Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer RS Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att - godkänna rapporten till Näringsdepartementet om det regionala tillväxtarbetet i Halland under Bakgrund I villkorsbilagan till regeringens regleringsbrev (regeringsbeslut ) anges de återrapporteringskrav som regeringen ställer på Region Hallands arbete inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Dessa är: De viktigaste prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet under året, de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, en redovisning av arbetet med den regionala kompetensplattformen, inom vilka områden samverkan har skett med länsstyrelsen och kommunerna, en redovisning av hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i det regionala tillväxtarbetet samt hur Region Halland har arbetat med genomförande av det regionala serviceprogrammet och stödet till kommersiell service. Redovisningen av det regionala tillväxtarbetet i Halland under 2014 är disponerad enligt prioriteringarna den nya Tillväxtstrategin för Halland Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

2 1(25) Datum Diarienummer RS Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning Näringsdepartementet Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland 2014 Denna rapport är disponerad i enlighet med återrapporteringskraven i regleringsbrevets villkorsbilaga. Redovisningen under Återrapportering 1 är disponerat enligt prioriteringarna den nya Tillväxtstrategin för Halland Innehållsförteckning Återrapportering 1 2 Hög attraktivitet 2 Halland, en region med god tillgänglighet 2 Halland, en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer 3 Stark konkurrenskraft 5 Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande 5 Halland, en stark kunskapsregion 13 Halland, en region med goda kontakter med omvärlden 13 Fler i arbete 15 Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet 15 Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad 17 Resultat av det regionala tillväxtarbetet åtta övergripande slutsatser 17 Återrapportering 2 19 Utveckling av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin 19 Arbetet med EU-program för programperioden Användning av 1:1-anslaget för regionala tillväxtåtgärder 23 Samverkan med Länsstyrelsen och kommunerna 23 Återrapportering 3 25 Återrapportering 4 25 Kommersiell service 25

3 2(25) Återrapportering 1 De viktigaste prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet under året. Hög attraktivitet Halland, en region med god tillgänglighet Infrastruktur Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbete och högre studier. Tillväxten är också beroende av näringslivets möjligheter till utbyte med andra företag och att transportera gods, såväl korta som långa sträckor. En utmaning för ett växande Halland, med ett ökat transportbehov, är att utveckla ett hållbart transportsystem som ger fler kollektivtrafik- och cykelresor samt mindre gods på vägarna. Region Halland har ett regeringsuppdrag att upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden Ett förslag har upprättats i dialog med kommunerna i länet, grannregioner, Hallandstrafiken och Trafikverket. I juni 2014 fastställde regionfullmäktige den regionala infrastrukturplanen för Halland Tillsammans med flera ansvariga aktörer, främst Trafikverket och kommunerna, är arbetet den närmaste tiden inriktat på att genomföra planens prioriteringar och beslutade åtgärder. Det gäller såväl den nationella transportplanen som den regionala infrastrukturplanen. Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet och genomförandet av infrastrukturplanen tagit fram ett förslag till Regional cykelplan för Halland Att utveckla cykel som färdmedel bidrar till utveckling av livsmiljön såväl på landsbygden som i staden vilket stödjer en ökad attraktivitet i Halland. Målet är att fler ska kunna och vilja cykla i Halland. Region Halland är en samverkanspart och medfinansiär i flera järnvägsprojekt som syftar till att öka kapaciteten på Västkustbanan. Satsningarna är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i hela Sydvästsverige. Planering av dubbelspår genom Varberg har högsta prioritet och arbetet med järnvägsplan och detaljplan pågår. Ett samlat resecentrum i Halmstad är viktig för att skapa en knutpunkt för regional och lokal kollektivtrafik i Halmstad. Detaljplan för en ny stadsbussterminal vid tågstationen är beslutad. Inom Västsvenska paketet har planering för Västlänken och de tre nya stationerna, som ökar kapaciteten för tågtrafik till och från Göteborg samt den regionala tillgängligheten, pågått.

4 3(25) Kattegattleden Under flera år har Region Halland tillsammans Region Skåne, Trafikverket och tio kommuner längs västkusten arbetat för att förverkliga Kattegattleden 37 mil turistcykelled mellan Göteborg och Helsingborg lämnades en ansökan in och Trafikverket godkände leden som den första nationella turistcykelleden. Region Halland har utsetts som huvudman för leden. Leden är ett redskap för näringslivsutveckling längs hela kusten. För alla samverkansparter har stort fokus det senaste året varit att färdigställa utbyggnaden av leden. Invigning planeras i juni Kollektivtrafik Kollektivtrafiken bidrar till genomförandet av tillväxtstrategin genom att arbeta för större arbetsmarknader, ökad attraktivitet och bättre matchning. Kollektivtrafikmyndigheten i Halland har under året arbetat med att kartlägga resbehovet i Halland samt över länsgränserna. Kartläggningen har resulterat i ett flertal rapporter som kommer att sammanfattas i en analys. Exempelvis har kommunernas ambitioner för bostadsbyggande och verksamhetsområden kartlagts för att i ökad utsträckning kunna samplanera kollektivtrafiken med annan samhällsplanering. Analysen ger underlag för bedömning av vilken kollektivtrafik som långsiktigt ska erbjudas medborgarna. Samarbetet inom länet med kommuner, länsstyrelse och Trafikverket är fortsatt gott. Kontakten med grannlänen ökar successivt. Kollektivtrafikutbudet i Halland ökar, främst genom att den upphandlade trafiken i nordsydlig riktning ökar. Kommersiell tågtrafik bedrivs också av SJ på sträckan Göteborg Malmö. Halland, en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer Regional fysisk planering Halland ska vara en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende- och livsmiljöer. För att detta ska vara möjligt behövs samverkan mellan olika aktörer. Under året har Region Halland deltagit i projekt som stärker samspelet mellan planering på olika nivåer (nationell, regional och kommunal) samt mellan olika sektorer (infrastruktur, kollektivtrafik, bebyggelse, näringsliv m fl). Projekten genomförs inom ramen för Tillväxtverkets program för Tillväxtskapande samhällsplanering och kommer att genomföras under Kultur Region Halland deltar i den nationella kultursamverkansmodellen. År 2014 innebar det prioritering, implementering och genomförande av Hallands andra kulturplan

5 4(25) Det har skett genom dialoger med kommuner, professionella kulturskapare, civilsamhället och genom samverkan med andra delar av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Nya överenskommelser har tecknats med strategiska aktörer inom kulturområdet. Kulturverksamheten drivs i perspektiv av kunskap och kvalitet, goda kontakter med omvärlden, tillgång till ett attraktivit kulturutbud, aktivt deltagande från medborgarna och mötesplatser, boende- och livsmiljöer med hög tillgänglighet. De nationella och de regionala kulturpolitiska målen är styrande. Metoderna har finslipats för kvalitativ och kvantitativ uppföljning bland annat i samverkan med Statens kulturråd och andra regioner/landsting. Kulturens inriktning och prioriteringar har bland annat varit att utveckla ett antal mötesplatser, kulturmiljöer, besöksmål och kulturevenemang som kan profilera regionen och skapa attraktivitet och synlighet i omvärlden. En del i detta är ombyggnad av Hallands kulturhistoriska museum och planering för ombyggnad av Hallands konstmuseum. Andra delar är att förbättra tillgången till kultur för barn och unga och inom äldreomsorgen och att etablera en ny form av kulturresidens som modell för konstnärligt skapande. Ett prioriterat område är att fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna. Det handlar både om att öka kulturföretagares synlighet inom besöksnäringen och om att ta fram förslag på hur ett företagsstöd inom kultursektorn kan utformas i Halland. Resultatet av projektet Kreativa kraftfält presenterades på en slutkonferens 2014 tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, som genomförde en motsvarande undersökning. Det utvecklingsarbete som grundats på undersökningens resultat i har främst inriktats på insatser för de professionella kulturskaparnas möjligheter att bo och verka i Halland, både inom scenkonsten och inom konst, film och slöjd. Ett genomgående perspektiv är att kulturen ska komma alla till del. Det innebär att förstärka ett genus-, interkulturellt-, funktionshinders-, tillgänglighets och hbtq-perspektiv i all verksamhet. Förnybar energi och energieffektivisering Energikontoret Region Halland har, med stöd av Energimyndigheten, arbetat med att stärka den kommunala energi-och klimatrådgivningen och samverkat med regionala nätverk inom områdena energieffektivisering och förnybar energi. Flera arrangemang om solenergi har genomförts i samverkan med leverantörer och installatörer som är verksamma inom området. En effekt av arbetet är att antalet ansökningar till det statliga stödet för solel har ökat. I december 2014 hade Länsstyrelsen i Halland 350 ansökningar i kö för beviljande.

6 5(25) Antalet ansökningar är därmed bland de största i landet räknat per invånare. Sedan 2009 har 285 ansökningar beviljats stöd. En dialog pågår med halländska företag om energieffektivisering och konvertering till förnybara bränslen. Region Halland har erbjudit energikartläggningscheckar till halländska företag för förstudier i syfte att få en uppfattning om intresset för fullständiga energikartkartläggningar. Under hösten 2014 har nio företag genomfört energikartläggningar med konsultmedverkan. Kartläggningarna är ett bra sätt att få kontakt med företagen och starta en dialog om minskad energianvändning. Det finns en stor potential för energieffektivisering i företagen. Ett företag som investerar kronor kan göra en besparing med kronor per år, vilket ger en årlig avkastning på 12 procent. Företaget blir, förutom energibesparingen, också effektivare i produktionen, får ett ökat netto i årsbokslutet och därmed ökad konkurrenskraft. Stark konkurrenskraft Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande Innovationssystemet Under 2014 har arbetet varit koncentrerat på att ta fram kunskapsunderlag som beskriver det halländska innovationssystemet utifrån funktionalitet och kapacitet. En funktionsanalys har tagits fram. Analysen ger en god bild av funktionalitet och förbättringsbehov i systemet. De flesta aktörer som kan kopplas till det halländska innovationssystemet har under de senaste två åren varit starkt underfinansierade på grund av brist på projektmedel och driftsfinansiering. Detta har inneburit att aktivitetsgraden hos flera aktörer varit relativt låg. Under 2014 har Region Halland bidragit till att det bildats ett Industriellt Utvecklingscentrum i länet. IUC kommer att bidra till nödvändig omställning i industrin. Region Halland har också inlett ett samarbete med Industriell dynamik, som sedan länge finns i Västra Götaland, för att förenkla kopplingen mellan näringslivet och forskningen genom samverkan med forskningsinstituten. Styrkeområde Hälsoinnovation Det långsiktiga arbetet inom styrkeområdet Hälsoinnovation har under 2014 utmynnat i att Högskolan i Halmstad under 2014 initierade en tematisk forsknings- och utbildningssatsning som har fått namnet Tema hälsoinnovation. Satsningen omfattar forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle och ska bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet, stärka lärosätets profil och bidra till ökad välfärd.

7 6(25) Utgångspunkten för arbetet är behovsorienterade insatser och utveckling av arenor för samverkan mellan olika aktörer och organisationsnivåer. En av dessa arenor är Hälsoteknikcentrum som Region Halland har initierat och stöttat sedan starten Hälsoteknikcentrum är en projektarena där företag, akademi och offentlig sektor möts för frågor om innovation och utveckling. Under 2014 har 19 utvecklingsprojekt genomförts i samverkan med 27 företag. Projekten omfattar allt från att ta fram förstudier och behovsanalyser till prototyper och helt nya tjänster. Ett antal nya företag har bildats, men framförallt har många företag utvecklat sina företag i samverkan med vård och omsorg. De företag som deltar i innovationsområdets olika nätverk och utvecklingsprojekt är i hög grad kopplade till högskolans forsknings- och innovationsarbete. Styrkeområde Besöksnäring Utvecklingsarbetet inom besöksnäringen syftar till att öka Hallands attraktions- och konkurrenskraft. Det handlar om att stärka de halländska företagen genom ett utvecklingsoch innovationsdrivet arbete, som sker i anslutning till webbportalen halland.se. Under 2014 deltog ett 100-tal företag inom privat- och affärsturism i de företagsnätverk som organiseras inom ramen för halland.se och i andra aktiviteter som är kopplade till portalen. För att långsiktigt stärka de halländska företagen har flera kompetenshöjande insatser genomförts inom framför allt affärs- och marknadsutveckling. En särskild utbildning inom cykelturism har genomförts med inriktning på produktutveckling, paketering och försäljning med cirka 50 deltagande halländska företag. Som ett led i det kontinuerliga utvecklingsarbetet har internetportalen halland.se under året arbetat med att förbättra den webbaserade marknadskommunikationen ytterligare. Samverkan har skett med kommunerna för att stärka Halland som destination bland annat genom en gemensam aktivitet för pressbearbetning i Norge samt om Halland som motorcykeldestination. Det har även genomförts kompetenshöjande insatser inom omvärldsanalys och statistik för kommunernas turistansvariga. Under 2014 har processen för en halländsk destinationsutvecklingsstrategi och organiseringen av den regionala stödstrukturen intensifierats. Processen handlar om att ta fram ett väl genomarbetat och förankrat beslutsunderlag både avseende verksamhetens innehåll och dess organisationsform. Underlaget ska förtydliga verksamhetens vision, strategier, mål, funktioner och aktiviteter. Det övergripande syftet med en gemensam regional och kommunal organisering är att skapa stordriftsfördelar och samordningsvinster vad gäller kunskap om kunderna, produktutveckling och marknadsföring. Organiseringen ska bygga på en tydlig rollfördelning mellan Region Halland, de halländska kommunerna och näringslivet. Målsättningen är att den politiska beslutsprocessen ska vara klar under sommaren 2015 och att den regionala funktionen ska implementeras under hösten 2015.

8 7(25) Under 2014 har Kattegattleden blivit godkänd som Sveriges första Nationella turistcykelled och kommer även att skyltas som nummer ett. Genom Kattegattleden skapas unika möjligheter för företag att utvecklas och växa genom en ny marknad av cykelturism. Företagens erbjudanden till besökarna innebär också att destinationen stärker sin attraktivitet och konkurrenskraft. Som ledhuvudman har Region Halland samordningsansvar för framtida drift och underhåll, kvalitetssäkring av infrastruktur och utmärkning samt utveckling av varumärket och marknadsföring av leden som turistisk produkt. Styrkeområde Grön tillväxt Livsmedel Arbetet med livsmedelsfrågorna syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och stärkt konkurrenskraft i den halländska livsmedelsbranschen genom att stimulera, koordinera och initiera innovationsinsatser riktade till företag och aktörer i den halländska livsmedelsbranschen. Livsmedelsbranschen kännetecknas av stark priskonkurrens, men också av nya möjligheter till innovationer och tillväxt. Många av de nya utvecklingsvägarna baseras på konsumentefterfrågade mervärden. För att nå framgång krävs ett aktivt innovationsarbete och ökad samverkan mellan de olika delarna i livsmedelkedjan. Exempel på insatser: Företagsnätverket Signerat Halland har fortsatt sitt arbete för att stärka medlemsföretagen och öka värdet av att medverka i nätverket. Under 2014 har föreningen Kulinarisk Resa Genom Halland tillkommit som medlem i Signerat Halland. Med sina över 50 medlemsföretag innebär det att Signerat Halland nu representerar ett 70-tal livsmedelsföretag i Halland. Programmet Shape, Signerat Halland Open Innovation Programme, avslutades i september. Syftet har varit att genom samverkan i en öppen innovationsprocess stärka de deltagande företagens innovationsförmåga och förmåga till innovationssamverkan. Föreningen Gastronomiska Samtal Halland syftar till att skapa en kreativ dialog för att utveckla Halland som matlän. Genom att samla parter från hela livsmedelskedjan, vill föreningen stimulera till innovation och nya produkter på matmarknaden. Under året har föreningen bland annat genomfört regionfinalen i den nationella innovationstävlingen Matverk 2015 samt ett Gastronomiskt Forum. Projektet Lantbruksnavigatorn, som stimulerar innovationer i jordbruksföretag, avslutades under De medverkande företagen har lotsats hela vägen från idé till marknad genom en rad insatser, bland annat från mentorer med erfarenhet från att ha drivit och utvecklat företag i andra branscher än livsmedelsbranschen.

9 8(25) Foodbest (business-education-science-technology) är ett svensk-danskt konsortium som ska stärka konkurrenskraften och tillväxten i livsmedelsnäringen. Foodbest har som huvudsyfte att i samverkan mellan deltagande parter identifiera gemensamma projektområden och skapa en organisation inför en kommande ansökan om att bilda en svensk-dansk KIC-nod inom livsmedelsområdet. KIC står för Knowledge and Innovation Community och är ett omfattande EU-program för att stimulera områden som utbildning, forskning, innovation och entreprenörskap. Region Halland har under 2014 deltagit i ett förberedande projekt tillsammans med bland andra Region Skåne, Västra Götalandsregionen, universitet, högskolor och andra organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Från halländsk sida har också Högskolan i Halmstad deltagit. Halland deltog i maj som en fem utvalda svenska regioner att representera det unikt svenska på kocktävlingen Bocuse d Or Europe 2014 i Stockholm. En viktig målsättning var att göra Halland mer känt för potentiella besökare och för andra aktörer inom mat, måltid och besöksnäring samt att delta i ett viktigt strategiskt sammanhang för lärande och för inspel till ett kommande fortsatt destinationsutvecklingsarbete inom mat- och måltidsupplevelser. Bioenergi Arbetet med nya idéer för produkter och processer som baseras på biomassans möjligheter gör Bioenergi till ett område för innovativ utveckling i Halland. Att minska det fossila energiberoendet, framförallt inom transportsektorn och jordbruket, är en samhällsutmaning som i Halland har förutsättningar att bidra till tillväxt och sysselsättning. För att stärka innovationsarbetet och för att göra samarbetet mellan olika parter effektivare har Arena Bioenergi Halland etablerats. Arbetet är komplext och kräver ett samspel mellan olika aktörer från näringsliv, offentliga organisationer och akademi. Arenan har arbetat med en process för vad aktörer i Halland tillsammans ska åstadkomma inom bioenergiområdet. Under 2014 har diskussioner förts om att vidga arenan till att omfatta innovation inom jord, skog och vatten med fokus på områdena energi, materialutveckling, nya kemiska produkter, livsmedel, upplevelser och återanvändning Inom ramen för tillväxtstrategin kommer detta styrkeområde att kallas Grön Tillväxt och startas upp Exempel på aktiviteter som genomförts under 2014: Seminarier och workshops om fossilfri fordonsflotta, småskalig förgasning av skoglig biomassa, alger och tång som biogasråvara. Deltagande i aktiviteter arrangerade av Vätgas Sveriges. Möten med samarbetspartners i Västra Götaland och Skåne för att skapa strategiska allianser och dra nytta av varandras erfarenheter. Stöd till förstudier inom olika områden för bioenergiutveckling.

10 9(25) Identifiering och kontakt med företag inom området. I samarbete med Högskolan i Halmstad, Energi och Miljöcentrum och Hushållningssällskapet Har Region Halland arbetat i en process för att ta fram en gemensam projektansökan till Europeiska Regionalfonden inom ramen för insatsområdet för en koldioxidsnål ekonomi. Samarbete med Länsstyrelsen för att ta fram en energilägeskartläggning av läget i Halland. Nya potentiella styrkeområden Utöver Region Hallands utpekade styrkeområden pågår också ett arbete för att identifiera och utvärdera nya potentiella styrkeområden. Behovet av lättare produkter ökar inom många branscher. Ett delområde inom en växande lättviktsbransch är LWPT Light Weight Production Technology. Halland intar idag en ledande position inom LWPT genom världsledande företag. Tekniken handlar om att radikalt reducera vikten i produktionsutrustning inom fordons- och flygplansindustrin. LWPT har förutsättningar att aktivt bidra till en förbättrad ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Under 2014 har en förstudie genomförts med Region Halland som huvudfinansiär med syfte att befästa och utveckla regionens ledande position. Härigenom skapas förutsättningar för en stabil, långsiktig utveckling av näringsliv och akademi. Ett annat viktigt syfte med projektet har också varit att undersöka behov och utvecklingsmöjligheter inom andra lättviktsteknologiområden och branscher. Samarbete sker med den nationella branschöverskridande lättviktsarenan Lighter. Den 14 maj arrangerades världens första konferens om lättviktproduktionsteknik i Halmstad. Ett 50-tal deltagare från internationella storföretag från flyg- och fordonsindustrin deltog konferensen för att utbyta erfarenheter om denna produktionsteknik. Näringslivsutveckling Jämställdhet mellan kvinnor och män är en central del av arbetet för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och inkludering på arbetsmarknaden. Det är viktigt att synliggöra och problematisera jämställdhet inom tillväxtområdet. Insatser måste göras för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden men också för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att driva företag. Region Hallands fokus i arbetet för att främja kvinnors företagande ligger i strukturförändrande åtgärder. Ett omfattande arbete med att samla in kunskap, idéer och information om hur företagsstödet strategiskt och långsiktigt kan främja kvinnors företagande pågår kontinuerligt. En mängd aktörer i Halland är inblandade i detta arbete såsom samtliga kommuners näringslivskontor, ALMI, Winnet, Coompanion,

11 10(25) Länsstyrelsen, Kultur i Halland, Högskolan i Halmstad, Alexanderssoninstitutet vid Campus Varberg med flera. Timbanken Under 2014 startade Timbanken, ett offentligt finansierat företagsstödsystem, som erbjuder fem timmars kostnadsfri affärs- och innovationsutvecklingsrådgivning. Stödsystemet är byggt på upphandlade konsulter med expertkompetens inom fem olika områden. I utformningen Timbanken var jämställdhet och dess betydelse för en hållbar tillväxt en grundsten. Konsulterna ska aktivt informera om hur arbetet med jämställdhet kan utformas. Ett annat krav är att samtliga konsulter ska genomgå en utbildning om jämställdhetens betydelse för en hållbar tillväxt. Region Hallands erfarenhet är att upphandling är ett bra verktyg för att åstadkomma strukturförändring och jämställdhetsintegrering. Timbanken beviljade under 2014 över rådgivningstimmar till närmare 800 företag. Av dessa stöd gick 65 procent till kvinnor. Under 2014 erbjöds även extra timmar för affärs- och innovationsutveckling för kvinnor som äger eller driver företag. De erbjöds rådgivning som finansierades av programmet Främja Kvinnors Företagande (FKF) med medfinansiering från kvinnorna själva. 70 företag som ägs eller drivs av kvinnor ansökte och beviljades stöd. Detta erbjudande var mycket efterfrågat hos företagen och har fått bra utvärderingsresultat. Denna satsning är en av få som riktade sig endast till kvinnor trots att Region Halland normalt inte prioriterar insatser som endast vänder sig till ett kön. Företagscheckar till kvinnor har dock bidragit till att öka andelen kvinnor som startar företag, att öka det innovativa företagandet bland kvinnor, att fler kvinnor kommer i kontakt med och utnyttjar rådgivningssystemet samt till en ökad kunskap om förutsättningarna för kvinnors företagande. Tillväxtlots I projekt Tillväxtlots är syftet att öka inflödet av företag till det offentligt finansierade stödsystemet. Under 2014 har fokus varit företag som ägs eller drivs av kvinnor samt företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Tillväxtlotsen slussar företagen till kommunernas mottagarorganisation, till Timbanken eller annat offentligt finaniserat stöd som exempelvis ALMI, Connect, Coompanion och Business Sweden. Under december 2014 påbörjades en utvärdering av Tillväxtlotsens arbete, men redan nu har Tillväxtlotsen bidragit till Timbankens fina siffror, 65 procent kvinnor. Tillväxtlotsen har sedan 1 mars 2014 träffat 476 kvinnor och 329 män.

12 11(25) Genuscertifiering av kommunikationsmaterial Det är viktigt att kommunikationsarbetet har ett tydligt genusperspektiv. Region Halland har, med hjälp av finansiering från Främja Kvinnors Företagande, låtit genuscertifiera Timbankens kommunikationsmaterial i syfte att bedriva ett kommunikationsarbete som når och attraherar alla grupper. Det är ett led i att öka inflödet av kvinnor till det företagsfrämjande systemet. Könsuppdelad statistik Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns företagande är en förutsättning för att kunna arbeta med att främja företagande men också för en bra jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet. Den statistik som Tillväxtverket har tagit fram inom programmet FKF är ett viktigt verktyg, men också ett medel för att göra könsuppdelad statistik till en självklarhet i den egna organisationen och hos externa aktörer. Tyvärr saknas genusperspektiv nästan helt i de bokslutsbaserade företagsdatabaserna som UC, Simpler med flera. Timbankens uppföljningssystem är uppbyggt så att så att det kontinuerligt går att följa hur många kvinnor respektive män som utnyttjar rådgivningen. Region Hallands ambition är att all statistik ska vara könsuppdelad. Region Halland har under 2014 utvecklat mallar för projekt och rapportering av projekt i syfte att underlätta för externa aktörer att rapportera in könsuppdelad statistik. Utbildningsinsatser Under 2014 har Region Halland, med hjälp av Tillväxtverket, genomfört utbildningen Ta täten. Utbildningen handlade om jämställdhetens betydelse för hållbar tillväxt. För att åstadkomma långsiktig och strukturell förändring utbildades samtliga affärsutvecklare i Timbanken. För att åstadkomma en bred förändring genomgick även Region Hallands regionstyrelse, samt tjänstemän och chefer i aktörssystemet samma utbildningsinsats. Styrning Stora delar av det regionala tillväxtarbetet och det företagsfrämjande arbetet sker i samverkan med externa aktörer och ibland läggs hela utförandet på andra. Därför är det viktigt att Region Halland ställer krav på de aktörer som genomför uppdrag i det regionala tillväxtarbetet. I Tillväxtstrategin tydliggörs kravet på att jämställdhetsintegrering av verksamheten ska integreras i ägardirektiv, projektdirektiv och i uppföljning av aktörers måluppfyllelse.

13 12(25) Regional mötesplats Nästan var tredje småföretag i Halland upplever brist på lämplig arbetskraft som ett hinder för tillväxt. Halland har en könssegregerad arbetsmarknad och stora löneskillnader mellan män och kvinnor. För att integrera jämställdhetsfrågorna i det regionala tillväxtarbetet och för att främja kvinnors företagande krävs en förändring av strukturer och att jämställdhet ses som en förutsättning för hållbar tillväxt. Region Halland behöver därför arbeta med hur Halland ska bli mer öppet, tolerant och välkomnande för mångfald. Vid ett par av seminarierna om de nya EU-programmen och den nya tillväxtstrategin har inriktningen varit att samtala om normer och värderingar som hinder för jämställdhet, mångfald och tillväxt. Vid en konferens om Tillväxtstrategin för Halland deltog cirka 100 politiker och tjänstemän som arbetar med utveckling och tillväxt. Konferensen var ett led i arbetet för ett mer jämställt Halland, både ur ett brett samhällsperspektiv men också för en mer jämställd och icke könssegregerad arbetsmarknad. På scen var bland andra Sara Lund och Lina Thomsgård som talade om den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor i det offentliga rummet och i näringslivet. Vad de inbjudna beslutsfattarna inte visste innan var att samtliga talare under dessa dagar var kvinnor, kvinnor från näringslivet och politiken både på regional och på nationell nivå. Region Halland använde konferensen för att synliggöra normer och värderingar med överraskningsmetoden, vilket fick avsedd effekt och verkar ha gett ett bestående avtryck. 1 Almi Företagspartner Almi har en viktig roll för kapitalförsörjningen till företag som vill utvecklas och växa. I Halland är Almis verksamhet i stort sett helt inriktad mot finansiering, vilket är viktigt för tydligheten i stödsystemet. Almi Halland har beviljat en stor mängd mikrolån men inte haft några stora investerings- eller förvärvslån under året. Också bankerna i Halland rapporterade en nedgång i antalet affärer under hösten 2014, men samtidigt har många banker varit mer offensiva och tagit hela finansieringen själva där Almi Halland varit med i diskussionen från början. Detta kan dock i sig ses som positivt för företagen. Almi beviljade åtta checkar inom Internationalisering på totalt 1,36 Mkr och tio checkar inom varor & tjänster på totalt 2,04 Mkr. Rådgivningen till företagare med utländsk bakgrund har nu fått starkt fäste och under 2014 genomfördes 150 unika rådgivningar, vilket resulterade i 46 nya företag. Almi Halland delade också ut förstudiemedel till 154 företag om sammanlagt 3,4 MSEK, vilket är ett rekord för Halland. Tio Innovationscheckar från Vinnova, beviljades också genom Almi Halland. 1 All dokumentation om den regionala mötesplatsen finns här:

14 13(25) Almi Invest Almi Invest Väst har under året utökat sin närvaro i Halland. Antalet genomlysningar av företag har ökat och det gjordes också investeringar i tre start-ups under slutet av året. Samverkan med Almi Företagspartner Halland och näringslivskontoren har förbättrats och resultatet av detta börjar glädjande nog synas. Halland, en stark kunskapsregion Strategiskt samarbete med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg Under 2014 har samarbetsavtalet med Högskolan i Halmstad utvärderats och omarbetats. Samverkan mellan Högskolan och Region Halland har stärkts och det omarbetade avtalet syftar till en större gemensam tydlighet på den ömsesidiga nyttan för både Högskolans profilering och Hallands behov av forskning och utveckling inom prioriterade områden. Det omarbetade avtalet omfattar strategisk samverkan i huvudsak inom styrkeområdena Grön Tillväxt och Hälsoinnovation. Inom båda dessa områden finns det kunskap och forskning inom Högskolan i Halmstad som i hög grad kan bidra till utvecklingen inom respektive område. Utöver samverkan inom dessa styrkeområden berör samverkansavtalet även kunskapsutveckling inom vårdprocesser och effektivare vårdformer. Vad gäller samverkan med Campus Varberg har det avtal som skrevs för ett par år sedan legat kvar som en grund för de insatser som särskilt pekar på betydelsen av en väl fungerande yrkeshögskoleutbildning i Halland. Behovet av kortare och näringslivsanpassade utbildningsformer är stort och Campus Varberg är en viktig plattform för denna utbildningsform i Halland. För ytterligare redovisning av Region Hallands insatser inom det strategiska valet Halland en stark kunskapsregion hänvisas till avsnittet om kompetensplattformen. Halland, en region med goda kontakter med omvärlden Internationalisering och investeringsfrämjande Projektet Invest in Halland Agency (IHA), som avslutades under 2013, syftade till att skapa förutsättningar för ett strategiskt och proaktivt arbete i Halland med att attrahera utländska investeringar och etableringar till regionen. Detta skedde genom metodutveckling och direkta insatser som riktats till kommuner, näringslivsaktörer och företag. Arbetet bedrevs utifrån en helhetssyn på internationalisering av produkter, tjänster, arbetskraft och finansiering. Samverkande intressenter och aktörer var de halländska kommunerna, den statliga myndigheten Business Sweden, Business Region Göteborg, Invest in Skåne, Invest in Sjuhärad, Högskolan i Halmstad med flera. Under 2014 har en förstudie initierats med syfte

15 14(25) att hitta nya långsiktiga samarbetsformer mellan Region Halland, de halländska kommunerna samt relevanta aktörer och samarbetspartners. Region Halland har sedan tidigare ett avtal för samarbete och utbyte med Business Swedens investeringsfrämjande funktion. Detta innebär bland annat att Region Halland samordnar eventuella etableringsoch investeringsförfrågningar från Business Sweden gentemot de halländska kommunerna. Exportklubben i Halland är ett nätverk för halländska företag där företagen kan få hjälp med internationell marknadsutveckling och ökad export. I dagsläget deltar cirka 30 företag i arbetet. Under 2014 har ett utvecklingsarbete av Exportklubben initierats för att utveckla och spetsa innehållet med ökad grad av nätverkande, inspiration, praktisk information, experthjälp och stöd till att hitta nya samarbetspartners. För att stärka basen av deltagare kommer en riktad rekrytering att ske huvudsakligen via de halländska kommunernas näringslivsorganisationer. Målsättningen att Exportklubben i Halland ska vara marknadsdrivet och självfinansierat från och med hösten Exportakademien bedriver tillsammans med Högskolan i Jönköping utbildningen Exportförsäljning - Interkulturellt affärsmannaskap där stora delar av utbildningen innehåller praktik som är förlagd utomlands. Målsättningen är att studenterna efter avslutade studier ska kunna arbeta som säljare för ett svenskt företag och då också kunna beakta befintliga internationella marknader men även i tillväxtsyfte kunna skanna av en potentiellt ny marknad som exempelvis Kina, Indien eller annan för organisationen relevant marknad. Under 2014 har Exportakademien i samarbete med Region Halland genomfört en undersökning gällande aktuella och framtida behov av internationalisering och export hos företag i och omkring Halland. Syftet är att undersöka de långsiktiga förutsättningarna för en exportsäljarutbildning i Halland. Östersjöstrategin mm Region Hallands verksamhetsområden har fortsatt prioriterat samarbete i projekt med partners från Östersjöregionen. I väntan på att de nya Interregprogrammen ska starta har halländska partners deltagit i avslutningen av två större projekt med deltagande från den västra delen av Östersjöområdet. Gränsregional samverkan, COINCO North II The Scandinavian 8 million city project. Innovationsutveckling, Kask Inkubator Match. Europa Direkt Halland har genom finansiering från bland andra Region Halland kunnat göra en storsatsning inför valet till Europaparlamentet i maj. Genom olika aktiviteter runt om i Halland under våren 2014 har Europa Direkt Halland bidragit till att öka hallänningarnas medvetenhet och kunskap om EUs betydelse och påverkan på deras vardag.

16 15(25) Region Halland har arrangerat en seminarieserie inför den nya programperioden. På seminarierna har de gränsregionala samarbetsprogrammen givits stort utrymme. Region Halland har även deltagit i det Västsvenska informationsarbetet riktat till organisationer i Västsverige som är intresserade de möjligheter som finns i de gränsöverskridande samarbetsprogrammen. Region Halland deltar på politisk nivå i olika europeiska nätverk såsom Nordsjökommissionen och CPMR, subkommittén för Nordsjöprogrammet, Skandinaviska arenan och Sydsam. Fortsatt samarbete med de halländska kommunerna angående EU-frågor och gränsöverskridande samarbete genom Chefsgrupp Hallands strategiska undergrupp för EUfrågor. För bättre samordning mellan region och kommuner har Region Halland koordinerat i vilka europeiska organ som det finns halländsk politisk representation. Fler i arbete Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet Den regionala kompetensplattformen I uppdraget för de regionala kompetensplattformarna har Region Halland arbetat med omvärldsbevakning, kompetensanalyser och nätverk såväl med utbildningsansvariga i kommunerna samt med näringslivsrepresentanter. Det finns formaliserade nätverk med utbildningsansvariga inom kommunerna samt Region Halland, för bland annat framtagning av strategiska beslutsunderlag. Ett av nätverken arbetar bland annat med att samordna och behovsanpassa vuxenutbildningen, ett annat arbetar med gymnasieutbildningar. Nya kunskapsunderlag Tillväxtverket har under året beviljat Region Halland projektmedel för att ta fram strategiska underlag för arbetet med kompetensförsörjning i Halland. Ett av underlagen som upphandlats ska ge en långsiktig indikativ prognos av kompetens- och rekryteringsbehov inom utvalda branscher i länet. Ett annat ska ge en nulägesbild av Halland vad gäller kompetensförsörjning. Underlagen ger en bild av hur Halland ligger till vad gäller ökat arbetskraftsutbud, inpendling, inflyttning och invandring. Underlagen ska också innehålla en överskådlig aktörskartläggning inom området.

17 16(25) Yrkeshögskolan som utbildningsform Alexanderssoninstitutet vid Campus Varberg har drivit projektet Efterfrågad utveckling, som bland annat handlar om förutsättningarna för samverkan om YH-utbildningar i länet. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som ligger nära de kortsiktiga kompetensbehoven på arbetsmarknaden och som därmed kompletterar yrkesutbildningar i gymnasiet och högskolan. Med den kommande slutrapporten som underlag kan Region Halland föra en förnyad diskussion med aktörerna i länet. EU program som stöd till ökad samverkan Den västsvenska Socialfondsplanen och Interregprogrammen skapar möjligheter till ökad samverkan mellan viktiga aktörer i Halland med fokus på kompetens- och arbetsmarknadsfrågor. Utbildningsanordnare, kommuner, arbetsförmedling, migrationsverk, länsstyrelse, folkbildning, civilsamhälle och Region Halland kan mötas i projekt med gemensamma målsättningar. Region Halland arbetar strukturerat med att understödja och initiera samverkan mellan olika aktörer. Huvudsyftet med samverkan är att utvecklingsprojekten ska blir bättre men också att de olika aktörerna ska utveckla sina relationer och löpande kontakter. Utvecklingsprojekt för studie- och yrkesvägledning Att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv är en prioriterad fråga för Region Halland, där unga sätts i särskilt fokus. Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt insatsområde. Region Halland har bidragit till att Skolverket kan genomföra ett utvecklingsprojekt om studie- och yrkesvägledning tillsammans med kommunerna i Halland. I projektet kommer vägledare att arbeta tillsammans med pedagoger utifrån vägledningsuppdraget. De handleds av handledare från Högskolan i Halmstad. Socialt företagande Region Halland stödjer uppbyggnaden av en mikrofond i syfte att underlätta för sociala företag att finansiera sin verksamhet inledningsvis. Regionstyrelsen har beslutat att stödja Coompanion i Halland under och deras arbete med att stödja kooperativt och socialt företagande. Tillsammans med samordningsförbundet har Region Halland bjudit in kommuner och aktörer till dialog om stödinsatser för socialt företagande i Halland och eventuell samverkan i dessa insatser. Samverkan om utbildningsfrågor Den samverkan om utbildningsfrågor som finns mellan kommunerna och regionen vad gäller gymnasieutbildning och vuxenutbildning har fortsatt. Diskussioner om nya

18 17(25) överenskommelser på området har förts under hösten och förslag håller på att tas fram. Ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Halmstad, med utgångspunkt i Hallands nya Tillväxtstrategi, är också under framtagande. Två områden som Region Halland ser som speciellt viktiga är entreprenöriellt förhållningssätt i skolan samt tillgången till och användningen av IKT. Under året har diskussionerna också handlat om det långsiktiga arbetet för att eleverna ska fullfölja grundoch gymnasieskola och gå ut skolan med de kunskaper och förmågor de behöver för ett framtida gott liv. En viktig insats är projektet Välmående ger Resultat, där aktuell forskning ligger till grund för praktisk metodutveckling i skolans arbete. Ett arbete med att ta fram en Digital Agenda för Halland på skolområdet skola påbörjats under hösten. Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad Se avsnitt om företagsutveckling Resultat av det regionala tillväxtarbetet åtta övergripande slutsatser Den regionala tillväxtpolitiken behöver bygga vidare på resultat och erfarenheter från tidigare tillväxtarbete. För Halland innebär det bland annat att innovationssystemet behöver utvecklas avseende styrning, ledning och finansiering. Det behöver bättre kunna stödja förnyelse och omställning i det befintliga näringslivet. Vidare finns det ett stort behov av att utveckla det regionala arbetet med kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Här behövs ett tydligare politiskt uppdrag och en förstärkt regional organisation. I det analysarbete som föregick arbetet med Tillväxtstrategin för Halland sammanfattades erfarenheterna från det tidigare tillväxtarbetet i åtta punkter: 1. Innovationssystemet har utvecklats. Alexanderssoninstitutet, Science Park Halmstad och Hälsoteknikcentrum Halland är alla nya aktörer som har fått stöd i sin uppbyggnad och utveckling. Däremot saknas en modell för hur innovationssystemet som helhet ska styras, finansieras och utvärderas. Kommunikation och gemensamt lärande är också delar som ännu inte är tillräckligt utvecklade. 2. För att resultat ska uppnås är ett långsiktigt politiskt ägarskap viktigt. Det handlar om att ge långsiktiga förutsättningar för utveckling inom ett område, om att specificera vad som ska uppnås och att aktivt efterfråga resultat. Ett långsiktig politiskt ägarskap är viktigt eftersom det ofta tar lång tid att uppnå resultat. 3. I ett långsiktigt ägarskap ligger även att tillhandahålla finansiella förutsättningar för ett område. Att nationella och europeiska projektmedel för utveckling kommer halländska

19 18(25) aktörer till del är en komponent i detta. Finansieringsmodellerna för aktörernas kärnverksamhet i innovationssystemet är också viktiga. Långsiktig finansiering är betydelsefull för att skapa starka projektägare som kan ta ansvar för resultaten av utvecklingsprojekt och integrera dem i reguljär verksamhet. Erfarenheter visar att innovationsmiljöer hamnar i ett finansieringsvacuum när ett projekt löper ut. Detta påverkar den regionala tillväxtpolitikens förmåga att åstadkomma resultat och långsiktiga effekter. 4. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på företags medverkan i utvecklingsarbete, samt på företagnätverks förmåga att ta ansvar för ett utvecklingsarbete och driva det framåt. Ska resultat uppnås är det väsentligt att Region Halland, eller någon annan aktör med ett utvecklingsuppdrag från Region Halland, tar en drivande roll. Företagens medverkan i utvecklingsarbetet är centralt, men det kan inte förväntas att företag ska sitta i förarsätet i utvecklingen av innovationsmiljöer eller kluster. 5. Stora resurser har lagts på styrkeområdena. Det har i vissa fall visat sig vara framgångsrikt. Satsningen på hälsoteknik har bidragit till strukturförändring i den meningen att Högskolan i Halmstad numera profilerar sig med hälsoinnovation, nya företag har startats och intresset har ökat för arbetet hos de kommunala socialförvaltningarna. Däremot är processen för en ny ägarstruktur och ett ökat fokus på internationalisering och kapitalallokering trög. Inom Upplevelsenäring och Bioenergi gjordes också stora satsningar. En avsaknad av långsiktigt politiskt ägarskap i den mening att det inte fanns en strategi för hur resultatet skulle tas om hand gjorde att de långsiktiga positiva effekterna begränsades. 6. Relativt små resurser har lagts på att bygga upp ett generellt innovationsstödsystem för förnyelse och omställning i befintligt näringsliv. Även om stödsystemet har utvecklats sedan 2007 ligger tyngdpunkten i dess erbjudanden på idéutveckling och i uppstartfasen. I Halland saknas det en plattform för att befintligt näringsliv ska kunna integreras i innovationsstödsystemets utvecklingsarbete. 7. Målen för kompetensutvecklingsinsatserna i tidigare tillväxtprogram var högt satta. Det fanns en ambition höja den generella kunskapsnivån i företagen och att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det fanns varken resurser eller organisatoriska förutsättningar för att nå målen. En annan förklaring är att ansvaret för dessa frågor ligger hos ett stort antal aktörer där staten och kommunerna är de viktigaste. Det finns ett behov av ett tydligare politiskt uppdrag och en förstärkt organisation för att Region Halland ska kunna arbeta med frågor som rör matchningen på arbetsmarknaden. 8. Ett smalt företagsfokus har i vissa fall varit begränsande. Tillväxtprogrammets tydliga fokus på företagsutveckling har inom styrkeområdet Livsmedel hållit tillbaka utvecklingskraft, vilket avgränsats till insatser i enskilda förädlingsföretag och nätverk. Här finns stora utvecklingsmöjligheter i att bredda perspektivet och koppla livsmedel till

20 19(25) samhällsutmaningar, hälsa, destinationsutveckling, landsbygdsutveckling och regional profilering. Återrapportering 2 Utveckling av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Tillväxtstrategi för Halland Hallands regionala utvecklingsstrategi Halland-Bästa livsplatsen avser perioden I utvecklingsstrategin formuleras en gemensam vision för Hallands framtid och strategier för att nå målen. Strategierna ska bidra till att öka näringslivets konkurrenskraft, att stärka Hallands attraktivitet samt att öka tillgängligheten både inom länet och till omvärlden. Utöver detta poängterar strategin vikten att arbeta för en god hälsa i befolkningen, en ekologiskt hållbar utveckling, jämställdhet och god välfärdsservice. För att uppdatera och ytterligare utveckla genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Halland under 2014 i samarbete med kommunerna och ett stort antal aktörer utarbetat en ny Tillväxtstrategi för Halland Strategiarbetet inleddes med ett omfattande analysarbete 2 som innehåller en redovisning omvärldstrender som på olika sätt har betydelse för tillväxtarbetet i Halland och en statistisk analys av nuläge och utvecklingstrender. Analysen utmynnar i tolv slutsatser som ligger till grund för tillväxtstrategins strategiska val och prioriteringar. Den regionala tillväxtstrategin ska ge tydlig styrning och ledning för hur arbetet med att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling i Halland bör bedrivas för att uppnå regionens vision, Bästa livsplatsen. Områden som ska ingå i tillväxtarbetet är de som ryms inom den regionala tillväxtpolitiken; näringslivsutveckling i bred bemärkelse, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, internationalisering, attraktivitet, infrastruktur och kollektivtrafik, landsbygdsutveckling samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Sju strategiska val och 26 prioriteringar har formulerats för att Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. 3 Tillväxtstrategin för Halland förhåller sig också till Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, EU program och den nya nationella strategin för regional tillväxt och 2 Analysunderlag för Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer