vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum Exel Arena, Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå"

Transkript

1 EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum /15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande: Norrbotten: 79 Västerbotten: 168 Mittnorrland: 62 Mittsverige: 57 Västsverige: 32 Sydöstsverige: 18 Sydsverige: 27 Övriga: 12 1 Inledning, årsmötets öppnande, parentation samt information EFS styrelseordförande Stefan Svensson hälsar ombuden välkomna, förklarar årsmötet 2015 öppnat, samt noterar att årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt. Missionsföreståndaren håller parentation över följande centralt anställda och pensionerade präster/pastorer i EFStjänst som avlidit sedan förra årsmötet: Anna Pettersson (avled ) Ingvar Nilsson (avled ) Margareta Larsson (avled ) Lilly Abrahamsson (avled ) Inger Löfgren (avled ) Kurt Åberg (avled ) Hjalmar Olsson (avled ) Inge Rönnbäck (avled ) Maria Gerhardsson (avled ) Harry Lundeborg (avled ) Enligt årsredogörelsen har sju medarbetare avlidit under Stefan Svensson informerar om gällande regler för yttrandeoch rösträtt. 2 Presidium att välja följande presidium: Sven Ivar Lidström, ordförande Anita Lundqvist, vice ordförande Mona Edsinger, sekreterare 1

2 Ordförande lämnar allmän information kring mötesordningen samt information om att det inkommit en ytterligare nominering av kandidater till styrelsen utöver valberedningens förslag. 3 Justering 4 Dagordning samt information 5 Fastställande av röstlängd 6 Val av rösträknare att utse Elisabeth Grönlund och Hans Sjölander till justerare, med Roland Wiklund och Kurt- Lennart Eriksson som ersättare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll. att godkänna den föreslagna föredragningslistan Årsmötet fastställer röstlängden till 455 personer. att antalet rösträknare skall vara tolv. att till rösträknare utse: Anders Pettersson (Norrbotten) Curth Johansson (Norrbotten) Eva S Bäckström (Västerbotten) Christina Bjerle-Johansson (Västerbotten) Margareta Nordlund (Mittnorrland) Maria Ojalainen (Mittsverige) Bodil Sandin (Mittsverige) Olof Abrahamsson (Västsverige) Eva Johansson (Västsverige) Paul Månsson (Sydöstsverige) Christer Caesar (Sydsverige) Jan Ebefeldt (Sydsverige) att till sammankallande utse Christer Caesar 7 a) Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2014 Tin Mörk och Erik Johansson, nationell respektive internationell missionssekreterare för EFS, lyfter fram särskilda händelser i EFS centrala arbete under verksamhetsåret att lägga verksamhetsberättelsen för 2014 till handlingarna. 2

3 7 b) Uppföljning av beslut från årsmötet c) Ekonomisk redogörelse Missionsföreståndare Stefan Holmström informerar om hur motionerna Avskaffa den orättvisa trappan i föreningsavgiften och Stärk invandrar- och flyktingarbetet i EFS har behandlats under året. Ekonomichef Annika W Gunnarsson redogör för det ekonomiska utfallet Årets resultat enligt de nya redovisningsreglerna i K3 uppgick till -0,5 Mkr (föregående år 4,1 Mkr) och förändringen av balanserat kapital -1,0 Mkr (föregående år 1,4 Mkr). Föreningens totala intäkter uppgick till 46,5 Mkr (föregående år 50,5 Mkr). Intäkten av gåvor, såsom den definieras i redovisningsreglerna i K3, uppgick till 25,2 Mkr inklusive gåvor till Johannelund. I praktiken uppgick däremot de insamlade gåvorna under året till 28,7 Mkr, vilket är en ökning mot föregående års 26,0 Mkr. Testamentsmedel uppgick till 2,9 Mkr (föregående år 6,2 Mkr). Föreningens totala kostnader uppgick till 47,1 Mkr, en ökning från föregående års 46,6 Mkr, men under de budgeterade 49,2 Mkr. Det egna kapitalet uppgick efter verksamhetsåret till 20,9 Mkr, att jämföra med 18,2 Mkr vid årets ingång. Av kapitalet är dock 14,2 Mkr bundet till specifika ändamål (10,5 Mkr föregående år). Dispositionsfonden för testamenten har under året överförts till det fria egna kapitalet som vid årets slut uppgick till 6,7 Mkr, jämfört med föregående år då det uppgick till 7,7 Mkr. 1 person yttrar sig med anledning av den ekonomiska redogörelsen att lägga årsredovisningen för 2014 till handlingarna. 8 Revisionsberättelse Revisor Ulf Jonsson föredrar revisorernas berättelse till årsmötet i EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

4 9 a) Fastställande av resultat- och balansräkning 9 b) Hantering av resultat för Ansvarsfrihet att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december att godkänna styrelsens förslag till disposition av 2014 års resultat. att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år Val av styrelse Ordföranden informerar om valproceduren. I tur att avgå är följande ledamöter: Kenneth Ferm Bengt Gustavsson Jan-Olof Hedström Eva Lenberg Erik Swedberg - ej till förfogande för omval - till förfogande för omval - ej till förfogande för omval - ej till förfogande för omval - ej till förfogande för omval Valberedningens representant Hans Nordin presenterar valberedningens arbete och kandidater. Följande förslag föreligger från valberedningen: Maria Andersson, musiklärare, Vidsel LarsOlov Eriksson, docent/högskolelektor, Uppsala Bengt Gustavsson, begravningsentreprenör, Västerås Lillemor Persson, lärare, Örkelljunga Per-Anders Wiklund, egenföretagare, Örnsköldsvik Ytterligare nominerad kandidat inom angiven tidsram är Reine Toth, präst, Färingsö. att tidsbegränsa pläderingstiden för kandidater till 1 minut. 21 personer yttrar sig för att plädera för en eller flera kandidater. Ordföranden förklarar pläderingstiden avslutad. Valet förrättas, ordföranden förklarar röstningen avslutad och rösträkning tar vid. 4

5 11 forts Val av styrelse Ordföranden tillkännager resultatet av styrelsevalet efter att rösträkningen avslutats. Vid valet lämnades 443 röstsedlar varav 441 förklarades giltiga. Röstningen utfaller enligt följande: Maria Andersson 424 LarsOlov Eriksson 376 Bengt Gustavsson 290 Lillemor Persson 392 Reine Toth 326 Per-Anders Wiklund 339 Maria Andersson, LarsOlov Eriksson, Lillemor Persson, Reine Toth och Per-Anders Wiklund väljs för en period av tre år. Styrelsen består efter valet av följande 15 ledamöter: Musiklärare Maria Andersson Ekonomichef Tomas Andersson Universitetslektor Krister Bredmar Affärsutvecklare Robert Campbell-Sjödin Docent/högskolelektor LarsOlov Eriksson F.d. diakon Birgit Hedman Församlingsherde Lars Häggberg Barnmorska Barbro Jonsson Högskolelektor Klas Lundström Präst och utvecklingskonsulent Henrik Näslund Lärare Lillemor Persson Präst Reine Toth Läkare Maria Stenman Folkhögskolerektor Stefan Svensson Egenföretagare Per-Anders Wiklund 12 Verksamhetsplan 2016 Missionsföreståndare Stefan Holmström presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för EFS centrala nivå att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för Rambudget 2016 Ekonomichef Annika W Gunnarsson presenterar styrelsens förslag till rambudget för Gåvor till EFS budgeteras till 28 Mkr (en ökning med 1,5 Mkr jämfört med gåvomedelsbudget 2015), med motiveringen att vi kommer att se effekter av den nya 5

6 insamlingsstrategin under Nivån för testamentsgåvor, föreningsavgift och bidraget från Svenska kyrkan ligger oförändrat. Det finansiella nettot budgeteras med ett överskott på 0,3 Mkr. Detta, tillsammans med en del av ökningen av gåvor, ger en utökad ram på 0,8 Mkr som inte är fördelad på avdelningsnivå i rambudget, utan fördelas sedan i detaljbudgeten för Kostnaderna uppgår till 29,4 Mkr vilket är en ökning med 0,9 Mkr från 2015 och utgörs till största delen av avtalsenlig löneökning inklusive sociala avgifter. Rambudgeten ger ett resultat på 1,0 Mkr och en förändring av balanserat kapital på 0,9 Mkr. 1 person yttrar sig med anleding av styrelsens förslag till rambudget för att anta styrelsens förslag till rambudget för 2016 Årsmötet ajournerar sig för ett bönepass och därefter för lunch. Konferenskollekt bärs fram till sång av psalm Behandling av inkomna motioner utöver stadgemotioner a) Titeländring för missionsföreståndaren Motionen Titeländring för missionsföreståndaren presenteras. Birgit Hedman redogör för styrelsens yttrande över motionen. 1 person yttrar sig med anledning av motionen. att i enlighet med styrelsens yttrande avslå motionen. b) EFS behöver ett namnbyte Hannes Sandahl presenterar motionen EFS behöver ett namnbyte. Maria Stenman redogör för styrelsens yttrande över motionen. 5 personer yttrar sig med anledning av motionen. att i enlighet med styrelsens yttrande avslå motionen. 6

7 c) Möjligheten för missionsföreningar att bilda icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan Carl-Olof Strand presenterar motionen Möjligheten för missionsföreningar att bilda icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan. Lars Häggberg redogör för styrelsens yttrande över motionen. 3 personer yttrar sig med anledningen av motionen. i enlighet med styrelsens yttrande att motionärernas önskan i det första yrkandet bejakas på så sätt att den principiella tanken prövas i samarbetsrådet Svenska kyrkan EFS att frågan om Hammarbykyrkan som en pilotförsamling tas upp om och när situationen medger det att motionen på detta sätt anses besvarad. d) Hjälp oss driva förening utarbeta ett underlag för att utbilda styrelser Malin Söderstjerna presenterar motionen Hjälp oss driva förening utarbeta ett underlag för att utbilda styrelser. Klas Lundström redogör för styrelsens yttrande över motionen. 2 personer yttrar sig med anledning av motionen. att i enlighet med styrelsens yttrande bifalla motionen. 15 Behandling av styrelsens stadgepropositioner a) Minskning av antal ledamöter i EFS styrelse Stefan Svensson presenterar styrelsens proposition Minskning av antal ledamöter i EFS styrelse. 4 personer yttrar sig med anledningen av propositionen. Göran Landewall inkommer med tilläggsyrkandet: årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda på vilket sätt styrelsearbetet ska förändras. att minska styrelsens storlek genom att i EFS stadgar 6.1 ändra formuleringen 15 ledamöter till 12 ledamöter. att i anslutning till förändringen av 6.1 i stadgarna även ändra i 6.4 till följande: Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet och är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. För giltigt beslut krävs alltid bifall av minst sex ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. 7

8 att genomföra minskningen successivt med 1 ledamot per år från och med årsmötet 2016 att uppdra åt styrelsen att utreda på vilket sätt arbetet ska förändras. Ordförande konstaterar att beslutet är fattat med mer än 2/3 majoritet och att ärendet kommer upp till ett andra beslut vid årsmötet b) Revision av EFS stadgar gällande medlemsrapportering Henrik Näslund presenterar styrelsens proposition Revision av EFS stadgar gällande medlemsrapportering. 1 person yttrar sig med anledning av propositionen. att bifalla förslaget Ordförande konstaterar att beslutet är fattat med mer än 2/3 majoritet och att ärendet kommer upp till ett andra beslut vid årsmötet Behandling av inkomna stadgemotioner a) Medlemsbegreppet i EFS Sven Ivar Lidström presenterer motionen Medlemsbegreppet i EFS, och yrkar bifall till styrelsens yttrande. i enlighet med styrelsens yttrande att motionen anses vara besvarad i och med den tidigare bifallna stadgepropositionen om medlemsrapportering. b) Representation vid EFS årsmöte Sven Ivar Lidström presenterar motionen Representation vid EFS årsmöte. Bengt Gustavsson redogör för styrelsens yttrande över motionen. 4 personer yttrar sig med anledning av motionen. efter genomförd votering att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett stadgeändringsförslag där en förenings antal ombud till EFS årsmöte enbart grundas på antalet direkta medlemmar. 8

9 17 Val av revisorer att välja Ulf Jonsson, Sven E Johansson och auktoriserade revisorn Marianne Fredriksson Stohr till revisorer för räkenskapsåret att välja Per Ericson, Ulf Perbo och auktoriserade revisorn Frida Gårdenknut till revisorssuppleanter för räkenskapsåret Val av valberedning Årsmötets ordförande föredrar distriktens förslag till ny valberedning och informerar om att valberedningen inom sig utser ordförande. 1 person yttrar sig med anledning av förslag till ny valberedning. att till valberedning för 2015/2016 välja följande personer: Per Pettersson, Norrbotten Karin Paulsson, Västerbotten Jonas Hägglund, Mittnorrland Margareta Eriksson, Mittsverige Gustaf Hansson, Västsverige Lars Harrysson, Sydöstsverige Claes Vetterlein, Sydsverige att till personliga suppleanter för 2015/2016 välja: Ragnhild Sandström, Norrbotten Lars-Martin Lund, Västerbotten Hans Nordin, Mittnorrland Per-Olov Berglund, Mittsverige Olof Abrahamsson, Västsverige Birgitta Eriksson, Sydöstsverige Rey Råwall, Sydsverige 19 Telegram och hälsningar Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar från årsmötet sänds till: 1. Konungen och drottningen. 2. Statsministern. 3. Kyrkomötet. 4. Ärkebiskopen 9

10 Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar har sänts till: Kyrkorna i Etiopien, Tanzania, Eritrea, Indien och Malawi, de utländska organisationerna Sat-7, Win Souls for God och Hope for Children, CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq) och Operation Mercy, samt till de svenska samfunden och organisationerna Svenska Alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Pingst fria församlingar i samverkan och Evangelisk Luthersk Mission. Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar har inkommit till årsmötet från: Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges Kristna Råd. Salt framför också en hälsning från sitt årsmöte den 15 maj via sin styrelseordförande Charlotte Erdtman. Årsmötet tar emot hälsningarna. 20 Tack Missionsföreståndaren tackar ombud, värddistrikt, programoch styrgrupp för konferensen, de som ansvarat för lokala arbetsgrupper samt lokala missionsföreningar och alla som ställt upp i olika uppdrag och tjänster före, under och efter konferensen. Ordförande tackar medarbetare, centralt anställda och styrelsen. Missionsföreståndaren tackar pensionerade medarbetare. Styrelsens ordförande Stefan Svensson och missionsföreståndaren tackar de avgående styrelseledamöterna som finns på plats: Bengt Gustavsson och Eva Lenberg. Tackhälsningar skickas till Kenneth Ferm, Jan-Olof Hedström och Erik Swedberg. Vice ordföranden Anita Lundqvist leder årsmötet i bön för den nya styrelsen. Vice ordförande tackar årsmötets ordförande Sven Ivar Lidström. Distriktsföreståndare Margareta Westin Olsson och distriktsordförande Lars-Olov Samuelsson hälsar välkomna till årskonferens 5-8 maj 2016 i Mittsverige. 21 Avslutning Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 10

11 Vid protokollet Mona Edsinger Justeras Sven Ivar Lidström ordförande 1-14, Anita Lundqvist ordförande Elisabeth Grönlund justerare Hans Sjölander justerare Färdigjusterat

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012 - Protokoll Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 2.1 Ordförande och två vice ordförande 2.2 Två protokollssekreterare

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer