årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,"

Transkript

1 årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Emilie Westholm, ställföreträdande chef Ansvarsfullt ägande Nina Bönnelyche, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande Richard Torgerson, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande Annelie Söderberg, vd Svenska Lärarfonder 1

2 Innehållsförteckning Introduktion sidan 4 Frågor och svar på stämmorna: Alfa Laval sidan 6 Assa Abloy sidan 7 Atlas Copco sidan 8 Axfood sidan 9 Axis sidan 9 Boliden sidan 10 Castellum sidan 10 Electrolux sidan 11 Ericsson sidan 12 Fabege sidan 13 Getinge sidan 13 Handelsbanken sidan 14 H&M sidan 14 Hexagon sidan 15 Hexpol sidan 15 Holmen sidan 16 Husqvarna sidan 17 Industrivärden sidan 18 Intrum Justitia sidan 19 Investor sidan 20 JM sidan 20 Kinnevik sidan 21 Kungsleden sidan 21 Meda sidan 22 Modern Times Group sidan 22 2

3 NCC sidan 23 Nordea sidan 23 Peab sidan 24 Ratos sidan 24 Saab sidan 25 Sandvik sidan 25 SCA sidan 26 Scania sidan 26 SEB sidan 27 Securitas sidan 27 Skanska sidan 28 SKF sidan 29 SSAB sidan 30 Swedbank sidan 31 Tele2 sidan 31 Telia sidan 32 Trelleborg sidan 33 Volvo sidan 34 3

4 Introduktion Hållbarhet har äntligen blivit en fråga som skär genom alla delar av samhället. För företag har hållbarhet ofta definierats utifrån ett riskperspektiv. Till exempel risk för att råka ut för korruption eller risk för miljöproblem med efterföljande saneringskostnader. Allt fler företag har också identifierat affärsfördelar i sitt hållbarhetsarbete. Krav från kunder i olika upphandlingar men också hållbarhetsåtgärder som resulterar i rena kostnadsbesparingar. Bland de anställda finns dessutom en vilja att arbeta för företag som håller en hög profil när det gäller hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna är inte helt oproblematiska. Till exempel, vad händer när ett företags behov av billig arbetskraft kommer i konflikt med arbetstagares behov av rimliga löner? Eller när enskilda familjers behov av energi kommer i konflikt med behovet av att motverka klimatförändringarna? Spararnas intresse för en hållbar utveckling tyder på att företagen måste bli riktigt bra på att möta framtidens behov och på att balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Det är Folksams uppfattning att ett företags styrelse bör sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling som är oberoende av storlek och inriktning på företaget. Styrelsen har en viktig roll i att fastställa, övervaka och besluta om kort och långsiktig strategisk inriktning. Vi menar att detta skapar förutsättningar för en effektiv affärsmodell med relevant riskhanteringsstrategi. En styrelse som förmår hantera hållbarhetsfrågorna och anpassa dessa på kort och lång sikt till affärsstrategin, kommer att kunna påverka ledning och partners i rätt riktning och därmed vinna kunders och aktieägares förtroende. Den stora omställningen i kraven på ledarskap som vi sett under de senaste åren har förstärkts av sociala och tekniska förändringar. Globalisering i kombination med en växande oro för framtiden präglar synen på våra företag. Detta kan sammanfattas som ökade krav på att prioritera intressenter - kunder, anställda, leverantörer, samhället, planeten, och aktieägarna - snarare än personlig belöning och personlig makt och prestige. Som ägare i börsnoterade företag följer ett ansvar. Ansvar för att företaget går med vinst, men också för hur företaget drivs, hur anställda behandlas och hur företaget agerar när det gäller frågor som miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Ledningen i ett bolag bär ansvar för sina beslut, men det är alltid ägarna som bär det yttersta ansvaret för bolagets resultat och aktiviteter. Det faller på ägarna att se till att företaget leds av kompetenta personer med god moralisk kompass. Misslyckas man med detta kan mycket gå fel. Via sitt pensionssparande är allmänheten den viktigaste och största aktieägargruppen i Sverige. Pensionsspararna dominerar indirekt alla noterade bolag via sina fonder och sitt sparande. Dessa pengar benämns ofta som det ansiktslösa och ansvarslösa kapitalet, det vill säga institutioner som på pensionsspararnas uppdrag arbetar med att förvalta kapital, men som gör det utan att ta ansvar för hur värden skapas. Som institutionell placerare på aktiemarknaden påverkar Folksam aktivt de företag som bolaget är ägare i. Folksams kunder bryr sig om hur de företag vi investerar i hanterar hållbarhet. Därför engagerar vi oss i det. Folksam vill vara en aktiv ägare för att tillvarata Folksams kunders gemensamma intressen i ägarfrågor. Vi tror att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling av kapitalmarknaden. För våra kunder är ansvarsfulla placeringar viktigt och vi är engagerade i det som är viktigt för dem. En del av detta arbete handlar om att påverka bolagen att ta större ansvar i hållbarhetsfrågor. Därför har vi också ställt frågor som rör hållbarhet vid årsstämmor i de bolag där vi är ägare. Att ta ansvar för 4

5 hållbarhetsfrågor gör företagen mer konkurrenskraftiga och långsiktigt ökar det både värdet på bolagen liksom på avkastningen. I förlängningen betyder det högre avkastning till Folksams kunder. Folksam har under stämmosäsongen 2013 deltagit i 43 årsstämmor och en extrastämma samt var representerade i två valberedningar. Förutom detta har Folksam varit involverat i en rad dialoger med bolagsstyrelser beträffande hållbarhetsarbete och belöningssystem. I de fall bolagen inte har hörsammat Folksams synpunkter har vi valt att rösta emot belöningssystemen. Inför stämmorna frågade vi via Facebook vilka frågor som våra följare var mest intresserade av att vi skulle ställa. Frågor om korruption kom i topp vilket även präglade frågorna som ställdes på stämmorna. I denna rapport kan ni läsa samtliga frågor som Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande ställde vid dessa årsstämmor. Vi har ställt frågorna till bolagens verkställande direktör och vi har skrivit ned svaren som vi uppfattat dem. Ytterligare information om Folksams närvaro på årsstämmorna 2013 finns på bloggen En katt bland hermelinerna och även gruppens twitterkonto där ni kan läsa tweets skrivna direkt från årsstämmorna under 5

6 Frågor och svar till årsstämmorna: Alfa Laval Ni har nyligen uppdaterat er interna uppförandekod. Ni skriver om detta i ert hållbarhetsavsnitt men Folksam skulle ändå vilja höra från vd hur ni resonerade inför uppdateringen och vilka som är de viktigaste förändringarna? Vilka är de största utmaningarna som Alfa Laval står inför beträffande hållbarhet? Ni nämner också FN:s barnrättsprinciper, kan vd berätta lite mer om hur dessa hänger ihop med företaget? Svar från vd Lars Renström: Vår största utmaning är utsläpp via transporter. Under de senaste åren har Alfa Laval Environmental Management System (EMS) genomförts i 34 områden. Alfa Laval har satt ett mål att reducera utsläppen av växthusgaser från godstransporter transporter med 12 procent till Ett av de projekt Alfa Laval har satt igång handlar om att ge barn i de lokalsamhällen där vi har aktiviteter en datautbildning. 6

7 Assa Abloy Assa Abloy har ett bra hållbarhetsarbete och ställer krav på sina underleverantörer. Bland annat kräver ni att alla leverantörer följer koncernens uppförandekod. Min fråga idag är rätt kort vad händer med de underleverantörer som inte lever upp till eller som inte följer Assa Abloys uppförandekod? Svar från vd Johan Molin: De åker ut! Vi har ett trafikljussystem som vi använder för våra underleverantörer. Får de grönt är allt ok och de följer vår kod. Gult betyder att det finns saker som de måste förbättra. Får de rött så åker de ut eller kommer överhuvudtaget inte in. Folksam röstade även emot det föreslagna incitamentsprogrammet med följande motivering: Assa Abloys incitamentsprogram består av gratis matchningsaktier samt prestationsaktier. Kraven för att få delta i programmet är tydliga; egen insats krävs, det finns prestationskrav. Det är också bra att programmet innehåller krav på anställning och att förvärvade aktier bibehålls under inlåsningsperioden. Mätperioden bara är 1 år; därtill är redan resultatet för första kvartalet känt så den reella mätperioden är tre kvartal. Det finns ingen information om hur prestationskravet beräknas och vad dess minimioch maximinivåer är. Prestationsparametern är också problematisk då den går att påverka och är volatil (och därmed lätt att slå när konjunkturen vänder uppåt). Incitamentsprogrammet innebär även begränsad ekonomisk risk för deltagaren, då matchningsaktierna är gratis. Slutligen kan hedgekostnaderna bli höga. Efter övervägande av för- och nackdelar, anser Folksam att programmet inte ligger i aktieägarnas intresse och Folksam röstar därför nej till förslaget. 7

8 Atlas Copco I årsredovisningen berättar ni att ni är aktiva i länder där ni vet att korruption förekommer samtidigt som ni har en nolltolerans mot korruption. Under 2012 har chefer skrivit under er Affärskod och utbildats kring korruption. Frågan till vd blir om denna nolltolerans och absoluta krav på era anställda hämmar affärerna för er eller om ni ser en ekonomisk uppsida i denna nolltolerans mot korruption? Svar från chefsjurist Håkan Osvald: Det hade påverkat oss negativt om vi inte haft nolltolerans. Affärskoden finns tillgänglig för alla anställda och har översatts till 26 språk. Vi har nämnt i årsredovisningen att anställda utbildats i bolagets Affärskod men jag tror att det handlar om många fler. Vi har ett Compliance Statement som anställda besvarat från högsta ledningen och ner i organisationen. Vi sprider vårt arbete mot korruption via interna tidningar och exempelvis Veckans Affärer ut mot allmänheten och anställda. Vi har en Hotline ( funktion) där anställda kan klaga och anmäla till mig (bolagsjuristen) om exempelvis Affärskoden inte efterlevs. Folksam röstade även emot det föreslagna incitamentsprogrammet med följande motivering: Anledningen är att vi menar att prestationsmålet sätts på en för låg nivå eftersom det nåtts till hundra procent under en följd av år. Det får oss att tro att nivåerna i programmet inte är satta på en sådan nivå att det får motiverande effekter. Eftersom vi inte, trots tidigare påpekanden, fått en utförligare information om hur prestationsmålet sätts kommer vi därför att rösta nej till programmet eftersom vi inte kan säkerställa att programmet ligger i aktieägarnas intresse. 8

9 Axfood Ni skriver i hållbarhetsredovisningen att relationer med leverantörer ska kännetecknas av god affärssed och hög affärsetik. Detta är bra. Och för att säkerställa att era anställda uppträder korrekt har ni en policy ifråga om mutor, bestickning och korruption. Denna policy uppdateras årligen och de anställda som berörs intygar skriftligen att de har tagit del av policyn. Kan vd berätta om hur denna policy har uppdaterats jämfört med ifjol samt hur uppföljning görs bland de anställda? Av hållbarhetsredovisningen, som likt Axfoods hållbarhetsarbete håller en hög nivå, kan vi även utläsa att Axfood kommer att gå med i organisation BSCI. Kan vd berätta mer om detta samarbete? Svar från vd Anders Strålman: Samtliga anställda som har attesträtt måste ta del och underteckna denna policy. Den uppdatering som görs är att det läggs till stycken och text. Jag har aldrig varit med om att det har tagits bort någonting utan snarare är det så att formuleringarna skärps. Det handlar alltså inte om att det har hänt någonting inom bolaget jämfört med föregående år utan att det har tillkommit lagrum etc. BSCI är en organisation som är ett samarbete med andra livsmedelsbolag och som kommer att göra besök vid våra leverantörer och titta på bland annat djurhållning och miljö. Genom att samarbeta med andra aktörer behöver alltså Axfood själva inte åka runt och titta på alla utan vi kan samarbeta kring kontrollen. Axis I samband med att Axis sålde utrustning till Kina 2009 så riktades kritik mot bolaget. Amnesty hävdade bland annat att det fanns en överhängande risk att övervakningskamerorna används för kränkningar av mänskliga rättigheter. Ni svarade då att ni inte sätter er till doms över något land och vi har ingen möjlighet att undersöka hur våra kunder använder sina kameror. Axis är sedan 2007 undertecknare av FN:s Global Compact, vilket är något som Folksam välkomnar. Global Compact innehåller tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. I den första principen ombeds företag att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka. Folksams fråga till vd är om inställningen att inte sätta sig till doms över något land fortfarande gäller och om det är vd:s tolkning att detta är i linje med vad som stadgas i de åtaganden som Axis har skrivit under i FN:s Global Compact? Svar från vd Ray Mauritsson: Vi följer vårt åtagande och har ingen svart lista över länder som inte säljer till. Vi följer internationella lagar och regler och lutar oss på den lista som finns över exportförbudsländer. 9

10 Boliden Boliden håller en bra nivå i sitt hållbarhetsarbete och har identifierat de viktigaste riskerna både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Min fråga idag handlar om de underleverantörer som Boliden har avtal med. Hur kontrollerar ni att de sköter sig och vad händer med bolag som inte lever upp till en bra nivå i sitt arbete med hållbarhetsfrågor? Svar från vd Lennart Evrell: Detta är en viktigt fråga som Boliden följer upp varje år. Det är viktigt för Boliden att inte bara konstatera att en underleverantör eventuellt släpar efter när det gäller hållbarhetsarbetet och då lämna denna underleverantör utan istället vara kvar och påverka dem att bli bättre. Det vill säga att inte springa ifrån de dåliga utan att hjälpa dem att bli bättre. Det är viktigt att vi har gemensamma mål och processer för detta. Castellum Castellum har ett bra hållbarhetsarbete och det är tydligt att ni har identifierat kopplingen mellan bra miljöarbete och finansiell nytta. Det märks inte minst i era miljömål där energibesparingar är i fokus. Det är därför också glädjande att notera att Castellum erbjuder sina hyresgäster så kallade gröna hyresavtal. Kan vd berätta lite mer om vad detta innebär för hyresgästerna, om det blir en ökad kostnad för dem samt om det finns en stor efterfrågan från kunderna för denna typ av avtal. Svar från tillträdande vd Henrik Saxborn: Det finns idag ungefär gröna hyresavtal på plats. Några ytterligare är på offerstadiet och ytterligare några förs det samtal kring. Det är en ökad kostnad med gröna hyresavtal och innebär åtaganden för både hyresvärd och hyresgäst. Detta är någonting som Castellum och hyresgästen delar på. 10

11 Electrolux Kan vd berätta om hur Electrolux resonerar kring hur nolltoleransen mot korruption har implementerats i företaget? Har personalen utbildats till exempel? Hur resonerar kring den nya whistleblower (helpline) systemet? Har nu eller tänker ni införa anti-korruptionsklausuler i avtal med leverantörer och andra relevanta affärspartners? Svar från vd Keith McLoughlin: Electrolux har nolltolerans. Det stämmer helt och hållet. Vi kan inte kontrollera hela världen, men vi kan få igång en kultur som inte tolererar det. Vi lägger mycket tid på att fokusera på våra kärnvärderingar, på etik. Många av de anställda har fått utbildning. Vi har en policy för etiska frågor som man som anställd får utbildning om. Vi har en helpline dit man kan rapportera vad man har sett eller vad man misstänker. Mot bakgrund av att vi har verksamhet i 150 länder, så kan inte alla ha 100% av de värderingarna i sin verksamhet. Vi ställer krav på våra leverantörer; att de utbildar sig i vår uppförandekod. Vi har ett team som arbetar heltid med att granska vår leverantörsbas och hur de agerar i förhållande till vår uppförandekod. Ett annat område gäller korruption och mutor. Eftersom vi har en spridd organisation så har vi utbildat 2000 personer inom inköp; de som har omfattande kontakter med omvärlden. De ska veta vad de ska göra om de ser någonting. Vi har goda resurser. 11

12 Ericsson Kan vd berätta om hur Ericsson resonerar kring hur nolltoleransen mot korruption har implementerats i företaget? Har personalen utbildats till exempel? Hur resonerar du kring det nya whistleblowersystemet? Har ni eller tänker ni införa anti-korruptionsklausuler i avtal med leverantörer och andra relevanta affärspartners? Ni har i en rapport redovisat tänkbara affärsmöjligheter inför en verksamhet i Myanmar dvs fd Burma. Ni säger att en framtida återetablering ska ske med alla hänsyn tagna för att respektera mänskliga rättigheter i landet. När bedömer ni att en etablering kommer att ske? Kommer ni att vänta med den tills fria val har hållits i landet? Svar från vd Hans Vestberg: Vd beskrev ingående det nya whistleblower-systemet och att man med detta hoppades få ännu bättre kontroll över eventuella oegentligheter i företaget. Han förklarade att Ericsson kommer att införa antikorruptionsklausuler för underleverantörer. På frågan om Burma sa vd att han inte bedömde landet som tillräckligt stabilt ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Ericsson är inte redo att gå in i landet ännu. Folksam röstade även emot två av de tre föreslagna incitamentsprogrammen med följande motivering: Motiveringen är att de är för dyra, gratis för de deltagande och för att endast 28 procent av de anställda har möjlighet att delta. 12

13 Fabege Det senaste året har korruption aktualiserats av flera anledningar. Exempelvis genom ny svensk mutlagstiftning och den engelska UK Bribery Act. Fabege införde 2011 en ny uppförandekod utifrån Global Compact, något vi tycker är bra. Nu undrar jag om denna uppförandekod har förändrats utifrån den nya lagstiftningen, och i så fall hur? Likaså skulle jag gärna vilja höra mer om hur ni följer upp att uppförandekoden efterlevs. Svar från vd Christian Hermelin: Vi bedömer att koden täcker in lagstiftningen och fokuserar på att efterleva koden. Exempelvis är koden en del av avtalen med leverantörer och de ska förbinda sig och följa koden. Vi har kontrollsystem och rutiner såsom exempelvis attestordningar och vid utbetalningar ska minst två personer vara med. Vi har ett whistleblower-system och ett etikråd som är med och granskar. Getinge Getinge har ett bra hållbarhetsarbete och det är intressant att följa hur ni har arbetat med hållbarhetsmål. Getinge har en uppförandekod för sina anställda och hänvisar i den till principerna i FN:s Global Compact. Detta tycker vi är bra. Min fråga till VD är om det är aktuellt för Getinge att skriva under FN:s Global Compact och arbeta och rapportera enligt dessa principer? Svar från vd Johan Malmquist: Vår uppförandekod och strävan mot en hållbar utveckling baserar sig på internationella principer som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact. Det är huvudsaken och inte att skriva under ett papper. 13

14 Handelsbanken Det senaste året har korruption aktualiserats av flera anledningar. Exempelvis genom ny svensk mutlagstiftning och den engelska UK Bribery Act. Om man ser till era konkurrenter så finns det exempel på olika sätt att säkerställa att denna lagstiftning följs. Ett sätt är att införa ett så kallat whistleblower-system som ger de anställda möjlighet att larma om de upptäcker någon oegentlighet eller har misstanke om det. Hur har Handelsbanken hanterat den nya lagstiftningen? Finns det till exempel ett whistleblower-system och vem ansvarar i så fall för det? Svar från vd Pär Boman: Den nya lagstiftningen har implementerats i banken genom regler och utbildning av de anställa. Vi vill inte ha oegentligheter och vi har arbetat i decennier med att få fram olika metodik för att förhindra detta. Något whistleblower-system har vi inte utan det är chefen för internrevision som är ansvarig och som rapporterar direkt till styrelsen vid sidan om ledningen. Vi kan aldrig sitta still utan ska alltid bli bättre. H&M H&M har utnämnts till ett av världens mest etiska företag av organisationen Ethisphere. H&M ingår även på Londonbörsens FTSE4Good där H&M uppfyllt kriterierna för mänskliga rättigheter och miljö. Samtidigt visar Google en annan bild av H&M. Barnarbete bakom H&M-plagg, H&M pressas om uzbekisk bomull eller H&M anklagas för att betala slavlöner. Det är exempel på tyvärr ganska vanliga rubriker och speglar en syn på H&M som måste vara en stor utmaning för er att hantera. En viktig del av hållbarhetsarbetet är att det är transparent och kommuniceras tydligt. Min fråga till vd är därför hur du ser på H&M:s hållbarhetsarbete och hur det framställs utanför H&M? Vad betyder det för er och hur skulle ni vilja förändra det hela? Svar från vd Karl Johan Persson: Tack, det är en bra och viktig fråga. Det viktigaste vi som företag kan göra för att bekämpa fattigdom är att sköta företaget bra och på så sätt erbjuda arbetstillfällen. Vi har ett väl integrerat CSR-arbete med en CSR-ansvarig i ledningsgruppen. Vårt arbete finns att läsa om i hållbarhetsredovisningen. När det gäller medias roll så är granskning väldigt bra, det är viktigt att frågorna diskuteras på ett seriöst sätt. Tyvärr händer det ibland att en oseriös debatt förs och då är det skadligt inte bara för H&M utan för sakfrågan. Det vilseleder konsumenter och är i längden en skadlig konsekvens för textilarbetarna. Varför är det så här då? Ibland tro jag det handlar om okunskap. Ibland handlar det om jakt på uppmärksamhet. Det handlar om ett fåtal medier för de flesta är seriösa och för en seriös debatt. Det är intressant att jämföra svensk och internationell media också där den senare rapporterar positivt om vårt CSR-arbete och hur vi kan inspirera och påverka andra att bli bättre. Kommunikation är viktigt vi kan bli bättre på att informera kunder, medarbetare och aktieägare om hur vi arbetar så att alla kan känna sig trygga med vårt jobb. 14

15 Hexagon Folksam tycker att Hexagon har kommit en bra bit på väg när det gäller hållbarhetsfrågor. Ni säger att Hexagons etiska riktlinjer bygger på principerna i FN-initiativet Global Compact vilka inkluderar principer om anti-korruption och mänskliga rättigheter och miljö. Vi saknar dock ett åtagande från Hexagon att ni undertecknar FN-Initiativet Global Compact. Det är mycket enkelt att gå med. Företagets vd skickar ett brev företrädesvis med godkännande av företagets styrelse om att de stödjer Global Compact och dess principer till FN:s generalsekreterare. Åtagandet innebär att företaget åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. Principerna dvs miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption arbetar ni redan på ett strukturerat sätt med. Fråga till vd blir därför: vad är bakgrunden till att Hexagon inte undertecknat Global Compact? Svar från vd Ola Rollén: Riktlinjerna vi har stöder och föreskriver de värderingar som uttrycks i FN:s tio Global Compactprinciper inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och korruption. Det är också väldigt dyrt att skriva under Global Compact. En diskussion uppstod därvid huruvida det var kostnadsfritt eller inte att gå med. Hexpol: Ni säger att Hexpols etiska riktlinjer bygger på principerna i FN-initiativet Global Compact vilka inkluderar principer om anti-korruption och mänskliga rättigheter och miljö Vi saknar dock ett åtagande från Hexpol att ni undertecknar FN-initiativet Global Compact. Det är mycket enkelt att gå med. Företagets vd skickar ett brev företrädesvis med godkännande av företagets styrelse om att de stödjer Global Compact och dess principer till FN:s generalsekreterare. Åtagandet innebär att företaget åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. Principerna det vill säga miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption arbetar ni redan på ett strukturerat sätt med. Vad är bakgrunden till att Hexpol inte undertecknat Global Compact? Trelleborg och Alfa Laval har till exempel gjort det. Svar från vd Georg Brunstam: Hållbarhetsfrågor är viktiga för Hexpol och vi tror också att det ger en konkurrensfördel över tid. Vi är dock lite försiktiga med att vara med i en massa initiativ. Global Compact är i så fall det initiativ vi skulle kunna tänka oss. Vi vill dock vara säkra på att vi har allt på plats först. 15

16 Holmen Ni skriver under avsnittet miljö i er årsredovisning att Holmen löpande arbetar med att hantera miljörelaterade risker som kan uppstå och att ni därför gör en bedömning av era leverantörer med avseende på hållbarhetsaspekter. Ni skriver även att arbetet med att ta fram en uppförandekod för leverantörer har inletts under Kan vd berätta lite mer om vilka krav ni ställer på era leverantörer, hur ni mäter och följer upp dessa och om det är några leverantörer som ni har avbrutit ert samarbete med för att de inte kan leva upp till era krav. Svar från vd Magnus Hall: Hållbarhet är viktigt för Holmen och vi har kravprofiler. Inom miljö så kollar vi på vilka certifikat de har. Har de till exempel ett miljöledningssystem (IS ), har de ett utvecklat miljöarbete? Har de kollektivavtal och hur ser deras säkerhetsutbildning ut? Vi har en lång lista med frågor som är viktiga för Holmen. Dessa följs upp vid upphandling. Vi ber även externa parter att certifiera arbetet och vi betonar noga vilka skarpa krav vi har. Under 2012 togs en ny, tydligare, uppförandekod fram. Den innehåller risklassificeringar. Holmen har inte avbrutit något pågående avtal, däremot har vi valt att inte förnya kontraktet med någon eller några. 16

17 Husqvarna: Folksam tycker att Husqvarna har kommit en bra bit på väg när det gäller hållbarhetsfrågor. Husqvarna har etiska riktlinjer och en uppförandekod. Koden har antagits av Husqvarnas koncernledning och styrelse och den är baserad på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Husqvarna rapporterar också om sitt hållbarhetsarbete med hjälp av GRI, Global reporting initiative. Vi saknar dock ett åtagande från Husqvarna att ni undertecknar FN-initiativet Global Compact. Det är mycket enkelt att gå med, i synnerhet för ett företag som redan har så mycket på plats. Företagets vd skickar ett brev företrädesvis med godkännande av företagets styrelse om att de stödjer Global Compact och dess principer till FN:s generalsekreterare. Ni har redan inkorporerat Global Compacts principer i er företagsstrategi. Åtagandet innebär att företaget åtar sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. Principerna dvs miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption arbetar ni redan på ett strukturerat sätt med. Vad är bakgrunden till att Husqvarna inte undertecknat Global Compact? Bosch har till exempel gjort det. Husqvarnas ordförande Lars Vesterberg hänvisade frågan till bolagets chefsjurist Olle Wallén: Det är en händelse som ser ut som en tanke att denna fråga kommer nu. Frågan om Global Compact kommer att tas upp på Hållbarhetsrådets nästa möte som är om en vecka. Hållbarhetsrådet utgörs av vår koncernledning och det kommer då att lämnas som förslag att Husqvarna ska gå med i Global Compact och jag är rätt förhoppningsfull om att de kommer att rösta för förslaget. Inte minst då vi nu vet att vi har en av våra ägare med oss på detta. 17

18 Industrivärden: Ni skriver på er hemsida att Industrivärden har en lång tradition av ansvarstagande, såväl i rollen som aktiv ägare som börsnoterat bolag. En grundläggande värdering är att socialt och miljömässigt ansvarstagande skapar affärsmöjligheter som bidrar till långsiktigt aktieägarvärde. Kan vd berätta lite om hur ansträngningar inom miljö och socialt ansvarstagande är kopplat till en finansiell uppsida för bolaget. Svar från vd Anders Nyrén: Du har i detta fångat vad det handlar om. Jag kan ge dig exempel på när våra innehavsbolag har gått tillväga just så. Ericsson är hållbara i vardagen och till sin natur med trådlös kommunikation. Volvo ställer krav på sina underleverantörer för att minska den totala miljöpåverkan för bolaget. SCA har investerat i en ny ugn. Där sparar vi årligen 50 miljoner kronor i bränsle och utsläppen av koldioxid har minskat med 75 procent. 18

19 Intrum Justitia Vi har tidigare år frågat vd om hur han ser på den brist på jämställdhet som råder i koncernledningen. Från att ha haft noll kvinnor i koncernledningen vid stämmorna 2011 och 2012 finns nu en på plats. Det är ett steg i rätt riktning och vi hoppas att ni fortsätter att öka med en om året den närmaste tiden. Vi har även uppmuntrat Intrum Justitia att skriva under FN:s Global Compact och även låta de interna riktlinjerna och policies för arbete med mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption utformas i linje med detta. När vi ställde frågan 2010 fick vi svaret att det är omöjligt att argumentera emot dessa principer och att vd hoppas komma tillbaka med mer. Den naturliga frågan till vd:n blir då alltså känner ni er nu mogna för att skriva under Global Compact? Svar från vd Lars Wollung: Vi vill absolut uppnå en jämnare könsbalans i ledningsgruppen. Vi har satt samman ett ansvarsfullt och dynamiskt arbetslag och vill gärna ha folk från olika social bakgrund, kön och från olika platser geografiskt. Även om ledningsgruppen idag består av en kvinna och elva män så är tillväxten, underlaget, god. Av 19 operations managers, de som har mest operativt ansvar i verksamhet och med personalansvar för 75 procent av personalen, är tio kvinnor. Handlar alltså inte bara om att få in kvinnor på de klassiska posterna, HR och finans, utan även rent operativa. Det går överlag åt rätt håll och det är kul att ni har uppmärksammat det. Jag kan inte lova en ny kvinna per år i ledningsgruppen dock. Angående Global Compact så uppfyller vi de principer som finns. Vi har gjort ett arbete som började 2011 och som resulterade i en handbok som inte bara talar om affären utan även om våra värderingar och som innehåller vår Code of Conduct. Under året kommer vi också att djupdyka i antikorruptionsfrågan och se hur vi eventuellt kan utveckla den. Vi märker en tydlig uppsida i affären när vi kan visa vårt interna arbete med bland annat nolltolerans mot mutor och korruption. 19

20 Investor: Folksam tycker att Investor har kommit en bra bit på väg när det gäller hållbarhetsfrågor. Ni säger att Investor stödjer principerna I OECD Guidelines for Multinational Enterprises, vilka inkluderar principer om anti-korruption och mänskliga rättigheter. Investor arbetar dessutom aktivt med sina investeringar. Vissa av dem är till och med mycket framstående på hållbarhetsområdet. Vi saknar dock ett åtagande från Investor att ni undertecknar FN-initiativet Global Compact. Det är mycket enkelt att gå med. Företagets VD skickar ett brev företrädesvis med godkännande av företagets styrelse om att de stödjer Global Compact och dess principer till FN:s generalsekreterare. Åtagandet innebär att företaget åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. Principerna det vill säga miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption arbetar ni redan på ett strukturerat sätt med. Fråga till vd blir därför: vad är bakgrunden till att Investor inte undertecknat Global Compact? Kinnevik har till exempel gjort det. Svar från vd Börje Ekholm: Vd svarade att han är öppen för att "titta på" Global Compact men säger samtidigt att man inte vill vara med i för många policies. JM Ni skriver på er hemsida under avsnittet Hållbarhet utförligt om vilken påverkan era fastigheter och driften av dem har på omvärlden och också vilka åtgärder ni gör för att minska på påverkan. Det jag undrar, och som blir min fråga till vd, är om ni kan se någon koppling mellan bra miljöarbete och ekonomisk uppsida. Det vill säga, sparar ni pengar på att vara miljövänliga, är det någonting som kunder efterfrågar och som därför ger en konkurrensfördel, och om vd tittar in i framtiden, vad är nästa steg i miljöarbetet för JM? Svar från Johan Skoglund: Långsiktigt är det lönsamt. Bra miljöarbete är en konkurrensfaktor när det gäller att attrahera ny arbetskraft och att nästa steg är att bygga med solpaneler för energiförsörjning och solfångare för att värma vatten. 20

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2015 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bolagsstämmorapport 2015

Bolagsstämmorapport 2015 Bolagsstämmorapport 2015 Innehållsförteckning Sidan Introduktion... 3 Frågor och svar på stämmorna: Alfa Laval... 5 Arcam... 5 Assa Abloy... 5 Atlas Copco... 6 BillerudKorsnäs... 6 Castellum... 6 Electrolux...

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013 »»»» MAJ 2014»» VD-ERSÄTTNINGAR i de 36 största svenska börsföretagen 2013 Innehåll Förord...3 Sammanfattning... 4 1 VD-ersättning och VD-kostnad...5 1.1 Nivå, förändring och komponenter...5 1.2 Ersättning

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING IVAS KONFERENSCENTER, STOCKHOLM, 3 JUNI 2014

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING IVAS KONFERENSCENTER, STOCKHOLM, 3 JUNI 2014 BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 IVAS KONFERENSCENTER, STOCKHOLM, 3 JUNI 2014 Globala trender visar att förutsättningarna för att fortsätta business as usual är omöjliga på 15-20 års sikt. Dan Brännström,

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer