TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS"

Transkript

1 Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH MÖJLIGHETERNA MED NYTT BRÄNSLE

2 Dags för Sverige att vakna i tid isst är det frustrerande att klockor i TV:n visar olika beroende på vilken kanal man tittar på, text- TV, RDS, videoapparater, ja uppräkningen kan bli lång av alla klockor som vi utsätts för. Faktorer som varifrån tiden hämtas, vad som är referens, distributionssätt, fysiska avstånd med mera gör att tiden hos slutanvändarna blir vad den blir. Hur har det blivit så här? Förklaringen är att själva tidvisningen i sig inte är en primär funktion utan något som ofta finns med på köpet och som gärna tillhandahålls som en service. Förvirringen blir dock total när flera system ger tid parallellt. Vilken tid är den rätta? För ett tag sedan kunde vi läsa att SL ska skaffa cirka 2000 övervakningskameror och många fler planeras. Dessa kamerors bilder måste tidsstämplas för att det ska vara möjligt att följa en händelse. Var hämtas den tiden? Efter hand som kameraövervakning ökar måste det säkerställas att systemen hämtar tid med känd och tillräcklig noggrannhet. Det går inte som i dag att flera system hämtar sin tid lite här och där. I de regelsystem som tagits fram om övervakningssystem och i debatten i övrigt har fokus legat på hur lång tid bilder ska sparas. Mer sällan talas det om noggrannheten i tid när bilderna togs. Kvaliteten hos de klockor som sitter i de flesta kameror eller kamerasystem varierar stort. Och om elen försvinner vad händer då med klockorna? Med en skiftande kvalitet kan en person registreras på flera ställen samtidigt! Vi gör mer och mer över internet. Vi betalar räkningar, utför banktransaktioner, sänder viktiga handlingar med mera. Tiden blir allt viktigare. När genomförde du din banktransaktion egentligen? När sålde du din aktie? Fick du rätt kurs? Och när en datavirusattack sker kan tidsstämplar vara viktiga för att finna källan till intrånget. griper in i en mängd olika sektorer. Inom sektorn elektronisk kommunikation har PTS (Post- och telestyrelsen), tillsammans med SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), byggt upp ett nationellt system för robust tid i Sverige. Ett system som alla som har behov av tid kan dra nytta av. I den svenska delen av internet finns publika tidsservrar vid de nationella knutpunkterna för elektronisk kommunikation i Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid SP i Borås. Klocksystemen är byggda för att vara robusta och om nätet blir segmenterat ska man ändå ha tillgång till spårbar tid. Servrarna är en del av infrastrukturen för den svenska delen av internet. På internet finns ett stort antal tidsservrar men det unika för de svenska, förutom robustheten, är att deras noggrannhet loggas och publiceras i efterhand på SP:s hemsida. I tidskritiska applikationer kan man se kvaliteten på den tid som sänts ut! Det är dags för Sverige att vakna i tid. Det borde vara en självklarhet att tekniska system som kan komma att användas i juridiska processer och där riktigheten i tid spelar roll nyttjar tid som är spårbar till UTC med en noggrannhet som är känd. Om inte kan vi få flera och egentligen onödiga rättsproblem i framtiden. Information om tidhållning och de nationella tidsservrarna med mera finns på Ett sätt att hålla ordning på händelser är att alla system hämtar sin tid från tidskällor som är garanterat riktiga, som är spårbara till UTC, Koordinerad Världstid. Detta är något systemägare måste tänka på. Varför är det då så rörigt? Förklaringen ligger i att tid är en allmän nyttighet som har tillämpningar och betydelse överallt i samhället. Området Jonny Nilsson Avdelningen för nätsäkerhet Postoch telestyrelsen Håkan Nilsson Enheten för Mätteknik SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut 2 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

3 INNEHÅLL #2/06 7 Nästa generations klotterskydd ett färglöst skikt som går att tvätta bort tillsammans med klottret. 8 Mjukvarubaserade fordonstekniska lösningar måste vara tillförlitliga, i trafiken finns ingen tid för omstart. 10 En kyrka brinner, kulturhistoria går upp i rök. Hur skyddas det värdefulla kulturarvet på bästa sätt? 18 En ny metod för att mäta belastning i bågbroar testas. Lasten i hängarna mäts genom att sätta dem i självsvängning. Provning & Forskning är SP:s kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare och redaktör Cecilia Nielsen, , Adress: SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, Borås, Produktion: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. Tryck: Eskils Tryckeri, Borås Upplaga: ex. Adressändringar: ISSN SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Provning & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installationsoch anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet, SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 3

4 100 miljoner till träteknik En av de största satsningarna på forskning inom träområdet genom tiderna. Så betecknar Magnus Wålinder, forskare på SP Trätek, satsningen på EcoBuild Institute Excellence Centre. SP Trätek, vid KTH Campus, i Stockholm. Det blir platsen för EcoBuild kunskapscentrumet för ekoeffektiva och beständiga träbaserade material. Här kommer uppemot 25 forskare att ha sin bas under de närmaste sex åren. Programdirektör Magnus Wålinder, som också är lektor vid KTH, hoppas även kunna engagera forskningsintresserade inom industrin liksom utländska gästprofessorer. Detta är ett av de största projekten som tilldelats ett forskningsinstitut inom träområdet i Sverige och den tunga satsningen kommer ju att ske på SP i nära samverkan med KTH, säger han stolt. Gynnar företagen I ekonomiska termer handlar det om drygt 100 miljoner kronor sett över en sexårsperiod. Staten skjuter till med 40 procent och resterande 60 procent ska finansieras av industrin (se fotnot) och andra externa intressenter. Magnus Wålinder ser satsningen som ett trendbrott i Sverige. Forskningen har mest varit inriktad på traditionell träteknik och processutveckling för sågverksnäringen och under lång tid har fokus för träindustrin legat på att producera trä som bulkråvara som sålts vidare till förädling. EcoBuild handlar om att ta fram slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träprodukter, vilket kommer att gynna svenska företag och samhället i stort. Fukten ska stoppas Drastiska internationella regel- och lagändringar kan tillskrivas trendbrottet. Det brådskar att få fram riktigt bra metoder för att skydda träprodukter mot fukt och olika typer av nedbrytning, men metoderna måste resultera i både beständiga och miljövänliga trämaterial och det blir den stora utmaningen för EcoBuild. Centrumet är samtidigt en naturlig fortsättning på arbetet med olika ekoprojekt, som till exempel modifierat trä, träkompositer, limning och ytbehandling, som SP bedrivit under en rad år. 4 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

5 FOTO CECILIA NIELSEN Med EcoBuild knyter vi ihop säcken, och vi kan nu gå vidare med de mest intressanta idéerna. Tajmingen är perfekt, menar Magnus Wålinder. Nya produkter och patent Målsättningen är att EcoBuild i Stockholm ska vara ett ledande internationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling om sex år. Det ska vara en länk och mötesplats mellan högskolor, universitet och industrin. Forskningen ska ge företagen ett lyft. Efter de sex åren ska förhoppningsvis rönen omsättas rent kommersiellt i form av nya patent, produkter och företag, hoppas Magnus Wålinder. Institute Excellence Centres är en satsning av Vinnova, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SFF. JOUKO DAHL FOTNOT Huvudfinansiärer från industrin i EcoBuild: IKEA of Sweden AB, Akzo Nobel Casco Adhesives AB, WPT + Kebony Prod. ASA, Eastman Chemical Company/AWL, Perstorp Specialty Chemicals AB, Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Södra Skogsägarna och Norrskogs Forskningsstiftelse/NWP. Magnus Wålinder blir programdirektör för EcoBuild. BRETT SAMARBETE Ett ytterligare Institute Excellence Centre, som startas av SP:s dotterbolag YKI, är CODIRECT, Controlled Delivery and Release. Det är ett samarbete mellan bland andra Ytkemiska Institutet, Institutionen för ytkemi vid KTH, Oorganisk kemi och psykologi vid Stockholms universitet, AGA, Holmen och Akzo Nobel. FOTO GÖTEBORGS UNIVERSITET En paus mellan föreläsningarna vid Handelshögskolan i Göteborg. Universitet fick grönt Nyligen blev Göteborgs Universitet, GU, Sveriges första miljöcertifierade universitet. Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete som höjer vår status och kan innebära konkurrensfördelar, säger Eddi Omrcen, miljöchef vid GU. Milstolpen passerades i mitten av februari när miljöcertifikatet enligt standard ISO överlämnades av Lennart Månsson, enhetschef SP Certifiering. Det är ett av de mest omfattande certifieringsuppdrag vi har haft, säger han. Samtidigt blev GU även ett av få universitet i världen, och först i Europa, som är miljöregistrerat i enlighet med EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen, EMAS. Det är viktigt att vi lär oss att kommunicera detta och dra nytta av det. Bakom certifieringen ligger många års arbete med att införa ett strukturerat miljöledningssystem, säger Eddi Omrcen. Bra stöd och förslag Under hösten 2003 började SP arbetet med den externa miljörevisionen. Fem revisorer har granskat universitets nio fakulteter med drygt 70 institutioner. I organisationen finns 5200 anställda och studenter. SP har förstått våra förutsättningar. Vi har fått bra stöd och även förslag på lösningar och förbättringar, berättar Eddi Omrcen. Revisorerna har granskat hur GU tar upp och hanterar miljöfrågor i utbildning och forskning. Man har undersökt de interna kunskaperna och rutiner för att kunna leva upp till miljömål och miljöpolicyn. Framför allt har man också granskat hur universitetet i den dagliga verksamheten hanterar avfall, kemikalier och energianvändning. Målmedvetet arbete Det interna arbetet inför certifieringen, i en så stor organisation, är en bedrift i sig, säger Mikael Süld, som är huvudansvarig revisor för certifieringen av GU. GU har målmedvetet satsat på en miljöprofil, exempelvis med en forskarskola i hållbar utveckling med 20 doktorander som arbetar med inriktning mot klimat och mobilitet. Under 2005 har 1000 lärarstudenter arbetat med projektet Ett hållbart samhälle, som kommer att följas av fler liknande satsningar. Varje år redovisas miljöarbetet i en särskild miljöredovisning som sprids nationellt och internationellt. Miljöcertifikatet hoppas vi ska innebära större möjligheter för våra studenter och forskare att profilera sig, säger Eddi Omrcen. HELENA ULLENIUS HALLÅ DÄR Annika Ekvall som är forskare på SP Bygg och Mekanik, materialsektionen. Du har nyligen varit på tjänsteresa till Cypern? Ja, jag var på en tvådagars konferens om hur Cypern ska förbättra slamhanteringen för att kunna leva upp till EU:s slamdirektiv. Vad gjorde du på konferensen? Jag var inbjuden som expert på hantering av organiskt avfall och pratade bland annat om hur man kvalitetssäkrar slammet för att kunna återanvända det inom jordbruket. Det är viktigt att kunna återvinna näringsämnen utan att få med föroreningar och smittämnen. Hur gör man det på ett adekvat sätt? Bland annat med rutiner för provtagningar och analys vid reningsverk och i ledningsnätet, för att kunna spåra föroreningskällor och föra en dialog om förbättringar. Men framför allt också genom att upprätta en kommunikationsprocess så att nödvändig information kommer fram vid exempelvis ett tillbud. Det går att få genomgripande förbättringar med små medel. Vilka deltog vid konferensen? Bland de cirka 150 deltagarna fanns representanter inom den lokala VA-sektorn, från både den grekcypriotiska och den turkcypriotiska sidan. Det var folk på alla nivåer, från miljödepartementet till enskilda lanbrukare, samt representanter från några industrier och intresseorganisationer. Därtill vi fem utländska deltagare från Frankrike, Storbritannien, Danmark och Sverige. Konferensen var välordnad och det blev många konstruktiva diskussioner. Vad händer nu? Vi vet inte riktigt det. Myndigheterna på Cypern har intresse av att gå vidare i utvecklingen av slamhanteringen och vi ser att det finns mycket vi kan bidra med. Men en avgörande fråga är hur man kan lösa finansieringen. HELENA ULLENIUS SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 5

6 Om teknologen själv får välja SP är en av Sveriges attraktivaste arbetsplatser bland teknologer. Det visar FöretagsBarometern där SP tar ett jättekliv upp till en 22:a plats studenter från 34 universitet och högskolor deltog i undersökningen som genomfördes i början av året av Universum Communications. Resultatet är självklart mycket glädjande för oss som arbetsgivare, kommenterar SP:s personalchef Anita Olson. Vi arbetar aktivt med att söka upp teknologer i olika sammanhang, bland annat via arbetsmarknadsdagar och genom att många av våra forskare arbetar på högskolorna. Nu kan vi se att det arbetet bär frukt. Den ökade mediala uppmärksamheten i olika sammanhang har också hjälpt till att få upp studenternas ögon för SP. En rad spetskompetenser och Anita Olson, personalchef på SP, är nöjd med resultatet av undersökningen. en stor portion innovation ger bilden av en arbetsgivare som erbjuder breda personliga utvecklingsmöjligheter. Svenska företag lockar Vår tekniska bredd gör att man har möjlighet att arbeta tvärvetenskapligt, liksom att få en industrinära forskarutbildning hos oss, berättar Anita Olson. Vi fokuserar nu på att säkra tillgången till den kompetens som vi behöver långsiktigt. Där är teknologerna oerhört viktiga för oss. Noterbart i undersökningen är att samtliga av de tio mest populäraste arbetsgivarna är storföretag med svenskt ursprung eller anknytning. Rekordartad klättring Listan toppas av Sony Ericsson och på 22:a plats återfinns Sverige Provnings- och Forskningsinstitut en klättring med 13 placeringar jämfört med Därmed har man gått förbi storföretag som Intel, Siemens och Nokia. Närmast framför placerade sig Microsoft och Tetra Pak. FöretagsBarometern genomförs bland studenter inom ekonomi, teknologi (civilingenjörer och högskoleingenjörer) samt data/it vid Sveriges universitet och högskolor. ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVARNA 2006 Sony Ericsson Ericsson ABB Volvo Car Corporation Saab Technologies Astra Zeneca Saab Ericsson Space Volvo Group Scania IKEA (22. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) Studenterna får svara på frågor om förväntningar på framtida yrkesliv och karriär. Undersökningen genomfördes för 18:e året i rad. JOUKO DAHL Risken för explosion minimeras På många svenska arbetsplatser pågår en febril verksamhet med att bedöma explosionsrisker. Orsaken är att det finns nya bestämmelser för industrier som hanterar brandfarlig vätska, gas eller brännbart pulver. Bakom detta ligger EU:s ATEX arbetsmiljödirektiv (1999/92/EG) och motsvarande svenska föreskrifter. Dessa ska vara uppfyllda senast 1 juli Det handlar om skyddet för arbetstagare på arbetsplatser där risk finns för explosioner. Explosionsriskerna kan till exempel bero på lösningsmedel i lackerings-, läkemedels- och verkstadsindustri. Inom livsmedelsindustri och industri för trä- och metallbearbetning, kan brännbart pulver ge upphov till explosionsrisker. Bestämmelserna ställer krav på att explosionsriskerna ska bedömas och minimeras. Teknis- Nu ska det bli säkrare på arbetsplatser där man till exempel förvarar brandfarlig vätska. ka och organisatoriska skyddsåtgärder behöver vara genomförda och dokumenterade. SP är ett så kallat anmält organ för kontroll och certifiering av explosionsskyddad utrustning och har en rad resurser för att möta behoven kring detta, säger Peter Bremer, teknikområdesansvarig på SP:s enhet för Elektronik. Tragisk brand födde nytt projekt Vilken betydelse har golvmaterialet vid rumsbränder? Det ska SP undersöka närmare i ett nytt projekt som Brandforsk (Styrelsen för svensk brandforskning) beviljat medel till. Projektet startade i början av maj och ska pågå under två år. Bakgrunden till projektets uppkomst är bland annat den tragiska branden 2003 vid St Sigfrids Sjukhus i Växjö där två ungdomar omkom. Det är ett exempel där golvbeläggningen tros ha haft stor påverkan på brandutvecklingen och de giftiga gaser som spreds, säger Björn Sundström och Patrik Johansson vid Brandteknik som leder det nya projektet. Syftet är att ta fram experimentella data för typiska golvmaterial för att se vilka brandkvaliteter hos materialen som är avgörande för om de ska bidra till en övertänd rumsbrand eller inte. 6 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

7 En ständig klotterkamp Trion Tensids klotterskydd har hjälpt till att få tunnelbanan i New York fri från klotter. Andra kunder är tunnelbanan i London och Stockholm. Men färgen börjar bli svårare att få bort. Vi måste komma ner på molekylnivå när det gäller att utveckla skydd, säger Thorbjörn Bengtsson, på Uppsalaföretaget Trion Tensid AB. Ett av de effektivaste sätten att förhindra klottring är att sanera så fort som möjligt eftersom klotter drar till sig mer klotter. Det är också den absolut vanligast förekommande metoden. Saneringen är en ständigt pågående kamp där ställningen mellan rent och nedklottrat bokstavligen förändras över natten. Samtidigt försöker klottrare hela tiden hitta färger som är svårare att sanera. De är otroligt innovativa på att ta fram nya färgkombinationer, säger Thorbjörn Bengtsson, arbetande styrelseordförande i Trion Tensid. Klottrarna utnyttjar internet och olika chattforum för att sprida sina kunskaper och erfarenheter av nya färgkombinationer. Vax är lösningen Nu tar Trion Tensid hjälp av Ytkemiska Institutet, YKI, och SP för att utveckla nästa generations klotterskydd. Grundidén bakom Trion Tensids skydd är att ytan behandlas med ett färglöst skikt som går att tvätta bort tillsammans med klottret. Skyddsskiktet består bland annat av olika vaxemulsioner. En nedklottrad vägg som tidigare behandlats med skyddet bearbetas med ett speciellt rengöringsmedel som löser upp vaxskiktet. Allt sköljs sedan bort med varmt vatten. Målsättningen med forskningsprojektet är att hitta en sammansättning av skyddet med ännu bättre egenskaper. Dels ska det stå emot nya färgsammansättningar, dels ska det gå att använda på fler ytor. Trion Tensid är ett av endast två godkända företag som kan lägga anbud på klotterskydd till Metropolitan Transportation Authority, MTA i New York. Under tre års tid var Trion Tensid också enda leverantör. FOTO MATTON SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 EFFEKTIVA SKYDD SPARAR PENGAR Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, har antalet klotterbrott tredubblats sedan Bara kommunernas utgifter för sanering beräknas uppgå till 500 miljoner kronor årligen i Sverige. Främst är det storstadsregionerna som är drabbade. Trion Tensids system för klotterskydd och sanering är spridda över hela världen. Företaget marknadsför sina produkter genom partners i ett 30-tal länder. Trion har 15 anställda. Både skydd och rengöringsmedel i systemet är biologiskt nedbrytbara och fria från aromatiska och klorerade kolväten. Det går att behandla både målade och omålade ytor med systemet. Det går även att anpassa till de flesta material granit, betong, kakel och behandlat trä är några exempel. Vinnova bidrar Projektet kommer att hålla på till slutet av Vinnova bidrar med en miljon kronor till forskningen genom det särskilda programmet Forska och Väx för små och medelstora företag, samtidigt lägger Trion Tensid in motsvarande summa. Martin Andersson och flera av hans kollegor på YKI kommer att delta i forsknings- och utvecklingsarbetet. Projektet befinner sig i sin startfas just nu. Vårt arbete kommer att handla om att ta fram olika koncept i laboratoriet som sedan kan skalas upp och testas. JÖRGEN TIGER 7

8 Visioner om ny fordonsforskning Framtidens bil har ingen rattstång. Inte heller någon direkt mekanisk koppling mellan pedal och bromsar. Istället har elektroniska system tagit över. Forskningsprojektet CEDES siktar mot att utveckla metoder för tillförlitlig programvara. Flyget är redan där. De mekaniska systemen mellan styrspak och roder är sedan länge ersatta med kablar och elektronik, så kallat fly by wire. För att vara på den säkra sidan är flygplan utrustade med tre parallella system. Säkerhetsnivån ligger på ett fel på en miljard drifttimmar. Vår uppgift är att svara på frågan: Hur bygger vi in detta i bilar och bussar? Håkan Edler arbetar dagligen med svaret. Han är projektledare för CEDES, Cost Efficient Dependable Electronic Systems ett samarbetsprojekt mellan fordonsindustrin, högskolan och SP där målet är att utveckla teknik och metoder för att producera tillförlitliga elektroniska styrsystem till en låg kostnad. Forskning i samverkan Projektet är även ett led i satsningen att koncentrera forskning inom fordonsindustrin till Västsverige. Det gäller att dra nytta av den särskilda kunskapen här. Målet är att skapa ett kluster där alla intressenter i projektet kan ha ett utbyte av information, säger han. Lokalerna i Lindholmen Science Park i Göteborg placerar CEDES i epicentrum. Chalmers Tekniska Högskola, AB Volvo, Volvo Personvagnar och Autoliv Electronics alla partners i projektet har lokaler i teknikparken eller i den direkta närheten. Vi har skapat ett väl fungerande team där vi diskuterar gemensamma problem. Det handlar om frågor som direkt kan ge avtryck i forskningen. Projektet löper fem år Ett exempel är de seminarier som doktoranderna inom CEDES anordnar med jämna mellanrum för att tillsammans med ingenjörer från fordonsindustrins utvecklingsavdelningar gå igenom aktuell forskning. Ett annat är måndagsmöten mellan doktoranderna och projektledningen. Vi deltar även i konferenser och försöker publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vårt mål är att varje doktorand ska publicera minst två vetenskapliga uppsatser om året. CEDES drog i gång i december 2004 som en del i forskningsprogrammet IVSS, Intelligent Vehicle Safety Systems (se faktaruta). Projektet ska löpa i fem år med en budget på 44 miljoner kronor. Stärker banden Under tiden ska banden mellan industri, institut och högskola stärkas ytterligare, menar Håkan Edler. Ett av de viktigaste resultaten kommer att vara att vi har fått fram ett antal doktorer med en djup kunskap om elektronik inom fordonsindustrin, samtidigt som vi kommer att ha ledsagat ett hundratal exjobb. JÖRGEN TIGER Lokalerna i Lindholmen Science Park i Göteborg placerar CEDES i epicentrum. MER FAKTA Programvara är näst intill gratis att serieproducera. Fysiska komponenter är dyra. Därav CEDES grundtanke nya tekniska lösningar ska vara mjukvarubaserade. Men för att lösningarna också ska bli verklighet måste programmen vara tillförlitliga. I trafiken finns ingen tid för att starta om ett trilskande program. CEDES syfte är bland annat att utveckla och utvärdera metoder för feltolerans och felhantering i programvara och elektroniska system med ett minimum av överlappande elektroniska komponenter. IVSS, Intelligent Vehicle Safety System, har som mål att gynna forskning kring aktiva säkerhetssystem i fordonsindustrin för att höja trafiksäkerheten. Samtidigt syftar programmet till att stärka svensk forskning och näringsliv. IVSS har en sammanlagd budget på 640 miljoner kronor. Ny standard för elsystem växer fram De säkerhetskritiska elsystemen i moderna bilar har växt ur sin standard. CEDES och SP är med och lägger grunden för en ny. Carl Bergenhem är industridoktorand vid SP och arbetar huvudsakligen inom CEDESprojektet. Tillsammans med Svenska Standardiseringskommittén arbetar han med en ersättare till den gällande standarden, IEC Den nya standarden ska vara inriktad specifikt på funktionssäkerhet i fordon. Den gällande har sina rötter i processindustrin, säger han. Den nya standarden ISO väntas börja gälla under 2008 som tidigast. Och intresset från fordonsindustrin är stort, både för den gällande och den kommande standarden. En gemensam plattform för utveckling gynnar både tillverkare och underleverantörer, enligt Carl Bergenhem. Kunskapen är viktig i alla led. En standard innebär ett sätt att höja kvaliteten. Men den är också ett sätt att organisera sitt arbete, ett sätt att hänga upp ingenjörsmässiga beslut på. JÖRGEN TIGER 8 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

9 FOTO DICK GILLBERG Energirådgivare får utbildning Kommunala energirådgivare från Kiruna i norr till Ystad i söder vallfärdar till SP i Borås. Här hägrar en heldagsutbildning om kvalitetssäkrade produkter och kvalitetsmärkningssystem. Ambitionen är att majoriteten av energirådgivarna i landet ska ha genomgått utbildningen under Vårt syfte är att öka kunskaperna om att det finns testade och godkända produkter för uppvärmning på marknaden, förklarar Geron Johansson, laboratoriechef på Energiteknik. Kunskaperna är välkomna. I takt med att energimarknaden växer blir det också svårare att navigera rätt i djungeln av nya produkter. SP agerar vägvisare och under utbildningen får energirådgivarna även, på plats och ställe, se hur provning och jämförande tester utförs. Framtiden är här i morgon. Håkan Edler är projektledare för CEDES ett forskningsprojekt med målet att utveckla teknik och metoder för att producera tillförlitliga elektroniska styrsystem. Projektet är ett samarbete mellan SP, industrin och högskola. 15 kapitel om brandsäkerhet 450 sidors läsning om hur man bestämmer brandtekniska egenskaper hos material i konstruktioner inom områdena bygg, transport och tunnlar. Det är vad den internationella handboken Flammability testing of materials used in construction, transport and mining erbjuder läsarna. Experter på SP har författat fem av bokens 15 kapitel. Resterande är skrivna av experter inom andra brandsäkerhetsområden i USA, Australien och Nya Zeeland. Boken är viktig för tillverkare och köpare när de ska välja material och för att de ska förstå brandsäkerheten hos olika produkter, förklarar Björn Sundström vid Brandteknik som har författat ett av kapitlen, Flammability tests for cables. De övriga författarna på SP är: Margaret Simonson som skrivit Flammability tests for electrical appliances. Haukur Ingason som skrivit Fire testing in road and railway tunnels. Patrick van Hees som skrivit Fire behaviour of sandwich panels och Birgit Östman som författat kapitlet Flammability of wood products. Mer information finns på: SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 9

10 Vattentät plan för kulturarvet Från Katarina kyrka i Stockholm till träkyrkan i Södra Råda. Listan på kulturbyggnader som blivit lågornas rov blir allt längre. Nu har SP inlett en förstudie hur kulturarvet kan skyddas på bästa sätt. KONTAKT Magnus Arvidson, SP Brandteknik Stora kulturhistoriska värden går till spillo när kyrkor och andra kulturbyggnader brinner. Oftast är brandförloppet snabbt och mycket lite går att rädda. På några timmar försvinner målningar, inventarier och byggnader som bär vittnesbörd om både byggnadsteknik och livet på medeltiden och framåt. Mer forskning behövs Allt för många värdefulla kyrkor har förstörts av brand, säger Magnus Arvidson, på SP:s enhet för Brandteknik. I medeltal brinner en kyrka om året i Sverige, till detta kommer bränder i andra typer av kulturbyggnader. Förstudien som finansieras av Brandforsk går ut på att kartlägga utförda åtgärder för att hindra brand, främst sprinklersystem, och att identifiera områden för vidare forskning. Magnus Arvidson ska också gå igenom tillgänglig statistik om brandorsaker, tid på dygnet branden inträffar och var härden startar. I förlängningen är målsättningen att finna metoder att dimensionera kulturbyggnaders brandskydd på ett lämpligt sätt. Ett bra exempel på en väl skyddad kulturbyggnad är Hedareds stavkyrka utanför Borås. Träkyrkan från medeltiden har in- och utvändiga sprinklersystem för att skydda både kyrkorummet, biytor och fasaden. Dessutom finns branddetektorer och larm. Förutom detta finns både inbrottsskydd och kameraövervakning vid kyrkan. Känsliga byggnader Att ha ett gott skydd mot inbrott är en nog så viktig komponent, säger Magnus Arvidson. Engelsk statistik visar att två tredjedelar av alla bränder i kulturbyggnader är anlagda och det har blivit vanligt att brand anläggs för att förstöra spår i form av DNA. Att skydda kulturbyggnader mot brand kräver också andra speciella 10 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

11 Säkrad för framtiden. År 2004 installerades brand- och inbrottsskydd på Hedareds stavkyrka utanför Borås. Kyrkan har anor från 1300-talet. hänsyn. Materialet i byggnaderna är känsliga, ett släcksystem ska inte skada mer än nödvändigt. Installationen måste också göras med omtanke rör och munstycken ska smälta in i miljön utan att störa. Många byggnader saknar värme och elektricitet vilket innebär att särskilda tekniska lösningar måste användas, som torrörssystem eller att frostskyddsmedel sätts till vattnet. Det handlar om byggnader med livslängder på flera hundra år. Då krävs det försiktighet när man installerar sprinklersystem som kanske bara har en livslängd på 50 år. JÖRGEN TIGER TRÄKYRKOR Stavkyrkan i Hedared är en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor. Länge ansågs kyrkan vara från tidig medeltid men undersökningar av byggnadsvirket har påvisat att den nuvarande stommen uppfördes i början av 1500-talet. Sannolikt har det funnits en äldre byggnad på samma plats, bland annat fann man under 1930-talet en medeltida altartavla. Tavlan som föreställer jungfru Maria antas vara gjord under 1300-talet. Från samma tid finns också en målning på helgonet Fransiscus. Brandskyddet installerades under 2004 till en kostnad av fyra miljoner kronor. Träkyrkan i Södra Råda uppfördes i början av 1300-talet. I november 2001 totalförstördes den och dess mycket omfattande målningar från och 1400-talet i en anlagd brand. Under våren 2006 inleddes arbetet med att rekonstruera kyrkan. Kostnaden beräknas till miljoner kronor. SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 11

12 TEMA ETANOL Rusning till pumpen Etanolens genombrott som mer miljövänligt bilbränsle har fått E85- pumparna att växa upp som svampar ur asfalten. SP typgodkänner dem och TEMA ETANOL kontrollerar att de håller måttet. I dag är vi ensamma om att prova pumpar med etanol, både i Sverige och internationellt sett, säger Kerstin Mattisson, certifieringshandläggare vid SP-sektionen Volym, flöde och temperatur. 12 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

13 Kerstin Mattiasson, certifieringshandläggare vid SP-sektionen Volym, flöde och temperatur. Etanolens genombrott som mer miljövänligt bilbränsle har fått E85-pumparna att växa upp som svampar ur asfalten. SP typgodkänner dem och kontrollerar att de håller måttet. I dag är vi ensamma om att prova pumpar med etanol, i Sverige och Europa, säger Kerstin Mattiasson, certifieringshandläggare vid SP-sektionen Volym, flöde och temperatur. Under det senaste året har efterfrågan på miljöbilar vuxit till en stark trend. I april 2005 var andelen miljöbilar på den svenska nybilsmarknaden 2,5 procent. I dag utgör miljöbilarna 15 procent och det är etanoldrivna bilar som ökar i en rasande fart. Var sjunde ny bil som säljs i Sverige är en miljöbil, 80 procent av dem drivs med E85. Bakom utvecklingen av miljöbilsmarknaden ligger bland annat ett lagkrav på större bränsleleverantörer. Från den 1 april 2006 måste de tillhandahålla ett förnybart bränsle. På ett år har antalet tankställen för E85 ökat från några stycken till flera hundra. Utbyggnaden sker så fort det är möjligt. Etanolbränslet kräver särskild hantering och ombyggnad vid varje tankställe, bland annat en särskild bränsletank. Även bränslemätaren, pumpen, ska vara byggd så att den håller för hanteringen av etanol. Ett tuffare bränsle Etanolen är ett tuffare bränsle som går hårdare åt materialen i mätaren. I dag finns mellan tio och femton olika bränslemätare som är typgodkända för E85, säger Kerstin Mattiasson. Bland en handfull aktuella tillverkare av bränslemätare är de två Autotank och Dresser Wayne störst i Sverige. Bränslemätaren kan vara byggd för enbart E85 eller för både bensin och E85. När SP typgodkänner en bränslemätare, för bensin, diesel eller E85, görs närmare ett trettiotal olika tester främst för att kontrollera att mätaren fungerar som den ska under olika omständigheter. Lagkravet på pumparna handlar om konsumentskyddet, att kunden får rätt mängd vid tankningen, säger Kerstin Mattiasson. De tre viktigaste testerna för E85 är noggrannhetsprov, köldprov och långtidsprov. En felmarginal på max 0,5 procent uppåt eller nedåt är tillåten. Temperaturer ner till 25 grader ska inte påverka mätaren. Vid långtidsprovet testas mätaren under cirka 200 timmar. Vid typgodkännande av bränslemätare för E85 kontrolleras särskilt att även material, slangar och kopplingar håller måttet. Stark kyla ger stelare tätningar, som därför måste vara tillräckligt flexibla. Det är den mest kritiska testen. Men även ytbehandlingen i mätaren kan påverkas. Om inte materialen håller så påverkas mätaren och den fungerar inte som den ska, förklarar Kerstin Mattiasson. Lång erfarenhet av mätartester När bränslemätaren är på plats vid tankstället är det dags att göra den slutliga kontrollen av pumpen och systemet. SP Mått och Vikt har ett 30-tal disktriktskontor runt om i landet som sköter kontroller och verifieringar ute på fältet. Mätteknikern, eller krönaren, plomberar mätaren så att den inte går att manipulera. När måttet är säkerställt sker kröningen med SP:s klistermärke som sätts på pumpen. Vartannat år görs en omverifiering. Internationellt sett har SP förhållandevis lång erfarenhet av bränslemätare för etanol. När Ford Focus lanserades som första etanolbil i Sverige, började SP typgodkänna bränslemätare för E85, om än i mindre skala. Under sex års tid har vi utarbetat rutiner och utrustning för att prova med etanol, så vi är föregångare på området, säger Kerstin Mattiasson. HELENA ULLENIUS 450 E-85 PUMPAR Våren 2005 fanns det drygt 250 E85-pumpar i Sverige. I dag finns fler än 450. En installation av E85 kräver särskilt tillstånd, ombyggnad och markarbeten. Projektet tar två till tre månader och kostar cirka kronor. Totalt finns cirka tankställen i Sverige. Av dem säljer 600 mer än 3 miljoner liter drivmedel per år, och omfattas av lagkravet att erbjuda kunderna ett förnybart bränsle. Källa: Svenska Petroleum Institutet SP:s Paul Josefsson kröner en pump efter verifiering. SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 13

14 TEMA ETANOL ETT NATURLIGT BRÄNSLE E85 består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Etanol är en alkohol som tillverkas av sockerrör i Brasilien, av majs i USA och av spannmål i Sverige. En stor fördel är att framställningen av etanol ingår i det naturliga kretsloppet. En nackdel är att den är energifattigare än bensin och ger en förhöjd bränsleförbrukning. E85 är i dag det tredje största drivmedlet i Sverige, och har den snabbaste ökningen på marknaden. Från april 2005 till april 2006 har förbrukningen ökat med 500 procent, till kubikmeter per år. Bensinförbrukningen ligger på 1,6 miljoner kubikmeter per år och har minskat med 4 procent under början av I dag importeras cirka 75 procent av den etanol som används i drivmedel. Inom de närmaste åren beräknas den svenska tillverkningen av etanol att öka kraftigt. Förutom spannmål används på försök även energiskog, restprodukter från skogsbruket och halm. 14 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

15 Kan E85 ta eld när man tankar? FOTO SCANPIX Varken myndigheter eller bränsleleverantörer har funderat så mycket på det förrän nu när användningen av etanol ökar kraftigt, säger Henry Persson, projektledare på SP Brandteknik. Tidigare har etanolbränslet E85 och bensin hanterats ungefär på samma sätt. Men även om det handlar om två mycket brännbara vätskor så finns det skillnader i deras respektive egenskaper. För ett år sedan, när E85 fick sitt stora genombrott, tog Räddningsverket upp en diskussion med bland andra SP Brandteknik, Vägverket och Svenska Petroleuminstitutet. Hela frågan om riskerna i hanteringen med E85 är fortfarande under utredning och forskning, och SPs arbete fortfarande på planeringsstadiet. Så här långt vet vi att det kan bli en brännbar blandning i tanken, men inte riktig vad som kan hända, säger Henry Persson. I en tank med bränsle fylls alltid tomrummet ut av bränsleångor och luft. När man har bensin i tanken är det nästan alltid för mycket bränsleångor i förhållande till luftmängden. Därför sprids inte eventuella lågor ner i tanken. Däremot om bensinångorna kyls ned så kan förhållandet ändras och blandningen i tanken bli brännbar, men det sker först vid så låga temperaturer som -30 grader och lägre. Etanolen är inte är lika lättflyktig som bensin, vilket gör att blandningen av luft och etanol kan bli brännbar i tanken vid normala temperaturer. Lågor vid mynningen kan då spridas ner i tanken. Internationell forskning För att kunna analysera konsekvenserna krävs experiment med olika förutsättningar under skilda omständigheter. Vad händer till exempel när jag blandar i 15 procent bensin, som man gör i E85. Bensinen avdunstar ju snabbare än etanolen och blandningen ändras över tid, vilket gör det svårare att identifiera riskområdet för brännbarheten i tanken, förklarar Henry Persson. Räddningsverket har sammanställt data från Kanada, som är framtagna i mitten av 90-talet. Enligt dessa fakta har etanolen en brännbarhet vid temperaturer från 30 grader upp till +10 grader, med en säkerhetsmarginal på upp till +30 grader. De visar att riskområdet är betydligt större för E85 vid normala temperaturer i Sverige. Jämfört med bensin som utgör en risk bara när det är riktigt kallt ute. Nu vill SP Brandteknik gå vidare för att ta fram säkrare data för svensk etanolblandning. Jag tror att riskområdet är betydligt smalare. En del av våra försök hittills tyder på det. Och även det faktum att inga incidenter med personskador har rapportats från marknaden, säger Henry Persson. Nödvändigt är också att analysera hela kedjan i hanteringen av E85, från tillverkningen, distributionen, transporter, påfyllnad av cisterner och tanktillfället. Flera säkerhetsåtgärder införs I väntan på utredningen har ett par åtgärder för att undanröja risker vid tanktillfället redan vidtagits av besninbolagen. Upphakningsmekaniken på pistolhandtaget är borttagen, för att man inte ska kunna sätta sig i bilsätet och ladda upp sig med statisk elektricitet. När man sedan tar tag i pistolhandtaget kan det uppstå en gnista. Även gasåterföringssystemet är borttaget på E85-pumpen. För bensinpumpar finns lagkrav på att gasen återförs ner till marktanken för att kunna återvinnas. Vid SP pågår nu arbetet med att ta fram ett provprogram. Intresset att få fram svar på säkerhetsfrågorna kring E85 är stort. En referensgrupp bestående av representanter från ansvariga myndigheter, SP och branschen för diskussioner om hur ett projekt ska finansieras och när det kan starta. Om vi kommer igång efter sommaren så kan vi ha svaren inom några månader, säger Henry Persson. HELENA ULLENIUS Med brandprov vill SP bland annat ta reda på vad som händer när en brand uppstår under en bil med E85 i bränsletanken. KONTAKT Kerstin Mattiasson, SP Volym, flöde och temperatur Kent Lindström, Kröning och verifiering av bränslepumpar ute på fältet, Eddie Hasth, Enheten Mått&Vikt Henry Persson, SP Brandteknik Avfall blir råvara i planerad etanolfabrik Evalena Wikström på SP:s enhet för Energiteknik, tror på kraftigt ökat behov av etanoltillverkning i Sverige. Borås satsar för att bli världsledande på återvinning av avfall. Planer finns bland annat för en etanolfabrik. Men först ut är en pilotmodell i form av en hydrolysanläggning som ska utvinna etanol ut fruktskal. Pilotprojektet startar redan till sommaren på Ryaverket i Borås. Hydrolysanläggningen kommer att kopplas in till förbränningsanläggningens ångtryck. Projektet ingår i ett större samarbete Waste Refinery som Högskolan i Borås, SP och Borås Energi AB har kring återvinning av avfall. Fruktskal från en lokal juicetillverkare och pappersförpackningar är exempel på råvaror som ska provas i försöksprocessen. Ett av målen med pilotprojektet är att hitta olika avfall som är lämpliga att använda för tillverkning av etanol, säger Evalena Wikström på SP:s enhet för Energiteknik. En enkel beskrivning av tekniken är att avfallet finfördelas genom kokning under högt tryck. Syftet är att frigöra cellulosa och socker som sedan får jäsa. Avfallet som kan komma i fråga är sådant som även utan hydrolys skulle kunna användas för att framställa etanol. Men det skulle ta väldigt lång tid utan den processen. Målsättningen är att den fullskaliga etanolfabriken ska vara i drift Då ingår etanolfabriken i ett kretslopp där processen stöds av värme från en förbränningsanläggning. Där kan även restprodukterna från etanoltillverkningen brännas för att utvinna energi. Det gäller att se avfallet som en lokal energi- och kolresurs. Behovet av etanol kommer att öka lavinartat i Sverige. JÖRGEN TIGER SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 15

16 Experthjälp ger snåla hus Här är sex steg till ett effektivt lågenergihus. Bygger man rätt från början finns det stora pengar att hämta. Och SP:s experter kvalitetssäkrar varje steg. SEX VIKTIGA STEG En inventering bör alltid föregå en ombyggnad för att klarlägga vilka åtgärder som behöver genomföras för innemiljö och energianvändning. Varje projekt bör ha en egen kravspecifikation som innehåller såväl funktions- som tekniska krav. Det är viktigt att fastställa riktlinjer för effektiv energianvändning och god innemiljö redan vid förprojekteringen. Man bör ha en integrerad byggprocess där olika experter värderar olika systemlösningar. Med komponentprovning fastställer man att komponenterna i byggnaden verkligen lever upp till den prestanda som fastställts i kravspecifikationen. Varje byggnad är unik och kräver beräkningar av allt från U-värden till reglerstrategier vid projekteringen. Ställda krav följs upp och verifieras i den färdiga byggnaden. KONTAKT Åsa Wahlström, SP Energiteknik Priset är ofta problemet. Eller rättare sagt den starka fokuseringen på priset när det ska byggas nytt. Lägst pris får bygga och kvaliteten blir därefter. Vissa av husen som byggs idag är inte bättre än sommarstugorna som restes på 1960-talet. Det menar i alla fall Svein Ruud på SP:s enhet för Energiteknik. Många är bra på att bygga men alltför ofta saknar projektledare och konsulter den helhetssyn som behövs. Därför drar också de flesta husen mer energi än vad som projekterats. Nyckeln till en låg energianvändning är att betrakta byggnaden och alla dess installationer som ett energisystem. Ju lägre energianvändning man vill ha, desto viktigare är det att alla systemen hänger ihop, att man ser dem som en helhet. Vårt kall är att upplysa den breda massan av projektörer, byggare och fastighetsägare om att det går att bygga bättre, förklarar Åsa Wahlström på Energiteknik. Rätt krav från början Möjligheten att påverka ett byggprojekt är alltid störst i början av projektet. Första steget borde därför vara att anlita en tredje part som ansvarar för kvalitetssäkringen. Särskilt när man bygger lågenergihus. Vi har en samlad kompetens som är unik i sitt slag, menar Åsa Wahlström. Den omfattar alla steg från inventering och kravspecifikation till uppföljning och verifiering. En välunderbyggd kravspecifikation är A och O för varje enskilt objekt, eftersom alla har sina egna unika förutsättningar. Det kan vara allt från placering i olika väderstreck till omgivande yttre miljöer. Kan man dessutom visa svart på vitt att konstruktionerna är täta, att det inte finns några köldbryggor och att värmeväxlarna håller måttet, så är mycket vunnet. Effektivare bygge Priset är inte problemet. Kostnaderna att anlita SP:s experter är marginella jämfört med den totala byggkostnaden. Vi gör att andra arbetar effektivare. Och det är aldrig någon förlust att bygga bra hus, konstaterar Svein Ruud samtidigt som han slår hål på myten om att lågenergihus kostar mer än de smakar. Faktum är att det blir billigare att bygga dyrare. Initialt är kostnaderna visserligen 5 10 procent högre för lågenergihus, men med minskade driftkostnader kan man räkna hem investeringen rekordsnabbt; i princip från första månaden med dagens räntor och energipriser. Runt om i Sverige står bostadsbolag inför omfattande renoveringar av miljonprogrammets flerfamiljshus. Brogården i Alingsås (se artikel här intill) är ett bra exempel på där man tänker låg energi. Men exemplen borde vara många fler. Form ofta före funktion SP:s experter noterar skillnaderna i beteenden mellan privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Privat finns faktiskt viljan att betala mer för villan i utbyte mot låga driftskost- 16 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

17 FÖRBRUKNINGEN MER ÄN HALVERAS (KWh per kvadratmeter och år med 22 graders temperatur). Värme: 115 (Idag) 27(imorgon) Varmvatten: 42 (25) Hushållsel: 39 (27) Fastighetsel: 20 (13) Totalt: 216 (92) Miljoner att spara Kommunala Alingsåshem tänker låg energi. Riktigt låg energi. Där ska husen i området Brogården värmas av de boende. Listan över SP:s insatser för lågenergihus blir allt längre; Halmstad, Ingolstadt, Tuggelite, Tånga, Lindås, Glumslöv och nu Brogården. Här ska en ombyggnad av ett pilothus med 18 lägenheter starta i sommar. SP har inventerat förutsättningarna för projektet när det gäller energi- och fuktstatus. Om det finns befintliga skador eller om det föreligger risk för skador, berättar Ingemar Samuelson på Energiteknik. Bostadsområdet Brogården byggdes under miljonprogrammet i början av 1970-talet. Till en början värmdes husen upp med olja och sedermera gick man över till fjärrvärme. Nu ska de boende värma husen. Balkonger byggs in Så här fungerar det: Väggar, dörrar och fönster tätas och värmeisoleras för att minska värmeförlusterna. De indragna balkongerna byggs in för att man ska undvika köldbryggor. Nya balkonger byggs utanpå huskroppen och förankras i marken. Fasaden kläs med frostbeständiga keramiska plattor. Inomhus är radiatorerna ett minne blott. Inkommande ventilationsluft värms med hjälp av den varma inomhusluften. En värmeväxlare svarar för energiutbytet. Därutöver ska värmen komma från apparater och brukare som ger ifrån sig värme Snar utvärdering För SP:s del är utmaningen att få till en avsevärd energibesparing i Brogården. Svårigheterna består i allt från en dåligt isolerad betongplatta till att skapa en jämn inomhustemperatur i såväl små som stora lägenheter. Pilothuset ska utvärderas så fort som möjligt. Det är nu vi kan göra förändringar och kvalitetssäkra resultaten. Huset utgör ju en mall för resten av ombyggnaderna i Brogården, avslutar Ingemar Samuelson. JOUKO DAHL FOTNOT Konceptet med dessa passivhus skapades av den tyske byggnadsfysikern Wolfgang Feist i samarbete med arkitekten Hans Eek i Alingsås. Båda fick Göteborgs internationella miljöpris nader. Men många lever i tron att de köper det energimässigt mest kostnadseffektiva huset, när de i själva verket får ett hus som optimerats för det låga elpris som rådde strax efter avregleringen för cirka tio år sedan. När kommuner och företag bygger nytt går ofta form före funktion. Det blir mer fokus på glasfasader med högre energiförbrukning än nödvändigt som resultat. Privat har vi hårdare koll och slösar inte med kilowatten, säger Åsa Wahlström och efterlyser samtidigt koncepthus med låg energiförbrukning. Kan biltillverkarna ta fram miljökonceptbilar så kan väl hustillverkarna Det måste bli trendigt med låg energi! JOUKO DAHL FOTO CECILIA NIELSEN SP är en unik resurs inom området lågenergihus, förklarar Svein Ruud och Åsa Wahlström, forskare på SP Energiteknik. Vi hjälper fastighetsägare till en effektivare energianvändning, från idé till förvaltning. SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 17

18 Brotest det svänger om Mätningarna i fält gick över förväntan, berättar Gunnar Kjell på SP. Även bron klarade av kontrollen. FOTO TORBJÖRN LUNDGREN Snabb insats räddar företag När Ydre Skåp i Småland hade börjat tillverka en ombyggd skåpbil ändrades förutsättningarna för besiktningen. Vår fabrik med 40 man bara stannade. Först fick jag fullständig panik, säger Peter Carlssson, vd för Ydre Skåp. Den mindre transportbilen som började tillverkas under 2005 är en ombyggd Peugeot Partner, som Ydre Skåp gett tilläggsnamnet Boxline. Den är väldigt populär bland alla typer av hantverkare som behöver en praktisk servicebil. Förra året sålde vi närmare tusen och i år blir det troligen ännu fler, berättar Peter Carlsson. Han är mycket nöjd med mottagandet på marknaden. Men vägen dit blev oväntat en prövning som han har tagit lärdom av. Det fanns en period när jag inte sov särskilt mycket om nätterna. Ydre Skåp har lång erfarenhet av större och mindre skåpbilar. I kontakterna med Bilprovningen fick Peter Carlsson först beskedet att den nya Boxline kunde tas emot för besiktning. Men protester och krav från konkurrenter ändrade förutsättningarna för det nya fordonet. Bilprovningen krävde nu ett intyg med godkännande av produkten från den ursprungliga tillverkaren Peugeot i Frankrike. Men därifrån levereras bilar till Ydre Skåp som inte är helt färdiga, och som därför saknar fabriksgaranti för produkten. För att kunna ge en produktgaranti för den ombyggda bilen behövde Peugeot intyg på skåpbilens vridstyvhet och styrkan, brottsgränser för bestående deformation, i chassiet. Jag kontaktade SP och möttes av stor förståelse för vår situation. Allt gick väldigt snabbt, inom ett par veckor var man igång med testerna, berättar Peter Carlsson. Inga problem för skåpbilen Skåpbilen, med förstärkningar i hytt och chassie, jämfördes i testerna med originalbilens egenskaper. Resultatet visade att skåpbilen var 117 procent starkare än originalet. Därefter överbelastades den med ett ton och testades igen, utan bestående skador. SP:s rapport med testresultaten skickades till 18 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

19 SP är med och testar en nyutvecklad metod för att mäta belastning i bågbroar. Lasten i hängarna mäts genom att sätta dem i självsvängning. Provobjekt är järnvägsbron över Nordre Älv på Bohusbanan. Det första fältprovet är redan avklarat. Halva antalet hängare på bron är uppmätta och analyserade, och resultatet är över förväntan. Det gick snabbare än vi hade väntat, säger Gunnar Kjell på SP:s enhet för bygg och mekanik. Mätningarna visar att alla laster gott och väl är inom gränserna. Metoden som används bygger dels på en teoretisk beräkningsmodell, dels på mätningar på plats. Genom att sätta hängarna i självsvängning går det att räkna fram vilken last de bär upp. Fördelen med metoden är dess snabbhet alternativet är att mäta lasterna i hängarna med trådtöjningsgivare, men då måste först givarna limmas och varje hängare lossas från sin infästning så att mätkanalen kan nollbalanseras. Det vi gjorde på bara några timmar under en natt skulle förmodligen ta flera veckor att göra om man skulle använda metoden med trådtöjningsgivare, säger han. Labratorietest bekräftar modell Beräkningsmodellen är framtagen av SWECO som tillsammans med NCC har fått i uppdrag av Banverket att undersöka om hängarna på bron är jämnt belastade. Mätningen ingår i det vanliga underhållsarbetet. Innan mätningen påbörjades testade SP mätmetoden i laboratorium. En 12 meter lång hängare belastades med upp till 500 kn i en dragprovningsmaskin. Anledningen var att verifiera sambandet mellan egenfrekvenserna och lasten i hängaren. Grundförutsättningen är att egenfrekvensen i hängaren ökar med dragkraften jämför exempelvis med en gitarrsträng. Men man måste också ta hänsyn till hur hängaren är fäst i sina ändar, vilken elasticitet inspänningen har, vilket SWECO:s beräkningsmodell tar fasta på. Eftersom inspänningen påverkar egenfrekvensen mer än dragkraften i hängaren är metoden helt oanvändbar om denna påverkan inte är känd. I och med att vi visste hur stor kraft vi belastade hängaren med kunde vi kontrollera deras beräkningsmodell. Fortsatta mätningar Snart märktes också metodens känslighet. Varje hängare består av två lika långa, parallella plattstål. Mätningarna på den 12 meter långa hängaren i laboratoriet visade att de två stålen svängde med en aning olika egenfrekvenser. En kontrollmätning löste gåtan det skilde cirka 0,4 millimeter på avståndet mellan infästningarna. Med beräkningar gick det att visa att denna längdskillnad motsvaras av den skillnad i egenfrekvenser som mätts upp. Skillnaden i frekvens kunde också märkas på mätningarna på bron. Vi hade lite mer störningar och skräp i de uppmätta tidsförloppen vid mätningen på bron på grund av överhörning mellan hängarna.men med frekvensanalys var det inga problem att noggrant bestämma egenfrekvenserna. Eftersom hängarna hade låg dämpning var det möjligt att mäta svängningsförlopp under lång tid och detta ger en hög upplösning i de framräknade resultaten. Vi gjorde två mätningar på varje hängare och fick en väldigt bra repeterbarhet. Nu ska vi genomföra mätningar på resterande hängare under våren. JÖRGEN TIGER TVÅ OLIKA METODER Syftet med laboratorieförsöken var även att prova olika sätt att sätta hängarna i svängning. Dels spändes plattstålen isär med en kloss som hastigt rycktes loss och dels sattes de i svängning manuellt. Bägge metoderna fungerade och användes också framgångsrikt vid fältförsöket. BRON ÖVER NORDRE ÄLV Längd: 189 meter, 130 meter mellan bågens ändar Högsta höjd över vattenytan: 25 meter Hängare: 36 stycken Seglingsfri höjd: 12 meter Byggår: KONTAKT Gunnar Kjell, SP Bygg och Mekanik FOTO YDRE SKÅP Nytt krav på typgodkännande av bilarna från företaget Ydre Skåp ställde i sin tur krav på avancerade egenskapstester. Vd Peter Carlsson, i mitten tillsammans med två medarbetare, är nöjd med samarbetet med SP. Peugeot i Frankrike, som utfärdade ett fabriksgodkännande för skåpbilen Boxline. Efter fem veckors produktionsuppehåll kunde man köra igång tillverkningen vid Ydre Skåp igen. Jag är imponerad över hur SP ställde upp trots att det ibland krävdes omplanering och övertidsarbete, säger Peter Carlsson. Färdiga testmetoder underlättar Att företagare vänder sig till SP i liknande akuta situationer är inte helt ovanligt. Vid sektionen för Hållfasthet och Konstruktion händer det flera gånger om året. Vi försöker alltid att hjälpa en kund som har fått ett problem. När det inte finns en färdig testmetod för verifiering så kan vi relativt snabbt ta fram en metod som är anpassad efter kundens behov, säger Andreas Anderson, provningsingenjör vid SP:s sektion för Hållfasthet och Konstruktion. Så sent som i mars i år lanserades en ny produkt från Ydre Skåp, med namnet Peugeot Partner Pick Up. Den här gången anlitades SP i god tid för att utföra nödvändiga egenskapstester. Nu har jag provat SP:s tjänster både oplanerat och planerat, och det är bara att lyfta på hatten. Jag hade nog tänkt mig möta en tungrodd statlig verksamhet, men den uppfattningen står jag inte för längre, säger Peter Carlsson. KONTAKT Andreas Andersson, SP Bygg och Mekanik HELENA ULLENIUS SP/PROVNING&FORSKNING #2/06 19

20 Praliner med klös Får det vara en pralin smaksatt med basilika och smultron eller med tabasco? Nu satsar konditorn Emanuel Andrén på att nå Europas finsmakare med sina handgjorda, exklusiva chokladpraliner. Vinnova stöttar med Forska & Väx-medel. KONTAKT Tommy Höglund, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Emanuel Andréns hemmaplan är Lilla Edet, en liten ort några mil norr om Göteborg. I familjens anrika konditori det grundades av hans farmors farfar 1868 skapar han praliner som till och med nått finsmakare i Indien och Tyskland. NK i Göteborg är än så länge den största säljkanalen. Emanuel berättar att hemligheten bakom de små godsakerna är hög och jämn kvalitet och inte minst kombinationen av design och smak. En del praliner är lite karaktärslösa. Jag tycker att en hallonpralin ska smaka just som ett färskt hallon. Det ska finnas en tydlig koppling mellan utseendet och smaken. Jag tycker också det är viktigt att sälja en totalupplevelse där historiken kring familjens konditori finns med. Av samma skäl har jag valt att bygga varumärket med mitt eget namn som grund, säger Emanuel Andrén. Ett av få i livsmedelsbranschen Emanuel Andrén Chocolate Taste and Design är ett litet företag och det finns många stötestenar på vägen mot framgång. Hur ska chokladpralinerna förpackas, distribueras och marknadsföras? Hur ser marknaden ut? Hur bör företaget bäst positioneras? Det är några exempel på frågor som måste få ett svar innan företaget kan expandera. Här kommer stöttningen från Vinnova väl till pass. Som ett av få i livsmedelsbranschen fick Emanuels företag pengar från Forska & Väx-programmet. En STIN-analys, som Tommy Höglund på SP:s dotterbolag SIK (Institutet för Livsmedel och Bio- teknik) ska genomföra i samarbete med ALMI i Jönköping, blir en av de första åtgärderna för att sätta fart på affärerna. STIN innebär att man först gör en nulägesanalys. Därefter jämför man resultatet med den position företaget vill ha om fem år. Utifrån detta kan man avgöra vilka resurser och vilken kompetens som bör tillföras, berättar Tommy Höglund. Siktar högt i världsmästarskap Emanuel själv har siktet högt inställt. Visionen är att hans företag är en aktör på den internationella marknaden om 20 SP/PROVNING&FORSKNING #2/06

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Tekniska åtgärder mot anlagd brand Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola:

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Margaret Simonson McNamee Teknisk projektledare Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand SP-koncernen

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandforskning i Sverige Anlagd brand Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandteknik och riskhantering Forskning inom: Brandskydd Riskhantering Sårbarhetsanalyser Krishantering www.brand.lth.se

Läs mer

Vad vore offentlig sektor utan företagen?

Vad vore offentlig sektor utan företagen? Vad vore offentlig sektor utan företagen? OFFENTLIG PRIVAT Tryckeri AB Orion, Täby, 2010 FOTO: MARTINA THALWITZER, ARVIKA KOMMUNS BILDARKIV: GUNNAR ÖDVALL, SCANPIX: CLAUS GERTSEN/BENGT OLOF OLSSON, MATTON,

Läs mer

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR Varför miljöanpassade oljor? Introduktion En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor SP-listan Vätskors kompatibilitet med olika

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik Framtidens avfallsbränslen Inge Johansson SP Energiteknik OM SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 10 Anställda 1300 Omsättning 1 335 MSEK Kunder Fler än 10 000 FORSKNING OCH VETENSKAP Forskarutbildade

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

2. Uppdelning av arbetsorder

2. Uppdelning av arbetsorder 1. Ordermottagande Efter mottagande av beställning skrivs en arbetsorder. Originalet lämnas till arbetsledare för utförande och en kopia sorteras in utförande pärm på kontoret. 2. Uppdelning av arbetsorder

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vi är specialisterna på betong

Vi är specialisterna på betong Vi är specialisterna på betong Vi började med en fabrik i Sverige 1955 Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade företagets första betongfabrik i Karlstad. Martin

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

www.akzonobel-wood.com

www.akzonobel-wood.com www.akzonobel-wood.com Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Malmö 2 AKZO NOBEL AKZO NOBEL är en internationell koncern som är aktiv i mer än 75 länder och har ungefär 68 000 anställda. Koncernens huvudkontor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder

Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder Åke Fors Brandforsk 2008-06-10 & 06-19 Anlagd brand ett stort samhällsproblem Anlagda bränder kostar samhället

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10 Utgåva 1:1 2015-05-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Öjersjö 5:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING Ett preliminärt förslag utvecklat av: Zoltan Kiss arkitekt SAR/MSA I samarbete

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Åke Mård presenterar bakgrund och varför vi behöver en ny byggteknik. Koljern -tekniken. 2012-04-02 Gammal och ny mineralull Gammal och ny cellplast

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Tid Program 09.00 Välkommen Viktiga händelser under året. Brukarnas beteende i fokus. Förnya med bevarad karaktär. 10.40 Paus Så fungerar klimatskalen. Puts på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB Med gröna ögon Kort om 3 Vision Sverige AB 3 Vision Sverige AB är en nystartad svensk verksamhet och systerföretag till 3 Vision i Norge AS som är etablerat sedan tidgare. Företagens grundare är Jarle

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer