Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning

2 En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning sedan starten Det som är glädjande är att den växande efterfrågan till stor del kommer från akademin; från studenter, doktorander, högskolelärare och nydisputerade forskare. Ett ökande intresse har också märkts bland studenter och forskare inom discipliner där genusperspektiv hittills haft svårt att få genomslag. Det snabbt ökande antalet nya doktorsavhandlingar med genusperspektiv är ett mått på det genusvetenskapliga forskningsfältets tillväxt. Ökningen under 1990-talet är anmärkningsvärd: 1990 kom 16 avhandlingar med genusperspektiv, 1995 kom 21 och 2000 hela 68. Trenden tycks stå sig, 2001 kom 71 nya avhandlingar med genusperspektiv. Samtliga avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv från 1960 och framåt registreras i den nya databasen GENA (www.databasengena.nu). Ytterligare ett exempel på att sekretariatet ses som en resurs inom akademin är det gensvar vi fick från doktorandhåll, när vi hösten 2001 via vår mailinglista gick ut med en intresseförfrågan riktad till doktorander som har genusvetenskaplig inriktning i sitt avhandlingsarbete. Vi fick snabbt svar från mer än 70 doktorander från hela landet, som gärna ville komma på ett möte för att diskutera doktorandtillvarons plus och minus. Vid två givande träffar fick vi konstruktiva förslag på vad sekretariatet skulle kunna göra för doktoranderna. Också bland studenter finns en märkbart ökande efterfrågan på genusvetenskap. Antalet sökande till genusvetenskapliga grundkurser överstiger antalet

3 platser vid samtliga högskolor och universitet, där grundkurser ges. Det konstaterade deltagarna vid landets första genusvetenskapliga ämneskonferens, som med ekonomiskt stöd från sekretariatet hölls i Malmö hösten Deltagarna i konferensen stod alla inför studentkrav på fler kurser, krav på status som huvudämne för genusvetenskap samt krav på inrättandet av genusvetenskapliga forskarutbildningar. Det stora antalet sökande till doktorandtjänster vid Tema Genus i Linköping (mer än hundra sökande till 6 tjänster) visar också på ämnets växande popularitet. Sekretariatets tidning Genus upplaga är fortfarande stigande och antalet prenumeranter uppgår nu till hela Sekretariatets webbplats (www.genus.gu.se) har byggts ut och är väl besökt liksom mailinglistan, Genuslistan, som nu har medlemmar. Sammantaget ser vi ett växande intresse för sekretariatets verksamhet och vi fortsätter arbetet med att profilera oss som en nationell och samlande resurs för genusforskning. Årsberättelsen ger en översikt över verksamheten under åren 2000 och Gunnel Karlsson Föreståndare

4 Svensk genusforskning i världen I december 2000 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning sin andra nationella konferens, Svensk genusforskning i världen. Konferensen, som ägde rum i Örebro, hade två teman. Den första dagen ägnades åt Globala perspektiv på svensk genusforskning. Frågor som ställdes gällde integreringen av den postkoloniala diskussionen i den svenska genusforskningen, sammanvävningen av frågor om ras, etnicitet, klass, kön och sexualitet i den genusvetenskapliga diskussionen samt den känsliga frågan om den svenska genusforskningen är etniskt hemmablind. Den andra dagen tog upp frågor om Svensk genusforskning i ett globalt perspektiv, där svensk genusforskning relaterades till en internationell debatt. Frågor som ställdes handlade om hur importen/exporten av teorier och forskningsresultat ser ut, vilka som är våra viktigaste teoretiska influenser och om hur stort intresset utifrån är för svensk/nordisk genusforskning? Bland talarna märktes Diana Mulinari, Nora Räthzel, Paulina de los Reyes, Leonore Camaüer, Nina Lykke, Mikela Lundahl, Kristina Fjelkestam och Claudia Lindén. En förmiddag ägnades åt att i olika workshops diskutera deltagarnas papers. Konferensrapporten Svensk genusforskning i världen, som redigerats av fil. dr Anna Johansson, innehåller plenarföreläsningar och ett urval papers. Rapporten kan beställas via sekretariatets hemsida Databasen GENA På sekretariatets initiativ har en ny databas över avhandlingar med genusperspektiv skapats i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Databasen, som fått namnet Gena och togs i bruk hösten 2001, omfattar samtliga avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv som kommit från 1960 och framåt. Ordet genus fanns inte när kvinnoforskningen, som kan ses som genusforskningens moder började växa fram på allvar på 1970-talet, varför en generös definition av kvinno-/genusforskning använts vid bedömning av vilka avhandlingar som skall ingå i basen. Förutom bibliografiska uppgifter finns abstracts inlagda till flertalet registrerade avhandlingar. En länk till Kvinnsam-databasen gör det enkelt att finna också andra texter av den sökta författaren. Sökning i databasen visar att genusforskningen växt både kvantitativt och i ämnesmässig bredd under 1990-talet. Antalet avhandlingar i basen växer med rekordfart under år 2002 hade det redan i slutet av maj registrerats

5 34 nya avhandlingar med genusperspektiv. Noteras bör att antalet avhandlingar inom humanistisk/samhällsvetenskaplig fakultet (där också de flesta genusvetenskapliga arbeten ryms) ökade rejält mellan år 2001, då det kom 639 avhandlingar mot 497 år 2000, enligt Högskoleverkets statistik Diagram: Databasen Gena - avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv Skriftserie om genusforskning tillsammans med Högskoleverket I samarbete med Högskoleverkets jämställdhetsråd har sekretariatet under 2001 påbörjat utgivningen av en serie skrifter, där genusforskning inom olika discipliner presenteras. Den första skriften Genus inom juridiken är författad av fil. dr Eva-Maria Svensson och den andra i serien, Genus inom arkeologin, av fil. dr Elisabeth Arwill-Nordbladh, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Fler skrifter i serien planeras, bland annat om ekonomi, kulturgeografi, antropologi och medicin. Tanken är att serien på ett lättillgängligt sätt skall introducera genusforskning inom olika discipliner och bland annat ge litteraturtips för den som vill gå vidare. Skriften distribueras av Högskoleverket och länk dit finns på sekretariatets hemsida. Kurser för journalister och lärare Med syfte att sprida genusforskningens resultat till opinionsskapare i media har sekretariatet ordnat kurser särskilt riktade till journalister. I oktober 2000 inbjöds journalister med ekonomi som bevakningsområde till två dagars seminarium under rubriken Få kvinnor leder börsnoterade företag. I november samma år var rubriken Länge var mannen norm i medicinforskningen, och den kursen riktade sig i första hand till journalister med medicin som bevakningsområde. Under 2001, när Sverige var ordförandeland i EU, gav sekretariatet i samarbete med JämO och tidningen Journalisten en kurs om jämställdhet och forskning om jämställdhet, Med könsglasögon på Europa. Kursen riktade sig

6 i första hand till journalister som bevakade EU-möten i Sverige våren Satsningen på journalister fortsatte i samarbete med Fojo (som fortbildar journalister) med en veckolång kurs om genusforskning i Kalmar i september 2001, Öppna ögonen en kurs om genusforskning. Med journalistkurserna som förebild arrangerade sekretariatet hösten 2001 också en kurs om genusforskning riktad till lärare, Med könsglasögon på skolans värld. Kursen vände sig till gymnasielärare i Västsverige och fick liksom journalistkurserna mycket positivt gensvar. Kvinnohistoriskt seminarium Gunhild Kyle 80 år! I anslutning till professor emeritus i kvinnohistoria Gunhild Kyles 80-årsdag i augusti 2001 arrangerade sekretariatet ett genushistoriskt seminarium vid Göteborgs universitet. Föreläsare var Gunhild Kyles efterträdare på kvinnohistorieprofessuren i Göteborg, Yvonne Hirdman respektive Anita Göransson. Efter tal av Gunhild Kyle och Sissela Kyle följde sångarhyllning och samvaro med lättare förtäring. Bland gästerna märktes genusforskare från hela landet. Utställningen Kärlek, makt & systerskap Ett samarbetsprojekt som startat våren 2000 med lång framförhållning är den utställning om 1970-talets kvinnorörelse som initierats av Arbetets museum i Norrköping och sekretariatet. I projektet medverkar också Kvinnohisto-riska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Eva Schmitz, doktorand från Lund som skriver avhandling om kvinnorörelsen och också samarbetar med Södertörns högskola, Göteborgs Stadsmuseum, Kulturen i Lund samt Stockholms stadsmuseum. Utställningen kommer att öppnas den 8 mars 2002 på Arbetets museum i Norrköping och sedan gå vidare till Göteborg, Lund och Stockholm. I samband med utställningen kommer sekretariatet att tillsammans med lokala centra/fora för genusforskning arrangera seminarier med medverkan av genusforskare. Sekretariatet håller också i arbetet med att framställa en utställningskatalog. Nordiskt samarbete samt EU-samarbete Sekretariatets personal deltar regelbundet i nordiska möten med systerorgan såsom norska KILDEN, informations- och dokumentationscentrum i Oslo, NIKK Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning i Oslo, KVINFO, Centrum för information om kvinno- och könsforskning i Köpenhamn samt Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

7 Gemensamma frågor och projekt diskuteras, bland annat hölls hösten 2001 ett nordiskt seminarium om digitalisering av kvinnohistoriskt material. Informatörer och webbredaktörer har därutöver regelbundet träffar för diskussion om gemensamma frågor. Sekretariatets föreståndare har i samarbete med koordinatorer för könsoch genusforskning från Danmark, Norge och Finland gjort ett besök i Bryssel för att lobba för den nordiska könsforskningen i samband med att EU:s sjätte ramprogram sänts ut på remiss. Möten hölls med nordiska forskningsattachéer samt med Nicole Dewandre, chef för sektionen Women & Science vid EU-kommissionen i Bryssel. Sekretariatet deltog också tillsammans med nordiska koordinatorer i ett styrelsemöte med AOIFE i Linköping för diskussion om eventuellt samagerande vad gäller sjätte ramprogrammet. I det mötet deltog också Nicole Dewandre samt den danska koordinatorn för könsforskning, Hilda Römer Christensen. Nationellt samarbete Sekretariatet kallade i maj 2001 till ett utvidgat Flerfora-möte i Göteborg med företrädare för Centra/fora för kvinnoforskning samt andra företrädare för högskolor och universitet som (utan centra/forabildningar) arbetar med genusvetenskap på grundutbildnings- och forskarnivå. Ett skäl till mötet var kontaktskapande; sekretariatets nya föreståndare ville inleda en dialog. Gemensamma angelägenheter diskuterades och som en följd av mötet anordnades en första genusvetenskaplig ämneskonferens i Malmö i september 2001, finansierad av sekretariatet. En arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan om en genusvetenskaplig forskarutbildning eller forskarskola bildades också. Under 2001 tog sekretariatet initiativ till en nationell träff med doktorander som i sitt avhandlingsarbete arbetar med genusperspektiv. Gensvaret från doktoranderna var stort, ett 70-tal doktorander anmälde intresse. Två träffar med 50-talet doktorander från hela landet ledde till många konstruktiva förslag vad gäller doktorandernas arbetssituation. Sekretariatet kommer att följa upp mötena bland annat genom att starta en mailinglista för doktorander. Forskningsfinansiärer Den stora omorganisation av forskningsråden, som lett till tillkomsten av det nyskapade Vetenskapsrådet och nya myndigheter som FAS, Formas, Vårdalstiftelsen, Vinnova m fl, har fått Nationella sekretariatet för genusforskning

8 att ta initiativ till ett möte med de olika forskningsfinansiärerna. Sekretariatet inbjöd till en första träff i Stockholm i december Mötet kommer att följas av flera och avsikten är att öppna en dialog och också att erbjuda sekretariatets sakkunskap på det genusvetenskapliga forskningsfältet. Frukostmöte i riksdagen På sekretariatets initiativ föreläste juristen Karin Lundström i maj 2001 i riksdagshuset om sin avhandling Jämlikhet mellan kvinnor och män i EGrätten. En feministisk analys. Föreläsningen hölls vid ett frukostmöte för riksdagsledamöter, anordnat av riksdagens kvinnliga nätverk. Sekretariatets föreståndare informerade kort om sekretariatet och gav på förfrågan förslag på fler föreläsare med genusforskning som specialitet. Genus Sekretariatets tidning Genus har sedan starten 1999 fått en allt större läsekrets. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och prenumerationen är gratis. Antalet prenumeranter har ökat mycket snabbt vid slutet av 1999 uppgick prenumeranterna till och i slutet av 2001 var de hela Under 2000/2001 har Genus bland annat behandlat mansforskning, etnicitet och rasism, idrott och kön, bisexualitet och homosexualitet. I varje nummer finns ett porträtt av en aktuell genusforskare och olika krönikörer diskuterar frågor som rör forskning och forskningspolitik. Konferenser och seminarier om genusforskning bevakas och det finns ett kalendarium med aktuella, genusrelevanta arrangemang. Genus ger också tips om nyutkommen litteratur. En gång om året publiceras en engelsk version av tidningen. På sekretariatets webbplats finns aktuella notiser om vad som händer inom genusforskningen i Sverige. I kalendariet presenteras föreläsningar, seminarier och konferenser vid olika universitets- och högskoleorter. Vidare finns länkar till flera olika databaser och centra med anknytning till genusforskning. I länkförteckningen finns också information om hur man anmäler sig till Genuslistan, som är sekretariatets egen e-postlista. Vissa artiklar från tidningen Genus finns utlagda på webbplatsen och där finns också en förteckning över andra tidskrifter med kvinno- och genusperspektiv. Under informationen om sekretariatet presenteras vilka som arbetar på sekretaria-

9 tet och vilka som sitter i sekretariatets styrelse. Webbplatsen finns i både svensk och engelsk version. En nyhet på webbplatsen är en lista över de tio senast publicerade svenska doktorsavhandlingarna inom kvinno-, mans- och genusforskning. Listan uppdateras kontinuerligt och baseras på databasen Gena, som innehåller avhandlingar med kvinno-, mans- och genusperspektiv. Gena är ett samarbete mellan Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek och Nationella sekretariatet för genusforskning.

10 Verksamhet 2000/2001 Styrelse Från och med år 2001 har docent Anna Wahl av regeringen utsetts till ordförande i styrelsen för Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatets första styrelseordförande, professor Maud Eduards, avslutade sitt ordförandeuppdrag med utgången av år Maud Eduards kvarstår som ordinarie ledamot av styrelsen tillsammans med Johan Fornäs, Birgitta Hovelius, Britta Lundgren, Jon Erik Nordstrand (vice ordf) och Lena Trojer. Sedan styrelsen vid årsskiftet 1999/00 utlyst tjänsten som föreståndare tillträdde Gunnel Karlsson som ny föreståndare den 1 september Ekonomi Sekretariatets anslag från utbildningsdepartementet uppgick år 2000 till 5,4 miljoner kronor och 2001 till 5,5 miljoner. Anställda Gunnel Karlsson, föreståndare fr o m Lena Olson, informationsansvarig, redaktör för Genus Bosse Parbring, informatör, webbredaktör Kajsa Ruuth, högskolesekreterare Marie Olsson (projektanställd, fr o m byråassistent) Katarina Leppänen (projektanställd t o m dec 2000) Eva Borgström (projektanställd) Maria Edström (projektanställd) Anna Johansson (projektanställd fr o m ) Därutöver har ytterligare ett par projektanställda utfört särskilda uppdrag åt sekretariatet Seminarier/ workshops 2000 Könet i hjärnan? seminarium i Stockholm den 24 februari i samarbete med tidskriften bang och Stockholms akademiska forum. Genus och psykologi seminarium om genusperspektiv i psykologiämnet i Göteborg den 19 april. Könet i fokus populärvetenskaplig föreläsningsserie på Pusterviksteatern i Göteborg med föredrag om manliga hjältar, kvinnors uppbrott ur prostitution, den kommersiella kroppen samt om homosexualitetens historia. 100 år av kvinnorörelse om kvinnorörelsens historia och strategier inför 2000-talet. Arrangemang på internationella kvinnodagen den 8 mars. Re: Queer ett möte mellan konst och vetenskap i samarbete med

11 Konsthögskolan Valand och forskarnätverket Benny Henrikssons Minnesbibliotek. Seminarier/ workshops 2001 Fittstim, bimbos och webgrrls föreläsningar och debatt om nyfeminismen den 8 mars i Göteborg. Medverkande föreläsare var Ingrid Holmquist, Göteborgs universitet och Kristina Thulin, journalist på TV4. I paneldebatten, som leddes av Maria Edström, deltog förutom föreläsarna Martina Ladendorf, Eva-Lotta Sandberg och Simin Oskoue. 31/8 Gunhild Kyle 80 år! Genushistoriskt seminarium med föreläsningar av professorerna i kvinnohistoria Yvonne Hirdman och Anita Göransson och tal av Sissela Kyle. Föreläsningarna på Pusterviksteatern i Göteborg har under våren 2001 haft nyfeminism eller ung feminism som tema. Under hösten 2001 var temat genus och religion: 2/5 Betydelser av kropp och kön i skolan. Anna Sofia Lundgren, Umeå universitet 22/5 Invandrarflickor som bryter med familjenormer. Astrid Schlytter, Socialhögskolan, Stockholms universitet 18/9 Genusinkarnationer i kyrkans rum. Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans forskningsavdelning, Uppsala 23/10 Muslimska kvinnor i jämställdhetens Mekka. Anne Sofie Roald, Malmö högskola 27/11 Den heliga familjen mer queer än man tror! Madeleine Tönnies, Lunds universitet Konferenser 30/11 1/ arrangerade sekretariatet sin andra nationella konferens i Örebro, med temat Svensk Genusforskning i Världen, som samlade 100-talet deltagare från hela landet. Sekretariatet var tillsammans med Vetenskapsrådet medarrangör på konferensen Genusperspektiv i svensk psykologi den juni 2001 i Stockholm. Kurser/ temadagar 2000 Sekretariatet har ordnat följande kurser/temadagar i egen regi eller i samarbete 23 24/10 Få kvinnor leder börsnoterade företag. Kurs för journalister med ekonomi som bevakningsområde.

12 15 16/11 Länge var mannen norm i medicinforskningen. Kurs för journalister med medicin som bevakningsområde. Kurser/ temadagar /1 Med könsglasögon på Europa. Kurs för journalister med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Samarbete mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och JämO, Stockholm /9 Öppna ögonen en kurs om genusforskning. Kurs för journalister i samarbete med sekretariatet och Fojo, Kalmar. Med könsglasögon på arbetslivet. Tre temakonferenser för studenter om makt, kön och karriär i samarbete med JämO. JämO och sekretariatet samarbetade också om steg två av Våga bryta mönstret en metodkurs för jämställdhet i skolan /11 Med könsglasögon på skolans värld. Kurs för gymnasielärare i Västsverige. Utredningar Följande utredningsarbeten initierade av sekretariatet pågår: Genusprofessurerna skildring av en process en utredning av de genusprofessurer som tillsattes åren Kartläggning av undervisning och forskning med genusperspektiv vid nya och små högskolor. Remisser Sekretariatet har yttrat sig över förslag till EU:s sjätte ramprogram rörande forskning samt över utredningen Alla lika olika mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69). Brev I samband med beslut att inte tillsätta en utlyst professur i genus och teknik vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har sekretariatet i december 2001 i ett brev till rektor understrukit att det är av nationellt intresse att professuren finns kvar i Luleå. Publikationer Sekretariatets rapport om Tham-professurerna kom våren 2000 i en engelsk version, The Politics of Equality: The Encounter between Political Intentions and the Academy in the Tham Professorships (Report 1/99). Tidningen Genus hade våren 2001 en särskild jämställdhetsbilaga med

13 anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Med årets utgåva av Genus på engelska följde också en engelsk version av jämställdhetsbilagan. Katalogen Femdok Databas för kvinno-, genus- och jämställdhetsforskning i Sverige har tryckts i samarbete mellan sekretariatet, Kvinnohistoriska samlingarna och Femdok i Lund. Arbetsrapporten Svensk genusforskning i världen innehåller plenarföreläsningar och ett urval papers från sekretariatets konferens med samma namn, som hölls i Örebro år Sekretariatets webbredaktör Bosse Parbring har skrivit en översikt över svensk forskning om faderskap på uppdrag av jämställdhetsenheten, näringsdepartementet. En kort version av forskningsöversikten finns med i utredningen Barnafödande i fokus från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle (Ds 2001:57). Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser/ arrangemang 2000/2001 Women & Science, Bryssel 4 th European Feminist Research Conference i Bologna Fredrika Bremer-seminarium i riksdagen, Stockholm Gräv 2000 i Växjö (Arr: Föreningen Grävande Journalister) Genusforskningens integrering, Samverkansgruppen, FRN, Stockholm Over grenserna, NIKK-konferens i Köpenhamn Genus och klinisk psykologi, Göteborgs universitet Rådet för Kvinnofrid, Näringsdepartementet, Stockholm Språk, Kön och Kultur. Fjärde nordiska konferensen om språk och kön, Göteborg Utopier och Dystopier, Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet Gråt inte forska!, Kvinnovetenskapligt forum, Linköpings universitet Olof Palme-symposium, Olof Palmes Internationella Centrum i Stockholm Män och jämställdhet, Örebro Modiga, mogna män en ny mansroll, Östersund Genusperspektiv i svensk psykologi, Stockholm Hur gick det sen? Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 15:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Reykjavik Nordiskt digitaliseringsseminarium, Göteborg

14 Tjejfestival i Hammarkullen, Göteborg Feminism i televisionen, Göteborg Socialdemokratin, välfärden och familjen, seminarium arrangerat av bl a Socialdemokratiska studentförbundet i Göteborg Tintin på nye eventyr mandsforskere uden graenser, Hilleröd, Danmark Skolforum 2001, Stockholm Gender & Citizenship-symposium, Stockholm Gender and Research, Bryssel (EU-konferens) Kön och våld i Norden, Norfa-konferens, Danmark Gendered Elites, symposium arrangerat av Jean Monnet European Center of Exellence, Göteborgs universitet Sekretariatet har under 2000/2001 haft besök av: Arbetets museum, Norrköping Göteborgs Stadsmuseum Företrädare för BIG, Bisexuella i Göteborg Natalia Vinokurova, Ryssland Malin Hedin, psykologpraktikant Goldina Smirthwaite, Jämställdhetscentrum, Karlstad Hilda Römer Christensen, Köpenhamns universitet Elisabeth Lorenzen, Oslo universitet Anja-Riitta Ketokoski, Finlands generalkonsul i Göteborg JämO, Stockholm Mitthögskolan Damaskus universitet Forskare från fyra olika universitet i Shanghai Regeringskansliet, Jämställdhetsenhetens utvecklingsprogram för jämställdhet Kvinnofolkhögskolan i Göteborg Forskare från Tunisien och Algeriet, förmedlat genom Svenska Institutet i Stockholm Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek Företrädare för landets länsbibliotek och lånecentraler Länsstyrelsen Jämtlands län/jämställdhetsdirektören Landtages Nordrhein-Westfalen Professor emerita Gunhild Kyle

15 Professor Jeff Hearn, Helsingfors Forskaren Liisa Husu, Helsingfors Forskaren Birgitta Jordansson, Göteborg Forskaren Claes Ekenstam, Göteborg Edmé Domínguez och Eva Löfqvist, Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet Professor Sonia Alvarez, University of California, Santa Cruz, USA Professor Olíva Espín, San Diego State University, San Diego, USA Denise Malmberg, Örebro och Uppsala universitet Representanter för flerfora m fl genusvetenskapliga arbetsenheter Maria Grönroos, NIKK, Nordiskt institutt for kvinne- og kjønnsforskning Trine Lynggard, NIKK FEMDOK, Lund Malin Stenberg, regissör Backa Teater Bo Andersson, Värdegrunden, Göteborgs universitet Sekretariatet har besökt följande personer/ institutioner/ organisationer: Handelshögskolan i Stockholm Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek Södertörns högskola genusvetenskap Arbetets museum, Norrköping Malmö högskola genusvetenskap Femdok och Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet Blekinge Tekniska Högskola enheten för teknovetenskapliga studier Vetenskapsrådet, Stockholm Utbildningsdepartementet, Stockholm Tema Genus, Linköping Högskolan i Kalmar Utvecklingsprogrammet Jämställdhetssäkring/Länsstyrelsen Kalmar län (information om sekretariatet och om genusforskning vid kurs i Vickelby) Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet Kvinnovetenskapligt forum, Örebro universitet Högskoleverket, Stockholm Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet (presentation av sekretariatet)

16 Göteborgs Stadsmuseum Hammarkullens fritidsgård, Göteborg (presentation av sekretariatet) Högskolan för fotografi och film i Göteborg (filmregiprogrammet) Professor i filosofi Michèle Le Doeuff, Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet Q-nätverk i Mölndal kvinnligt politiskt nätverk (presentation av sekretariatet mm) Manligt nätverk i Göteborg (presentation av sekretariatet) Socialdemokratiska studentföreningen i Göteborg KAF (Kvinnliga Akademikers Förening) i Göteborg (presentation av sekretariatet) Utdelade medel 2000/2001 Kvinnovetenskaplig tidskrift Femdok Nora Workshopen Genus och globalisering arrangerad av Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet Projektet bangs bästa Sammanställande av en antologi med svenska feministers texter, Centrum för kvinnoforskning, Uppsala universitet Sommarskola i Litauen, Femina Baltica Kvinnocentret i Åbo Fredrika Bremer-jubileum Årstasällskapet, Stockholm Konferensen Omförhandlat genus, maj 2002, Ulla Holm, Institutionen för genusvetenskap Temadag Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Konferensen Gråt inte, forska! Forum för kvinnliga forskare, Linköpings universitet Dokumentation av Fredrika Bremer-konferens, Birgitta Ahlmo-Nilsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Planering av AOIFE konferens 2003, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet Dokumentation av den tolfte internationella konferensen för iranska kvinnostudier i Stockholm juni 2001, Gunilla Bjerén, Centrum för kvinnovetenskap, Stockholms universitet

17 Stöd till dokumentationen av det 7:e Nordiska kvinnohistoriska mötet 2002, Maria Sjöberg, Historiska institutionen, Göteborgs universitet Bidrag till ämneskonferens, Kvinnovetenskap, Örebro universitet Bidrag till evenemang med Naomi Klein, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Sekretariatet har haft bokbord och/eller sänt material till följande konferenser 2000/2001 Jämställdhetsperspektiv på lokal, regional och europeisk nivå/västra Götalandsregionen m fl (bokbord) Equality and economics/stiftelsen KvinnorKan Från vaggan till graven/växjö kommuns jämställdhetskommitté Gråt inte forska/kvinnovetenskapligt Forum, Linköpings universitet (bokbord) Genusperspektiv i forskning och undervisning/umeå universitet (bokbord) Framgångsrikt förändringsarbete med fokus på jämställdhet/jaföreningen, Stockholm Män och jämställdhet, Örebro Modiga, mogna män en ny mansroll/länsstyrelsen Jämtlands län, Östersund (bokbord) Konferens om jämställdhetsaspekten i utbytesprogram/högskolan i Halmstad/Witec Qweb Kvinnoforum, Stockholm Konferens om samverkan mellan akademi och näringsliv/ Utbildningsdepartementet Profilerat Jämställdhetsarbete/Länsstyrelserna i Stockholm &Västra Götaland (bokbord) Kvinnor som försvinner/lunds universitet, Högskoleverket, Vetenskapsrådet m fl Jämställdhet som motor för tillväxt/länsstyrelsen i Gävleborg Improve/Högskolan i Halmstad/Witec Att utbilda för demokrati/skolverket/ungdomsstyrelsen/justitie- och Utbildningsdepartementet Högskolor och samhälle i samverkan HSS 2001/Högskolan i Halmstad

18 På tal om flickor och pojkar. Konferens om pedagogik och jämställdhet i förskola och skola/länsstyrelsen Gävleborg Genus i cyberrymd? Forskning, teorier och erfarenheter/lunds universitet Kulturupplevelser om jämställdhetens betydelse för familjen, tillväxten m m/länsstyrelsen Västmanlands län Expertmöte om jämställdhet/näringsdepartementet Konst och Genus/KRO, Riksutställningar, Västerbotten läns landsting och Museum Anna Nordlander (bokbord) Pappor har också barn/länsstyrelsen Dalarnas län m fl Det hållbara företaget med jämställdhet i fokus/lunds universitet, Svenska EFS-rådet i Malmö, Länsstyrelsen i Skåne län, LO och TCO Kvinnor, makt och ledarskap/european Women Management Development, EWMD Genusperspektiv i svensk psykologi/vetenskapsrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning (bokbord) The glass ceiling for women in the life of science/embo 15:e Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning/bokbord Nordiska perspektiv på jämställdhet och jämställdhetsmärkning/ Länsstyrelsen i Västra Götaland International conference on feminist media studies/university of Turku, Finland Bokmässan i Göteborg/egen monter tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna Jämställdhetssäkring/Länsstyrelsen Kalmar län Praktik och visioner. Nationell ämneskonferens i genusvetenskap/ Malmö högskola Att bli man på nytt finns det manliga perspektivet med i integrationens visioner?/integrationsenheten, Uppsala kommun Nationell jämställdhetskonferens/mälardalens högskola Ökad kunskap ökad tillväxt. Om kvinnors entreprenörskap och företagande/länsstyrelsen Norrbottens län, FEM-programmet m fl Nordisk konferens om mansforskning/nikk (bokbord)

19 Skolforum lärarnas kvalificerade mötesplats/skolforum (monter tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna) Dubbel viktimisering? Invandrade brottsoffer i svensk kontext/ Brottsoffermyndigheten Gender and Research/Europeiska kommissionen, Bryssel (monter) Nordisk konferens om Kön och Våld/Norfa (bokbord) Gender at Work/Växjö universitet Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades efter beslut i riksdagen 1996, som ett led i en större satsning på forskning med genusperspektiv. Bakom initiativet låg en utredning om kvinnoforskning och om kvinnor i universitetsvärlden, Viljan att veta och viljan att förstå: Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). Ett av utredningens förslag var att inrätta ett nationellt sekretariat för genusforskning, något som länge efterlysts av kvinno- och genusforskare. Sekretariatet, som startade sin verksamhet 1998, är förlagt till Göteborgs universitet och samarbetar med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är sedan 1997 ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Förordningen för sekretariatet (SFS 1997:61) finns på webbsidan och där finns också aktuell information om personal och styrelse.

20 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Besöksadress: Lyckans väg 2B Tel: , Fax: E-post: Webbplats: E&B Reklambyrå AB Göteborg

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 98/99 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning invigdes av utbildningsminister Carl Tham i september 1998. Då fanns en föreståndare, en informatör

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Hon blir första doktorn i genusvetenskap 1999 antogs de första doktoranderna

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Facktidskriften ett njutningsmedel?

Facktidskriften ett njutningsmedel? UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 1, 139-144 Facktidskriften ett njutningsmedel? Biörn Hasselgren En fråga jag återkommande ställer mig, inte enbart i egenskap av redaktör för två tidskrifter, är

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Genuslabbet (2010-2013) Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan

Genuslabbet (2010-2013) Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan Deltagande institutioner/ämnen: Genuslabbet (2010-2013) Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan 1. Kvalitativt brytprojekt : genuslabb Cecilia Åsberg LiU Hillevi Lenz Taguchi SU 2.

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel för projekt ur Brottsofferfonden, våren 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn, Göteborg Kvällsföreläsning hösten 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Genusperspektiv och genusvetenskap

Genusperspektiv och genusvetenskap Genusperspektiv och genusvetenskap En studie om integreringen av genusperspektiv vid 14 svenska lärosäten Goldina Smirthwaite, Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet 1 FÖRORD Följande rapport beskriver

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek Föreläsning 150831 Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek 3 SEPTEMBER 2015 2 Vad är informationskompetens? inse när man behöver information identifiera möjliga informationskällor

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik

Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik SEMINARIER Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik Nationella Dramaturgiatet i samarbete med Teater Halland arrangerar i Stockholm under våren 2012 tre seminarier/samtal med riktigt

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer