1.. Affärsidé. Affärsidén är den grundläggande idé som företaget är uppbyggt kring. 2.. Primära behov. Primära behov är de behov som måste tillfredsställas för att vi ska överleva, som eempelvis mat, dryck, någonstans att sova och kläder för att skydda kroppen. 3.. Sekundära behov. Sekundära behov kommer i andra hand och är inte lika viktiga att uppfylla. Till sådana räknas till eempel semesterresor, fritidsaktiviteter, restaurangbesök, elektriska apparater och modekläder. 4.. Yttre affärsidé. Yttre affärsidé handlar om att göra rätt saker gentemot kunden. 5.. Inre affärsidé. Inre affärsidén beskriver hur man ska göra för att förverkliga den yttre affärsidén. 6.. Affärsplan. Affärsplanen är ett skriftligt dokument där man beskriver affärsidén och hur man har tänkt genomföra den. 7.. Målgrupp. Målgrupp är den del av marknaden som man har valt att rikta sin marknadsföring till. 8.. Likviditetsbudget. En budget som jämför inbetalningar med utbetalningar och räknar fram behovet av likvida medel. 9.. Finansieringsplan. En skriftlig plan som beräknar kapitalbehovet för ett företag. 4:3 Vilka begrepp?. Primära behov b). Yttre affärsidé c). Näringsfrihet d). Affärsplan e). Målgrupp f). Kapitalbehov 4:4 Vilka är behoven?. Att kunna resa till olika platser och samtidigt ha ett lättillgängligt boende. b). Möjligheten för resenärer att inta en snabb och enkel måltid. c). Att försöka motverka åldrandet och se ung ut. d). Möjlighet att träna löpning för personer som har dåliga fötter eller knän eller som av andra orsaker behöver etra bra stötdämpning. 4:5 Wilhelm och Pelle De bör bland annat fundera på om de har den kompetens som behövs för att driva verksamheten. De bör vidare se om de kan få tillgång till ändamålsenliga lokaler. De bör också se över kapitalbehovet och göra budgetar för att se om verksamheten kan ihop ekonomiskt. b) Kapitalbehov: (14* ) = kronor - Egen kapitalinsats: kronor Lånebehov: = kronor 4:6 Val av leverantör Leverantör Klickdata Datorhallen Webbutiken Datorer Rabatt * Frakt Totalkostnad *( ) 10 elevfacit elevfacit 11

5 4:7 Likviditetsbudget jan feb mars Ingående likvida medel Inbetalningar Utbildningsarvoden :1 Kapitel 5 Ledaren 1. Ledaren ska ta vara på organisationens resurser på bästa sätt. Utbetalningar Inköp av datorer mm Nettolöner Personalskatter Arbetsgivaravgifter Lokalhyra Övriga utgifter Ränta Amortering Summa utbetalningar Månadens överskott/underskott Utgående likvida medel b). Ja, pengarna räcker mer än väl i tre månader. c). De löpande utgifterna ser ut att vara högre än inkomsterna. Vilket på sikt leder till förlust och att pengarna så småningom tar slut. De kan lösa detta med att försöka förhandla sig till högre arvoden eller genom att sänka övriga kostnader. Ett annat alternativ är att de sänker lönerna till sig själva. 4:8 Affärsplan för pensionat Warfsholm. Att erbjuda en trevlig och bekväm semester med golf, vacker natur och pensionatet som utgångspunkt för sightseeing. b). Marknaden är alla semesterfirare i Sverige och utomlands. Den målgrupp man bör vända sig till är rimligen personer på fastlandet som har råd att bo på pensionat och som vill ha en lugn semester. En idé skulle kunna vara att vända sig till golfspelare eftersom det finns många fina banor i närheten. c). Ett pensionat har knappast råd att genomföra dyra reklamkampanjer i stora dagstidningar och teve. Det bästa vore nog att välja specialtidningar som målgruppen läser. Samt att använda turistbyråer som man kan vända sig till om man vill semestra på Gotland. d). Konkurrenter är andra hotell, stugbyar och pensionat på Gotland. e). Olika kompetenser behövs. Ledningen behöver kunna ekonomi och administration. Dessutom behövs kockar och servitörer till restaurangen. Vidare behövs städpersonal och personal som kan sköta om fastigheterna så att allt fungerar. f). Det bästa vore att kunna locka fler gäster under lågsäsong när beläggningen är låg. Kanske kunde man erbjuda konferenser eller golfpaket höst och vår? 2. Humankapital innebär medarbetarnas kunskaper och vilja. 3. Ledaren har inget ansvar i organisationen. 4. Ledaren ska vara en förebild. 5. Kvalitativa mål mäts genom intervjuer och enkäter. 6. Kvantitativa mål är inte mätbara. 7. Ledarskapets 3R består av resultat, relationer och resurser. 8. En formell ledare är utsedd av företaget. 9. En informell ledare har befogenheter. 10. Modernt ledarskap innebär att se till medarbetarens behov. 5:2 1.. Ledarskap. Ledarskap är teorin kring hur människor motiveras och hur man ska bemöta dem på bästa sätt för att bidra till att en organisation utvecklas i riktning med uppsatta mål. 2.. Ledare. Är en person som har egenskaper eller kompetens som bidrar till att man ser upp till personen och att den har förmågan att utveckla individer eller grupper. Den går i fronten i en verksamhet, förening eller i en grupp och är en förebild. 3.. Humankapital. Humankapital är medarbetarnas kunskaper, vilja och erfarenheter. Dessa är viktigt att ta tillvara på, eftersom de kommer berika organisationen och hjälpa den att nå framgång. 4.. Kvantitativa mål. Detta är mätbara mål som är lätta att följa upp. Det kan vara antalet kunder man nå, hur många sjukdagar man vill komma ner i och ekonomiska mål att uppnå. 5.. Kvalitativa mål. Det är mål som är svårare att mäta. Det kan handla om kunders attityd gentemot företaget, trivsel på arbetsplatsen eller köpbeteenden hos kunder. 6.. Målstyrning. Det innebär att man i organisationen sätter upp både lång- och kortsiktiga mål som ska rikta arbetet som görs till att uppnå dessa. För att lyckas med målstyrning måste ledaren få alla att dra åt samma håll genom delaktighet R. Resurser, Relationer och Resultat. Dessa är de tre viktigaste övergripande områdena som en ledare har att jobba med för att nå framgång i organisationen. 8.. Formell ledare. Är en formellt utsedd person i en organisation med en anställning eller uppgift som ledare. Som formell ledare har en befogenheter att ta beslut och ansvara för tilldelade uppgifter. 9.. Informell ledare. En person som med hjälp av sin personlighet, kompetens eller erfarenhet lyckas få förtroende hos sina medarbetare och påverkar dem i en viss riktning. Det är denna som samlar folket kring sig och blir talespersonen gentemot den formella ledaren. 5:3 Ledarskapsuppgifter Första, tredje och sjätte punkten är typiska ledarskapuppgifter och de gemensamma för dem är att de alla är mer övergripande och ska göra att hela verksamheten ska fungera. 12 elevfacit elevfacit 13

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13. Centrala innehåll som behandlas i det här provet. Block 1. Företagande och samband. Kap 1-5. Prov 1. FÖR1 Ind val. Ht 13 Provfrågor, skrivtid 60 minuter. Vid behov ytterligare 10 minuter = 70 minuter. Centrala innehåll som behandlas i det här provet.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Affärsplan För Projektet BULLEN Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Anders Arlborg Telefon: +46(0)70-653 8078 Adress:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Entreprenörer gör livet lättare

Entreprenörer gör livet lättare 1:1 FACIT Kapitel 1 Entreprenörer gör livet lättare 1. Ordet entreprenör kommer från franska språket och kan översättas till den som får något gjort. 2. Begreppet entreprenör kan ha flera olika betydelser.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson & Johanna Grönbäck Ratio - Näringslivets forskningsinstitut Strukturerad jämförelse Sex länder, i jämförelse med

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Våra världsdelar och kontinenter 1. Hur många är de stora kontinenterna och vad heter de? 2. Hur många världsdelar finns det? 3. Vilka två världsdelar ligger

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

HÄSTFÖRETAG vad krävs?

HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAGARFORUM 27 FEBRUARI 2014 NÄRINGSVERKSAMHET kan det vara när Det inte är uppfödningsverksamhet Ointresserad av hästar- hatar hästar Rider inte själv Ensamstående utan släkt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt Anställningskontrakt för anställda säljare Tillträdesdag, distrikt och produkt 1 Distrikt Produkt/sortiment S:s förpliktelser 2 F:s förpliktelser 3 Ömsesidiga förpliktelser 4 Fast lön 5 Provision 6 Förskott

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer