TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS"

Transkript

1 Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH MÖJLIGHETERNA MED NYTT BRÄNSLE

2 Dags för Sverige att vakna i tid isst är det frustrerande att klockor i TV:n visar olika beroende på vilken kanal man tittar på, text- TV, RDS, videoapparater, ja uppräkningen kan bli lång av alla klockor som vi utsätts för. Faktorer som varifrån tiden hämtas, vad som är referens, distributionssätt, fysiska avstånd med mera gör att tiden hos slutanvändarna blir vad den blir. Hur har det blivit så här? Förklaringen är att själva tidvisningen i sig inte är en primär funktion utan något som ofta finns med på köpet och som gärna tillhandahålls som en service. Förvirringen blir dock total när flera system ger tid parallellt. Vilken tid är den rätta? För ett tag sedan kunde vi läsa att SL ska skaffa cirka 2000 övervakningskameror och många fler planeras. Dessa kamerors bilder måste tidsstämplas för att det ska vara möjligt att följa en händelse. Var hämtas den tiden? Efter hand som kameraövervakning ökar måste det säkerställas att systemen hämtar tid med känd och tillräcklig noggrannhet. Det går inte som i dag att flera system hämtar sin tid lite här och där. I de regelsystem som tagits fram om övervakningssystem och i debatten i övrigt har fokus legat på hur lång tid bilder ska sparas. Mer sällan talas det om noggrannheten i tid när bilderna togs. Kvaliteten hos de klockor som sitter i de flesta kameror eller kamerasystem varierar stort. Och om elen försvinner vad händer då med klockorna? Med en skiftande kvalitet kan en person registreras på flera ställen samtidigt! Vi gör mer och mer över internet. Vi betalar räkningar, utför banktransaktioner, sänder viktiga handlingar med mera. Tiden blir allt viktigare. När genomförde du din banktransaktion egentligen? När sålde du din aktie? Fick du rätt kurs? Och när en datavirusattack sker kan tidsstämplar vara viktiga för att finna källan till intrånget. griper in i en mängd olika sektorer. Inom sektorn elektronisk kommunikation har PTS (Post- och telestyrelsen), tillsammans med SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), byggt upp ett nationellt system för robust tid i Sverige. Ett system som alla som har behov av tid kan dra nytta av. I den svenska delen av internet finns publika tidsservrar vid de nationella knutpunkterna för elektronisk kommunikation i Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid SP i Borås. Klocksystemen är byggda för att vara robusta och om nätet blir segmenterat ska man ändå ha tillgång till spårbar tid. Servrarna är en del av infrastrukturen för den svenska delen av internet. På internet finns ett stort antal tidsservrar men det unika för de svenska, förutom robustheten, är att deras noggrannhet loggas och publiceras i efterhand på SP:s hemsida. I tidskritiska applikationer kan man se kvaliteten på den tid som sänts ut! Det är dags för Sverige att vakna i tid. Det borde vara en självklarhet att tekniska system som kan komma att användas i juridiska processer och där riktigheten i tid spelar roll nyttjar tid som är spårbar till UTC med en noggrannhet som är känd. Om inte kan vi få flera och egentligen onödiga rättsproblem i framtiden. Information om tidhållning och de nationella tidsservrarna med mera finns på Ett sätt att hålla ordning på händelser är att alla system hämtar sin tid från tidskällor som är garanterat riktiga, som är spårbara till UTC, Koordinerad Världstid. Detta är något systemägare måste tänka på. Varför är det då så rörigt? Förklaringen ligger i att tid är en allmän nyttighet som har tillämpningar och betydelse överallt i samhället. Området Jonny Nilsson Avdelningen för nätsäkerhet Postoch telestyrelsen Håkan Nilsson Enheten för Mätteknik SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut 2 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

3 INNEHÅLL #2/06 7 Nästa generations klotterskydd ett färglöst skikt som går att tvätta bort tillsammans med klottret. 8 Mjukvarubaserade fordonstekniska lösningar måste vara tillförlitliga, i trafiken finns ingen tid för omstart. 10 En kyrka brinner, kulturhistoria går upp i rök. Hur skyddas det värdefulla kulturarvet på bästa sätt? 18 En ny metod för att mäta belastning i bågbroar testas. Lasten i hängarna mäts genom att sätta dem i självsvängning. Provning & Forskning är SP:s kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare och redaktör Cecilia Nielsen, , Adress: SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, Borås, Produktion: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. Tryck: Eskils Tryckeri, Borås Upplaga: ex. Adressändringar: ISSN SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Provning & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installationsoch anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet, SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 3

4 100 miljoner till träteknik En av de största satsningarna på forskning inom träområdet genom tiderna. Så betecknar Magnus Wålinder, forskare på SP Trätek, satsningen på EcoBuild Institute Excellence Centre. SP Trätek, vid KTH Campus, i Stockholm. Det blir platsen för EcoBuild kunskapscentrumet för ekoeffektiva och beständiga träbaserade material. Här kommer uppemot 25 forskare att ha sin bas under de närmaste sex åren. Programdirektör Magnus Wålinder, som också är lektor vid KTH, hoppas även kunna engagera forskningsintresserade inom industrin liksom utländska gästprofessorer. Detta är ett av de största projekten som tilldelats ett forskningsinstitut inom träområdet i Sverige och den tunga satsningen kommer ju att ske på SP i nära samverkan med KTH, säger han stolt. Gynnar företagen I ekonomiska termer handlar det om drygt 100 miljoner kronor sett över en sexårsperiod. Staten skjuter till med 40 procent och resterande 60 procent ska finansieras av industrin (se fotnot) och andra externa intressenter. Magnus Wålinder ser satsningen som ett trendbrott i Sverige. Forskningen har mest varit inriktad på traditionell träteknik och processutveckling för sågverksnäringen och under lång tid har fokus för träindustrin legat på att producera trä som bulkråvara som sålts vidare till förädling. EcoBuild handlar om att ta fram slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träprodukter, vilket kommer att gynna svenska företag och samhället i stort. Fukten ska stoppas Drastiska internationella regel- och lagändringar kan tillskrivas trendbrottet. Det brådskar att få fram riktigt bra metoder för att skydda träprodukter mot fukt och olika typer av nedbrytning, men metoderna måste resultera i både beständiga och miljövänliga trämaterial och det blir den stora utmaningen för EcoBuild. Centrumet är samtidigt en naturlig fortsättning på arbetet med olika ekoprojekt, som till exempel modifierat trä, träkompositer, limning och ytbehandling, som SP bedrivit under en rad år. 4 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

5 FOTO CECILIA NIELSEN Med EcoBuild knyter vi ihop säcken, och vi kan nu gå vidare med de mest intressanta idéerna. Tajmingen är perfekt, menar Magnus Wålinder. Nya produkter och patent Målsättningen är att EcoBuild i Stockholm ska vara ett ledande internationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling om sex år. Det ska vara en länk och mötesplats mellan högskolor, universitet och industrin. Forskningen ska ge företagen ett lyft. Efter de sex åren ska förhoppningsvis rönen omsättas rent kommersiellt i form av nya patent, produkter och företag, hoppas Magnus Wålinder. Institute Excellence Centres är en satsning av Vinnova, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SFF. JOUKO DAHL FOTNOT Huvudfinansiärer från industrin i EcoBuild: IKEA of Sweden AB, Akzo Nobel Casco Adhesives AB, WPT + Kebony Prod. ASA, Eastman Chemical Company/AWL, Perstorp Specialty Chemicals AB, Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Södra Skogsägarna och Norrskogs Forskningsstiftelse/NWP. Magnus Wålinder blir programdirektör för EcoBuild. BRETT SAMARBETE Ett ytterligare Institute Excellence Centre, som startas av SP:s dotterbolag YKI, är CODIRECT, Controlled Delivery and Release. Det är ett samarbete mellan bland andra Ytkemiska Institutet, Institutionen för ytkemi vid KTH, Oorganisk kemi och psykologi vid Stockholms universitet, AGA, Holmen och Akzo Nobel. FOTO GÖTEBORGS UNIVERSITET En paus mellan föreläsningarna vid Handelshögskolan i Göteborg. Universitet fick grönt Nyligen blev Göteborgs Universitet, GU, Sveriges första miljöcertifierade universitet. Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete som höjer vår status och kan innebära konkurrensfördelar, säger Eddi Omrcen, miljöchef vid GU. Milstolpen passerades i mitten av februari när miljöcertifikatet enligt standard ISO överlämnades av Lennart Månsson, enhetschef SP Certifiering. Det är ett av de mest omfattande certifieringsuppdrag vi har haft, säger han. Samtidigt blev GU även ett av få universitet i världen, och först i Europa, som är miljöregistrerat i enlighet med EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen, EMAS. Det är viktigt att vi lär oss att kommunicera detta och dra nytta av det. Bakom certifieringen ligger många års arbete med att införa ett strukturerat miljöledningssystem, säger Eddi Omrcen. Bra stöd och förslag Under hösten 2003 började SP arbetet med den externa miljörevisionen. Fem revisorer har granskat universitets nio fakulteter med drygt 70 institutioner. I organisationen finns 5200 anställda och studenter. SP har förstått våra förutsättningar. Vi har fått bra stöd och även förslag på lösningar och förbättringar, berättar Eddi Omrcen. Revisorerna har granskat hur GU tar upp och hanterar miljöfrågor i utbildning och forskning. Man har undersökt de interna kunskaperna och rutiner för att kunna leva upp till miljömål och miljöpolicyn. Framför allt har man också granskat hur universitetet i den dagliga verksamheten hanterar avfall, kemikalier och energianvändning. Målmedvetet arbete Det interna arbetet inför certifieringen, i en så stor organisation, är en bedrift i sig, säger Mikael Süld, som är huvudansvarig revisor för certifieringen av GU. GU har målmedvetet satsat på en miljöprofil, exempelvis med en forskarskola i hållbar utveckling med 20 doktorander som arbetar med inriktning mot klimat och mobilitet. Under 2005 har 1000 lärarstudenter arbetat med projektet Ett hållbart samhälle, som kommer att följas av fler liknande satsningar. Varje år redovisas miljöarbetet i en särskild miljöredovisning som sprids nationellt och internationellt. Miljöcertifikatet hoppas vi ska innebära större möjligheter för våra studenter och forskare att profilera sig, säger Eddi Omrcen. HELENA ULLENIUS HALLÅ DÄR Annika Ekvall som är forskare på SP Bygg och Mekanik, materialsektionen. Du har nyligen varit på tjänsteresa till Cypern? Ja, jag var på en tvådagars konferens om hur Cypern ska förbättra slamhanteringen för att kunna leva upp till EU:s slamdirektiv. Vad gjorde du på konferensen? Jag var inbjuden som expert på hantering av organiskt avfall och pratade bland annat om hur man kvalitetssäkrar slammet för att kunna återanvända det inom jordbruket. Det är viktigt att kunna återvinna näringsämnen utan att få med föroreningar och smittämnen. Hur gör man det på ett adekvat sätt? Bland annat med rutiner för provtagningar och analys vid reningsverk och i ledningsnätet, för att kunna spåra föroreningskällor och föra en dialog om förbättringar. Men framför allt också genom att upprätta en kommunikationsprocess så att nödvändig information kommer fram vid exempelvis ett tillbud. Det går att få genomgripande förbättringar med små medel. Vilka deltog vid konferensen? Bland de cirka 150 deltagarna fanns representanter inom den lokala VA-sektorn, från både den grekcypriotiska och den turkcypriotiska sidan. Det var folk på alla nivåer, från miljödepartementet till enskilda lanbrukare, samt representanter från några industrier och intresseorganisationer. Därtill vi fem utländska deltagare från Frankrike, Storbritannien, Danmark och Sverige. Konferensen var välordnad och det blev många konstruktiva diskussioner. Vad händer nu? Vi vet inte riktigt det. Myndigheterna på Cypern har intresse av att gå vidare i utvecklingen av slamhanteringen och vi ser att det finns mycket vi kan bidra med. Men en avgörande fråga är hur man kan lösa finansieringen. HELENA ULLENIUS SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 5

6 Om teknologen själv får välja SP är en av Sveriges attraktivaste arbetsplatser bland teknologer. Det visar FöretagsBarometern där SP tar ett jättekliv upp till en 22:a plats studenter från 34 universitet och högskolor deltog i undersökningen som genomfördes i början av året av Universum Communications. Resultatet är självklart mycket glädjande för oss som arbetsgivare, kommenterar SP:s personalchef Anita Olson. Vi arbetar aktivt med att söka upp teknologer i olika sammanhang, bland annat via arbetsmarknadsdagar och genom att många av våra forskare arbetar på högskolorna. Nu kan vi se att det arbetet bär frukt. Den ökade mediala uppmärksamheten i olika sammanhang har också hjälpt till att få upp studenternas ögon för SP. En rad spetskompetenser och Anita Olson, personalchef på SP, är nöjd med resultatet av undersökningen. en stor portion innovation ger bilden av en arbetsgivare som erbjuder breda personliga utvecklingsmöjligheter. Svenska företag lockar Vår tekniska bredd gör att man har möjlighet att arbeta tvärvetenskapligt, liksom att få en industrinära forskarutbildning hos oss, berättar Anita Olson. Vi fokuserar nu på att säkra tillgången till den kompetens som vi behöver långsiktigt. Där är teknologerna oerhört viktiga för oss. Noterbart i undersökningen är att samtliga av de tio mest populäraste arbetsgivarna är storföretag med svenskt ursprung eller anknytning. Rekordartad klättring Listan toppas av Sony Ericsson och på 22:a plats återfinns Sverige Provnings- och Forskningsinstitut en klättring med 13 placeringar jämfört med Därmed har man gått förbi storföretag som Intel, Siemens och Nokia. Närmast framför placerade sig Microsoft och Tetra Pak. FöretagsBarometern genomförs bland studenter inom ekonomi, teknologi (civilingenjörer och högskoleingenjörer) samt data/it vid Sveriges universitet och högskolor. ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVARNA 2006 Sony Ericsson Ericsson ABB Volvo Car Corporation Saab Technologies Astra Zeneca Saab Ericsson Space Volvo Group Scania IKEA (22. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) Studenterna får svara på frågor om förväntningar på framtida yrkesliv och karriär. Undersökningen genomfördes för 18:e året i rad. JOUKO DAHL Risken för explosion minimeras På många svenska arbetsplatser pågår en febril verksamhet med att bedöma explosionsrisker. Orsaken är att det finns nya bestämmelser för industrier som hanterar brandfarlig vätska, gas eller brännbart pulver. Bakom detta ligger EU:s ATEX arbetsmiljödirektiv (1999/92/EG) och motsvarande svenska föreskrifter. Dessa ska vara uppfyllda senast 1 juli Det handlar om skyddet för arbetstagare på arbetsplatser där risk finns för explosioner. Explosionsriskerna kan till exempel bero på lösningsmedel i lackerings-, läkemedels- och verkstadsindustri. Inom livsmedelsindustri och industri för trä- och metallbearbetning, kan brännbart pulver ge upphov till explosionsrisker. Bestämmelserna ställer krav på att explosionsriskerna ska bedömas och minimeras. Teknis- Nu ska det bli säkrare på arbetsplatser där man till exempel förvarar brandfarlig vätska. ka och organisatoriska skyddsåtgärder behöver vara genomförda och dokumenterade. SP är ett så kallat anmält organ för kontroll och certifiering av explosionsskyddad utrustning och har en rad resurser för att möta behoven kring detta, säger Peter Bremer, teknikområdesansvarig på SP:s enhet för Elektronik. Tragisk brand födde nytt projekt Vilken betydelse har golvmaterialet vid rumsbränder? Det ska SP undersöka närmare i ett nytt projekt som Brandforsk (Styrelsen för svensk brandforskning) beviljat medel till. Projektet startade i början av maj och ska pågå under två år. Bakgrunden till projektets uppkomst är bland annat den tragiska branden 2003 vid St Sigfrids Sjukhus i Växjö där två ungdomar omkom. Det är ett exempel där golvbeläggningen tros ha haft stor påverkan på brandutvecklingen och de giftiga gaser som spreds, säger Björn Sundström och Patrik Johansson vid Brandteknik som leder det nya projektet. Syftet är att ta fram experimentella data för typiska golvmaterial för att se vilka brandkvaliteter hos materialen som är avgörande för om de ska bidra till en övertänd rumsbrand eller inte. 6 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

7 En ständig klotterkamp Trion Tensids klotterskydd har hjälpt till att få tunnelbanan i New York fri från klotter. Andra kunder är tunnelbanan i London och Stockholm. Men färgen börjar bli svårare att få bort. Vi måste komma ner på molekylnivå när det gäller att utveckla skydd, säger Thorbjörn Bengtsson, på Uppsalaföretaget Trion Tensid AB. Ett av de effektivaste sätten att förhindra klottring är att sanera så fort som möjligt eftersom klotter drar till sig mer klotter. Det är också den absolut vanligast förekommande metoden. Saneringen är en ständigt pågående kamp där ställningen mellan rent och nedklottrat bokstavligen förändras över natten. Samtidigt försöker klottrare hela tiden hitta färger som är svårare att sanera. De är otroligt innovativa på att ta fram nya färgkombinationer, säger Thorbjörn Bengtsson, arbetande styrelseordförande i Trion Tensid. Klottrarna utnyttjar internet och olika chattforum för att sprida sina kunskaper och erfarenheter av nya färgkombinationer. Vax är lösningen Nu tar Trion Tensid hjälp av Ytkemiska Institutet, YKI, och SP för att utveckla nästa generations klotterskydd. Grundidén bakom Trion Tensids skydd är att ytan behandlas med ett färglöst skikt som går att tvätta bort tillsammans med klottret. Skyddsskiktet består bland annat av olika vaxemulsioner. En nedklottrad vägg som tidigare behandlats med skyddet bearbetas med ett speciellt rengöringsmedel som löser upp vaxskiktet. Allt sköljs sedan bort med varmt vatten. Målsättningen med forskningsprojektet är att hitta en sammansättning av skyddet med ännu bättre egenskaper. Dels ska det stå emot nya färgsammansättningar, dels ska det gå att använda på fler ytor. Trion Tensid är ett av endast två godkända företag som kan lägga anbud på klotterskydd till Metropolitan Transportation Authority, MTA i New York. Under tre års tid var Trion Tensid också enda leverantör. FOTO MATTON SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 EFFEKTIVA SKYDD SPARAR PENGAR Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, har antalet klotterbrott tredubblats sedan Bara kommunernas utgifter för sanering beräknas uppgå till 500 miljoner kronor årligen i Sverige. Främst är det storstadsregionerna som är drabbade. Trion Tensids system för klotterskydd och sanering är spridda över hela världen. Företaget marknadsför sina produkter genom partners i ett 30-tal länder. Trion har 15 anställda. Både skydd och rengöringsmedel i systemet är biologiskt nedbrytbara och fria från aromatiska och klorerade kolväten. Det går att behandla både målade och omålade ytor med systemet. Det går även att anpassa till de flesta material granit, betong, kakel och behandlat trä är några exempel. Vinnova bidrar Projektet kommer att hålla på till slutet av Vinnova bidrar med en miljon kronor till forskningen genom det särskilda programmet Forska och Väx för små och medelstora företag, samtidigt lägger Trion Tensid in motsvarande summa. Martin Andersson och flera av hans kollegor på YKI kommer att delta i forsknings- och utvecklingsarbetet. Projektet befinner sig i sin startfas just nu. Vårt arbete kommer att handla om att ta fram olika koncept i laboratoriet som sedan kan skalas upp och testas. JÖRGEN TIGER 7

8 Visioner om ny fordonsforskning Framtidens bil har ingen rattstång. Inte heller någon direkt mekanisk koppling mellan pedal och bromsar. Istället har elektroniska system tagit över. Forskningsprojektet CEDES siktar mot att utveckla metoder för tillförlitlig programvara. Flyget är redan där. De mekaniska systemen mellan styrspak och roder är sedan länge ersatta med kablar och elektronik, så kallat fly by wire. För att vara på den säkra sidan är flygplan utrustade med tre parallella system. Säkerhetsnivån ligger på ett fel på en miljard drifttimmar. Vår uppgift är att svara på frågan: Hur bygger vi in detta i bilar och bussar? Håkan Edler arbetar dagligen med svaret. Han är projektledare för CEDES, Cost Efficient Dependable Electronic Systems ett samarbetsprojekt mellan fordonsindustrin, högskolan och SP där målet är att utveckla teknik och metoder för att producera tillförlitliga elektroniska styrsystem till en låg kostnad. Forskning i samverkan Projektet är även ett led i satsningen att koncentrera forskning inom fordonsindustrin till Västsverige. Det gäller att dra nytta av den särskilda kunskapen här. Målet är att skapa ett kluster där alla intressenter i projektet kan ha ett utbyte av information, säger han. Lokalerna i Lindholmen Science Park i Göteborg placerar CEDES i epicentrum. Chalmers Tekniska Högskola, AB Volvo, Volvo Personvagnar och Autoliv Electronics alla partners i projektet har lokaler i teknikparken eller i den direkta närheten. Vi har skapat ett väl fungerande team där vi diskuterar gemensamma problem. Det handlar om frågor som direkt kan ge avtryck i forskningen. Projektet löper fem år Ett exempel är de seminarier som doktoranderna inom CEDES anordnar med jämna mellanrum för att tillsammans med ingenjörer från fordonsindustrins utvecklingsavdelningar gå igenom aktuell forskning. Ett annat är måndagsmöten mellan doktoranderna och projektledningen. Vi deltar även i konferenser och försöker publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vårt mål är att varje doktorand ska publicera minst två vetenskapliga uppsatser om året. CEDES drog i gång i december 2004 som en del i forskningsprogrammet IVSS, Intelligent Vehicle Safety Systems (se faktaruta). Projektet ska löpa i fem år med en budget på 44 miljoner kronor. Stärker banden Under tiden ska banden mellan industri, institut och högskola stärkas ytterligare, menar Håkan Edler. Ett av de viktigaste resultaten kommer att vara att vi har fått fram ett antal doktorer med en djup kunskap om elektronik inom fordonsindustrin, samtidigt som vi kommer att ha ledsagat ett hundratal exjobb. JÖRGEN TIGER Lokalerna i Lindholmen Science Park i Göteborg placerar CEDES i epicentrum. MER FAKTA Programvara är näst intill gratis att serieproducera. Fysiska komponenter är dyra. Därav CEDES grundtanke nya tekniska lösningar ska vara mjukvarubaserade. Men för att lösningarna också ska bli verklighet måste programmen vara tillförlitliga. I trafiken finns ingen tid för att starta om ett trilskande program. CEDES syfte är bland annat att utveckla och utvärdera metoder för feltolerans och felhantering i programvara och elektroniska system med ett minimum av överlappande elektroniska komponenter. IVSS, Intelligent Vehicle Safety System, har som mål att gynna forskning kring aktiva säkerhetssystem i fordonsindustrin för att höja trafiksäkerheten. Samtidigt syftar programmet till att stärka svensk forskning och näringsliv. IVSS har en sammanlagd budget på 640 miljoner kronor. Ny standard för elsystem växer fram De säkerhetskritiska elsystemen i moderna bilar har växt ur sin standard. CEDES och SP är med och lägger grunden för en ny. Carl Bergenhem är industridoktorand vid SP och arbetar huvudsakligen inom CEDESprojektet. Tillsammans med Svenska Standardiseringskommittén arbetar han med en ersättare till den gällande standarden, IEC Den nya standarden ska vara inriktad specifikt på funktionssäkerhet i fordon. Den gällande har sina rötter i processindustrin, säger han. Den nya standarden ISO väntas börja gälla under 2008 som tidigast. Och intresset från fordonsindustrin är stort, både för den gällande och den kommande standarden. En gemensam plattform för utveckling gynnar både tillverkare och underleverantörer, enligt Carl Bergenhem. Kunskapen är viktig i alla led. En standard innebär ett sätt att höja kvaliteten. Men den är också ett sätt att organisera sitt arbete, ett sätt att hänga upp ingenjörsmässiga beslut på. JÖRGEN TIGER 8 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

9 FOTO DICK GILLBERG Energirådgivare får utbildning Kommunala energirådgivare från Kiruna i norr till Ystad i söder vallfärdar till SP i Borås. Här hägrar en heldagsutbildning om kvalitetssäkrade produkter och kvalitetsmärkningssystem. Ambitionen är att majoriteten av energirådgivarna i landet ska ha genomgått utbildningen under Vårt syfte är att öka kunskaperna om att det finns testade och godkända produkter för uppvärmning på marknaden, förklarar Geron Johansson, laboratoriechef på Energiteknik. Kunskaperna är välkomna. I takt med att energimarknaden växer blir det också svårare att navigera rätt i djungeln av nya produkter. SP agerar vägvisare och under utbildningen får energirådgivarna även, på plats och ställe, se hur provning och jämförande tester utförs. Framtiden är här i morgon. Håkan Edler är projektledare för CEDES ett forskningsprojekt med målet att utveckla teknik och metoder för att producera tillförlitliga elektroniska styrsystem. Projektet är ett samarbete mellan SP, industrin och högskola. 15 kapitel om brandsäkerhet 450 sidors läsning om hur man bestämmer brandtekniska egenskaper hos material i konstruktioner inom områdena bygg, transport och tunnlar. Det är vad den internationella handboken Flammability testing of materials used in construction, transport and mining erbjuder läsarna. Experter på SP har författat fem av bokens 15 kapitel. Resterande är skrivna av experter inom andra brandsäkerhetsområden i USA, Australien och Nya Zeeland. Boken är viktig för tillverkare och köpare när de ska välja material och för att de ska förstå brandsäkerheten hos olika produkter, förklarar Björn Sundström vid Brandteknik som har författat ett av kapitlen, Flammability tests for cables. De övriga författarna på SP är: Margaret Simonson som skrivit Flammability tests for electrical appliances. Haukur Ingason som skrivit Fire testing in road and railway tunnels. Patrick van Hees som skrivit Fire behaviour of sandwich panels och Birgit Östman som författat kapitlet Flammability of wood products. Mer information finns på: SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 9

10 Vattentät plan för kulturarvet Från Katarina kyrka i Stockholm till träkyrkan i Södra Råda. Listan på kulturbyggnader som blivit lågornas rov blir allt längre. Nu har SP inlett en förstudie hur kulturarvet kan skyddas på bästa sätt. KONTAKT Magnus Arvidson, SP Brandteknik Stora kulturhistoriska värden går till spillo när kyrkor och andra kulturbyggnader brinner. Oftast är brandförloppet snabbt och mycket lite går att rädda. På några timmar försvinner målningar, inventarier och byggnader som bär vittnesbörd om både byggnadsteknik och livet på medeltiden och framåt. Mer forskning behövs Allt för många värdefulla kyrkor har förstörts av brand, säger Magnus Arvidson, på SP:s enhet för Brandteknik. I medeltal brinner en kyrka om året i Sverige, till detta kommer bränder i andra typer av kulturbyggnader. Förstudien som finansieras av Brandforsk går ut på att kartlägga utförda åtgärder för att hindra brand, främst sprinklersystem, och att identifiera områden för vidare forskning. Magnus Arvidson ska också gå igenom tillgänglig statistik om brandorsaker, tid på dygnet branden inträffar och var härden startar. I förlängningen är målsättningen att finna metoder att dimensionera kulturbyggnaders brandskydd på ett lämpligt sätt. Ett bra exempel på en väl skyddad kulturbyggnad är Hedareds stavkyrka utanför Borås. Träkyrkan från medeltiden har in- och utvändiga sprinklersystem för att skydda både kyrkorummet, biytor och fasaden. Dessutom finns branddetektorer och larm. Förutom detta finns både inbrottsskydd och kameraövervakning vid kyrkan. Känsliga byggnader Att ha ett gott skydd mot inbrott är en nog så viktig komponent, säger Magnus Arvidson. Engelsk statistik visar att två tredjedelar av alla bränder i kulturbyggnader är anlagda och det har blivit vanligt att brand anläggs för att förstöra spår i form av DNA. Att skydda kulturbyggnader mot brand kräver också andra speciella 10 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

11 Säkrad för framtiden. År 2004 installerades brand- och inbrottsskydd på Hedareds stavkyrka utanför Borås. Kyrkan har anor från 1300-talet. hänsyn. Materialet i byggnaderna är känsliga, ett släcksystem ska inte skada mer än nödvändigt. Installationen måste också göras med omtanke rör och munstycken ska smälta in i miljön utan att störa. Många byggnader saknar värme och elektricitet vilket innebär att särskilda tekniska lösningar måste användas, som torrörssystem eller att frostskyddsmedel sätts till vattnet. Det handlar om byggnader med livslängder på flera hundra år. Då krävs det försiktighet när man installerar sprinklersystem som kanske bara har en livslängd på 50 år. JÖRGEN TIGER TRÄKYRKOR Stavkyrkan i Hedared är en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor. Länge ansågs kyrkan vara från tidig medeltid men undersökningar av byggnadsvirket har påvisat att den nuvarande stommen uppfördes i början av 1500-talet. Sannolikt har det funnits en äldre byggnad på samma plats, bland annat fann man under 1930-talet en medeltida altartavla. Tavlan som föreställer jungfru Maria antas vara gjord under 1300-talet. Från samma tid finns också en målning på helgonet Fransiscus. Brandskyddet installerades under 2004 till en kostnad av fyra miljoner kronor. Träkyrkan i Södra Råda uppfördes i början av 1300-talet. I november 2001 totalförstördes den och dess mycket omfattande målningar från och 1400-talet i en anlagd brand. Under våren 2006 inleddes arbetet med att rekonstruera kyrkan. Kostnaden beräknas till miljoner kronor. SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 11

12 TEMA ETANOL Rusning till pumpen Etanolens genombrott som mer miljövänligt bilbränsle har fått E85- pumparna att växa upp som svampar ur asfalten. SP typgodkänner dem och TEMA ETANOL kontrollerar att de håller måttet. I dag är vi ensamma om att prova pumpar med etanol, både i Sverige och internationellt sett, säger Kerstin Mattisson, certifieringshandläggare vid SP-sektionen Volym, flöde och temperatur. 12 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

13 Kerstin Mattiasson, certifieringshandläggare vid SP-sektionen Volym, flöde och temperatur. Etanolens genombrott som mer miljövänligt bilbränsle har fått E85-pumparna att växa upp som svampar ur asfalten. SP typgodkänner dem och kontrollerar att de håller måttet. I dag är vi ensamma om att prova pumpar med etanol, i Sverige och Europa, säger Kerstin Mattiasson, certifieringshandläggare vid SP-sektionen Volym, flöde och temperatur. Under det senaste året har efterfrågan på miljöbilar vuxit till en stark trend. I april 2005 var andelen miljöbilar på den svenska nybilsmarknaden 2,5 procent. I dag utgör miljöbilarna 15 procent och det är etanoldrivna bilar som ökar i en rasande fart. Var sjunde ny bil som säljs i Sverige är en miljöbil, 80 procent av dem drivs med E85. Bakom utvecklingen av miljöbilsmarknaden ligger bland annat ett lagkrav på större bränsleleverantörer. Från den 1 april 2006 måste de tillhandahålla ett förnybart bränsle. På ett år har antalet tankställen för E85 ökat från några stycken till flera hundra. Utbyggnaden sker så fort det är möjligt. Etanolbränslet kräver särskild hantering och ombyggnad vid varje tankställe, bland annat en särskild bränsletank. Även bränslemätaren, pumpen, ska vara byggd så att den håller för hanteringen av etanol. Ett tuffare bränsle Etanolen är ett tuffare bränsle som går hårdare åt materialen i mätaren. I dag finns mellan tio och femton olika bränslemätare som är typgodkända för E85, säger Kerstin Mattiasson. Bland en handfull aktuella tillverkare av bränslemätare är de två Autotank och Dresser Wayne störst i Sverige. Bränslemätaren kan vara byggd för enbart E85 eller för både bensin och E85. När SP typgodkänner en bränslemätare, för bensin, diesel eller E85, görs närmare ett trettiotal olika tester främst för att kontrollera att mätaren fungerar som den ska under olika omständigheter. Lagkravet på pumparna handlar om konsumentskyddet, att kunden får rätt mängd vid tankningen, säger Kerstin Mattiasson. De tre viktigaste testerna för E85 är noggrannhetsprov, köldprov och långtidsprov. En felmarginal på max 0,5 procent uppåt eller nedåt är tillåten. Temperaturer ner till 25 grader ska inte påverka mätaren. Vid långtidsprovet testas mätaren under cirka 200 timmar. Vid typgodkännande av bränslemätare för E85 kontrolleras särskilt att även material, slangar och kopplingar håller måttet. Stark kyla ger stelare tätningar, som därför måste vara tillräckligt flexibla. Det är den mest kritiska testen. Men även ytbehandlingen i mätaren kan påverkas. Om inte materialen håller så påverkas mätaren och den fungerar inte som den ska, förklarar Kerstin Mattiasson. Lång erfarenhet av mätartester När bränslemätaren är på plats vid tankstället är det dags att göra den slutliga kontrollen av pumpen och systemet. SP Mått och Vikt har ett 30-tal disktriktskontor runt om i landet som sköter kontroller och verifieringar ute på fältet. Mätteknikern, eller krönaren, plomberar mätaren så att den inte går att manipulera. När måttet är säkerställt sker kröningen med SP:s klistermärke som sätts på pumpen. Vartannat år görs en omverifiering. Internationellt sett har SP förhållandevis lång erfarenhet av bränslemätare för etanol. När Ford Focus lanserades som första etanolbil i Sverige, började SP typgodkänna bränslemätare för E85, om än i mindre skala. Under sex års tid har vi utarbetat rutiner och utrustning för att prova med etanol, så vi är föregångare på området, säger Kerstin Mattiasson. HELENA ULLENIUS 450 E-85 PUMPAR Våren 2005 fanns det drygt 250 E85-pumpar i Sverige. I dag finns fler än 450. En installation av E85 kräver särskilt tillstånd, ombyggnad och markarbeten. Projektet tar två till tre månader och kostar cirka kronor. Totalt finns cirka tankställen i Sverige. Av dem säljer 600 mer än 3 miljoner liter drivmedel per år, och omfattas av lagkravet att erbjuda kunderna ett förnybart bränsle. Källa: Svenska Petroleum Institutet SP:s Paul Josefsson kröner en pump efter verifiering. SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 13

14 TEMA ETANOL ETT NATURLIGT BRÄNSLE E85 består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Etanol är en alkohol som tillverkas av sockerrör i Brasilien, av majs i USA och av spannmål i Sverige. En stor fördel är att framställningen av etanol ingår i det naturliga kretsloppet. En nackdel är att den är energifattigare än bensin och ger en förhöjd bränsleförbrukning. E85 är i dag det tredje största drivmedlet i Sverige, och har den snabbaste ökningen på marknaden. Från april 2005 till april 2006 har förbrukningen ökat med 500 procent, till kubikmeter per år. Bensinförbrukningen ligger på 1,6 miljoner kubikmeter per år och har minskat med 4 procent under början av I dag importeras cirka 75 procent av den etanol som används i drivmedel. Inom de närmaste åren beräknas den svenska tillverkningen av etanol att öka kraftigt. Förutom spannmål används på försök även energiskog, restprodukter från skogsbruket och halm. 14 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

15 Kan E85 ta eld när man tankar? FOTO SCANPIX Varken myndigheter eller bränsleleverantörer har funderat så mycket på det förrän nu när användningen av etanol ökar kraftigt, säger Henry Persson, projektledare på SP Brandteknik. Tidigare har etanolbränslet E85 och bensin hanterats ungefär på samma sätt. Men även om det handlar om två mycket brännbara vätskor så finns det skillnader i deras respektive egenskaper. För ett år sedan, när E85 fick sitt stora genombrott, tog Räddningsverket upp en diskussion med bland andra SP Brandteknik, Vägverket och Svenska Petroleuminstitutet. Hela frågan om riskerna i hanteringen med E85 är fortfarande under utredning och forskning, och SPs arbete fortfarande på planeringsstadiet. Så här långt vet vi att det kan bli en brännbar blandning i tanken, men inte riktig vad som kan hända, säger Henry Persson. I en tank med bränsle fylls alltid tomrummet ut av bränsleångor och luft. När man har bensin i tanken är det nästan alltid för mycket bränsleångor i förhållande till luftmängden. Därför sprids inte eventuella lågor ner i tanken. Däremot om bensinångorna kyls ned så kan förhållandet ändras och blandningen i tanken bli brännbar, men det sker först vid så låga temperaturer som -30 grader och lägre. Etanolen är inte är lika lättflyktig som bensin, vilket gör att blandningen av luft och etanol kan bli brännbar i tanken vid normala temperaturer. Lågor vid mynningen kan då spridas ner i tanken. Internationell forskning För att kunna analysera konsekvenserna krävs experiment med olika förutsättningar under skilda omständigheter. Vad händer till exempel när jag blandar i 15 procent bensin, som man gör i E85. Bensinen avdunstar ju snabbare än etanolen och blandningen ändras över tid, vilket gör det svårare att identifiera riskområdet för brännbarheten i tanken, förklarar Henry Persson. Räddningsverket har sammanställt data från Kanada, som är framtagna i mitten av 90-talet. Enligt dessa fakta har etanolen en brännbarhet vid temperaturer från 30 grader upp till +10 grader, med en säkerhetsmarginal på upp till +30 grader. De visar att riskområdet är betydligt större för E85 vid normala temperaturer i Sverige. Jämfört med bensin som utgör en risk bara när det är riktigt kallt ute. Nu vill SP Brandteknik gå vidare för att ta fram säkrare data för svensk etanolblandning. Jag tror att riskområdet är betydligt smalare. En del av våra försök hittills tyder på det. Och även det faktum att inga incidenter med personskador har rapportats från marknaden, säger Henry Persson. Nödvändigt är också att analysera hela kedjan i hanteringen av E85, från tillverkningen, distributionen, transporter, påfyllnad av cisterner och tanktillfället. Flera säkerhetsåtgärder införs I väntan på utredningen har ett par åtgärder för att undanröja risker vid tanktillfället redan vidtagits av besninbolagen. Upphakningsmekaniken på pistolhandtaget är borttagen, för att man inte ska kunna sätta sig i bilsätet och ladda upp sig med statisk elektricitet. När man sedan tar tag i pistolhandtaget kan det uppstå en gnista. Även gasåterföringssystemet är borttaget på E85-pumpen. För bensinpumpar finns lagkrav på att gasen återförs ner till marktanken för att kunna återvinnas. Vid SP pågår nu arbetet med att ta fram ett provprogram. Intresset att få fram svar på säkerhetsfrågorna kring E85 är stort. En referensgrupp bestående av representanter från ansvariga myndigheter, SP och branschen för diskussioner om hur ett projekt ska finansieras och när det kan starta. Om vi kommer igång efter sommaren så kan vi ha svaren inom några månader, säger Henry Persson. HELENA ULLENIUS Med brandprov vill SP bland annat ta reda på vad som händer när en brand uppstår under en bil med E85 i bränsletanken. KONTAKT Kerstin Mattiasson, SP Volym, flöde och temperatur Kent Lindström, Kröning och verifiering av bränslepumpar ute på fältet, Eddie Hasth, Enheten Mått&Vikt Henry Persson, SP Brandteknik Avfall blir råvara i planerad etanolfabrik Evalena Wikström på SP:s enhet för Energiteknik, tror på kraftigt ökat behov av etanoltillverkning i Sverige. Borås satsar för att bli världsledande på återvinning av avfall. Planer finns bland annat för en etanolfabrik. Men först ut är en pilotmodell i form av en hydrolysanläggning som ska utvinna etanol ut fruktskal. Pilotprojektet startar redan till sommaren på Ryaverket i Borås. Hydrolysanläggningen kommer att kopplas in till förbränningsanläggningens ångtryck. Projektet ingår i ett större samarbete Waste Refinery som Högskolan i Borås, SP och Borås Energi AB har kring återvinning av avfall. Fruktskal från en lokal juicetillverkare och pappersförpackningar är exempel på råvaror som ska provas i försöksprocessen. Ett av målen med pilotprojektet är att hitta olika avfall som är lämpliga att använda för tillverkning av etanol, säger Evalena Wikström på SP:s enhet för Energiteknik. En enkel beskrivning av tekniken är att avfallet finfördelas genom kokning under högt tryck. Syftet är att frigöra cellulosa och socker som sedan får jäsa. Avfallet som kan komma i fråga är sådant som även utan hydrolys skulle kunna användas för att framställa etanol. Men det skulle ta väldigt lång tid utan den processen. Målsättningen är att den fullskaliga etanolfabriken ska vara i drift Då ingår etanolfabriken i ett kretslopp där processen stöds av värme från en förbränningsanläggning. Där kan även restprodukterna från etanoltillverkningen brännas för att utvinna energi. Det gäller att se avfallet som en lokal energi- och kolresurs. Behovet av etanol kommer att öka lavinartat i Sverige. JÖRGEN TIGER SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 15

16 Experthjälp ger snåla hus Här är sex steg till ett effektivt lågenergihus. Bygger man rätt från början finns det stora pengar att hämta. Och SP:s experter kvalitetssäkrar varje steg. SEX VIKTIGA STEG En inventering bör alltid föregå en ombyggnad för att klarlägga vilka åtgärder som behöver genomföras för innemiljö och energianvändning. Varje projekt bör ha en egen kravspecifikation som innehåller såväl funktions- som tekniska krav. Det är viktigt att fastställa riktlinjer för effektiv energianvändning och god innemiljö redan vid förprojekteringen. Man bör ha en integrerad byggprocess där olika experter värderar olika systemlösningar. Med komponentprovning fastställer man att komponenterna i byggnaden verkligen lever upp till den prestanda som fastställts i kravspecifikationen. Varje byggnad är unik och kräver beräkningar av allt från U-värden till reglerstrategier vid projekteringen. Ställda krav följs upp och verifieras i den färdiga byggnaden. KONTAKT Åsa Wahlström, SP Energiteknik Priset är ofta problemet. Eller rättare sagt den starka fokuseringen på priset när det ska byggas nytt. Lägst pris får bygga och kvaliteten blir därefter. Vissa av husen som byggs idag är inte bättre än sommarstugorna som restes på 1960-talet. Det menar i alla fall Svein Ruud på SP:s enhet för Energiteknik. Många är bra på att bygga men alltför ofta saknar projektledare och konsulter den helhetssyn som behövs. Därför drar också de flesta husen mer energi än vad som projekterats. Nyckeln till en låg energianvändning är att betrakta byggnaden och alla dess installationer som ett energisystem. Ju lägre energianvändning man vill ha, desto viktigare är det att alla systemen hänger ihop, att man ser dem som en helhet. Vårt kall är att upplysa den breda massan av projektörer, byggare och fastighetsägare om att det går att bygga bättre, förklarar Åsa Wahlström på Energiteknik. Rätt krav från början Möjligheten att påverka ett byggprojekt är alltid störst i början av projektet. Första steget borde därför vara att anlita en tredje part som ansvarar för kvalitetssäkringen. Särskilt när man bygger lågenergihus. Vi har en samlad kompetens som är unik i sitt slag, menar Åsa Wahlström. Den omfattar alla steg från inventering och kravspecifikation till uppföljning och verifiering. En välunderbyggd kravspecifikation är A och O för varje enskilt objekt, eftersom alla har sina egna unika förutsättningar. Det kan vara allt från placering i olika väderstreck till omgivande yttre miljöer. Kan man dessutom visa svart på vitt att konstruktionerna är täta, att det inte finns några köldbryggor och att värmeväxlarna håller måttet, så är mycket vunnet. Effektivare bygge Priset är inte problemet. Kostnaderna att anlita SP:s experter är marginella jämfört med den totala byggkostnaden. Vi gör att andra arbetar effektivare. Och det är aldrig någon förlust att bygga bra hus, konstaterar Svein Ruud samtidigt som han slår hål på myten om att lågenergihus kostar mer än de smakar. Faktum är att det blir billigare att bygga dyrare. Initialt är kostnaderna visserligen 5 10 procent högre för lågenergihus, men med minskade driftkostnader kan man räkna hem investeringen rekordsnabbt; i princip från första månaden med dagens räntor och energipriser. Runt om i Sverige står bostadsbolag inför omfattande renoveringar av miljonprogrammets flerfamiljshus. Brogården i Alingsås (se artikel här intill) är ett bra exempel på där man tänker låg energi. Men exemplen borde vara många fler. Form ofta före funktion SP:s experter noterar skillnaderna i beteenden mellan privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Privat finns faktiskt viljan att betala mer för villan i utbyte mot låga driftskost- 16 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

17 FÖRBRUKNINGEN MER ÄN HALVERAS (KWh per kvadratmeter och år med 22 graders temperatur). Värme: 115 (Idag) 27(imorgon) Varmvatten: 42 (25) Hushållsel: 39 (27) Fastighetsel: 20 (13) Totalt: 216 (92) Miljoner att spara Kommunala Alingsåshem tänker låg energi. Riktigt låg energi. Där ska husen i området Brogården värmas av de boende. Listan över SP:s insatser för lågenergihus blir allt längre; Halmstad, Ingolstadt, Tuggelite, Tånga, Lindås, Glumslöv och nu Brogården. Här ska en ombyggnad av ett pilothus med 18 lägenheter starta i sommar. SP har inventerat förutsättningarna för projektet när det gäller energi- och fuktstatus. Om det finns befintliga skador eller om det föreligger risk för skador, berättar Ingemar Samuelson på Energiteknik. Bostadsområdet Brogården byggdes under miljonprogrammet i början av 1970-talet. Till en början värmdes husen upp med olja och sedermera gick man över till fjärrvärme. Nu ska de boende värma husen. Balkonger byggs in Så här fungerar det: Väggar, dörrar och fönster tätas och värmeisoleras för att minska värmeförlusterna. De indragna balkongerna byggs in för att man ska undvika köldbryggor. Nya balkonger byggs utanpå huskroppen och förankras i marken. Fasaden kläs med frostbeständiga keramiska plattor. Inomhus är radiatorerna ett minne blott. Inkommande ventilationsluft värms med hjälp av den varma inomhusluften. En värmeväxlare svarar för energiutbytet. Därutöver ska värmen komma från apparater och brukare som ger ifrån sig värme Snar utvärdering För SP:s del är utmaningen att få till en avsevärd energibesparing i Brogården. Svårigheterna består i allt från en dåligt isolerad betongplatta till att skapa en jämn inomhustemperatur i såväl små som stora lägenheter. Pilothuset ska utvärderas så fort som möjligt. Det är nu vi kan göra förändringar och kvalitetssäkra resultaten. Huset utgör ju en mall för resten av ombyggnaderna i Brogården, avslutar Ingemar Samuelson. JOUKO DAHL FOTNOT Konceptet med dessa passivhus skapades av den tyske byggnadsfysikern Wolfgang Feist i samarbete med arkitekten Hans Eek i Alingsås. Båda fick Göteborgs internationella miljöpris nader. Men många lever i tron att de köper det energimässigt mest kostnadseffektiva huset, när de i själva verket får ett hus som optimerats för det låga elpris som rådde strax efter avregleringen för cirka tio år sedan. När kommuner och företag bygger nytt går ofta form före funktion. Det blir mer fokus på glasfasader med högre energiförbrukning än nödvändigt som resultat. Privat har vi hårdare koll och slösar inte med kilowatten, säger Åsa Wahlström och efterlyser samtidigt koncepthus med låg energiförbrukning. Kan biltillverkarna ta fram miljökonceptbilar så kan väl hustillverkarna Det måste bli trendigt med låg energi! JOUKO DAHL FOTO CECILIA NIELSEN SP är en unik resurs inom området lågenergihus, förklarar Svein Ruud och Åsa Wahlström, forskare på SP Energiteknik. Vi hjälper fastighetsägare till en effektivare energianvändning, från idé till förvaltning. SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 17

18 Brotest det svänger om Mätningarna i fält gick över förväntan, berättar Gunnar Kjell på SP. Även bron klarade av kontrollen. FOTO TORBJÖRN LUNDGREN Snabb insats räddar företag När Ydre Skåp i Småland hade börjat tillverka en ombyggd skåpbil ändrades förutsättningarna för besiktningen. Vår fabrik med 40 man bara stannade. Först fick jag fullständig panik, säger Peter Carlssson, vd för Ydre Skåp. Den mindre transportbilen som började tillverkas under 2005 är en ombyggd Peugeot Partner, som Ydre Skåp gett tilläggsnamnet Boxline. Den är väldigt populär bland alla typer av hantverkare som behöver en praktisk servicebil. Förra året sålde vi närmare tusen och i år blir det troligen ännu fler, berättar Peter Carlsson. Han är mycket nöjd med mottagandet på marknaden. Men vägen dit blev oväntat en prövning som han har tagit lärdom av. Det fanns en period när jag inte sov särskilt mycket om nätterna. Ydre Skåp har lång erfarenhet av större och mindre skåpbilar. I kontakterna med Bilprovningen fick Peter Carlsson först beskedet att den nya Boxline kunde tas emot för besiktning. Men protester och krav från konkurrenter ändrade förutsättningarna för det nya fordonet. Bilprovningen krävde nu ett intyg med godkännande av produkten från den ursprungliga tillverkaren Peugeot i Frankrike. Men därifrån levereras bilar till Ydre Skåp som inte är helt färdiga, och som därför saknar fabriksgaranti för produkten. För att kunna ge en produktgaranti för den ombyggda bilen behövde Peugeot intyg på skåpbilens vridstyvhet och styrkan, brottsgränser för bestående deformation, i chassiet. Jag kontaktade SP och möttes av stor förståelse för vår situation. Allt gick väldigt snabbt, inom ett par veckor var man igång med testerna, berättar Peter Carlsson. Inga problem för skåpbilen Skåpbilen, med förstärkningar i hytt och chassie, jämfördes i testerna med originalbilens egenskaper. Resultatet visade att skåpbilen var 117 procent starkare än originalet. Därefter överbelastades den med ett ton och testades igen, utan bestående skador. SP:s rapport med testresultaten skickades till 18 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

19 SP är med och testar en nyutvecklad metod för att mäta belastning i bågbroar. Lasten i hängarna mäts genom att sätta dem i självsvängning. Provobjekt är järnvägsbron över Nordre Älv på Bohusbanan. Det första fältprovet är redan avklarat. Halva antalet hängare på bron är uppmätta och analyserade, och resultatet är över förväntan. Det gick snabbare än vi hade väntat, säger Gunnar Kjell på SP:s enhet för bygg och mekanik. Mätningarna visar att alla laster gott och väl är inom gränserna. Metoden som används bygger dels på en teoretisk beräkningsmodell, dels på mätningar på plats. Genom att sätta hängarna i självsvängning går det att räkna fram vilken last de bär upp. Fördelen med metoden är dess snabbhet alternativet är att mäta lasterna i hängarna med trådtöjningsgivare, men då måste först givarna limmas och varje hängare lossas från sin infästning så att mätkanalen kan nollbalanseras. Det vi gjorde på bara några timmar under en natt skulle förmodligen ta flera veckor att göra om man skulle använda metoden med trådtöjningsgivare, säger han. Labratorietest bekräftar modell Beräkningsmodellen är framtagen av SWECO som tillsammans med NCC har fått i uppdrag av Banverket att undersöka om hängarna på bron är jämnt belastade. Mätningen ingår i det vanliga underhållsarbetet. Innan mätningen påbörjades testade SP mätmetoden i laboratorium. En 12 meter lång hängare belastades med upp till 500 kn i en dragprovningsmaskin. Anledningen var att verifiera sambandet mellan egenfrekvenserna och lasten i hängaren. Grundförutsättningen är att egenfrekvensen i hängaren ökar med dragkraften jämför exempelvis med en gitarrsträng. Men man måste också ta hänsyn till hur hängaren är fäst i sina ändar, vilken elasticitet inspänningen har, vilket SWECO:s beräkningsmodell tar fasta på. Eftersom inspänningen påverkar egenfrekvensen mer än dragkraften i hängaren är metoden helt oanvändbar om denna påverkan inte är känd. I och med att vi visste hur stor kraft vi belastade hängaren med kunde vi kontrollera deras beräkningsmodell. Fortsatta mätningar Snart märktes också metodens känslighet. Varje hängare består av två lika långa, parallella plattstål. Mätningarna på den 12 meter långa hängaren i laboratoriet visade att de två stålen svängde med en aning olika egenfrekvenser. En kontrollmätning löste gåtan det skilde cirka 0,4 millimeter på avståndet mellan infästningarna. Med beräkningar gick det att visa att denna längdskillnad motsvaras av den skillnad i egenfrekvenser som mätts upp. Skillnaden i frekvens kunde också märkas på mätningarna på bron. Vi hade lite mer störningar och skräp i de uppmätta tidsförloppen vid mätningen på bron på grund av överhörning mellan hängarna.men med frekvensanalys var det inga problem att noggrant bestämma egenfrekvenserna. Eftersom hängarna hade låg dämpning var det möjligt att mäta svängningsförlopp under lång tid och detta ger en hög upplösning i de framräknade resultaten. Vi gjorde två mätningar på varje hängare och fick en väldigt bra repeterbarhet. Nu ska vi genomföra mätningar på resterande hängare under våren. JÖRGEN TIGER TVÅ OLIKA METODER Syftet med laboratorieförsöken var även att prova olika sätt att sätta hängarna i svängning. Dels spändes plattstålen isär med en kloss som hastigt rycktes loss och dels sattes de i svängning manuellt. Bägge metoderna fungerade och användes också framgångsrikt vid fältförsöket. BRON ÖVER NORDRE ÄLV Längd: 189 meter, 130 meter mellan bågens ändar Högsta höjd över vattenytan: 25 meter Hängare: 36 stycken Seglingsfri höjd: 12 meter Byggår: KONTAKT Gunnar Kjell, SP Bygg och Mekanik FOTO YDRE SKÅP Nytt krav på typgodkännande av bilarna från företaget Ydre Skåp ställde i sin tur krav på avancerade egenskapstester. Vd Peter Carlsson, i mitten tillsammans med två medarbetare, är nöjd med samarbetet med SP. Peugeot i Frankrike, som utfärdade ett fabriksgodkännande för skåpbilen Boxline. Efter fem veckors produktionsuppehåll kunde man köra igång tillverkningen vid Ydre Skåp igen. Jag är imponerad över hur SP ställde upp trots att det ibland krävdes omplanering och övertidsarbete, säger Peter Carlsson. Färdiga testmetoder underlättar Att företagare vänder sig till SP i liknande akuta situationer är inte helt ovanligt. Vid sektionen för Hållfasthet och Konstruktion händer det flera gånger om året. Vi försöker alltid att hjälpa en kund som har fått ett problem. När det inte finns en färdig testmetod för verifiering så kan vi relativt snabbt ta fram en metod som är anpassad efter kundens behov, säger Andreas Anderson, provningsingenjör vid SP:s sektion för Hållfasthet och Konstruktion. Så sent som i mars i år lanserades en ny produkt från Ydre Skåp, med namnet Peugeot Partner Pick Up. Den här gången anlitades SP i god tid för att utföra nödvändiga egenskapstester. Nu har jag provat SP:s tjänster både oplanerat och planerat, och det är bara att lyfta på hatten. Jag hade nog tänkt mig möta en tungrodd statlig verksamhet, men den uppfattningen står jag inte för längre, säger Peter Carlsson. KONTAKT Andreas Andersson, SP Bygg och Mekanik HELENA ULLENIUS SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 19

20 Praliner med klös Får det vara en pralin smaksatt med basilika och smultron eller med tabasco? Nu satsar konditorn Emanuel Andrén på att nå Europas finsmakare med sina handgjorda, exklusiva chokladpraliner. Vinnova stöttar med Forska & Väx-medel. KONTAKT Tommy Höglund, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Emanuel Andréns hemmaplan är Lilla Edet, en liten ort några mil norr om Göteborg. I familjens anrika konditori det grundades av hans farmors farfar 1868 skapar han praliner som till och med nått finsmakare i Indien och Tyskland. NK i Göteborg är än så länge den största säljkanalen. Emanuel berättar att hemligheten bakom de små godsakerna är hög och jämn kvalitet och inte minst kombinationen av design och smak. En del praliner är lite karaktärslösa. Jag tycker att en hallonpralin ska smaka just som ett färskt hallon. Det ska finnas en tydlig koppling mellan utseendet och smaken. Jag tycker också det är viktigt att sälja en totalupplevelse där historiken kring familjens konditori finns med. Av samma skäl har jag valt att bygga varumärket med mitt eget namn som grund, säger Emanuel Andrén. Ett av få i livsmedelsbranschen Emanuel Andrén Chocolate Taste and Design är ett litet företag och det finns många stötestenar på vägen mot framgång. Hur ska chokladpralinerna förpackas, distribueras och marknadsföras? Hur ser marknaden ut? Hur bör företaget bäst positioneras? Det är några exempel på frågor som måste få ett svar innan företaget kan expandera. Här kommer stöttningen från Vinnova väl till pass. Som ett av få i livsmedelsbranschen fick Emanuels företag pengar från Forska & Väx-programmet. En STIN-analys, som Tommy Höglund på SP:s dotterbolag SIK (Institutet för Livsmedel och Bio- teknik) ska genomföra i samarbete med ALMI i Jönköping, blir en av de första åtgärderna för att sätta fart på affärerna. STIN innebär att man först gör en nulägesanalys. Därefter jämför man resultatet med den position företaget vill ha om fem år. Utifrån detta kan man avgöra vilka resurser och vilken kompetens som bör tillföras, berättar Tommy Höglund. Siktar högt i världsmästarskap Emanuel själv har siktet högt inställt. Visionen är att hans företag är en aktör på den internationella marknaden om 20 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP BETONG SKA BLI BRANDSÄKRARE DELEGATION avvärjer INGENJÖRSBRIST INGVAR SAHLIN ARKITEKT UTAN GRÄNSER Vem ångrar sina teknikstudier?

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 609 Nedanstående är en annons från ÅF nr 6 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer