Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa"

Transkript

1 Referat av föredrag från konferens i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och med rotelansvar för psykiatri inom Region Skåne. Jag har ansvar för missbruk, tandvård, hälsofrämjande arbete inom sjukvården i Region Skåne. Tänkte att kort säga något om Region Skåne också. Regionen är inte ett traditionellt landsting utan en organisation som arbetar med regional utvckling. Det är väsentligt när Lars pratar om sysselsättning och liknande. Vi har en möjlighet inom Region Skåne att knyta ihop traditionell hälso- och sjukvård med regional utveckling och det är väsentligt för alla grupper i samhället och inte minst den här gruppen. Jag har varit ordförande i folkhälsoberedningen under förra mandatperioden. Därför är det angeläget för mig att börja med en bild som visar hur hälsoläget ser ut i Skåne. Bild 1. Region Skåne har sedan år 2000 gjort en folkhälsoenkät som visar hur befolkningen mår. Den har gjorts på befolkningen mellan 18 och 80 år. Detta är siffror som visar den psykiska ohälsan. Den psykiska ohälsan är störst i de grupper i samhället som kanske står längst från arbetsmarknaden och utbildning och som har kanske sämst möjligheter till bostäder. Här måste vi göra insatser inom det området. Frekvensen av schizofreni är lika över hela landet men när det gäller ångest och depression så slår de ut hårdare i dessa grupper och det har stor betydelse. Genom enkätens utformning har vi missat barn och unga. Fr. o m 2012 så kommer den här enkäten att rikta sig till de som går i årskurserna 6 och 9 samt till årskurs 2 på gymnasiet. Sen kompletterar vi med BVCsköterskornas fyraårskontroll. Då får vi en bild av hur skåningen mår och så kan vi göra insatser riktade till utsatta grupper. Det måste vara behovet som skall styra vad vi prioriterar. 1. Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern år. 1

2 Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa har ökat markant i gruppen förtidspensionerade män. Utlandsfödda kvinnor och män har en klart högre andel med dålig psykisk hälsa jämfört med svenskfödda. Under förra mandatperioden så skapade vi en sammanhållen psykiatriförvaltning för hela Skåne. Vi har ganska stora skillnader inom Skåne men vi försöker nu skapa en situation för psykiatrin som är lika för hela Skåne när det gäller omhändertagande och behandling. Vi satte även upp tydliga mål i hur vi skulle nå saker och ting och här är den gällande vårdgarantin viktig. Nybesök inom psykiatri sker idag inom 90 dagar och när det gäller BUP når vi fram till 30 dagar. Jag är ju medveten om att dessa nybesök inte kan tränga undan återbesök. Jag vet att det finns många som tycker att vi fokuserat alltför mycket på nybesök. Nu måste vi fundera över hur återbesöken också blir möjliga. Kanske måste vi arbeta annorlunda men det inte varit bra att man väntat länge vid nybesök och så har man jobbat med återbesök. Vi måste minska köerna. Bild 2 och 3. Genom de nationella jämförelserna har vi skapat en öppenhet när det gäller väntetider i vården. Jag tror att de är väsentligt oavsett vilken specialitet det handlar om för att man som medborgare skall kunna se hur det ligger till där jag bor. Vi gick från fem till en hälso- och sjukvårdsnämnd. Var det bra? Ja jag tycker att det var bra. För när vi gjorde detta såg vi att det var väldigt stora skillnader i omhändertagandet från ungdomsmottagningar till palliativ vård och inte minst även när det gäller psykiatrin. Vårt mål är nu att patienter/brukare ska erbjudas en jämlik och likvärdig psykiatrisk vård oavsett var man bor i regionen och informationen om valfrihet ska tydliggöras. Det är inte enkelt att åstadkomma. Vi måste börja ta stegen i och med att det ser annorlunda ut med städer och utbyggnaden av psykiatrin och också kopplingen till kommunerna. Nu har vi ett tydligt mål att arbeta med. I bild 5 ser vi hur olika sökmönstret för psykiatrisk vård är i Skåne. Vi har mycket stora skillnader i läkarbesök inom psykiatrin i Skåne. Orsakerna till skillnaderna vet vi lite om. Kanske beror det på hur vi byggt upp vården. Vi ser inte samma sökmönster i Helsingborg som vi ser i Lund trots att Helsingborg har ganska ofördelaktig socioekonomisk situation jämfört med Lund. 2

3 Det är viktigt att vi erbjuder en jämlik och bra vård i samverkan med kommunerna utifrån de kunskaper som vi kan skaffa oss om befolkning och utbud. Vad har vi då gjort och vad har vi för bild av vad som skall göras så här initialt inom psykiatrin? Bild 6 till 9. -Inom allmänpsykiatrin ska minst 95% av patienterna kunna erbjudas tid för nybesök inom 60 dagar. Vi måste jobba med återbesöksdelen också. -Allmänpsykiatrin ska registrera antalet utförda samordnade vård- och omsorgsplaner i samverkan (VOPS) för att vi skall kunna få till samverkan med kommunerna. Hur blev det under Det gick inte alls. Eftersom man inte registrerat antalet planer så vet vi inte om man har gjort några gemensamma vård- och omsorgsplaner. Nu diskuterar vi att primärvården skall få särskild ersättning för att göra vård- och omsorgsplaner tillsammans med kommunerna. Kanske måste vi göra samma sak med psykiatrin för det skapar ett intresse av att samverka med kommunerna. -Det nationella kvalitetsregistret för Affektiv Bipolär sjukdom ska ha en täckningsgrad på >50%. Vi har inte heller här nått särskilt långt. -Det ska finnas en Skånegemensam syn på beroendevården inom ramen för SIKTA. Det skall ske inom ramen för samverkan med kommunerna. Här finns mycket kvar att göra. Jag har ett stort intresse för alkoholfrågan men även för läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk. Vi har här kommit långt jämfört med ett nationellt perspektiv. Trots detta så har vi mellan 400 och 600 personer i kö för subitol-, subitex- eller metadonbehandling. Målet är att vi skall kunna bygga upp en gemensam vårdgaranti om 30 dagar som inkluderar boende, rehabilitering avgiftning och behandling. -Gränssnittet måste bli bättre mellan primärvård och psykiatri. Vi vill att primärvården skall avlasta psykiatrin så att den kan ägna sig åt de fall som behöver den specialiserade vården. -Preventiva insatser enskilt, i grupp och på Skånenivå skall stärkas genom utformningen av ersättningssystemen. -Somatiska undersökningar.vi har beslut om detta men psykiatrin ha inte nått fram ännu. -Fortsatt utveckling mot ökad öppenvård. Lars J nämnde att vi behöver prioritera slutenvården. Ja det är möjligt. Jag kan inte värdera detta ännu. 3

4 -Öppenhet för nya former, där så behövs. Det handlar om nya former inom psykiatrin och inom den offentliga. Vi har under den förra mandatperioden gjort ett antal upphandlingar av psykiatrisk vård. Vi bör nog fundera på hur vi skall gå vidare innan vi gör fler upphandlingar. I sydöstra Skåne har vi gjort en upphandlig som omfattar alla öppenpsykiatrisk vård. Jag tror att det kommer att vara till nytta för befolkningen i sydöstra Skåne. Kanske kan vi även fundera över om vi kan skapa en valfrihet inom psykiatrin liknande den i primärvården. Frågan är dock alltför tidigt väckt f n. -Strategisk plan för psykiatrin i Skåne inkluderat rehabilitering. det var ett av de första besluten som jag initierade. Var skall psykiatrin vara Hur inkluderar vi brukarsamverkan i detta? Vad vill de skånska kommunerna? Arbetet har startat och kommer att vara färdigt strax före årsskiftet eller strax efter. En bred samverkan med fackliga organisationer, brukarorganisationer och även befolkningen i Skåne. Jag tror att det här är den del av stigmat som Lars talade om. Om vi inte öppnar upp till samtal om Psykiatrin då stänger vi igen. Då bekräftar vi bilden av att psykiatrin skall finnas i ett eget fack. -Ett avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet ger möjlighet till ökad klinisk forskning. Viktigt att lyfta fram den kliniska forskningen inom psykiatrin till gagn för patienter personal och alla skåningar. -Samverkan med kommunerna måste stärkas. Det är grundläggande i allt arbete. Vi har kommunledningskonferenser hela tiden. Jag blir ledsen när Harald Wilhelmsson säger att de allvarligt psykiskt sjuka inte finns på dagordningen i kommunerna. Då måste vi öka våra ansträngningar för samverkan med kommunerna när det gäller de allvarligt psykiskt sjukas situation. -Personliga ombud. Det tror jag är väldigt bra men det är inte en regional fråga det är en kommunal fråga. Men man kan ju tänka sig att man kan hitta lösningar inom ramen för samverkan mellan Region Skåne och kommunerna. Vi måste se på den här frågan tillsammans med kommunerna. -En god brukarsamverkan. Vi kommer att ha en bra brukarpanel och fortsätta arbetet med brukarrådet. -Attitydarbetet skall fortsätta Attitydarbetet som varit igång i 1,5 år måste räddas när pengarna tar slut vid årsskiftet. Attitydambassadörerna har gjort ett gott arbete och deras arbete skall fortsätta. -Tydligheten måste bli bättre mellan primärvård och psykiatri Befolkningen skall erbjudas en kunskapsbaserad vård som de känner förtroende för vilket ställer krav på registreringar i kvalitetsregister. 4

5 Patienten själv eller närstående ska ges så stort inflytande som möjligt över sin vård och behandling genom hela patientprocessen. Bild 10 Bilden visar vad vi gjort under Bild 11 och 12. De visar resultatet från den nationella patientenkäten. Deltagande var lite över 40 procent men jag tycker som Lars J att det är viktigt att visa att psykiatrin inte alltid är dålig. Vi skall lyfta fram allt det som är gott och bra. Fyra av fem tycker att man kan rekommendera den öppna psykiatrin. Åttiofem procent tycker att bemötandet är gott enligt enkäten. När det gäller den slutna vården så visar enkäten något sämre resultat. Det an kanske relateras till att man tvångsvårdas och är sjukare. Slutsats Bild 13. -Ökad produktion/ökad tillgänglighet Behov av fortsatt uppdragsutveckling/uppföljningsbara mål, kvalitet. -Systematiskt upplägg i fortsatt fördjupning. -Strävan efter samsyn uppdragsutveckling /uppföljningsbara mål för privat och offentlig vård. -Nya aktörer - nya utmaningar - nya krav på samverkan. -Skånegemensamma riktlinjer och kvalitetsutveckling. -Psykisk ohälsa hos vuxna och Psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna - fokusområde Det här kommer vi att fokusera på under hela valperioden. Vi har ett behov av att bättre veta vad vi gör och hur vi gör det och av en ökad öppenhet. Öppenheten skapar tilltro till psykiatrin. Tack för mig. 5

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer