Nya språket lyfter! Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya språket lyfter! Innehåll"

Transkript

1 Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag Språklyft 1 Elisabeth Berg Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

2 Språkutveckling TALA/SAMTALA LYSSNA LÄSA SKRIVA Vad säger forskningen?

3 Litteratur Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket, stärk lärandet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Hallgren & Fallgren Elisabeth Berg

4 Forskningsbakgrund LÄSA Hur står det till med svenska elevers läsförmåga?

5 Nationella proven årskurs 3 (2011) 97% av eleverna har grundläggande färdigheter i läsning Flickor har lyckats betydligt bättre än pojkar Elever med högutbildade föräldrar har lyckats bättre... (Skolverket: Ämnesproven i grundskolans årskurs 3 en redovisning av genomförandet 2011)

6 PIRLS-rapporten 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) Mäter den självständiga läsförmågan hos elever i årskurs 4 - i Sverige och i världen Består av två delar: - Lästest (berättande och beskrivande) - Enkäter (föräldrar, lärare, skolledare)

7 Läsförståelse PIRLS 2006 Fyra olika förståelseprocesser: Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information Dra enkla slutsatser Tolka och integrera idéer och information Granska och värdera innehåll, språk och textelement

8 Resultat PIRLS 2006 Svenska elever i årskurs 4 lyckas väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv Flickor når ett bättre läsprovsresultat än pojkar Skillnaden mellan elever som lyckas väl och elever som inte lyckas lika väl är relativt små En tillbakagång i elevernas läsprovsresultat har skett mellan 2001 och 2006 Tillbakagången slår inte generellt, utan det är de starka och mycket starka läsarna som blivit färre

9 Pirls % av alla svenska elever når en låg men grundläggande läsförmåga Fler barn kommer till skolan i årskurs 1 med erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter och kan läsa och skriva ord och enkla meningar

10 High literacy -undervisning Judith Langer (1999, 2004) visar i en stor studie av skolor i USA att undervisningen i klasser i vilka eleverna klarar uppsatta mål på ett bättre sätt än förväntat karaktäriseras av high literacy -undervisning. I de skolor där eleverna klarar uppsatta mål sämre än förväntat, är undervisningsprogrammen oftast antingen - endast FUNKTIONALISERAD eller - endast FORMALISERAD

11 Språksyn - undervisningssyn Formalisering Funktionalisering Traditionell språksyn Språksynen i Lpo 94 och Lgr 11 Språket form skiljs från dess innehåll och övas separat d.v.s. olika delfärdigheter kan tränas isolerat från innehåll och äkta kommunikation. Reproduktion av kunskaper Eleverna tränas i en bestämd ordningsföljd där olika färdigheter antas bygga på varandra en kunskapsbit i taget; från delar till helhet Synen att formmedvetande underlättar språkanvändningen på sikt Produkten det färdiga resultatet i fokus Språkanvändning i för eleven meningsfulla situationer där kommunikationssituationen och mottagare betonas Egen produktion av texter Olika språkliga färdigheter utvecklas i tillämpade autentiska situationer då eleverna undersöker verklighet och omvärld; kopplingar till elevernas föreställningsvärld och vardag Sammanhang i undervisningen; från helhet till delar Processen och innehållet i fokus

12 High literacy -undervisning Färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också separat i väl strukturerade undervisningssammanhang Förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen Tydliga kopplingar görs mellan ämnen i skolan och ämnen utanför skolan och till elevernas egna erfarenheter och deras erfarenheter från andra lektioner och tidigare erövrade kunskaper Metakognitiva strategier för hur man tänker, hur man planerar och organiserar sitt arbete osv. lärs ut på ett tydligt sätt När eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem vidare in i en ännu djupare förståelse och genererande av ytterligare nya tankar och idéer Judith Langer (1999, 2004)

13 Vygotskijs kreativitetsbegrepp reproduktion kreativitet (kunskapsproduktion, kombinatorisk förmåga) 13

14 Formalisering funktionalisering

15 Den oändligt vackra Prinsessan Badru l-budur

16

17 Legenden om S:t Göran och draken

18 Att bygga upp ordförråd

19 Från form till funktion Från reproduktion till kunskapsproduktion

20

21 Lärares kompetensutveckling Undervisning i och om läsförståelsestrategier Avkodningsstrategier och automatisering av läskoden Kunskaper om high literacy -undervisning (formalisering och funktionalisering i balans) Uppföljning av elevernas läsutveckling Större kunskaper om flerspråkighet, andraspråksinlärning och modersmålets betydelse Specialpedagogik (Pirls, 2006)

22 LÄSNING

23 Hur gör man när man läser? POSTKEYNESIANISM Helordsmetod (ortografisk läsning) Ljudning (fonologisk läsning/grammatisk läsning) Förförståelse Bilden

24 Steg i läsutvecklingen Imitation av läsbeteende (lekläsning) Återberättande med hjälp av minnet och bilder Logografisk helordsläsning Fonologisk läsning = ljudning = avkodning=grammatisk läsning Ortografisk helordsläsning (automatiserad läsning)

25 Resultatet av en undersökning

26 Det räcker inte med avkodningsstrategier! Många barn läser flytande utan engagemang Många barn läser flytande utan att kunna återge det de har läst Många barn vet inte när de förstår eller inte förstår en text Många barn vet inte vad de förväntas begripa när de läser Många barn vet inte att en text förväntas ha en mening

27 - Hur kan vi hjälpa våra elever med detta?

28 Det räcker inte med avkodningsstrategier! METAKOGNITIVA LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER Att bygga mentala scheman: Text till själv Text till text Text till författare Text till världen

29 Att skapa inre bilder Att återberätta Att göra inferenser Att syntetisera Att ställa frågor på olika nivåer Att använda olika hållpunktsstrategier när problem uppstår

30 MELLAN RADERNA. Strategier för en tolkande läsundervisning. Britta Stensson Stensson utgår från Tankens mosaik, men ger exempel utifrån svensk litteratur.

31 TEXTSAMTAL

32 Varför dokumentation av elevers kunskaper? Eleven: För att se sin egen utveckling Läraren: För att kunna planera sin undervisning på rätt nivå och ge eleverna utmaningar Föräldrar: För att kunna stödja sina barn i språkutvecklingen För att man måste: från vt 2006 skriva individuella utvecklingsplaner (IUP) från ht 2008 utforma skriftliga omdömen

33 Summativ eller formativ bedömning? Summativ bedömning Kunskapsbedömning här-och-nu (främst kontroll) Produkten i fokus Läraren bedömer på egen hand Lärande och bedömning skiljs åt Ex. veckans ord Formativ bedömning Fokus på utveckling framåt Främja och diagnostisera lärande Processen i fokus Lärare och elever bedömer tillsammans Ex. portfolio, Nya Språket Lyfter!

34 Uppsala universitet Projektledning Caroline Liberg Projektgrupp Elisabeth Berg Barbro Hagberg-Persson Kerstin Lagrell Majken Sköld Holm Jenny Wiksten Folkeryd

35 Centralt innehåll och kunskapskrav i progression

36 Materialets syfte Materialets syfte är att stödja lärarens bedömning av: Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de båda ämnenas syften och kunskapskrav Elevens förkunskaper och vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet Materialets syfte är dessutom att utifrån kursplanernas centrala innehåll, lyfta fram undervisningens betydelsefulla roll.

37 Materialet består av tre delar Lärarhandledning med observationspunkter och avstämningar Lärarmatriser Observationsschema för Min språkutveckling årskurs 1-6 Till materialet finns även en studiehandledning med diskussionsfrågor & Bedömning>Grundskoleutbildning>årskurs 1-3 eller årskurs 4-6>svenska och svenska som andraspråk

38 Nivåer A B C D E F Innehåll Att ta de första stegen Att känna igen sig i text Att koppla ljud till tecken Observationspunkter A Avstämning A Att gå vidare när läs- och skrivkoden är knäckt Att läsa och förstå och att skriva så andra förstår Att utveckla olika strategier för läsning och skrivning Observationspunkter B Avstämning B Att läsa och skriva för att uppleva och lära Observationspunkter C Avstämning C Att ta nya och stora steg i läs- och skrivutvecklingen Observationspunkter D Avstämning D Att vidareutveckla den språkliga medvetenheten Observationspunkter E Avstämning E Att distansera sig till egna och andras texter och utveckla en kritisk blick Observationspunkter F Avstämning F

39 En röd tråd OLIKA TEXTTYPER/GENRER Berättande Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande

40 Observationsschema Min språkutveckling A Observationspunkter Läsa- skriva A:1 A:4 mot avstämning A Läsa a:1 Jag tycker om att lyssna på högläsning Tala-samtala-lyssna ligger i jordmånen

41 Observationspunkter B:1 B:4, C:1 C:4, D:1 D:3 mot avstämning B, C och D D B C

42 Observationspunkter E:1 E:3, F:1 F:3 mot avstämning E Navigeringssida D B C

43 Varje observationspunkt har följande rubriker: Observationspunkt: Uppmärksamma och notera om eleven: (Preciserar observationspunkten) Undervisningen ger exempelvis utrymme för:...

44 Talet är grunden! Tal, samtal och lyssnande som rör berättande i olika sammanhang och med varierande innehåll. Tal, samtal och lyssnande som rör beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och redogörande situationer.

45 Översikt

46 Exempel: samtala och redogöra Observationspunkt: Eleven anpassar sitt sätt att samtal till olika syften, situationer och mottagare Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilka situationer det är och vilka som lyssnar Uppmärksamma och notera om eleven: varierar sitt sätt att använda språket med anpassning till syfte och sammanhang är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons sätt att resonera och tänka framför egna tankar och motiverar varför man gjort som man gjort håller sig till ämnet i samtalet Upprätthåller till viss del samtalet /upprätthåller samtalet relativt väl / upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor och turas om använder ord och begrepp som passar in i samtalet Förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)

47 Undervisningen ger exempelvis utrymme för att: samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder låta eleverna öva på att ställa frågor som för samtalet vidare associera fritt och individuellt kring ord utifrån ett givet ämne och sedan samtala om ifall orden håller sig inom ämnet arrangera rollspel där eleverna tar olika personers perspektiv arrangera en påhittad situation där eleverna ska återge en och samma händelse till olika mottagare t.ex. till en kompis, till läraren, eller tittare på ett nyhetsprogram på TV träna svenska språkets uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse (ämnet svenska som andraspråk)

48 LÄSA och SKRIVA

49 Exempel: Observationspunkt A:2 läsa Eleven läser både på och mellan raderna vid lärarens högläsning. Jag förstår vad boken handlar om när någon läser för mig.

50 Uppmärksamma och notera om eleven: tar hjälp av bilder, förkunskaper och tidigare erfarenheter för att förstå och tolka en text drar slutsatser utifrån det som är uttryckt i texten drar slutsatser eller gör goda gissningar om det som inte är uttalat i texten

51 Undervisningen ger exempelvis utrymme för att: ha gemensam läsning med samtal om textens innehåll bygga förförståelse genom att t.ex. samtala om textens rubriker och bilder före och under högläsning återberätta delar av handlingen och/eller försöka förutsäga vad som kommer att hända längre fram i texten uttrycka sina inre föreställningar av det lästa genom olika medier, t.ex. musik, rörelse eller bild komma med olika förslag på det som inte direkt uttrycks i text eller bild under gemensam läsning av berättelser med bilder resonera om och hitta på alternativa slut på en berättelse eller saga, t.ex. utifrån en bild

52 Avstämning A Observationspunkter läsa/skriva A:1 A:4 leder till Avstämning A: Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser

53 Avstämning B Observationspunkter läsa/skriva B:1 B:4 leder till Avstämning B: Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning. Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel

54 Observationspunkt c:4, skriva Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre Uppmärksamma och notera om eleven: planerar och organiserar texten, vid behov med hjälp av t. ex. tankekarta skapar en tydlig textstruktur med inledning, huvudinnehåll och avslutning använder stor bokstav, punkt, frågetecken i egna texter ändrar texten efter egen genomläsning bearbetar och ändrar texten efter andras råd

55 Undervisningen ger exempelvis utrymme för att : samtala om hur man kan planera och organisera sitt skrivande samtala om vad det innebär att skriva med egna ord ge respons och bearbeta text, enskilt eller tillsammans med andra laborera med synonymer för att berika språket i texter visa på användningen av olika skiljetecken och andra språkliga normer Visa på användningen av olika skiljetecken och andra språkliga normer läsa texten högt för sig själv eller för andra för att kunna göra förbättringar skriva och redigera text med hjälp av datorn läsa upp och ge respons på egna och andras texter för att se om sammanhang och budskap når fram

56 Avstämning C (möter kunskapskraven i åk.3) Observationspunkter läsa/skriva C:1 C:4 leder till Avstämning C: Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser

57 Avstämning D Observationspunkter läsa/skriva D:1 D:4 leder till Avstämning D: Eleven läser obehindrat med förståelse

58 Det innebär att eleven: läser med flyt, dvs.har en klart och tydligt automatiserad avkodning vid läsning börjar anpassa läsningen till olika slags texter och deras syften börjar använda olika förståelsestrategier för att förstå innehållet sammanfattar och ställer frågor till texter för att få förståelse av det lästa visar förståelse för texters underliggande budskap anknyter till det lästa i samtal och skrivande såväl i samband med läsningen som vid andra tillfällen, samt vid läsning av andra texter känner till skillnaden mellan olika slags texter t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, dikter, recept har fungerande strategier för att lösa problem med avkodning och förståelse och rättar sig själv vid läsning

59 Nytt ht 2012 Observarionspunkter E:1 Läsa E:1 Skriva E:2 Läsa E:2 Skriva Avstämning E E:3 Läsa E:3 Skriva Observarionspunkter F:1 Läsa F:1 Skriva Kravnivåer årskurs 6 F:2 Läsa F:2 Skriva Avstämning F F:3 Läsa F:3 Skriva

60 E:1 Läsa: Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter E:2 Läsa: Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen E:3 Läsa: Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text E:1 Skriva: Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande E:2 Skriva: Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd E:3 Skriva: Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottgare

61 Avstämning E Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text

62 F:1 Läsa: Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt F:2 Läsa: Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning F:3 Läsa: Elever använder kunskaper om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter F:1 Skriva: Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare F:2 Skriva: Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar hjälp av olika hjälpmedel vid skrivande F:3 Skriva: Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd

63 Avstämning F Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form Det innebär att eleven:

64 Kravnivåer årskurs 6 TALA Finns inskrivet i observationspunkter Samtala och Redogöra under rubriken Uppmärksamma och notera om eleven SKRIVA Finns inskrivet i observationspunkter F under rubriken Uppmärksamma och notera om eleven LÄSA Finns inskrivet i avstämning F under rubriken Det innebär att eleven

65 Exempel på kravnivåer OBSERVATIONSPUNKT F:2 SKRIVA Uppmärksamma och notera om eleven: - skriver berättande texter med enkla/utvecklade/välutvecklade gestaltande beskrivningar och enkel/utvecklad/välutvecklad handling - skriver faktatexter med stöd i flera olika källor och texterna innehåller då enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika ord - bearbetar texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt med stöd av andras råd - ger enkla/utvecklade/väl utvecklade omdömen om texters innehåll och form - använder språkliga strategier för att kunna uttrycka sig på sin kognitiva utvecklingsnivå (ämnet svenska som andraspråk)

66 Lärarmatriser: översikter

67 Lärarmatris

68 Lärarmatris

69 Hur kan Nya språket lyfter! användas? Bedömningsstöd för områdena tala/samtala/lyssna, läsa och skriva Underlag för att skriva IUP Underlag för att formulera skriftliga omdömen Hjälp att planera undervisning Underlag för betygsättning höstterminen årskurs 6 (innan nationella proven)

70

71 Innehåll och struktur TVÅ TEMAN Leksaksfabriken (förskoleklass och årskurs 1-2) Detektivbyrån (årskurs 2-3) VARJE TEMA INNEHÅLLER Högläsning med textsamtal Elev- och läraruppdrag

72 Högläsningens funktion Kunskaps- och inspirationskälla till elevuppdragen Modeller för läsförståelse Läsförståelsestrategier: Knyta texten till sina egna erfarenheter Skapa inre bilder Göra förutsägelser Se orsakssamband Dra slutsatser Identifiera huvudbudskapet Sammanfatta innehållet

73 Observationspunkter a och b förskoleklass, årskurs 1-2 DEL I: Högläsning med textsamtal DEL II: Elev- och läraruppdrag

74 Översikt högläsning

75 Nya språket lyfter! Översikt Leksaksfabriken

76 Lärarens högläsning

77 Lärarinstruktioner - högläsning

78 Observationspunkter Nya språket lyfter! A:1 LÄSA Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig Uppmärksamma och notera om eleven: kommenterar eller ställer frågor om innehållet vid högläsning Lyssnar aktivt; uttrycker genom ögonkontakt, minspel eller kommentarer ett engagemang för det lästa eller berättade A:2 LÄSA Eleven läser både på och mellan raderna vid lärarens högläsning Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig Uppmärksamma och notera om eleven: tar hjälp av bilder, förkunskaper och tidigare erfarenheter för att tolka och förstå en text drar slutsatser utifrån det som är uttryckt i texten drar slutsatser eller gör goda gissningar om det som inte är uttalat i texten

79 Elevuppdrag 1: Anställningsintervju

80 Läraruppdrag 1 Centralt innehåll Lgr 11 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Lässtrategier för att förstå och tolka texter Sambandet mellan ljud och bokstav

81 Anställningskontrakt

82 Elevuppdrag: Leksaksfabrikens namn

83 Exempel på breddade elevuppgifter Eleven läser uppdraget på egen hand Eleven skriver och motiverar sitt namnförslag Eleven skriver en önskelista som alla kan läsa Eleven skriver om sina bilder Eleven skriver egna gåtor

84 Elevuppdrag: Hemlig leksak

85 Elevuppdrag: Logga

86 Elevuppdrag: Miljövänliga leksaker

87 Elevuppdrag: Flick- och pojkleksaker

88 Elevuppdrag: Tryckfel

89 Observationspunkter b och c årskurs 2-3 DEL I: Högläsning med textsamtal DEL II: Elev- och läraruppdrag

90 Översikt: Lärarens högläsning I nyaste upplagan utbyggd mot observationspunkter C

91 Högläsning

92 Läraruppdrag: Högläsning

93 Översikt över Detektivbyråns elevuppdrag

94 Elevuppdrag 1: Konstigt meddelande

95 Elevuppdrag: Mystiska saker

96 Elevuppdrag: Efterlysning

97 Elevuppdrag: Fingeravtryck

98 Elevuppdrag: Skriva en deckare

99 Läraruppdrag Centralt innehåll Lgr 11 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden Handstil och att skriva på dator Språkets struktur med stor och liten bokstav och punkt Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning

100 Elevuppdrag: Mysteriet med undulaten

101 Elevuppdrag: Kodat meddelande

102 Elevuppdrag:Rubrikproblem

103 Elevuppdrag: Snatteri

104 forts. Snatteri

105

106 På gång Uppdrag Språklyft 2 TV-redaktionen årskurs 4-6 Observationspunkter D, E och F Färdig vt 2013

107 Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa dem på Devis hängande i klassrummen på Nya Zeeland

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Att bli en sån som läser

Att bli en sån som läser Att bli en sån som läser Örebro Studies in Education 44 CATARINA SCHMIDT Att bli en sån som läser Barns menings- och identitetsskapande genom texter Catarina Schmidt, 2013 Titel: Att bli en sån som läser.

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

En bok du sent ska glömma

En bok du sent ska glömma En bok du sent ska glömma Ett romanprojekt. FANTASY Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 DEL

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

En läsande klass. Träna läsförståelse

En läsande klass. Träna läsförståelse En läsande klass Träna läsförståelse Malin Gonzalez Malin Hugander Malin Jonsson Elisabeth Pettersson Marie Trapp Martin Widmark Insamlingsstiftelsen En läsande klass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martin Widmark

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Anne-Marie Holm Handledare: Torbjørn Lund Master i aksjonslæring Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer