Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8"

Transkript

1 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen och doktor Gunilla Cruce RIS GIR Text: Alf Midholm Foto: Kia Benroth Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Göteborgs Implementering av Riktlinjer

2 Temat för den femte kunskapskonferensen om Nationella Riktliner var Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet). Föreläsare var Agneta Öjehagen, professor i psykosocial forskning och en av de experter som tog fram underlaget till kapitel 8 i Nationella Riktlinjer och Gunilla Cruse, doktor i medicinsk vetenskap och socionom/ kurator i ett integrerat behandlingsteam, som behandlar personer med samsjuklighet. Öjehagen redovisade riktlinjerna, deras bakgrund och underlag och Cruse beskrev hur riktlinjerna kan omsättas i praktiken. Ett stort problem för patienter/klienter med samsjuklighet är att de ofta blir hänvisade till andra vårdgivare. Antingen att de först ska behandlas för sitt missbruk inom beroendevården eller att beroendevården hänvisar till psykiatrin. Klienten hamnar på så vis mellan stolarna. Budskapet från både Öjehagen och Cruse var entydigt missbruk och psykiatrisk sjukdom ska behandlas samtidigt. Omkring 500 personer hade samlats på Draken för att lyssna till föreläsningen, som hölls på två ställen i Västra Götaland. Föreläsarna pekade på svårigheter att få till stånd samtidig behandling av missbruksproblem och psykisk sjukdom. Detta återspeglades tydligt i åhörarnas professionella tillhörighet på Draken-konferensen. Socialtjänsten dominerade som vanligt bland besökarna, men det var många åhörare från beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och psykiatriska mottagningar utanför Göteborg, som ofta också ansvarar för beroendefrågor. Primärvården fanns också på plats. Psykiatrin i Storgöteborg (Psykiatri Östra) hade anmält 9 personer varav 7 från rättspsykiatrin. Staffan Schött, projektledare i RIS, som vi numera är vana att se på scenen, inledde med att berätta att 3250 besökare deltagit i de 5 konferenser som RIS anordnat (inklusive denna). Många har naturligtvis gått på flera föreläsningar. Staffan berättade om kommande utbildningar. Först och främst den sjätte riktlinjeföreläsningen om graviditet och missbruk i november 2009 (se under kalendarium). I början av nästa år kommer RIS att anordna dels en chefsutbildning, dels uppföljning av kompetensstödjarutbildningen. I nuläget ingår alla som utbildades till kompetensstödjare i olika nätverk runt om i Västra Götaland. RIS arbete kommer sedan alltmer att involveras i SKL Sveriges kommuner och landstings- satsning Kunskap till praktik. Bl a ska en 4 dagars basutbildning ges till all personal som kommer i kontakt med missbruks/beroendeproblematik. Till stora delar har basutbildningen samma innehåll som de riktlinjekonferenser som genomförts i Västra Götaland. På något sätt ska man kunna ekvivalera detta, så att man inte behöver gå samma utbildning två gånger för att få intyg på genomgången basutbildning. 1

3 Vad säger riktlinjerna om samsjuklighet? Agneta Öjehagen beskrev bakgrunden till problematiken kring samsjuklighet och gick sedan igenom riktlinjerna. Öjehagen betonade behovet av ett gemensamt språk, att vi förstår begrepp på samma sätt inom sjukvård och socialtjänst. Hon återgav Riktlinjernas definition av samsjuklighet patienter/klienter med psykisk sjukdom, personlighetstörning och samtidigt missbruk och/eller beroende. Missbruk/beroende definieras inom sjukvården i ICD 10 och DSM-IV, emedan socialtjänstens definition av missbruk i SoL/LVM är mindre exakt (Bild 3) Vid samsjuklighet försämras ofta både den fysiska och psykiska problematiken och det finns en överdödlighet hos denna patientgrupp. Beroendeproblematiken å sin sida blir också svårare att hantera. Patienterna söker ofta akut, men avbryter också ofta kontakten. Då ansvaret för den psykiska problematiken åligger sjukvården, medan missbruk/ beroende främst hör till socialtjänsten, missar man ofta det ena eller det andra tillståndet inom respektive organisation. Inte minst beror detta på samverkansproblem. Under 90-talet började detta uppmärksammas alltmer, men är fortfarande ett stort problem (Bild 4) Samsjuklighet kan utvecklas olika och det är inte alltid lätt att veta vad som är hönan och ägget. Beroendetillstånd kan leda till psykisk sjukdom, som t ex haschpsykos. Samtidigt får inte alla haschrökare psykos, det finns uppenbarligen en förhöjd sårbarhet hos vissa personer. Om psykisk störning föregår missbruket, ser man gärna det senare i termer av självmedicinering men egentligen finns det inte så stora belägg för detta. Man kan också tänka sig att respektive problematik har en gemensam grund, som t o m kan vara ärftlig. Allt sedan den stora mentalvårdsreformen, då de stora mentalsjukhusen lades ner, har fokus alltmer kommit på gruppen med samsjuklighet. Öppenvården har inte byggts ut/ formats så att den kan möta behoven hos denna grupp, med följder som svår utslagning, hemlöshet mm (Bild 5) Olika studier visar att samtidig psykisk sjukdom och missbruk/beroende är mycket vanligt. Hur vanligt är det med samsjuklighet? Stora befolkningsstudier har gjorts, främst i USA, som visar påtagligt ökad risk för psykisk sjukdom vid missbruk/beroende (2-4 ggr relativt befolkningen). Bland personer med schizofreni finns missbruksproblem hos nästan 50 %, borderline personlighetsstörning 60 % - jämfört med att knappt 20 % av den totala befolkningen har missbruks/beroendeproblem. Öjehagen refererar här till bl a Kim Mueser, som gästade Göteborg i våras (referat från den föreläsningen finns under dokumentation ). En stor studie, omfattande ca personer som sökte hjälp för missbruk/beroendeproblem, visade att ca 40 % av dem med alkoholproblem och 60 % av dem med drogrelaterad problematik led av depression. Motsvarande siffror för ångestsjukdom var 33 % respektive 43 %. Diagnoserna ställdes ca 4 veckor efter att patienten sökte hjälp och varit fri från alkohol/droger, sjukdomen var alltså inte relaterad till abstinens. Vänder man på problematiken, fann samma forskare att bland patienter som sökte för depression hade 21 % missbruk/beroendeproblem och bland patienter med ångest hade17% problem med alkohol/droger. Bland personer med allvarligare psykisk störning i form av personlighetsstörningar, fann man att 40 % hade 2

4 alkoholberoende och 70 % narkotikaberoende. Här varierar naturligtvis beroendeproblematiken stort i förhållande till typ av personlighetsstörning. I de nordiska länderna finns inte lika stora studier och de som finns visar något olika resultat. Man har t ex studerat livstidsprevalens för psykisk sjukdom (förekomst av psykisk sjukdom under en persons liv) hos personer i behandling för sitt missbruk/beroende. Studierna visade t ex att denna prevalens var 76 % på Island, 48 % i Norge. En studie på 6 svenska LVM-hem visade 52-82% och en studie på danska alkoholmottagningar visade 34 %. Öjehagen visade också att suicidförsök är mycket vanligt hos personer med missbruks/beroendeproblematik, ca 30 % hos personer med alkoholproblem och 39 % hos personer med narkotikaproblem. (Bild 6-12) Agneta Öjehagen gick kort igenom underlagen för riktlinjerna, dvs. de genomgångar av internationella och nationella studier som expertgrupperna gjort. Hur detta arbete gått till och hur evidensen värderas finns bl a beskrivet i reportaget från konferensen om alkohol (konferens 4 med Fredrik Spak). Du hittar det under dokumentation. ( Bild 13-14) Sjukvården har ett ansvar för patientens fysiska och psykiska problem även om patienten har ett missbruk. Socialtjänsten har ett huvudansvar för missbruksvården, men ska kontakta sjukvården vid misstanke om psykisk sjukdom. Ansvaret för missbruks- och beroendevården i Sverige är delat. Sjukvården, psykiatri, primärvård ansvarar för abstinensbehandling, läkemedelsassisterad behandling, somatiska problem samt bedömning och behandling av psykisk störning OCKSÅ vid missbruk och beroende. (HSL 3). Socialtjänsten har ett grundläggande ansvar för att hjälpa personer med missbruk och beroende (Sol 9) och har också ett ansvar för initiativ till samverkan. SiS (Statens institutionsstyrelse) har ansvaret för vård enligt LVM. Riktlinjerna berör områdena identifikation och bedömning av samsjuklighet, samordning av behandling och behandlingsmetoder vid samsjuklighet. Riktlinjerna säger t ex att socialtjänsten omgående ska ta kontakt med hälso- och sjukvården, när en klient med missbruksproblem misstänks ha psykisk sjukdom. Primärvård och psykiatrisk vård har ansvar att bedöma och behandla det psykiatriska tillståndet. Bedömningen bör ske snarast möjligt, men det krävs att patienten varit nykter/drogfri 1-4 veckor. Ju längre tid, ju säkrare diagnos. När personer söker för psykisk sjukdom, ska sjukvården söka identifiera förekomst av samtidigt missbruk/beroendeproblematik och samverka för att de olika tillstånden ska behandlas samtidigt. Vissa akuta insatser kan naturligtvis behöva göras först. Även riskbruk ökar de negativa konsekvenser för de psykiska problemen, därför bör sjukvården använda screeningsinstrument som AUDIT och DUDIT. Kort rådgivning som behandling vid lätta till medelsvåra alkohol/drogproblem har visat god effekt både inom somatisk vård och psykiatri. Samordningen av insatser som rekommenderas betyder att man inte får vänta på att det ena eller det andra tillståndet ska behandlas klart innan det andra behandlas, dvs. behandlingen får inte fördröjas. Detta markeras tydligt i riktlinjerna. Dessa riktlinjer vilar inte på evidensbedömning av samma slag som olika metodgenomgångar, utan mer på beprövad erfarenhet. 3

5 (Bild 15-20) Efter att riktlinjerna publicerats har kunskapen om olika samverkansmodeller ökat. De modeller som används i USA vid svåra psykiska störningar och beroende är främst integrerade team (ACT-team/ assertive community treatment) och den mindre intensiva case management. Psykiatrireformen i Sverige förordade samordnad vårdplanering och behandlingsteam vid svåra psykiska störningar och beroende. Även konsultation mellan verksamheter (socialtjänst, primärvård, psykiatri, beroendevård, kriminalvård) nämns. Integrerade team (ACT) innebär att man samlar all kompetens som behövs i vården, som ofta ges dygnet runt. I teamet finns alltid en ansvarig för den enskilde patienten och man har sällan ansvar för fler än 10 patienter. Arbetet har fokus på hur missbruket och den psykiska sjukdomen påverkar varandra, man försöker motivera till avhållsamhet från alkohol/droger, men förväntar sig inte omedelbar nykterhet/drogfrihet. Behandlingen innefattar hög grad av kontinuitet och länkas ofta till boendestöd, aktiviteter/sysselsättning, nätverksarbete mm I de riktlinjer för behandling vid schizofreni, som kom 2009, refereras till 25 studier, vilket är ganska tunt underlag. Både vad gäller integrerade team och intensiv case management fann man att underlagen var otillräckliga för att bedöma effekt på missbruk. Man kunde inte se att någon av metoderna minskade avbrott i behandlingen för gruppen med samsjuklighet. Dessa riktlinjer beskriver främst effekter av behandling vid psykos, där det inte finns missbruk samtidigt. Man kan se att integrerade team minskar vårdtider och inläggningar och ger färre avbrott i behandling. Fler får eget boende, arbete, färre är hemlösa och generellt minskar patienternas symtom. Man har också studerat mindre intensiv case management. Där finns inte lika positiva resultat, fler är kvar i vården, inläggningarna ökade och man fann inga kliniska eller sociala förbättringar. Förmodligen beror detta på att det inte funnits resurser att samordna insatser. Case management har studerats vid enbart missbruk/beroende och här har man funnit viss 4

6 evidens för förbättringar, särskilt om manualen för metoden följts. En studie kunde t ex visa på minskat heroinmissbruk. Inom ramen för psykiatrireformen har olika samverkansformer provats. En studie av samtidig svår psykisk sjukdom och missbruk/beroende, omfattande 358 patienter, där 2/3 hade alkoholberoende och 1/3 narkotikaberoende, beskriver samverkan i integrerade team respektive vårdplaneringsteam. Skillnaden här var att patienten hörde till de integrerade teamen, de kunde möta de flesta av patientens behov, medan vårdplaneringsteamen byggde på samverkan av olika myndigheters insatser. Dessa skedde med hjälp av en koordinator. Uppföljning skedde efter 5 år. Man fann att samverkan måste vara väl förankrad i organisationen, i avtal, rutiner mm. Inte minst gäller detta det ekonomiska ansvaret för olika insatser. Man kunde inte se skillnader i resultat mellan de olika vårdformerna. Hälften av patienterna hade efter 5 år inget missbruk/beroende. Det fanns en 8 gånger förhöjd dödlighet. Stödbehovet fanns kvar, men hade minskat. En tredje modell är konsultation mellan verksamheter, där huvudansvaret läggs på någon verksamhet, beroende på bedömning av problemtyngd i missbruket/ den psykiska störningen. Vanligtvis är problemet var huvudansvaret ska ligga. ( Bild 21 29) Det finns svårigheter att utvärdera resultaten vid behandling av samsjuklighet, eftersom så många olika faktorer spelar in; missbruket, patientens psykiska störning, nätverket, behandlingsmetoden och andra insatser, samordningsformen. En samordningsmodell kan t ex utvärderas och jämföras med en behandlingsmodell utan samordningsinsats. (Bild 30) Studier av effekter av behandlingsmetoder vid samsjuklighet visar - psykofarmakologisk behandling av den psykiska sjukdomen ger effekt på denna, men inte på missbruket. Det behövs alltså något annat för att behandla missbruket - läkemedelsbehandling av missbruket/beroendet är dåligt studerat, men det finns inget som talar emot användningen av t ex Campral eller Revia vid samsjuklighet - Vissa specifika metoder som t ex MI har utvärderats i några få studier och i dessa kan man se effekter på missbruket - de metoder som har evidens vid enbart beroende eller psykisk sjukdom kan användas även vid samsjuklighet. Vid missbruk/beroende kännetecknas dessa bl a av fokus på missbruket, klar struktur och väldefinierade insatser 5

7 En annan stor översikt, som kom samtidigt som riktlinjerna, kom fram till ungefär samma resultat: - de effektiva behandlingar som finns vid psykisk sjukdom respektive missbruk/beroende fungerar också vid samsjuklighet -effekten av behandling i integrerade team är fortfarande oklar 2008 kom en stor Cochrane-studie över behandling vid svår psykisk störning och missbruk/beroende, innefattande 25 RCT-studier. Kognitiv beteendeterapi, MI, färdighetsträning och 12-stegsbehandling studerades och ingen visade påtagligt bättre effekt än sedvanlig behandling. Även här påtalades problem vid jämförelser; bortfall, olika patientkarakteristika, vårdform, otrohet mot vårdprogram mm. Många fler studier behövs. (Bild 31-35) Våra grannar i Norge kommer att ge ut riktlinjer på området samsjuklighet nästa år. I dessa konstaterar man att evidensen för olika insatser är ganska låg. Man rekommenderar ändå att MI och KBT ska kunna erbjudas. För patienter som har instabil psykisk sjukdom och missbruk/beroende och som inte förbättras i öppenvård rekommenderas institutionsbehandling. Integrerade team rekommenderas när andra vårdformer inte fungerar. ( Bild 36) Sammanfattningsvis betonar Öjehagen vikten av snabb diagnos och samtidig behandling av missbruket och den psykiska störningen. Behandlingen ska samordnas. Om man använder integrerade team har den s.k. ACTmodellen visat effekt. Case management har däremot inte visat effekt. Man ska använda de metoder som finns/ fungerar för respektive psykisk störning och missbruk/beroende, som t ex kognitiv behandling och MI vid enklare missbruksproblem. Det behövs långa perspektiv i behandlingen. Det behövs också mycket mer forskning på området och fler studier är på väg. (Bild 37) Nationell psykiatrisamordning 2007 gjorde en kartläggning av 64 olika verksamheter för personer med samsjuklighet, dessa finns återgivna i en bok, en slags katalog av erfarenheter. Slutsatserna var att samverkan måste ske på alla nivåer politiskt, administrativt, verksamhetsmässigt. Samverkan ska ske inom tydliga ramar och baseras på formella beslut och avtal, utföras i en formell struktur och kopplas till ekonomiskt ansvar. Samverkan måste accepteras av dem som ska samverka. Särskilt svårt är det att upprätthålla samverkan kring utåtagerande personer. (Bild 38) Psykiatrin liksom primärvården behöver bli bättre på att upptäcka riskbruk, missbruk och beroende, för att kunna sätta in behandling som t ex Motiverande intervju och/eller samverka med socialtjänsten kring problematiken. Men detta görs alltför sällan, MI används t ex sparsamt inom psykiatrin. Screening av patienter för att upptäcka skadligt bruk av alkohol/narkotika görs inte, trots att man t ex vet att mellan % av patienter på en psykosenhet har skadligt bruk av alkohol/narkotika. Upptäcker man riskbruk/missbruk kan man förebygga att det får negativ inverkan på psykossjukdomen. Under den andra delen av konferensen berättade Gunilla Cruse om hur POM-teamet i Lund arbetade med identifikation, utredning/bedömning av riskbruk/missbruk och integrerad behandling av samsjuklighet. I Lund gjorde man en studie för att undersöka riskbruk av alkohol, narkotika och cigaretter bland patienter med psykossjukdom, följa upp 6

8 hur dessa vanor utvecklades under 1½ år och även relatera det man fann till ålder och kön. Den metod man använde var att tillfråga alla patienter vid en psykosklinik om deras alkohol/drog- och tobaksvanor med hjälp av tre olika frågeformulär. Personal/ kontaktpersoner hjälpte till och feed-back gavs till ansvarig psykiater. Formulären var AUDIT, DUDIT och FTND och syftet var att bestämma grad av missbruk/beroende och lämpliga insatser i förhållande till detta. Här följde man gängse manualer. Under de tre månader man screenade patienter deltog 241 patienter av 374 möjliga, ungefär lika många män som kvinnor, merparten (70 %) med diagnosen schizofreni. Medelåldern var 45 år. De som inte deltog skilde sig inte från undersökningsgruppen avseende kön, ålder, diagnos. Man fann att riskbruk av alkohol fanns hos 22 % av männen och 13 % av kvinnorna, beroende hos 4 % respektive 3 %. Dessa siffror är ungefär samma som hos normalbefolkningen. Riskpoäng på DUDIT, dvs. narkotiska preparat, var mycket högre än hos normalbefolkningen. 5 % av männen och 14 % av kvinnorna fick riskpoäng här. Dudit omfattar förutom illegal narkotika också läkemedel som missbrukas, dvs. inte tas enlig ordination. Ca hälften av patienterna var rökare, också här långt fler än hos normalbefolkningen, ca 25 % var svårt beroende av nikotin. Efter 1½ år gjordes en uppföljning, där ca 4/5 av patienterna deltog. Alkohol- och nikotinproblemen kvartstod nästan oförändrade, emedan narkotikabruket halverats. Studien påvisade lägre grad av riskbruk/missbruk än andra studier från andra länder. Kanske berodde detta på att kontaktpersoner användes som intervjuare. De mått/gränsvärden som använts för skadligt bruk är samma som man brukar använda. Detta kanske inte är helt rättvist, gruppen psykossjuka är sårbara, så kanske gränserna för riskbruk mm skulle vara lägre. Andra studier som gjorts inom psykiatrin, främst på patienter med ångest/depressionsdiagnos, har visat att upp mot 25 % har problem med alkohol. Kort rådgivning har här visat positiv effekt. Psykiatrin behöver bli mycket bättre på att använda screeninginstrument de fungerar bra även på psykiatrins patienter. (Bild 1-22) Man kan också vända på problemet. En stor grupp av klienter med missbruk/beroendeproblematik inom socialtjänsten lider av psykisk sjukdom, som inte behandlas. Även här är det viktigt med upptäckt och insatser och det finns olika instrument man kan använda ( MATE, Mini). Sedan ska psykiatrin kopplas in för diagnos och behandling. Psykiatrin har dock visat sig ovillig att ta emot dessa patienter. I Lund kunde man t ex se att psykiatrin krävde att patienten skulle uppvisa en längre tids nykterhet/drogfrihet innan man tog emot dem. 7

9 I Lund startades då ett team PM-teamet som skulle utreda och bedöma samsjuklighet. Teamet bestod av läkare, psykolog, socionom och sekreterare. Förutom att utreda problemen skulle teamet initiera samordnad behandling, detta skedde genom nätverksmöten där utredningen presenterades. Remisser kom från olika håll socialtjänst - som stod för 2/3 -, beroendevård, primärvård, kriminalvård. I remissen ingick en genomgång av journal och intervju med patienten, bl a togs patientens motiv för deltagande upp. Själva utredningen bestod sedan av ASI och social, medicinsk och psykologisk utredning. Man tittade på patientens sjukdomshistoria och allt utmynnade i en diagnos/ bedömning och behovsbeskrivning. Denna presenterades på ett nätverksmöte med patient,/klient, närstående och alla inblandade myndigheter. På dessa möten fanns tid för reflektion och de skulle leda till en handlingsplan. Pilotprojektets resultat visar att klienterna/patienterna hade en mängd olika diagnoser och beroendetillstånd. Ingen led av schizofreni, förmodligen fick denna patientgrupp behandling av psykiatrin. Guppen utan psykisk störning var mycket liten. Vid utvärderingen menade patienterna att de fått bättre förståelse för sina problem och att man kunnat göra mera realistiska planer. Detta ledde till att de i högre grad fick rätt behandling och att olika aktörer samarbetar. Patienterna förstod mer om sig själva, fick större självkännedom. Formen för nätverksmöte ansåg de vara bra, att mötet speglade en helhetssyn på problemen. Några var missnöjda med att PM-teamet inte kunde erbjuda behandling. Remittenterna var nöjda med att utredningstiden var kort och arbetet kostnadseffektivt. PM-teamet arbetade uppsökande och detta bidrog till att det fungerade bra. Det var positivt med en samlad bedömning och att vägar in till psykiatrin öppnades upp. Nätverksmötet var en mycket god samverkansform, där alla kom till tals och klientens/patientens behov kom i centrum. Även remittenterna saknade i viss mån möjligheten till behandling. Om någon aktör saknades på nätverksmötet var det negativt. Ytterligare möten, minst ett till, hade behövts. PM teamet var ett exempel på koordination av samarbetet. Andra former är konsultation - där en verksamhet behåller ansvaret för behandlingen - och integration, där alla insatser sköts inom t ex ett team. (Bild 23-31) Gunilla använde sista delen av sin föreläsning till att beskriva arbetet inom det s.k. POM-teamet (psykos- och missbruksteamet), som drivs gemensamt av psykiatrin/region Skåne och socialtjänsten i Lund sedan Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator och socialrådgivare. Teamet är ett slags ACT-team, men har inte öppet 24 timmar om dygnet. På kvällar och helger finns telefonsvarare, dit patienten kan ringa och prata in och som håller problemen tills man kan få kontakt med patienten. Efterfrågan har varit stor på teamets tjänster, man har hitintills fått ca 90 remisser. Teamet har varit strikta med intagningen, det ska finnas både psykos och missbruk/beroende. Från början togs 25 patienter in och allteftersom har man sedan tagit in nya efter att platser blir lediga. Flertalet har psykos och alkohol- eller blandmissbruk. Det är mest män, bara 1/5 är kvinnor. 8

10 Utmärkande för POM-teamets patienter var att det var svängdörrspatienter, att vården var otillräcklig och inte kunde upprätthålla kontakten med dem. Teamet har till viss del arbetat uppsökande för att nå patienterna. Tanken med teamet är att integrera behandlingsinsatserna och skräddarsy dem efter individens behov och önskningar. Man har därför valt att inte ha ett fastställt behandlingsprogram. Man strävar efter hög tillgänglighet, patienter kan t ex komma spontant. De kan närvara varje dag eller kanske bara någon dag i veckan. Teamet har beredskap att agera snabbt på signaler från patienten, att hon/han t ex börjar få psykotiska symtom. Ambitionen är att familjen/nätverket involveras, men det sker ändå ganska sällan. Patienterna avkrävs inte nykterhet/drogfrihet, man ser dessa problem i ett längre perspektiv. För många kan det dröja 5-6 år innan man slutar missbruka, ofta behöver man hitta något annat att göra, andra relationer, annan mening i livet. Ambitionen är att missbruket ska minska och många patienter upplever deltagandet i sig som motivation att sluta med/skära ner på alkohol/droger. Vid djupintervjuer med 8 patienter upplevde många negativa konsekvenser av missbruket, men förknippade samtidigt alkohol/droger med avslappning och lust och tillhörighet. Med hjälp av alkohol/droger bröt de sin isolering, fick vara med i någon slags gemenskap med andra. Det är mer attraktivt att se sig som missbrukare än att ha en identitet som psykiskt sjuk. När man lägger av med missbruket uppstår ofta skuld- och skamkänslor, man blir sårbar. Man får inte glömma att dessa personer också är mer sköra i sin person. Abstinens kan leda till psykossymtom och ibland kan inläggning behövas. Patienterna har genomgående dåliga erfarenheter av och låg tilltro till vården. Ibland förstärks dessa erfarenheter av t ex paranoida idéer. Alliansen mellan behandlare och patient blir mycket viktig, att patienten får se att personalen är pålitlig och tar honom på allvar. Psykofarmaka är en del av behandlingen. Medicineringen sköts ganska flexibelt och i pågående dialog med läkaren. Man kan t ex ge mediciner polikliniskt, som normalt bara ges till inlagda patienter. 9

11 Huvuddelen av arbetet är färdighetsträning, habilitering, boendestöd mm. Sociala stödinsatser sker parallellt boende, ekonomisk sanering, sysselsättning, fritid, här används de resurser som finns Alla har egna lägenheter eller stödboende. Man använder vissa program för problemlösningsträning. Förhållningssättet är pedagogiskt, syftar till träning av färdigheter. Detta gäller även t ex utbildningsinsatser för anhöriga. Insiktsbetonad psykoterapi finns inte med i behandlingen. Patientgruppen har ofta dålig fysisk hälsa och de är bekymrade över detta, rädda att dö. Hälsokontroller erbjuds och man hjälper till med remisser till andra delar av sjukvården. En del av insatserna handlar om att ändra vanor, t ex minska på/ sluta med rökning, börja motionera, äta bättre. Vissa deltar i motionsaktiviteter som stavgång. Teamet har nu varit i gång i snart 8 år. Till viss del är det idag nya patienter, men en del har varit med från början. Ingen skrivs ut mot sin vilja. Blir det fullt och långa väntetider är det bättre att starta ett nytt team. Detta understöds också av de 10-årsuppföljningar som gjorts av andra ACT-team. (Bild 32-38) Efter två år kunde POM-teamet se att patienterna stannade kvar i behandlingen, några fullföljde också behandlingen. Missbruket blev mindre och den sociala funktionen förbättrades något, men de psykiska symtomen kvarstod. Antalet vårddygn i slutenvård minskade till hälften, vilket innebär att behandlingen är kostnafseffektiv trots den relativt stora personalinsatsen. Även anhöriga och samverkanspartners var mycket positiva till teamets insatser. Teamets arbete ledde också till att sjukvård och socialtjänst samverkade bättre även i övrigt. Teamet är nu en del av ordinarie verksamhet. De har t ex en sviktplats på en akutpsykiatrisk avdelning, där POM-teamets läkare sköter inläggningen. Året efter utvärderingen fick POM-tealet vårdens stora kvalitetspris för sina insatser. Psykiatrin har aldrig fått detta pris tidigare (Bild 39-42) Gunilla summerar sin föreläsning: -Riskbruk/missbruk ska identifieras inom psykiatrin och psykisk sjukdom inom socialtjänsten. - samsjuklighet ska utredas - samordning av insatser ska ske vid samsjuklighet Text: Alf Midholm Foto: Kia Benroth 10

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Det är mitt hem Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bild och illustrationer är skyddade

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer