Öppna föreläsningar vid Avena Lärcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna föreläsningar vid Avena Lärcentrum"

Transkript

1 Öppna föreläsningar vid Avena Lärcentrum Hösten 2008

2 LITE MER OM FÖRELÄSNINGARNA (med reservation för ändringar) LEDARSKAP & FÖRETAGSUTVECKLING Torsdagar SEPTEMBER E-HANDEL I ETT STRATEGISKT FÖRETAGSPERSPEKTIV Att införa e-handel i en verksamhet är i första hand en strategisk fråga där verksamhetens informationshantering står i centrum och där tekniska detaljfrågor hela tiden ställs mot uppsatta strategier. Ett sådant strategiskt förhållningssätt till e-handelsinförande präglas av ett starkt driv efter att integrera informationsflöden, att omvandla data till beslutsunderlag, samt att processförbättra. I mångt och mycket handlar det om ett helhetsperspektiv och livscykelperspektiv på e-handelsengagemanget. Utmaningen som föreläsningen kretsar kring är den att inte betrakta verksamhetens e-handels och informationssystems engagemang som en tekniks uppgradering, utan som strategisk verksamhetsutveckling. Modeller och metoder kommer att belysas med tonvikt på aspekter kring beslutsfattande inför e-handelsprojekt och realiserandet av potentiell nytta. John Jeansson är fil mag inom informatik och Leif Marcusson är ekonomie doktor i informationssystem vid Handelshögskolan BBS på Högskolan i Kalmar 2 OKTOBER GLOBALISERINGEN, NYA VILLKOR FÖR SVENSK INDUSTRI Outsourcing Wintelism Immateriella tillgångar Konkurrenskraft Produktutveckling Sarah Philipson är universitetslektor i marknadsföring och chef för marknadsföringsavdelningen på Ekonomihögskolan vid Växjö universitet. Hon var under 25 år managementkonsult och företagsledare i media, telecom och verkstadsindustri; bl.a. Aftonbladet, Telia och ABB

3 22 OKTOBER ATT UTVECKLA EN HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS! Föreläsningen kommer att handla om hälsoarbete på arbetsplatsen med fokus på hur man kan utveckla friskfaktorer. Efter en inledning med tankar kring arbetslivets utveckling, kopplat till hälsoläget, belyses angelägna hälsofrågor som berör såväl hela organisationen som den enskilde arbetstagaren. Ika Lönn och Mats Glemne är universitetsadjunkter vid Växjö Universitet. Glemne är dessutom bitr. prefekt vid Växjö universitet. Både Lönn och Glemne har undervisat kring hälsofrågor inom såväl landstinget Kronoberg som Växjö universitet under ett flertal år. De har även utvecklat kurser och program inom hälsoområdet samt skrivit läromedel. 23 OKTOBER COACHENS UPPGIFT ATT SKAPA LUSTEN TILL ARBETE OCH DÄRMED GLÄDJE I VARDAGEN Att som ledare skapa ett klimat där utmaningar blir spännande och lusten till arbete ger goda prestationer är en svår men inte alls omöjlig uppgift. Att jobba med den positiva sidan hos varje individ är nyckeln till framgång. Att se alla och ge en god feedback borde vara en självklarhet, men hur gör man? Carl-Axel Hageskog är professor i Idrottens ledarskap vid Växjö universitet. Han har en bakgrund som gymnastiklärare och tenniscoach. Under 20 års tid coachade Carl-Axel många svenska tennisspelare på världstouren och han var även förbundscoach/kapten för det svenska tennislandslaget (Davids Cup-laget) tiden Per Göran Fahlström är universitetslektor i idrottsvetenskap vid Växjö universitet. Han är den ende i Sverige som doktorerat på coachning och har bland annat jobbat med juniorlandslagscoachning. 13 NOVEMBER NÄR STRATEGISKA VISIONER OCH FRAMTIDSBILDER BLIR VERKLIGHET Vad kan samverkan mellan företag, skolor och offentliga aktörer betyda när det gäller att skapa ett attraktivt samhälle? Petter Boye är lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan BBS på Högskolan i Kalmar med främsta fokusområden strategi- och affärsutvecklingsprocesser i och mellan företag och dess intressenter.

4 LIV & HÄLSA Torsdagar SEPTEMBER HUR HAR VI DET MEN FRAMFÖR ALLT HUR TAR VI DET? OM SOCIALA RELATIONERS BETYDELSE VID HJÄRTKÄRLSJUKDOM Stress och hjärt-/kärlsjukdom förknippas allt oftare med varandra. I en allt mer stressad vardag, liksom en påtaglig medicinsk-teknisk hälso- och sjukvård, tänker vi på hur det ena eller andra ingreppet kan hjälpa oss att återta hälsa och välbefinnande. Men hur är det med sociala relationer? Vilken roll spelar socialt stöd och nätverk för att hålla oss, eller åter bli, friska och krya? Detta kommer vi att få veta lite mera om i professor Fridlunds föreläsning. Bengt Fridlund är professor vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete på Växjö universitet. Bengt Fridlund har lång klinisk erfarenhet av patienter med hjärt- kärlsjukdomar och hans forskarintresse startade på talet om hur socialt stöd och nätverk påverkar individens, parets och familjens hälsa. 16 OKTOBER DEN FRISKA HÄLSOBRANSCHEN OCH DEN SJUKA VÅRDEN? Hälsobranschen har aldrig tidigare mått så bra. Antalet privata vårdgivare ökar och det vimlar av hälsokonsulter, friskvårdsföretag, personliga tränare, kostrådgivare, livsstilscoacher, etc. Idag finns det gott om alternativ till den offentliga vårdapparaten för den som känner sig krasslig. Föreläsningen ger en översikt över hälsobranschen med utgångspunkt i frågan: hur kommer det sig att branschen har expanderat så kraftigt under senare år? Föreläsningen tar upp två tänkbara förklaringar. Dels kan det handla om ett mer eller mindre berättigat missnöje med tillgängligheten, bemötandet och innehållet hos den offentliga sjukvården. En annan lite mindre snäll förklaring går ut på att vi som individer har blivit allt mer kroppsfixerade. Besatta av orealistiska ideal om hälsa, skönhet och ungdom lever vi våra liv med en ständigt gnagande känsla av otillräcklighet. En känsla som hälsobranschen har förstått att utnyttja. Johan Hansson är lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan BBS på Högskolan i Kalmar och ansvarig för ett utbildningsprogram inom Health Management.

5 27 NOVEMBER ATT LEVA DET NORMALA LIVET Socialt arbete är en praktik som arbetar med människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer. Ett centralt mål är att motverka utanförskap, något som ofta görs genom att det som betraktas som ett så kallat normalt Svensson-liv lärs ut och visas upp. På behandlingsinstitutioner är exempelvis ofta vardagslivet med alla dess göromål centrala inslag i behandlingen, man lagar mat, tvättar och städar som en del i vägen mot ett liv utan droger eller kriminalitet. Andra viktiga vardagsinslag kan vara att ta hand om sin kropp, utföra någon form av arbete eller bara att stiga upp på morgonen. Socialt arbete är utifrån detta en verksamhet som återspeglar samhällets föreställningar om hur vi ska leva och det uttrycker våra föreställningar om vad vi betraktar som normalt. Vad säger då det sociala arbetets praktik om vad som är det normala livet? Hur är detta länkat till vardagsliv, hälsa och kropp? Kan vi i det sociala arbetets praktik se hur vi alla förväntas leva? Tina Mattson är universitetslektor i socialt arbete, socionom och genusvetare på Högskolan i Kalmar. Hon är intresserad av hur kön, sexualitet, klass och etnicitet blir en del av det sociala arbetets praktiker. I sin avhandling I viljan att göra det normala gör hon en kritisk analys av hur genusperspektivet integrerats i missbrukarvården och visar hur viljan att uppmärksamma och synliggöra kvinnor och män i både behandling och i personalgrupp bidrar till ny stereotypifiering och underordning.

6 SKOLMILJÖ Tisdagar SEPTEMBER KAN SJÄLVFÖRTROENDE GÖRA NÅGON SKILLNAD? Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa och förstå texter av olika slag. Då larmrapporter, kring hur många ungdomar som slutar skolan utan att kunna läsa och skriva, regelbundet presenteras är det viktigt att försöka förklara variationen i läsförmåga och att försöka identifiera faktorer som påverkar barns och ungdomars läsförmåga och därför kan ge information om hur denna kan förbättras. Föreläsningen kommer att försöka ge en bild av hur viktig en positiv självbild är, vilken i sin tur är starkt påverkad av tidigare erfarenheter av framgångar eller misslyckanden. För att kunna sörja för att alla elever har goda möjligheter att bli goda läsare är det ett viktigt uppdrag för lärare och utbildare i skolan att stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga att lyckas. Lena Swalander är universitetslektor i psykologi på Humanvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Kalmar 7 OKTOBER ATT LÄRA ENGELSKA PÅ 2000-TALET OM ATT ANVÄNDA INTERNET I ENGELSKUNDERVISNINGEN Föreläsningen ger inspiration till hur den nya webbresursen Språklänkportalen (www.spraklankportalen.se) kan användas för att göra engelskundervisningen mer varierad och individanpassad med hjälp av Internet. Maria Estling Vannestål är universitetslektor i engelska vid Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar. Maria är utbildad gymnasielärare i engelska och svenska och undervisar bl. a. i språkfärdighet på A-nivån och didaktik på C- nivån, handleder lärarstudenters uppsatsarbeten samt håller fortbildning för verksamma lärare. Maria leder temagruppen IKT i engelskundervisning inom forskningsprojektet Ung Kommunikation.

7 11 NOVEMBER HUR KAN SKOLAN ANVÄNDA SIG AV SCIENCE CENTERS I UNDERVISNINGEN? Science Centers arbetar för att väcka barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Det handlar om att upptäcka själv, att lära sig genom experiment och spännande och roliga upplevelser. Kan kreativiteten ökas med hjälp av det arbetssätt som Science Centers arbetar utifrån är det en viktig fråga. Science Centers har en verksamhet som skall vara mycket hands on, detta kan göra att verksamheten delvis upplevs som ett nöjesfält där man upptäcker på egen hand! Det är därför viktigt att det finns duktiga pedagoger som kan handleda och förklara för besökaren. Hands on måste leda till Minds on, det gäller att hinna reflektera och dra slutsatser. Föreläsningen kommer att handla om hur man arbetar med Science Centers och vilka positiva effekter denna typ av undervisning har. Bernth Norén är verksamhetschef för experimentlabbet vid Högskolan i Kalmar. 2 DECEMBER FILM OCH MEDIER I LÄRARUTBILDNING OCH LOKAL SKOLUTVECKLING Mathias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng berättar och ger exempel på hur film och nya medier används i olika ämnen i undervisningen och hur lärarstudenter på ett medvetet sätt involveras i utvecklingsarbetet. Arbetet sker inom ramen för forskningsprojektet Ung Kommunikation Mathias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng är högstadielärare på Teleborg Centrum och medverkande i forskningsprojektet Ung Kommunikation.

8 Program hösten 2008 SEPTEMBER 11 e-handel i ett strategiskt företagsperspektiv, John Jeansson och Leif Marcusson 16 Kan självförtroende göra någon skillnad? Lena Swalander 25 Hur har vi det men framför allt hur tar vi det? Om sociala relationers betydelse vid hjärtkärlsjukdom, Bengt Fridlund OKTOBER 2 Globaliseringen, nya villkor för svensk industri, Sarah Philipson 7 Att lära engelska på 2000-talet om att använda Internet i engelskundervisningen, Maria Estling Vannestål 16 Den friska hälsobranschen och den sjuka vården? Johan Hansson 22 Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats! Ika Lönn och Mats Glemne 23 Coachens uppgift att skapa lusten till arbete och därmed glädje i vardagen, Carl-Axel Hageskog och Per Göran Fahlström NOVEMBER 11 Hur kan skolan använda sig av Science Centers i undervisningen? Bernth Norén 13 När strategiska visioner och framtidsbilder blir verklighet, Petter Boye 27 Att leva det normala livet, Tina Mattsson DECEMBER 2 Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling, Mathias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng Föreläsningarna är kostnadsfria och sänds till Avena Lärcentrum i Vetlanda För ytterligare information och anmälan kontakta: Maria Ahlstedt, Avdelningen för omvärldskommunikation Högskolan i Kalmar KALMAR Tel: Vi finns på Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54, Vetlanda Leonhardt

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Läs mer