Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1"

Transkript

1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4

2

3 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet R 2007: Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: Telefax:

4 Nutek Upplaga: 300 ex Produktion: Nutek Stockholm 2007 ISSN: Nutek R 2007:14

5 Förord Svenska Riskkapitalföreningen och Nutek inledde i början av 2001 ett samarbete för att varje kvartal undersöka aktiviteterna på den formella riskkapitalmarknaden. Från hösten 2006 är även Innovationsbron med som samarbetspartner. Arbetet utökas och breddas till att nu även kartlägga och analysera finansieringen av tillväxtbolag i tidiga skeden. Det är ett projekt under utveckling med målet att ge en bättre bild av utbudet av och efterfrågan för finansiering, nationellt och regionalt. Projektet har tre ben; formellt och informellt riskkapital samt olika offentliga insatser. Den primära målgruppen för dessa kvartalsundersökningar är riskkapitalbolag, beslutsfattare, politiker och personer som arbetar med innovationsfrämjande- och riskkapitalfrågor på departement, myndigheter, verk, organisationer, högskolor, stiftelser och företag. Syftet med arbetet är: - dels att öka kunskapen om marknaden och ge intresserade aktörer uppdaterad marknadsinformation, - dels att ge entreprenörer och andra som behöver finansiell förstärkning en bättre förståelse för marknaden, - dels att medverka till att media får kontinuerlig information, - dels att ge politiker och andra beslutsfattare ökade kunskaper om marknaden och bättre beslutsunderlag. Den statistik som blir resultat av detta arbete kommer att användas i olika offentliga sammanhang för att medverka till utvecklingen av marknaden för finansiering av onoterade företag. Ett stort tack till alla som svarat. Vår ambition är att spegla aktuella frågor och vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag till kommande undersökningar. Sune Halvarsson Peter Holmstedt Frederick Johansson Tf generaldirektör VD/Koncernchef Ordförande Nutek Innovationsbron SVCA Har du frågor om denna publikation, kontakta: Nutek, Karin Östberg Tel: , SVCA, Jonas Gretzer Tel: , Innovationsbron, Jan Nylander, Tel:

6 Abstract This report consists of two parts; the first part contains information regarding the financing of companies in the early growth stages, and the second part is the quarterly survey of the activities of the private equity companies in Sweden for the first quarter of Presented in the first part this quarter is information about incubators and the National Incubator Programme for 2006, Venture Cup 2006/2007, the European Investment Funds analysis of financing to small and medium enterprises in Sweden. We also present an updated and extended version of the activities of the Swedish business angel networks. Key findings - the activities of the private equity companies Q Below follows key findings for Q for the activities of the private equity companies (Results from Q are cited in the parenthesis):

7 Quarterly questions Q for the private equity companies A lower share of the private equity companies believe the business cycle will improve, 19 % (22 %) and 17 % (15 %) believe the business cycle will worsen. The two most prioritized areas for the buyout-companies regarding the development of their portfolio companies is international expansion and increased sales and marketing, according to 59 % of the respondents. For the venture capital companies, increased sales and marketing is the area most in focus regarding the development of their portfolio companies, according to 68 % of the respondents. The second largest value creation area for the venture capital companies, according to 51 % of the respondents, is the strengthening of the organisation and the management team. 80 % of the venture companies said their portfolio companies mainly grow organically. 68 % of the buyout companies say their portfolio companies develop by a combination of organic growth and inorganic growth. 74 % of the venture capital companies see Cleantech as the most interesting sector for future investments. The second most popular sector was, according to 46 % of the venture capital companies, Medical technology. According to the buyout companies Retail and Cleantech was the two most interesting sectors for future investments with 63 % and 56 % of the respondents. Investments Q for the private equity companies 179 (227) investments were made during the first quarter of 2007 totalling 11.2 (11.6) billion SEK.

8 Number of investments Invested amount (MSEK) Stage Initial Follow-up Total Initial Follow-up Total Seed Start-up Expansion Replacement capital Buyout Sum Within the growth stages (seed, start-up and expansion) 156 (194) investments for a total of 865 MSEK (1 499 MSEK) was invested. Out of these 43 (60) was initial investments, totalling 242 MSEK (702 MSEK). Within buyout and replacement capital 23 (33) investments totalling MSEK ( MSEK) was invested. Medical technology was like last quarter the largest sector in terms of number of investments, with 28 (30) investments. In terms of invested amount the three largest sectors were Healthcare with MSEK, Industrial products and services with 824 MSEK and Consumer goods, retail with 819 MSEK invested. The venture capital companies invested the largest amounts within Biotechnology, 249 MSEK. The second largest sector for the venture companies was Pharmaceuticals 116 MSEK and Medical technology with 113 MSEK invested. Life Science was the industry segment that attracted the largest amounts and the largest share of number of investments. 12 (9) investments within Cleantech were made, totalling 25.7 MSEK (63 MSEK). 139 (168) of the investments this quarter went to Swedish companies. This corresponds to 86 % of the total number of investments this quarter. The investments in Swedish companies totalled MSEK (8 830 MSEK), constituting 77 % (76 %) of the total invested amount. The largest share of the Swedish investments went to companies based in the Stockholm region, with 51 (55) investments in the Stockholm

9 area. In terms of invested amount, the county of Västra Götaland had the largest share, with MSEK. Divestments Q for the private equity companies 54 (63) divestments from 29 (38) private equity companies were made during the first quarter of The total exit amounts for these divestments were MSEK ( MSEK). Like preceding quarters industrial sale was the most common exit alternative, in terms of number of exits, with 27 (23) divestments or 50 % (37 %) of the total number of divestments. Sale to another private equity company was the largest exit category in terms of exit amounts, with MSEK. The venture capital companies made 30 (40) divestments adding up to MSEK (2 729 MSEK) of which 68 % (39 %) were industrial sale. The buyout companies made 24 (23) divestments to an amount of MSEK ( MSEK). The average holding period for the private equity backed companies divested during the first quarter of 2007, was 5.0 years (5.0 years). Funds Q for the private equity companies During the first quarter the private equity companies raised MSEK ( MSEK) from investors and 805 MSEK (1 130 MSEK) from their parent companies. The private equity companies also gained 103 MSEK (5 867 MSEK) from capital gains/dividends available for future investments. This quarter only venture capital companies raised capital. 54 % of raised capital from investors came from pension funds. 80 % of the capital came from Swedish investors The companies responding to the survey this quarter have a total of 286 billion SEK in funds under management. This corresponds to 89 % of the industry s total estimated funds under management of 320 billion SEK.

10 Sammanfattning Rapporten består av två delar; information relaterad till finansiering av tillväxtbolag i tidiga skeden och riskkapitalbolagens aktiviteter för första kvartalet I den första delen presenteras detta kvartal information om inkubatorer och det nationella inkubatorprogrammet 2006, Venture Cup 2006/2007, Europeiska Investeringsfondens analys av Sveriges finansiering till små och medelstora företag samt en uppdaterad version av kartläggningen av de svenska affärsängelnätverken och hur nätverken arbetar idag. Sammanfattning Q Riskkapitalbolagens aktiviteter De viktigaste resultaten för Q avseende riskkapitalbolagens aktiviteter (data för Q inom parentes):

11 Temafrågor Q för riskkapitalbolagen En lägre andel av riskkapitalbolagen tror på en förbättrad konjunktur framåt, 19 % jämfört med 22 % förra kvartalet. 17 % (15 %) tror på en försämring av konjunkturen under de närmaste 12 månaderna. Den första temafrågan detta kvartal behandlar riskkapitalbolagens verktyg i utvecklingen av deras portföljbolag. För buyout-bolagen är de två mest prioriterade områdena avseende deras portföljbolag internationell expansion och ökade sälj- och marknadssatsningar, 59 % av respondenterna svarade detta. Även för venture-aktörerna är ökade sälj- och marknadssatsningar det mest prioriterade området avseende utvecklingen av portföljbolagen, 68 %. Därefter kommer förstärkning av organisation och ledningsgrupp, 51 %. Kvartalets andra temafråga gäller vilken typ av tillväxt som främst sker i riskkapitalbolagens portföljbolag. 80 % av venture-aktörerna angav att det främst är organisk tillväxt i deras portföljbolag. 68 % av buyout-aktörerna svarade att det är en kombination av organisk tillväxt och förvärvstillväxt. Den sista frågan gäller vilka branscher riskkapitalbolagen ser som mest intressanta för framtida investeringar. Den bransch som enligt ventureaktörerna är mest intressant är cleantech, vilket 74 % av respondenterna svarade. Efter det kom för venture-aktörerna medicinsk teknik, som 46 % av respondenterna ser som en intressant bransch framåt. De två branscher som buyout-aktörerna ser som mest intressanta framåt är detaljhandel och cleantech, med 63 % respektive 56 % av respondenterna. Investeringar Q för riskkapitalbolagen Under första kvartalet 2007 gjorde riskkapitalbolagen 179 (227) investeringar för sammanlagt 11,2 (11,6) miljarder kronor. Investeringarna har detta kvartal gjorts av 57 (73) riskkapitalbolag.

12 Antal Belopp (Mkr) Fas Initial Uppföljning Totalt Initial Uppföljning Totalt Sådd Start-up Expansion Replacement capital Buyout Summa Inom tillväxtfaserna (sådd, start-up och expansion) investerades 865 Mkr (1 499 Mkr) fördelat på 156 (194) investeringar. Av dessa var 43 (60) initiala investeringar för motsvarande 242 Mkr (702 Mkr). Inom buyout och replacement capital noterades 23 (33) investeringar till ett värde av Mkr ( Mkr). Medicinsk teknik var liksom förra kvartalet den bransch där flest antal investeringar gjordes, med 28 (30) stycken investeringar. Sett till investerat belopp detta kvartal var de tre största branscherna Sjukvård med Mkr, Industriella produkter och tjänster med 824 Mkr och Konsumentvaror, detaljhandel med 819 Mkr. Venture-aktörerna investerade mest inom Bioteknik, 249 Mkr. Därefter kom Läkemedel med 116 Mkr och Medicinsk teknik med 113 Mkr. Life Science var det segment som attraherade både flest antal investeringar och högst investerat belopp under kvartalet. Under första kvartalet gjorde riskkapitalbolagen 12 (9) investeringar i bolag klassificerade som cleantech till ett totalt belopp av 25,7 Mkr (63 Mkr). 139 (168) av kvartalets investeringar gjordes i Sverige, vilket motsvarar 86 % av samtliga investeringar (där geografiskt ursprung finns). Investeringarna i Sverige uppgick till Mkr (8 830 Mkr), vilket motsvarar 77 % av det totala investerade beloppet (där geografiskt ursprung finns). Störst andel av de svenska investeringarna gick till bolag med säte i Stockholms län. 51 (55) av kvartalets investeringar var i bolag med Stockholm som säte.

13 Vad avser investerat belopp var Västra Götalands län, med Mkr, det län med högst investerat belopp. Avyttringar Q för riskkapitalbolagen Under kvartalet har respondenterna rapporterat in 54 (63) avyttringar. 29 (38) riskkapitalbolag stod för avyttringarna, vilka inbringade totalt Mkr ( Mkr). I likhet med tidigare kvartal var avyttring till industriell aktör den vanligaste avyttringsformen med 27 (23) avyttringar, vilket var 50 % (37 %) av det totala antalet avyttringar detta kvartal. Sett till avyttrat belopp var försäljning till annat riskkapitalbolag störst, med Mkr. 30 (40) avyttringar gjordes av riskkapitalbolag med huvudsaklig inriktning mot venture capital och dessa inbringade sammanlagt Mkr (2 729 Mkr). 68 % (39 %) av venture capital-aktörernas avyttringar var till industriella köpare. 24 (23) avyttringar gjordes av riskkapitalbolag med huvudsaklig inriktning mot buyout och dessa inbringade totalt Mkr ( Mkr). För första kvartalet 2007 är den genomsnittliga tiden som riskkapitalbolagen har haft portföljbolagen från första investering till avyttring 5,0 år (5,0 år) och medianen är 5,5 år (5,0 år). Kapital Q för riskkapitalbolagen Under första kvartalet anskaffade de medverkande riskkapitalbolagen Mkr ( Mkr) från investerare samt 805 Mkr (1 130 Mkr) från moderbolag. Dessutom erhöll bolagen 103 Mkr (5 867 Mkr) för återinvestering från utdelningar samt reavinster. Detta kvartal var det enbart venture-aktörer som anskaffade kapital. Av anskaffat kapital från investerare kom 54 % av kapitalet kom från pensionsfonder. 80 % av kapitalet kom från svenska investerare. Riskkapitalbolagen som medverkade i denna kvartalsundersökning hade ett förvaltat kapital på 286 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 89 % av branschens uppskattade förvaltade kapital på 320 miljarder kr.

14 Innehåll 1 Studiens genomförande 1 2 Finansiering i tidiga skeden Inkubatorer och teknikparker Venture Cup EIFs analys av Sverige De svenska affärsängelnätverken 20 3 Riskkapitalbolagens temafrågor Q Konjunkturläget Utveckling och tillväxt hos portföljbolagen Intressanta branscher framåt 29 4 Riskkapitalbolagens investeringar Q Överblick per investeringsfas Investeringar per investeringsfas Antal och storlek på investeringar Branscher Geografisk spridning av riskkapitalbolagens investeringar Syndikering Antal unika namngivna portföljbolag 58 5 Riskkapitalbolagens avyttringar Q Överblick avyttringar Q Fördelning på olika kategorier i antal och Mkr 60 6 Riskkapitalbolagens kapitalanskaffning Q Fakta om de responderande riskkapitalbolagen 67 8 Tabeller Q Bilagor Enkät Q Förkortningar, begrepp och definitioner

15 1 Studiens genomförande Detta är den tjugofemte undersökningen av den svenska riskkapitalmarknaden i den serie mätningar som Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Nutek inledde under Sedan hösten 2006 är även Innovationsbron med som samarbetspartner. Rapporten består av två delar; en kartläggning av finansieringen i tidiga skeden från offentliga aktörer och undersökningen av riskkapitalbolagens aktiviteter för första kvartalet När det gäller avsnittet om finansiering i tidiga skeden har kartläggningen gjorts genom kontakt med representanter från de olika aktörerna, via mail eller telefon. Information har även inhämtats från hemsidor samt publicerade skrifter och rapporter. I den del som behandlar riskkapitalbolagens aktiviteter görs i många fall jämförelser med resultat från tidigare kvartalsmätningar (resultat från föregående kvartal, Q4 2006, står inom parentes). Som tidigare särredovisas i många fall venture capital- respektive buyout-aktörer. Venture capital-aktörerna är de riskkapitalbolag som huvudsakligen investerar i tillväxtfaserna; sådd, start-up och expansion. Buyoutaktörerna är främst inriktade på investeringar i mer mogna tillväxtbolag (buyout-fasen). Som utgångspunkt för uppdelningen har företagens egna uppgifter till SVCA använts. Datainsamlingen genomfördes under april och maj En webbenkät distribuerades via personliga mejl till kontaktpersoner på riskkapitalbolagen. Målgruppen för denna undersökning är svenska riskkapitalbolag samt utländska riskkapitalbolags svenska kontor/filial. Vi fick in 91 besvarade enkäter av de 120 som skickades ut. Det ger en svarsfrekvens på 76 %. Efter avslutad datainsamling har resultaten kompletterats med uppgifter direkt från riskkapitalbolagen och i några fall med offentliggjorda uppgifter. Rapporten ger således en god bild av de totala aktiviteterna hos de svenska riskkapitalbolagen. De responderande riskkapitalbolagen detta kvartal representerar 89 % av branschens estimerade förvaltade kapital på 320 miljarder kr. 1

16 2

17 2 Finansiering i tidiga skeden Förra kvartalet gjordes en genomgång av de största nationella aktörerna och deras finansiering till företag i tidiga skeden under Detta kvartal presenteras information om inkubatorer och det nationella inkubatorprogrammet för 2006, Venture Cup 2006/2007, Europeiska Investeringsfondens analys av Sveriges finansiering till små och medelstora företag samt en uppdaterad version av kartläggningen av svenska affärsängelnätverk. 2.1 Inkubatorer och teknikparker Nedan följer en förklaring av vad en inkubator är därefter finns en sammanställning av information från det nationella inkubatorprogrammet som drivs av Innovationsbron Vad är en inkubator? Texten nedan kommer ifrån Swedish Incubators and Science Parks (SISP, som är en intresseorganisation för svenska inkubatorer, forskningsparker och teknikparker. Konceptet inkubatorer kommer ursprungligen från USA där de första inkubatorerna etablerades under 1950-talet. Syftet var att stödja entreprenöriellt inriktade akademiker vid universiteten. The Stanford Research Park i Kalifornien etablerades 1951, och 1959 startades The US Business Inkubator i Bativia, New York, vilket betraktas som starten för fenomenet inkubator (företagskuvös). I Sverige började inkubatorerna etablera sig först på 70-talet med inspiration av den amerikanska modellen. En inkubator strävar efter att ge struktur och trovärdighet till framväxande projekt eller nystartade företag. Genom att förse entreprenörer med service och stöd som kompletterar och utvecklar deras naturliga talang maximerar inkubatorn potentialen av entreprenöriell begåvning. Att "föda fram" nya företag genom inkubatorer är en process som strävar efter att påskynda företagets tillväxt och förse dem med innovativa metoder till ekonomisk utveckling. En företagsinkubator är designad att stödja en entreprenör 3

18 i dennes utveckling av affärskunnande i en miljö som främjar företagsutveckling. Även om inkubatorer varierar i omfattning angående erbjuden assistans, finns det några allmänna beståndsdelar som bör ingå i en inkubators koncept. Sammantaget stödjer en inkubator unga företag att förbereda sig för att klara de hinder som ofta ligger till grund för misslyckanden, utveckla entreprenörens förmåga att driva ett företag samt att fungera som guide till extern finansiering. Medlemmar i SISP är även så kallade science parks (teknik- eller forskningsparker). Dessa erbjuder en stimulerande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt. Det är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet. Teknikparkerna har ofta en nära anknytning till ett universitet eller högskola. Företagen i parken får förutom en kreativ och utvecklande miljö också tillgång till en gemensam reception, konferenslokaler och övriga servicefaciliteter såsom exempelvis projektorer, posthantering, digital- och videokameror samt skrivare och fax. Många teknikparker erbjuder även rådgivning och kompetent personal inom områden där många nya tillväxtföretag inte har tillräcklig kompetens. Det kan vara inom områden som affärsutveckling, finansiering eller att hjälpa till att nå en internationell marknad. Således liknar teknik- eller forskningsparker på många sätt inkubatorer och i det nationella inkubatorprogrammet är även forskningsparker med. De flesta inkubatorer har en tidsbegränsning avseende hur länge företagen får vara i inkubatorn. Tiden kan variera från ett par månader upp till 2-3 år. Många inkubatorer är uppdelade i olika steg. Hur många dessa är och exakt vad som ingår i respektive steg varierar. Det första steget kallas dock ofta förinkubator. Här får man hjälp med exempelvis analys av kommersialiseringsmöjligheter, och att utveckla en färdig affärsplan. Det andra steget handlar om att exekvera idén och ta ut företaget och produkten/tjänsten på marknaden, det kan också handla om att få coaching gällande produktutveckling, finansiering och marknadsföring. Det sista steget handlar ofta om att få företaget att expandera och utveckla kontakten med marknaden och att växa nationellt och/eller internationellt och i vissa fall bredda produktutbudet. SISP har 42 medlemmar, vilka är inkubatorer, teknikparker, eller både och. Det finns några inkubatorer och teknikparker som inte är medlemmar i SISP, uppskattningsvis finns det således runt 50 inkubatorer och teknikparker i Sverige. Av dessa är 17 stycken med i det nationella inkubatorprogrammet. 4

19 2.1.2 Nationella inkubatorprogrammet 2006 I det nationella inkubatorprogrammet finansierar, utvecklar och driver Innovationsbron ett rikstäckande nätverk av inkubatorer. Programmet omfattar 17 inkubatorer som aktivt skapar morgondagens tillväxtföretag i Innovationsbrons sju regioner. Utöver det nationella inkubatorprogrammet stöttar och driver Innovationsbron även regionala inkubatorverksamheter. Nedan följer en sammanställning för 2006 gällande inkubatorerna i det nationella inkubatorprogrammet. Antal idéer som har inkommit till inkubatorerna i det nationella inkubatorprogrammet har ökat kraftigt. Under 2006 inkom 2775 idéer, jämfört med 1761 idéer under 2005, en ökning med knappt 58 %. Detta kan vara ett tecken att intresset för entreprenörskap vilket gror i Sverige. Skälen till detta kan vara flera, dels har fler högskolor och universitet kurser och utbildningar med entreprenöriell inriktning. Dels finns ett ökat fokus i media på entreprenörer som lyckas och skapar nya innovativa snabbväxande företag. Tävlingar som 5

20 exempelvis Venture Cup bidrar också till att öka intresset för företagande och entreprenörskap. Nedan visas hur mycket kapital som bolagen i inkubatorerna i det nationella inkubatorprogrammet har attraherat under Investerat kapital i bolagen i inkubatorerna har nästan fördubblats från 2005 till Ökningen är 96 %, från 449 Mkr 2005 till 881 Mkr Av det privata kapitalet som investerades i bolagen i inkubatorerna kom cirka 85 % från Sverige. Diagram % av idéerna till inkubatorerna kommer från universitet och högskolor Ur diagrammet ovan kan man utläsa att över 50 % av idéerna till inkubatorerna i det nationella inkubatorprogrammet under 2006 kom från universitet och högskolor. Detta är naturligt eftersom många av inkubatorerna verkar nära universitet och högskolor på respektive ort. 6

21 Andelen kvinnliga idébärare ligger runt 20 %. För 2005 var siffran 20 % och för 2006 var 21 % av dem som antogs till inkubatorerna kvinnor. 7

22 2.2 Venture Cup Venture Cup startades 1998 i Göteborg av McKinsey & Company, Chalmers och Göteborgs Universitet. Venture Cup är en affärsplantävling som syftar till att hjälpa människor med affärsidéer att förverkliga dem. Genom att delta med sin idé i Venture Cup får man feedback, handledning, utbildning, inspiration och tillgång till ett stort kontaktnät. Venture Cup finns idag i Danmark, Finland och Norge och den svenska tävlingen är uppdelad på fyra regioner; Syd, Väst, Öst och Nord. Huvudpartners till Venture Cup är Innovationsbron och Investor. Bland övriga samarbetspartners finns både privata och offentliga aktörer, bland andra Nutek. Vi kommer i denna rapport att presentera information från Venture Cup och exempel på företag som har varit med i Venture Cup. Tabell 1. Antal bidrag till Venture Cup Sverige per region Nord Syd Väst Öst Totalt Vara Tjänst Totalt antal bidrag I tävlingen är bidragen uppdelade på vara eller tjänst. För 2006/2007 var totalt 54 % av bidragen i tjänstekategorin. 8

23 Diagram % män i de deltagande lagen i Venture Cup Diagram % av deltagarna i Venture Cup var studenter Övervägande delen av deltagarna i Venture Cup har en akademisk anknytning. Det är naturligt eftersom tävlingen arrangeras och marknadsförs i anknytning till högskolor och universitet runt om i landet. Dock hade 32 % av deltagarna i steg 1 i Venture Cup 2006/2007 ingen akademisk anknytning. 9

24 Tabell 2. De vanligaste branscherna per region samt total i Venture Cup 2006/2007 Venture Cup - Nord Venture Cup Sverige IT, mjukvara 20% Bransch Antal Procent Kultur, nöje, fritid 10% IT, mjukvara ,0% Elektronik, hårdvara 9% Hälsa, sjukvård 86 7,3% Hälsa, sjukvård 9% Kultur, nöje, fritid 84 7,1% Konsultverksamhet 9% Livsmedel 74 6,3% Venture Cup - Väst Handel 72 6,1% IT, mjukvara 17% Elektronik, hårdvara 67 5,7% Handel 10% Konsultverksamhet 63 5,4% Kultur, nöje, fritid 9% Media 59 5,0% Livsmedel 9% Kläder, mode 48 4,1% Hälsa, sjukvård 8% Transport 47 4,0% Venture Cup - Syd Bio-, miljö- och kemiteknik 44 3,7% IT, mjukvara 15% Bygg, fastighet 44 3,7% Hälsa, sjukvård 13% Utbildning 38 3,2% Livsmedel 11% Telekommunikation 32 2,7% Kultur, nöje, fritid 7% Turism, hotel 32 2,7% Bygg, fastighet 7% Verkstad 17 1,4% Venture Cup - Öst Bank, finans 13 1,1% IT, mjukvara 22% Övrigt ,4% Elektronik, hårdvara 9% Totalt ,0% Kultur, nöje, fritid 7% * Vid uträkning av procent för regionerna har k ategori "Övrigt" exk luderats Transport 7% Media 7% Tabellen ovan visar de fem vanligaste branscherna för respektive region samt aggregerat för Venture Cup Sverige 2006/2007. Data baseras på unika bidrag, d.v.s. som har deltagit antingen i steg 1 eller 2 (eller båda). För samtliga regioner är IT, mjukvara den bransch som har attraherat flest antal bidrag. Den bransch som kom på andra plats totalt var Hälsa, sjukvård. För Venture Cup Syd var 13 % av bidragen inom denna bransch. Här kan man göra en jämförelse med ventureinvesteringar i Skåne län under 2006, där de tre vanligaste branscherna var Medicinsk teknik, Läkemedel och Bioteknik. Medicon Valley i region Skåne och den forskning och utveckling som sker där är säkerligen en starkt bidragande orsak till fokuseringen inom Life Science. 10

25 2.2.1 Exempel på företag som har varit med i Venture Cup 11

26 12

27 2.3 EIFs analys av Sverige EU har genom olika studier kunnat konstatera att tillgången till kapital för små och medelstora företag (SMF) med hög tillväxtpotential ligger på en relativt låg nivå i EU-området. En undersökning från 2005 ( SME Access to Finance Flash Eurobarometer Survey, oktober 2005) visar att 14 % av de 23 miljoner SMF som finns inom EU behöver bättre tillgång till finansiering. EU kommissionen har med bakgrund av detta inom ramen för strukturfondsprogrammet skapat ett instrument för att stödja entreprenörskap och innovation samt för att förbättra tillgången till finansiering för SMF, Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE). JEREMIE är ett gemensamt initiativ från EU-kommissionen och EIF för att erbjuda marknadskompletterande finansiella instrument för SMF inom ramen för det kommande strukturfondsprogrammet. Syftet är att med strukturfondsmedel, nationella medel och eventuella lån från EIB/EIF utveckla och förbättra SMF:s tillgång till finansiering. Medlen är återbetalningsbara och revolverande, dvs. de ska kunna återanvändas under och även efter programperiodens slut. Inom ramen för JEREMIE har EIF gjort övergripande analyser av EU:s medlemsstater avseende tillgången till finansiering för SMF. I denna rapport presenteras en sammanfattning av denna analys för Sverige. Analysen av Sverige har gjorts både på nationell och regional nivå Bakgrund - Sveriges ekonomi och demografi EIF konstaterar att Sverige sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet har haft en stark tillväxt både i relativa och absoluta termer. De flesta indikatorer pekar på en fortsatt stark tillväxt under EIF tror dock att Sveriges BNP-tillväxt under 2008 kommer att konvergera mot OECD och EU-ländernas genomsnittsnivåer. Ett ytterligare tecken på Sveriges starka ställning är tredjeplatsen i World Economic Forums Global Competitiveness Index. EIF konstaterar dock att den relativt höga arbetslösheten ett fortsatt problem. EIF pekar på att arbetslösheten trots Sveriges starka tillväxt har legat på en konstant hög nivå. Ett annat problem som tas upp är den demografiska situationen i Sverige där EIF tror att Sveriges befolkningsökning kommer att avta för att sedan börja minska runt 13

28 2030. Detta antagande baseras framförallt på en ökande livslängd och minskande barnafödande. Samma mönster kan man se i andra EUländer. I likhet med de flesta EU-länder klassas över 99 % av företagen i Sverige som små eller medelstora företag (under 250 anställda). Dessa företag står för cirka 60 % av det totala antalet privatanställda i Sverige. Enligt EIF stod dessa företag för 61 % av nettoinvesteringarna inom den svenska ekonomin under 2005, vilket är en minskning med 5 % jämfört med de fyra åren innan. EIF gör några konstateranden som visar på Sveriges relativa svaghet inom detta område och som visar på stora regionala skillnader: EIF konstaterar att avseende andelen nystartade företag i förhållande till totalt antal företag i segmentet SMF ligger Sverige mindre bra till. En undersökning från 2005 visar att Sverige då hade en andel nystartade företag som låg på 7,02 %. EIF konstaterar att Sverige i detta avseende ligger efter relevanta jämförelsegrupper. Ett annat mått som EIF använder för att avgöra klimatet för SMF är något som kallas, entrepreneurial appetite. Detta mått fås genom att ta antalet egenföretagare i förhållande till totala antalet anställda. Siffror från 2002 visar att Sverige, med 6,5 % ligger under både EU 25 och EU 15 genomsnitt. EIF framför i sin rapport åsikten att Sverige i och med valet 2006 har en ny regering som verkar ha ett större fokus på entreprenörskap och arbetslöshetsfrågor än den tidigare regeringen. 14

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter R 2006:16 Riskkapitalbolagens aktiviteter T2 A N D R A K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter Andra kvartalet 2006 R 2006:16 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:27 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Andra kvartalet R

Läs mer

R 2007:07. Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden

R 2007:07. Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden R 2007:07 Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden T4 F J Ä R D E K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter och annan finansiering i tidiga skeden Fjärde kvartalet

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:32 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Tredje kvartalet

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Statistik Riskkapitalmarknaden

Statistik Riskkapitalmarknaden Statistik 213:7 Riskkapitalmarknaden i Sverige 213 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 4 Östersund Telefon 1 447 44 Telefax 1 447

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter

RISKKAPITALÅRET 2010. Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter RISKKAPITALÅRET 21 Med analys och statistik om riskkapitalbolagens aktiviteter Innehåll VD har ordet 1 Highlights från 21 3 Riskkapitalbranschen i ett makroperspektiv 4 En blick framåt 7 Riskkapitalbranschens

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Venturekapital för hälsa och tillväxt

Venturekapital för hälsa och tillväxt Venturekapital för hälsa och tillväxt Björn Odlander Almedalen juli 2014 1 Vad är venturekapital? Venturekapital.... investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital..

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital Statistik 214:5 Riskkapitalstatistik 213: Venture Capital Investeringar i svenska portföljbolag Den nedåtgående trenden har brutits. Under åren 29 212 minskade volymen av formella VC-investeringar i svenska

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Stödsystemets aktörer

Stödsystemets aktörer Stödsystemets aktörer Agenda Varför stöd och vad är det? Aktörer i närheten Mjukt stöd - teknikparker, inkubatorer etc Hårt stöd - olika slags pengar Varför kan nystartade företag behöva stöd? Innovativa

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Magnus Agerström Cleantech Scandinavia. "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?"

Magnus Agerström Cleantech Scandinavia. Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna? Magnus Agerström Cleantech Scandinavia "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?" Om Cleantech Scandinavia Två kommade Lanseringar Dealflow 11 - Om Investeringar och Trender NCO

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Rapport 2010:5 ISSN 1650-7965 Författare Joachim Briggert, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer