BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON"

Transkript

1 ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER FÖRR OCH NU 4 BRUKSANDAN SOM UTMANING 5 BRUKSANDAN SOM RESURS 5 FÖRENINGSLIV OCH GEMENSKAP 6 ARBETE OCH FÖRETAGANDE 7 #1 INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER 7 #2 TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI 7 SKOLA OCH UTBILDNING 8 #3 STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL 8 SOCIAL TRYGGHET 9 #4 SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN 9 KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER 10 #5 FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD 10 2

3 INLEDNING Nya Moderaternas valresultat 2010 var historiskt. Fler än valde att lägga sin röst på oss jämfört med framgångsvalet Sett över två val har Moderaterna vunnit nära en miljon nya väljare. Vi vann framförallt väljare ifrån Socialdemokraterna ( nettoröster) och vi lyckades bäst av alla partier att engagera tidigare icke-röstare ( röster). Det är framförallt resultatet av att vi genomfört ett omfattande förnyelsearbete. Vi har utvecklat våra svar inom olika politikområden med utgångspunkt i de samhällsproblem som människor beskriver. Aldrig förr har vi haft ett starkare stöd bland löntagare i allmänhet och bland industriarbetare i synnerlighet. Men det finns det fortfarande mycket kvar att göra. Trots den stora framgången bland industriarbetare, 31 procent (+ 7 procentenheter), röstade fortfarande 51 procent av gruppen på Socialdemokraterna (- 8 procentenheter). Ser man på statistik över kommunvalet är skillnaderna ofta ännu större. De stora geografiska skillnader vi kunnat se i människors förtroende för moderaterna reser frågor och ställer krav på oss. Hur utvecklar vi vår politik för landets bruksorter? På vilka sätt kan vi bättre svara upp mot människors frågor och förhoppningar? Under våren 2011 påbörjade vi därför en resa till Sveriges bruksorter. Vi i arbetsgruppen representerar sju bruksorter i Mellansverige. Tillsammans har vi de senaste månaderna mött människor och lyssnat på deras beskrivningar av verkligheten. Vi har gjort verksamhetsbesök, träffat människor på arbetsplatser, gator och torg och lyssnat på deras personliga berättelser. Det har handlat om alltifrån hur man ser på livskvalitet och framtiden till vilka utmaningar som utmärker den egna bruksorten. Denna rapport är en sammanställning av de utmaningar vi mött och hur Nya Moderaterna kan arbeta för att lösa dem. Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram konkreta förslag på lösningar kring några av de mest angelägna områdena. Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och samhällsekonomin medger. Nya Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Nu fortsätter vi vårt arbete för goda förutsättningar för jobb och företagande runtom i landet. Att ta ett större ansvar för bruksorterna är en central del av att ta ansvar för att hela Sverige ska leva. Lotta Finstorp Ordförande, Bruksortsgruppen Lotta Gunnarsson, Smedjebacken Inge Jacobsson, Finspång Lena Roos, Sandviken Jan Widegren, Oxelösund Kjell Israelsson, Ludvika Tom Rymoen, Nora 3

4 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER Kommunala prioriteringar för Nya Moderaterna i Sveriges bruksorter: #1. INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER För att stärka förutsättningarna för ett bra företagsklimat med fler arbetstillfällen ska Moderaterna verka för effektiv hantering och snabba besked från kommunen om olika tillstånd. Det handlar om alltifrån handläggningstiden för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagare kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras snabbt eller inom en viss tid, tydliggör kommunens ansvar och visar på en vilja till service och dialog. #2. TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI I den vardagliga kontakten mellan kommunen och bruksortens företag kan det skapas fler möjligheter till jobb och tillväxt. Moderata företrädare på alla nivåer på orten bör i regelbundna möten med företagsföreträdare lyssna in vilka hinder som är mest brådskande att lösa för ett bättre företagsklimat. Målet bör vara att tillsammans på exempelvis näringslivsfrukostar, seminarier och företagarråd ta fram en levande lokal näringslivsstrategi. #3. STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARNAS ROLL Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktigt på orter med få arbetsgivare. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter. Moderaterna bör därför verka för att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (SYV) i landets bruksorter. Genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning för studieoch yrkesvägledarna kan ortens unga få bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. #4. SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN Bristen på boenden för äldre är ett stort problem i många bruksorter. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Moderaterna arbetar för fler äldreboenden som är utformade för olika behov. Vi vill bland annat satsa mer på trygghetsboenden så att alla har någonstans att bo när man blir gammal, men ännu inte är beroende av sjukvård. #5. FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD Vi moderater vill se ett större ansvarstagande av kommunpolitiker i landets bruksorter. Det kräver framförallt tydliga åtgärder för att effektivisera det som inte är kommunens kärnverksamhet. Huvuduppgiften ska vara att säkerställa att utbudet av välfärdstjänster är av hög kvalitet i livets alla skeden. Fastighetsskötsel, IT-drift, lönehantering etc. är bra exempel på sådant som med fördel upphandlas av lokala entreprenörer. Då kan mer resurser läggas på bra service och kvalitet inom skola, vård och omsorg. Mer effektiv hantering av gemensamma resurser möjliggör dessutom nya satsningar till exempel anställning av fler förskollärare så att barngrupperna blir mindre eller fler kvalitetsuppföljningar av externa aktörer. BRUKSORTER FÖRR OCH NU Alla formas vi av den miljö vi lever och bor i. Genom att sätta in bruksorter i ett historiskt perspektiv får vi också större förståelse för de strukturer som samhället är uppbyggt på idag och vilka behov som finns när vi nu ska stärka orterna. En bruksort är ett mindre samhälle uppbyggt kring en dominerande industri, oftast med rötter i äldre tiders järnhantering. Karakteristiskt för Sverige under järnhanteringens guldålder, 1600-och 1700-talen, var att samhällen uppstod på landsbygden kring gruvor, hyttor och stångjärnshammare. Bredvid landsbygdens byar och mindre städer utgjorde de en särpräglad samhällsmiljö. 4

5 Det växte upp många brukssamhällen, speciellt i Mellansverige under denna tid. Där kunde man utnyttja Bergslagens malm, de stora skogarna i omgivningen och man hade också närhet till vattendrag, som kunde ge kraft till driften i anläggningarna. I de gamla bruksmiljöerna växte en säregen karaktär fram från den patriarkaliska anda efter vilken arbete och liv var organiserade. Bruksägaren styrde hela samhället och hans bestämmanderätt kunde aldrig ifrågasättas. Han förväntades också att sträva, inte enbart efter maximala ekonomiska vinster, utan även efter att på bästa sätt sörja för arbetstagarnas sociala trygghet. Personalen med familjer fick boplatser, utbildning, sjukvård och läkare, samt möjlighet att göra nödvändiga inköp i handelsbodar. Därmed hade Bruksledningen inflytande över de anställdas hela livssituation. Mot slutet av 1800-talet slogs de mindre bruken ut i den internationella konkurrensen och man valde att koncentrera tillverkningen till färre och större anläggningar. Denna anda, som vi idag kallar bruksanda, finns till mångt och mycket kvar än idag i bruksorterna och utmärker sig främst som en stark social sammanhållning. Det märker man bland annat i starka fackföreningar, välorganiserade kultur- och idrottsföreningar eller i uppslutningen kring lokala evenemang. Idag räknas ungefär 100 orter i Sverige som bruksorter. Det är orter som antingen har ett aktivt bruk eller tydligt präglas av en industri än idag, men även orter där man tidigare haft ett bruk som dominerat och i stor grad påverkat invånarnas livsstil under en lång tid. Merparten av dessa orter återfinns i Södermanland, Värmland, Örebro län, Västmanland, Östergötland, Dalarna och Gävleborgs län. Det är också dessa län som representerats i Bruksortgruppen. BRUKSANDAN SOM UTMANING Som nyinflyttad, sedan 16 år tillbaka, märker jag att det fortfarande inte är så lätt att få vara med i gemenskapen. Det finns en tydlig gruppering mellan Oxelösundare och inflyttade. Det kanske tydligaste exemplet på en hindrande bruksanda är den brist på tilltro till utveckling och förändring som vi mött bland många människor. Det finns fortfarande starka band till ortens bruk och en kraftfull tro på att de gamla framgångarna åter ska blomstra. Många har vittnat om att detta tidvis skapat en hämmande det-var-bättre-förr-attityd på orten. Det finns flera exempel på detta. I Smedjebacken händer det ofta att man hellre går arbetslös för att bo kvar på orten, än att man flyttar till någon annan ort där det finns ett jobb. Företagsetableringar inom tillverkningsindustrin ses som något fint medan innovativa entreprenörer och tjänsteföretagare ibland betraktas med misstänksamhet. I de allra flesta brukskommuner drivs många av verksamheterna i kommunal regi för att det känns rejält och tryggt. Vi har i våra samtal märkt att baksidan av en stark gemenskapskänsla ofta är en stark vi-ochdom-mentalitet. Det innebär att nyinflyttade i bruksorten inte riktigt accepteras som fullvärdiga ortsbor. De är inte som oss, är ett vanligt bemötande och en deltagare i Bruksortsgruppen blir fortfarande kallad nyinflyttad, trots att han flyttade till orten för 16 år sedan. Jantelagen är också enligt traditionen stark. Man bör inte sticka ut eller ta egna initiativ. Ofta känner man varandra på orten och så snart man märker att någon sticker ut börjar man prata om det. Att gå emot strömmen ses enbart som något negativt och normbrytande. BRUKSANDAN SOM RESURS Om min bil inte startar kan jag alltid gå till grannen och låna deras Men det finns också mycket som gör att den speciella andan i bruksorter kan ses som en stor potential. Det finns flera exempel på bruksorter där man har lyckats bygga upp nya tjänsteföre- 5

6 tag, uppmuntrat lokala entreprenörer eller börjat satsa på kultur och besöksnäring. Det har gjort att orten har överlevt och utvecklats trots att bruket lagt ner, eller att man har gått från en negativ utflyttningskurva till att locka fler till orten. Hälleforsnäs är ett bra exempel på just detta. Hälleforsnäs Järnförädling AB lades ner i början av 90-talet och 1000 arbetstillfällen försvann. Samhällets stolthet, bandylaget Brukets blå försvann som en följd av nedläggningen och därmed också ortens samlingspunkt. Men idag är bruksområdet synnerligen levande. Där finns ett antal mindre industrier, en outlet-butik med kunder från hela Mälardalen, ett galleri och i Kolhusteaterns unika miljö spelas välbesökta föreställningar varje sommar. På bruksområdet finns ett antal konstnärsateljeér och Konsthögskolans elever använder gärna denna miljö som inspirationskälla. Under de 20 år som Hälleforsnäs bruk varit nedlagt har en stor omvandling skett i samhället. Och i grunden finns alltid en stolt bruksanda kvar. En annan tillgång som bruksandan för med sig är känslan av trygghet, vilket är något som lockar många utflyttade tillbaka till orten. Man bryr sig om varandra, håller ihop i vått och torrt och man litar starkt på varandra. Det civila samhället är starkt och människor är vana att tillsammans lösa de problem som dyker upp. Vi har också märkt en betydande skillnad i attityd hos ungdomar och äldre i våra samtal. De yngre på orten känner inte samma begränsningar som tidigare generationer. Tack vare nya tekniska lösningar, sociala plattformar på internet och en ökande globalisering, möter ungdomar idag andra unga utanför det egna samhället i större utsträckning än vad man gjorde förr. Man reser också allt mer och det har blivit vanligare att flytta för att studera eller arbeta. Allt detta innebär att man nu lyfter blicken och får ta del av verkligheter ifrån större städer och att man kan få förebilder utanför orten. De flesta bruksorter bär också på ett rikt kulturarv. Då de växte fram i närhet till vatten och skog utmärks de ofta av en vacker natur. Ett exempel på detta är orten Gästrike Hammarby i Sandvikens kommun där arkitekten Ralph Erskine har ritat det mesta av byn. Redan i slutet av 30-talet kom han till Sverige från England och har sedan dess ritat allt ifrån bostäder och telefonkiosker till fabriker och det nya bruket i Sandviken. FÖRENINGSLIV OCH GEMENSKAP Bruket har alltid varit den samlande punkten som förenat alla på orten. Lite som på den gamla tiden träffas man dels för att arbeta men man sitter också gärna kvar efter jobbet och fikar och pratar med varandra. På de orter där bruken lagts ner märks det idag att man saknar en tydlig samlingsplats. Samtidigt har andra gemenskaper vuxit fram, såsom kultur- och idrottsföreningar eller aktiviteter i Folkets hus. Föreningarna växer ofta snabbt och oavsett vad man ägnar sig åt, får man i princip alla unga på orten med sig. Man tar också ofta ett större ansvar för samhället och anordnar tipspromenader, bingo, dans och andra aktiviteter. Man gör ofta saker tillsammans hela familjen och med både mor- och farföräldrar. Vi har sett prov på ett aktivt föreningsliv där hela familjen ofta åker och tittar på barnens träningar, matcher eller uppvisningar. Föreningslivet är en viktig del av det sociala samhället i bruksorterna. Den sociala samverkan och gemenskap som finns i bruksorter är positiv och något som bör värnas. Här läggs en bra grund till ett starkt civilt samhälle. Kommunens roll blir att stärka och främja aktivt förenings- och idrottsliv, ideellt arbete och skapa mötesplatser där människor kan samlas och umgås. När man lyckas med detta följer ofta tillväxt och jobb. 6

7 ARBETE OCH FÖRETAGANDE - Om man tillät entreprenörskap och valfrihet inom det offentliga skulle fler arbetstillfällen växa fram och Smedjebacken skulle bli mindre sårbart. På orter som alltid dominerats av en stor arbetsgivare är självklart arbetsrelaterade frågor mycket viktiga för invånarna. Många som vi träffat i bruksorterna vittnar om problematiken kring arbetsmarknaden. När det bara finns en eller ett par stora arbetsgivare på orten ser man som ung ofta de som enda alternativen. Problemet är att industrin, som idag konkurrerar på en global marknad, kräver allt högre utbildning och kompetens av medarbetarna. Glappet mellan utbildningsnivå på de unga som söker jobb och behovet ifrån industrin ökar. Finns inte heller ett levande företagsklimat på orten finns inte många andra arbetsgivare att gå till. Tjejer är oftast duktigare på att flytta för att utbilda sig, medan killarna går direkt från grundskola eller gymnasium till industrin. De som inte flyttar blir kvar på orten utan utbildning, vilket skapar en hög ungdomsarbetslöshet. Med en positivare grundsyn och satsningar på utbildning har bruksorter stor potential att med stora arbetsgivare välkomna och locka unga akademiker till orten. Normen är att män blir industriarbetare medan kvinnorna tar ett jobb inom offentlig sektor. Därutöver finns inte många alternativ. Orter med endast ett fåtal arbetsgivare är särskilt sårbara i lågkonjunkturer. Därför måste vi skapa förutsättningar för fler företag och entreprenörer i alla branscher i bruksorterna. #1 INFÖRA TYDLIGA SERVICE- OCH HANDLÄGGNINGSGARANTIER När vi lyssnat på företagare i bruksorterna ser vi att hantering av tillstånd är en stor förbättringspotential för de lokala politikerna. Om vi kan effektivisera hanteringen av ansökningar om tillstånd kommer vi att underlätta för fler företag att starta och utvecklas i bruksorten. Det handlar om alltifrån handläggningstid för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagare kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras snabbt eller inom en viss tid, tydliggör kommunens ansvar och visar på en vilja till service och dialog. #2 TA FRAM EN LEVANDE LOKAL NÄRINGSLIVSSTRATEGI Men det är inte politiker som skapar nya arbetstillfällen - det är företagare. I den vardagliga kontakten mellan kommunen och bruksortens företag kan det skapas fler möjligheter till jobb och tillväxt. Genom att hålla en kontinuerlig dialog tillsammans med de lokala företagarna kan politiken och näringslivet gemensamt ta fram en levande näringslivsstrategi för orten. Strategin ska redogöra för hur man skapar tillväxt på orten, vilka förväntningar som finns och hur man kan underlätta för varandra. Med en sådan strategi och en positiv attityd till företagande kan man sedan locka alltfler unga att stanna med resultatet att orten blir mindre sårbar för nedläggning eller förflyttning av den stora arbetsgivaren. 7

8 Detta gör vi i dag:!" De fyra jobbskatteavdrag som genomförts har gett en metallarbetare kr mer i plånboken varje månad.!" Arbetsgivaravgiften har halverats när arbetsgivaren anställer någon som är yngre än 26 år.!" ALMIs mikrolån har höjts från kr till #$%"%%%"&'"()'"*++",-./'01++*"2-*-34/'4-5"64." start av nytt företag. Förslag för framtiden:!" Vi ska införa en Service- och Handläggningsgaranti för företagare för att effektivisera hanteringen av ansökningar om tillstånd och för att du som medborgare ska veta vad du får för skattepengarna och vad du kan förvänta dig av oss kommunpolitiker.!" Vi ska ta fram en levande näringslivsstrategi tillsammans med det lokala näringslivet som 3&*7*'"3+)''/" "9:;"</'"*'=/+3546*'/"4" kommunen. SKOLA OCH UTBILDNING Industrin här kräver nuförtiden ingenjörer och högutbildad personal för att kunna konkurrera på en global marknad. Problemet är bara att vi inte har någon högre utbildning här på orten, så de som vill utbilda sig flyttar härifrån och kommer sällan tillbaka igen. Den enskilt viktigaste kommunala frågan för väljare är skolan. Och så även för människor boende i bruksorter. Både äldre och yngre uppger detta i våra samtal. Här handlar skolfrågorna inte primärt om att det är för många elever i klasserna, utan snarare om att kunna ha kvar enda grundskolan på orten eller om att få möjlighet att utbilda sig i praktiska ämnen för att senare direkt kunna få ett jobb. Många går också direkt ifrån grundskola eller gymnasium till egen försörjning och förra året är reformtunga för den svenska skolan. Hela utbildningssystemet har setts över och Alliansregeringen gör nu en rad förbättringar som kommer att göra stor skillnad även i bruksorterna. Det kommer att bli lättare att utbilda sig nu med Yrkeshögskolan. Det är kvalificerade arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar som är utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. 86 procent av de studerande som slutförde sin yrkeshögskoleutbildning under 2010 hade jobb eller eget företag inom sex månader efter examen. Och trycket har aldrig vart högre än nu. Under 2012 anordnas nya utbildningsplatser och många av dem i brukskommuner. I Finspång har det nya lärlingsprogrammet blivit en lyckad satsning. Många går direkt ifrån gymnasiet till industrin och en akademisk examen lockar inte alltid lika högt här. Lärlingsprogrammet ger unga en möjlighet utbilda sig direkt på arbetsplatsen istället för att flytta till närmaste större stad för att läsa på universitet eller högskola. #3 STÄRKA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL Vi ser att tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktig på orter med få arbetsgivare. I bruksorter, där bruket eller kommunen kan verka som de enda alternativen inför framtiden, spelar därför Studie- och yrkesvägledaren (SYV) och prao i grundskolan en extra viktig roll. Vägledaren för att denne kan visa på flera möjligheter som att utbilda sig eller starta företag och praon för att eleverna får möjlighet att se alternativa arbetsplatser. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter. Vi vill utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i landets bruksorter. Genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning för studie- och yrkesvägledarna kan ortens unga få bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. 8

9 Detta gör vi i dag:!" Den nya gymnasiereformen innebär mer tid till yrkesämnen på yrkesprogrammen och närings- 046/+"5/3"3+)''/"4-<>+*-./")6/'",+= *'-*?!" Regeringen satsar totalt 750 miljoner kronor under på nya platser inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan.!" Lärlingsutbildning har införts som ett alternativ till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats. Förslag för framtiden:!" Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktig i bruksorter. Vi vill stärka Studie- och yrkesvägledarens roll genom lokala satsningar på kompetenshöjning och utbildning. Då får ortens unga bästa tänkbara förberedelser inför yrkeslivet. SOCIAL TRYGGHET De senaste tio åren har medelåldern i Oxelösund ökat med två år och 2025 beräknas antalet personer över 80 år ha ökat med 55 procent. Alla Sveriges kommuner har ett stort socialt ansvar som sträcker sig ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge äldre en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Avgörande för människors trygghet och känsla av mening är att det finns starka sociala band till de i ens omgivning. Den starka gemenskapen som finns i bruksorterna gör att man ofta återvänder till bruksorten när man blir äldre och därför utgör detta också ett viktigt politikområde. En sextioåring idag lever ett annat liv än för ett par generationer sedan. Idag säger många att det är det då livet börjar. Det är då det finns tid att förverkliga sina drömmar och sig själv. År 2030 beräknas var fjärde svensk vara över 65 år. Inträdet i yrkeslivet har förskjutits uppåt i åren och allt fler lever allt längre. På den individuella nivån innebär utvecklingen att allt fler kan se fram emot en längre period efter den traditionella pensionsåldern. För bruksorterna, där de unga och den arbetsföra befolkningen i allt större utsträckning flyttar ut och pensionärer flyttar tillbaka igen, innebär detta enorma utmaningar. Färre ska försörja allt fler. Detta är något vi redan nu måste hitta lösningar för. #4 SATSA PÅ TRYGGHETSBOENDEN Alla kommuner ska kunna erbjuda en god äldreomsorg. Det är också viktigt att vi så långt som möjligt kan erbjuda möjligheter till valfrihet och personligt inflytande. Det handlar både om att kunna välja vilken hjälp man får och av vem. För att kommunen ska kunna leverera det invånarna önskar, krävs en kontinuerlig dialog. Bristen på boenden för äldre är ett stort problem. Det är inte acceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga tvingas bo kvar hemma. Vi tror på fler äldreboenden som är utformade för olika behov och på en utökad satsning på trygghetsboenden. Vi vill också göra insatser för att äldre par som vill ska kunna bo ihop, även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. 9

10 Detta gör vi i dag:!" 1,35 miljarder kronor per år satsas på att utveckla kvaliteten på exempelvis kost, medicinering och sociala aktiviteter i äldreomsorgen.!" 500 miljoner per år satsas på att bygga äldreboenden och trygghetsboenden vilket har vänt den negativa trenden med allt färre platser inom äldreomsorgen.!" Lagen om valfrihet (LOV) ger äldre människor mer makt att bestämma vilken typ av stöd man vill ha Förslag för framtiden:!" Moderaterna vill satsa mer på trygghetsboenden så att alla har någonstans att bo när man blir gammal, men samtidigt inte är beroende av sjukvården än. KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER De enda politiker jag känner till är Reinfeldt och Borg. Men de är ju i Stockholm. Kommuner är stora organisationer. På de orter där bruket inte längre är aktivt är ofta kommunen den största arbetsgivaren. När omvärlden förändras ställs nya krav på kommunerna. Vi har märkt att det upplevs långt mellan de lokala politikerna och medborgarna i bruksorten. Kommunhuset ligger också ofta i en annan del av kommunen. Ingen på orten kan nämna en lokalpolitiker vid namn och många upplever att politiker struntar i medborgarna. Vi moderater har högre ambitioner än så. Vi företräder medborgarna och deras delaktighet är en viktig del i att säkra bästa möjliga kvalitet i den kommunala servicen. Genom kontinuerlig dialog och transparens i beslut kommer vi närmare varandra. #5 FOKUSERA PÅ KOMMUNENS KÄRNA TRYGG GEMENSAM VÄLFÄRD Vi vill se ett större ansvarstagande av kommunpolitikerna och starkare åtgärder för att effektivisera det som inte är kommunens kärnverksamhet. Huvuduppgiften för alla kommuner ska vara att säkerställa att utbudet av välfärd, service och tjänster är av hög kvalitet i livets alla skeden. Fastighetsskötsel, IT-drift eller lönehantering är bra exempel på sådant som med fördel kan upphandlas av lokala entreprenörer. Gör vi det kan mer resurser läggas på bra service och kvalitet inom skola, vård och omsorg. Mer resurser leder också till nya satsningar. Högre lärarlöner skulle kunna införas, fler förskollärare anställas så att barngrupperna skulle kunna bli mindre och man skulle också kunna göra större uppföljningar av de uppdrag som läggs ut på externa aktörer. Detta gör vi i dag:!" Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfrihe- situation. Ökad konkurrens höjer även kvaliteten i alla verksamheter. Förslag för framtiden:!" Vi kommer att fokusera på kommunens kärna: kvalitet i vård, omsorg och skola och i möjligaste mån låta externa och lokala aktörer och företag ta hand om övrig kommunal service. 10

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Uppgradering av svenska skolmiljöer.

Uppgradering av svenska skolmiljöer. 172 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :1 Uppgradering av svenska skolmiljöer. Det diskuteras och debatteras intensivt om den svenska skolan, samtidigt som forskning och utredningar ständigt pekar

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer