Kommunförbundets kommundag Kuntaliiton kuntapäivä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunförbundets kommundag Kuntaliiton kuntapäivä"

Transkript

1 Kommunförbundets kommundag Kuntaliiton kuntapäivä Raseborg Raasepori

2 Finlands Kommunförbund» En tvåspråkig intressebevakare, alla kommuner i Finland är medlemmar. Verksamheten omfattar också andra kommunala organisationer, bl.a. landskapsförbunden och samkommunerna.» Uppgifter: bevaka kommunernas intressen, service och utveckling» Fokus på kommunerna: rådgivning, statistik, undersökningar, anvisningar, cirkulär, tidskrifter, nyhetsbrev, webbplatser (www.kommunerna.net) osv.» Lagberedning, hörande i riksdagen, utlåtanden» Kommunala nätverk, projekt, arbetsgrupper» Utbildning, evenemang, Kommunmarknaden» Arbetsgivaruppgifter: KT Kommunarbetsgivarna» Intressebevakning i EU: Brysselkontoret» Kommunförbundskoncernen: KuntaRekry Oy, KL-Kuntahankinnat Oy, KL-Kustannus Oy, Audiator Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, kongresshotellet Gustavelund Raseborg

3 Suomen Kuntaliitto» Kaikki maan kunnat jäseninä. Toiminnassa mukana myös muut kuntataustaiset organisaatiot, mm. kuntayhtymät ja maakuntaliitot.» Tehtävät: kuntien edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen.» Kuntatiedon keskus: neuvonta, tilastot, tutkimukset, ohjeet, yleiskirjeet, lehdet, uutiskirjeet, verkkosivut (www.kunnat.net) jne.» Lainvalmistelu, eduskuntakuulemiset, lausunnot.» Kuntien verkostot, hankkeet, työryhmät.» Koulutus, tilaisuudet, Kuntamarkkinat.» Työnantajatehtävät: KT Kuntatyönantajat» EU-edunvalvonta Brysselin toimisto» Kuntaliitto-konsernin yhtiöt: KuntaRekry Oy, Kuntahankinnat Oy, Audiator Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Kokoushotelli Gustavelund Raasepori

4 Kommunförbundets förtroendeorgan Förbundskongressen vart fjärde år Fullmäktige 101 ledamöter Styrelsen 15 ledamöter och 15 ersättare Pekka Nousiainen Fullmäktigeordförande Delegationen för undervisning och kultur Delegationen för social- och hälsovård Presidiekonferensen för landskapsförbunden Delegationen för små kommuner Svenska delegationen Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation Rakel Hiltunen Styrelseordförande Raseborg

5 Kuntaliiton luottamuselimet Kuntapäivät joka neljäs vuosi Valtuusto 101 jäsentä Hallitus 15 jäsentä ja 15 varajäsentä Opetus- ja kulttuuriasioiden neuvottelukunta Sosiaali- ja terveysasioiden neuvottelukunta Maakuntien liittojen puheenjohtajien kokous Pienten kuntien neuvottelukunta Ruotsinkielinen neuvottelukunta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta Pekka Nousiainen Valtuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen Hallituksen puheenjohtaja Raasepori

6 Enheterna vid Finlands Kommunförbund Kommunalekonomi Juridik Region- och näringsutveckling Verkställande direktör Vice verkställande direktörer Undervisning och kultur Kommunutveckling och forskning Svenska sekretariatet Stödtjänster Information Internationella relationer Informationssamhället Social- och hälsovård Samhälle, teknik och miljö KT Kommunarbetsgivarna Raseborg

7 Suomen Kuntaliiton yksiköt Kuntatalous Lakiasiat Alue- ja elinkeinokehitys Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtajat Opetus ja kulttuuri Kuntakehitys ja tutkimus Ruotsinkielinen sihteeristö Yhteispalvelut Viestintä Kansainväliset suhteet Tietoyhteiskunta Sosiaali- ja terveydenhuolto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö KT Kuntatyönantajat Raasepori

8 Verksamhetsmiljön ändras Toimintaympäristö muuttuu

9 Utmaningar i utvecklingen av kommunerna åren Utmaningar i utvecklingen av kommunerna Snabba förändringar i kommunernas verksamhetsmiljö (bl.a. den åldrande befolkningen, finansieringsproblem, kulturell mångfald, miljöfrågor, förändringar i näringslivet, personaltillgången) Förändringar i kommunerna Livskraft och handlingskraft betonas Den kommunala ekonomin betonas Regional differentiering betonas Demokrati och ledarskap betonas Produktiviteten betonas God praxis och innovationer betonas Raseborg

10 Kuntien kehittämishaasteet vuosina Kuntien kehittämishaasteet vuosina Toimintaympäristöjen nopea muuttuminen (mm. ikääntyminen, rahoitusongelmat, monikulttuurisuus, ympäristökysymykset, elinkeinoelämän muutokset, henkilöstön saatavuus) Kuntien muutokset Elinvoiman ja toimintakyvyn korostuminen Kuntatalouden korostuminen Alueellisen erilaistumisen korostuminen Demokratian ja johtamisen korostuminen Tuottavuuden korostuminen Hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden korostuminen Raasepori

11 Procentuell förändring av invånarantalet från 2010 till 2030 Minskar mest: Lieksa -24,7 Kemijärvi -24,6 Pello -23,9 Puolanka -22,1 Salla -21,4 Siikainen -20,6 Valtimo -20,6 Ilomants -20,1 Lappajärvi -19,6 Halsua -18,7 Ökar mest: Hela landet 8,8 % Ylöjärvi 32,3 Kyrkslätt 32,9 Borgnäs 33,2 Jomala 33,2 Birkala 34,8 Lempäälä 35,0 Brändö 38,3 Sjundeå 42,8 Vesilahti 46,6 Limingo 52,2 Källa: Statistikcentralen KF/JAH Källa: Statistikcentralen, befolkningsprognos Raseborg

12 Asukasluvun muutos (%) vuodesta 2010 vuoteen 2030 Vähenee eniten: Lieksa -24,7 Kemijärvi -24,6 Pello -23,9 Puolanka -22,1 Salla -21,4 Siikainen -20,6 Valtimo -20,6 Ilomantsi -20,1 Lappajärvi -19,6 Halsua -18,7 Kasvaa eniten: Koko maa 8,8 % Ylöjärvi 32,3 Kirkkonummi 32,9 Pornainen 33,2 Jomala 33,2 Pirkkala 34,8 Lempäälä 35,0 Brändö 38,3 Siuntio 42,8 Vesilahti 46,6 Liminka 52,2 Lähde: Tilastokeskus KL/JAH Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste Raasepori

13 Procentuell förändring av invånarantalet enligt landskap Södra Karelen Norra Savolax Satakunta Kymmenedalen Norra Karelen Kajanaland Södra Savolax Nyland Birkaland Egentliga Tavastland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Päijänne -Tavastland Österbotten Egentliga Finland Mellersta Finland Södra Österbotten Lappland HELA LANDET Åland -10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik 2011, befolkningsprognos Raseborg

14 Asukasluvun muutosprosentti maakunnittain Etelä-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Kymenlaakso Pohjois-Karjala Kainuu Etelä-Savo Lappi Uusimaa Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa KOKO MAA Ahvenanmaa -10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 2011, väestöennuste Raasepori

15 Befolkningsförändring enligt kommun Förändring, hela landet 2,9 % Förändring, hela landet 4,8 % Förändring, hela landet 7,0 % Förändring, hela landet 8,8 % Muutos (%) , ,9 5-9,9 0-4,9-4,9-0 -9, , Källa: Statistikcentralen KF/JAH Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik och befolkningsprognos Raseborg

16 Väestönmuutos kunnittain Koko maan muutos 2,9 % Koko maan muutos 4,8 % Koko maan muutos 7,0 % Koko maan muutos 8,8 % Lähde: Tilastokeskus KL/JAH Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto ja väestöennuste Raasepori

17 Kommunförbundets styrelse Kuntaliiton hallitus En stark primärkommun grunden för kommunreformen Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

18 Kommun- och servicestrukturen förnyas Kommunförbundets styrelses enhälliga riktlinjer Målet är en stark primärkommun, tre varianter: 1. huvudstadsregionen/metropolområdet, 2. stadsregioner i utveckling och 3. övriga områden, primärkommuner som omfattar rentav hela landskap» Starka primärkommuner är tillräckligt starka för att tillhandahålla största delen av kommunernas tjänster.» Kommundelsförvaltningen och närservicen utvecklas och tryggas. Kommunen har, om den så önskar, till och med möjlighet att välja kommundelsfullmäktige genom direkta val.» På de områden där man inte kan åstadkomma en stark primärkommun bildas en distriktskommun, som främst motsvarar en samkommun med flera verksamhetsområden.» En parlamentarisk kommunallagskommitté ska tillsättas så snart som möjligt. Kommitténs mest brådskande uppgift är att fastställa riktlinjer för den kommunmodell som eftersträvas. nej till tvångssammanslagningar!!! Raseborg

19 Kunta- ja palvelurakenne uudistuu Kuntaliiton hallituksen yksimielinen linjaus Tavoitteena vahva peruskunta, josta kolme muunnelmaa: 1. pääkaupunkiseutu/metropolialue, 2. kehittyvät kaupunkiseudut ja 3. muut alueet aina jopa koko maakunnan kattavat peruskunnat.» Vahvat peruskunnat ovat riittävän vahvoja järjestämään pääosan kuntien tehtävistä.» Kunnanosahallinnon ja lähipalveluiden kehittäminen ja turvaaminen. Kunnan niin halutessa mahdollisuus jopa suorilla vaaleilla valittuihin kunnanosavaltuustoihin.» Niille alueilla, joilla vahvaa peruskuntaa ei saada aikaan perustetaan piirikunta, joka vastaa lähinnä monitoimialaista kuntayhtymää.» Mahdollisimman nopeasti asetettavan parlamentaarisen kuntalakikomitean kiireisin tehtävä on linjata tavoiteltava kuntarakennemalli. ei pakkoliitoksille!!! Raasepori

20 Ny Kommun 2017 Kommunförbundets och kommunernas utvecklingsplattform för kommunreformen Programmet Ny kommun 2017 är ett räddningsprogram för den kommunala självstyrelsen och medborgarsamhället med sikte på framtiden. Programmet Ny kommun 2017:» När strukturreformen har slutförts vid utgången av år 2012 finns det en färdig struktur- och verksamhetsmodell för de följande fullmäktigeperioderna.» Samtidigt stärks ett reformarbete som utgår från visioner och en förändringsledning som utgår från kommunerna.» Projektet tar fram information för revideringen av kommunallagen.» Viktigt med tanke på självstyrelsen är framför allt finansieringssystemet som möjliggör kommunal självstyrelse och serviceproduktion.» En intressebevakande helhet som sätter sig in i förhållandet mellan kommunen och staten.» Ett utvecklingsprojekt som stärker självstyrelsen i kommunerna och lyfter fram invånarnas ansvar för sitt eget liv och sitt samhälle Raseborg

21 Uusi Kunta 2017 Kuntaliiton ja kuntien kehitysalusta kuntauudistukselle Uusi Kunta ohjelma on tulevaisuussuuntautunut kunnallisen itsehallinnon ja kansalaisyhteiskunnan pelastusohjelma. Uusi kunta ohjelmalla varmistetaan:» Paras-hankkeen päättyessä vuoden 2012 lopussa on valmiina rakenne- ja toimintamalli seuraaville valtuustokausille.» Samalla vahvistetaan visiolähtöistä uudistustyötä sekä vahvistetaan kuntalähtöistä muutosjohtajuutta.» Hanke tuottaa tietoa kuntalain uudistamistyöhön.» Itsehallinnollisesti tarkastellen ytimessä on erityisesti kuntien itsehallinnon ja palvelutuotannon mahdollistava rahoitusjärjestelmä.» Kunta-valtiosuhteeseen pureutuva edunvalvonnallinen kokonaisuus.» Itsehallintoa kunnissa itsessään vahvistava kehittämishanke, tuo esiin kuntalaisten vastuuta omasta elämästään ja yhdyskunnastaan Raasepori

22 Tilläggsuppgifter Lisätietoja

23 Spara vid upphandlingar! Kommunernas upphandlingsutgifter var ca 15 md euro år 2009 Det lönar sig och det går att spara i upphandlingarna! En fungerande lösning är olika former av gemensamma upphandlingsbolag: större kompetens och volym! KL-Kuntahankinnat Oy ger möjlighet till besparingar genom professionell samupphandling på den nationella marknaden. Besparingarna per produktområde 6 35 %, jfr kommunernas tidigare upphandling i egen regi. Därtill sparas tid, besvär och pengar = processbesparingar Raseborg

24 Säästä hankinnoissa! Kuntien hankintamenot n. 15 mrd. euroa vuonna 2009 Kuntahankinnoissa kannattaa ja on mahdollista säästää! Eri tavalla toteutetut yhteishankintayhtiöt toimiva ratkaisu: vahvempaa osaamista ja suurempia volyymejä! KL-Kuntahankinnat Oy tarjoaa säästöjä ammattimaisesti toteutetuilla yhteishankinnoilla kansallisen tason markkinoilla toimien. Toteutuneet hintasäästöt per tuotealue 6 35 % vrt. kuntien aiemmat omat hankinnat. Lisäksi säästetään aikaa, vaivaa, rahaa = prosessisäästöt Raasepori

25 Kommunarbetsgivarnas konkurrensfördel: Välutvecklad och proffsstyrd rekryteringsprocess via Kuntarekry Alla kommunorganisationer har nu lika möjlighet till ett rekryteringsredskap av toppklass. Den specialiserade tjänsten för kommunsektorn produceras av KL-Kuntarekry Oy. Beställ Kuntarekrys presentation till din organisation! Tuula Nurminen, VD, KL-Kuntarekry Oy tfn eller

26 Kuntatyönantajien kilpailuetu: Hyvin johdettu ja hoidettu rekrytointiprosessi Kaikilla kuntaorganisaatioilla on nyt yhdenvertainen mahdollisuus ammattimaisiin rekrytoinnin työvälineisiin. Kunta-alalle erikoistuneen uuden palvelun tuottaa KL-Kuntarekry Oy. Tilaa Kuntarekryn esittely organisaatioosi! Tuula Nurminen, toimitusjohtaja, KL-Kuntarekry Oy puh tai

27 Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen Intressebevakning Rådgivningstjänster Nätverksstöd Utbildning och konsulthjälp Undersökningar och handböcker Elektroniska nyhetsbrev Tack för visat intresse! Material: Raseborg

28 Kuntaliitto tukee kuntia muutoksessa Edunvalvonta Neuvontapalvelut Verkostotuki Koulutus ja konsultointi Tutkimukset ja oppaat Sähköiset uutiskirjeet Kiitos mielenkiinnosta! Materiaalit: Raasepori

Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden

Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden Kristina Wikberg, direktör Finlands Kommunförbund Finlands Kommunförbund Kommunförbundet är en tvåspråkig intresseorganisation för

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Ny Kommun 2017 Kuntaliitto Julkaisun ostikko Den finländska kommunen en framgångshistoria

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar

Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Lärarens motto: Man lär så länge man har elever Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad 2 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad 2 2.2 En tvåspråkig stads åligganden

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

TILL STÖD FÖR FÖRETAGANDE INOM VÅRD OCH OMSORG. offentliga företagstjänster

TILL STÖD FÖR FÖRETAGANDE INOM VÅRD OCH OMSORG. offentliga företagstjänster TILL STÖD FÖR FÖRETAGANDE INOM VÅRD OCH OMSORG offentliga företagstjänster 2 Kunniga företagsrådgivare till er tjänst I företag inom social- och hälsovårdssektorn behövs kunskap och kompetens av många

Läs mer

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket Justitieministeriet,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer