BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON"

Transkript

1 ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER FÖRR OCH NU 4 BRUKSANDAN SOM UTMANING 5 BRUKSANDAN SOM RESURS 5 FÖRENINGSLIV OCH GEMENSKAP 6 ARBETE OCH FÖRETAGANDE 7 #1 INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER 7 #2 TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI 7 SKOLA OCH UTBILDNING 8 #3 STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL 8 SOCIAL TRYGGHET 9 #4 SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN 9 KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER 10 #5 FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD 10 2

3 INLEDNING Nya Moderaternas valresultat 2010 var historiskt. Fler än valde att lägga sin röst på oss jämfört med framgångsvalet Sett över två val har Moderaterna vunnit nära en miljon nya väljare. Vi vann framförallt väljare ifrån Socialdemokraterna ( nettoröster) och vi lyckades bäst av alla partier att engagera tidigare icke-röstare ( röster). Det är framförallt resultatet av att vi genomfört ett omfattande förnyelsearbete. Vi har utvecklat våra svar inom olika politikområden med utgångspunkt i de samhällsproblem som människor beskriver. Aldrig förr har vi haft ett starkare stöd bland löntagare i allmänhet och bland industriarbetare i synnerlighet. Men det finns det fortfarande mycket kvar att göra. Trots den stora framgången bland industriarbetare, 31 procent (+ 7 procentenheter), röstade fortfarande 51 procent av gruppen på Socialdemokraterna (- 8 procentenheter). Ser man på statistik över kommunvalet är skillnaderna ofta ännu större. De stora geografiska skillnader vi kunnat se i människors förtroende för moderaterna reser frågor och ställer krav på oss. Hur utvecklar vi vår politik för landets bruksorter? På vilka sätt kan vi bättre svara upp mot människors frågor och förhoppningar? Under våren 2011 påbörjade vi därför en resa till Sveriges bruksorter. Vi i arbetsgruppen representerar sju bruksorter i Mellansverige. Tillsammans har vi de senaste månaderna mött människor och lyssnat på deras beskrivningar av verkligheten. Vi har gjort verksamhetsbesök, träffat människor på arbetsplatser, gator och torg och lyssnat på deras personliga berättelser. Det har handlat om alltifrån hur man ser på livskvalitet och framtiden till vilka utmaningar som utmärker den egna bruksorten. Denna rapport är en sammanställning av de utmaningar vi mött och hur Nya Moderaterna kan arbeta för att lösa dem. Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram konkreta förslag på lösningar kring några av de mest angelägna områdena. Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och samhällsekonomin medger. Nya Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Nu fortsätter vi vårt arbete för goda förutsättningar för jobb och företagande runtom i landet. Att ta ett större ansvar för bruksorterna är en central del av att ta ansvar för att hela Sverige ska leva. Lotta Finstorp Ordförande, Bruksortsgruppen Lotta Gunnarsson, Smedjebacken Inge Jacobsson, Finspång Lena Roos, Sandviken Jan Widegren, Oxelösund Kjell Israelsson, Ludvika Tom Rymoen, Nora 3

4 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER Kommunala prioriteringar för Nya Moderaterna i Sveriges bruksorter: #1. INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER För att stärka förutsättningarna för ett bra företagsklimat med fler arbetstillfällen ska Moderaterna verka för effektiv hantering och snabba besked från kommunen om olika tillstånd. Det handlar om alltifrån handläggningstiden för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagare kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras snabbt eller inom en viss tid, tydliggör kommunens ansvar och visar på en vilja till service och dialog. #2. TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI I den vardagliga kontakten mellan kommunen och bruksortens företag kan det skapas fler möjligheter till jobb och tillväxt. Moderata företrädare på alla nivåer på orten bör i regelbundna möten med företagsföreträdare lyssna in vilka hinder som är mest brådskande att lösa för ett bättre företagsklimat. Målet bör vara att tillsammans på exempelvis näringslivsfrukostar, seminarier och företagarråd ta fram en levande lokal näringslivsstrategi. #3. STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARNAS ROLL Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktigt på orter med få arbetsgivare. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter. Moderaterna bör därför verka för att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (SYV) i landets bruksorter. Genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning för studieoch yrkesvägledarna kan ortens unga få bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. #4. SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN Bristen på boenden för äldre är ett stort problem i många bruksorter. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Moderaterna arbetar för fler äldreboenden som är utformade för olika behov. Vi vill bland annat satsa mer på trygghetsboenden så att alla har någonstans att bo när man blir gammal, men ännu inte är beroende av sjukvård. #5. FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD Vi moderater vill se ett större ansvarstagande av kommunpolitiker i landets bruksorter. Det kräver framförallt tydliga åtgärder för att effektivisera det som inte är kommunens kärnverksamhet. Huvuduppgiften ska vara att säkerställa att utbudet av välfärdstjänster är av hög kvalitet i livets alla skeden. Fastighetsskötsel, IT-drift, lönehantering etc. är bra exempel på sådant som med fördel upphandlas av lokala entreprenörer. Då kan mer resurser läggas på bra service och kvalitet inom skola, vård och omsorg. Mer effektiv hantering av gemensamma resurser möjliggör dessutom nya satsningar till exempel anställning av fler förskollärare så att barngrupperna blir mindre eller fler kvalitetsuppföljningar av externa aktörer. BRUKSORTER FÖRR OCH NU Alla formas vi av den miljö vi lever och bor i. Genom att sätta in bruksorter i ett historiskt perspektiv får vi också större förståelse för de strukturer som samhället är uppbyggt på idag och vilka behov som finns när vi nu ska stärka orterna. En bruksort är ett mindre samhälle uppbyggt kring en dominerande industri, oftast med rötter i äldre tiders järnhantering. Karakteristiskt för Sverige under järnhanteringens guldålder, 1600-och 1700-talen, var att samhällen uppstod på landsbygden kring gruvor, hyttor och stångjärnshammare. Bredvid landsbygdens byar och mindre städer utgjorde de en särpräglad samhällsmiljö. 4

5 Det växte upp många brukssamhällen, speciellt i Mellansverige under denna tid. Där kunde man utnyttja Bergslagens malm, de stora skogarna i omgivningen och man hade också närhet till vattendrag, som kunde ge kraft till driften i anläggningarna. I de gamla bruksmiljöerna växte en säregen karaktär fram från den patriarkaliska anda efter vilken arbete och liv var organiserade. Bruksägaren styrde hela samhället och hans bestämmanderätt kunde aldrig ifrågasättas. Han förväntades också att sträva, inte enbart efter maximala ekonomiska vinster, utan även efter att på bästa sätt sörja för arbetstagarnas sociala trygghet. Personalen med familjer fick boplatser, utbildning, sjukvård och läkare, samt möjlighet att göra nödvändiga inköp i handelsbodar. Därmed hade Bruksledningen inflytande över de anställdas hela livssituation. Mot slutet av 1800-talet slogs de mindre bruken ut i den internationella konkurrensen och man valde att koncentrera tillverkningen till färre och större anläggningar. Denna anda, som vi idag kallar bruksanda, finns till mångt och mycket kvar än idag i bruksorterna och utmärker sig främst som en stark social sammanhållning. Det märker man bland annat i starka fackföreningar, välorganiserade kultur- och idrottsföreningar eller i uppslutningen kring lokala evenemang. Idag räknas ungefär 100 orter i Sverige som bruksorter. Det är orter som antingen har ett aktivt bruk eller tydligt präglas av en industri än idag, men även orter där man tidigare haft ett bruk som dominerat och i stor grad påverkat invånarnas livsstil under en lång tid. Merparten av dessa orter återfinns i Södermanland, Värmland, Örebro län, Västmanland, Östergötland, Dalarna och Gävleborgs län. Det är också dessa län som representerats i Bruksortgruppen. BRUKSANDAN SOM UTMANING Som nyinflyttad, sedan 16 år tillbaka, märker jag att det fortfarande inte är så lätt att få vara med i gemenskapen. Det finns en tydlig gruppering mellan Oxelösundare och inflyttade. Det kanske tydligaste exemplet på en hindrande bruksanda är den brist på tilltro till utveckling och förändring som vi mött bland många människor. Det finns fortfarande starka band till ortens bruk och en kraftfull tro på att de gamla framgångarna åter ska blomstra. Många har vittnat om att detta tidvis skapat en hämmande det-var-bättre-förr-attityd på orten. Det finns flera exempel på detta. I Smedjebacken händer det ofta att man hellre går arbetslös för att bo kvar på orten, än att man flyttar till någon annan ort där det finns ett jobb. Företagsetableringar inom tillverkningsindustrin ses som något fint medan innovativa entreprenörer och tjänsteföretagare ibland betraktas med misstänksamhet. I de allra flesta brukskommuner drivs många av verksamheterna i kommunal regi för att det känns rejält och tryggt. Vi har i våra samtal märkt att baksidan av en stark gemenskapskänsla ofta är en stark vi-ochdom-mentalitet. Det innebär att nyinflyttade i bruksorten inte riktigt accepteras som fullvärdiga ortsbor. De är inte som oss, är ett vanligt bemötande och en deltagare i Bruksortsgruppen blir fortfarande kallad nyinflyttad, trots att han flyttade till orten för 16 år sedan. Jantelagen är också enligt traditionen stark. Man bör inte sticka ut eller ta egna initiativ. Ofta känner man varandra på orten och så snart man märker att någon sticker ut börjar man prata om det. Att gå emot strömmen ses enbart som något negativt och normbrytande. BRUKSANDAN SOM RESURS Om min bil inte startar kan jag alltid gå till grannen och låna deras Men det finns också mycket som gör att den speciella andan i bruksorter kan ses som en stor potential. Det finns flera exempel på bruksorter där man har lyckats bygga upp nya tjänsteföre- 5

6 tag, uppmuntrat lokala entreprenörer eller börjat satsa på kultur och besöksnäring. Det har gjort att orten har överlevt och utvecklats trots att bruket lagt ner, eller att man har gått från en negativ utflyttningskurva till att locka fler till orten. Hälleforsnäs är ett bra exempel på just detta. Hälleforsnäs Järnförädling AB lades ner i början av 90-talet och 1000 arbetstillfällen försvann. Samhällets stolthet, bandylaget Brukets blå försvann som en följd av nedläggningen och därmed också ortens samlingspunkt. Men idag är bruksområdet synnerligen levande. Där finns ett antal mindre industrier, en outlet-butik med kunder från hela Mälardalen, ett galleri och i Kolhusteaterns unika miljö spelas välbesökta föreställningar varje sommar. På bruksområdet finns ett antal konstnärsateljeér och Konsthögskolans elever använder gärna denna miljö som inspirationskälla. Under de 20 år som Hälleforsnäs bruk varit nedlagt har en stor omvandling skett i samhället. Och i grunden finns alltid en stolt bruksanda kvar. En annan tillgång som bruksandan för med sig är känslan av trygghet, vilket är något som lockar många utflyttade tillbaka till orten. Man bryr sig om varandra, håller ihop i vått och torrt och man litar starkt på varandra. Det civila samhället är starkt och människor är vana att tillsammans lösa de problem som dyker upp. Vi har också märkt en betydande skillnad i attityd hos ungdomar och äldre i våra samtal. De yngre på orten känner inte samma begränsningar som tidigare generationer. Tack vare nya tekniska lösningar, sociala plattformar på internet och en ökande globalisering, möter ungdomar idag andra unga utanför det egna samhället i större utsträckning än vad man gjorde förr. Man reser också allt mer och det har blivit vanligare att flytta för att studera eller arbeta. Allt detta innebär att man nu lyfter blicken och får ta del av verkligheter ifrån större städer och att man kan få förebilder utanför orten. De flesta bruksorter bär också på ett rikt kulturarv. Då de växte fram i närhet till vatten och skog utmärks de ofta av en vacker natur. Ett exempel på detta är orten Gästrike Hammarby i Sandvikens kommun där arkitekten Ralph Erskine har ritat det mesta av byn. Redan i slutet av 30-talet kom han till Sverige från England och har sedan dess ritat allt ifrån bostäder och telefonkiosker till fabriker och det nya bruket i Sandviken. FÖRENINGSLIV OCH GEMENSKAP Bruket har alltid varit den samlande punkten som förenat alla på orten. Lite som på den gamla tiden träffas man dels för att arbeta men man sitter också gärna kvar efter jobbet och fikar och pratar med varandra. På de orter där bruken lagts ner märks det idag att man saknar en tydlig samlingsplats. Samtidigt har andra gemenskaper vuxit fram, såsom kultur- och idrottsföreningar eller aktiviteter i Folkets hus. Föreningarna växer ofta snabbt och oavsett vad man ägnar sig åt, får man i princip alla unga på orten med sig. Man tar också ofta ett större ansvar för samhället och anordnar tipspromenader, bingo, dans och andra aktiviteter. Man gör ofta saker tillsammans hela familjen och med både mor- och farföräldrar. Vi har sett prov på ett aktivt föreningsliv där hela familjen ofta åker och tittar på barnens träningar, matcher eller uppvisningar. Föreningslivet är en viktig del av det sociala samhället i bruksorterna. Den sociala samverkan och gemenskap som finns i bruksorter är positiv och något som bör värnas. Här läggs en bra grund till ett starkt civilt samhälle. Kommunens roll blir att stärka och främja aktivt förenings- och idrottsliv, ideellt arbete och skapa mötesplatser där människor kan samlas och umgås. När man lyckas med detta följer ofta tillväxt och jobb. 6

7 ARBETE OCH FÖRETAGANDE - Om man tillät entreprenörskap och valfrihet inom det offentliga skulle fler arbetstillfällen växa fram och Smedjebacken skulle bli mindre sårbart. På orter som alltid dominerats av en stor arbetsgivare är självklart arbetsrelaterade frågor mycket viktiga för invånarna. Många som vi träffat i bruksorterna vittnar om problematiken kring arbetsmarknaden. När det bara finns en eller ett par stora arbetsgivare på orten ser man som ung ofta de som enda alternativen. Problemet är att industrin, som idag konkurrerar på en global marknad, kräver allt högre utbildning och kompetens av medarbetarna. Glappet mellan utbildningsnivå på de unga som söker jobb och behovet ifrån industrin ökar. Finns inte heller ett levande företagsklimat på orten finns inte många andra arbetsgivare att gå till. Tjejer är oftast duktigare på att flytta för att utbilda sig, medan killarna går direkt från grundskola eller gymnasium till industrin. De som inte flyttar blir kvar på orten utan utbildning, vilket skapar en hög ungdomsarbetslöshet. Med en positivare grundsyn och satsningar på utbildning har bruksorter stor potential att med stora arbetsgivare välkomna och locka unga akademiker till orten. Normen är att män blir industriarbetare medan kvinnorna tar ett jobb inom offentlig sektor. Därutöver finns inte många alternativ. Orter med endast ett fåtal arbetsgivare är särskilt sårbara i lågkonjunkturer. Därför måste vi skapa förutsättningar för fler företag och entreprenörer i alla branscher i bruksorterna. #1 INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER När vi lyssnat på företagare i bruksorterna ser vi att hantering av tillstånd är en stor förbättringspotential för de lokala politikerna. Om vi kan effektivisera hanteringen av ansökningar om tillstånd kommer vi att underlätta för fler företag att starta och utvecklas i bruksorten. Det handlar om alltifrån handläggningstid för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagare kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras snabbt eller inom en viss tid, tydliggör kommunens ansvar och visar på en vilja till service och dialog. #2 TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI Men det är inte politiker som skapar nya arbetstillfällen - det är företagare. I den vardagliga kontakten mellan kommunen och bruksortens företag kan det skapas fler möjligheter till jobb och tillväxt. Genom att hålla en kontinuerlig dialog tillsammans med de lokala företagarna kan politiken och näringslivet gemensamt ta fram en levande näringslivsstrategi för orten. Strategin ska redogöra för hur man skapar tillväxt på orten, vilka förväntningar som finns och hur man kan underlätta för varandra. Med en sådan strategi och en positiv attityd till företagande kan man sedan locka alltfler unga att stanna med resultatet att orten blir mindre sårbar för nedläggning eller förflyttning av den stora arbetsgivaren. 7

8 Detta gör vi i dag:!" De fyra jobbskatteavdrag som genomförts har gett en metallarbetare kr mer i plånboken varje månad.!" Arbetsgivaravgiften har halverats när arbetsgivaren anställer någon som är yngre än 26 år.!" ALMIs mikrolån har höjts från kr till #$%"%%%"&'"()'"*++",-./'01++*"2-*-34/'4-5"64." start av nytt företag. Förslag för framtiden:!" Vi ska införa en Service- och Handläggningsgaranti för företagare för att effektivisera hanteringen av ansökningar om tillstånd och för att du som medborgare ska veta vad du får för skattepengarna och vad du kan förvänta dig av oss kommunpolitiker.!" Vi ska ta fram en levande näringslivsstrategi tillsammans med det lokala näringslivet som 3&*7*'"3+)''/" "9:;"</'"*'=/+3546*'/"4" kommunen. SKOLA OCH UTBILDNING Industrin här kräver nuförtiden ingenjörer och högutbildad personal för att kunna konkurrera på en global marknad. Problemet är bara att vi inte har någon högre utbildning här på orten, så de som vill utbilda sig flyttar härifrån och kommer sällan tillbaka igen. Den enskilt viktigaste kommunala frågan för väljare är skolan. Och så även för människor boende i bruksorter. Både äldre och yngre uppger detta i våra samtal. Här handlar skolfrågorna inte primärt om att det är för många elever i klasserna, utan snarare om att kunna ha kvar enda grundskolan på orten eller om att få möjlighet att utbilda sig i praktiska ämnen för att senare direkt kunna få ett jobb. Många går också direkt ifrån grundskola eller gymnasium till egen försörjning och förra året är reformtunga för den svenska skolan. Hela utbildningssystemet har setts över och Alliansregeringen gör nu en rad förbättringar som kommer att göra stor skillnad även i bruksorterna. Det kommer att bli lättare att utbilda sig nu med Yrkeshögskolan. Det är kvalificerade arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar som är utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. 86 procent av de studerande som slutförde sin yrkeshögskoleutbildning under 2010 hade jobb eller eget företag inom sex månader efter examen. Och trycket har aldrig vart högre än nu. Under 2012 anordnas nya utbildningsplatser och många av dem i brukskommuner. I Finspång har det nya lärlingsprogrammet blivit en lyckad satsning. Många går direkt ifrån gymnasiet till industrin och en akademisk examen lockar inte alltid lika högt här. Lärlingsprogrammet ger unga en möjlighet utbilda sig direkt på arbetsplatsen istället för att flytta till närmaste större stad för att läsa på universitet eller högskola. #3 STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL Vi ser att tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktig på orter med få arbetsgivare. I bruksorter, där bruket eller kommunen kan verka som de enda alternativen inför framtiden, spelar därför Studie- och yrkesvägledaren (SYV) och prao i grundskolan en extra viktig roll. Vägledaren för att denne kan visa på flera möjligheter som att utbilda sig eller starta företag och praon för att eleverna får möjlighet att se alternativa arbetsplatser. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter. Vi vill utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i landets bruksorter. Genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning för studie- och yrkesvägledarna kan ortens unga få bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. 8

9 Detta gör vi i dag:!" Den nya gymnasiereformen innebär mer tid till yrkesämnen på yrkesprogrammen och närings- 046/+"5/3"3+)''/"4-<>+*-./")6/'",+= *'-*?!" Regeringen satsar totalt 750 miljoner kronor under på nya platser inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan.!" Lärlingsutbildning har införts som ett alternativ till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats. Förslag för framtiden:!" Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktig i bruksorter. Vi vill stärka Studie- och yrkesvägledarens roll genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning. Då får ortens unga bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. SOCIAL TRYGGHET De senaste tio åren har medelåldern i Oxelösund ökat med två år och 2025 beräknas antalet personer över 80 år ha ökat med 55 procent. Alla Sveriges kommuner har ett stort socialt ansvar som sträcker sig ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge äldre en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Avgörande för människors trygghet och känsla av mening är att det finns starka sociala band till de i ens omgivning. Den starka gemenskapen som finns i bruksorterna gör att man ofta återvänder till bruksorten när man blir äldre och därför utgör detta också ett viktigt politikområde. En sextioåring idag lever ett annat liv än för ett par generationer sedan. Idag säger många att det är det då livet börjar. Det är då det finns tid att förverkliga sina drömmar och sig själv. År 2030 beräknas var fjärde svensk vara över 65 år. Inträdet i yrkeslivet har förskjutits uppåt i åren och allt fler lever allt längre. På den individuella nivån innebär utvecklingen att allt fler kan se fram emot en längre period efter den traditionella pensionsåldern. För bruksorterna, där de unga och den arbetsföra befolkningen i allt större utsträckning flyttar ut och pensionärer flyttar tillbaka igen, innebär detta enorma utmaningar. Färre ska försörja allt fler. Detta är något vi redan nu måste hitta lösningar för. #4 SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN Alla kommuner ska kunna erbjuda en god äldreomsorg. Det är också viktigt att vi så långt som möjligt kan erbjuda möjligheter till valfrihet och personligt inflytande. Det handlar både om att kunna välja vilken hjälp man får och av vem. För att kommunen ska kunna leverera det invånarna önskar, krävs en kontinuerlig dialog. Bristen på boenden för äldre är ett stort problem. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Vi tror på fler äldreboenden som är utformade för olika behov och på en utökad satsning på trygghetsboenden. Vi vill också göra insatser för att äldre par som vill ska kunna bo ihop, även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. 9

10 Detta gör vi i dag:!" 1,35 miljarder kronor per år satsas på att utveckla kvaliteten på exempelvis kost, medicinering och sociala aktiviteter i äldreomsorgen.!" 500 miljoner per år satsas på att bygga äldreboenden och trygghetsboenden vilket har vänt den negativa trenden med allt färre platser inom äldreomsorgen.!" Lagen om valfrihet (LOV) ger äldre människor mer makt att bestämma vilken typ av stöd man vill ha Förslag för framtiden:!" Moderaterna vill satsa mer på trygghetsboenden så att alla har någonstans att bo när man blir gammal, men samtidigt inte är beroende av sjukvården än. KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER De enda politiker jag känner till är Reinfeldt och Borg. Men de är ju i Stockholm. Kommuner är stora organisationer. På de orter där bruket inte längre är aktivt är ofta kommunen den största arbetsgivaren. När omvärlden förändras ställs nya krav på kommunerna. Vi har märkt att det upplevs långt mellan de lokala politikerna och medborgarna i bruksorten. Kommunhuset ligger också ofta i en annan del av kommunen. Ingen på orten kan nämna en lokalpolitiker vid namn och många upplever att politiker struntar i medborgarna. Vi moderater har högre ambitioner än så. Vi företräder medborgarna och deras delaktighet är en viktig del i att säkra bästa möjliga kvalitet i den kommunala servicen. Genom kontinuerlig dialog och transparens i beslut kommer vi närmare varandra. #5 FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD Vi vill se ett större ansvarstagande av kommunpolitikerna och starkare åtgärder för att effektivisera det som inte är kommunens kärnverksamhet. Huvuduppgiften för alla kommuner ska vara att säkerställa att utbudet av välfärd, service och tjänster är av hög kvalitet i livets alla skeden. Fastighetsskötsel, IT-drift eller lönehantering är bra exempel på sådant som med fördel kan upphandlas av lokala entreprenörer. Gör vi det kan mer resurser läggas på bra service och kvalitet inom skola, vård och omsorg. Mer resurser leder också till nya satsningar. Högre lärarlöner skulle kunna införas, fler förskollärare anställas så att barngrupperna skulle kunna bli mindre och man skulle också kunna göra större uppföljningar av de uppdrag som läggs ut på externa aktörer. Detta gör vi i dag:!" Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfrihe- situation. Ökad konkurrens höjer även kvaliteten i alla verksamheter. Förslag för framtiden:!" Vi kommer att fokusera på kommunens kärna: kvalitet i vård, omsorg och skola och i möjligaste mån låta externa och lokala aktörer och företag ta hand om övrig kommunal service. 10

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer