Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm"

Transkript

1 Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm FOTO: HANNA MAXSTAD

2 FOTO: JOHAN NYGREN GÖRAN DAHLSTRÖM (S) Kommunstyrelsens ordförande LARS HÅGBRANDT Chef Samhällsbyggnadsförv. En kommun i utveckling måste vara förberedd inför de förändringar som sker i samhället. För att Katrineholm ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i, måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och för nya etableringar. Vi måste också kunna erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Såväl i centrala Katrineholm som på landsbygden. Många är inblandade i den förändring Katrineholm just nu genomgår. Myndigheter och stora entreprenadföretag när det gäller vår nya förbifart, lokala byggföretag när det gäller bostadsbyggandet, kommunen när det gäller infrastrukturfrågor och inte minst medborgarna själva som uttrycker sina synpunkter på hur de vill forma den miljö de vill leva i. Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm. I den här broschyren vill vi lyfta fram några av de projekt som är på gång och som visar att vi är väl förberedda. Fler företag ska kunna etablera sig här. Fler ska kunna bosätta sig här. Vi är en kommun som vill växa och utvecklas. En ort där det finns torg och parker där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där en fortsatt utveckling av såväl bygd som människor kan ske. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Hågbrandt Chef Samhällsbyggn.- förvaltningen 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

3 FOTO: HANNA MAXSTAD FOTO: HANNA MAXSTAD Samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga en stad, byggd och baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar, Strategisk samhällsplanering, Näringsliv och samhällsutveckling och Bygg, Miljö och Trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Lars Hågbrandt Förvaltningschef Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef Näringsliv och Samhällsutveckling Eva Frykman Avdelningschef Bygg, miljö och trafi k Katrineholms kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 3

4 VAD GÖR KOMMUNEN Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Under 2014 beräknas den första delen för staden Katrineholm vara klar och under 2016 beräknas den andra delen för landsbygden och småorterna vara klar. I arbetet med en ny översiktsplan för Katrineholm har fokus legat på en tidig medborgardialog. I den fösta delen med staden Katrineholm har det under 2012 och 2013 bland annat funnits möjlighet att på webben delta i Tyck till om din stad, gymnasieungdomar har arbetat med Katrineholm i framtiden och barn i förskoleklasser har fått tycka till om vad barnen vill ha i staden. Vad händer framöver? Alla synpunkter som har kommit in har vägts in i det förslag till översiktsplan för del staden. Presenteras under hösten Översiktsplanering Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Med långsiktighet menas att översiktsplanen ska möta den förväntade utvecklingen flera decennier framåt. Tidplan för Översiktsplan 2030 del staden UPPDRAG PLAN SAMRÅD BEARBETNING UTSTÄLLNING ANTAGANDE X 2012:2 2013:2 Vår 2012 Vår 2012 Höst 2012 Vår :3 2013:4 Höst 2013 Okt Nov 2013:4 2014:2 Dec 2013 Våren :3 2014:4 2015:1 Sommar 2014 Aug Sep LAGA KRAFT Nov/Dec 2014 Jan SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

5 Detaljplanering Enligt plan- och bygglagen, 1 kap, 2, är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Anledningarna är flera: Förverkliga politiska ambitioner Medborgarinflytande Rättigheter och skyldigheter Enklare hantering av bygglov Klargöra ekonomi och genomförande ÖVERSIKTSPLAN (ÖP) Omfattar hela kommunen. Ej juridiskt bindande FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN (FÖP) Omfattar en begränsad del av kommunen, t.ex. tätort eller del av tätort. Ej juridiskt bindande DETALJPLAN Omfattar en mindre del t.ex. en tätort, stadsdel, kvarter eller tomt. Är juridiskt bindande Hur lång tid tar en detaljplan? Planen skrivs fram för uppdrag Planprogram upprättas, utredningar, behovsbedömning Samråd tre veckor. Sammanställning av synpunkter Samrådsredogörelse 1 Samrådsredogörelse 2 Granskningsutlåtande Samrådsförslag upprättas Samråd tre veckor. Sammanställning av synpunkter Ev. omarbetning och planen ställs ut tre veckor. Sammanställning av synpunkter Detaljplanen godkänns av BN och antas av KF PLANBESKED PROGRAM SAMRÅD PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 1 månad 3 månader 2 månader 4 månader 2 månader 3 månader 3 månader Kan utgå Kan utgå Uppskattad tidsåtgång: Detaljplan med program 18 månader. Detaljplan utan program 12 månader. Enkelt planförfarande 6 månader. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om den ej överklagas Detaljplaneprocessen normalt förfarande Synpunkter Synpunkter Synpunkter Överklagan Idéer och skisser Programarbete Förslag till detaljplan Färdig detaljplan PLANBESKED PROGRAM SAMRÅD PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Beslut i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Beslut i KF Detaljplaneprocessen enkelt förfarande Förslag till detaljplan Synpunkter PLANBESKED PLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Beslut i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Överklagan Ett enkelt planförfarande kan tillämpas om Förenligt med översiktsplanen Är av begränsad betydelse Inte innebär betydande miljöpåverkan Få berörs av förslaget Förslaget saknar intresse för allmänheten SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 5

6 Strategier för stadens utveckling I samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Katrineholm har sju strategier formulerats för stadens utveckling. Strategierna syftar till att uppnå en hållbar stadsutveckling och en attraktiv stad. Strategierna finns med i och ligger till grund för förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun. Beräknas antas under Den nära staden Katrineholm ska i huvudsak växa inom en radie av tre kilometer för att utnyttja redan existerande infrastruktur och befi ntliga kollektivtrafi kstråk. I den nära staden prioriteras resande med gång-, cykel- och kollektivtrafi k framför bilåkande för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Prioriteringen av gång- och cykeltrafi k samt kollektivtrafi k bidrar till en tillgänglig stad för alla. Bilarna i den nära staden tar mindre plats vilket bidrar till en bättre miljö. Den nära staden ger fl er personer möjligheten att bo eller arbeta centralt med möjlighet till utoch inpendling från och till större städer i regionen. Den täta stadskärnan Inom en kilometer från resecentrum ska Katrineholm vara den täta staden där komplettering av bebyggelse sker i befi ntlig bebyggd miljö med hänsyn till stadens historia. Exempel på platser lämpliga för komplettering kan vara idag obebyggda tomter, kvarter kan slutas, fl er våningar kan läggas till redan existerande byggnader, stora parkeringsytor kan planeras om för att skapa utrymme för ny bebyggelse i centrala lägen. Den täta staden bidrar till ett ökat underlag för gångoch cykeltrafi k, kollektivtrafi k och service. Fler bostäder och verksamheter i de centrala delarna ökar fl ödet av människor vilket bidrar till ett rikare stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet. STADEN FÖR ALLA Det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan vistas där på lika villkor en bra stad för alla. Staden för alla En attraktiv och hållbar stad skapas tillsammans med dem som ska leva och verka i staden. I all planering av staden ska dialog föras med medborgarna. Det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan vistas där på lika villkor, unga som gamla, kvinnor som män, sjuka som friska. En stad som byggs och planeras för barn, ungdomar och funktionsnedsatta blir en bra stad för alla. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

7 Den blandade staden Vid all nybyggnation ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas. Lättare verksamheter kan integreras i bostadsområden. Kompletteringar i befi ntlig bebyggelsestruktur ska efterstäva att skapa variation i bebyggelsen. En blandad stad bidrar till en sammansatt befolkning och ger förutsättningar för integration mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Den mänskliga gatan Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre skala. Det ger en stad där människan sätts i första rummet framför bilarna. Grönska får på vissa ställen ersätta asfalt och det ges även plats för viss komplettering av bebyggelse i centrumnära och attraktiva lägen. Attraktiv stadsmiljö De offentliga rummen som parker, grönområden, torg och gatumiljöer i staden ska utvecklas. Dessa platser ska generellt utformas attraktivt, tryggt och upplevelserikt med plats för möten, aktivitet och rekreation. Vid all förändring i den byggda miljön ska hänsyn tas till stadens kulturhistoria. Stråkstaden Viktiga stråk i staden ska utvecklas och förstärkas. Stråken ska bidra till en orienterbar och lättläst stad. De genererar kopplingar mellan olika målpunkter i staden t.ex. fritidsaktiviteter, kultur, handel, resor och upplevelser och underlättar därigenom tillgängligheten. DEN MÄNSKLIGA GATAN Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre skala. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 7

8 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hunden Inom kvarteret Hunden planeras för par- och enbostadshus i en trädgårdsstadsmiljö. Byggnaderna längs Oppundavägen är planerade att byggas i två våningar och övriga byggnader i området i ett plan. Tanken är att alla bostäder ska ha en egen trädgård och husen kommer att placeras runt gemensamma innergårdar. En detaljplan för området är framtagen. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG Gamla kyrkogården VASAVÄG VINGÅKERSV PRINSGATAN KUNGS VIL NÄRKESGATAN BLEKINGEG. KV. HUNDEN Totalt antal lägenheter som planeras: 23 Antal parhus: 5 Antal enbostadshus: 13 Byggherre: PG Bygg Katrineholm AB Kvarteret Hunden omgärdas av Oppundavägen, Villagatan, Kungsgatan och Prinsgatan. Området är beläget i centrala Katrineholm och inom en kilometers gångavstånd från centrum. Här låg tidigare bostäder i form av villor och mindre fl erfamiljshus som i huvudsak byggdes omkring år De fl esta bostäderna revs i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Sedan dess har de fl esta av tomterna i kvarteret varit obebyggda. Inom området föreslås det uppföras fem parhus i 2 ½ plan samt 13 enfamiljshus i ett plan. Parhusen med större volymer placeras utmed Oppundavägen för att anpassas till befi ntliga husvolymerna längs med vägen. De mindre enplanshusen placeras längs med Prinsgatan och Villagatan samt inne i området. ARKITEKTBILDER FRÅN SAHLÉN ARKITEKTUR AB 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

9 FOTO: MAGNUS WAHMAN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 9

10 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nämndhuset Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Violen Inom kvarteret Violen kommer ett nytt flerfamiljshus med 35 lägenheter att byggas. Huset kommer att byggas i sex våningar. I byggnadens markplan finns möjligheter att skapa affärslokaler om behov uppstår. Hantverksgatan byggs om till gångfartsgata. Byggnationen har påbörjats. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG VASAVÄG Järnvägsstation ÖPMANGATAN DROTTNINGGATAN FABRIKSGATAN DJULÖGATAN Resecentrum Stortorget HANTVERKAREGATAN Mariakyrkan Gröna Kulle Kvarteret Violen är ett centralt kvarter och omgärdas av Köpmangatan, Hantverkaregatan och Fredsgatan. I slutet av 50-talet sanerades kvarteret och den första delen med husen mot Fredsgatan stod klar På 70-talet fortsatte saneringen och 1977 öppnade Katrineholms första galleria i Violen-huset med bland andra ICA Violen och Hjalmar Petterssons Bokhandel. Med Violengallerian och närbelägna köpmannahuset Kvarnen har kvarteret stor betydelse för centrumhandeln. BILDEN PÅ HUSET ÄR ETT MONTAGE MED SKISSER FRÅN WHITE ARKITEKTER I ÖREBRO SOM GRUND Safiren KV. VIOLEN Totalt antal lägenheter som planeras: 35 Antal 2 r o k: 17 Antal 3 r o k: 14 Antal 4 r o k: 4 Antal garageplatser: 24 Byggherre: Tegelstaden AB FOTO: GEZA SIMON 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

11 FOTO: HANNA MAXSTAD SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 11

12 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nämndhuset Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hästen I kvarteret Hästen planeras för flerbostadshus i form av två punkthus i södra delen och lägre bebyggelse i norra delen av kvarteret. En detaljplan för området är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG SGATAN HANTVERKAREGATAN Mariakyrkan Gröna Kulle VASAVÄG VASAVÄGE GATAN D Stadsparken TEGNÉRVÄGEN TEG LINNÉ KV. HÄSTEN Totalt antal lägenheter som planeras: ca 100 Byggherre: Katrineholms Fastighetsaktiebolag Kvarteret Hästen är ett centralt kvarter som omgärdas av Vasavägen i väster, Eriksbergsvägen i öster, Tegnérvägen i norr och Linnévägen i söder. Nära till Stadsparken, livsmedelsbutiker, Järvenhallen, Södra skolan och Tallåsskolan. UPPDRAG PLAN SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:3 2013:4 2014:1 2014:1 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 13

14 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN LINNÉVÄG FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hjorten I kvarteret Hjorten planeras för byggnation av ett flerbostadshus i 5 6 våningar. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG VASAVÄG KU Polishuset TEGNÉRVÄGEN DROTTNINGGATAN DJULÖGATAN Safiren HANTVERKAREGATAN TEGNÉ GEN AN Tallåsskolan KV. HJORTEN Totalt antal lägenheter som planeras: ca 100 Byggherre: Tegelstaden AB Kvarteret Hjorten är ett centralt kvarter som omgärdas av Kungsgatan i väster, Drottninggatan i öster, Djulögatan i norr och Tegnérvägen i söder. Nära till Stadsparken, Safi ren, Järvenhallen och skolor. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 2013:2 2013:4 2014:1 2014:4 2015:1 2015:1 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

15 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 15

16 Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och fler bostadshus. Planområdet kommer bara att omfatta ytorna längst ut mot Eriksbergsvägen. Tanken med planerad bostads bebyggelse i anslutning till Djulö Gärde är att det ska anpassas till naturen och därmed inte påverka landskapsbilden negativt. Ett förslag till detaljplan är under framtagande för området. Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. GÖTGATAN STOHAGSGATAN HÄLLSTUGEVÄGEN Katrineholms Logistikcentrum RINGVÄGEN STENBACK. TALLÅSVÄGEN TALLÅSVÄGEN Scoutgård Vattentor SKIRT GROPÄNGS Eriksbergsvägen GJUTERIGATAN MÖTESGATAN GREVGATAN ANNEBERGSGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. NÄSNAREGATAN NYGÅRDSGATAN SKOLGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN DROTTNINGGATAN GERSNÄSGATAN HANTVERKAREGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN KRUSBÄRSVÄGEN KAPELLGATAN KAPELLGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN KRIKONVÄGEN ÖSTERMALMSGATAN BERGSGATAN VASSMOGATAN FLORAGATAN STARRVÄGEN FÅGELGATAN VIDEVÄGEN MOSSVÄGEN ÖSTERLEDEN TERMINALGATAN FOR SGATAN LENAGATAN TEATERGATAN SVEAVÄ JOH.STENB.P TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN FÅGELGATAN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN SKOGSGATAN FREJGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN HERMESGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FORTUNAGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB ṖL. ÅSPORTEN SÅGMOGATAN HJÄLMSJÖGATAN SKOGSLIDEN LINBANEGATAN LAGGARHULTSGATAN HÄLLSTUGEV. INDUSTRIGATAN STOHAGSGATAN BACKA HAGE GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG ERIKSBERGSVÄGEN Totalt antal bostäder som planeras: ca 150 Varav enbostadshus 30 Varav fl erbostadshus med lägenheter 120 Furuliden ERIKSBERGSVÄGEN TORPVÄGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN Skogskyrkogården UPPDRAG PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X 2013:2 2013:4 2014:1 2014:2 2014:2 16 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

17 Bild från Aktivitetsparken vid Furuliden FOTO: HANNA MAXSTAD SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 17

18 Hjälltorp Björnsundet Skirtorp Jättens handfat Breheden Olofsberg Trollholmen Remrödviken FASANVÄGEN BRUKSVÄGEN LÄRKVÄGEN MÅSVÄGEN SVANVÄGEN ORRVÄGEN Forssjö I Forssjö, sju kilometer utanför Katrineholms tätort, planeras för en komplettering av villatomter i anslutning till skolan. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren STENSVÄGEN FASANVÄGEN RÅSTOCKSVÄGEN ÄNDBÄCKSVÄGEN Forssjö Gammal bruksmiljö i Forssjö. Nära till sjö och friluftsliv. Forssjösjön LÄRKVÄGEN BÄCKSVÄGEN FASANVÄGEN BRUKSVÄGEN ORRVÄGEN SVANVÄGEN FORSSJÖ Antal tomter: ca 5 Markägare: Eriksbergs fi deikommiss AB Inv. Forssjö dec 2010: 536 Skolor: Förskola, grundskola t.o.m. åk 6, fritidshem, fritidsgård, förskola och familjedaghem. Idrott: Fotbollsplan, gymnastikhall, motionsspår, badplats och slalombacke. Näringsliv: BooForssjö/Sandåsa Timber är ett av landets modernaste sågverk. I anslutning till skola, idrottshall och fotbollsplan planeras för villatomter i Forssjö. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 2013:2 2014:1 2014:2 2015:1 2015:2 2015:2 18 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

19 ATAN t GSG. SGATAN MOGETORPSGATAN DUVEHOLMSGATAN BLOMSTERVÄGEN kolan KC Betong BJURSTORPSGATAN STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Nävertorps kyrka rtorpsn Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. ÅSG SÅ Jägarparken På Jägaregatan, i Jägarparken, planeras det för par-/radhus. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren MÖTESGATAN ANNEBERGSGATAN NÄSNAREGATAN NYGÅRDSGATAN SKOLGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN KRIKONVÄGEN VASSMOGATAN STARRVÄGEN VIDEVÄGEN MOSSVÄGEN EGNÉRVÄGEN JUNGFRUGATAN MEJERIGATAN MARIEBORGSGATAN FORMGATAN GJUTERIGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN ÖSTERMALMSGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN FÅGELGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN FÅGELGATAN TULPANVÄGEN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN SKOGSGATAN FREJGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN HERMESGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FORTUNAGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB ṖL. ÅSPORTEN OXTORGSGATAN HÖJDGATA VÄSTGÖTAGATAN BACKA HAGE GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG KYRKOGÅRDSVÄGEN GATAN Hemvärnsgården TALL JÄGARPARKEN Antal bostäder som planeras: ca 5 Byggherre: Byggaktören AB Områdesbild över Jägarparken vid Jägaregatan. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X 2013:2 2013:4 2013:4 2014:1 2014:2 Klubbetorp I Klubbetorp, Björkvik, med utsikt över sjön Yngaren, planeras för nya tomter. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern KLUBBETORP Antal tomter: ca 10 Markägare: Katrineholms kommun Klubbetorp i vinterskrud med utsikt över Yngaren. UPPDRAG PLAN SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:3 2013:4 2013:4 2014:1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 19

20 Etableringsmark Katrineholm är en medelstor kommun med ett ur logistisk synvinkel utmärkt strategiskt läge. Flera större företag finns på orten och de små och medelstora företagen blir allt fler. Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning. Från Stockholm kommer man med tåg till Katrineholm på mindre än en timme, från Göteborg på två timmar. Tack vare närheten till Stockholm Skavsta, med ett 40-tal destinationer, tar man sig på några timmar med flyg ut till övriga Europa. Kommunen kan erbjuda planlagda ytor för företagsetableringar Örebro, Oslo Västerås, Gävle 56 E20 ³ ³³ E18 55 Uppsala 57 Södertälje Stockholm ³³ E20 ³ ETABLERINGSOMRÅDE LÖVÅSEN KATRINEHOLMS KOMMUN Antal invånare: Yta km 2 : Invånare/km 2 : 31,82 Kommunalskatt (2010) 32,35 Politisk majoritet S + M Arbetstillfällen (2008) Balansomslutning (mdr kr) 2 Avstånd fr Stockholm (km) 146 Handelsindex 88 Dagligvaror 100 Sällanköpsvaror 75 Befolkningsutveckling Invånare år 2030: Hallsberg Göteborg Oslo E20³ Videvägen 52 ³³ ³³ E18 Starrvägen Mossvägen Videvägen Etableringsmark Etableringsmark Movägen Österleden Odlarvägen Etableringsmark Norra terminalen Etableringsmark Vingåkersvägen Etableringsmark Karosserivägen Österleden Etableringsmark Ljungvägen Etableringsmark Etableringsmark Etableringsmark ³³ ³ E4³ Nyköping Oxelösund Norrköping Helsingborg Göteborg Etableringsmark m ETABLERINGSOMRÅDE MOGETORP m Etableringsområde Lövåsen Handelsområdet Löv åsen började expandera under 2006 Sedan dess har många fl er aktörer etablerat sig och området har ytterligare 50 ha mark för etableringar. Etableringsområde Mogetorp Området har 4 ha mark för ytterligare etablering. 20 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

21 NBLOCKSVÄGEN TIGEN HÄLLMARKSV. Värmbols Idrottsplats MORÄNV. Backa Värmbols Industriområde LUVAS V Ä G Skandinaviska Byggelement LJUNGVÄGEN SÖDERGATAN Värmbol HÄSTSKOVÄGEN Kolloniområde Sveaverken BÄCKG. Ödesdal MYRSTIGEN LINDVÄGEN Presto Brandredskap Axelssons LJUNGVÄGEN Presto Brandredskap ASPVÄGEN RÖNNGATAN BOKVÄGEN STORA MALMSVÄGEN Duveholmsbadet RÅGGATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN NÄSG. SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong MARIEBORGSGATAN STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN Blomberg & Stensson SKF VÄSTRA Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen HÖGMOSSEVÄGEN FR DJULÖGA VINGÅ VILLAGATA Nävertorpsparken Nyhemshallen Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen TIVOLIGA JÄMTLAN PRINS BE Tre Sörml N Kv. Vägskälet Inom del av kvarteret Vägskälet, i bästa läge vid infarten till Katrineholm och nära till bostadsområdena Nävertorp och Värmbol, planeras för en ny etablering av matvarubutiken Netto. Detta är början på omvandlingen av kvarteret från före detta idrottsplats till nytt handels- och bostadsområde. En detaljplan för en del av Kv Vägskälet är framtagen och byggnation påbörjad. MÖTESGATAN ODLARVÄGEN ENERGIGATAN n MEJERIGATAN FORMGATAN GJUTERIGATAN GREVGATAN ÄLGSTIGEN sjön DALVÄGEN JÄRNBANEVÄGEN TORVBRYTARVÄGEN LUVSJÖGATAN VÄSTERGATAN KVARNÄNGSGATAN SJÖHOLMSGATAN GENNEGATAN RÖDHÄLLSV. SJÖLANDSVÄGEN ÅKRAGATAN HJORTRONVÄGEN KÄLLMOGATAN SJÖLANDSVÄGEN ODDERGATAN ENVÄGEN STAVSTUGUVÄGEN VETEGATAN SALOGATAN KORNGATAN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN TULPANVÄGEN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN SKÅNEGATAN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN KUNGSGA HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN CLAESTORPSVÄGEN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄGEN VÄSTGÖTAGATAN SÄTRAGATAN TAN RÖNNGATAN VÄGEN ODDERGATAN Nyhemshallen BOKVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN SO STENBROTTSVÄGEN KÄLLMOGATAN NVÄGEN ASPVÄGEN ÄGEN Nyhemsskolan KIL NETTO Cirka anställda i Sverige. Ytterligare i Danmark, Tyskland och Polen. Den första Nettobutiken i Sverige öppnade 8 maj 2002 i Trelleborg. Idag fi nns Netto på ett 100-tal platser i landet. Byggherre: Netto Marknad Sverige AB PLANBESKED PLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:2 2013:3 2013:4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 21

22 Östra förbifarten Östra förbifarten, väg 55/56, invigdes i oktober 2012 av landshövding Liselott Hagberg. Den nya vägen öster om Katrineholm avlastar stadens centrala delar från genomgående trafik, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöbelastningen. Vägen är en mötesfri landsväg med 2+1 körfält, mittvajerräcke och en längd på cirka 14 kilometer. ÖSTRA FÖRBIFARTEN Längd: ca 14 km Byggstart: 2010 Invigning: okt 2012 Utformning: Mötesfri landsväg med 2+1 och 1+1 körfält samt mittvajerräcke Längs med sträckan fi nns det elva broar varav tre större som går över Forssjösjön, Forssjövägen och järnvägen Invigdes oktober 2012, invigningstalare Liselott Hagberg, Landshövding Södermanland. 22 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

23 Nya stadsgatan I och med att Östra förbifarten är färdig och trafiken på genomfarten genom Katrineholm har minskat betydligt kan fd riksvägen omvandlas till en stadsgata. Gatan kan gestaltas om så att körfälten minskar och en prioritering görs mot gång- och cykelstråk. Belysning kan bytas ut, parkeringsfickor anordnas och mer planteringar kan införas i gatumiljön. Illustration från Översiktsplanen. Genomfarten som den skulle kunna te sig Illustration från Charretten genomförde kommunen i samarbete med dåvarande Vägverket en Charrette där allmänheten var inbjudan att delta. Flera förslag till hur Katrineholm kan utvecklas i framtiden arbetades fram, bland annat framkom idéer om hur genomfarten skulle kunna gestaltas i framtiden. Charette = samverkansarena/ forum för utveckling av städer och transportsystem. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 23

24 Stadsparken Stadsparken och Gröna kulle sammanfogades till en enda stor park under Katrineholmarnas gröna vardagsrum har därmed blivit mycket större och möjligheten till en stunds avkoppling förbättrats. Den nu sammanslagna parken är ungefär tre hektar stor och en mer eller mindre grön oas hela året. I och med att förbi farten byggdes och trafiken på genomfarten minskat så har miljön i parken blivit sundare och tystare. Parken är en så kallad Hotspot med gratis WIFI för den som vill ta med sig datorn eller ipaden. Vår förhoppning är att parken med all sin fägring ska få mer uppmärksamhet och dra till sig inresta besökare och Katrineholmare. Att bryta upp en gata, som även var huvudled, för att slå ihop två parker hör inte till vanligheterna men i Katrineholm har vi gjort det. Under Kulturnatten den 6 oktober 2012 skedde invigningen av sammanslagningen av Stadsparken och Gröna Kulle. Förändringsarbetet: en del häckar som skärmade av gatan har lyfts bort för att de som går och cyklar ska kunna se vad som fi nns runt omkring i parken men också för att få en mjukare övergång mellan parkerna. Nya gångstråk har gjorts som sammankopplar de båda parkerna ytterligare. Konstverket Fall till fall får en central placering i parken. Ca 75 nya Rhododendron har planterats, samt sommarblommor och perenner. Vi har det bästa tänkbara microklimatet i Stadsparken inte bara för blommor utan även för lite mer krävande träd som magnolior. Djulögatan Hantverkaregatan Gröna Kulle Violen Fredsgatan Mariakyrkan Nämndhuset Eriksbergsvägen Kvarnen Djulögatan Räddningstjänsten Scen Tegnérvägen STADSPARKEN Årligen planteras ca sommarblommor i Stadsparken, ca sommarblommor på Gröna kulle och ca växter på tapetgruppen vid Gröna kulle. Stadsparken har gratis WiFi för dig som vill använda dator eller ipad. På tomtmarken där Stadsparken ligger idag var det för längesedan kreaturstorg där djur auktionerades ut och senare fram till 1945 låg det en handelsträdgård där. En första mindre park började anläggas på 1920-talet men en fullt utbyggd Stadspark med en cafépaviljong fi ck den unga staden Katrineholm först i slutet av 1940-talet. Parken planerades och ritades av trädgårdsarkitekten Gösta Schuwert tillsammans med stadens förste stadsträdgårdsmästare K J Blomqvist. 24 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

25 Stortorget Katrineholms största torg har förändrats genom åren. Just nu görs en större dialog med Katrineholmarna om hur man vill ha sitt torg. Ett antal olika förslag togs fram och ställdes ut för att få in synpunkter från Katrineholmarna om hur de vill ha sitt Stortorg. Synpunkterna kommer att ligga som grund när ett slutligt förslag tas fram. Stortorget har alltid haft en central roll som viktig mötesplats och handelsplats. På den här gamla bilden ses i bakgrunden torgets västra del, den som i folkmun skulle komma att kallas Raggarbacken. Till vänster torgets södra del där vissa hus fi nns kvar ännu i dag. I slutet av 1980-talet byggdes torget om, husen på Raggarbacken revs och fi ck ge plats för det hus som ligger där idag. Torget formades och området runt fontänen markerades med mindre murar. I mitten av 1990-talet tillkom gångtunneln vars nedfart tar upp en stor del av den östra delen av Stortorget. Projektstart Katrineholms-Kuriren Dialog med Katrineholmare Dialog med Katrineholmare Presentation för politiken Information till politiken Utvärdering Uppdrag till konsult att göra ett illustrativt förslag Ett av de förslag som lämnades in i samband med Katrineholms-Kurirens kampanj för att få in förslag på ombyggnation av Stortorget. Presentation STORTORGET Storlek kvadratmeter: Gatstenar: ca 100/kvm Markbetongsten: ca 50/kvm Storgatsten: ca 40/kvm Antal liter vatten i fontänen: ca SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 25

26 N Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset KYRKOGATAN SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg VIDEVÄGEN Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. GÖTGATAN STOHAGSGATAN HÄLLSTUGEVÄGEN Katrineholms Logistikcentrum RINGVÄGEN STENBACK. TALLÅSVÄGEN TALLÅSVÄGEN Scoutgård Vattentor SKIRT GROPÄNGS Lokstallarna Den 5 maj 2012 invigdes det nya ungkulturhuset i Lokstallarna, Östermalmsgatan. Där, i Perrongen, hittar du nu Ung kultur och Fritid. Här finns det möjligheter för dig mellan 13 och 25 år att träffa nya kompisar, hänga, ta en fika i caféet och förverkliga just dina drömmar och idéer. Det har byggts café, scenutrymmen, skaparverkstäder, anpassningsbara projekt rum, replokaler och inspelningsstudio. De fyra stallar som är rödmarkerade är färdiga. Här fi nns ett café med utställningsyta samt ett intilliggande scenutrymme med oändliga möjligheter. De fyra lokstallar som är beigemarkerade kommer att byggas om till skaparverkstäder, inspelningsstudio, replokaler och anpassningsbara projektrum. De stallar som på bilden är grönmarkerade används bland annat som verkstad för de personer som arbetar med ombyggnationen av Lokstallarna. Stallarna 1 11 kommer i framtiden att användas som lokaler för järnvägshistoria och annan kulturell verksamhet. Det fi nns idag inget beslut på vilka verksamheter som kommer att fi nnas i dessa stallar. På vändskivan som är markerad som en cirkel på bilden planeras en utomhusscen att byggas. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN NÄSTORPSVÄGEN ÖSTERLEDEN KRUSBÄRSVÄGEN STENKULLAG. SUNDSGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN STARRVÄGEN MOSSVÄGEN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN DROTTNINGGATAN MIMERS VÄG HANTVERKAREGATAN TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FLORAGATAN FORTUNAGATAN FÅGELGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN FÅGELGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB.PL. ÅSPORTEN SÅGMOGATAN HJÄLMSJÖGATAN SKOGSLIDEN TERMINALGATAN LINBANEGATAN LAGGARHULTSGATAN HÄLLSTUGEV. INDUSTRIGATAN LOKSTALLARNA VY SCÉNRUMMET FRÅN INGÅNGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN N BACKA HAGE KAPELL ALLAVÄGEN GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG SSMOGATAN LOKSTALLARNA CAFÉET LOKSTALLARNA SCÉNRUMMET N TAN TRÄDGÅRDSGATAN STALLGATAN ÖSTERMALMSGATAN Lokstallarna BERGSGATAN Kullbergska sjukhuset Akutmottagn JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan FÅGELGATAN RAMSJÖGATAN TRÄDGÅRDS LOKSTALLARNA Invigdes år: 1906 I drift till år: 1966 Antal lokstall: 21 Innan elmotorn fanns till vändskivan var man tvungen att skjuta på ett järnrör så att loken kunde komma in till lokstallarna. Ett lok vägde över 12 ton. FLORAGATAN Skateparken I juni 2014 kommer Katrineholms skatepark att invigas. Parken ligger alldels intill Lokstallet och utgör ett viktigt komplement till den verksamhet som Ung Kultur och Fritid bedriver på Perrongen. Skateparken, byggd i betong, kommer att bli drygt 1200 kvm stor med street- och poolytor. Parken består av fl era områden med varierande svårhetsgrad vilket ger möjligheter för såväl amatörer som avancerade åkare. Streetdelen, som är den låga delen i parken, kommer att innehålla detaljer av det slag som fi nns i stadsmiljö som trappa, räcke/rails m m. Denna del av parken smälter ihop med pooldelen som utgörs av nedsänkta skålar och gropar. Skateparken kommer att bli en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Här samsas alla åldrar på brädor. Skateparken är ett folkhälsoprojekt då den ger möjlighet till motion och ett kulturellt projekt med plats för olika evenemang. Parken blir också ett besöksmål för alla de som åker runt och skejtar i olika parker i Sverige. Skateparken kommer att få en betydelsefull roll när det nya moderna Katrineholm växer fram. ILLUSTRATIONER: ROLAND NITZ, KIARK 26 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

27 FOTON: TRULS OLIN Offentlig konst vid våra infarter. Fr v: Blåklockan av Niklas Mulari vid infarten från Stockholm, 3 Malanganer av Lenny Clarhäll vid Djulökorset och Motorisk scenografi av Annika Oskarsson och Thomas Nordström vid infarten från Nyköping. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Katrineholms kommun har sedan 2007 gjort ett aktivt val och en medveten satsning på konstnärlig gestaltning av stadens offentliga miljöer och ambitionen är att inviga minst ett offentligt konstverk om året där fokus ligger på stadens infarter och centrala delar. Detta skapar en attraktiv och tillgänglig stad för Katrineholms invånare och hitresande gäster. Det offentliga rummet är en viktig del av staden och konstverken har fått människor att uppmärksamma Katrineholm. I SVTs program Östnytt gjordes en omröstning om bästa rondellkonst 2012, där vann Blåklockan av Niklas Mulari och Lenny Clarhälls 3 Malanganer vid Djulö kom på tredje plats. Utifrån den uppmärksamhet som kommunen fått för sitt arbete med den konstnärliga gestaltningen av stadens offentliga platser kommer kommunen att göra extra insatser under 2013 och Detta genom att bl.a. gestalta två rondeller vid Östra förbifarten. Den nordligaste, Sågmonrondellen, kommer att gestaltas av konstnären Kent Karlsson med konstverket Änglaspel, beräknas klart till oktober Den andra rondellen är vid Glysa grav där tre konstnärer inbjuds till en skisstävling med temat Katrineholms historia, detta verk kommer att stå klart under NYA KONSTVERK Under 2013 är det ytterligare tre platser som har gestaltats eller kommer att gestaltas: Motorisk scenografi av Annika oskarsson och Thomas Nordström kan ses vid infarten från Nyköping. Invigdes den 14 juni Galago, en bronsskulptur i Stadsparken av Hanna Beling, invigdes den 14 augusti Sex konstnärer, Hanna Beling, Linda Bäckström, Tina Frausin, Kent Karlsson, Pia König, Anna Svensson har fått i uppdrag att gestalta Lövåsgårdens Äldreboendes offentliga utrymmen i det nyrenoverade och utbyggda. Invigs oktober/november. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 27

28 Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. BILDER: HANNA MAXSTAD Därför har vi en vision: En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Visionen beskriver en viljeinriktning Vart strävar vi; åt vilket håll vill vi att utvecklingen ska gå? En vision visar ambition. Ur tillväxtsynpunkt är detta i dag av avgörande betydelse för kommuner och regioner. En vision skapar också tydlighet och engagemang och kan därför ge kraft och energi. Katrineholms Vision 2025 ska vara ledstjärnan i kommunens långsiktiga planering. En vision utan handling är bara en dröm. Att agera utan en vision är endast tidsfördriv. Handling tillsammans med vision kan förändra världen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Produktion: KFV Marknadsföring aug Tryck: Linderoths Tryckeri

Medborgardialog. Dialogkarta

Medborgardialog. Dialogkarta Medborgardialog Dialogkarta Maj & Juni 2012 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Hur gick det till?... 3 Vilka var med?... 4 Resultat, vad tycker Katrineholmarna om sin stad?... 5 Tycker

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 29 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 30 3 Information om trafiksäkerhetsfrågor

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Det går bra för Katrineholm!

Det går bra för Katrineholm! Det går bra för Katrineholm! Katrineholm Sveriges Lustgård Katrineholm Sveriges Lustgård Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv,

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Tabellbilaga Mål för bostadsbyggande Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Kullavik sidan 14 Anneberg sidan. 15 Kungsbacka sidan 6 Särö sidan 14 Hjälm sidan 17 Vallda sidan 13 Åsa sidan 18 Fjärås sidan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Etablering i. Katrineholm FOTO: JOAKIM NYMAN 2015-03-30

Etablering i. Katrineholm FOTO: JOAKIM NYMAN 2015-03-30 Etablering i Katrineholm FOTO: JOAKIM NYMAN 2015-03-30 Inledning Katrineholm är en kommun som växer. Vi ligger mitt i Sveriges starkaste tillväxtregion och har idag ett upptagningsområde på över 60 000

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17

Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-08-14 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17 1. Ny motion om hur kommunens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer