Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning

2 En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning sedan starten Det som är glädjande är att den växande efterfrågan till stor del kommer från akademin; från studenter, doktorander, högskolelärare och nydisputerade forskare. Ett ökande intresse har också märkts bland studenter och forskare inom discipliner där genusperspektiv hittills haft svårt att få genomslag. Det snabbt ökande antalet nya doktorsavhandlingar med genusperspektiv är ett mått på det genusvetenskapliga forskningsfältets tillväxt. Ökningen under 1990-talet är anmärkningsvärd: 1990 kom 16 avhandlingar med genusperspektiv, 1995 kom 21 och 2000 hela 68. Trenden tycks stå sig, 2001 kom 71 nya avhandlingar med genusperspektiv. Samtliga avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv från 1960 och framåt registreras i den nya databasen GENA (www.databasengena.nu). Ytterligare ett exempel på att sekretariatet ses som en resurs inom akademin är det gensvar vi fick från doktorandhåll, när vi hösten 2001 via vår mailinglista gick ut med en intresseförfrågan riktad till doktorander som har genusvetenskaplig inriktning i sitt avhandlingsarbete. Vi fick snabbt svar från mer än 70 doktorander från hela landet, som gärna ville komma på ett möte för att diskutera doktorandtillvarons plus och minus. Vid två givande träffar fick vi konstruktiva förslag på vad sekretariatet skulle kunna göra för doktoranderna. Också bland studenter finns en märkbart ökande efterfrågan på genusvetenskap. Antalet sökande till genusvetenskapliga grundkurser överstiger antalet

3 platser vid samtliga högskolor och universitet, där grundkurser ges. Det konstaterade deltagarna vid landets första genusvetenskapliga ämneskonferens, som med ekonomiskt stöd från sekretariatet hölls i Malmö hösten Deltagarna i konferensen stod alla inför studentkrav på fler kurser, krav på status som huvudämne för genusvetenskap samt krav på inrättandet av genusvetenskapliga forskarutbildningar. Det stora antalet sökande till doktorandtjänster vid Tema Genus i Linköping (mer än hundra sökande till 6 tjänster) visar också på ämnets växande popularitet. Sekretariatets tidning Genus upplaga är fortfarande stigande och antalet prenumeranter uppgår nu till hela Sekretariatets webbplats (www.genus.gu.se) har byggts ut och är väl besökt liksom mailinglistan, Genuslistan, som nu har medlemmar. Sammantaget ser vi ett växande intresse för sekretariatets verksamhet och vi fortsätter arbetet med att profilera oss som en nationell och samlande resurs för genusforskning. Årsberättelsen ger en översikt över verksamheten under åren 2000 och Gunnel Karlsson Föreståndare

4 Svensk genusforskning i världen I december 2000 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning sin andra nationella konferens, Svensk genusforskning i världen. Konferensen, som ägde rum i Örebro, hade två teman. Den första dagen ägnades åt Globala perspektiv på svensk genusforskning. Frågor som ställdes gällde integreringen av den postkoloniala diskussionen i den svenska genusforskningen, sammanvävningen av frågor om ras, etnicitet, klass, kön och sexualitet i den genusvetenskapliga diskussionen samt den känsliga frågan om den svenska genusforskningen är etniskt hemmablind. Den andra dagen tog upp frågor om Svensk genusforskning i ett globalt perspektiv, där svensk genusforskning relaterades till en internationell debatt. Frågor som ställdes handlade om hur importen/exporten av teorier och forskningsresultat ser ut, vilka som är våra viktigaste teoretiska influenser och om hur stort intresset utifrån är för svensk/nordisk genusforskning? Bland talarna märktes Diana Mulinari, Nora Räthzel, Paulina de los Reyes, Leonore Camaüer, Nina Lykke, Mikela Lundahl, Kristina Fjelkestam och Claudia Lindén. En förmiddag ägnades åt att i olika workshops diskutera deltagarnas papers. Konferensrapporten Svensk genusforskning i världen, som redigerats av fil. dr Anna Johansson, innehåller plenarföreläsningar och ett urval papers. Rapporten kan beställas via sekretariatets hemsida Databasen GENA På sekretariatets initiativ har en ny databas över avhandlingar med genusperspektiv skapats i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Databasen, som fått namnet Gena och togs i bruk hösten 2001, omfattar samtliga avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv som kommit från 1960 och framåt. Ordet genus fanns inte när kvinnoforskningen, som kan ses som genusforskningens moder började växa fram på allvar på 1970-talet, varför en generös definition av kvinno-/genusforskning använts vid bedömning av vilka avhandlingar som skall ingå i basen. Förutom bibliografiska uppgifter finns abstracts inlagda till flertalet registrerade avhandlingar. En länk till Kvinnsam-databasen gör det enkelt att finna också andra texter av den sökta författaren. Sökning i databasen visar att genusforskningen växt både kvantitativt och i ämnesmässig bredd under 1990-talet. Antalet avhandlingar i basen växer med rekordfart under år 2002 hade det redan i slutet av maj registrerats

5 34 nya avhandlingar med genusperspektiv. Noteras bör att antalet avhandlingar inom humanistisk/samhällsvetenskaplig fakultet (där också de flesta genusvetenskapliga arbeten ryms) ökade rejält mellan år 2001, då det kom 639 avhandlingar mot 497 år 2000, enligt Högskoleverkets statistik Diagram: Databasen Gena - avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv Skriftserie om genusforskning tillsammans med Högskoleverket I samarbete med Högskoleverkets jämställdhetsråd har sekretariatet under 2001 påbörjat utgivningen av en serie skrifter, där genusforskning inom olika discipliner presenteras. Den första skriften Genus inom juridiken är författad av fil. dr Eva-Maria Svensson och den andra i serien, Genus inom arkeologin, av fil. dr Elisabeth Arwill-Nordbladh, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Fler skrifter i serien planeras, bland annat om ekonomi, kulturgeografi, antropologi och medicin. Tanken är att serien på ett lättillgängligt sätt skall introducera genusforskning inom olika discipliner och bland annat ge litteraturtips för den som vill gå vidare. Skriften distribueras av Högskoleverket och länk dit finns på sekretariatets hemsida. Kurser för journalister och lärare Med syfte att sprida genusforskningens resultat till opinionsskapare i media har sekretariatet ordnat kurser särskilt riktade till journalister. I oktober 2000 inbjöds journalister med ekonomi som bevakningsområde till två dagars seminarium under rubriken Få kvinnor leder börsnoterade företag. I november samma år var rubriken Länge var mannen norm i medicinforskningen, och den kursen riktade sig i första hand till journalister med medicin som bevakningsområde. Under 2001, när Sverige var ordförandeland i EU, gav sekretariatet i samarbete med JämO och tidningen Journalisten en kurs om jämställdhet och forskning om jämställdhet, Med könsglasögon på Europa. Kursen riktade sig

6 i första hand till journalister som bevakade EU-möten i Sverige våren Satsningen på journalister fortsatte i samarbete med Fojo (som fortbildar journalister) med en veckolång kurs om genusforskning i Kalmar i september 2001, Öppna ögonen en kurs om genusforskning. Med journalistkurserna som förebild arrangerade sekretariatet hösten 2001 också en kurs om genusforskning riktad till lärare, Med könsglasögon på skolans värld. Kursen vände sig till gymnasielärare i Västsverige och fick liksom journalistkurserna mycket positivt gensvar. Kvinnohistoriskt seminarium Gunhild Kyle 80 år! I anslutning till professor emeritus i kvinnohistoria Gunhild Kyles 80-årsdag i augusti 2001 arrangerade sekretariatet ett genushistoriskt seminarium vid Göteborgs universitet. Föreläsare var Gunhild Kyles efterträdare på kvinnohistorieprofessuren i Göteborg, Yvonne Hirdman respektive Anita Göransson. Efter tal av Gunhild Kyle och Sissela Kyle följde sångarhyllning och samvaro med lättare förtäring. Bland gästerna märktes genusforskare från hela landet. Utställningen Kärlek, makt & systerskap Ett samarbetsprojekt som startat våren 2000 med lång framförhållning är den utställning om 1970-talets kvinnorörelse som initierats av Arbetets museum i Norrköping och sekretariatet. I projektet medverkar också Kvinnohisto-riska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Eva Schmitz, doktorand från Lund som skriver avhandling om kvinnorörelsen och också samarbetar med Södertörns högskola, Göteborgs Stadsmuseum, Kulturen i Lund samt Stockholms stadsmuseum. Utställningen kommer att öppnas den 8 mars 2002 på Arbetets museum i Norrköping och sedan gå vidare till Göteborg, Lund och Stockholm. I samband med utställningen kommer sekretariatet att tillsammans med lokala centra/fora för genusforskning arrangera seminarier med medverkan av genusforskare. Sekretariatet håller också i arbetet med att framställa en utställningskatalog. Nordiskt samarbete samt EU-samarbete Sekretariatets personal deltar regelbundet i nordiska möten med systerorgan såsom norska KILDEN, informations- och dokumentationscentrum i Oslo, NIKK Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning i Oslo, KVINFO, Centrum för information om kvinno- och könsforskning i Köpenhamn samt Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

7 Gemensamma frågor och projekt diskuteras, bland annat hölls hösten 2001 ett nordiskt seminarium om digitalisering av kvinnohistoriskt material. Informatörer och webbredaktörer har därutöver regelbundet träffar för diskussion om gemensamma frågor. Sekretariatets föreståndare har i samarbete med koordinatorer för könsoch genusforskning från Danmark, Norge och Finland gjort ett besök i Bryssel för att lobba för den nordiska könsforskningen i samband med att EU:s sjätte ramprogram sänts ut på remiss. Möten hölls med nordiska forskningsattachéer samt med Nicole Dewandre, chef för sektionen Women & Science vid EU-kommissionen i Bryssel. Sekretariatet deltog också tillsammans med nordiska koordinatorer i ett styrelsemöte med AOIFE i Linköping för diskussion om eventuellt samagerande vad gäller sjätte ramprogrammet. I det mötet deltog också Nicole Dewandre samt den danska koordinatorn för könsforskning, Hilda Römer Christensen. Nationellt samarbete Sekretariatet kallade i maj 2001 till ett utvidgat Flerfora-möte i Göteborg med företrädare för Centra/fora för kvinnoforskning samt andra företrädare för högskolor och universitet som (utan centra/forabildningar) arbetar med genusvetenskap på grundutbildnings- och forskarnivå. Ett skäl till mötet var kontaktskapande; sekretariatets nya föreståndare ville inleda en dialog. Gemensamma angelägenheter diskuterades och som en följd av mötet anordnades en första genusvetenskaplig ämneskonferens i Malmö i september 2001, finansierad av sekretariatet. En arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan om en genusvetenskaplig forskarutbildning eller forskarskola bildades också. Under 2001 tog sekretariatet initiativ till en nationell träff med doktorander som i sitt avhandlingsarbete arbetar med genusperspektiv. Gensvaret från doktoranderna var stort, ett 70-tal doktorander anmälde intresse. Två träffar med 50-talet doktorander från hela landet ledde till många konstruktiva förslag vad gäller doktorandernas arbetssituation. Sekretariatet kommer att följa upp mötena bland annat genom att starta en mailinglista för doktorander. Forskningsfinansiärer Den stora omorganisation av forskningsråden, som lett till tillkomsten av det nyskapade Vetenskapsrådet och nya myndigheter som FAS, Formas, Vårdalstiftelsen, Vinnova m fl, har fått Nationella sekretariatet för genusforskning

8 att ta initiativ till ett möte med de olika forskningsfinansiärerna. Sekretariatet inbjöd till en första träff i Stockholm i december Mötet kommer att följas av flera och avsikten är att öppna en dialog och också att erbjuda sekretariatets sakkunskap på det genusvetenskapliga forskningsfältet. Frukostmöte i riksdagen På sekretariatets initiativ föreläste juristen Karin Lundström i maj 2001 i riksdagshuset om sin avhandling Jämlikhet mellan kvinnor och män i EGrätten. En feministisk analys. Föreläsningen hölls vid ett frukostmöte för riksdagsledamöter, anordnat av riksdagens kvinnliga nätverk. Sekretariatets föreståndare informerade kort om sekretariatet och gav på förfrågan förslag på fler föreläsare med genusforskning som specialitet. Genus Sekretariatets tidning Genus har sedan starten 1999 fått en allt större läsekrets. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och prenumerationen är gratis. Antalet prenumeranter har ökat mycket snabbt vid slutet av 1999 uppgick prenumeranterna till och i slutet av 2001 var de hela Under 2000/2001 har Genus bland annat behandlat mansforskning, etnicitet och rasism, idrott och kön, bisexualitet och homosexualitet. I varje nummer finns ett porträtt av en aktuell genusforskare och olika krönikörer diskuterar frågor som rör forskning och forskningspolitik. Konferenser och seminarier om genusforskning bevakas och det finns ett kalendarium med aktuella, genusrelevanta arrangemang. Genus ger också tips om nyutkommen litteratur. En gång om året publiceras en engelsk version av tidningen. På sekretariatets webbplats finns aktuella notiser om vad som händer inom genusforskningen i Sverige. I kalendariet presenteras föreläsningar, seminarier och konferenser vid olika universitets- och högskoleorter. Vidare finns länkar till flera olika databaser och centra med anknytning till genusforskning. I länkförteckningen finns också information om hur man anmäler sig till Genuslistan, som är sekretariatets egen e-postlista. Vissa artiklar från tidningen Genus finns utlagda på webbplatsen och där finns också en förteckning över andra tidskrifter med kvinno- och genusperspektiv. Under informationen om sekretariatet presenteras vilka som arbetar på sekretaria-

9 tet och vilka som sitter i sekretariatets styrelse. Webbplatsen finns i både svensk och engelsk version. En nyhet på webbplatsen är en lista över de tio senast publicerade svenska doktorsavhandlingarna inom kvinno-, mans- och genusforskning. Listan uppdateras kontinuerligt och baseras på databasen Gena, som innehåller avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv. Gena är ett samarbete mellan Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek och Nationella sekretariatet för genusforskning.

10 Verksamhet 2000/2001 Styrelse Från och med år 2001 har docent Anna Wahl av regeringen utsetts till ordförande i styrelsen för Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatets första styrelseordförande, professor Maud Eduards, avslutade sitt ordförandeuppdrag med utgången av år Maud Eduards kvarstår som ordinarie ledamot av styrelsen tillsammans med Johan Fornäs, Birgitta Hovelius, Britta Lundgren, Jon Erik Nordstrand (vice ordf) och Lena Trojer. Sedan styrelsen vid årsskiftet 1999/00 utlyst tjänsten som föreståndare tillträdde Gunnel Karlsson som ny föreståndare den 1 september Ekonomi Sekretariatets anslag från utbildningsdepartementet uppgick år 2000 till 5,4 miljoner kronor och 2001 till 5,5 miljoner. Anställda Gunnel Karlsson, föreståndare fr o m Lena Olson, informationsansvarig, redaktör för Genus Bosse Parbring, informatör, webbredaktör Kajsa Ruuth, högskolesekreterare Marie Olsson (projektanställd, fr o m byråassistent) Katarina Leppänen (projektanställd t o m dec 2000) Eva Borgström (projektanställd) Maria Edström (projektanställd) Anna Johansson (projektanställd fr o m ) Därutöver har ytterligare ett par projektanställda utfört särskilda uppdrag åt sekretariatet Seminarier/ workshops 2000 Könet i hjärnan? seminarium i Stockholm den 24 februari i samarbete med tidskriften bang och Stockholms akademiska forum. Genus och psykologi seminarium om genusperspektiv i psykologiämnet i Göteborg den 19 april. Könet i fokus populärvetenskaplig föreläsningsserie på Pusterviksteatern i Göteborg med föredrag om manliga hjältar, kvinnors uppbrott ur prostitution, den kommersiella kroppen samt om homosexualitetens historia. 100 år av kvinnorörelse om kvinnorörelsens historia och strategier inför 2000-talet. Arrangemang på internationella kvinnodagen den 8 mars. Re: Queer ett möte mellan konst och vetenskap i samarbete med

11 Konsthögskolan Valand och forskarnätverket Benny Henrikssons Minnesbibliotek. Seminarier/ workshops 2001 Fittstim, bimbos och webgrrls föreläsningar och debatt om nyfeminismen den 8 mars i Göteborg. Medverkande föreläsare var Ingrid Holmquist, Göteborgs universitet och Kristina Thulin, journalist på TV4. I paneldebatten, som leddes av Maria Edström, deltog förutom föreläsarna Martina Ladendorf, Eva-Lotta Sandberg och Simin Oskoue. 31/8 Gunhild Kyle 80 år! Genushistoriskt seminarium med föreläsningar av professorerna i kvinnohistoria Yvonne Hirdman och Anita Göransson och tal av Sissela Kyle. Föreläsningarna på Pusterviksteatern i Göteborg har under våren 2001 haft nyfeminism eller ung feminism som tema. Under hösten 2001 var temat genus och religion: 2/5 Betydelser av kropp och kön i skolan. Anna Sofia Lundgren, Umeå universitet 22/5 Invandrarflickor som bryter med familjenormer. Astrid Schlytter, Socialhögskolan, Stockholms universitet 18/9 Genusinkarnationer i kyrkans rum. Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans forskningsavdelning, Uppsala 23/10 Muslimska kvinnor i jämställdhetens Mekka. Anne Sofie Roald, Malmö högskola 27/11 Den heliga familjen mer queer än man tror! Madeleine Tönnies, Lunds universitet Konferenser 30/11 1/ arrangerade sekretariatet sin andra nationella konferens i Örebro, med temat Svensk Genusforskning i Världen, som samlade 100-talet deltagare från hela landet. Sekretariatet var tillsammans med Vetenskapsrådet medarrangör på konferensen Genusperspektiv i svensk psykologi den juni 2001 i Stockholm. Kurser/ temadagar 2000 Sekretariatet har ordnat följande kurser/temadagar i egen regi eller i samarbete 23 24/10 Få kvinnor leder börsnoterade företag. Kurs för journalister med ekonomi som bevakningsområde.

12 15 16/11 Länge var mannen norm i medicinforskningen. Kurs för journalister med medicin som bevakningsområde. Kurser/ temadagar /1 Med könsglasögon på Europa. Kurs för journalister med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Samarbete mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och JämO, Stockholm /9 Öppna ögonen en kurs om genusforskning. Kurs för journalister i samarbete med sekretariatet och Fojo, Kalmar. Med könsglasögon på arbetslivet. Tre temakonferenser för studenter om makt, kön och karriär i samarbete med JämO. JämO och sekretariatet samarbetade också om steg två av Våga bryta mönstret en metodkurs för jämställdhet i skolan /11 Med könsglasögon på skolans värld. Kurs för gymnasielärare i Västsverige. Utredningar Följande utredningsarbeten initierade av sekretariatet pågår: Genusprofessurerna skildring av en process en utredning av de genusprofessurer som tillsattes åren Kartläggning av undervisning och forskning med genusperspektiv vid nya och små högskolor. Remisser Sekretariatet har yttrat sig över förslag till EU:s sjätte ramprogram rörande forskning samt över utredningen Alla lika olika mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69). Brev I samband med beslut att inte tillsätta en utlyst professur i genus och teknik vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har sekretariatet i december 2001 i ett brev till rektor understrukit att det är av nationellt intresse att professuren finns kvar i Luleå. Publikationer Sekretariatets rapport om Tham-professurerna kom våren 2000 i en engelsk version, The Politics of Equality: The Encounter between Political Intentions and the Academy in the Tham Professorships (Report 1/99). Tidningen Genus hade våren 2001 en särskild jämställdhetsbilaga med

13 anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Med årets utgåva av Genus på engelska följde också en engelsk version av jämställdhetsbilagan. Katalogen Femdok Databas för kvinno-, genus- och jämställdhetsforskning i Sverige har tryckts i samarbete mellan sekretariatet, Kvinnohistoriska samlingarna och Femdok i Lund. Arbetsrapporten Svensk genusforskning i världen innehåller plenarföreläsningar och ett urval papers från sekretariatets konferens med samma namn, som hölls i Örebro år Sekretariatets webbredaktör Bosse Parbring har skrivit en översikt över svensk forskning om faderskap på uppdrag av jämställdhetsenheten, näringsdepartementet. En kort version av forskningsöversikten finns med i utredningen Barnafödande i fokus från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle (Ds 2001:57). Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser/ arrangemang 2000/2001 Women & Science, Bryssel 4 th European Feminist Research Conference i Bologna Fredrika Bremer-seminarium i riksdagen, Stockholm Gräv 2000 i Växjö (Arr: Föreningen Grävande Journalister) Genusforskningens integrering, Samverkansgruppen, FRN, Stockholm Over grenserna, NIKK-konferens i Köpenhamn Genus och klinisk psykologi, Göteborgs universitet Rådet för Kvinnofrid, Näringsdepartementet, Stockholm Språk, Kön och Kultur. Fjärde nordiska konferensen om språk och kön, Göteborg Utopier och Dystopier, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet Gråt inte forska!, Kvinnovetenskapligt forum, Linköpings universitet Olof Palme-symposium, Olof Palmes Internationella Centrum i Stockholm Män och jämställdhet, Örebro Modiga, mogna män en ny mansroll, Östersund Genusperspektiv i svensk psykologi, Stockholm Hur gick det sen? Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 15:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Reykjavik Nordiskt digitaliseringsseminarium, Göteborg

14 Tjejfestival i Hammarkullen, Göteborg Feminism i televisionen, Göteborg Socialdemokratin, välfärden och familjen, seminarium arrangerat av bl a Socialdemokratiska studentförbundet i Göteborg Tintin på nye eventyr mandsforskere uden graenser, Hilleröd, Danmark Skolforum 2001, Stockholm Gender & Citizenship-symposium, Stockholm Gender and Research, Bryssel (EU-konferens) Kön och våld i Norden, Norfa-konferens, Danmark Gendered Elites, symposium arrangerat av Jean Monnet European Center of Exellence, Göteborgs universitet Sekretariatet har under 2000/2001 haft besök av: Arbetets museum, Norrköping Göteborgs Stadsmuseum Företrädare för BIG, Bisexuella i Göteborg Natalia Vinokurova, Ryssland Malin Hedin, psykologpraktikant Goldina Smirthwaite, Jämställdhetscentrum, Karlstad Hilda Römer Christensen, Köpenhamns universitet Elisabeth Lorenzen, Oslo universitet Anja-Riitta Ketokoski, Finlands generalkonsul i Göteborg JämO, Stockholm Mitthögskolan Damaskus universitet Forskare från fyra olika universitet i Shanghai Regeringskansliet, Jämställdhetsenhetens utvecklingsprogram för jämställdhet Kvinnofolkhögskolan i Göteborg Forskare från Tunisien och Algeriet, förmedlat genom Svenska Institutet i Stockholm Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek Företrädare för landets länsbibliotek och lånecentraler Länsstyrelsen Jämtlands län/jämställdhetsdirektören Landtages Nordrhein-Westfalen Professor emerita Gunhild Kyle

15 Professor Jeff Hearn, Helsingfors Forskaren Liisa Husu, Helsingfors Forskaren Birgitta Jordansson, Göteborg Forskaren Claes Ekenstam, Göteborg Edmé Domínguez och Eva Löfqvist, Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet Professor Sonia Alvarez, University of California, Santa Cruz, USA Professor Olíva Espín, San Diego State University, San Diego, USA Denise Malmberg, Örebro och Uppsala universitet Representanter för flerfora m fl genusvetenskapliga arbetsenheter Maria Grönroos, NIKK, Nordiskt institutt for kvinne- og kjønnsforskning Trine Lynggard, NIKK FEMDOK, Lund Malin Stenberg, regissör Backa Teater Bo Andersson, Värdegrunden, Göteborgs universitet Sekretariatet har besökt följande personer/ institutioner/ organisationer: Handelshögskolan i Stockholm Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek Södertörns högskola genusvetenskap Arbetets museum, Norrköping Malmö högskola genusvetenskap Femdok och Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet Blekinge Tekniska Högskola enheten för teknovetenskapliga studier Vetenskapsrådet, Stockholm Utbildningsdepartementet, Stockholm Tema Genus, Linköping Högskolan i Kalmar Utvecklingsprogrammet Jämställdhetssäkring/Länsstyrelsen Kalmar län (information om sekretariatet och om genusforskning vid kurs i Vickelby) Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet Kvinnovetenskapligt forum, Örebro universitet Högskoleverket, Stockholm Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet (presentation av sekretariatet)

16 Göteborgs Stadsmuseum Hammarkullens fritidsgård, Göteborg (presentation av sekretariatet) Högskolan för fotografi och film i Göteborg (filmregiprogrammet) Professor i filosofi Michèle Le Doeuff, Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet Q-nätverk i Mölndal kvinnligt politiskt nätverk (presentation av sekretariatet mm) Manligt nätverk i Göteborg (presentation av sekretariatet) Socialdemokratiska studentföreningen i Göteborg KAF (Kvinnliga Akademikers Förening) i Göteborg (presentation av sekretariatet) Utdelade medel 2000/2001 Kvinnovetenskaplig tidskrift Femdok Nora Workshopen Genus och globalisering arrangerad av Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet Projektet bangs bästa Sammanställande av en antologi med svenska feministers texter, Centrum för kvinnoforskning, Uppsala universitet Sommarskola i Litauen, Femina Baltica Kvinnocentret i Åbo Fredrika Bremer-jubileum Årstasällskapet, Stockholm Konferensen Omförhandlat genus, maj 2002, Ulla Holm, Institutionen för genusvetenskap Temadag Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Konferensen Gråt inte, forska! Forum för kvinnliga forskare, Linköpings universitet Dokumentation av Fredrika Bremer-konferens, Birgitta Ahlmo-Nilsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Planering av AOIFE konferens 2003, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet Dokumentation av den tolfte internationella konferensen för iranska kvinnostudier i Stockholm juni 2001, Gunilla Bjerén, Centrum för kvinnovetenskap, Stockholms universitet

17 Stöd till dokumentationen av det 7:e Nordiska kvinnohistoriska mötet 2002, Maria Sjöberg, Historiska institutionen, Göteborgs universitet Bidrag till ämneskonferens, Kvinnovetenskap, Örebro universitet Bidrag till evenemang med Naomi Klein, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Sekretariatet har haft bokbord och/eller sänt material till följande konferenser 2000/2001 Jämställdhetsperspektiv på lokal, regional och europeisk nivå/västra Götalandsregionen m fl (bokbord) Equality and economics/stiftelsen KvinnorKan Från vaggan till graven/växjö kommuns jämställdhetskommitté Gråt inte forska/kvinnovetenskapligt Forum, Linköpings universitet (bokbord) Genusperspektiv i forskning och undervisning/umeå universitet (bokbord) Framgångsrikt förändringsarbete med fokus på jämställdhet/jaföreningen, Stockholm Män och jämställdhet, Örebro Modiga, mogna män en ny mansroll/länsstyrelsen Jämtlands län, Östersund (bokbord) Konferens om jämställdhetsaspekten i utbytesprogram/högskolan i Halmstad/Witec Qweb Kvinnoforum, Stockholm Konferens om samverkan mellan akademi och näringsliv/ Utbildningsdepartementet Profilerat Jämställdhetsarbete/Länsstyrelserna i Stockholm &Västra Götaland (bokbord) Kvinnor som försvinner/lunds universitet, Högskoleverket, Vetenskapsrådet m fl Jämställdhet som motor för tillväxt/länsstyrelsen i Gävleborg Improve/Högskolan i Halmstad/Witec Att utbilda för demokrati/skolverket/ungdomsstyrelsen/justitie- och Utbildningsdepartementet Högskolor och samhälle i samverkan HSS 2001/Högskolan i Halmstad

18 På tal om flickor och pojkar. Konferens om pedagogik och jämställdhet i förskola och skola/länsstyrelsen Gävleborg Genus i cyberrymd? Forskning, teorier och erfarenheter/lunds universitet Kulturupplevelser om jämställdhetens betydelse för familjen, tillväxten m m/länsstyrelsen Västmanlands län Expertmöte om jämställdhet/näringsdepartementet Konst och Genus/KRO, Riksutställningar, Västerbotten läns landsting och Museum Anna Nordlander (bokbord) Pappor har också barn/länsstyrelsen Dalarnas län m fl Det hållbara företaget med jämställdhet i fokus/lunds universitet, Svenska EFS-rådet i Malmö, Länsstyrelsen i Skåne län, LO och TCO Kvinnor, makt och ledarskap/european Women Management Development, EWMD Genusperspektiv i svensk psykologi/vetenskapsrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning (bokbord) The glass ceiling for women in the life of science/embo 15:e Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning/bokbord Nordiska perspektiv på jämställdhet och jämställdhetsmärkning/ Länsstyrelsen i Västra Götaland International conference on feminist media studies/university of Turku, Finland Bokmässan i Göteborg/egen monter tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna Jämställdhetssäkring/Länsstyrelsen Kalmar län Praktik och visioner. Nationell ämneskonferens i genusvetenskap/ Malmö högskola Att bli man på nytt finns det manliga perspektivet med i integrationens visioner?/integrationsenheten, Uppsala kommun Nationell jämställdhetskonferens/mälardalens högskola Ökad kunskap ökad tillväxt. Om kvinnors entreprenörskap och företagande/länsstyrelsen Norrbottens län, FEM-programmet m fl Nordisk konferens om mansforskning/nikk (bokbord)

19 Skolforum lärarnas kvalificerade mötesplats/skolforum (monter tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna) Dubbel viktimisering? Invandrade brottsoffer i svensk kontext/ Brottsoffermyndigheten Gender and Research/Europeiska kommissionen, Bryssel (monter) Nordisk konferens om Kön och Våld/Norfa (bokbord) Gender at Work/Växjö universitet Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades efter beslut i riksdagen 1996, som ett led i en större satsning på forskning med genusperspektiv. Bakom initiativet låg en utredning om kvinnoforskning och om kvinnor i universitetsvärlden, Viljan att veta och viljan att förstå: Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). Ett av utredningens förslag var att inrätta ett nationellt sekretariat för genusforskning, något som länge efterlysts av kvinno- och genusforskare. Sekretariatet, som startade sin verksamhet 1998, är förlagt till Göteborgs universitet och samarbetar med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är sedan 1997 ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Förordningen för sekretariatet (SFS 1997:61) finns på webbsidan och där finns också aktuell information om personal och styrelse.

20 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Besöksadress: Lyckans väg 2B Tel: , Fax: E-post: Webbplats: E&B Reklambyrå AB Göteborg

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 98/99 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning invigdes av utbildningsminister Carl Tham i september 1998. Då fanns en föreståndare, en informatör

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare Berith Backlund Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare http://www.ub.gu.se/kvinn/greda I mitt paper kommer

Läs mer

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

- Genuslektor Filosofiska fakulteten

- Genuslektor Filosofiska fakulteten FSF 17-1.10a 2016-12-01 Dnr LiU-2016-00269 1(6) Verksamhetsberättelse 2016 - Genuslektor Filosofiska fakulteten Grundutbildning Arbetet på grundutbildningsnivå har under 2016 riktat sig mot en rad olika

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Författarpresentationer Inga Berggren, Trelleborg Hushållslärare, Fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi. Yrkeslärare vid f.d. Värnhemsskolan i Malmö 1968 1991. Kommunpolitiker i Trelleborg 1967

Läs mer

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare)

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare) Styrelsemöte, Institutet för tematisk genusvetenskap 21 augusti, 2015, klockan 13 16 Sveriges Riksdag, RÖ206 Närvarande: Barbro Westerholm, Riksdagen, (ordförande) Liisa Husu, Örebro universitet Kjerstin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Hon blir första doktorn i genusvetenskap 1999 antogs de första doktoranderna

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik

Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik Carita Peltonen Hälsa, vård och jämställdhet, Mariehamn 15.6.2016 NMR/ÄK-S uppdraget Litteraturstudie med: befintlig forskning om jämställdhet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios?

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Anne-Marie Morhed Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Idag kan vi betrakta genusforskningens genombrott med viss historisk distans. I Sverige har den funnits både som studieinriktning

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

KONFERENS RASISMSTUDIER RASISM OCH VÄLFÄRD OKT 2017 CALL FOR PAPERS & ANVISNINGAR. CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

KONFERENS RASISMSTUDIER RASISM OCH VÄLFÄRD OKT 2017 CALL FOR PAPERS & ANVISNINGAR. CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. KONFERENS RASISMSTUDIER RASISM OCH VÄLFÄRD 11-13 OKT 2017 CALL FOR PAPERS & ANVISNINGAR CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Almedalsveckan växer explosionsartat Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, har arrangerats på Gotland i snart 50 år. Det hela

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005)

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) Personuppgifter: Bostadsadress: Rönnliden 16, 667 33 FORSHAGA Telefon: 054-87 40 83, 070-576 44 05, 054-700

Läs mer

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala startades 1978. En av initiativtagarna var Marianne Carlsson, idag professor i vårdvetenskap vid Institutionen

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum 2002-12-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Genusvetenskap och rätt Gender Science and Law Juridik Poängtal 10 Nivå 1-10

Läs mer

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Institutet för utbildningsrätt IfU Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Kontakt Den som vill komma med i IfU:s sändlista inför seminarier med mera kan sända ett e-brev till

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 2016-11-16 Nationellt centrum för National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women SE-751 85 Uppsala

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

INGEN UTVECKLING UTAN JÄMSTÄLLDHET

INGEN UTVECKLING UTAN JÄMSTÄLLDHET INGEN UTVECKLING UTAN JÄMSTÄLLDHET DEN 9 FEBRUARI 2005 ANORDNAS EN HELDAGSKONFERENS OM JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ EUROPAPORTEN I MALMÖ. KONFERENSEN ÄR ETT SAMARRANGEMANG MED PROJEKTET UTVECKLING MED JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Utställningsturné 1978-1980

Utställningsturné 1978-1980 UTSTÄLLNINGAR Utställningsturné 1978-1980 Röhsska Museet dec 1978 - jan 1979 Hjo Konsthall 1979 Länsmuseet Uddevalla 1979 Malmö Konsthall 1979 Nolhaga Slott Alingsås 1/6-19/8 1979 Konsthallen Åmål 1979

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer