- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program"

Transkript

1

2 Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter

3 09.00 Uppstart, presentation av kursen, dagens program och lärare Presentation av EU:s system för EU-program Vad är skillnaderna på EU-olika program och projekt? Vad har EU för syfte med finansiering? Lissabonstrategin och Europa 2020 Framtida programperiod, möjligheter inom både strukturfonder och sektorsprogram Lunch Projektutveckling - Hur hittar man rätt fond och program för en idé? Vad vill du åstadkomma med ditt projekt? Hur få du din idé att passa ett EU-program? Hur gör du ett problem till en relevant projektidé? Vision, syfte, mål, aktiviteter och effekter hur hänger det ihop? Vad innebär en programoptimerad projektidé? Avslut

4 Daniel Wennerlund Byråkrat, EU-informatör, Projektutvecklare, Internationell Näringslivssamordnare och projektutvecklare igen

5 Presentation av deltagare Organisation speciellt intresse förväntningar på dagen

6 Del 1 EU-PROGRAM OCH EU-PROJEKT

7 EU:s styrmedel Strategier och policies Direktiv Förordningar Piskan Moroten EU-program & andra finansieringsinstrument

8 Vad är ett EU-program? Ur EU-program går det att söka bidrag till ett antal projekt vars resultat ska bidra till att uppfylla en övergripande policy eller mål som formulerats av EU

9 Vad är ett EU-projekt? Som ett vanligt projekt Men med syfte att bidra till en europeisk policy eller mål Andra egenskaper: Partner från flera länder Innovationshöjd Europeiskt mervärde

10 Relationen mellan program och projekt Program Fördelning av pengar och uppdrag Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Redovisning av ekonomi och aktiviteter

11 Problem med program-projekt-arbete Svårt att överföra ägarskap och förståelse för mål Hållbarhet av resultat Program har ofta olika redovisningsmodeller Process för att godkänna projektet Avstånd mellan utförare-beställare-målgrupp

12 Två huvudtyper av EU-program Sektorsprogram och Strukturfonder

13 Pengar till/från EU Sverige Ca: 30 miljarder kronor EU Strukturfonder Sektorsprogram Miljö Hälsa Forskning Utbildning Mål 1 Mål 2 Mål 3 Interreg Jordbruk Direktstöd Arealbidrag Slaktbidrag Djurbidrag

14 Olika typer av programskapande EU Projekt Sektorsprogram - Program inom olika temaområden Sociala, miljö, IT, kultur Skola, etc.

15 Olika typer av programskapande EU MS EU Projekt Region Sektorsprogram - Program inom olika temaområden Sociala, miljö, IT, kultur Skola, etc. Projekt Strukturfonder - Mål 1, 2 och 3 - (Interreg)

16 Olika typer av finansiering EU MS EU Projekt Region Sektorsprogram - Program inom olika temaområden Sociala, miljö, IT, kultur Skola, etc. Projekt Strukturfonder - Mål 1, 2 och 3 - (Interreg)

17 Organisering av EU-program KÄNNETECKEN Sektorsprogram bidra till att uppfylla en övergripande policy eller mål inom en specifik sektor Europa som helhet Bryssel Strukturfonder/sammanhållningspolitik bidra till att uppfylla en övergripande policy eller mål inom ett specifikt avgränsat geografiskt område. Avgränsade områden I det geografiska området

18 Vad är ett EU-program? Ur EU-program går det att söka bidrag till ett antal projekt vars resultat ska bidra till att uppfylla en övergripande policy eller mål som formulerats av EU inom: En specifik sektor ex: miljö, forskning, mänskliga rättigheter inom EU som helhet - Sektorsprogram eller inom: Ett specifikt avgränsat geografiskt område Västsverige/Sverige, Nordsjön etc. Sverige/Norge Regionalpolitik/strukturfonder

19 Strukturfonder S Projekt EU Ett specifikt avgränsat geografiskt område Västsverige/Sverige, Nordsjön etc. Sverige/Norge Regionalpolitik/strukturfonder Interreg 4c Interreg 4a 4b Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

20 Strukturfonder två typer av projekt Strukturfondsprojekt (Mål 2) ESF ERUF Beslutas och administreras lokalt/regionalt (Lokala/regionala råd beslutar) Kräver inte internationella partners Syfte att lyfta fram regionen eller det lokala området INTERREG-projekt (Mål 3) A+B+C Beslutas och administreras genom sekretariat Kräver gränsöverskridande samarbete mellan partners Syfte att öka gränsöverskridande samarbete

21 Mål 2 - ERUF Sverige har åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. De åtta regionala strukturfondsprogrammen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av nationella offentliga medel. Privat medfinansiering uppmuntras, även om den inte kan ersätta offentlig medfinansiering. Programmen har utarbetas i en bred krets av aktörer på regional och lokal nivå och bygger på befintliga partnerskap för regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.

22 Mål 2 - ESF Förvaltande myndighet Svenska ESF-rådet Ett nationell program med 8 regionala planer Ett strukturfondsprogram som finns i alla 27 medlemsstater i EU Syftet är att skapa förutsättningar för arbete och möjligheter för alla på arbetsmarknaden

23 Programområden Programområde 1 Kompetensförsörjning Bidra till kompetensutveckling för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden, samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.

24 Europeiskt territoriellt samarbete - INTERREG De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Gränsregionala samarbetsprogram INTERREG IV A Transnationella samarbetsprogram INTERREG IV B Interregionala samarbetsprogram INTERREG IV C Sverige omfattas av 13 territoriella samarbetsprogram och 17 av 21 län berörs direkt av något gränsregionalt program.

25 South Baltic - Gränsregional Nordsjön - Transnationell Östersjön - Transnationell Olika INTERREG-områden IVC - Interregional

26 Sektorsprogram Projekt EU En specifik sektor ex: miljö, forskning, mänskliga rättigheter inom EU som helhet - Sektorsprogram Forskning IT Energi Miljö Kultur Arb. Markn. Utb.

27 Sektorsprogramsprojekt Sektorsprogramsprojekt Beslutas och administreras EU-centralt Kräver internationella samarbetspartners Syfte att ligga i framkant av Europas utveckling

28 EU-projekt: tre huvudtyper Sektorsprogramsprojekt Beslutas och administreras EU-centralt Kräver internationella samarbetspartners Syfte att ligga i framkant av Europas utveckling Strukturfondsprojekt (Mål 2) ESF ERUF Beslutas och administreras lokalt/regionalt (Lokala/regionala råd beslutar) Kräver inte internationella partners Syfte att lyfta fram regionen eller det lokala området INTERREG-projekt (Mål 3) A+B+C Beslutas och administreras genom sekretariat Kräver gränsöverskridande samarbete mellan partners Syfte att öka gränsöverskridande samarbete

29 Lokalt Globalt Forskning IT Energi Miljö Kultur Arb. Markn. Utb. Sektorsprogram Interreg 4c Interreg 4a 4b Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Strukturfonder Leader - LBU EU:s programarena

30 EU-projekt skiljer sig åt 1. Innovationshöjd 2. Europeisk dimension/europeiskt mervärde 3. Antal partners 4. Slutprodukter/krav på resultat 5. Typer av aktiviteter som finansieras 6. Budget/omfattning-typ

31 Lissabonstrategin

32 Lissabonstrategin EU ska vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010, byggd på social trygghet och hållbar utveckling

33 Fyra övergripande syften För det första ska EU förbereda övergången till en ekonomi och ett samhälle som baserar sig på kunskaper. För det andra ska den europeiska sociala modellen moderniseras och stärkas. För det tredje ska EU se till att behålla sunda ekonomiska utsikter och verka för en gynnsam prognos för tillväxten För det fjärde ska EU se till att ekonomisk tillväxt går hand i hand med ekologisk hänsyn.

34 Från politik till projekt Mål/Policy Program Utvärdering Utlysning Genomförande Projektförslag Godkännande

35 EU:s budget Mål/Policy Program Budget Hållbar tillväxt & sammanhållning Bevarande och förvaltning av naturresurser Medborgarskap, frihet, säkerhet & rättvisa EU som global aktör

36 EU:s budget

37 Hållbar tillväxt 1a och 1b Konkurrenskraft och sammanhållning för tillväxt och sysselsättning EU skall vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Innehåller även sammanhållningspolitiken Exempel på program: Strukturfonder & Interreg Sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling TEN Transport TEN Energy Marco Polo II Livslångt lärande CIP Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation EIP IEE ICT-PSP PROGRESS Programmet för sysselsättning och icke-diskriminering

38 Bevarande & förvaltning av naturresurser Budgetområdet innefattar jordbrukspolitiken och skall bidra till en konkurrenskraftig landsbygd och att naturresurserna förvaltas och bevaras med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Exempel på program LIFE+ Landsbygdsprogrammet Jordbruksfonden

39 Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa Frihet, säkerhet och rättvisa är nyckelbegrepp för den europeiska samhällsmodellen. Syftet för budgetområdet är att bidra till en bättre livskvalitet för sina medborgare inom bland annat hälsa, kultur och säkerhet. Exempel på program: Daphne - programmet för bekämpning av våldsbrott Folkhälsoprogrammet Kultur 2007 Citizens for Europe - Medborgare för Europa Ung och aktiv i Europa

40 Från policy till projekt Mål/Policy Hållbar tillväxt Utbildning Övergripande Innovation syfte är att uppfylla Forskning Lissabonstrategins mål: LLP Program att EU skall vara CIP världens mest FP7 konkurrenskraftiga och dynamiska Att utveckla Energi företagens kunskapsbaserade konkurrenskraft, IT ekonomi i synnerhet Entreprenörskap när det gäller små och medelstora företag. Delprogram Att IEE främja alla former ICT-PSP av innovation, däribland EIP miljöinnovation. Transport Att påskynda utvecklingen Förnybar energi av ett hållbart, Energieffektivitet konkurrenskraftigt och innovativt informationssamhälle för STEER Delområde ALTENER alla. SAVE Att främja dels energieffektivitet, dels nya och förnybara energikällor i alla sektorer, däribland transportsektorn Utlysning Buildings Industry excellence Projekt Projekt som bidrar till målet med SAVE

41 Från policy till projekt Mål/Policy Hållbar tillväxt Utbildning Innovation Forskning Program LLP CIP FP7 Energi IT Entreprenörskap Delprogram IEE ICT-PSP EIP Transport Förnybar energi Energieffektivitet Delområde STEER ALTENER SAVE Utlysning Buildings Industry excellence Projekt Projekt som bidrar till målet med SAVE

42 Från policy till projekt Mål/Policy Hållbar tillväxt Utbildning Innovation Forskning Program LLP CIP FP7 Energi IT Entreprenörskap Delprogram IEE ICT-PSP EIP Transport Förnybar energi Energieffektivitet Delområde STEER ALTENER SAVE Utlysning Buildings Industry excellence Projekt Projekt som bidrar till målet med SAVE

43 Från politik till projekt Mål/Policy Program Utvärdering Utlysning Genomförande Projektförslag Godkännande

44 Lokalt Globalt Forskning IT Energi Miljö Kultur Arb. Markn. Utb. Sektorsprogram Interreg 4c Interreg 4a 4b Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Strukturfonder Leader - LBU EU:s programarena

45 Förvirrad? Stort utbud? Strukturfonder Sektorsprogram Mål 2 ESF RUF Leader LBU Idé! Program? Interreg IVa, IVb, IVc Comenius Leonardo RoK Life+ Kultur 2007 FP7 Progress Daphne EDC ICT-PSP econtent+ STREP Tacis CA

46 PROJEKTIDÉN I FOKUS

47 EU:s nya programperiod Europa 2020 Processen Strukturfonder Sektorsprogram

48 Inför Europa 2020 Tveksamt resultat för Lissabonstrategin

49 Erfarenheter från Lissabonstrategin Ojämna resultat i medlemsländerna Bristande ägarskap och förståelse av EU-visionen Otillräckligt enagemang på den regionala och lokala nivån Genomförandet av strategin måste förankras och arbetas med på alla nivåer i EU. Detta är en förutsättning för att nå målen i strategin

50

51 Prioriteringar för Europa Smart tillväxt 2. Hållbar tillväxt 3. Tillväxt för alla

52 Europa 2020: 7 Huvudinitiativ Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Innovation «Innovations Unionen» Utbildning «Ungdom på väg» Det digitala samhället «En digital agenda för Europa» Klimat, energi och mobilitet «Ett resurseffektivt Europa» Konkurrenskraft «Industripolitk för en globaliserad tid» Sysselsättning och kompetens «En agenda för nya kunskaper och jobb» Bekämpa fattigdom «En Europeisk plattform mot fattigdom»

53 Kommissionens förslag på EU:s budget Kommissionen föreslår att taket för EU:s utgifter blir 1025 miljarder EUR Sammanhållningspolitiken för EU totalt under perioden 376 miljarder EUR Svensk tilldelning sammanhållningspolitik för perioden, exklusive jordbruk, högt räknat 4 miljarder EUR

54 Tidsplan för förhandlingarna

55 Tidsplan för förhandlingarna Kommissionens förslag till EU:s fleråriga budget presenterades i juli 2011 Kommissionens förslag till nytt regelverk för strukturfonderna presenterades i oktober 2011 Förhandlingen om budgeten sker parallellt med förhandlingen om strukturfondsregelverket Förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet om regelverket för strukturfonderna beräknas avslutade Programskrivning aktuell tidigast sen höst 2012 Ny programperiod förväntas starta 1 januari 2014

56 Budgetförslaget i korthet En förenklad budget - minskning av antalet enskilda program och instrument Placera flera program i ett enda ramverk med gemensamma regler Kommissionen föreslår att taket för EU:s utgifter blir 1025 miljarder EUR Ökning på cirka fem procent i jämförelse med : 975,8 miljarder EUR En något minskad budgetram för sammanhållningspolitiken Resurser till en allomfattande sammanhållningspolitik (fokus på de fattigaste). Större krav på resultat, fokusering och samordning

57 Vi kommer att gå igenom de nuvarande programmen för perioden var för sig först och sedan jämföra med hur de utvecklas i förslaget för perioden Vi använder blått och rött för att skilja på perioderna

58 Lokalt Globalt FP7- forskning och utveckling IT Energi Miljö Kultur Arb. Markn. Utb. Interreg IVC Interreg IVA och IVB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur

59 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

60 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

61 Utveckling av strukturfonder 29 juni: Förslag om kommande budget Sammanhållningsforum Bryssel Hearing Näringsdep Start på förhandlingar 5 oktober: Lagförslag från Bryssel Antagande av budget därefter därefter lagstiftningspaket Ny programperiod börjar

62 Sammanhållningspolitiken. är den främsta källan till investeringar på EU-nivå för att hjälpa medlemsstaterna att återupprätta och öka tillväxten och få till stånd en återhämtning med stark inverkan på sysselsättningen samtidigt som hållbar utveckling säkras, i överensstämmelse med Europa målen. Sammanhållningspolitikens rättsliga utformning: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF) Sammanhållningsfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), samt Två förordningar om målet för europeiskt territoriellt samarbete

63 Strukturfonder Fonderna finansierar fleråriga program inom området ekonomisk och social sammanhållning. Sverige omfattas av två strukturfonder: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. Europeiska Socialfonden (ESF) är inriktad på att motverka och förhindra arbetslöshet. Utöver detta finns finansieringsposter för utveckling av landsbygden och fisket via: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som syftar till att stödja ekonomisk diversifiering av landsbygden och Europeiska Fiskerifonden som finansierar insatser inom fiskenäringen.

64 Regionala strukturfondsprogram Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska Socialfonden (ESF) 8 programområden i Sverige = NUTS 2 regionerna Områdena förväntas ligga kvar kommande period Administration ej klar

65 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

66 ERUF Prioriterade områden: forskning och utveckling samt innovation, förbättrad tillgång till och bättre informations- och kommunikationsteknik, klimatförändring och en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, stöd till små och medelstora företag, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, infrastrukturer för telekommunikation, energi och transport, förbättrad institutionell kapacitet och offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, utbildning och social infrastruktur, och hållbar stadsutveckling Alla EU-regioner kommer att fortsätta att få stöd inom tre definierade kategorier: Mindre utvecklade regioner, vars BNP per capita är under 75% av EU:s genomsnitt, kommer även fortsatt att ha högsta prioritet för politiken. Övergångsregioner, vars BNP per capita ligger mellan 75% och 90% av genomsnittet i EU-27. Mer utvecklade regioner, vars BNP per capita är över 90% av genomsnittet.

67 Trots tidigare strukturfonder finns det klyftor kvar mellan regioner BNP/capita* *index EU27=100 < > 125 Genomsnitt Minskningen av dessa klyftor är fortfarande en viktig målsättning Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: EuroGeographics Association 67

68 Ett rättvist system för alla EUregioner (simulering av stödberättigande) BNP/capita* *index EU27=100 < 75 % av EU:s genomsnitt % > 90 % 3 kategorier av regioner Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: EuroGeographics Association 68

69 Hur fördelas anslagen? Mindre utvecklade regioner/ms Övergångsregioner Mer utvecklade regioner 100 Sammanhållningsfonden¹ 68,7 Mindre utvecklade regioner ,6 Övergångsregioner 38,9 Mer utvecklade regioner 53,1 Europeiskt territoriellt samarbete Yttersta randområden och glest befolkade områden 11,7 0,9 Totalt 336, ,8 % 11,6 % 68,7 % , ,2 ¹ 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden tilldelas fonden för ett sammanlänkat Europa 0 Budgetanslag (i %) 0 Omfattad befolkningsmängd (miljoner) 69

70 Resurskoncentration för största möjliga inverkan

71 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

72 ESF ESF:s andel av sammanhållningspolitikens budget 22% 25% Det nya förslaget skulle innebära att ESF:s roll förstärks ytterligare: Socialfonden tilldelas en minimiandel av sammanhållningspolitikens medel och andelen för varje typ av region höjs. Av det totala strukturfondsstödet kommer ESF att utgöra: 25 % i mindre utvecklade regioner, 40 % i övergångsregioner, 52 % i mer utvecklade regioner

73 ESF Programmets målsättning: Öka antalet arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och livslångt lärande, stärka den sociala integrationen, bidra till att minska fattigdomen och utveckla kompetensen inom offentlig förvaltning. Helt i enlighet med Europa 2020-strategin Minst 20% av ESF:s anslag till åtgärder för social integration Större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslösheten Främja aktivt åldrande Perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet & icke-diskriminering Stödja de mest utsatta och marginaliserade grupperna i samhället Förenkling av reglerna för utbetalning av projektstöd, i synnerhet för mindre stödmottagare. Utrustning och maskiner som har direkt betydelse för investeringar i humankapital och social utveckling kommer enligt förslaget att bli berättigade till stöd från ESF. MS måste koncentrera ESF på ett begränsat antal målsättningar för att öka dess effekt Programbudget: ESF:s andel av budgeten motsvarar minst 84 miljarder euro, en höjning från dagens 75 miljarder.

74 ESF Tre tematiska mål för Socialfonden: 1. Främja sysselsättning och stödja arbetstagarnas rörlighet 2. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 3. Investera i utbildning, kompetens och livslångt lärande.

75 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

76 Målet är att Europeiskt territoriellt samarbete Interreg utveckla en ekonomi som bygger på kunskap, forskning och innovation, främja en grönare, mer resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, att främja hög sysselsättning som ger social och territoriell sammanhållning Programbudget: 11,7 miljarder EUR till territoriellt samarbete, varav 700 miljoner EUR till interregionalt samarbete. 11,7 miljarder innebär en ökning på 30% jämfört med innevarande period.

77 EU erbjuder mycket fler möjligheter än bara strukturfonderna

78 Sökbara pengar för Sverige miljarder euro Sektorsprogram 110 Strukturfonder Sverige 4

79 Fortfarande användbara program 2013 Eventuellt via återflöden inom strukturfonder; Leader, Mål 2, INTERREG. Kontrollera med regionala kontor. IEE energi, deadline våren/sommaren 2013 LIFE+ - miljö, deadline Våren/sommaren 2013 LLP livslångt lärande, deadline januari/februari 2013, ev. delvis jan/feb 2014 Daphne och Fundamental, deadline våren 2013 FP7 forskning, deadline våren/sommaren 2013 Kultur 2007 antagligen deadline hösten 2013 Medborgare för Europa Ung och Aktiv i Europa mfl

80 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

81 Programmet för livslångt lärande EU:s program för utbildningssamarbete i Europa och ger möjligheter till europeiskt utbyte och utveckling för utbildningssektorn. Programmet för livslångt lärande består av delprogrammen Comenius (förskola, grundskola, gymnasium) Erasmus (högre utbildning, påbyggnadsutbildning) Grundtvig (vuxenutbildning) Leonardo da Vinci (grundläggande och fortsatt yrkesutbildning) Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer) Målgrupper kan vara allt från pedagoger och lärare i alla typer av utbildning till elever och anställda i offentlig och privat verksamhet. Projekt kan sökas både från svenska Programkontoret och från Bryssel

82 Programmet för livslångt lärande Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnadsutbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Transversala programmet Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning Jean Monnet programmet Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer, europeiska sammanslutningar

83

84 Leonardo da Vinci - det europeiska samarbetet inom yrkesutbildning och kompetensutveckling Praktik för studerande i grundläggande yrkesutbildning Erfarenhetsutbyte för anställda inom yrkesutbildning Vidareutvecklingsprojekt Nyskapande projekt Nätverk Partnerskap

85 Leadpartner: Arvika kommun, Demensomsorgen Partners: Skive - Danmark, Warszawa - Polen, Veneto - Italien, Association of Alzheimer Disease - Grekland Program: Leonardo da Vinci praktik och utbyten Namn: MODE Mobilityproject on Dementiacare in Europe Innehåll:Antalet äldre över 80 år ökar och därmed ökar också antalet personer meddemenssjukdom. Det finns en tendens till att man ställer allt högre krav på vården som brukare och även som anhöriga. Det innebär att kompetensnivån hos medarbetarna måste utvecklas för att kunna möta förändrade behov inom demensvården. Personalen behöver nya intryck för att utvecklas. Genom att studera andra länders sätt att ta hand om personer med demenssjukdom och se på verksamhet som är både lik och olik den egna organisationen ges en individuell utveckling för deltagarna. En möjlighet att reflektera över sin egen yrkesroll och jämföra med liknande yrkesroll internationellt gör att man växer som individ.

86 Jobbskuggning/besök Problemställning ger projektbeskrivning med syfte och mål Kravspecifikation partners Partnersök Europa Urval - dialog Intresserade olika enheter? Ansökan Grupper om 3-4 personer? Grupper om 3-4 personer? Grupper om 3-4 personer? Återkoppling spridning Erfarenheter, idéer, inspiration Strategi? Utveckling? Seminarier, chefer, kollegor, politiker?

87 Erasmus för alla? Ett sammanslaget program för utbildning, ungdom och sport Programmet ska bidra till: uppfyllelsen av målen i Europa 2020, Utbildning 2020 och det förnyade ramverket för samarbete på ungdomsområdet hållbar utveckling inom högre utbildning i icke EU-länder, och utveckling av den europeiska dimensionen inom idrott Ersätter: Programmet för livslångt lärande. Ung och aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink.

88 Erasmus för alla? Programmets målsättning: Stödja verksamhet inom följande tre områden: rörlighet i utbildningssyfte, samarbete för innovation och bästa praxis samt stöd till politiska reformer i medlemsstaterna för att modernisera utbildningssystemen och främja innovation, entreprenörskap och anställbarhet. I programmet kommer även en liten del av budgeten avsättas för stöd till åtgärder inom idrottsområdet. Fokus kommer troligtvis ligga på idrottsverksamhet på gräsrotsnivå.

89 Erasmus för alla? Tre typer av stödaktiviteter individuell mobilitet samarbete för innovation och goda exempel, och stöd till policyreformer Programbudget: 19 miljarder Euro ( ) Fördelning enligt kommissionens förslag: 65 % till individuell lärandemobilitet 26 % till samarbete för innovation och goda exempel 5 % till policyreformer

90 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

91 Kultur Programmet skall bidra till ett gemensamt europeiskt kulturområde genom att utveckla samarbete mellan konstnärer, kulturaktörer och kulturinstitutioner i de deltagande länderna. Programmets målsättning: att främja rörlighet över gränserna för personer som arbetar i kultursektorn att uppmuntra transnationell rörlighet för konstverk liksom för konstnärliga och kulturella produkter att främja den interkulturella dialogen Programmets ger stöd till: samarbetsprojekt inom kultursektorn översättning av europeisk skönlitteratur europeiska festivaler organisationer inom kultursektorn som är verksamma i hela Europa Programbudget: 400 miljoner EUR

92 Tre typer av bidragsformer för samarbetsprojekt

93 Kreativa Europa Programmets målsättning: Kreativa Europa bygger vidare på programmen Kultur 2007, MEDIA 2007 samt MEDIA Mundus och syftar till att ge stöd till de kulturella och kreativa näringarna, som ses som en viktig källa till jobb och tillväxt i Europa. Det nya programmet förväntas hjälpa branschen att på bästa sätt dra nytta av globaliseringen och digitaliseringen. Programbudget: 1,8 miljarder EUR. Ökning med 37 procent jämfört med den nuvarande budgeten för de tre programmen. (500 miljoner EUR till kultursektorn). Med en ny garantifond kan dessutom små aktörer få tillgång till upp till en miljard euro i banklån. Ersätter: Kultur 2007, MEDIA 2007 och MEDIA Mundus

94 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

95 Ett Europa för medborgarna Programmets målsättning: Programmet syftar till att ge medborgarna en nyckelroll i utvecklingen av den Europeiska unionen genom att lyfta fram Europas gemensamma värden och historia och i förlängningen främja delaktighet hos medborgarna i EU. Total Budget: Aktörer: Kontaktpunkt i Sverige: 215 miljoner Euro Lokala regionala myndigheter, Medborgarorganisationer, Lokala/regionanala/europeiska föreningar och organisationer, forsknings/utbildningsinstitutioner Ungdomsstyrelsen

96 Ett Europa för medborgarna 1. Aktiva medborgare för Europa 1.1 Möten mellan medborgare i vänorter 1.2 Vänorters tematiska nätverk 2.1 Medborgarprojekt 2.2 Stödåtgärder 2. Aktivt Civilt samhälle 1. Stöd till projekt till vilka det civila samhällets organisationer tar initiativ 3. (Tillsammans för Europa) 4. Aktivt Europeiskt ihågkommande

97 Ett Europa för medborgarna Programmets målsättning: Syftet med programmet är att få till stånd en verklig debatt om EU-frågor på lokal, regional och nationell nivå som därefter kan överföras till ett mer övergripande europeiskt sammanhang. Man ska via en rad olika organisationer försöka nå ut till den stora grupp medborgare som normalt inte försöker påverka eller delta i EU-frågor för att få dem att börja engagera sig. Det ska inte spela någon roll vilken (EU-relaterad) fråga det handlar om eller i vilken form det sker, så länge det finns en gränsöverskridande eller europeisk dimension. Total Budget: 229 miljoner euro (?) Aktörer: Lokala regionala myndigheter, Medborgarorganisationer, Lokala/regionanala/europeiska föreningar och organisationer, forsknings/utbildningsinstitutioner, Svensk kontakt: Ungdomsstyrelsen Ersätter: Medborgare för Europa

98 Ett Europa för medborgarna Kommissionen vill med detta program vidta åtgärder för att öka medborgarengagemanget Avsikten är att skapa större möjligheter för det civila samhället att delta i utformningen av EU:s politik, skapa stödstrukturer så att resultaten av debatter kanaliseras till beslutsfattare på relevant nivå och skapa nya möjligheter för den enskilde medborgaren att delta i debatter och diskussioner om EU-frågor. Europeisk solidaritet och engagemang mellan medborgare är viktiga mål med programmet. Programmet ska, precis som sin föregångare, genomföras genom driftsbidrag och bidrag till insatser som ges efter öppna förslagsinfordringar samt genom tjänsteavtal som ingås efter anbudsinfordringar Kommer delas upp i: Hågkomst och det europeiska medborgarskapet Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang Åtgärder för tillvaratagande (Horisontella instaser för analys/spridning och användning av projektresultat. Programmet ska stödja: Medborgarmöten, vänortssamarbeten. Grundande och drift av gränsöverskridande partnerskap och kontaktnät. Stöd till organisationer som är av allmänt europeiskt intresse. Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia, i synnerhet för att hålla minnet av de brott som begicks under nazismen och stalinismen vid liv.

99 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

100 LIFE Programmets målsättning: Bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik genom finansiering av projekt inom tre områden. Natur och biologisk mångfald Miljöpolitik och miljöstyrning Information och kommunikation Genomförande och utveckling av EU:s miljöpolitik Främst innovation, demonstration eller goda exempel Konkreta åtgärder för naturvård och miljöskydd Årliga ansökningsomgångar till och med ,5 miljarder kronor per år utlyses inom EU Stora projekt uppmuntras Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige Programbudget: 2,2 miljarder EUR

101 LIFE Projekt inom tre områden kan få stöd: Natur och biologisk mångfald Goda exempel eller demonstrationsprojekt för att genomföra EU:s fågel- och habitatdirektiv inklusive Natura 2000-nätverket. Projekten ska till stor del innehålla konkreta bevarandeåtgärder. Projekt som gäller biologisk mångfald ska vara innovativa eller av demonstrationskaraktär och bidra till att nå EU:s mål att hejda förlusten av biologisk mångfald. Miljöpolitik och miljöförvaltning/styrning Projekt ska huvudsakligen vara innovativa eller av demonstrationskaraktär. Målet är att bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik inom klimat, vatten, luft, mark, stadsmiljö, buller, kemikalier, miljö och hälsa, avfall och naturresurser, skogar, innovationer och strategiska inriktningar. Information och kommunikation Målet för detta område är att sprida information och öka medvetenheten om EU:s miljöpolitik samt ge stöd till kommunikationsåtgärder och kampanjer.

102 LIFE Programmets målsättning: Ska fungera som en katalysator för att främja genomförandet och integrationen av miljö- och klimatmål i politiken på andra områden och i medlemsstaternas praxis. Programmet skall kunna användas för att mobilisera medel i EU genom t.ex. jordbruks- och strukturfonder. Förslaget till nytt LIFE-program är inriktat på två delar: Miljö och Klimat. I miljödelen föreslås tre prioriterade områden: resurseffektivitet, biologisk mångfald samt miljöstyrning och miljöinformation. I klimatdelen föreslås innehålla tre prioriterade områden: begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning samt klimatstyrning och klimatinformation. Programbudget: 3,2 miljarder EUR (2,4 miljarder till Miljö och 0,8 miljarder till Klimat). Ersätter: LIFE+

103 Nyheter för LIFE Inrättandet av Klimat som delprogram (28% av total budget) Införandet av s.k. integrerade projekt som ska inriktas på planer och program som täcker större geografiska områden (t.ex. regioner), snarare än projekt i enskilda MS Integrerade projekt skall också bidra till att mobilisera annan EU-finansiering samt nationell och privat finansiering för miljö- och klimatmål Att insatser för att stärka genomförandet av EU:s miljölagstiftning får starkare fokus EU:s medfinansiering för projekt föreslås öka från dagens 50% till 70% För integrerade projekt är den maximala andelen EU-finansiering 80% Minst 15% av projektmedlen i bägge delprogrammen ska gå till transnationella projekt Fleråriga arbetsprogram med varaktighet på minst två år

104 NOISUN EU:s miljöprogram LIFE+ Målet med NOISUN är att demonstrera en innovativ bullerskärm som producerar solvärme som distribueras till fjärrvärmesystemet. Detta kommer att genomföras genom att installera och utvärdera speciellt anpassade solfångare längs transportstråket genom Lerum. Projektet ska visa att teknologin är en väl fungerande lösning för att avsevärt minska bullernivåerna från både väg- och järnvägstrafik i Europeiska städer, för att få en mer attraktiv närmiljö och på samma gång producera användbar energi till lokala fjärrvärmenät. Lerums kommun genomför projektet tillsammans med Lerum Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kostnaden beräknas till cirka 14 miljoner kronor. NOISUN är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. EU-kommissionen bidrar med fem miljoner kronor.

105 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

106 PROGRESS Programmets målsättning: PROGRESS skall ge stöd till åtgärder/insatser/program som bidrar till implementeringen av EU:s mål för sysselsättning, sociala frågor, jämställdhet och ickediskriminering i den sociala agendan. Ska också bidra till att uppnå målen i Lissabonstrategin (nu Europa 2020). Total budget: Aktörer: Kontaktpunkt i Sverige: 743 miljoner Euro Organisationer, myndigheter, arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingar, nationella statistiska institut. Arbetsmarknadsdepartemenet och Socialdepartementet

107 PROGRESS Fem delområden Sysselsättning 23% Social trygghet och social integrering 30% Arbetsvillkor 10% Anti-diskriminering 23% Jämställdhet 12% Medfinansiering upp till 80%

108 Programmet för sociala förändringar och social innovation Programmets målsättning: Syftar till att ge stöd för sysselsättningsoch socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins målsättningar. De delar i programmet PROGRESS som gäller jämställdhet och ickediskriminering kommer att införlivas med nya instrument inom området rättvisa. Programmet kommer att få en specifik budget för social innovation och experimentering, t.ex. testa innovativa policies i småskaliga försök, för att de skall kunna uppgraderas också med stöd från ESF. Programbudget: 958 miljoner EUR, varav 574 miljoner EUR till PROGRESS. 97 miljoner EUR avsätts för experimentella projekt. Ersätter: De enskilda programmen PROGRESS, EURES och Progress-mikrolån.

109 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

110 Rättigheter och medborgarskap Programmets målsättning: Syftet är att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas. Projekt skall också informera Europas medborgare om de rättigheter som kommer av det europeiska medborgarskapet: principer för ickediskriminering och kvinnors och mäns lika rättigheter, rättigheten till skydd av personuppgifter, barns rättigheter, EU:s konsumentlagstiftning samt möjligheten till företagsverksamhet på den gemensamma marknaden. Programbudget: 439 miljoner EUR Ersätter: Programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom PROGRESS Länk till programmet:

111 FriendsOnline är ett internationellt projekt finansierat av Daphne III EU:s program för att motverka alla former av våld mot kvinnor, barn och unga. Syftet med FriendsOnline är att hitta en metod att förebygga mobbning och främja en säker miljö för unga på nätet. För att uppnå detta utvecklar projektets partners online- och offlinemetoder för att inspirera och utbilda både ungdomar och de vuxna som finns runtomkring dem, såsom lärare och föräldrar. Projektet syftar också till att skapa mötesplatser för ungdomar och vuxna där de kan lära av varandra och kan stötta varandra i dessa frågor. Materialet FriendsOnline är tänkt att vara ett stöd i skolors förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar med speciellt fokus på nätet. Projektet leds av Partille kommun i samarbete med den svenska antimobbningsorganisationen Friends, CORECOM från Veneto, Italien, SREP från Rumänien och Polibienestar från universitet i Valencia, Spanien. Projektet pågår i 24 månader och har en totalbudget på EUR.

112 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

113 COSME Programmet för företagens konkurrenskraft och SMF Programmets målsättning: Fokuserar på finansieringsinstrument och stöd till företag som vill etablera sig internationellt. Samtidigt kommer programmet att förenklas så att det blir lättare för små och medelstora företag att dra nytta av det. Det nya programmet är särskilt tänkt att underlätta för följande grupper: 1) Entreprenörer, särskilt i små och medelstora företag som kommer att få det lättare att få tillgång till finansiering. 2) Människor som vill starta eget men som stöter på svårigheter vid etablering eller utveckling av sitt företag. 3) EU-ländernas myndigheter, som kommer att få bättre stöd i sitt arbete för att utarbeta och genomföra effektiva politiska reformer. OBS! Här kommer turism att ingå som ett område. Miljöinnovation och Energi ingår ej. Programbudget: 2,5 miljarder EUR Ersätter: Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)

114 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ??

115 Horisont 2020 Programmets målsättning: Horisont 2020 fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Den nuvarande traditionella tematiska strukturen som finns i FP7 försvinner. Horisont 2020 är framförallt ett program som samordnar tre befintliga ramprogram/ intiativ; det pågående sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, FP7, delar av Konkurrenskraft och Innovationsprogrammet, CIP, och de initiativ som administreras av European Institute of Technology, EIT. Inriktningen på utmaningar gör att man går ifrån den nuvarande traditionella tematiska strukturen som finns i FP7. Detta innebär att vissa av de tidigare tematiska områdena blir bredare samhällsutmaningar, t ex hälsoområdet. En del områden, bl.a. IKT, miljö, samhällsvetenskap, blir delvis horisontella aspekter i utmaningarna. Till sist blir vissa tematiska områden bl.a. material och bioteknik istället fokuserade nyckelteknologier. IEE III förväntas stöttas inom ramen för Energy challenge inom Horisont. Programbudget: 80 miljarder EUR Ersätter: FP7, CIP, European Institute of Technology, EIT.

116 Tre prioriteringar: 1. Spetskompetens 2. Industriellt ledarskap 3. Samhälleliga utmaningar

117 1. Spetskompetens Föreslagna summor (miljoner euro, ) Research infrastructures (including e- infrastructure) Ensuring access to world-class facilities Marie Curie actions Opportunities for training and career development Future and Emerging Technologies Collaborative research to open new fields of innovation European Research Council Frontier research by the best individual teams

118 2. Industriellt ledarskap Leadership in enabling and industrial technologies (ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space) Access to risk finance Leveraging private finance and venture capital for research and innovation Innovation in SMEs 619 Fostering all forms of innovation in all types of SMEs

119 3. Samhälleliga förändringar Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bioeconomy Inclusive, innovative and secure societies Climate action, resource efficiency and raw materials Smart, green and integrated transport Secure, clean and efficient energy 5 782

120 Programperioden i miljarder EUR Erasmus för alla 19 Kreativa Europa Ett Europa för medborgarna LIFE Sociala förändringar och innovation Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor/rättvisa Rättigheter och medborgarskap COSME - Konkurrenskraft och SMF 1,8 0,229 3,2 0,958 0,446 0,472 0,439 2,5 Horisont INTERREG 11,7

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv Block 3 Tematiska möjligheter - Näringsliv Vad menar vi med Näringsliv? Två huvudkategorier Program där offentliga aktörer ges möjligheter att stötta och stimulera näringslivet Program där företag kan

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Kompetensförsörjning

Block 3 Tematiska möjligheter. - Kompetensförsörjning Block 3 Tematiska möjligheter - Kompetensförsörjning Vad menar vi med Kompetensförsörjning? Vad är kompetens? Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 7 oktober 2014 Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 Övergripande information PA täcker fyra medel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Handlingsplan för EU- och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU- och internationellt arbete i Kristinehamns kommun Tjänsteskrivelse 1(2) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär,0550-88229 asa.askerskar@kristinehamn.se 2015-03-05 Ks/2015:44 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Handlingsplan för EU- och

Läs mer

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket.

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket. EUs strukturfonder - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014 Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten EUs strukturfonder 2014-2020 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF Europeiska jordbruksfonden

Läs mer

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten RSK-130-2011 Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten 1. Hur kan Europa 2020-strategin och sammanhållningspolitiken knytas närmare till varandra på EU-nivå, nationell

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning WORKSHOP: Här finns EUfinansiering för klimatanpassning Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult och Anna Jonsson, Catalysator 67 Klimatanpassarna katalyserar utveckling och lägger strategiska pussel Resultat

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad april 2015 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är utformade

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer