EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors"

Transkript

1 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell logistik 2003:229 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--03/229--SE

2 Förord Mina fem års akademiska studier vid Luleå tekniska universitet har kulminerat i detta examensarbete och jag har genom detta fått möjlighet att tillämpa mina kunskaper från tidigare utbildningsmoment. Uppgiften vid SSAB Tunnplåt AB har varit inspirerande och intressant att genomföra. Under examensarbetets gång har jag mött många människor som varit trevliga och hjälpsamma. Jag vill passa på att tacka alla dem som delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt givit mig hjälp och råd under min tid på SSAB. Handledare Anders Sörqvist, LTU, tackas för vägledning och konstruktiv kritik. Slutligen, stor respekt till handledaren Leif Hornberg och uppdragsgivaren Ulf Aili som har givit mig stort stöd och mycket hjälp för att färdigställa detta arbete. Luleå den 10 March 2004 Anders Hannerfors

3 Sammanfattning SSAB Tunnplåt AB, ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål och är ett av flera dotterbolag. SSAB Tunnplåt är lokaliserat i Luleå och Borlänge. Dotterbolaget är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av de ledande aktörerna i Europa. För att konkurrera räcker det inte med att producera de bästa varorna utan företaget måste även kunna uppnå en inre effektivitet där bland annat onödig lagerhållning elimineras och beställningsmetoder är optimerade. Syftet med examensarbetet är att skapa en förstudie avseende möjligheter till en eventuell eliminering av egen lagerhållning och övergång till e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Syftet har uppnåtts genom att analysera möjligheter till avveckling av egen lagerhållning och övergång till behovsbeställning av förnödenheter inom VVS. Vidare har en analys och beskrivning av alternativa e-handelslösningar genomförts där för- och nackdelar redovisats och renderat i rekommendationer. SSAB lagerhåller idag förnödenheter till ett värde av cirka 30 miljoner kronor. Organisationens krav på åtkomst av de VVS förnödenheter som ingår bland dessa artiklar, understiger den leveranstid som finns garanterad från leverantören. Detta medför att en lagerhållning inte är nödvändig. SSAB rekommenderas att avveckla sin lagerhållning av förnödenheter inom produktgruppen VVS. Vidare rekommenderas att övriga produktgrupper även analyseras avseende deras möjligheter till avveckling. Här finns det stora besparingar att finna. Vidare måste det finnas ett effektivt beställningssystem för artiklarna vid en behovsbeställning. Ett alternativ är e-handel. De standardiserade e- handelssystem som finns på marknaden i dag uppfyller alla tekniska krav, men saknar det livsnödvändiga nätverk av leverantörer som är menat att byggas upp. Tills dess att detta uppnåtts bör SSAB välja en alternativ beställningsmetod. SSAB rekommenderas att tills vidare göra alla behovsbeställningar via det existerande flödet för inköpsanmodan, och inte utveckla någon alternativ egen e-handelslösning. Detta för att man ska använda det befintliga affärssystem, och inte försvåra en kommande integration av e-handel. Vidare kommer SSAB nu att kunna utnyttja den nya tekniken med Eyes & Hands vid fakturahanteringen som innebär stora besparingar.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...III 1 INLEDNING OM FÖRETAGET OM PROBLEMET SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Del I Del II Del III Del IV TEORI LOGISTIK SOM BEGREPP Kundservice Leveranssäkerhet JUST-IN-TIME LAGERTEORI Kapitalbindning Lagervärdering och ABC-klassificering ELEKTRONISK HANDEL E-handel Möjligheter med e-handel Att införa e-handel Genomförande modell Vanliga fällor och fel Affärsprocesser och e-handel Affärssystem INTEGRATION AV E-HANDEL Webben som gemensam plattform Integrationskoncept för e-handel Komponenter Meddelanden Problem med integration och införande Tekniska problem Kompetens och verksamhetsbaserade problem NULÄGESBESKRIVNING AFFÄRSSYSTEM Moduler som används i affärssystemet Webbgränsnitt Prosit Transaktions system Amtrix IFS Connectivity och Connect Plattform Fakturahantering Linus Readsoft; Eyes & Hands BESTÄLLNINGSFLÖDEN OCH FAKTURAFLÖDEN BEFINTLIG E-HANDEL INKÖPSAVDELNINGEN CENTRALFÖRRÅDET ENHETER... 26

5 4.7 UNDERHÅLL Rörgruppen (VVS) ANALYS AV PRODUKTGRUPPEN VVS KARTLÄGGNING AV VVS ARTIKLAR LAGERVÄRDE OCH LAGERHÅLLNINGSKOSTNADER ABC-KLASSIFICERING KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET Arbetsorder MÖJLIGHETER TILL AVVECKLING Problem vid en avveckling BEFINTLIG LAGERHÅLLNING POTENTIELLA BESPARINGSMÖJLIGHETER MARKNADSBESKRIVNING AVSEENDE E-HANDELSLÖSNINGAR ELEKTRONISKA MARKNADSPLATSER Beskrivning av elektroniska marknadsplatser Inköpsfokuserade emarknader Beskrivning av systemflöden (nätverk) Utvärdering av emarknadsplatser ANALYS AV ALTERNATIVA E-HANDELSLÖSNINGAR IBX (INTEGRATED BUSINESS EXCHANGE) Beskrivning av IBX Utvärdering av IBX IFS MODUL EBUYER Beskrivning av IFS modul ebuyer Utvärdering av IFS modul ebuyer UTVECKLING AV DEN BEFINTLIGA E-HANDELSLÖSNINGEN Beskrivning av en utveckling kring den befintliga e-handelslösningen Utveckling Utvärdering av en utveckling kring den befintliga e-handelslösningen UTVECKLING AV INKÖPSORDER I LINUS Beskrivning av en utveckling av inköpsorder i Linus Utvärdering av en utveckling av inköpsorder i Linus SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER AVVECKLING AV LAGERHÅLLNING VAL AV E-HANDELSLÖSNING TILLFÄLLIG LÖSNING FÖR BEHOVSBESTÄLLNING REKOMMENDATIONER Lagerhållning E-handelslösningar Direkta rekommendationer DISKUSSION & FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE BILAGOR... 1 FÖRETAGSBESKRIVNING BILAGA BESTÄLLNINGSFLÖDE DIREKTKÖP I LINUS BILAGA BESTÄLLNINGSFLÖDE VID LAGER UTTAG I LINUS BILAGA FAKTURAFLÖDE VID INFÖRANDET AV EYES & HANDS BILAGA BEFINTLIGT FAKTURAFLÖDE BILAGA STEGS METODEN BILAGA VVS FÖRNÖDENHETER BILAGA VVS FÖRNÖDENHETER BILAGA VVS FÖRNÖDENHETER BILAGA

6 Ordlista Amtrix B2B B2C Connect Plattform Connectivity IFS Eyes & Hands ebuyer EDI IFS IBX Linus Prosit SAP VVS Tibnor IVH XML Transaktionssystem Business to Business Business to Consumer IFS transaktionssystem Transaktionssystem SSAB:s Fakturasystem IFS e-handels modul Electronic Data Interchange Leverantör av affärssystem Integrated Business exchange SSAB:s Affärssystem SSAB:s Ekonomisystem Leverantör av affärssystem Värme, Ventilation, Sanitet Tibnor Industrivaruhus extensive Markup Language

7 1 Inledning Inledningen kommer att ge läsaren en liten inblick i företaget SSAB Tunnplåt AB och det problem som arbetet behandlar. Vidare beskrivs rapportens syfte och de avgränsningar som har gjorts. 1.1 Företaget SSAB Tunnplåt AB, ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål och är ett av flera dotterbolag. SSAB Tunnplåt är lokaliserat i Luleå och Borlänge. Dotterbolaget är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av de ledande aktörerna i Europa. Tillverkningskapaciteten uppgår till 2,8 miljoner ton tunnplåt per år och produkterna används i applikationer där hög hållfasthet i kombination med låg vikt eftersträvas. För vidare beskrivning av företaget se bilaga Problemet På grund av sjunkande världsmarknadspriser på stål har SSAB Tunnplåt under de senaste två åren genomfört ett antal besparingsprojekt för att kunna motverka den minskande lönsamheten vid företaget. För att sänka administrativa kostnader och öka den interna effektiviteten har inköpsavdelningen startat en förändringsprocess i materialflödet. Denna förändringsprocess består av en avveckling av det interna lagret av stål och metaller, verktyg och kontorsmaterial, för att vid behov låta förbrukarna själva beställa artiklarna direkt från leverantörernas elektroniska-handelsplatser (ehandelsplatser). Dessa leverantörer har i sin tur garanterat leveranssäkerheter som är acceptabla och inte medför någon risk för produktionsstörningar. Detta projekt har genomförts med lyckade resultat och medföljande besparingar. SSAB har nu sett möjligheten att ytterligare förändra andra förnödenhetsgrupper, vilket har skapat ett behov av en analys av dessa grupper för att värdera möjligheterna till avveckling av den interna lagerhållningen. SSAB har dessutom upptäckt risker med den nya inköpsmetoden via e- handelsplatser. E-handel är en ny beställningsmetod för SSAB och innebär nya möjligheter och hot som nu måste identifieras och analyseras systematiskt. SSAB vill nu utreda en eventuell vidare utveckling av e-handeln, där för- och nackdelar för olika e-handelslösningar ställs mot varandra. 1

8 1.3 Syfte Syftet är att skapa en förstudie avseende möjligheter och hot inför en eventuell eliminering av egen lagerhållning och övergång till e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Syftet kan delas upp i två del uppgifter som skall besvaras: Kan SSAB avveckla egen lagerhållning av förnödenheter? Vilka möjligheter och hot finns med e-handel som beställningsmetod? 1.4 Avgränsningar I samverkan med handledaren vid SSAB har en produktgrupp inom förnödenheter valts ut för analys. Denna produktgrupp är VVS, vilket är samlingsnamnet för värme, ventilation och sanitet. Produktgruppen har valts på grund av dess storlek och komplexitet som motsvarar generellt de produktgrupper som finns inom förnödenheter. Detta för att eventuellt kunna gå vidare och utvärdera övriga produktgrupper enligt samma metod. Projektet avgränsas till att studera de lagerförda artiklarna inom produktgruppen som inte är reservdelar och exkluderar därför alla kritiska produkter och artiklar som är unika för enskilda maskiner. För att avgränsa det utbud av standardiserade e-handelslösningar som finns på marknaden kommer analysen att begränsas till två lösningar från systemleverantörer och två interna e-handelslösningar. 2

9 2 Metod Här beskrivs det tillvägagångssätt och den arbetsordning som har använts under arbetets gång för att uppnå syftet. 2.1 Tillvägagångssätt Tillvägagångssättet delades upp i fyra delar, se figur 2.1. Uppdelningen gjordes för att ge struktur i arbetet och för att få en logisk arbetsgång. Det har fortskridande förts en nära kontakt med handledarna från SSAB och Luleå Tekniska Universitet (LTU) för vägledning och stöd. DEL I DEL II Informationsmöten Styrgruppsmöte Intervjuer & fältstudier Sammanställning av intervjuer Teoridokumentation Litteraturstudier Del I Arbetet startades med informationsmöten för att klargöra att samtliga parter var införstådda med problemställningen. En styrgrupp med berörd och insatt personal från SSAB och LTU skapades för att kontinuerligt följa arbetet och leda författaren mot syftet. Efter att en projektspecifikation tagits fram och blivit godkänd av samtliga parter vid ett styrgruppsmöte så inleddes arbetet med nulägesbeskrivningen och teoristudierna. DEL III DEL IV Styrgruppsmöte Databassökning & fältstudier Nulägesbeskrivning Styrgruppsmöte Analys VVS Analys e-handel Slutsatser Styrgruppsmöte Rekommendationer Diskussion 3

10 Figur 2.1. Schematisk bild över tillvägagångssättet. När projektspecifikationen fastställts togs en intervjumall fram för att ge en grundlig bild av nuläget. Intervjuer har skett personligen med nyckelpersoner på varje berörd avdelning för att en kartläggning av system- material- och beställningsflöden skulle kunna genomföras. Kartläggningen genomfördes även med hjälp av fältstudier och intervjuer både internt och externt inom SSAB. Intervjuerna har dokumenterats skriftligt och materialet har sedan sammanfattats och analyserats i efterhand. Intervjusammanfattningarna har skickats till de intervjuade vid fall där oklarheter uppstått eller så har en ytterligare muntlig kontakts tagits, allt för att öka arbetets reliabilitet och validitet. Fortlöpande och parallellt med övrigt arbete under första delen av förstudien har litteraturstudier gjorts Del II Litteratur som har ansetts vara relevant för uppgiften i del I har under del II dokumenterats. Den teoretiska referensramen, som återfinns i kapitel 3, skall fungera som stöd och utgångspunkt i analyserna. Teoriernas reliabilitet ifrågasätts ej Del III Utifrån teori och intervjuer har nulägesbeskrivningen dokumenterats. Databassökningar i affärssystemet och fältstudier har använts för att verifiera siffror i nulägesbeskrivningen. Nulägesbeskrivningen återges i kapitel Del IV Analyserna genomfördes med utgångspunkt från de tre första delarna. Analysen av produktgruppen VVS ledde till en insikt att en möjlighet till avveckling av den egna lagerhållningen finns och att man nu måste hitta en alternativ kanal för behovsbeställning. Detta ledde arbetet vidare mot analysen av e- handelslösningar. Analysen av e-handelslösningar startade med en undersökning av den befintliga marknaden av standardlösningar. För att avgränsa sig bland dessa så valdes två lösningar ut för fortsatt analys. Vidare så valdes även två interna lösningar för 4

11 analys, där den ena är en utveckling av den lösning som tillämpas idag och den andra är en utveckling av befintligt affärssystem. Utifrån analyserna och de slutsatser som gjordes växte rekommendationerna fram för produktgruppen VVS och utveckling av e-handel. Analyserna, slutsatserna och de rekommendationer som gjorts låg även till grund för den diskussion som avslutar arbetets dokumentation. 5

12 3 Teori I och med att logistik har blivit en allt oftare förekommande benämning hos företagen idag definieras och förklaras begreppet logistik. Vidare beskrivs kopplingen från denna övergripande term, genom kundservice, leveranssäkerhet, lagerhållning och inköpsprocessen genom e-handel. 3.1 Logistik som begrepp Tiden då logistik innebar transporter av förnödenheter, ammunition och trupper till frontlinjen är sedan länge förbi. Idag är logistik ett ord som är synonymt med bland annat materialadministration, industriell logistik och Supply Chain Management. Begreppen används inom alla typer av företag och syftar huvudsakligen till samma sak, styrning av godsflödet från råvara till konsument. 1 Den kanske mest välansedda logistikintresseorganisationen, Council of Logistics Management, använder termen logistic management för att innefatta alla processer som refererar till begreppet logistik och definierar begreppet på följande sätt: The process of planning, implementing and controlling the efficient, cost effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods and related information from point-of-origin to point-of-consumption for the purpose of conforming to customer requirements. 2 Inkluderat i denna definition är även aktiviteter som: kundservice, trafik och transport, lagerstyrning, lager- och fabriksallokering, inventariekontroll, orderprocessen, distributionskommunikation, inköp, materialhantering, returgodshantering, paketering, återvinning och prognostisering. Detta framgår i figur 3.1 som visar de ingående delarna i logistic management. 3 1 Lambert & Stock, Ibid. 3 Ibid. 6

13 Resurser för Logistik Natur resurser Arbetskraft resurser Finansiella resurser Information resurser Planering Leverantörer Rå Mtrl Säljare Företagsledningens aktiviteter Produkter i tillverkning Kundservice Anskaffning Emballage Lagerstyrning Materialstyrning Orderbehandling Underhåll och service Implementering Färdiga produkter Logistiska Aktiviteter Kontroll Lager och tillverkningsbyggnaders lokalisering Behovs prognoser Distributionsnätverk Reklamationshantering Återvinnig och skrothantering Transporter Lager och förråd Kunder Mål för Logistik Effektivt transportflöde Leverans i rätt tid och på rätt plats Effektivt transportflöde Rätt kvantitet och kvalitet Figur 3.1. Överskådlig bild över de logistiska aktiviteter som ingår i Logistics Management. 4 En kort och enkel svensk definition av logistik som frekvent används är: De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad. 5 De aktiviteter som beskrivs i definitionen kan hänföras till ett av de mest grundläggande begreppen i företagsekonomin, nämligen kostnader. De övriga två är intäkter och kapital. Logistik kan sägas ha kostnadsaspekten som drivkraft och under 1950-talet föddes en mer specifik infallsvinkel på kostnaderna som kallades för totalkostnadskonceptet. 6 4 Lambert & Stock, Storhagen, Ibid. 7

14 Totalkostnadskonceptet är nyckeln till styrning av de logistiska funktionerna. Ledningen måste genom management sträva efter att prioritera den totala kostnaden för verksamheten före kostnadsbesparingar hos de enskilda processerna. I ett försök att reducera kostnader hos enskilda processer kan den totala kostnaden mycket väl öka, det vill säga, enskilda suboptimeringar kan ske på bekostnad av helhetens kostnadsbild, se figur Produkt Pris Plats/Kund service nivåer Påverkan MARKNADSFÖRING LOGISTIK Lager kostnader Inköps kvantitets kostnader Transport kostnader Färdiglager Kostnader Order och informations kostnader Figur 3.2. Totalkostnadskonceptet där logistikens och marknadsföringens delar framgår. 8 Totalkostnadskonceptet sätter kunden i centrum som en del i företagets affärsidé. Uppgiften är att skapa ett samspel mellan de olika processerna på ett sådant sätt att de stödjer affärsidén och minskar kostnaderna, men samtidigt tillhandahåller högsta möjliga kundservice. 9 7 Lambert & Stock, Ibid. 9 Ibid. 8

15 3.1.1 Kundservice I takt med att företagsklimatet hårdnar har kundservice blivit ett allt viktigare konkurrensmedel, som man ser i figur 3.2 är kundservice den centrala delen av logistiska och marknadsförings aktiviteter. Kundservice är ett vitt begrepp som omfattar alla aktiviteter som på något sätt innebär direkta kontakter med företagets kunder. Inom det vida begreppet kundservice kommer därför leveransservice att ställas i centrum. Att leverera en beställd vara en viss avtalad tid kan betraktas som den kärnservice som kunden tar för givet. 10 För företaget gäller att en vara eller tjänst inte har något värde förrän den är i handen på kunden Leveranssäkerhet Basen i kundservice är att kunna leverera rätt varor i rätt kvantitet i rätt tid. Detta får större betydelse i och med att konkurrensen tilltar. Ett större materialadministrativt medvetande i industrin gör att flödena trimmas mer och mer samtidigt som de blir allt känsligare. 12 I takt med att material- och produktflödena förfinas och strömlinjeformas ökar kraven på flexibilitet hos leverantören. Även om målet är att eliminera störningar så är det omöjligt att helt undvika dem och någonstans måste de fångas upp. Den leverantör som kan visa prov på flexibilitet och improvisationsförmåga, kan lösa omöjliga situationer som i slutänden ger en direkt konkurrensfördel. 13 Att leverera i tid handlar inte bara om att göra saker snabbt utan också om att hålla det företaget lovar. Firmor som inte kan erbjuda omedelbar tillgänglighet måste kunna lova kunderna ett datum för när produkten eller tjänsten kan levereras. Pålitligheten vid leverans mäts i och med att hur bra företaget lever upp till sina löften gentemot kund. Faktorerna som mäts är hur många procent av leveranserna som är i tid eller hur många procent av leveranserna som är fullständigt levererade. 14 Vidare kan företaget försöka uppnå den kompletta ordern, vilket betyder att rätt kvantitet, rätt tid, rätt kvalitet och rätt dokumentation levereras till kunden Storhagen, Harrison & van Hoek, Storhagen, Ibid. 14 Harrison & van Hoek, Rushton, Oxley & Croucher,

16 Definition av leveranssäkerhet: Leveranssäkerheten avser i vilken utsträckning som korrekt vara levereras i tid och att den levererade varan är felfri. 16 Leveranssäkerhet mäts enligt följande: 17 Leveranssäkerhet = Antal rätt levererade order Totalt antal order 3.2 Just-in-Time Just-in-Time, JIT, har formellt definierats som: En filosofi inriktad mot att eliminera allt onödigt, där allt onödigt är sådant som adderar kostnader, men inte värde till en produkt. 18 Tänkandet utvecklades i Japan av Toyota på 1970-talet. Den centrala idén med JIT är att styra verksamheten mot att eliminera allt onödigt i produktionen. Företag skall försöka reducera de sju onödigheterna: Överproduktion. Väntan. Transporter. Olämpligt processande. Onödiga lager. Onödiga rörelser. Defekter. 19 Genom att eliminera alla aktiviteter som inte adderar något värde till produkten reduceras kostnader, förbättras kvaliteten på produkterna, ledtiderna reduceras och kundservicenivån höjs. Indirekt kan detta leda till ökade försäljningssiffror. JIT kräver dock att hela organisationen, från operatörer till chefer, är införstådda med strategin. JIT används sällan som ensamt hjälpmedel utan för att lyckas med implementeringen kan företaget behöva komplimenterande styrsystem. 20 En av de sju onödigheterna är onödigt lager, vilket orsakar kapitalbindning och lagerhållningskostnader. 16 Mattsson, Rushton, Oxley & Croucher, Potts, Rushton, Oxley & Croucher, O Grady,

17 3.3 Lagerteori Kapitalbindning För de allra flesta företag är en effektiv styrning av hela materialflödet från leverantör till kund av central betydelse. Det är viktigt att kostnaderna för kapitalbindning hålls ned samtidigt som man upprätthåller en god nivå på materialtillgången så att produktionen inte påverkas. Kapitalbindningen i materialflödet spelar en nyckelroll vid rationaliseringsåtgärder eftersom en reducering av exempelvis förråd kan ge betydande besparingar. En huvudaktivitet för att sänka kapitalbindningen är därför effektiv lagerstyrning respektive förrådsstyrning. Lagerhållning är ofta kopplad till inköp, produktion och transporter. Därför handlar lagerstyrning i allmänhet om att, med hänsyn till vissa servicekrav exempelvis leveranstid, balansera kostnaderna för kapitalbindning mot olika kostnader inom inköp, produktion och transporter. Kapitalbindningskostnader är i första hand lagerhållningskostnader eftersom lager binder kapital. En sänkning av lager innebär antingen att vissa lån kan betalas igen eller att investeringar kan ökas i lönsamma projekt. Det innebär att kapitalbindningskostnaderna brukar värderas antingen utifrån företagets låneränta eller den kalkylränta som gäller vid utvärderingar av investeringar. Även kostnader för lagerbyggnader, försäkringar och kassationer brukar ingå i lagerhållningskostnader. Normalt utgör lagerhållningskostnaden ca 20 % av lagervärdet Lagervärdering och ABC-klassificering Vid lagervärdering sker ofta en analys av ett artikelsortiment för att bestämma skilda artiklars volymvärde och uttagsfrekvens. En artikels volymvärde bestäms genom att dess årliga förbrukning multipliceras med dess artikelvärde. Det har visat sig att det ofta är ett litet antal artiklar som svara för en stor del av omsättningen samtidigt som en stor del av artiklarna svarar för en liten del av omsättningen. Förhållandet brukar benämnas 80/20-regeln och innebär att 20 % av artiklarna står för 80 % av artiklarnas volymvärde. Detta innebär att det är lämpligt att använda olika styrstrategier för artiklar med skilda volymvärden. En ABCklassificering utförs där artiklarna indelas i ett antal klasser. Ofta är det inte tillräckligt att styra köpartiklarna i samma volymvärdesklass på samma sätt. Hänsyn bör tas till uttagsfrekvens eftersom en artikel kan ha jämna uttagsintervall och kvantiteter medan en annan artikel uppvisar stora 21 Axsäter,

18 efterfrågevariationer. Därför bör styrstrategin samt artiklarna differentieras med hänsyn till både volymvärde och uttagsfrekvens. 22 Uttagsfrekvens Volymvärde Hög Låg Hög A C Låg B D Figur 3.3. Artikelklassificering med hänsyn till volymvärde och uttagsfrekvens. Artiklar med hög uttagsfrekvens är lättare att ställa prognoser för än de med låg uttagsfrekvens och medför att de är lättare att styra. Effektiv styrning gällande in och utleveranser av dessa artiklar kan ha stor betydelse ur kapitalbindningssynpunkt. En inköpsmetod för effektiv styrning är e-handel Elektronisk handel E-handel Elektronisk handel är synonymt med e-handel vilket är det begrepp som används i rapporten. E-handel innebär att ett nätverk, vanligen Internet, används för att marknadsföra, köpa och sälja varor. 24 För att bedriva e-handel används ett informationssystem, vilket kallas för e-handelssystem. 28 Det finns framför allt två olika sorters e-handel som förekommer idag, business-tobusiness och business-to-customer. Skillnaden dem mellan är kunden som företaget säljer varorna till. Business-to-business Ett e-handelskoncept som möjliggör handel och datautbyte mellan företag vars nätverk är sammankopplade sinsemellan eller via Internet, kallas business-tobusiness, B2B. 22 Olhager & Rapp, Olhager & Rapp, Nickerson, C, R

19 Business-to-customer Ett e-handelskoncept som möjliggör elektronisk interaktion i form av handel mellan företag och konsument via Internet, kallas business-to-customer, B2C Möjligheter med e-handel Kraven på effektivisering driver företag att ständigt förbättra sätten man arbetar på. Ledtider ska kortas och lager ska minskas eller elimineras. Kapitalet ska användas till t ex produktionsutveckling istället för att ligga bundet i lager som inte behövs. För att detta ska gå ihop krävs nya sätt att organisera arbetet på. Vilket kan uppnås med hjälp av e-handel. Det finns många exempel på direkta fördelar som nås vid övergång till e-handel, t ex: 26 Lägre kostnader uppnås genom att manuellt arbete med registrering och kontroll minskar. Information kan registreras en gång för att sedan återanvändas många gånger av olika parter. Större säkerhet i form av färre fel uppnås genom minskat manuellt arbete. Öppet för beställarna dygnet runt. Minskade kostnader i form av minskat pappersflöde. Kapitalrationalisering. Genom minskade ledtider kan lagernivåer minimeras och omsättningshastigheten kan ökas. Långsiktiga partnerskap är en fördel som uppnås eftersom samarbetet mellan köpare och säljare upplevs som smidigare än tidigare. Förändrande arbetsuppgifter. Tråkiga manuella arbetsinsatser kan ersättas med mer kvalificerade. Avrop sköts direkt från golvet, medan inköparen kan ägna sig åt ramavtal och leverantörskontroll. Ökat sortiment. Genom att ha kopplingar mellan informationssystemen både framåt och bakåt i en distributionskedja kan sortimentet som erbjuds bli bredare. Bättre uppföljning blir en konsekvens av ett system som kontinuerligt rapporterar händelser. 25 Long, L. & Long, N Fredholm, P

20 3.4.3 Att införa e-handel E-handel påverkar de flesta funktioner i ett företag och därför är det viktigt att tänka till innan ett e-handelssystem införs. Det är viktigt att företaget analyserar vilka problem eller behov som ska lösas av en e-handelslösning. Mål måste sedan upprättas och göras möjliga att följas upp. Att införa e-handel tar ofta mer tid än man tror och bör ske i etapper. Dessa etapper brukar indelas i fyra faser: Introduktionsfas Ett behov upptäcks och en första e-affär tar plats. 2. Automatiseringsfas Denna fas innebär att man automatiserar lösningen. 3. Förändringsfas Focus förändras från teknisk effektivitet till strategisk effektivitet. 4. Spridningsfas Här vill man utnyttja den lösning och organisation som byggds upp för att dra vidare nytta av investeringen. (Tex. ansluta fler leverantörer till systemet) För att komma till sista fasen är det viktigt att lösningarna är flexibla och kan anpassas till andra system och användare. Man bör studera hur verksamheten kan förbättras med e-handel som verktyg Genomförandemodell Vid införandet av e-handel är det viktigt att ha en plan för hur genomförandet av projektet ska ske. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform och här följer en modell som används praktiskt och visat sig fungera: 29 Genomförandemodell: 1. Vision 2. Förstudie 3. Införande - Målsättning - Projektplan och projektorganisation - Definition av affärsprocesser - Prioritera informationsflöden - Definiera transaktioner eller dylikt - Kommunikationslösning - Definiera säkerhetsnivån -Kravspecifikation och upphandling - Anpassning och integration 27 Fredholm, P Ibid. 29 Ibid. 14

21 4. Uppstart - Installation, drift och test - Dokumentation - Utbildning - Avtal 5. Genomföra pilotprojekt 6. Utvärdering 7. Spridning Figur 3.4. Genomförandemodell för e-handels projekt Vanliga fällor och fel Enligt Fredholm (Elektroniska affärer, 2002) finns det några viktiga punkter att beakta vid projekt med e-handel: Om möjligt är det att rekommendera att först integrera leverantörer som redan har erfarenhet av e-handel. Många talar om att företagsledningen måste vara inblandad eftersom det berör hur företaget är organiserat både internt och externt i kontakter med andra företag. Men det räcker inte med företagsledningens stöd. Lika viktigt är att både ansvariga för funktioner som ekonomi, logistik, marknad, samt fotfolket i verksamheten är övertygade. Annars kommer inget att hända, trots företagsledningens ambitioner. E-handel är en infrastrukturfråga som det måste finnas bred acceptans för i hela organisationen. E-handel är ingen isolerad företeelse, det ska kombineras med hur den övriga verksamheten bedrivs. Ofta bör e-handel kombineras med införandet av annan teknik, t ex streckkoder. (används vid tex. ankomstregistrering) En vanlig orsak till att projekt blir misslyckade eller drar ut på tiden är att företaget inte frigjort tid för de som ska arbeta i projektet. De bör inte vara för många inblandade internt. Införandet av e-handel leder ofta till förändringar i organisationen. Se till att hålla alla informerade om målen med projektet, annars sprids ofta en dålig stämning på företaget. E-handel innebär ett nytt sätt att arbeta. För att lyckas krävs kompetensutveckling. Försök inte uppfinna hjulet igen! Använd standardsystem och välj de lösningar, standarder och branschpraxis som finns. 15

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

IT och logistik. IT och Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 e-logistik? RFID Internet ecommerce B2C EDA B2B e-marknadsplatser E-mail ASP Standarder ERP ECR Säkerhet APS EDI streckkoder 2 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

byrå scp. reklam E-HANDEL SnaBBarE, tryggare, FriarE

byrå scp. reklam E-HANDEL SnaBBarE, tryggare, FriarE E-HANDEL SNABBARE, TRYGGARE, FRIARE Du tjänar mer på e-handel ju oftare du handlar Snabbare E-handel innebär mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och dessutom kortare ledtider. Tryggare

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Effektivare försörjning med digitala processer Peter Fredholm

Effektivare försörjning med digitala processer Peter Fredholm Effektivare försörjning med digitala processer Peter Fredholm 2017-05-09 BEAst är en ideell branschförening med syfte att utveckla samhällsbyggnadssektorn Ta fram standarder och tjänster för digitalisering

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer 2012-09-13 1 Vilka är vi? Sarah Eriksson, konsult på Connecta inom Enterprise Solutions. Sarah arbetar som testledare för standardapplikationer

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Vision, verklighet och varsamhet. Kvalitets- och miljösäkring på HS Copy

Vision, verklighet och varsamhet. Kvalitets- och miljösäkring på HS Copy Vision, verklighet och varsamhet Kvalitets- och miljösäkring på HS Copy Välkommen till HS Copy! HS Copy är Norrlands ledande digitaltryck-, kopierings- och skyltföretag. Vi har funnits i snart 30 år och

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Syftet med landstingets verksamhet i Västmanland är att bidra till varje länsinvånares livskvalitet.

Syftet med landstingets verksamhet i Västmanland är att bidra till varje länsinvånares livskvalitet. Syftet med landstingets verksamhet i Västmanland är att bidra till varje länsinvånares livskvalitet. www.ltvastmanland.se ID:Ltk/info. Landstinget Västmanland 260 800 Invånare 6 300 km 2 Västmanland 6

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Grundat 1978 av Claes Jonsson och Lotti Magnidotter Jonsson. Ett av de mest erfarna företagen inom promotion, profilering och presentreklam

Grundat 1978 av Claes Jonsson och Lotti Magnidotter Jonsson. Ett av de mest erfarna företagen inom promotion, profilering och presentreklam EN PRESENTATION Ett familjeföretag grundat 1978 Grundat 1978 av Claes Jonsson och Lotti Magnidotter Jonsson Ett av de mest erfarna företagen inom promotion, profilering och presentreklam Enligt oberoende

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Sweden. 2005 GS1 Sweden

Sweden. 2005 GS1 Sweden GS1 Dagordning Om GS1 och GS1 Sweden EPCglobal och det svenska projektet E-handelsinitiativ i dagligvarubranschen Vad? Varför just nu? Status En global organisation En global organisation Mer än 1,3 milj

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Krav på avtalsreglering som följd av ny faktureringslagstiftning Elektronisk fakturering En regel förs in i mervärdesskattelagen som

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer