Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm"

Transkript

1 Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm FOTO: HANNA MAXSTAD

2 FOTO: JOHAN NYGREN GÖRAN DAHLSTRÖM (S) Kommunstyrelsens ordförande LARS HÅGBRANDT Chef Samhällsbyggnadsförv. En kommun i utveckling måste vara förberedd inför de förändringar som sker i samhället. För att Katrineholm ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i, måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och för nya etableringar. Vi måste också kunna erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Såväl i centrala Katrineholm som på landsbygden. Många är inblandade i den förändring Katrineholm just nu genomgår. Myndigheter och stora entreprenadföretag när det gäller vår nya förbifart, lokala byggföretag när det gäller bostadsbyggandet, kommunen när det gäller infrastrukturfrågor och inte minst medborgarna själva som uttrycker sina synpunkter på hur de vill forma den miljö de vill leva i. Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm. I den här broschyren vill vi lyfta fram några av de projekt som är på gång och som visar att vi är väl förberedda. Fler företag ska kunna etablera sig här. Fler ska kunna bosätta sig här. Vi är en kommun som vill växa och utvecklas. En ort där det finns torg och parker där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där en fortsatt utveckling av såväl bygd som människor kan ske. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Hågbrandt Chef Samhällsbyggn.- förvaltningen 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

3 FOTO: HANNA MAXSTAD FOTO: HANNA MAXSTAD Samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga en stad, byggd och baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar, Strategisk samhällsplanering, Näringsliv och samhällsutveckling och Bygg, Miljö och Trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Lars Hågbrandt Förvaltningschef Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef Näringsliv och Samhällsutveckling Eva Frykman Avdelningschef Bygg, miljö och trafi k Katrineholms kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 3

4 VAD GÖR KOMMUNEN Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Under 2014 beräknas den första delen för staden Katrineholm vara klar och under 2016 beräknas den andra delen för landsbygden och småorterna vara klar. I arbetet med en ny översiktsplan för Katrineholm har fokus legat på en tidig medborgardialog. I den fösta delen med staden Katrineholm har det under 2012 och 2013 bland annat funnits möjlighet att på webben delta i Tyck till om din stad, gymnasieungdomar har arbetat med Katrineholm i framtiden och barn i förskoleklasser har fått tycka till om vad barnen vill ha i staden. Vad händer framöver? Alla synpunkter som har kommit in har vägts in i det förslag till översiktsplan för del staden. Presenteras under hösten Översiktsplanering Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Med långsiktighet menas att översiktsplanen ska möta den förväntade utvecklingen flera decennier framåt. Tidplan för Översiktsplan 2030 del staden UPPDRAG PLAN SAMRÅD BEARBETNING UTSTÄLLNING ANTAGANDE X 2012:2 2013:2 Vår 2012 Vår 2012 Höst 2012 Vår :3 2013:4 Höst 2013 Okt Nov 2013:4 2014:2 Dec 2013 Våren :3 2014:4 2015:1 Sommar 2014 Aug Sep LAGA KRAFT Nov/Dec 2014 Jan SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

5 Detaljplanering Enligt plan- och bygglagen, 1 kap, 2, är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Anledningarna är flera: Förverkliga politiska ambitioner Medborgarinflytande Rättigheter och skyldigheter Enklare hantering av bygglov Klargöra ekonomi och genomförande ÖVERSIKTSPLAN (ÖP) Omfattar hela kommunen. Ej juridiskt bindande FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN (FÖP) Omfattar en begränsad del av kommunen, t.ex. tätort eller del av tätort. Ej juridiskt bindande DETALJPLAN Omfattar en mindre del t.ex. en tätort, stadsdel, kvarter eller tomt. Är juridiskt bindande Hur lång tid tar en detaljplan? Planen skrivs fram för uppdrag Planprogram upprättas, utredningar, behovsbedömning Samråd tre veckor. Sammanställning av synpunkter Samrådsredogörelse 1 Samrådsredogörelse 2 Granskningsutlåtande Samrådsförslag upprättas Samråd tre veckor. Sammanställning av synpunkter Ev. omarbetning och planen ställs ut tre veckor. Sammanställning av synpunkter Detaljplanen godkänns av BN och antas av KF PLANBESKED PROGRAM SAMRÅD PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 1 månad 3 månader 2 månader 4 månader 2 månader 3 månader 3 månader Kan utgå Kan utgå Uppskattad tidsåtgång: Detaljplan med program 18 månader. Detaljplan utan program 12 månader. Enkelt planförfarande 6 månader. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om den ej överklagas Detaljplaneprocessen normalt förfarande Synpunkter Synpunkter Synpunkter Överklagan Idéer och skisser Programarbete Förslag till detaljplan Färdig detaljplan PLANBESKED PROGRAM SAMRÅD PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Beslut i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Beslut i KF Detaljplaneprocessen enkelt förfarande Förslag till detaljplan Synpunkter PLANBESKED PLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Beslut i byggn.nämnden Information i byggn.nämnden Beslut i byggn.nämnden Överklagan Ett enkelt planförfarande kan tillämpas om Förenligt med översiktsplanen Är av begränsad betydelse Inte innebär betydande miljöpåverkan Få berörs av förslaget Förslaget saknar intresse för allmänheten SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 5

6 Strategier för stadens utveckling I samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Katrineholm har sju strategier formulerats för stadens utveckling. Strategierna syftar till att uppnå en hållbar stadsutveckling och en attraktiv stad. Strategierna finns med i och ligger till grund för förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun. Beräknas antas under Den nära staden Katrineholm ska i huvudsak växa inom en radie av tre kilometer för att utnyttja redan existerande infrastruktur och befi ntliga kollektivtrafi kstråk. I den nära staden prioriteras resande med gång-, cykel- och kollektivtrafi k framför bilåkande för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Prioriteringen av gång- och cykeltrafi k samt kollektivtrafi k bidrar till en tillgänglig stad för alla. Bilarna i den nära staden tar mindre plats vilket bidrar till en bättre miljö. Den nära staden ger fl er personer möjligheten att bo eller arbeta centralt med möjlighet till utoch inpendling från och till större städer i regionen. Den täta stadskärnan Inom en kilometer från resecentrum ska Katrineholm vara den täta staden där komplettering av bebyggelse sker i befi ntlig bebyggd miljö med hänsyn till stadens historia. Exempel på platser lämpliga för komplettering kan vara idag obebyggda tomter, kvarter kan slutas, fl er våningar kan läggas till redan existerande byggnader, stora parkeringsytor kan planeras om för att skapa utrymme för ny bebyggelse i centrala lägen. Den täta staden bidrar till ett ökat underlag för gångoch cykeltrafi k, kollektivtrafi k och service. Fler bostäder och verksamheter i de centrala delarna ökar fl ödet av människor vilket bidrar till ett rikare stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet. STADEN FÖR ALLA Det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan vistas där på lika villkor en bra stad för alla. Staden för alla En attraktiv och hållbar stad skapas tillsammans med dem som ska leva och verka i staden. I all planering av staden ska dialog föras med medborgarna. Det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan vistas där på lika villkor, unga som gamla, kvinnor som män, sjuka som friska. En stad som byggs och planeras för barn, ungdomar och funktionsnedsatta blir en bra stad för alla. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

7 Den blandade staden Vid all nybyggnation ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas. Lättare verksamheter kan integreras i bostadsområden. Kompletteringar i befi ntlig bebyggelsestruktur ska efterstäva att skapa variation i bebyggelsen. En blandad stad bidrar till en sammansatt befolkning och ger förutsättningar för integration mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Den mänskliga gatan Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre skala. Det ger en stad där människan sätts i första rummet framför bilarna. Grönska får på vissa ställen ersätta asfalt och det ges även plats för viss komplettering av bebyggelse i centrumnära och attraktiva lägen. Attraktiv stadsmiljö De offentliga rummen som parker, grönområden, torg och gatumiljöer i staden ska utvecklas. Dessa platser ska generellt utformas attraktivt, tryggt och upplevelserikt med plats för möten, aktivitet och rekreation. Vid all förändring i den byggda miljön ska hänsyn tas till stadens kulturhistoria. Stråkstaden Viktiga stråk i staden ska utvecklas och förstärkas. Stråken ska bidra till en orienterbar och lättläst stad. De genererar kopplingar mellan olika målpunkter i staden t.ex. fritidsaktiviteter, kultur, handel, resor och upplevelser och underlättar därigenom tillgängligheten. DEN MÄNSKLIGA GATAN Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre skala. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 7

8 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hunden Inom kvarteret Hunden planeras för par- och enbostadshus i en trädgårdsstadsmiljö. Byggnaderna längs Oppundavägen är planerade att byggas i två våningar och övriga byggnader i området i ett plan. Tanken är att alla bostäder ska ha en egen trädgård och husen kommer att placeras runt gemensamma innergårdar. En detaljplan för området är framtagen. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG Gamla kyrkogården VASAVÄG VINGÅKERSV PRINSGATAN KUNGS VIL NÄRKESGATAN BLEKINGEG. KV. HUNDEN Totalt antal lägenheter som planeras: 23 Antal parhus: 5 Antal enbostadshus: 13 Byggherre: PG Bygg Katrineholm AB Kvarteret Hunden omgärdas av Oppundavägen, Villagatan, Kungsgatan och Prinsgatan. Området är beläget i centrala Katrineholm och inom en kilometers gångavstånd från centrum. Här låg tidigare bostäder i form av villor och mindre fl erfamiljshus som i huvudsak byggdes omkring år De fl esta bostäderna revs i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Sedan dess har de fl esta av tomterna i kvarteret varit obebyggda. Inom området föreslås det uppföras fem parhus i 2 ½ plan samt 13 enfamiljshus i ett plan. Parhusen med större volymer placeras utmed Oppundavägen för att anpassas till befi ntliga husvolymerna längs med vägen. De mindre enplanshusen placeras längs med Prinsgatan och Villagatan samt inne i området. ARKITEKTBILDER FRÅN SAHLÉN ARKITEKTUR AB 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

9 FOTO: MAGNUS WAHMAN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 9

10 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nämndhuset Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Violen Inom kvarteret Violen kommer ett nytt flerfamiljshus med 35 lägenheter att byggas. Huset kommer att byggas i sex våningar. I byggnadens markplan finns möjligheter att skapa affärslokaler om behov uppstår. Hantverksgatan byggs om till gångfartsgata. Byggnationen har påbörjats. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG VASAVÄG Järnvägsstation ÖPMANGATAN DROTTNINGGATAN FABRIKSGATAN DJULÖGATAN Resecentrum Stortorget HANTVERKAREGATAN Mariakyrkan Gröna Kulle Kvarteret Violen är ett centralt kvarter och omgärdas av Köpmangatan, Hantverkaregatan och Fredsgatan. I slutet av 50-talet sanerades kvarteret och den första delen med husen mot Fredsgatan stod klar På 70-talet fortsatte saneringen och 1977 öppnade Katrineholms första galleria i Violen-huset med bland andra ICA Violen och Hjalmar Petterssons Bokhandel. Med Violengallerian och närbelägna köpmannahuset Kvarnen har kvarteret stor betydelse för centrumhandeln. BILDEN PÅ HUSET ÄR ETT MONTAGE MED SKISSER FRÅN WHITE ARKITEKTER I ÖREBRO SOM GRUND Safiren KV. VIOLEN Totalt antal lägenheter som planeras: 35 Antal 2 r o k: 17 Antal 3 r o k: 14 Antal 4 r o k: 4 Antal garageplatser: 24 Byggherre: Tegelstaden AB FOTO: GEZA SIMON 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

11 FOTO: HANNA MAXSTAD SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 11

12 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nämndhuset Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hästen I kvarteret Hästen planeras för flerbostadshus i form av två punkthus i södra delen och lägre bebyggelse i norra delen av kvarteret. En detaljplan för området är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG SGATAN HANTVERKAREGATAN Mariakyrkan Gröna Kulle VASAVÄG VASAVÄGE GATAN D Stadsparken TEGNÉRVÄGEN TEG LINNÉ KV. HÄSTEN Totalt antal lägenheter som planeras: ca 100 Byggherre: Katrineholms Fastighetsaktiebolag Kvarteret Hästen är ett centralt kvarter som omgärdas av Vasavägen i väster, Eriksbergsvägen i öster, Tegnérvägen i norr och Linnévägen i söder. Nära till Stadsparken, livsmedelsbutiker, Järvenhallen, Södra skolan och Tallåsskolan. UPPDRAG PLAN SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:3 2013:4 2014:1 2014:1 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 13

14 AN ATAN GATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN ATAN SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA VÄS Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen TIVOLIGATAN DJULÖGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN Nävertorpsparken Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Hemvärnsgården JORDGUBBSVÄGENHALLONVÄGEN VALLAVÄGEN NYPONVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstor ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna BIGGARÅV JÄRN LINNÉVÄG FIX Kullbergska sjukhuset Akutmottagn Vårdcentral Apotek KRÅ Ellw skol Furuliden FLORA Kv. Hjorten I kvarteret Hjorten planeras för byggnation av ett flerbostadshus i 5 6 våningar. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN ENERGIGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN KORNGATAN CLAESTORPSVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN MEJERIGATAN TULPANVÄGEN MARIEBORGSGATAN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN FORMGATAN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN PILGATAN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄG VASAVÄG KU Polishuset TEGNÉRVÄGEN DROTTNINGGATAN DJULÖGATAN Safiren HANTVERKAREGATAN TEGNÉ GEN AN Tallåsskolan KV. HJORTEN Totalt antal lägenheter som planeras: ca 100 Byggherre: Tegelstaden AB Kvarteret Hjorten är ett centralt kvarter som omgärdas av Kungsgatan i väster, Drottninggatan i öster, Djulögatan i norr och Tegnérvägen i söder. Nära till Stadsparken, Safi ren, Järvenhallen och skolor. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 2013:2 2013:4 2014:1 2014:4 2015:1 2015:1 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

15 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 15

16 Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Inom området intill Eriksbergsvägen, cirka två kilometer från centrala Katrineholm, planeras det för nya bostäder i form av enbostadshus och fler bostadshus. Planområdet kommer bara att omfatta ytorna längst ut mot Eriksbergsvägen. Tanken med planerad bostads bebyggelse i anslutning till Djulö Gärde är att det ska anpassas till naturen och därmed inte påverka landskapsbilden negativt. Ett förslag till detaljplan är under framtagande för området. Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. GÖTGATAN STOHAGSGATAN HÄLLSTUGEVÄGEN Katrineholms Logistikcentrum RINGVÄGEN STENBACK. TALLÅSVÄGEN TALLÅSVÄGEN Scoutgård Vattentor SKIRT GROPÄNGS Eriksbergsvägen GJUTERIGATAN MÖTESGATAN GREVGATAN ANNEBERGSGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. NÄSNAREGATAN NYGÅRDSGATAN SKOLGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN DROTTNINGGATAN GERSNÄSGATAN HANTVERKAREGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN KRUSBÄRSVÄGEN KAPELLGATAN KAPELLGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN KRIKONVÄGEN ÖSTERMALMSGATAN BERGSGATAN VASSMOGATAN FLORAGATAN STARRVÄGEN FÅGELGATAN VIDEVÄGEN MOSSVÄGEN ÖSTERLEDEN TERMINALGATAN FOR SGATAN LENAGATAN TEATERGATAN SVEAVÄ JOH.STENB.P TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN FÅGELGATAN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN SKOGSGATAN FREJGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN HERMESGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FORTUNAGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB ṖL. ÅSPORTEN SÅGMOGATAN HJÄLMSJÖGATAN SKOGSLIDEN LINBANEGATAN LAGGARHULTSGATAN HÄLLSTUGEV. INDUSTRIGATAN STOHAGSGATAN BACKA HAGE GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG ERIKSBERGSVÄGEN Totalt antal bostäder som planeras: ca 150 Varav enbostadshus 30 Varav fl erbostadshus med lägenheter 120 Furuliden ERIKSBERGSVÄGEN TORPVÄGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN Skogskyrkogården UPPDRAG PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X 2013:2 2013:4 2014:1 2014:2 2014:2 16 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

17 Bild från Aktivitetsparken vid Furuliden FOTO: HANNA MAXSTAD SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 17

18 Hjälltorp Björnsundet Skirtorp Jättens handfat Breheden Olofsberg Trollholmen Remrödviken FASANVÄGEN BRUKSVÄGEN LÄRKVÄGEN MÅSVÄGEN SVANVÄGEN ORRVÄGEN Forssjö I Forssjö, sju kilometer utanför Katrineholms tätort, planeras för en komplettering av villatomter i anslutning till skolan. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren STENSVÄGEN FASANVÄGEN RÅSTOCKSVÄGEN ÄNDBÄCKSVÄGEN Forssjö Gammal bruksmiljö i Forssjö. Nära till sjö och friluftsliv. Forssjösjön LÄRKVÄGEN BÄCKSVÄGEN FASANVÄGEN BRUKSVÄGEN ORRVÄGEN SVANVÄGEN FORSSJÖ Antal tomter: ca 5 Markägare: Eriksbergs fi deikommiss AB Inv. Forssjö dec 2010: 536 Skolor: Förskola, grundskola t.o.m. åk 6, fritidshem, fritidsgård, förskola och familjedaghem. Idrott: Fotbollsplan, gymnastikhall, motionsspår, badplats och slalombacke. Näringsliv: BooForssjö/Sandåsa Timber är ett av landets modernaste sågverk. I anslutning till skola, idrottshall och fotbollsplan planeras för villatomter i Forssjö. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT 2013:2 2014:1 2014:2 2015:1 2015:2 2015:2 18 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

19 ATAN t GSG. SGATAN MOGETORPSGATAN DUVEHOLMSGATAN BLOMSTERVÄGEN kolan KC Betong BJURSTORPSGATAN STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN SKF VÄSTRA Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen KYRKOGATAN STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Nävertorps kyrka rtorpsn Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. ÅSG SÅ Jägarparken På Jägaregatan, i Jägarparken, planeras det för par-/radhus. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren MÖTESGATAN ANNEBERGSGATAN NÄSNAREGATAN NYGÅRDSGATAN SKOLGATAN SÄBYGATAN STENKULLAG. NÄSTORPSVÄGEN SUNDSGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KRUSBÄRSVÄGEN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN KRIKONVÄGEN VASSMOGATAN STARRVÄGEN VIDEVÄGEN MOSSVÄGEN EGNÉRVÄGEN JUNGFRUGATAN MEJERIGATAN MARIEBORGSGATAN FORMGATAN GJUTERIGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DROTTNINGGATAN HANTVERKAREGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN ÖSTERMALMSGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN FÅGELGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN FÅGELGATAN TULPANVÄGEN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN VÄSTGÖTAGATAN SKÅNEGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN MIMERS VÄG TORSGATAN SKOGSGATAN FREJGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN HERMESGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FORTUNAGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB ṖL. ÅSPORTEN OXTORGSGATAN HÖJDGATA VÄSTGÖTAGATAN BACKA HAGE GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG KYRKOGÅRDSVÄGEN GATAN Hemvärnsgården TALL JÄGARPARKEN Antal bostäder som planeras: ca 5 Byggherre: Byggaktören AB Områdesbild över Jägarparken vid Jägaregatan. PLANBESKED PLAN SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X 2013:2 2013:4 2013:4 2014:1 2014:2 Klubbetorp I Klubbetorp, Björkvik, med utsikt över sjön Yngaren, planeras för nya tomter. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige vintern KLUBBETORP Antal tomter: ca 10 Markägare: Katrineholms kommun Klubbetorp i vinterskrud med utsikt över Yngaren. UPPDRAG PLAN SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:3 2013:4 2013:4 2014:1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 19

20 Etableringsmark Katrineholm är en medelstor kommun med ett ur logistisk synvinkel utmärkt strategiskt läge. Flera större företag finns på orten och de små och medelstora företagen blir allt fler. Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning. Från Stockholm kommer man med tåg till Katrineholm på mindre än en timme, från Göteborg på två timmar. Tack vare närheten till Stockholm Skavsta, med ett 40-tal destinationer, tar man sig på några timmar med flyg ut till övriga Europa. Kommunen kan erbjuda planlagda ytor för företagsetableringar Örebro, Oslo Västerås, Gävle 56 E20 ³ ³³ E18 55 Uppsala 57 Södertälje Stockholm ³³ E20 ³ ETABLERINGSOMRÅDE LÖVÅSEN KATRINEHOLMS KOMMUN Antal invånare: Yta km 2 : Invånare/km 2 : 31,82 Kommunalskatt (2010) 32,35 Politisk majoritet S + M Arbetstillfällen (2008) Balansomslutning (mdr kr) 2 Avstånd fr Stockholm (km) 146 Handelsindex 88 Dagligvaror 100 Sällanköpsvaror 75 Befolkningsutveckling Invånare år 2030: Hallsberg Göteborg Oslo E20³ Videvägen 52 ³³ ³³ E18 Starrvägen Mossvägen Videvägen Etableringsmark Etableringsmark Movägen Österleden Odlarvägen Etableringsmark Norra terminalen Etableringsmark Vingåkersvägen Etableringsmark Karosserivägen Österleden Etableringsmark Ljungvägen Etableringsmark Etableringsmark Etableringsmark ³³ ³ E4³ Nyköping Oxelösund Norrköping Helsingborg Göteborg Etableringsmark m ETABLERINGSOMRÅDE MOGETORP m Etableringsområde Lövåsen Handelsområdet Löv åsen började expandera under 2006 Sedan dess har många fl er aktörer etablerat sig och området har ytterligare 50 ha mark för etableringar. Etableringsområde Mogetorp Området har 4 ha mark för ytterligare etablering. 20 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

21 NBLOCKSVÄGEN TIGEN HÄLLMARKSV. Värmbols Idrottsplats MORÄNV. Backa Värmbols Industriområde LUVAS V Ä G Skandinaviska Byggelement LJUNGVÄGEN SÖDERGATAN Värmbol HÄSTSKOVÄGEN Kolloniområde Sveaverken BÄCKG. Ödesdal MYRSTIGEN LINDVÄGEN Presto Brandredskap Axelssons LJUNGVÄGEN Presto Brandredskap ASPVÄGEN RÖNNGATAN BOKVÄGEN STORA MALMSVÄGEN Duveholmsbadet RÅGGATAN Blomberg & Stensson Nyhemsskolan KOLSTUGEVÄGEN ODDERGATAN HÖGMOSSEVÄGEN Sörmlands Grafiska SOLBACKEN KILVÄGEN NÄSG. SOLVÄGEN Nävertorp Strandgården VINGÅKERSVÄGEN SKOGSGLÄNTAN TORGGATAN TALLBACKEN Vårdcentral KEAB G:a Mejeriet TALLSTIGEN LOVISEBERGSG. DUVEHOLMSGATAN Nävertorpsskolan BJURSTORPSGATAN MOGETORPSGATAN Nävertorps kyrka BLOMSTERVÄGEN KC Betong MARIEBORGSGATAN STORA MALMSVÄGEN Ekbacken Sporthotell ÄNGSLIDEN Blomberg & Stensson SKF VÄSTRA Ericsson Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen HÖGMOSSEVÄGEN FR DJULÖGA VINGÅ VILLAGATA Nävertorpsparken Nyhemshallen Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen TIVOLIGA JÄMTLAN PRINS BE Tre Sörml N Kv. Vägskälet Inom del av kvarteret Vägskälet, i bästa läge vid infarten till Katrineholm och nära till bostadsområdena Nävertorp och Värmbol, planeras för en ny etablering av matvarubutiken Netto. Detta är början på omvandlingen av kvarteret från före detta idrottsplats till nytt handels- och bostadsområde. En detaljplan för en del av Kv Vägskälet är framtagen och byggnation påbörjad. MÖTESGATAN ODLARVÄGEN ENERGIGATAN n MEJERIGATAN FORMGATAN GJUTERIGATAN GREVGATAN ÄLGSTIGEN sjön DALVÄGEN JÄRNBANEVÄGEN TORVBRYTARVÄGEN LUVSJÖGATAN VÄSTERGATAN KVARNÄNGSGATAN SJÖHOLMSGATAN GENNEGATAN RÖDHÄLLSV. SJÖLANDSVÄGEN ÅKRAGATAN HJORTRONVÄGEN KÄLLMOGATAN SJÖLANDSVÄGEN ODDERGATAN ENVÄGEN STAVSTUGUVÄGEN VETEGATAN SALOGATAN KORNGATAN BLOCKSTENSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STENBROTTSVÄGEN STORA MALMSVÄGEN NYHEMSGATAN ALSJÖGATAN NYHEMSGATAN TALLBACKEN NÄVERT.TORG KERSTINBODAGATAN TULPANVÄGEN LÖVÄNGEN SMEDJEGATAN NÄVERTORPSGATAN BANVALLEN SKÅNEGATAN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. SÖRMLANDSGATAN KUNGSGA HALVERGATA N KERSTINBODAGATAN CLAESTORPSVÄGEN SKALLTORPSGATAN BARKSÄTTERSGATAN STRANDVÄGEN VÄSTGÖTAGATAN SÄTRAGATAN TAN RÖNNGATAN VÄGEN ODDERGATAN Nyhemshallen BOKVÄGEN BLOCKSTENSVÄGEN SO STENBROTTSVÄGEN KÄLLMOGATAN NVÄGEN ASPVÄGEN ÄGEN Nyhemsskolan KIL NETTO Cirka anställda i Sverige. Ytterligare i Danmark, Tyskland och Polen. Den första Nettobutiken i Sverige öppnade 8 maj 2002 i Trelleborg. Idag fi nns Netto på ett 100-tal platser i landet. Byggherre: Netto Marknad Sverige AB PLANBESKED PLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT X X 2013:2 2013:3 2013:4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 21

22 Östra förbifarten Östra förbifarten, väg 55/56, invigdes i oktober 2012 av landshövding Liselott Hagberg. Den nya vägen öster om Katrineholm avlastar stadens centrala delar från genomgående trafik, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöbelastningen. Vägen är en mötesfri landsväg med 2+1 körfält, mittvajerräcke och en längd på cirka 14 kilometer. ÖSTRA FÖRBIFARTEN Längd: ca 14 km Byggstart: 2010 Invigning: okt 2012 Utformning: Mötesfri landsväg med 2+1 och 1+1 körfält samt mittvajerräcke Längs med sträckan fi nns det elva broar varav tre större som går över Forssjösjön, Forssjövägen och järnvägen Invigdes oktober 2012, invigningstalare Liselott Hagberg, Landshövding Södermanland. 22 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

23 Nya stadsgatan I och med att Östra förbifarten är färdig och trafiken på genomfarten genom Katrineholm har minskat betydligt kan fd riksvägen omvandlas till en stadsgata. Gatan kan gestaltas om så att körfälten minskar och en prioritering görs mot gång- och cykelstråk. Belysning kan bytas ut, parkeringsfickor anordnas och mer planteringar kan införas i gatumiljön. Illustration från Översiktsplanen. Genomfarten som den skulle kunna te sig Illustration från Charretten genomförde kommunen i samarbete med dåvarande Vägverket en Charrette där allmänheten var inbjudan att delta. Flera förslag till hur Katrineholm kan utvecklas i framtiden arbetades fram, bland annat framkom idéer om hur genomfarten skulle kunna gestaltas i framtiden. Charette = samverkansarena/ forum för utveckling av städer och transportsystem. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 23

24 Stadsparken Stadsparken och Gröna kulle sammanfogades till en enda stor park under Katrineholmarnas gröna vardagsrum har därmed blivit mycket större och möjligheten till en stunds avkoppling förbättrats. Den nu sammanslagna parken är ungefär tre hektar stor och en mer eller mindre grön oas hela året. I och med att förbi farten byggdes och trafiken på genomfarten minskat så har miljön i parken blivit sundare och tystare. Parken är en så kallad Hotspot med gratis WIFI för den som vill ta med sig datorn eller ipaden. Vår förhoppning är att parken med all sin fägring ska få mer uppmärksamhet och dra till sig inresta besökare och Katrineholmare. Att bryta upp en gata, som även var huvudled, för att slå ihop två parker hör inte till vanligheterna men i Katrineholm har vi gjort det. Under Kulturnatten den 6 oktober 2012 skedde invigningen av sammanslagningen av Stadsparken och Gröna Kulle. Förändringsarbetet: en del häckar som skärmade av gatan har lyfts bort för att de som går och cyklar ska kunna se vad som fi nns runt omkring i parken men också för att få en mjukare övergång mellan parkerna. Nya gångstråk har gjorts som sammankopplar de båda parkerna ytterligare. Konstverket Fall till fall får en central placering i parken. Ca 75 nya Rhododendron har planterats, samt sommarblommor och perenner. Vi har det bästa tänkbara microklimatet i Stadsparken inte bara för blommor utan även för lite mer krävande träd som magnolior. Djulögatan Hantverkaregatan Gröna Kulle Violen Fredsgatan Mariakyrkan Nämndhuset Eriksbergsvägen Kvarnen Djulögatan Räddningstjänsten Scen Tegnérvägen STADSPARKEN Årligen planteras ca sommarblommor i Stadsparken, ca sommarblommor på Gröna kulle och ca växter på tapetgruppen vid Gröna kulle. Stadsparken har gratis WiFi för dig som vill använda dator eller ipad. På tomtmarken där Stadsparken ligger idag var det för längesedan kreaturstorg där djur auktionerades ut och senare fram till 1945 låg det en handelsträdgård där. En första mindre park började anläggas på 1920-talet men en fullt utbyggd Stadspark med en cafépaviljong fi ck den unga staden Katrineholm först i slutet av 1940-talet. Parken planerades och ritades av trädgårdsarkitekten Gösta Schuwert tillsammans med stadens förste stadsträdgårdsmästare K J Blomqvist. 24 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

25 Stortorget Katrineholms största torg har förändrats genom åren. Just nu görs en större dialog med Katrineholmarna om hur man vill ha sitt torg. Ett antal olika förslag togs fram och ställdes ut för att få in synpunkter från Katrineholmarna om hur de vill ha sitt Stortorg. Synpunkterna kommer att ligga som grund när ett slutligt förslag tas fram. Stortorget har alltid haft en central roll som viktig mötesplats och handelsplats. På den här gamla bilden ses i bakgrunden torgets västra del, den som i folkmun skulle komma att kallas Raggarbacken. Till vänster torgets södra del där vissa hus fi nns kvar ännu i dag. I slutet av 1980-talet byggdes torget om, husen på Raggarbacken revs och fi ck ge plats för det hus som ligger där idag. Torget formades och området runt fontänen markerades med mindre murar. I mitten av 1990-talet tillkom gångtunneln vars nedfart tar upp en stor del av den östra delen av Stortorget. Projektstart Katrineholms-Kuriren Dialog med Katrineholmare Dialog med Katrineholmare Presentation för politiken Information till politiken Utvärdering Uppdrag till konsult att göra ett illustrativt förslag Ett av de förslag som lämnades in i samband med Katrineholms-Kurirens kampanj för att få in förslag på ombyggnation av Stortorget. Presentation STORTORGET Storlek kvadratmeter: Gatstenar: ca 100/kvm Markbetongsten: ca 50/kvm Storgatsten: ca 40/kvm Antal liter vatten i fontänen: ca SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 25

26 N Suckarnas allé Pumpenområdet Gamla kyrkogården NÄRKESGATAN UPPLANDSGATAN SMÅLANDSGATAN VINKELG. Woodyhallen DJULÖGATAN TIVOLIGATAN JÄMTLANDSGATAN PRINS BERTILS GATA Tre Bollar Gersnäs SKF Västra skolan Skogsborgsskolan Backavallen STORGATAN TEGNÉRVÄGEN GOTLANDSGATAN ÖLANDSGATAN KOLLONIG. Polishuset KYRKOGATAN SANDGATAN BACKAVÄGEN Gersnäs allé Tallåsskolan Järvenplan Kupolen Safiren Norrgården FABRIKSGATAN FRIGGAGATAN HALLANDSGATAN BJÖRKBACKEN PORSE GEETS VÄG CARL UGGLAS VÄG GÄRDESGATAN Katrineholms kyrka STALLGÅRDSV. Stortorget Järvenhallen Södra skolan STALLGÅRDSVÄGEN Gersnäs IP G:a Karossen JOHAN DUWAS VÄG Hotell Statt Järnvägsstation Resecentrum Mariakyrkan Stadsparken ODINS VÄG BRUNNSGATAN STORGATAN BALDERSGATAN JULSÄTERSVÄGEN BROGRÄND LASSTORPSG. NORRMALMSG. SIBELIUSGATAN VALLAVÄGEN LÖVÅSVÄGEN Djulö allé KRIKONVÄGEN PÄRONVÄGEN FURUGATAN Lasstorp ASTRAKANVÄGEN ÄPPELVÄGEN Lövåsgården Östra skolan HERKULESGATAN Lokstallarna Kullbergska sjukhuset Akutmottagn. Vårdcentral Apotek Furuliden JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan RAMSJÖGATAN FORSSJÖGATAN IDROTTSGATAN PÅLSTORPSGATAN TRÄDGÅRDSGATAN SVEAVÄGEN Sandbäcksgården Hemvärnsgården Kullbergsparken Sandbäcksskolan SÅGMOGATAN GÖTGATAN Duveholmsgymnasiet Duveholmshellen Lindengymnasiet Gröna Nämndhuset Kulle Västangården Gatstuberg VIDEVÄGEN Arboretum TEATERGATAN STOHAGSGATAN Inferno Skogskyrkogården Skogskapellet BETL.HEM.V. GÖTGATAN STOHAGSGATAN HÄLLSTUGEVÄGEN Katrineholms Logistikcentrum RINGVÄGEN STENBACK. TALLÅSVÄGEN TALLÅSVÄGEN Scoutgård Vattentor SKIRT GROPÄNGS Lokstallarna Den 5 maj 2012 invigdes det nya ungkulturhuset i Lokstallarna, Östermalmsgatan. Där, i Perrongen, hittar du nu Ung kultur och Fritid. Här finns det möjligheter för dig mellan 13 och 25 år att träffa nya kompisar, hänga, ta en fika i caféet och förverkliga just dina drömmar och idéer. Det har byggts café, scenutrymmen, skaparverkstäder, anpassningsbara projekt rum, replokaler och inspelningsstudio. De fyra stallar som är rödmarkerade är färdiga. Här fi nns ett café med utställningsyta samt ett intilliggande scenutrymme med oändliga möjligheter. De fyra lokstallar som är beigemarkerade kommer att byggas om till skaparverkstäder, inspelningsstudio, replokaler och anpassningsbara projektrum. De stallar som på bilden är grönmarkerade används bland annat som verkstad för de personer som arbetar med ombyggnationen av Lokstallarna. Stallarna 1 11 kommer i framtiden att användas som lokaler för järnvägshistoria och annan kulturell verksamhet. Det fi nns idag inget beslut på vilka verksamheter som kommer att fi nnas i dessa stallar. På vändskivan som är markerad som en cirkel på bilden planeras en utomhusscen att byggas. NYGÅRDSGATAN NÄSNAREGATAN SÄBYGATAN NÄSTORPSVÄGEN ÖSTERLEDEN KRUSBÄRSVÄGEN STENKULLAG. SUNDSGATAN VINBÄRSVÄGEN ÅKERBÄRSVÄGEN VALLAVÄGEN PLOMMONVÄGEN ANNEBERGSGATAN MÖTESGATAN SKOLGATAN STENSÄTTERSGATAN STENSÄTTERSGATAN BONDEGATAN BONDEGATAN GERSNÄSGATAN BIEVÄGEN TINGSHUSGATAN BRYGGAREGATAN NYÄNGSGATAN KAPELLGATAN KAPELLGATAN VASSMOGATAN STARRVÄGEN MOSSVÄGEN VÄSTGÖTAGATAN ÖSTGÖTAGATAN BLEKINGEG. GJUTERIGATAN SÖRMLANDSGATAN GREVGATAN VINGÅKERSVÄGEN PRINSGATAN MARGRETEHILLSG. DALAGATAN LÄROVERKSGATAN SKOGSBORGSGATAN VÄRMLANDSGATAN DROTTNINGGATAN MIMERS VÄG HANTVERKAREGATAN TORSGATAN FREJGATAN DJULÖGATAN DJULÖGATAN TEGNÉRVÄGEN TEGNÉRVÄGEN SKOGSGATAN TALLTULLVÄGEN TALLTULLVÄGEN OXTORGSGATAN STALLGATAN TRÄDGÅRDSGATAN TALLTULLBACKEN JUNGFRUGATAN HÖJDGATAN JOHANNISBERGSGATAN ÖSTERMALMSGATAN HERMESGATAN BERGSGATAN FLORAGATAN ALMGATAN FLORAGATAN PILGATAN FLORAGATAN FORTUNAGATAN FÅGELGATAN FORTUNAGATAN HERKULESGATAN KULLBERGSGATAN LENAGATAN FÅGELGATAN STENSJÖGATAN PARKGATAN FINNTORPSG. SVEAVÄGEN TORPVÄGEN JOH.STENB.PL. ÅSPORTEN SÅGMOGATAN HJÄLMSJÖGATAN SKOGSLIDEN TERMINALGATAN LINBANEGATAN LAGGARHULTSGATAN HÄLLSTUGEV. INDUSTRIGATAN LOKSTALLARNA VY SCÉNRUMMET FRÅN INGÅNGEN KYRKOGÅRDSVÄGEN N BACKA HAGE KAPELL ALLAVÄGEN GYLLENHORNS VÄG SKÖNA GERTRUDS VÄG SSMOGATAN LOKSTALLARNA CAFÉET LOKSTALLARNA SCÉNRUMMET N TAN TRÄDGÅRDSGATAN STALLGATAN ÖSTERMALMSGATAN Lokstallarna BERGSGATAN Kullbergska sjukhuset Akutmottagn JÄRNVÄGSGATAN FIXGATAN Ellwynska skolan FÅGELGATAN RAMSJÖGATAN TRÄDGÅRDS LOKSTALLARNA Invigdes år: 1906 I drift till år: 1966 Antal lokstall: 21 Innan elmotorn fanns till vändskivan var man tvungen att skjuta på ett järnrör så att loken kunde komma in till lokstallarna. Ett lok vägde över 12 ton. FLORAGATAN Skateparken I juni 2014 kommer Katrineholms skatepark att invigas. Parken ligger alldels intill Lokstallet och utgör ett viktigt komplement till den verksamhet som Ung Kultur och Fritid bedriver på Perrongen. Skateparken, byggd i betong, kommer att bli drygt 1200 kvm stor med street- och poolytor. Parken består av fl era områden med varierande svårhetsgrad vilket ger möjligheter för såväl amatörer som avancerade åkare. Streetdelen, som är den låga delen i parken, kommer att innehålla detaljer av det slag som fi nns i stadsmiljö som trappa, räcke/rails m m. Denna del av parken smälter ihop med pooldelen som utgörs av nedsänkta skålar och gropar. Skateparken kommer att bli en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Här samsas alla åldrar på brädor. Skateparken är ett folkhälsoprojekt då den ger möjlighet till motion och ett kulturellt projekt med plats för olika evenemang. Parken blir också ett besöksmål för alla de som åker runt och skejtar i olika parker i Sverige. Skateparken kommer att få en betydelsefull roll när det nya moderna Katrineholm växer fram. ILLUSTRATIONER: ROLAND NITZ, KIARK 26 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM

27 FOTON: TRULS OLIN Offentlig konst vid våra infarter. Fr v: Blåklockan av Niklas Mulari vid infarten från Stockholm, 3 Malanganer av Lenny Clarhäll vid Djulökorset och Motorisk scenografi av Annika Oskarsson och Thomas Nordström vid infarten från Nyköping. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Katrineholms kommun har sedan 2007 gjort ett aktivt val och en medveten satsning på konstnärlig gestaltning av stadens offentliga miljöer och ambitionen är att inviga minst ett offentligt konstverk om året där fokus ligger på stadens infarter och centrala delar. Detta skapar en attraktiv och tillgänglig stad för Katrineholms invånare och hitresande gäster. Det offentliga rummet är en viktig del av staden och konstverken har fått människor att uppmärksamma Katrineholm. I SVTs program Östnytt gjordes en omröstning om bästa rondellkonst 2012, där vann Blåklockan av Niklas Mulari och Lenny Clarhälls 3 Malanganer vid Djulö kom på tredje plats. Utifrån den uppmärksamhet som kommunen fått för sitt arbete med den konstnärliga gestaltningen av stadens offentliga platser kommer kommunen att göra extra insatser under 2013 och Detta genom att bl.a. gestalta två rondeller vid Östra förbifarten. Den nordligaste, Sågmonrondellen, kommer att gestaltas av konstnären Kent Karlsson med konstverket Änglaspel, beräknas klart till oktober Den andra rondellen är vid Glysa grav där tre konstnärer inbjuds till en skisstävling med temat Katrineholms historia, detta verk kommer att stå klart under NYA KONSTVERK Under 2013 är det ytterligare tre platser som har gestaltats eller kommer att gestaltas: Motorisk scenografi av Annika oskarsson och Thomas Nordström kan ses vid infarten från Nyköping. Invigdes den 14 juni Galago, en bronsskulptur i Stadsparken av Hanna Beling, invigdes den 14 augusti Sex konstnärer, Hanna Beling, Linda Bäckström, Tina Frausin, Kent Karlsson, Pia König, Anna Svensson har fått i uppdrag att gestalta Lövåsgårdens Äldreboendes offentliga utrymmen i det nyrenoverade och utbyggda. Invigs oktober/november. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS BYGGER VI DET NYA KATRINEHOLM 27

28 Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. BILDER: HANNA MAXSTAD Därför har vi en vision: En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Visionen beskriver en viljeinriktning Vart strävar vi; åt vilket håll vill vi att utvecklingen ska gå? En vision visar ambition. Ur tillväxtsynpunkt är detta i dag av avgörande betydelse för kommuner och regioner. En vision skapar också tydlighet och engagemang och kan därför ge kraft och energi. Katrineholms Vision 2025 ska vara ledstjärnan i kommunens långsiktiga planering. En vision utan handling är bara en dröm. Att agera utan en vision är endast tidsfördriv. Handling tillsammans med vision kan förändra världen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Produktion: KFV Marknadsföring aug Tryck: Linderoths Tryckeri

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-01-14 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2016-01-21 kl. 13:15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Medborgardialog. Dialogkarta

Medborgardialog. Dialogkarta Medborgardialog Dialogkarta Maj & Juni 2012 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Hur gick det till?... 3 Vilka var med?... 4 Resultat, vad tycker Katrineholmarna om sin stad?... 5 Tycker

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Illustration: Sweco. Välkommen till Lustgården Inriktningsförslag: gestaltningsprogram för Katrineholms nya stråk 2015-09-03

Illustration: Sweco. Välkommen till Lustgården Inriktningsförslag: gestaltningsprogram för Katrineholms nya stråk 2015-09-03 Illustration: Sweco Välkommen till Lustgården Inriktningsförslag: gestaltningsprogram för Katrineholms nya stråk 2015-09-03 Medverkande Beställare: Katrineholms kommun Styrgrupp: Lars Ramstedt Katrineholms

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-03-18 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 31 mars 2011 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor

Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor Dnr STN/2014:50-309 Handläggare: Marie Sandström Koski Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Foto: Hanna Maxstad. PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden:

Foto: Hanna Maxstad. PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden: Foto: Hanna Maxstad PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden: -08-24 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Investeringsbudget 2015-17. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsbudget 2015-17. Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2015-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Budget 2015-2017 Investeringar Gator och vägar Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser och

Läs mer

Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad. Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad:

Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad. Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: 2015-03-11 1 INLEDNING Skolan och förskolan är en av de viktigaste platser som

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Förvalta identitet. Umeå, kulturhuvudstad 2014 - utveckling av det offentliga rummet. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare Umeå kommun

Förvalta identitet. Umeå, kulturhuvudstad 2014 - utveckling av det offentliga rummet. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare Umeå kommun Förvalta identitet Umeå, kulturhuvudstad 2014 - utveckling av det offentliga rummet. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare Umeå kommun 1 Umeås identitet -staden vid älven -kulturstad i Europa -den växande

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Stockholm är en segregerad stad där de sociala skillnaderna mellan stadsdelar och grannskap är stora. En stad för alla måste hålla

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555)

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-10 Dnr sbf/2014:555 10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2013-03-28 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 11 april 2013 kl 13.30 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Läs mer

Politik för ökat byggande

Politik för ökat byggande Byggandet i Uppsala Politik för ökat byggande Politisk vilja, politisk samsyn och tydliga mål Aktiv markpolitik för ökad konkurrens, kvalitet och byggtakt Större grepp för ökat tempo Beredskap att vända

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer 2016 Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer_2016.indd 1 2015-12-18 15:10:57 Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder

Läs mer

Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder, förskola samt kultur- och kunskapscenter

Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder, förskola samt kultur- och kunskapscenter START-PM Tyresö kommun 2015-04-10 1 (3) Sara Kopparberg Stadsbyggnadschef Diarienummer 2015KSM0290 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder,

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Del av Konstparken, Piteå. Ulrika Bohman Stadsträdgårdsmästare / Avdelningschef park

Del av Konstparken, Piteå. Ulrika Bohman Stadsträdgårdsmästare / Avdelningschef park Del av Konstparken, Piteå Ulrika Bohman Stadsträdgårdsmästare / Avdelningschef park ORGANISATION Kultur, park & fritidsförvaltningen Kultur Park Fritid Avd.chef Drift Nyanläggning Skog Naturvårdsgr. 6

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samrådshandling 1(7) Dnr: PLAN.2012.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer