Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm"

Transkript

1 Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm FOTO: HANNA MAXSTAD

2 FOTO: JOHAN NYGREN GÖRAN DAHLSTRÖM (S) Kommunstyrelsens ordförande LARS HÅGBRANDT Chef Samhällsbyggnadsförv. En kommun i utveckling måste vara förberedd inför de förändringar som sker i samhället. För att Katrineholm ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i, måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och för nya etableringar. Vi måste också kunna erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Såväl i centrala Katrineholm som på landsbygden. Många är inblandade i den förändring Katrineholm just nu genomgår. Myndigheter och stora entreprenadföretag när det gäller vår nya förbifart, lokala byggföretag när det gäller bostadsbyggandet, kommunen när det gäller infrastrukturfrågor och inte minst medborgarna själva som uttrycker sina synpunkter på hur de vill forma den miljö de vill leva i. Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm. I den här broschyren vill vi lyfta fram några av de projekt som är på gång och som visar att vi är väl förberedda. Fler företag ska kunna etablera sig här. Fler ska kunna bosätta sig här. Vi är en kommun som vill växa och utvecklas. En ort där det finns torg och parker där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där en fortsatt utveckling av såväl bygd som människor kan ske. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Hågbrandt Chef Samhällsbyggn.- förvaltningen 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

3 FOTO: HANNA MAXSTAD FOTO: HANNA MAXSTAD Samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga en stad, byggd och baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar, Strategisk samhällsplanering, Näringsliv och samhällsutveckling och Bygg, Miljö och Trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Lars Hågbrandt Förvaltningschef Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef Näringsliv och Samhällsutveckling Eva Frykman Avdelningschef Bygg, miljö och trafi k Katrineholms kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 3

4 VAD GÖR KOMMUNEN Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Under 2014 beräknas den första delen för staden Katrineholm vara klar och under 2016 beräknas den andra delen för landsbygden och småorterna vara klar. I arbetet med en ny översiktsplan för Katrineholm har fokus legat på en tidig medborgardialog. I den fösta delen med staden Katrineholm har det under 2012 och 2013 bland annat funnits möjlighet att på webben delta i Tyck till om din stad, gymnasieungdomar har arbetat med Katrineholm i framtiden och barn i förskoleklasser har fått tycka till om vad barnen vill ha i staden. Vad händer framöver? Alla synpunkter som har kommit in har vägts in i det förslag till översiktsplan för del staden. Presenteras under hösten Översiktsplanering Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Med långsiktighet menas att översiktsplanen ska möta den förväntade utvecklingen flera decennier framåt. Tidplan för Översiktsplan 2030 del staden UPPDRAG PLAN SAMRÅD BEARBETNING UTSTÄLLNING ANTAGANDE X 2012:2 2013:2 Vår 2012 Vår 2012 Höst 2012 Vår :3 2013:4 Höst 2013 Okt Nov 2013:4 2014:2 Dec 2013 Våren :3 2014:4 2015:1 Sommar 2014 Aug Sep LAGA KRAFT Nov/Dec 2014 Jan SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

5 Detaljplanering Enligt plan- och bygglagen, 1 kap, 2, är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Anledningarna är flera: Förverkliga politiska ambitioner Medborgarinflytande Rättigheter och skyldigheter Enklare hantering av bygglov Klargöra ekonomi och genomförande ÖVERSIKTSPLAN (ÖP) Omfattar hela kommunen. Ej juridiskt bindande FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN (FÖP) Omfattar en begränsad del av kommunen, t.ex. tätort eller del av tätort. Ej juridiskt bindande DETALJPLAN Omfattar en mindre del t.ex. en tätort, stadsdel, kvarter eller tomt. Är juridiskt bindande Hur lång tid tar en detaljplan? Planen skrivs fram för uppdrag Planprogram upprättas, utredningar, behovsbedömning Samråd tre veckor. Sammanställning av synpunkter Samrådsredogörelse 1 Samrådsredogörelse 2 Granskningsutlåtande Samrådsförslag upprättas Samråd tre veckor. Sammanställning av synpunkter Ev. omarbetning och planen ställs ut tre veckor. Sammanställning av synpunkter Detaljplanen godkänns av BN och antas av KF PLANBESKED PROGRAM SAMRÅD PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 1 månad 3 månader 2 månader 4 månader 2 månader 3 månader 3 månader Kan utgå Kan utgå Uppskattad tidsåtgång: Detaljplan med program 18 månader. Detaljplan utan program 12 månader. Enkelt planförfarande 6 månader. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om den ej överklagas Detaljplaneprocessen normalt förfarande Synpunkter Synpunkter Synpunkter Överklagan Idéer och skisser Programarbete Förslag till detaljplan Färdig detaljplan PLANBESKED PROGRAM SAMRÅD PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Beslut i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Beslut i KF Detaljplaneprocessen enkelt förfarande Förslag till detaljplan Synpunkter PLANBESKED PLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Beslut i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Överklagan Ett enkelt planförfarande kan tillämpas om Förenligt med översiktsplanen Är av begränsad betydelse Inte innebär betydande miljöpåverkan Få berörs av förslaget Förslaget saknar intresse för allmänheten SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 5

6 Strategier för stadens utveckling I samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Katrineholm har sju strategier formulerats för stadens utveckling. Strategierna syftar till att uppnå en hållbar stadsutveckling och en attraktiv stad. Strategierna finns med i och ligger till grund för förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun. Beräknas antas under Den nära staden Katrineholm ska i huvudsak växa inom en radie av tre kilometer för att utnyttja redan existerande infrastruktur och befi ntliga kollektivtrafi kstråk. I den nära staden prioriteras resande med gång-, cykel- och kollektivtrafi k framför bilåkande för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Prioriteringen av gång- och cykeltrafi k samt kollektivtrafi k bidrar till en tillgänglig stad för alla. Bilarna i den nära staden tar mindre plats vilket bidrar till en bättre miljö. Den nära staden ger fl er personer möjligheten att bo eller arbeta centralt med möjlighet till utoch inpendling från och till större städer i regionen. Den täta stadskärnan Inom en kilometer från resecentrum ska Katrineholm vara den täta staden där komplettering av bebyggelse sker i befi ntlig bebyggd miljö med hänsyn till stadens historia. Exempel på platser lämpliga för komplettering kan vara idag obebyggda tomter, kvarter kan slutas, fl er våningar kan läggas till redan existerande byggnader, stora parkeringsytor kan planeras om för att skapa utrymme för ny bebyggelse i centrala lägen. Den täta staden bidrar till ett ökat underlag för gångoch cykeltrafi k, kollektivtrafi k och service. Fler bostäder och verksamheter i de centrala delarna ökar fl ödet av människor vilket bidrar till ett rikare stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet. STADEN FÖR ALLA Det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan vistas där på lika villkor en bra stad för alla. Staden för alla En attraktiv och hållbar stad skapas tillsammans med dem som ska leva och verka i staden. I all planering av staden ska dialog föras med medborgarna. Det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan vistas där på lika villkor, unga som gamla, kvinnor som män, sjuka som friska. En stad som byggs och planeras för barn, ungdomar och funktionsnedsatta blir en bra stad för alla. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

7 Den blandade staden Vid all nybyggnation ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas. Lättare verksamheter kan integreras i bostadsområden. Kompletteringar i befi ntlig bebyggelsestruktur ska efterstäva att skapa variation i bebyggelsen. En blandad stad bidrar till en sammansatt befolkning och ger förutsättningar för integration mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Den mänskliga gatan Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre skala. Det ger en stad där människan sätts i första rummet framför bilarna. Grönska får på vissa ställen ersätta asfalt och det ges även plats för viss komplettering av bebyggelse i centrumnära och attraktiva lägen. Attraktiv stadsmiljö De offentliga rummen som parker, grönområden, torg och gatumiljöer i staden ska utvecklas. Dessa platser ska generellt utformas attraktivt, tryggt och upplevelserikt med plats för möten, aktivitet och rekreation. Vid all förändring i den byggda miljön ska hänsyn tas till stadens kulturhistoria. Stråkstaden Viktiga stråk i staden ska utvecklas och förstärkas. Stråken ska bidra till en orienterbar och lättläst stad. De genererar kopplingar mellan olika målpunkter i staden t.ex. fritidsaktiviteter, kultur, handel, resor och upplevelser och underlättar därigenom tillgängligheten. DEN MÄNSKLIGA GATAN Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre skala. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 7

8 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hunden Inom kvarteret Hunden planeras för par- och enbostadshus i en trädgårdsstadsmiljö. Byggnaderna längs Oppundavägen är planerade att byggas i två våningar och övriga byggnader i området i ett plan. Tanken är att alla bostäder ska ha en egen trädgård och husen kommer att placeras runt gemensamma innergårdar. En detaljplan för området är framtagen. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG Gamla kyrkogården VASAVÄG VINGÅKERSV PRINSGATAN KUNGS VIL NÄRKESGATAN BLEKINGEG. KV. HUNDEN Totalt antal lägenheter som planeras: 23 Antal parhus: 5 Antal enbostadshus: 13 Byggherre: PG Bygg Katrineholm AB Kvarteret Hunden omgärdas av Oppundavägen, Villagatan, Kungsgatan och Prinsgatan. Området är beläget i centrala Katrineholm och inom en kilometers gångavstånd från centrum. Här låg tidigare bostäder i form av villor och mindre fl erfamiljshus som i huvudsak byggdes omkring år De fl esta bostäderna revs i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Sedan dess har de fl esta av tomterna i kvarteret varit obebyggda. Inom området föreslås det uppföras fem parhus i 2 ½ plan samt 13 enfamiljshus i ett plan. Parhusen med större volymer placeras utmed Oppundavägen för att anpassas till befi ntliga husvolymerna längs med vägen. De mindre enplanshusen placeras längs med Prinsgatan och Villagatan samt inne i området. ARKITEKTBILDER FRÅN SAHLÉN ARKITEKTUR AB 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

9 FOTO: MAGNUS WAHMAN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 9

10 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nämndhuset Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Violen Inom kvarteret Violen kommer ett nytt flerfamiljshus med 35 lägenheter att byggas. Huset kommer att byggas i sex våningar. I byggnadens markplan finns möjligheter att skapa affärslokaler om behov uppstår. Hantverksgatan byggs om till gångfartsgata. Byggnationen har påbörjats. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG VASAVÄG Järnvägsstation ÖPMANGATAN DROTTNINGGATAN FABRIKSGATAN DJULÖGATAN Resecentrum Stortorget HANTVERKAREGATAN Mariakyrkan Gröna Kulle Kvarteret Violen är ett centralt kvarter och omgärdas av Köpmangatan, Hantverkaregatan och Fredsgatan. I slutet av 50-talet sanerades kvarteret och den första delen med husen mot Fredsgatan stod klar På 70-talet fortsatte saneringen och 1977 öppnade Katrineholms första galleria i Violen-huset med bland andra ICA Violen och Hjalmar Petterssons Bokhandel. Med Violengallerian och närbelägna köpmannahuset Kvarnen har kvarteret stor betydelse för centrumhandeln. BILDEN PÅ HUSET ÄR ETT MONTAGE MED SKISSER FRÅN WHITE ARKITEKTER I ÖREBRO SOM GRUND Safiren KV. VIOLEN Totalt antal lägenheter som planeras: 35 Antal 2 r o k: 17 Antal 3 r o k: 14 Antal 4 r o k: 4 Antal garageplatser: 24 Byggherre: Tegelstaden AB FOTO: GEZA SIMON 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

11 FOTO: HANNA MAXSTAD SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 11

12 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nämndhuset Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hästen I kvarteret Hästen planeras för flerbostadshus i form av två punkthus i södra delen och lägre bebyggelse i norra delen av kvarteret. En detaljplan för området är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG SGATAN HANTVERKAREGATAN Mariakyrkan Gröna Kulle VASAVÄG VASAVÄGE GATAN D Stadsparken TEGNÉRVÄGEN TEG LINNÉ KV. HÄSTEN Totalt antal lägenheter som planeras: ca 100 Byggherre: Katrineholms Fastighetsaktiebolag Kvarteret Hästen är ett centralt kvarter som omgärdas av Vasavägen i väster, Eriksbergsvägen i öster, Tegnérvägen i norr och Linnévägen i söder. Nära till Stadsparken, livsmedelsbutiker, Järvenhallen, Södra skolan och Tallåsskolan. UPPDRAG PLAN SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:3 2013:4 2014:1 2014:1 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 13

14 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN LINNÉVÄG FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hjorten I kvarteret Hjorten planeras för byggnation av ett flerbostadshus i 5 6 våningar. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG VASAVÄG KU Polishuset TEGNÉRVÄGEN DROTTNINGGATAN DJULÖGATAN Safiren HANTVERKAREGATAN TEGNÉ GEN AN Tallåsskolan KV. HJORTEN Totalt antal lägenheter som planeras: ca 100 Byggherre: Tegelstaden AB Kvarteret Hjorten är ett centralt kvarter som omgärdas av Kungsgatan i väster, Drottninggatan i öster, Djulögatan i norr och Tegnérvägen i söder. Nära till Stadsparken, Safi ren, Järvenhallen och skolor. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 2013:2 2013:4 2014:1 2014:4 2015:1 2015:1 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

15 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 15

16 Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och fler bostadshus. Planområdet kommer bara att omfatta ytorna längst ut mot Eriksbergsvägen. Tanken med planerad bostads bebyggelse i anslutning till Djulö Gärde är att det ska anpassas till naturen och därmed inte påverka landskapsbilden negativt. Ett förslag till detaljplan är under framtagande för området. Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. GÖTGATAN STOHAGSGATAN HÄLLSTUGEVÄGEN Katrineholms Logistikcentrum RINGVÄGEN STENBACK. TALLÅSVÄGEN TALLÅSVÄGEN Scoutgård Vattentor SKIRT GROPÄNGS Eriksbergsvägen GJUTERIGATAN MÖTESGATAN GREVGATAN ANNEBERGSGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. NÄSNAREGATAN NYGÅRDSGATAN SKOLGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN DROTTNINGGATAN GERSNÄSGATAN HANTVERKAREGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN KRUSBÄRSVÄGEN KAPELLGATAN KAPELLGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN KRIKONVÄGEN ÖSTERMALMSGATAN BERGSGATAN VASSMOGATAN FLORAGATAN STARRVÄGEN FÅGELGATAN VIDEVÄGEN MOSSVÄGEN ÖSTERLEDEN TERMINALGATAN FOR SGATAN LENAGATAN TEATERGATAN SVEAVÄ JOH.STENB.P TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN FÅGELGATAN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN SKOGSGATAN FREJGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN HERMESGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FORTUNAGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB ṖL. ÅSPORTEN SÅGMOGATAN HJÄLMSJÖGATAN SKOGSLIDEN LINBANEGATAN LAGGARHULTSGATAN HÄLLSTUGEV. INDUSTRIGATAN STOHAGSGATAN BACKA HAGE GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG ERIKSBERGSVÄGEN Totalt antal bostäder som planeras: ca 150 Varav enbostadshus 30 Varav fl erbostadshus med lägenheter 120 Furuliden ERIKSBERGSVÄGEN TORPVÄGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN Skogskyrkogården UPPDRAG PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X 2013:2 2013:4 2014:1 2014:2 2014:2 16 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

17 Bild från Aktivitetsparken vid Furuliden FOTO: HANNA MAXSTAD SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 17

18 Hjälltorp Björnsundet Skirtorp Jättens handfat Breheden Olofsberg Trollholmen Remrödviken FASANVÄGEN BRUKSVÄGEN LÄRKVÄGEN MÅSVÄGEN SVANVÄGEN ORRVÄGEN Forssjö I Forssjö, sju kilometer utanför Katrineholms tätort, planeras för en komplettering av villatomter i anslutning till skolan. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren STENSVÄGEN FASANVÄGEN RÅSTOCKSVÄGEN ÄNDBÄCKSVÄGEN Forssjö Gammal bruksmiljö i Forssjö. Nära till sjö och friluftsliv. Forssjösjön LÄRKVÄGEN BÄCKSVÄGEN FASANVÄGEN BRUKSVÄGEN ORRVÄGEN SVANVÄGEN FORSSJÖ Antal tomter: ca 5 Markägare: Eriksbergs fi deikommiss AB Inv. Forssjö dec 2010: 536 Skolor: Förskola, grundskola t.o.m. åk 6, fritidshem, fritidsgård, förskola och familjedaghem. Idrott: Fotbollsplan, gymnastikhall, motionsspår, badplats och slalombacke. Näringsliv: BooForssjö/Sandåsa Timber är ett av landets modernaste sågverk. I anslutning till skola, idrottshall och fotbollsplan planeras för villatomter i Forssjö. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 2013:2 2014:1 2014:2 2015:1 2015:2 2015:2 18 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

19 ATAN t GSG. SGATAN MOGETORPSGATAN DUVEHOLMSGATAN BLOMSTERVÄGEN kolan KC Betong BJURSTORPSGATAN STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Nävertorps kyrka rtorpsn Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. ÅSG SÅ Jägarparken På Jägaregatan, i Jägarparken, planeras det för par-/radhus. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren MÖTESGATAN ANNEBERGSGATAN NÄSNAREGATAN NYGÅRDSGATAN SKOLGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN KRIKONVÄGEN VASSMOGATAN STARRVÄGEN VIDEVÄGEN MOSSVÄGEN EGNÉRVÄGEN JUNGFRUGATAN MEJERIGATAN MARIEBORGSGATAN FORMGATAN GJUTERIGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN ÖSTERMALMSGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN FÅGELGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN FÅGELGATAN TULPANVÄGEN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN SKOGSGATAN FREJGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN HERMESGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FORTUNAGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB ṖL. ÅSPORTEN OXTORGSGATAN HÖJDGATA VÄSTGÖTAGATAN BACKA HAGE GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG KYRKOGÅRDSVÄGEN GATAN Hemvärnsgården TALL JÄGARPARKEN Antal bostäder som planeras: ca 5 Byggherre: Byggaktören AB Områdesbild över Jägarparken vid Jägaregatan. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X 2013:2 2013:4 2013:4 2014:1 2014:2 Klubbetorp I Klubbetorp, Björkvik, med utsikt över sjön Yngaren, planeras för nya tomter. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern KLUBBETORP Antal tomter: ca 10 Markägare: Katrineholms kommun Klubbetorp i vinterskrud med utsikt över Yngaren. UPPDRAG PLAN SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:3 2013:4 2013:4 2014:1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 19

20 Etableringsmark Katrineholm är en medelstor kommun med ett ur logistisk synvinkel utmärkt strategiskt läge. Flera större företag finns på orten och de små och medelstora företagen blir allt fler. Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning. Från Stockholm kommer man med tåg till Katrineholm på mindre än en timme, från Göteborg på två timmar. Tack vare närheten till Stockholm Skavsta, med ett 40-tal destinationer, tar man sig på några timmar med flyg ut till övriga Europa. Kommunen kan erbjuda planlagda ytor för företagsetableringar Örebro, Oslo Västerås, Gävle 56 E20 ³ ³³ E18 55 Uppsala 57 Södertälje Stockholm ³³ E20 ³ ETABLERINGSOMRÅDE LÖVÅSEN KATRINEHOLMS KOMMUN Antal invånare: Yta km 2 : Invånare/km 2 : 31,82 Kommunalskatt (2010) 32,35 Politisk majoritet S + M Arbetstillfällen (2008) Balansomslutning (mdr kr) 2 Avstånd fr Stockholm (km) 146 Handelsindex 88 Dagligvaror 100 Sällanköpsvaror 75 Befolkningsutveckling Invånare år 2030: Hallsberg Göteborg Oslo E20³ Videvägen 52 ³³ ³³ E18 Starrvägen Mossvägen Videvägen Etableringsmark Etableringsmark Movägen Österleden Odlarvägen Etableringsmark Norra terminalen Etableringsmark Vingåkersvägen Etableringsmark Karosserivägen Österleden Etableringsmark Ljungvägen Etableringsmark Etableringsmark Etableringsmark ³³ ³ E4³ Nyköping Oxelösund Norrköping Helsingborg Göteborg Etableringsmark m ETABLERINGSOMRÅDE MOGETORP m Etableringsområde Lövåsen Handelsområdet Löv åsen började expandera under 2006 Sedan dess har många fl er aktörer etablerat sig och området har ytterligare 50 ha mark för etableringar. Etableringsområde Mogetorp Området har 4 ha mark för ytterligare etablering. 20 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

21 NBLOCKSVÄGEN TIGEN HÄLLMARKSV. Värmbols Idrottsplats MORÄNV. Backa Värmbols Industriområde LUVAS V Ä G Skandinaviska Byggelement LJUNGVÄGEN SÖDERGATAN Värmbol HÄSTSKOVÄGEN Kolloniområde Sveaverken BÄCKG. Ödesdal MYRSTIGEN LINDVÄGEN Presto Brandredskap Axelssons LJUNGVÄGEN Presto Brandredskap ASPVÄGEN RÖNNGATAN BOKVÄGEN STORA MALMSVÄGEN Duveholmsbadet RÅGGATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN NÄSG. SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong MARIEBORGSGATAN STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN Blomberg & Stensson SKF VÄSTRA Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen HÖGMOSSEVÄGEN FR DJULÖGA VINGÅ VILLAGATA Nävertorpsparken Nyhemshallen Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen TIVOLIGA JÄMTLAN PRINS BE Tre Sörml N Kv. Vägskälet Inom del av kvarteret Vägskälet, i bästa läge vid infarten till Katrineholm och nära till bostadsområdena Nävertorp och Värmbol, planeras för en ny etablering av matvarubutiken Netto. Detta är början på omvandlingen av kvarteret från före detta idrottsplats till nytt handels- och bostadsområde. En detaljplan för en del av Kv Vägskälet är framtagen och byggnation påbörjad. MÖTESGATAN ODLARVÄGEN ENERGIGATAN n MEJERIGATAN FORMGATAN GJUTERIGATAN GREVGATAN ÄLGSTIGEN sjön DALVÄGEN JÄRNBANEVÄGEN TORVBRYTARVÄGEN LUVSJÖGATAN VÄSTERGATAN KVARNÄNGSGATAN SJÖHOLMSGATAN GENNEGATAN RÖDHÄLLSV. SJÖLANDSVÄGEN ÅKRAGATAN HJORTRONVÄGEN KÄLLMOGATAN SJÖLANDSVÄGEN ODDERGATAN ENVÄGEN STAVSTUGUVÄGEN VETEGATAN SALOGATAN KORNGATAN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN TULPANVÄGEN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN SKÅNEGATAN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN KUNGSGA HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN CLAESTORPSVÄGEN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄGEN VÄSTGÖTAGATAN SÄTRAGATAN TAN RÖNNGATAN VÄGEN ODDERGATAN Nyhemshallen BOKVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN SO STENBROTTSVÄGEN KÄLLMOGATAN NVÄGEN ASPVÄGEN ÄGEN Nyhemsskolan KIL NETTO Cirka anställda i Sverige. Ytterligare i Danmark, Tyskland och Polen. Den första Nettobutiken i Sverige öppnade 8 maj 2002 i Trelleborg. Idag fi nns Netto på ett 100-tal platser i landet. Byggherre: Netto Marknad Sverige AB PLANBESKED PLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:2 2013:3 2013:4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 21

22 Östra förbifarten Östra förbifarten, väg 55/56, invigdes i oktober 2012 av landshövding Liselott Hagberg. Den nya vägen öster om Katrineholm avlastar stadens centrala delar från genomgående trafik, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöbelastningen. Vägen är en mötesfri landsväg med 2+1 körfält, mittvajerräcke och en längd på cirka 14 kilometer. ÖSTRA FÖRBIFARTEN Längd: ca 14 km Byggstart: 2010 Invigning: okt 2012 Utformning: Mötesfri landsväg med 2+1 och 1+1 körfält samt mittvajerräcke Längs med sträckan fi nns det elva broar varav tre större som går över Forssjösjön, Forssjövägen och järnvägen Invigdes oktober 2012, invigningstalare Liselott Hagberg, Landshövding Södermanland. 22 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

23 Nya stadsgatan I och med att Östra förbifarten är färdig och trafiken på genomfarten genom Katrineholm har minskat betydligt kan fd riksvägen omvandlas till en stadsgata. Gatan kan gestaltas om så att körfälten minskar och en prioritering görs mot gång- och cykelstråk. Belysning kan bytas ut, parkeringsfickor anordnas och mer planteringar kan införas i gatumiljön. Illustration från Översiktsplanen. Genomfarten som den skulle kunna te sig Illustration från Charretten genomförde kommunen i samarbete med dåvarande Vägverket en Charrette där allmänheten var inbjudan att delta. Flera förslag till hur Katrineholm kan utvecklas i framtiden arbetades fram, bland annat framkom idéer om hur genomfarten skulle kunna gestaltas i framtiden. Charette = samverkansarena/ forum för utveckling av städer och transportsystem. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 23

24 Stadsparken Stadsparken och Gröna kulle sammanfogades till en enda stor park under Katrineholmarnas gröna vardagsrum har därmed blivit mycket större och möjligheten till en stunds avkoppling förbättrats. Den nu sammanslagna parken är ungefär tre hektar stor och en mer eller mindre grön oas hela året. I och med att förbi farten byggdes och trafiken på genomfarten minskat så har miljön i parken blivit sundare och tystare. Parken är en så kallad Hotspot med gratis WIFI för den som vill ta med sig datorn eller ipaden. Vår förhoppning är att parken med all sin fägring ska få mer uppmärksamhet och dra till sig inresta besökare och Katrineholmare. Att bryta upp en gata, som även var huvudled, för att slå ihop två parker hör inte till vanligheterna men i Katrineholm har vi gjort det. Under Kulturnatten den 6 oktober 2012 skedde invigningen av sammanslagningen av Stadsparken och Gröna Kulle. Förändringsarbetet: en del häckar som skärmade av gatan har lyfts bort för att de som går och cyklar ska kunna se vad som fi nns runt omkring i parken men också för att få en mjukare övergång mellan parkerna. Nya gångstråk har gjorts som sammankopplar de båda parkerna ytterligare. Konstverket Fall till fall får en central placering i parken. Ca 75 nya Rhododendron har planterats, samt sommarblommor och perenner. Vi har det bästa tänkbara microklimatet i Stadsparken inte bara för blommor utan även för lite mer krävande träd som magnolior. Djulögatan Hantverkaregatan Gröna Kulle Violen Fredsgatan Mariakyrkan Nämndhuset Eriksbergsvägen Kvarnen Djulögatan Räddningstjänsten Scen Tegnérvägen STADSPARKEN Årligen planteras ca sommarblommor i Stadsparken, ca sommarblommor på Gröna kulle och ca växter på tapetgruppen vid Gröna kulle. Stadsparken har gratis WiFi för dig som vill använda dator eller ipad. På tomtmarken där Stadsparken ligger idag var det för längesedan kreaturstorg där djur auktionerades ut och senare fram till 1945 låg det en handelsträdgård där. En första mindre park började anläggas på 1920-talet men en fullt utbyggd Stadspark med en cafépaviljong fi ck den unga staden Katrineholm först i slutet av 1940-talet. Parken planerades och ritades av trädgårdsarkitekten Gösta Schuwert tillsammans med stadens förste stadsträdgårdsmästare K J Blomqvist. 24 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

25 Stortorget Katrineholms största torg har förändrats genom åren. Just nu görs en större dialog med Katrineholmarna om hur man vill ha sitt torg. Ett antal olika förslag togs fram och ställdes ut för att få in synpunkter från Katrineholmarna om hur de vill ha sitt Stortorg. Synpunkterna kommer att ligga som grund när ett slutligt förslag tas fram. Stortorget har alltid haft en central roll som viktig mötesplats och handelsplats. På den här gamla bilden ses i bakgrunden torgets västra del, den som i folkmun skulle komma att kallas Raggarbacken. Till vänster torgets södra del där vissa hus fi nns kvar ännu i dag. I slutet av 1980-talet byggdes torget om, husen på Raggarbacken revs och fi ck ge plats för det hus som ligger där idag. Torget formades och området runt fontänen markerades med mindre murar. I mitten av 1990-talet tillkom gångtunneln vars nedfart tar upp en stor del av den östra delen av Stortorget. Projektstart Katrineholms-Kuriren Dialog med Katrineholmare Dialog med Katrineholmare Presentation för politiken Information till politiken Utvärdering Uppdrag till konsult att göra ett illustrativt förslag Ett av de förslag som lämnades in i samband med Katrineholms-Kurirens kampanj för att få in förslag på ombyggnation av Stortorget. Presentation STORTORGET Storlek kvadratmeter: Gatstenar: ca 100/kvm Markbetongsten: ca 50/kvm Storgatsten: ca 40/kvm Antal liter vatten i fontänen: ca SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 25

26 N Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset KYRKOGATAN SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg VIDEVÄGEN Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. GÖTGATAN STOHAGSGATAN HÄLLSTUGEVÄGEN Katrineholms Logistikcentrum RINGVÄGEN STENBACK. TALLÅSVÄGEN TALLÅSVÄGEN Scoutgård Vattentor SKIRT GROPÄNGS Lokstallarna Den 5 maj 2012 invigdes det nya ungkulturhuset i Lokstallarna, Östermalmsgatan. Där, i Perrongen, hittar du nu Ung kultur och Fritid. Här finns det möjligheter för dig mellan 13 och 25 år att träffa nya kompisar, hänga, ta en fika i caféet och förverkliga just dina drömmar och idéer. Det har byggts café, scenutrymmen, skaparverkstäder, anpassningsbara projekt rum, replokaler och inspelningsstudio. De fyra stallar som är rödmarkerade är färdiga. Här fi nns ett café med utställningsyta samt ett intilliggande scenutrymme med oändliga möjligheter. De fyra lokstallar som är beigemarkerade kommer att byggas om till skaparverkstäder, inspelningsstudio, replokaler och anpassningsbara projektrum. De stallar som på bilden är grönmarkerade används bland annat som verkstad för de personer som arbetar med ombyggnationen av Lokstallarna. Stallarna 1 11 kommer i framtiden att användas som lokaler för järnvägshistoria och annan kulturell verksamhet. Det fi nns idag inget beslut på vilka verksamheter som kommer att fi nnas i dessa stallar. På vändskivan som är markerad som en cirkel på bilden planeras en utomhusscen att byggas. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN NÄSTORPSVÄGEN ÖSTERLEDEN KRUSBÄRSVÄGEN STENKULLAG. SUNDSGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN STARRVÄGEN MOSSVÄGEN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN DROTTNINGGATAN MIMERS VÄG HANTVERKAREGATAN TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FLORAGATAN FORTUNAGATAN FÅGELGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN FÅGELGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB.PL. ÅSPORTEN SÅGMOGATAN HJÄLMSJÖGATAN SKOGSLIDEN TERMINALGATAN LINBANEGATAN LAGGARHULTSGATAN HÄLLSTUGEV. INDUSTRIGATAN LOKSTALLARNA VY SCÉNRUMMET FRÅN INGÅNGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN N BACKA HAGE KAPELL ALLAVÄGEN GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG SSMOGATAN LOKSTALLARNA CAFÉET LOKSTALLARNA SCÉNRUMMET N TAN TRÄDGÅRDSGATAN STALLGATAN ÖSTERMALMSGATAN Lokstallarna BERGSGATAN Kullbergska sjukhuset Akutmottagn JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan FÅGELGATAN RAMSJÖGATAN TRÄDGÅRDS LOKSTALLARNA Invigdes år: 1906 I drift till år: 1966 Antal lokstall: 21 Innan elmotorn fanns till vändskivan var man tvungen att skjuta på ett järnrör så att loken kunde komma in till lokstallarna. Ett lok vägde över 12 ton. FLORAGATAN Skateparken I juni 2014 kommer Katrineholms skatepark att invigas. Parken ligger alldels intill Lokstallet och utgör ett viktigt komplement till den verksamhet som Ung Kultur och Fritid bedriver på Perrongen. Skateparken, byggd i betong, kommer att bli drygt 1200 kvm stor med street- och poolytor. Parken består av fl era områden med varierande svårhetsgrad vilket ger möjligheter för såväl amatörer som avancerade åkare. Streetdelen, som är den låga delen i parken, kommer att innehålla detaljer av det slag som fi nns i stadsmiljö som trappa, räcke/rails m m. Denna del av parken smälter ihop med pooldelen som utgörs av nedsänkta skålar och gropar. Skateparken kommer att bli en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Här samsas alla åldrar på brädor. Skateparken är ett folkhälsoprojekt då den ger möjlighet till motion och ett kulturellt projekt med plats för olika evenemang. Parken blir också ett besöksmål för alla de som åker runt och skejtar i olika parker i Sverige. Skateparken kommer att få en betydelsefull roll när det nya moderna Katrineholm växer fram. ILLUSTRATIONER: ROLAND NITZ, KIARK 26 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

27 FOTON: TRULS OLIN Offentlig konst vid våra infarter. Fr v: Blåklockan av Niklas Mulari vid infarten från Stockholm, 3 Malanganer av Lenny Clarhäll vid Djulökorset och Motorisk scenografi av Annika Oskarsson och Thomas Nordström vid infarten från Nyköping. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Katrineholms kommun har sedan 2007 gjort ett aktivt val och en medveten satsning på konstnärlig gestaltning av stadens offentliga miljöer och ambitionen är att inviga minst ett offentligt konstverk om året där fokus ligger på stadens infarter och centrala delar. Detta skapar en attraktiv och tillgänglig stad för Katrineholms invånare och hitresande gäster. Det offentliga rummet är en viktig del av staden och konstverken har fått människor att uppmärksamma Katrineholm. I SVTs program Östnytt gjordes en omröstning om bästa rondellkonst 2012, där vann Blåklockan av Niklas Mulari och Lenny Clarhälls 3 Malanganer vid Djulö kom på tredje plats. Utifrån den uppmärksamhet som kommunen fått för sitt arbete med den konstnärliga gestaltningen av stadens offentliga platser kommer kommunen att göra extra insatser under 2013 och Detta genom att bl.a. gestalta två rondeller vid Östra förbifarten. Den nordligaste, Sågmonrondellen, kommer att gestaltas av konstnären Kent Karlsson med konstverket Änglaspel, beräknas klart till oktober Den andra rondellen är vid Glysa grav där tre konstnärer inbjuds till en skisstävling med temat Katrineholms historia, detta verk kommer att stå klart under NYA KONSTVERK Under 2013 är det ytterligare tre platser som har gestaltats eller kommer att gestaltas: Motorisk scenografi av Annika oskarsson och Thomas Nordström kan ses vid infarten från Nyköping. Invigdes den 14 juni Galago, en bronsskulptur i Stadsparken av Hanna Beling, invigdes den 14 augusti Sex konstnärer, Hanna Beling, Linda Bäckström, Tina Frausin, Kent Karlsson, Pia König, Anna Svensson har fått i uppdrag att gestalta Lövåsgårdens Äldreboendes offentliga utrymmen i det nyrenoverade och utbyggda. Invigs oktober/november. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 27

28 Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. BILDER: HANNA MAXSTAD Därför har vi en vision: En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Visionen beskriver en viljeinriktning Vart strävar vi; åt vilket håll vill vi att utvecklingen ska gå? En vision visar ambition. Ur tillväxtsynpunkt är detta i dag av avgörande betydelse för kommuner och regioner. En vision skapar också tydlighet och engagemang och kan därför ge kraft och energi. Katrineholms Vision 2025 ska vara ledstjärnan i kommunens långsiktiga planering. En vision utan handling är bara en dröm. Att agera utan en vision är endast tidsfördriv. Handling tillsammans med vision kan förändra världen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Produktion: KFV Marknadsföring aug Tryck: Linderoths Tryckeri

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta.

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta. ALDRIG HAR DET...varit så mycket på gång i en så liten stor stad som Piteå. Och aldrig har det varit så många som tillsammans gör det möjligt. Sex stora byggsatsningar inom hotell, bostäder, shopping,

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger STATENS

Läs mer

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI 7. NYCKELPROJEKT 125 DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI För att driva genomförandet av översiktsplanen har delprojekt och nyckelprojekt identifi erats. Nyckelprojekten defi nieras som enskilda projekt med potential

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer