Nya språket lyfter! Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya språket lyfter! Innehåll"

Transkript

1 Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag Språklyft 1 Elisabeth Berg Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

2 Språkutveckling TALA/SAMTALA LYSSNA LÄSA SKRIVA Vad säger forskningen?

3 Litteratur Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket, stärk lärandet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Hallgren & Fallgren Elisabeth Berg

4 Forskningsbakgrund LÄSA Hur står det till med svenska elevers läsförmåga?

5 Nationella proven årskurs 3 (2011) 97% av eleverna har grundläggande färdigheter i läsning Flickor har lyckats betydligt bättre än pojkar Elever med högutbildade föräldrar har lyckats bättre... (Skolverket: Ämnesproven i grundskolans årskurs 3 en redovisning av genomförandet 2011)

6 PIRLS-rapporten 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) Mäter den självständiga läsförmågan hos elever i årskurs 4 - i Sverige och i världen Består av två delar: - Lästest (berättande och beskrivande) - Enkäter (föräldrar, lärare, skolledare)

7 Läsförståelse PIRLS 2006 Fyra olika förståelseprocesser: Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information Dra enkla slutsatser Tolka och integrera idéer och information Granska och värdera innehåll, språk och textelement

8 Resultat PIRLS 2006 Svenska elever i årskurs 4 lyckas väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv Flickor når ett bättre läsprovsresultat än pojkar Skillnaden mellan elever som lyckas väl och elever som inte lyckas lika väl är relativt små En tillbakagång i elevernas läsprovsresultat har skett mellan 2001 och 2006 Tillbakagången slår inte generellt, utan det är de starka och mycket starka läsarna som blivit färre

9 Pirls % av alla svenska elever når en låg men grundläggande läsförmåga Fler barn kommer till skolan i årskurs 1 med erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter och kan läsa och skriva ord och enkla meningar

10 High literacy -undervisning Judith Langer (1999, 2004) visar i en stor studie av skolor i USA att undervisningen i klasser i vilka eleverna klarar uppsatta mål på ett bättre sätt än förväntat karaktäriseras av high literacy -undervisning. I de skolor där eleverna klarar uppsatta mål sämre än förväntat, är undervisningsprogrammen oftast antingen - endast FUNKTIONALISERAD eller - endast FORMALISERAD

11 Språksyn - undervisningssyn Formalisering Funktionalisering Traditionell språksyn Språksynen i Lpo 94 och Lgr 11 Språket form skiljs från dess innehåll och övas separat d.v.s. olika delfärdigheter kan tränas isolerat från innehåll och äkta kommunikation. Reproduktion av kunskaper Eleverna tränas i en bestämd ordningsföljd där olika färdigheter antas bygga på varandra en kunskapsbit i taget; från delar till helhet Synen att formmedvetande underlättar språkanvändningen på sikt Produkten det färdiga resultatet i fokus Språkanvändning i för eleven meningsfulla situationer där kommunikationssituationen och mottagare betonas Egen produktion av texter Olika språkliga färdigheter utvecklas i tillämpade autentiska situationer då eleverna undersöker verklighet och omvärld; kopplingar till elevernas föreställningsvärld och vardag Sammanhang i undervisningen; från helhet till delar Processen och innehållet i fokus

12 High literacy -undervisning Färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också separat i väl strukturerade undervisningssammanhang Förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen Tydliga kopplingar görs mellan ämnen i skolan och ämnen utanför skolan och till elevernas egna erfarenheter och deras erfarenheter från andra lektioner och tidigare erövrade kunskaper Metakognitiva strategier för hur man tänker, hur man planerar och organiserar sitt arbete osv. lärs ut på ett tydligt sätt När eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem vidare in i en ännu djupare förståelse och genererande av ytterligare nya tankar och idéer Judith Langer (1999, 2004)

13 Vygotskijs kreativitetsbegrepp reproduktion kreativitet (kunskapsproduktion, kombinatorisk förmåga) 13

14 Formalisering funktionalisering

15 Den oändligt vackra Prinsessan Badru l-budur

16

17 Legenden om S:t Göran och draken

18 Att bygga upp ordförråd

19 Från form till funktion Från reproduktion till kunskapsproduktion

20

21 Lärares kompetensutveckling Undervisning i och om läsförståelsestrategier Avkodningsstrategier och automatisering av läskoden Kunskaper om high literacy -undervisning (formalisering och funktionalisering i balans) Uppföljning av elevernas läsutveckling Större kunskaper om flerspråkighet, andraspråksinlärning och modersmålets betydelse Specialpedagogik (Pirls, 2006)

22 LÄSNING

23 Hur gör man när man läser? POSTKEYNESIANISM Helordsmetod (ortografisk läsning) Ljudning (fonologisk läsning/grammatisk läsning) Förförståelse Bilden

24 Steg i läsutvecklingen Imitation av läsbeteende (lekläsning) Återberättande med hjälp av minnet och bilder Logografisk helordsläsning Fonologisk läsning = ljudning = avkodning=grammatisk läsning Ortografisk helordsläsning (automatiserad läsning)

25 Resultatet av en undersökning

26 Det räcker inte med avkodningsstrategier! Många barn läser flytande utan engagemang Många barn läser flytande utan att kunna återge det de har läst Många barn vet inte när de förstår eller inte förstår en text Många barn vet inte vad de förväntas begripa när de läser Många barn vet inte att en text förväntas ha en mening

27 - Hur kan vi hjälpa våra elever med detta?

28 Det räcker inte med avkodningsstrategier! METAKOGNITIVA LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER Att bygga mentala scheman: Text till själv Text till text Text till författare Text till världen

29 Att skapa inre bilder Att återberätta Att göra inferenser Att syntetisera Att ställa frågor på olika nivåer Att använda olika hållpunktsstrategier när problem uppstår

30 MELLAN RADERNA. Strategier för en tolkande läsundervisning. Britta Stensson Stensson utgår från Tankens mosaik, men ger exempel utifrån svensk litteratur.

31 TEXTSAMTAL

32 Varför dokumentation av elevers kunskaper? Eleven: För att se sin egen utveckling Läraren: För att kunna planera sin undervisning på rätt nivå och ge eleverna utmaningar Föräldrar: För att kunna stödja sina barn i språkutvecklingen För att man måste: från vt 2006 skriva individuella utvecklingsplaner (IUP) från ht 2008 utforma skriftliga omdömen

33 Summativ eller formativ bedömning? Summativ bedömning Kunskapsbedömning här-och-nu (främst kontroll) Produkten i fokus Läraren bedömer på egen hand Lärande och bedömning skiljs åt Ex. veckans ord Formativ bedömning Fokus på utveckling framåt Främja och diagnostisera lärande Processen i fokus Lärare och elever bedömer tillsammans Ex. portfolio, Nya Språket Lyfter!

34 Uppsala universitet Projektledning Caroline Liberg Projektgrupp Elisabeth Berg Barbro Hagberg-Persson Kerstin Lagrell Majken Sköld Holm Jenny Wiksten Folkeryd

35 Centralt innehåll och kunskapskrav i progression

36 Materialets syfte Materialets syfte är att stödja lärarens bedömning av: Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de båda ämnenas syften och kunskapskrav Elevens förkunskaper och vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet Materialets syfte är dessutom att utifrån kursplanernas centrala innehåll, lyfta fram undervisningens betydelsefulla roll.

37 Materialet består av tre delar Lärarhandledning med observationspunkter och avstämningar Lärarmatriser Observationsschema för Min språkutveckling årskurs 1-6 Till materialet finns även en studiehandledning med diskussionsfrågor & Bedömning>Grundskoleutbildning>årskurs 1-3 eller årskurs 4-6>svenska och svenska som andraspråk

38 Nivåer A B C D E F Innehåll Att ta de första stegen Att känna igen sig i text Att koppla ljud till tecken Observationspunkter A Avstämning A Att gå vidare när läs- och skrivkoden är knäckt Att läsa och förstå och att skriva så andra förstår Att utveckla olika strategier för läsning och skrivning Observationspunkter B Avstämning B Att läsa och skriva för att uppleva och lära Observationspunkter C Avstämning C Att ta nya och stora steg i läs- och skrivutvecklingen Observationspunkter D Avstämning D Att vidareutveckla den språkliga medvetenheten Observationspunkter E Avstämning E Att distansera sig till egna och andras texter och utveckla en kritisk blick Observationspunkter F Avstämning F

39 En röd tråd OLIKA TEXTTYPER/GENRER Berättande Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande

40 Observationsschema Min språkutveckling A Observationspunkter Läsa- skriva A:1 A:4 mot avstämning A Läsa a:1 Jag tycker om att lyssna på högläsning Tala-samtala-lyssna ligger i jordmånen

41 Observationspunkter B:1 B:4, C:1 C:4, D:1 D:3 mot avstämning B, C och D D B C

42 Observationspunkter E:1 E:3, F:1 F:3 mot avstämning E Navigeringssida D B C

43 Varje observationspunkt har följande rubriker: Observationspunkt: Uppmärksamma och notera om eleven: (Preciserar observationspunkten) Undervisningen ger exempelvis utrymme för:...

44 Talet är grunden! Tal, samtal och lyssnande som rör berättande i olika sammanhang och med varierande innehåll. Tal, samtal och lyssnande som rör beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och redogörande situationer.

45 Översikt

46 Exempel: samtala och redogöra Observationspunkt: Eleven anpassar sitt sätt att samtal till olika syften, situationer och mottagare Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilka situationer det är och vilka som lyssnar Uppmärksamma och notera om eleven: varierar sitt sätt att använda språket med anpassning till syfte och sammanhang är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons sätt att resonera och tänka framför egna tankar och motiverar varför man gjort som man gjort håller sig till ämnet i samtalet Upprätthåller till viss del samtalet /upprätthåller samtalet relativt väl / upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor och turas om använder ord och begrepp som passar in i samtalet Förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)

47 Undervisningen ger exempelvis utrymme för att: samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare associera fritt och individuellt kring ord utifrån ett givet ämne och sedan samtala om ifall orden håller sig inom ämnet arrangera rollspel där eleverna tar olika personers perspektiv arrangera en påhittad situation där eleverna ska återge en och samma händelse till olika mottagare t.ex. till en kompis, till läraren, eller tittare på ett nyhetsprogram på TV träna svenska språkets uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse (ämnet svenska som andraspråk)

48 LÄSA och SKRIVA

49 Exempel: Observationspunkt A:2 läsa Eleven läser både på och mellan raderna vid lärarens högläsning. Jag förstår vad boken handlar om när någon läser för mig.

50 Uppmärksamma och notera om eleven: tar hjälp av bilder, förkunskaper och tidigare erfarenheter för att förstå och tolka en text drar slutsatser utifrån det som är uttryckt i texten drar slutsatser eller gör goda gissningar om det som inte är uttalat i texten

51 Undervisningen ger exempelvis utrymme för att: ha gemensam läsning med samtal om textens innehåll bygga förförståelse genom att t.ex. samtala om textens rubriker och bilder före och under högläsning återberätta delar av handlingen och/eller försöka förutsäga vad som kommer att hända längre fram i texten uttrycka sina inre föreställningar av det lästa genom olika medier, t.ex. musik, rörelse eller bild komma med olika förslag på det som inte direkt uttrycks i text eller bild under gemensam läsning av berättelser med bilder resonera om och hitta på alternativa slut på en berättelse eller saga, t.ex. utifrån en bild

52 Avstämning A Observationspunkter läsa/skriva A:1 A:4 leder till Avstämning A: Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser

53 Avstämning B Observationspunkter läsa/skriva B:1 B:4 leder till Avstämning B: Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning. Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel

54 Observationspunkt c:4, skriva Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre Uppmärksamma och notera om eleven: planerar och organiserar texten, vid behov med hjälp av t. ex. tankekarta skapar en tydlig textstruktur med inledning, huvudinnehåll och avslutning använder stor bokstav, punkt, frågetecken i egna texter ändrar texten efter egen genomläsning bearbetar och ändrar texten efter andras råd

55 Undervisningen ger exempelvis utrymme för att : samtala om hur man kan planera och organisera sitt skrivande samtala om vad det innebär att skriva med egna ord ge respons och bearbeta text, enskilt eller tillsammans med andra laborera med synonymer för att berika språket i texter visa på användningen av olika skiljetecken och andra språkliga normer Visa på användningen av olika skiljetecken och andra språkliga normer läsa texten högt för sig själv eller för andra för att kunna göra förbättringar skriva och redigera text med hjälp av datorn läsa upp och ge respons på egna och andras texter för att se om sammanhang och budskap når fram

56 Avstämning C (möter kunskapskraven i åk.3) Observationspunkter läsa/skriva C:1 C:4 leder till Avstämning C: Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser

57 Avstämning D Observationspunkter läsa/skriva D:1 D:4 leder till Avstämning D: Eleven läser obehindrat med förståelse

58 Det innebär att eleven: läser med flyt, dvs.har en klart och tydligt automatiserad avkodning vid läsning börjar anpassa läsningen till olika slags texter och deras syften börjar använda olika förståelsestrategier för att förstå innehållet sammanfattar och ställer frågor till texter för att få förståelse av det lästa visar förståelse för texters underliggande budskap anknyter till det lästa i samtal och skrivande såväl i samband med läsningen som vid andra tillfällen, samt vid läsning av andra texter känner till skillnaden mellan olika slags texter t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, dikter, recept har fungerande strategier för att lösa problem med avkodning och förståelse och rättar sig själv vid läsning

59 Nytt ht 2012 Observarionspunkter E:1 Läsa E:1 Skriva E:2 Läsa E:2 Skriva Avstämning E E:3 Läsa E:3 Skriva Observarionspunkter F:1 Läsa F:1 Skriva Kravnivåer årskurs 6 F:2 Läsa F:2 Skriva Avstämning F F:3 Läsa F:3 Skriva

60 E:1 Läsa: Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter E:2 Läsa: Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen E:3 Läsa: Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text E:1 Skriva: Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande E:2 Skriva: Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd E:3 Skriva: Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottgare

61 Avstämning E Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text

62 F:1 Läsa: Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt F:2 Läsa: Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning F:3 Läsa: Elever använder kunskaper om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter F:1 Skriva: Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare F:2 Skriva: Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar hjälp av olika hjälpmedel vid skrivande F:3 Skriva: Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd

63 Avstämning F Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form Det innebär att eleven:

64 Kravnivåer årskurs 6 TALA Finns inskrivet i observationspunkter Samtala och Redogöra under rubriken Uppmärksamma och notera om eleven SKRIVA Finns inskrivet i observationspunkter F under rubriken Uppmärksamma och notera om eleven LÄSA Finns inskrivet i avstämning F under rubriken Det innebär att eleven

65 Exempel på kravnivåer OBSERVATIONSPUNKT F:2 SKRIVA Uppmärksamma och notera om eleven: - skriver berättande texter med enkla/utvecklade/välutvecklade gestaltande beskrivningar och enkel/utvecklad/välutvecklad handling - skriver faktatexter med stöd i flera olika källor och texterna innehåller då enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika ord - bearbetar texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt med stöd av andras råd - ger enkla/utvecklade/väl utvecklade omdömen om texters innehåll och form - använder språkliga strategier för att kunna uttrycka sig på sin kognitiva utvecklingsnivå (ämnet svenska som andraspråk)

66 Lärarmatriser: översikter

67 Lärarmatris

68 Lärarmatris

69 Hur kan Nya språket lyfter! användas? Bedömningsstöd för områdena tala/samtala/lyssna, läsa och skriva Underlag för att skriva IUP Underlag för att formulera skriftliga omdömen Hjälp att planera undervisning Underlag för betygsättning höstterminen årskurs 6 (innan nationella proven)

70

71 Innehåll och struktur TVÅ TEMAN Leksaksfabriken (förskoleklass och årskurs 1-2) Detektivbyrån (årskurs 2-3) VARJE TEMA INNEHÅLLER Högläsning med textsamtal Elev- och läraruppdrag

72 Högläsningens funktion Kunskaps- och inspirationskälla till elevuppdragen Modeller för läsförståelse Läsförståelsestrategier: Knyta texten till sina egna erfarenheter Skapa inre bilder Göra förutsägelser Se orsakssamband Dra slutsatser Identifiera huvudbudskapet Sammanfatta innehållet

73 Observationspunkter a och b förskoleklass, årskurs 1-2 DEL I: Högläsning med textsamtal DEL II: Elev- och läraruppdrag

74 Översikt högläsning

75 Nya språket lyfter! Översikt Leksaksfabriken

76 Lärarens högläsning

77 Lärarinstruktioner - högläsning

78 Observationspunkter Nya språket lyfter! A:1 LÄSA Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig Uppmärksamma och notera om eleven: kommenterar eller ställer frågor om innehållet vid högläsning Lyssnar aktivt; uttrycker genom ögonkontakt, minspel eller kommentarer ett engagemang för det lästa eller berättade A:2 LÄSA Eleven läser både på och mellan raderna vid lärarens högläsning Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig Uppmärksamma och notera om eleven: tar hjälp av bilder, förkunskaper och tidigare erfarenheter för att tolka och förstå en text drar slutsatser utifrån det som är uttryckt i texten drar slutsatser eller gör goda gissningar om det som inte är uttalat i texten

79 Elevuppdrag 1: Anställningsintervju

80 Läraruppdrag 1 Centralt innehåll Lgr 11 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Lässtrategier för att förstå och tolka texter Sambandet mellan ljud och bokstav

81 Anställningskontrakt

82 Elevuppdrag: Leksaksfabrikens namn

83 Exempel på breddade elevuppgifter Eleven läser uppdraget på egen hand Eleven skriver och motiverar sitt namnförslag Eleven skriver en önskelista som alla kan läsa Eleven skriver om sina bilder Eleven skriver egna gåtor

84 Elevuppdrag: Hemlig leksak

85 Elevuppdrag: Logga

86 Elevuppdrag: Miljövänliga leksaker

87 Elevuppdrag: Flick- och pojkleksaker

88 Elevuppdrag: Tryckfel

89 Observationspunkter b och c årskurs 2-3 DEL I: Högläsning med textsamtal DEL II: Elev- och läraruppdrag

90 Översikt: Lärarens högläsning I nyaste upplagan utbyggd mot observationspunkter C

91 Högläsning

92 Läraruppdrag: Högläsning

93 Översikt över Detektivbyråns elevuppdrag

94 Elevuppdrag 1: Konstigt meddelande

95 Elevuppdrag: Mystiska saker

96 Elevuppdrag: Efterlysning

97 Elevuppdrag: Fingeravtryck

98 Elevuppdrag: Skriva en deckare

99 Läraruppdrag Centralt innehåll Lgr 11 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden Handstil och att skriva på dator Språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning

100 Elevuppdrag: Mysteriet med undulaten

101 Elevuppdrag: Kodat meddelande

102 Elevuppdrag:Rubrikproblem

103 Elevuppdrag: Snatteri

104 forts. Snatteri

105

106 På gång Uppdrag Språklyft 2 TV-redaktionen årskurs 4-6 Observationspunkter D, E och F Färdig vt 2013

107 Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa dem på Devis hängande i klassrummen på Nya Zeeland

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) 1 (9) BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Avsedd som underlag till lärare i förberedelseklass, svenska som andraspråk och svenska 2 (9) VAD ÄR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH FÖR VEM? Det svenska språket

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Svenska Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel

Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel Ylva Croona, Toråsskolan, Kungsbacka 1-7 Sv/So, Montessori, F- 2 Vi skriver och lär oss läsa med datorn JätteKUL! Lgr 11 Syfte Förmågor Kunskapskrav Centralt

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål

Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Text: Annika Mindedal, språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun Foto: Jenny Ahlforn Westdahl

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Bonusmaterial Språkskrinet troll

Bonusmaterial Språkskrinet troll Bonusmaterial Språkskrinet troll Innehåll Skrivutvecklingsschema handledning 2 Skrivutvecklingsschema 3 Alfabetet med pilar 4 Tänk och planera utflykten 5 Tänk och planera bildrutor/moln 6 Tänk och planera

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Syfte Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och

Läs mer

Årsplanering i Svenska år 4-5 Planeringen rullar över totalt två läsår för varje enskild elev

Årsplanering i Svenska år 4-5 Planeringen rullar över totalt två läsår för varje enskild elev Årsplanering i Svenska år 4-5 Planeringen rullar över totalt två läsår för varje enskild elev Termin 1 Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Hur man använder

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

BORÅS STAD. Bakgrund Borås stad. Lust att lära - möjlighet att lyckas Borås stads lässatsning

BORÅS STAD. Bakgrund Borås stad. Lust att lära - möjlighet att lyckas Borås stads lässatsning Bodhi av Fredrik Wretman Lust att lära - möjlighet att lyckas Borås stads lässatsning 1 BORÅS STAD Sveriges 13:e största stad med över 100000 invånare 25% första och andra generationens invandrare Borås

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

Zoom Svenska och Lgr 11

Zoom Svenska och Lgr 11 Läromedlet Zoom Svenska åk 4 6 överensstämmer väl med Lgr 11. Utifrån viktiga formuleringar i syftestexten och med hjälp av det centrala innehållet årskurs 4 6 vill vi här tydliggöra att Zoom Svenska och

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Välkommen till Simsalabim!

Välkommen till Simsalabim! Välkommen till Simsalabim! Simsalabim 1 är ett läromedel som utgår från litteratur, moderna skönlitterära texter och klassiker. Hela språket finns med läsa, skriva, tala och lyssna. Allt samlat i ett elevpaket

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Jørn Jensen Boken handlar om: Simon och Jakob tittar på en fotbollsmatch på teve. De ser en match där Messi gör mål. Pojkarna blir oense om vem som är lite eller mycket bra på fotboll,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 2011 2014, Uppsala kommun

Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 2011 2014, Uppsala kommun Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 2011 2014, Uppsala kommun Slutrapport för ASL-projektet Caroline Liberg Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6

Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Lokal Pedagogisk planering i Spanska åk 6 Ansvariga lärare: Mimi Säverman Annika Fällman Felipe Sanhueza mimi.saverman@edu.upplandsvasby.se annika.fallman@edu.upplandsvasby.se felipe.sanhueza@edu.upplandsvasby.se

Läs mer

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Ersdungen F-6 skola i Umeå Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Vad jag kommer att prata om: Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor.

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor. Språkliga mål Varför ska man formulera språkliga mål? Man behöver formulera språkliga mål för att tydliggöra för eleverna och för oss själva vilka språkliga krav som kursplanerna ställer. De språkliga

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Lässtrategier för läsförståelse

Lässtrategier för läsförståelse Lässtrategier för läsförståelse Att reflektera över den egna förståelsen att veta vad man ska jag göra när man inte förstår - enligt Barbro Westlund Att undervisa i läsförståelse, 2009 2.10.2014 Läsning

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen

Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen Sektionen för resurs och stödverksamhet Flerspråkighet Snezana Arsenovic Nero, verksamhetschef (modersmålsstöd i förskola, förskoleklass) Åsa Svensson,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå 1 Föreläsningens innehåll Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av interventionsstudien

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer