Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning

2 En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning sedan starten Det som är glädjande är att den växande efterfrågan till stor del kommer från akademin; från studenter, doktorander, högskolelärare och nydisputerade forskare. Ett ökande intresse har också märkts bland studenter och forskare inom discipliner där genusperspektiv hittills haft svårt att få genomslag. Det snabbt ökande antalet nya doktorsavhandlingar med genusperspektiv är ett mått på det genusvetenskapliga forskningsfältets tillväxt. Ökningen under 1990-talet är anmärkningsvärd: 1990 kom 16 avhandlingar med genusperspektiv, 1995 kom 21 och 2000 hela 68. Trenden tycks stå sig, 2001 kom 71 nya avhandlingar med genusperspektiv. Samtliga avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv från 1960 och framåt registreras i den nya databasen GENA (www.databasengena.nu). Ytterligare ett exempel på att sekretariatet ses som en resurs inom akademin är det gensvar vi fick från doktorandhåll, när vi hösten 2001 via vår mailinglista gick ut med en intresseförfrågan riktad till doktorander som har genusvetenskaplig inriktning i sitt avhandlingsarbete. Vi fick snabbt svar från mer än 70 doktorander från hela landet, som gärna ville komma på ett möte för att diskutera doktorandtillvarons plus och minus. Vid två givande träffar fick vi konstruktiva förslag på vad sekretariatet skulle kunna göra för doktoranderna. Också bland studenter finns en märkbart ökande efterfrågan på genusvetenskap. Antalet sökande till genusvetenskapliga grundkurser överstiger antalet

3 platser vid samtliga högskolor och universitet, där grundkurser ges. Det konstaterade deltagarna vid landets första genusvetenskapliga ämneskonferens, som med ekonomiskt stöd från sekretariatet hölls i Malmö hösten Deltagarna i konferensen stod alla inför studentkrav på fler kurser, krav på status som huvudämne för genusvetenskap samt krav på inrättandet av genusvetenskapliga forskarutbildningar. Det stora antalet sökande till doktorandtjänster vid Tema Genus i Linköping (mer än hundra sökande till 6 tjänster) visar också på ämnets växande popularitet. Sekretariatets tidning Genus upplaga är fortfarande stigande och antalet prenumeranter uppgår nu till hela Sekretariatets webbplats (www.genus.gu.se) har byggts ut och är väl besökt liksom mailinglistan, Genuslistan, som nu har medlemmar. Sammantaget ser vi ett växande intresse för sekretariatets verksamhet och vi fortsätter arbetet med att profilera oss som en nationell och samlande resurs för genusforskning. Årsberättelsen ger en översikt över verksamheten under åren 2000 och Gunnel Karlsson Föreståndare

4 Svensk genusforskning i världen I december 2000 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning sin andra nationella konferens, Svensk genusforskning i världen. Konferensen, som ägde rum i Örebro, hade två teman. Den första dagen ägnades åt Globala perspektiv på svensk genusforskning. Frågor som ställdes gällde integreringen av den postkoloniala diskussionen i den svenska genusforskningen, sammanvävningen av frågor om ras, etnicitet, klass, kön och sexualitet i den genusvetenskapliga diskussionen samt den känsliga frågan om den svenska genusforskningen är etniskt hemmablind. Den andra dagen tog upp frågor om Svensk genusforskning i ett globalt perspektiv, där svensk genusforskning relaterades till en internationell debatt. Frågor som ställdes handlade om hur importen/exporten av teorier och forskningsresultat ser ut, vilka som är våra viktigaste teoretiska influenser och om hur stort intresset utifrån är för svensk/nordisk genusforskning? Bland talarna märktes Diana Mulinari, Nora Räthzel, Paulina de los Reyes, Leonore Camaüer, Nina Lykke, Mikela Lundahl, Kristina Fjelkestam och Claudia Lindén. En förmiddag ägnades åt att i olika workshops diskutera deltagarnas papers. Konferensrapporten Svensk genusforskning i världen, som redigerats av fil. dr Anna Johansson, innehåller plenarföreläsningar och ett urval papers. Rapporten kan beställas via sekretariatets hemsida Databasen GENA På sekretariatets initiativ har en ny databas över avhandlingar med genusperspektiv skapats i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Databasen, som fått namnet Gena och togs i bruk hösten 2001, omfattar samtliga avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv som kommit från 1960 och framåt. Ordet genus fanns inte när kvinnoforskningen, som kan ses som genusforskningens moder började växa fram på allvar på 1970-talet, varför en generös definition av kvinno-/genusforskning använts vid bedömning av vilka avhandlingar som skall ingå i basen. Förutom bibliografiska uppgifter finns abstracts inlagda till flertalet registrerade avhandlingar. En länk till Kvinnsam-databasen gör det enkelt att finna också andra texter av den sökta författaren. Sökning i databasen visar att genusforskningen växt både kvantitativt och i ämnesmässig bredd under 1990-talet. Antalet avhandlingar i basen växer med rekordfart under år 2002 hade det redan i slutet av maj registrerats

5 34 nya avhandlingar med genusperspektiv. Noteras bör att antalet avhandlingar inom humanistisk/samhällsvetenskaplig fakultet (där också de flesta genusvetenskapliga arbeten ryms) ökade rejält mellan år 2001, då det kom 639 avhandlingar mot 497 år 2000, enligt Högskoleverkets statistik Diagram: Databasen Gena - avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv Skriftserie om genusforskning tillsammans med Högskoleverket I samarbete med Högskoleverkets jämställdhetsråd har sekretariatet under 2001 påbörjat utgivningen av en serie skrifter, där genusforskning inom olika discipliner presenteras. Den första skriften Genus inom juridiken är författad av fil. dr Eva-Maria Svensson och den andra i serien, Genus inom arkeologin, av fil. dr Elisabeth Arwill-Nordbladh, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Fler skrifter i serien planeras, bland annat om ekonomi, kulturgeografi, antropologi och medicin. Tanken är att serien på ett lättillgängligt sätt skall introducera genusforskning inom olika discipliner och bland annat ge litteraturtips för den som vill gå vidare. Skriften distribueras av Högskoleverket och länk dit finns på sekretariatets hemsida. Kurser för journalister och lärare Med syfte att sprida genusforskningens resultat till opinionsskapare i media har sekretariatet ordnat kurser särskilt riktade till journalister. I oktober 2000 inbjöds journalister med ekonomi som bevakningsområde till två dagars seminarium under rubriken Få kvinnor leder börsnoterade företag. I november samma år var rubriken Länge var mannen norm i medicinforskningen, och den kursen riktade sig i första hand till journalister med medicin som bevakningsområde. Under 2001, när Sverige var ordförandeland i EU, gav sekretariatet i samarbete med JämO och tidningen Journalisten en kurs om jämställdhet och forskning om jämställdhet, Med könsglasögon på Europa. Kursen riktade sig

6 i första hand till journalister som bevakade EU-möten i Sverige våren Satsningen på journalister fortsatte i samarbete med Fojo (som fortbildar journalister) med en veckolång kurs om genusforskning i Kalmar i september 2001, Öppna ögonen en kurs om genusforskning. Med journalistkurserna som förebild arrangerade sekretariatet hösten 2001 också en kurs om genusforskning riktad till lärare, Med könsglasögon på skolans värld. Kursen vände sig till gymnasielärare i Västsverige och fick liksom journalistkurserna mycket positivt gensvar. Kvinnohistoriskt seminarium Gunhild Kyle 80 år! I anslutning till professor emeritus i kvinnohistoria Gunhild Kyles 80-årsdag i augusti 2001 arrangerade sekretariatet ett genushistoriskt seminarium vid Göteborgs universitet. Föreläsare var Gunhild Kyles efterträdare på kvinnohistorieprofessuren i Göteborg, Yvonne Hirdman respektive Anita Göransson. Efter tal av Gunhild Kyle och Sissela Kyle följde sångarhyllning och samvaro med lättare förtäring. Bland gästerna märktes genusforskare från hela landet. Utställningen Kärlek, makt & systerskap Ett samarbetsprojekt som startat våren 2000 med lång framförhållning är den utställning om 1970-talets kvinnorörelse som initierats av Arbetets museum i Norrköping och sekretariatet. I projektet medverkar också Kvinnohisto-riska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Eva Schmitz, doktorand från Lund som skriver avhandling om kvinnorörelsen och också samarbetar med Södertörns högskola, Göteborgs Stadsmuseum, Kulturen i Lund samt Stockholms stadsmuseum. Utställningen kommer att öppnas den 8 mars 2002 på Arbetets museum i Norrköping och sedan gå vidare till Göteborg, Lund och Stockholm. I samband med utställningen kommer sekretariatet att tillsammans med lokala centra/fora för genusforskning arrangera seminarier med medverkan av genusforskare. Sekretariatet håller också i arbetet med att framställa en utställningskatalog. Nordiskt samarbete samt EU-samarbete Sekretariatets personal deltar regelbundet i nordiska möten med systerorgan såsom norska KILDEN, informations- och dokumentationscentrum i Oslo, NIKK Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning i Oslo, KVINFO, Centrum för information om kvinno- och könsforskning i Köpenhamn samt Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

7 Gemensamma frågor och projekt diskuteras, bland annat hölls hösten 2001 ett nordiskt seminarium om digitalisering av kvinnohistoriskt material. Informatörer och webbredaktörer har därutöver regelbundet träffar för diskussion om gemensamma frågor. Sekretariatets föreståndare har i samarbete med koordinatorer för könsoch genusforskning från Danmark, Norge och Finland gjort ett besök i Bryssel för att lobba för den nordiska könsforskningen i samband med att EU:s sjätte ramprogram sänts ut på remiss. Möten hölls med nordiska forskningsattachéer samt med Nicole Dewandre, chef för sektionen Women & Science vid EU-kommissionen i Bryssel. Sekretariatet deltog också tillsammans med nordiska koordinatorer i ett styrelsemöte med AOIFE i Linköping för diskussion om eventuellt samagerande vad gäller sjätte ramprogrammet. I det mötet deltog också Nicole Dewandre samt den danska koordinatorn för könsforskning, Hilda Römer Christensen. Nationellt samarbete Sekretariatet kallade i maj 2001 till ett utvidgat Flerfora-möte i Göteborg med företrädare för Centra/fora för kvinnoforskning samt andra företrädare för högskolor och universitet som (utan centra/forabildningar) arbetar med genusvetenskap på grundutbildnings- och forskarnivå. Ett skäl till mötet var kontaktskapande; sekretariatets nya föreståndare ville inleda en dialog. Gemensamma angelägenheter diskuterades och som en följd av mötet anordnades en första genusvetenskaplig ämneskonferens i Malmö i september 2001, finansierad av sekretariatet. En arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan om en genusvetenskaplig forskarutbildning eller forskarskola bildades också. Under 2001 tog sekretariatet initiativ till en nationell träff med doktorander som i sitt avhandlingsarbete arbetar med genusperspektiv. Gensvaret från doktoranderna var stort, ett 70-tal doktorander anmälde intresse. Två träffar med 50-talet doktorander från hela landet ledde till många konstruktiva förslag vad gäller doktorandernas arbetssituation. Sekretariatet kommer att följa upp mötena bland annat genom att starta en mailinglista för doktorander. Forskningsfinansiärer Den stora omorganisation av forskningsråden, som lett till tillkomsten av det nyskapade Vetenskapsrådet och nya myndigheter som FAS, Formas, Vårdalstiftelsen, Vinnova m fl, har fått Nationella sekretariatet för genusforskning

8 att ta initiativ till ett möte med de olika forskningsfinansiärerna. Sekretariatet inbjöd till en första träff i Stockholm i december Mötet kommer att följas av flera och avsikten är att öppna en dialog och också att erbjuda sekretariatets sakkunskap på det genusvetenskapliga forskningsfältet. Frukostmöte i riksdagen På sekretariatets initiativ föreläste juristen Karin Lundström i maj 2001 i riksdagshuset om sin avhandling Jämlikhet mellan kvinnor och män i EGrätten. En feministisk analys. Föreläsningen hölls vid ett frukostmöte för riksdagsledamöter, anordnat av riksdagens kvinnliga nätverk. Sekretariatets föreståndare informerade kort om sekretariatet och gav på förfrågan förslag på fler föreläsare med genusforskning som specialitet. Genus Sekretariatets tidning Genus har sedan starten 1999 fått en allt större läsekrets. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och prenumerationen är gratis. Antalet prenumeranter har ökat mycket snabbt vid slutet av 1999 uppgick prenumeranterna till och i slutet av 2001 var de hela Under 2000/2001 har Genus bland annat behandlat mansforskning, etnicitet och rasism, idrott och kön, bisexualitet och homosexualitet. I varje nummer finns ett porträtt av en aktuell genusforskare och olika krönikörer diskuterar frågor som rör forskning och forskningspolitik. Konferenser och seminarier om genusforskning bevakas och det finns ett kalendarium med aktuella, genusrelevanta arrangemang. Genus ger också tips om nyutkommen litteratur. En gång om året publiceras en engelsk version av tidningen. På sekretariatets webbplats finns aktuella notiser om vad som händer inom genusforskningen i Sverige. I kalendariet presenteras föreläsningar, seminarier och konferenser vid olika universitets- och högskoleorter. Vidare finns länkar till flera olika databaser och centra med anknytning till genusforskning. I länkförteckningen finns också information om hur man anmäler sig till Genuslistan, som är sekretariatets egen e-postlista. Vissa artiklar från tidningen Genus finns utlagda på webbplatsen och där finns också en förteckning över andra tidskrifter med kvinno- och genusperspektiv. Under informationen om sekretariatet presenteras vilka som arbetar på sekretaria-

9 tet och vilka som sitter i sekretariatets styrelse. Webbplatsen finns i både svensk och engelsk version. En nyhet på webbplatsen är en lista över de tio senast publicerade svenska doktorsavhandlingarna inom kvinno-, mans- och genusforskning. Listan uppdateras kontinuerligt och baseras på databasen Gena, som innehåller avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv. Gena är ett samarbete mellan Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek och Nationella sekretariatet för genusforskning.

10 Verksamhet 2000/2001 Styrelse Från och med år 2001 har docent Anna Wahl av regeringen utsetts till ordförande i styrelsen för Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatets första styrelseordförande, professor Maud Eduards, avslutade sitt ordförandeuppdrag med utgången av år Maud Eduards kvarstår som ordinarie ledamot av styrelsen tillsammans med Johan Fornäs, Birgitta Hovelius, Britta Lundgren, Jon Erik Nordstrand (vice ordf) och Lena Trojer. Sedan styrelsen vid årsskiftet 1999/00 utlyst tjänsten som föreståndare tillträdde Gunnel Karlsson som ny föreståndare den 1 september Ekonomi Sekretariatets anslag från utbildningsdepartementet uppgick år 2000 till 5,4 miljoner kronor och 2001 till 5,5 miljoner. Anställda Gunnel Karlsson, föreståndare fr o m Lena Olson, informationsansvarig, redaktör för Genus Bosse Parbring, informatör, webbredaktör Kajsa Ruuth, högskolesekreterare Marie Olsson (projektanställd, fr o m byråassistent) Katarina Leppänen (projektanställd t o m dec 2000) Eva Borgström (projektanställd) Maria Edström (projektanställd) Anna Johansson (projektanställd fr o m ) Därutöver har ytterligare ett par projektanställda utfört särskilda uppdrag åt sekretariatet Seminarier/ workshops 2000 Könet i hjärnan? seminarium i Stockholm den 24 februari i samarbete med tidskriften bang och Stockholms akademiska forum. Genus och psykologi seminarium om genusperspektiv i psykologiämnet i Göteborg den 19 april. Könet i fokus populärvetenskaplig föreläsningsserie på Pusterviksteatern i Göteborg med föredrag om manliga hjältar, kvinnors uppbrott ur prostitution, den kommersiella kroppen samt om homosexualitetens historia. 100 år av kvinnorörelse om kvinnorörelsens historia och strategier inför 2000-talet. Arrangemang på internationella kvinnodagen den 8 mars. Re: Queer ett möte mellan konst och vetenskap i samarbete med

11 Konsthögskolan Valand och forskarnätverket Benny Henrikssons Minnesbibliotek. Seminarier/ workshops 2001 Fittstim, bimbos och webgrrls föreläsningar och debatt om nyfeminismen den 8 mars i Göteborg. Medverkande föreläsare var Ingrid Holmquist, Göteborgs universitet och Kristina Thulin, journalist på TV4. I paneldebatten, som leddes av Maria Edström, deltog förutom föreläsarna Martina Ladendorf, Eva-Lotta Sandberg och Simin Oskoue. 31/8 Gunhild Kyle 80 år! Genushistoriskt seminarium med föreläsningar av professorerna i kvinnohistoria Yvonne Hirdman och Anita Göransson och tal av Sissela Kyle. Föreläsningarna på Pusterviksteatern i Göteborg har under våren 2001 haft nyfeminism eller ung feminism som tema. Under hösten 2001 var temat genus och religion: 2/5 Betydelser av kropp och kön i skolan. Anna Sofia Lundgren, Umeå universitet 22/5 Invandrarflickor som bryter med familjenormer. Astrid Schlytter, Socialhögskolan, Stockholms universitet 18/9 Genusinkarnationer i kyrkans rum. Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans forskningsavdelning, Uppsala 23/10 Muslimska kvinnor i jämställdhetens Mekka. Anne Sofie Roald, Malmö högskola 27/11 Den heliga familjen mer queer än man tror! Madeleine Tönnies, Lunds universitet Konferenser 30/11 1/ arrangerade sekretariatet sin andra nationella konferens i Örebro, med temat Svensk Genusforskning i Världen, som samlade 100-talet deltagare från hela landet. Sekretariatet var tillsammans med Vetenskapsrådet medarrangör på konferensen Genusperspektiv i svensk psykologi den juni 2001 i Stockholm. Kurser/ temadagar 2000 Sekretariatet har ordnat följande kurser/temadagar i egen regi eller i samarbete 23 24/10 Få kvinnor leder börsnoterade företag. Kurs för journalister med ekonomi som bevakningsområde.

12 15 16/11 Länge var mannen norm i medicinforskningen. Kurs för journalister med medicin som bevakningsområde. Kurser/ temadagar /1 Med könsglasögon på Europa. Kurs för journalister med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Samarbete mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och JämO, Stockholm /9 Öppna ögonen en kurs om genusforskning. Kurs för journalister i samarbete med sekretariatet och Fojo, Kalmar. Med könsglasögon på arbetslivet. Tre temakonferenser för studenter om makt, kön och karriär i samarbete med JämO. JämO och sekretariatet samarbetade också om steg två av Våga bryta mönstret en metodkurs för jämställdhet i skolan /11 Med könsglasögon på skolans värld. Kurs för gymnasielärare i Västsverige. Utredningar Följande utredningsarbeten initierade av sekretariatet pågår: Genusprofessurerna skildring av en process en utredning av de genusprofessurer som tillsattes åren Kartläggning av undervisning och forskning med genusperspektiv vid nya och små högskolor. Remisser Sekretariatet har yttrat sig över förslag till EU:s sjätte ramprogram rörande forskning samt över utredningen Alla lika olika mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69). Brev I samband med beslut att inte tillsätta en utlyst professur i genus och teknik vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har sekretariatet i december 2001 i ett brev till rektor understrukit att det är av nationellt intresse att professuren finns kvar i Luleå. Publikationer Sekretariatets rapport om Tham-professurerna kom våren 2000 i en engelsk version, The Politics of Equality: The Encounter between Political Intentions and the Academy in the Tham Professorships (Report 1/99). Tidningen Genus hade våren 2001 en särskild jämställdhetsbilaga med

13 anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Med årets utgåva av Genus på engelska följde också en engelsk version av jämställdhetsbilagan. Katalogen Femdok Databas för kvinno-, genus- och jämställdhetsforskning i Sverige har tryckts i samarbete mellan sekretariatet, Kvinnohistoriska samlingarna och Femdok i Lund. Arbetsrapporten Svensk genusforskning i världen innehåller plenarföreläsningar och ett urval papers från sekretariatets konferens med samma namn, som hölls i Örebro år Sekretariatets webbredaktör Bosse Parbring har skrivit en översikt över svensk forskning om faderskap på uppdrag av jämställdhetsenheten, näringsdepartementet. En kort version av forskningsöversikten finns med i utredningen Barnafödande i fokus från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle (Ds 2001:57). Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser/ arrangemang 2000/2001 Women & Science, Bryssel 4 th European Feminist Research Conference i Bologna Fredrika Bremer-seminarium i riksdagen, Stockholm Gräv 2000 i Växjö (Arr: Föreningen Grävande Journalister) Genusforskningens integrering, Samverkansgruppen, FRN, Stockholm Over grenserna, NIKK-konferens i Köpenhamn Genus och klinisk psykologi, Göteborgs universitet Rådet för Kvinnofrid, Näringsdepartementet, Stockholm Språk, Kön och Kultur. Fjärde nordiska konferensen om språk och kön, Göteborg Utopier och Dystopier, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet Gråt inte forska!, Kvinnovetenskapligt forum, Linköpings universitet Olof Palme-symposium, Olof Palmes Internationella Centrum i Stockholm Män och jämställdhet, Örebro Modiga, mogna män en ny mansroll, Östersund Genusperspektiv i svensk psykologi, Stockholm Hur gick det sen? Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 15:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Reykjavik Nordiskt digitaliseringsseminarium, Göteborg

14 Tjejfestival i Hammarkullen, Göteborg Feminism i televisionen, Göteborg Socialdemokratin, välfärden och familjen, seminarium arrangerat av bl a Socialdemokratiska studentförbundet i Göteborg Tintin på nye eventyr mandsforskere uden graenser, Hilleröd, Danmark Skolforum 2001, Stockholm Gender & Citizenship-symposium, Stockholm Gender and Research, Bryssel (EU-konferens) Kön och våld i Norden, Norfa-konferens, Danmark Gendered Elites, symposium arrangerat av Jean Monnet European Center of Exellence, Göteborgs universitet Sekretariatet har under 2000/2001 haft besök av: Arbetets museum, Norrköping Göteborgs Stadsmuseum Företrädare för BIG, Bisexuella i Göteborg Natalia Vinokurova, Ryssland Malin Hedin, psykologpraktikant Goldina Smirthwaite, Jämställdhetscentrum, Karlstad Hilda Römer Christensen, Köpenhamns universitet Elisabeth Lorenzen, Oslo universitet Anja-Riitta Ketokoski, Finlands generalkonsul i Göteborg JämO, Stockholm Mitthögskolan Damaskus universitet Forskare från fyra olika universitet i Shanghai Regeringskansliet, Jämställdhetsenhetens utvecklingsprogram för jämställdhet Kvinnofolkhögskolan i Göteborg Forskare från Tunisien och Algeriet, förmedlat genom Svenska Institutet i Stockholm Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek Företrädare för landets länsbibliotek och lånecentraler Länsstyrelsen Jämtlands län/jämställdhetsdirektören Landtages Nordrhein-Westfalen Professor emerita Gunhild Kyle

15 Professor Jeff Hearn, Helsingfors Forskaren Liisa Husu, Helsingfors Forskaren Birgitta Jordansson, Göteborg Forskaren Claes Ekenstam, Göteborg Edmé Domínguez och Eva Löfqvist, Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet Professor Sonia Alvarez, University of California, Santa Cruz, USA Professor Olíva Espín, San Diego State University, San Diego, USA Denise Malmberg, Örebro och Uppsala universitet Representanter för flerfora m fl genusvetenskapliga arbetsenheter Maria Grönroos, NIKK, Nordiskt institutt for kvinne- og kjønnsforskning Trine Lynggard, NIKK FEMDOK, Lund Malin Stenberg, regissör Backa Teater Bo Andersson, Värdegrunden, Göteborgs universitet Sekretariatet har besökt följande personer/ institutioner/ organisationer: Handelshögskolan i Stockholm Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek Södertörns högskola genusvetenskap Arbetets museum, Norrköping Malmö högskola genusvetenskap Femdok och Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet Blekinge Tekniska Högskola enheten för teknovetenskapliga studier Vetenskapsrådet, Stockholm Utbildningsdepartementet, Stockholm Tema Genus, Linköping Högskolan i Kalmar Utvecklingsprogrammet Jämställdhetssäkring/Länsstyrelsen Kalmar län (information om sekretariatet och om genusforskning vid kurs i Vickelby) Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet Kvinnovetenskapligt forum, Örebro universitet Högskoleverket, Stockholm Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet (presentation av sekretariatet)

16 Göteborgs Stadsmuseum Hammarkullens fritidsgård, Göteborg (presentation av sekretariatet) Högskolan för fotografi och film i Göteborg (filmregiprogrammet) Professor i filosofi Michèle Le Doeuff, Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet Q-nätverk i Mölndal kvinnligt politiskt nätverk (presentation av sekretariatet mm) Manligt nätverk i Göteborg (presentation av sekretariatet) Socialdemokratiska studentföreningen i Göteborg KAF (Kvinnliga Akademikers Förening) i Göteborg (presentation av sekretariatet) Utdelade medel 2000/2001 Kvinnovetenskaplig tidskrift Femdok Nora Workshopen Genus och globalisering arrangerad av Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet Projektet bangs bästa Sammanställande av en antologi med svenska feministers texter, Centrum för kvinnoforskning, Uppsala universitet Sommarskola i Litauen, Femina Baltica Kvinnocentret i Åbo Fredrika Bremer-jubileum Årstasällskapet, Stockholm Konferensen Omförhandlat genus, maj 2002, Ulla Holm, Institutionen för genusvetenskap Temadag Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Konferensen Gråt inte, forska! Forum för kvinnliga forskare, Linköpings universitet Dokumentation av Fredrika Bremer-konferens, Birgitta Ahlmo-Nilsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Planering av AOIFE konferens 2003, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet Dokumentation av den tolfte internationella konferensen för iranska kvinnostudier i Stockholm juni 2001, Gunilla Bjerén, Centrum för kvinnovetenskap, Stockholms universitet

17 Stöd till dokumentationen av det 7:e Nordiska kvinnohistoriska mötet 2002, Maria Sjöberg, Historiska institutionen, Göteborgs universitet Bidrag till ämneskonferens, Kvinnovetenskap, Örebro universitet Bidrag till evenemang med Naomi Klein, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Sekretariatet har haft bokbord och/eller sänt material till följande konferenser 2000/2001 Jämställdhetsperspektiv på lokal, regional och europeisk nivå/västra Götalandsregionen m fl (bokbord) Equality and economics/stiftelsen KvinnorKan Från vaggan till graven/växjö kommuns jämställdhetskommitté Gråt inte forska/kvinnovetenskapligt Forum, Linköpings universitet (bokbord) Genusperspektiv i forskning och undervisning/umeå universitet (bokbord) Framgångsrikt förändringsarbete med fokus på jämställdhet/jaföreningen, Stockholm Män och jämställdhet, Örebro Modiga, mogna män en ny mansroll/länsstyrelsen Jämtlands län, Östersund (bokbord) Konferens om jämställdhetsaspekten i utbytesprogram/högskolan i Halmstad/Witec Qweb Kvinnoforum, Stockholm Konferens om samverkan mellan akademi och näringsliv/ Utbildningsdepartementet Profilerat Jämställdhetsarbete/Länsstyrelserna i Stockholm &Västra Götaland (bokbord) Kvinnor som försvinner/lunds universitet, Högskoleverket, Vetenskapsrådet m fl Jämställdhet som motor för tillväxt/länsstyrelsen i Gävleborg Improve/Högskolan i Halmstad/Witec Att utbilda för demokrati/skolverket/ungdomsstyrelsen/justitie- och Utbildningsdepartementet Högskolor och samhälle i samverkan HSS 2001/Högskolan i Halmstad

18 På tal om flickor och pojkar. Konferens om pedagogik och jämställdhet i förskola och skola/länsstyrelsen Gävleborg Genus i cyberrymd? Forskning, teorier och erfarenheter/lunds universitet Kulturupplevelser om jämställdhetens betydelse för familjen, tillväxten m m/länsstyrelsen Västmanlands län Expertmöte om jämställdhet/näringsdepartementet Konst och Genus/KRO, Riksutställningar, Västerbotten läns landsting och Museum Anna Nordlander (bokbord) Pappor har också barn/länsstyrelsen Dalarnas län m fl Det hållbara företaget med jämställdhet i fokus/lunds universitet, Svenska EFS-rådet i Malmö, Länsstyrelsen i Skåne län, LO och TCO Kvinnor, makt och ledarskap/european Women Management Development, EWMD Genusperspektiv i svensk psykologi/vetenskapsrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning (bokbord) The glass ceiling for women in the life of science/embo 15:e Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning/bokbord Nordiska perspektiv på jämställdhet och jämställdhetsmärkning/ Länsstyrelsen i Västra Götaland International conference on feminist media studies/university of Turku, Finland Bokmässan i Göteborg/egen monter tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna Jämställdhetssäkring/Länsstyrelsen Kalmar län Praktik och visioner. Nationell ämneskonferens i genusvetenskap/ Malmö högskola Att bli man på nytt finns det manliga perspektivet med i integrationens visioner?/integrationsenheten, Uppsala kommun Nationell jämställdhetskonferens/mälardalens högskola Ökad kunskap ökad tillväxt. Om kvinnors entreprenörskap och företagande/länsstyrelsen Norrbottens län, FEM-programmet m fl Nordisk konferens om mansforskning/nikk (bokbord)

19 Skolforum lärarnas kvalificerade mötesplats/skolforum (monter tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna) Dubbel viktimisering? Invandrade brottsoffer i svensk kontext/ Brottsoffermyndigheten Gender and Research/Europeiska kommissionen, Bryssel (monter) Nordisk konferens om Kön och Våld/Norfa (bokbord) Gender at Work/Växjö universitet Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades efter beslut i riksdagen 1996, som ett led i en större satsning på forskning med genusperspektiv. Bakom initiativet låg en utredning om kvinnoforskning och om kvinnor i universitetsvärlden, Viljan att veta och viljan att förstå: Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). Ett av utredningens förslag var att inrätta ett nationellt sekretariat för genusforskning, något som länge efterlysts av kvinno- och genusforskare. Sekretariatet, som startade sin verksamhet 1998, är förlagt till Göteborgs universitet och samarbetar med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är sedan 1997 ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Förordningen för sekretariatet (SFS 1997:61) finns på webbsidan och där finns också aktuell information om personal och styrelse.

20 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Besöksadress: Lyckans väg 2B Tel: , Fax: E-post: Webbplats: E&B Reklambyrå AB Göteborg

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 05 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin Man kan forska om hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt 1 PM Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt Mia Liinason mia.liinason@genus.lu.se Nationella sekretariatet för Genusforskning, Göteborgs universitet GENUSFORSKNINGENS

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Mats Jansson/www.gotland.info Öronmärkta pengar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 5-6 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genusforskningen kan hjälpa oss att skapa välfärd Förutom

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Jdegfiopjdfiopgjdoigj Alnebratt tar över på sekretariatet

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Women Changing the World

Women Changing the World NR 4 2 0 08 I N F O R M AT I O N F R Å N F R E D R I K A - B R E M E R - F Ö R B U N D E T Women Changing the World Vi startar Mentorprojektet i hela landet! sid 4 Höstens aktiviteter sid 6-8 Kvinnligt

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson V I N N O VA R A P P O R T VR 2006:08 Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson Titel : Vad häde sen? Redaktörer: Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Verksamhetsrapport januari augusti 2013

Verksamhetsrapport januari augusti 2013 Akademikernas ansvar Verksamhetsrapport januari augusti 2013 2013 januari - augusti Verksamhetsrapport Fastställd av s styrelse 2013-09-25 2012 års forsknings-h Verksamhetsrapport jan-aug 2013 Innehåll

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER Rapport om regeringsuppdraget att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar 1 2 uppdrag jämställda museer R a pport

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer