Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum (22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret Sekreterare Anna-Carin Filipsson Paragrafer Ordförande Christer Lindström Justerande Stig Rönnbäck Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Teknik- och Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik & Gatukontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(22) Beslutande Övriga deltagare Christer Lindström, ordförande (s) Lena Vikberg, vice ordförande (s) Stig Rönnbäck, (s) Lennart Holm, (v) Karl-Erik Jonsson (m) Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Åsa Öberg, Teknik & Gatukontoret Alice Nordin, Fastighets- och servicekontoret Lotta Johansson, Fastighets- och servicekontoret Mats Åström, Fastighets- och servicekontoret Stefan Bengtsson, Fastighets- och servicekontoret Maria Stoltz, Fastighets- och servicekontoret Lars Holmberg, Fastighets- och servicekontoret Kerstin Albertsson-Bränn, Fastighets- och servicekontoret Anna-Carin Filipsson, sekreterare

3 3(22) Innehållsförteckning Sid 108 Informationsärenden Avtal mellan Teknik- och servicenämnden och resultatenhet Städ Ridanläggning i Piteå Höjning av måltidsavgifter för Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda energipriser Översyn av Fastighets- och servicekontorets organisation Samordnad lokalresursförsörjning Energitjänster och energideklarationer Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda livsmedelspriser...20

4 4(22) 108 Informationsärenden Dnr 08TEK17 Ärendebeskrivning Jan Ställ och Kerstin Albertsson-Bränn informerar om förvaltningens åtgärder angående revisionens rapport avseende granskning av energiplaneringen, bilaga 08TEK daterad

5 5(22) 109 Avtal mellan Teknik- och servicenämnden och resultatenhet Städ Dnr 08TEK113 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att godkänna upprättat avtal med tillhörande affärsplan mellan Teknik- och Servicenämnden och resultatansvarsenhet Städ enligt beslutsunderlag bilaga 08TEK daterad att uppdra till Teknik- och ordförande att underteckna avtalet. Ärendebeskrivning Bakgrund Städenhetens verksamhetsområde omfattar all slags städning och golvvård i de flesta lokaler där kommunal verksamhet bedrivs, t ex skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek och kontorslokaler. Vi är även rådgivare och problemlösare inom vårt kompetensområde. All städpersonal inom städenheten har genomgått SRY:s utbildning och erhållit yrkesbevis som professionella städare. Våra kunder består av kommunens interna förvaltningar samt externa kunder, som bedriver verksamhet i kommunägda lokaler eller lokaler ägda av kommunala bolag. Städenheten har under flera år haft en stigande sjukfrånvaro med långvariga sjukskrivningar, tidsbegränsade eller permanenta sjukersättningar, helt eller partiellt. Detta har förutom stort psykiskt och fysiskt lidande även medfört ekonomiska konsekvenser för den sjuke, arbetsgivaren och för samhället i stort. Många hälsobefrämjande åtgärder har vidtagits genom åren både vad gäller den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Olika utbildnings insatser har genomförts och ergonomiskt riktiga städredskap, maskiner och övriga hjälpmedel har införskaffats. Trots en halvering är sjukfrånvaron fortfarande hög. En person kan förlora ungefär tio arbetsår genom att välja ett slitsamt yrke. Detta visar en rapport från Arbetslivsinstitutet. Det är dramatiska skillnader mellan olika yrkesgrupper, städare tillhör de mest utsatta. För de allra flesta är den formella pensionsåldern 65 år. Men för städarna ser verkligheten annorlunda ut, nästan ingen orkar arbeta kvar inom yrket fram till 65 år. Det är därför dags att lyfta blicken och titta framåt för att finna nya lösningar för ett hälsosammare städyrke.

6 6(22) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Erbjuda städtjänster, rådgivning och problemlösning till kommunens interna förvaltningar och till externa kunder som bedriver verksamhet i kommunens lokaler. Att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. För oss är det självklart att ekonomi, miljö och socialt ansvar hänger ihop, och tillsammans skapar förutsättningar för hållbar utveckling och lönsamhet. Oavsett hur behoven av utveckling och förbättring uppstår så skall detta arbete bedrivas underifrån. Ekonomi Vi strävar efter en tydlig ekonomi som är enkel och förståelig och som underlättar arbetet med planering, uppföljning och information. Personal Vi strävar efter att göra Städenheten till en arbetsplats som det är lätt att rekrytera till. Att arbeta med arbetsmiljö och effektivitets förbättringar, avseende delaktighet, kvalitet, teknik och metoder. Vi strävar efter att städarna ska kunna arbeta fram till ålderspension med bibehållen hälsa. Vi strävar efter att skapa delaktighet och tillvarata kompetens genom bildandet av personalråd som arbetar med specifika frågor/projekt inom verksamheten.

7 7(22) 110 Ridanläggning i Piteå Dnr 08TEK165 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen att oaktat vilket alternativ som väljs, besluta att placering för ridanläggning i Piteå ska vara på Grisberget enligt ärendebeskrivning och beslutsunderlag nedan. Yrkanden Lena Vikberg yrkar på placering för ridanläggning enligt Pitholmsalternativet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att et antar förvaltningens förslag. Reservationer Lena Vikberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Fastighets- och Servicekontoret tillsammans med Kultur & Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda en placering på Grisberget, Grans och SLU i Öjebyn och jämföra det med Pitholmsalternativet. Fastighets- och Servicekontorets utredning visar på Då osäkerheten kring framtida förutsättningar för alternativen Grans och SLU i Öjebyn är alldeles för stor och bedöms inte vara tillräckligt tydlig innan utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige. Att avvakta de exakta förutsättningarna för alternativet SLU med någon form av samverkan med Grans skulle försena utredningen betydligt. Kvar att studera har då varit Pitholm och Grisberget Generellt kan vi säga att Pitholmsalternativet blir mkr dyrare än Grisberget. Detta beroende på att det redan finns en befintlig ridanläggning som nyttjas till vissa delar. Det finns även befintliga ridslingor som klarar de framtida behoven Verksamheten volym bereds och beslutas av Kultur & Fritidsnämnden Att Piteå Kommun köper anläggningen av Piteå Ridklubb samt svarar för löpande och periodiskt fastighetsunderhåll, samt re- och nyinvesteringar. Piteå Ridklubb hyr anläggningen av Piteå Kommun och svarar för egna driftskostnader. Krav bör ställas på Piteå Ridklubb att tillsammans med Grans söka verksamhetsformer som utvecklar båda verksamheterna samt säkerställer Grans som attraktiv utbildningsplats

8 8(22) Då det gäller uppvärmning av både Pitholm och Grisbergsalternativet är fjärrvärme det bästa alternativet ur ett klimat- och driftsperspektiv. Om Pitholmsalternativet väljs så innebär det att Grisberget blir tomt utan verksamhet. Det finns då två alternativ, att riva anläggningen (1,5 Mkr) alternativt anpassa anläggningen för en annan verksamhet. För Pitholmsalternativet tillkommer kostnader för infrastruktur så som VA och gator, vägar, i Grisbergsalternativet finns redan denna infrastruktur. Ridklubben har behov att expandera, detta är möjligt både på Grisberget och i Pitholm. När det gäller kommunikationer är Grisbergsalternativet bättre med sitt centrala läge. Ridklubben förordar Grisbergsalternativet. Bedömning av åtgärdens eventuella inverkan på kommunens strategiska områden. Barn och unga vår framtid Personal Livsmiljö Demokrati och öppenhet Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Vi överlåter åt Kultur&Fritidsnämden att bedöma dessa områden. Ekonomi Enligt bifogade kalkyler är Grisberget det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet i alla alternativ. Beslutsunderlag Kostnadsjämförelse Ridanläggning på Grisberget och Pitholm Bilaga 08TEK165-2 Driftkostnadskalkyler ridanläggning Pitholm och Grisberget Bilaga 08TEK165-5, 6 Långsiktig utveckling Piteå Ridklubb. Bilaga 08TEK165-3 Samtliga daterade

9 9(22) 111 Höjning av måltidsavgifter för 2009 Dnr 08TEK195 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att förändra avgifter enligt bilaga 08TEK195-3 daterad Yrkanden Christer Lindström yrkar på 90 % kostnadstäckning för särskilt boende. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Lena Vikberg yrkar på 100 % kostnadstäckning även för särskilt boende, i övrigt bifall till förvaltningens förslag. Karl-Erik Jonsson, bifall till Lena Vikbergs förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att et antar ordförandens förslag. Reservationer Lena Vikberg och Karl-Erik Jonsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning BAKGRUND I verksamhetsplanen uppmanas förvaltningar att se över sina taxor/avgifter årligen. Krav finns från personalenheten att eventuellt nytt personalkupong pris ska gälla från 1 januari, senaste prisändring skedde Äldreomsorgen har önskemål att nytt pris ska gälla från mars, för att underlätta avgiftsförändringar inom äldreomsorgen. SYFTE Att ta fram en användbar modell till framräknande av olika avgifter dvs hemtjänst, måltidsabonnemang, pedagogiska måltider inom äldreomsorg, personalkuponger mm. MÅL Utveckla en modell för att beräkna måltidspriser, med årlig uppräkning och där självkostnadsprincipen gäller. DELMÅL * Kunna användas i nyckeltalstyrning * Rättvisande fördelning av kostnad per typ av måltid

10 10(22) FÖRVÄNTADE EFFEKTER Att använda en modell vid förändringar av avgiften kommande år samt utvärdera avgiften föregående år. AVGRÄNSNINGAR Kostnaderna avser endast Fastighets- och servicekontorets kostnader. Priset för personalkuponger beslutas av personalutskottet, inte av Teknik- servicenämnden. METODIK Indextal: Indexportion Ska användas för att jämföra resursåtgång mellan enheter som har olika typer av produktion. Måltiden lunch för elev i åk 4-6 har indexvärde 1 och alla andra måltider förhåller sig till denna när indexvärde tilldelas. Indextal: Frukost förskola 0,342 indextal Frukost vuxna 0,658 indextal Lunch förskola 1,000 indextal Lunch vuxna 1,330 indextal Mellanmål förskola 0,165 indextal Mellanmål vuxna 0,247 indextal Dagsportion ÄO 2,950 indextal (3 mål + mellanmål) Dagsportioner ÄO 2,850 indextal (3 mål) Förutsättning är självkostnad * Metod är att fördela löner, livsmedel, övriga kostnader, transporter, administration och lokalhyra per typ av måltid. Tidsperioden omfattar föregående, innevarande år samt tre år framåt. Internkontroll: För att säkerställa god internkontroll och undvika förmånsbeskattning bör alla kommunanställda uppvisa matkupong. Rätten att äta på olika villkor ska inte bedömas av måltidspersonalen. Därför bör även personalkuponger för pedagogiska måltider införas. Förändrade budget ramar * Prisökning och löneökning beaktas. * Ramneddragningar/utökningar beaktas. Statistik för typ av måltider Bokförd intäkt från socialtjänstens kunder år 2007 för typ av måltid dividerat med priset på typ av måltid resulterar i antal portioner och procentuellt fördelat på typ av måltid. Statistiken baseras på antal serverade portioner inom Barn och Utbildning. Antal portioner gånger indextal per typ av måltid ger indexportioner. Fortsättningsvis används totalt budgeterade kostnader fördelat på totala indextalet.

11 11(22) TIDPLAN Underlag lämnas till Soc/Personalenheten senast Personal: Krav finns att nytt pris ska gälla från Socialtjänsten avgifter börjar gälla från 27 november 1 januari 1 Mars Beredning TS AU TS Kommunalrådsberedning KSAU KS KF 20 nov 27 nov 11 dec 12 jan 19 jan 26 jan 9 feb KVALITETSSÄKRING Information om modell delges Socialtjänsten/hemtjänst och personalenheten. Känslighetsanalys: Minskar antalet platser med 50 dagsportioner inom särskilt boende antar vi att ökningen blir lika stor inom ordinärtboende, intäkts minskning blir 50%, eller ca tkr. UPPDRAGSORGANISATION Beställare: Jan Ställ Styrgrupp: Maria Stoltz Jeanette Lundkvist Jan Ställ Alice Nordin Uppdragsledare: Lotta Johansson Arbetsgrupp: Lotta Johansson Alice Nordin Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Personal Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. Livsmiljö De flesta pensionärer och personal kommer att betala prisökning förutom den grupp av pensionärer med låg pension. Ekonomi: Förslagna avgifter medför intäktsökning på Tkr jämfört med budget 2008.

12 12(22) 112 Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda energipriser Dnr 08TEK196 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att upprätta en buffert på underhållet om 5 Mkr i början av året, utifrån månadsvis uppföljning och rationaliseringsåtgärder avgörs kontinuerligt om bufferten kan minska. att vidta följande rationaliseringsåtgärder åtgärder Släck utomhusbelysning på skolor och förskolor mellan (25 MWh) Temperatursänkning under kvällar och helger i lokaler i fler lokaler än idag. (390 MWh) Stänga ström till mv-platser kvällar och helger på skolor och samlingslokaler (100 MWh) Styrning ändrade tider av bastuaggregat. (160 MWh) att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder. Ärendebeskrivning Inför VEP juni 08 var prognosen för höjda elpriser 13,3 % 2,4 Mkr och 1,3 % 170 Tkr för fjärrvärme. Beslut fattades i juni om kompensation för då kända prishöjningar på el och fjärrvärme totalt Mkr. Under 2008 fastställs elpriset av PiteEnergi den 1/ utifrån medelvärde och prognoserna har sett ut på följande sätt ,3 % Äskat 2,399 Mkr fjv 172 kr ,1 % ,8 % ,2 % ,5 % 4,419 Mkr fjärrvärme 562 Tkr (Slutligt elpris för öre, ,3 öre) Slutsats det saknas = 2,4 Mkr i ramen för energikostnader och det råder fortfarande en osäkerhet kring kostnadsökningar då det gäller fasta kostnader under Utifrån Vattenfalls höjningar gissar vi på en kostnadsökning som uppgår till 350 Tkr. Totalt innebär det att vi saknar 3 Mkr i våra ramar för energikostnader Detta motsvarar en besparing på 8 %. På lång sikt är detta inget problem om vi kan fokusera på projekt (energitjänster) och åtgärder som sänker vår energiförbrukning. Däremot uppstår ett problem att få ekonomin i balans under 2009.

13 13(22) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Invändigt underhåll kommer inte att prioriteras vilket kan påverka trivsel i lokalerna. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Att skjuta fram denna volym underhållsåtgärder kommer att påverka sysselsättningen för interna och externa aktörer. Ekonomi Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och skador.

14 14(22) 113 Översyn av Fastighets- och servicekontorets organisation Dnr 08TEK197 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att Teknik- och servicenämnden beslutar att omorganisera Fastighets- och Servicekontoret till en linjeorganisation med avdelningarna Stöd, Mark och Skog, Måltidsservice, Lokaler och Bostäder och Produktion samt resultatansvarsenheten Städ enligt beslutsunderlag bilaga 08TEK197-1 daterad att förvaltningschefen får i uppdrag att bemanna organisationen samt utreda vidare hur funktioner och resurser ska fördelas och samordnas mellan avdelningarna Lokaler och Bostäder och Produktion. Ärendebeskrivning Bakgrund En organisationsuppföljning har genomförts där medarbetare, nämndsledamöter och kunder från BUN, SOC och Kultur & Fritid gett sin syn på Fastighets- och Servicekontorets organisation, leveranser och tjänstekvalitet. I denna uppföljning framkom synpunkter avseende delaktighet i beslut, hur man bidrar till helheten, att vi inte arbetar optimalt, återkoppling och otydlighet i vem som beslutar vad, vad som ska prioriteras samt vilken ambitionsnivå som gäller. Med anledning av dessa synpunkter beslutades att en översyn av organisationsstrukturen skulle ske enligt uppdragsbeskrivning bilaga 08TEK Målet med översynen är att till Teknik- och servicenämnden lämna ett förslag till beslut avseende en förbättrad organisatisstruktur. Vid verksamhetsutveckling finns det tre strategiska områden att beakta Organisationsstruktur, hur samverkan ska utvecklas samt hur styrning ledning ska fungera. Detta uppdrag har begränsats till att se på strukturen, styrdokumentet styrning ledning enligt bilaga 08TEK197-2 har legat till grund för förslaget. Arbetet har bedrivits enligt följande: Uppdragsbeskrivning för utredning avseende fastighets- och servicekontorets framtida organisationsstruktur har processats i ledningsgruppen och godkänts av Teknik- och Servicenämndens ordförande. Strategidagar med ledningsgrupp. Intervjuer med referensgrupper från samtliga verksamhetsområden i förvaltningen där samtal fördes om plus och minus med nuvarande organisation samt tankar och förslag på förbättringar. Referensgrupperna träffades, och lämnade in förslag på förbättringar

15 15(22) Arbetsgruppen utarbetade ett första förslag på organisationsstruktur som sedan redovisas för referensgrupper, bollplanksgrupp (förvaltningens nuvarande ledningsgrupp) och samverkansgruppen. De fackliga organisationerna lämnade förslag på justeringar samt frågeställningar gällande förtydliganden av föreslagen organisationsstruktur. Arbetsgruppen analyserade inkomna synpunkter och reviderade vissa delar av förslaget samt förtydligar tankegångar utifrån önskemål från referensgrupper och fackliga organisationer. Genomgång/diskussion kring slutligt förslag med bollplanksgruppen (förvaltningens nuvarande ledningsgrupp) Beslutsunderlag Bilaga 08TEK197-1: Förslag till ny organisationsstruktur Bilaga 08TEK197-3: Uppdragsbeskrivning Bilaga 08TEK197-2: Styrdokumentet styrning ledning Samtliga daterade Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Organisering i avdelningar med tydliga uppdrag ökar förutsättningarna för en väl fungerande målstyrning. Ett arbetssätt där målformuleringar utifrån de strategiska områdena omsätts i handlingsplaner som sedan följs upp och resultat utvärderas. Ekonomi Men en tydlig struktur där avdelningar med tydligt definierade uppdrag och avdelningschefer med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal skapas förutsättningar för att förbättra styrning ledning av förvaltningen. Personal Med en tydligare organisationsstruktur, med ledare närmare verksamheterna samt en förstärkning med en personalutvecklare skapar vi förutsättningar för ett fokuserat arbete med strategier, handlingsplaner och metoder för kompetensutveckling av befintlig personal och ledare samt framtida kompetensförsörjning.

16 16(22) 114 Samordnad lokalresursförsörjning Dnr 08TEK206 Beslut Arbetsutskottets föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen: att Fastighets och Servicekontoret tar ansvar för lokalresursplanering enligt arbetsmodell i ärendebeskrivningen nedan. att utse en representant med ett kommunledningsperspektiv. att uppdra till förvaltningarna att utse en representant till planeringsgruppen. att uppdra till Fastighets- och servicekontoret att ta fram strategier, ekonomiska konsekvenser och beslutsvägar i samverkan med förvaltningarna samt beskriva hur återkoppling skall ske till Teknik- och servicenämnden. att lokalresursplanen inklusive lokalbank skall ligga som underlag till VEP. Ärendebeskrivning Uppdrag från VEP Kommunens fastighetsbestånd utgör en stor del av kommunens totala ekonomiska utrymme. En rationell drift och underhållsplanering är en viktig del av en effektiv fastighetsförvaltning. Ytterligare en mycket viktig parameter handlar om att ha en strategi och organisation för hur lokalförsörjningen för bedrivande av verksamhet ska se ut. Nybyggnationer, förvärv av fastigheter, extern förhyrning, förhyrning inom den kommunala sfären, tillfälliga moduler, rivning, försäljning etc är några exempel på lösningar. Detta blir extra viktigt i perioder av demografiska förändringar, ändrad efterfrågan på kommunal service etc. Piteå Kommun är inne i en fas av sådana förändringar inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Till detta kommer att stadshuset är fullt och många förvaltningar upplever behov av att tillskapa mer kontorsrum. Sammantaget kan konstateras att behov finns av tydligare samordning inom fastighetsområdet. Fastighets- och servicekontoret får därför i uppdrag att senast till december månad redovisa hur en långsiktig samordning ska se ut och hur detta ska organiseras. Redovisning görs till kommunstyrelsen. Arbetsmodell I syfte att främja arbetet med långsiktig strategisk lokalförsörjning tog Kommunförbundet tillsammans med de övriga aktörerna i UFOS (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) för några år sedan fram en arbetsmodell för lokalresursplanering (LRP).

17 17(22) Målet med lokalresursplanering är att nå balans mellan verksamheternas behov av och tillgången på lokaler. Det gäller att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för verksamheten till lägsta möjliga kostnad. I praktiken innebär detta att lokalerna skall vara utformade och utrustade så att de passar verksamheten, finnas tillgängliga på rätt plats, i rätt tid och i rätt omfattning, ligga på rätt kostnads- och kvalitetsnivå samt utnyttjas effektivt. I korta drag kan denna modell beskrivas i tre steg: 1. Lokalrevision Revisionen innebär insamling av uppgifter, prognoser, analys och möjligheter av effektivisering, redovisning av lokalrevision 2. Samplanering Här utreds behov av lokalresurser, fördelning av lokalresurser, sambruk samt förändringar i beståndet. Slutligen upprättas en lokalresursplan som ligger till grund för den framtida lokalplaneringen 3. Lokalplanering Nu är vi nere på objektsnivå och steget innefattar verksamhetsbeskrivning, aktivitetsanalys, lokalprogram, lokalinventering samt principlayout. Organisation Hela arbetet bör drivas av en särskild LRP-grupp där ansvariga för fastighetsverksamheten, kärnverksamheten samt kommunledning ingår Planeringsgrupp Lokalresursplanerare FK, företrädare för kommunledning, BUN, SOC, NAV, KoF och FSK Livsmiljö Minskad yta innebär att kommunens klimatpåverkan minskar. Ekonomi Minskade lokalkostnader i förhållande till kommunens totalkostnad genom ett kontinuerligt planeringsarbete med lokalförsörjning, samma verksamhet på en mindre yta. Genom en samordnad planering utifrån verksamheternas kort- och långsiktigabehov säkerställer vi att kommunen inte har stora överytor i framtiden.

18 18(22) 115 Energitjänster och energideklarationer Dnr 08TEK207 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att starta ett energitjänsteprojekt i enlighet med upprättad projektbeskrivning. att genomföra en upphandling av energitjänsteleverantör att i bokslut 2008 begära anslagsöverföring på 1,1 mkr av överskottet från försäljning av fastigheter till energitjänsteprojeket. att redan avsatta resurser ( 1 Mkr 2009, 2 Mkr 2010) till energideklarationer används till att driva energitjänsteprojektet. att utreda vidare hur investeringsresurser kan tillskapas för genomförande 2010 och 2011 att delge Kommunstyrelsen beslutet Ärendebeskrivning Energitjänster är en samverkansmodell för genomförande av besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader. Modellerna baseras på att ett energitjänsteföretag analyserar byggnadernas tekniska och driftmässiga status avseende åtgärdsbehov och besparingsmöjligheter. Resultaten sammanställs till ett garanterat lönsamt effektiviserings- och moderniseringsprojekt. Samverkansprojektets syfte är att uppnå en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger positiva effekter på hälsa, inomhusmiljö, miljö och klimat. Mål Minskad energiförbrukning med 20 % ca 10 Mkr/år Bättre inomhusmiljö i lokalerna Energideklarationer genomförda hösten 2009 Minskat klimatpåverkan med minskade koldioxid utsläpp Utveckling av den egna organisationen Leverantören av energitjänster lämnar en besparings och komfortgaranti under hela återbetalningstiden för att säkerställa att investeringen kan återbetalas. Vår egen drift och skötselorganisation utför de överenskomna service- och driftsarbeten som definieras i en gränsdragningslista med aktiviteter. Projektmodellens olika faser

19 19(22) Fas 1 Förberedelser Fas 2 Förstudie: En bedömning av projektets besparingspotential och möjlig investering. Fas 3 Upphandling av energitjänsteleverantör Fas 4 Projektutveckling: Detaljerad genomgång av byggnader samt förslag till åtgärder. Fas 5 Genomförande: Här genomförs överenskomna investeringsåtgärder Fas 6 Uppföljning: Ingånget avtal med energitjänsteleverantören följs upp. Kostnader under projektet Projektledning 800 Tkr 400 Tkr Konsultstöd 400 Tkr Utredningskostnader Tkr 100 Tkr Serviceavgift Summa 150 Tkr 500 Tkr Budget Energideklarationer Tkr Tkr Tkr avtalsperioden 300 Tkr/år Under kommer en investering på kr/m² ( Mkr), fas 4 kommer att visa på investeringsbehovet utifrån fastlagda krav på återbetalningstid mm. Barn och unga vår framtid Folkhälsoprogrammets delmål om att antalet ungdomar som upplever sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont ska ha minskat med 25 %, förbättring av inomhusklimatet bidrar till att uppnå detta mål. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Energitjänsteföretaget kommer att knyta lokala entreprenörer och konsulter till projektet, kan skapa arbetstillfällen för lokala företag i branchen speciellt viktigt under en lågkonjuktur. Livsmiljö Projektets resultat kan ses som ett verktyg för att uppnå de globala, nationella och regionala klimatmålen som finns uppsatta. Styrgruppen för uthållig kommun anser att projekt ligger väl i linje med detta arbete och ställer sig bakom projektet. Ekonomi Fastighets kostnaden i förhållande till kommunens totala kostnader minskar genom en stor satsning på energibesparande investeringar och en effektivare förvaltningsorganisation. Personal Öka kompetens inom egen organisation. Samt krav från projektet på tydlighet i organisation, naturligtvis anpassad till Fastighets o servicekontorets sätt att arbeta ex driftsstrategi, arbetsbeskrivningar, ansvar och befogenheter för olika roller. Beslutsunderlag Projektbeskrivning bilaga 08TEK207-2 daterad

20 20(22) 116 Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda livsmedelspriser Dnr 08TEK196 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att genomföra neddragningar enligt följande: Besparingar icke kärnverksamhet Besparing Strömbackas personalmatsal flyttas till elevmatsalen 1 st 100 % tjänst Annan driftansvarig av Café Zenith ej under Fastighets- och Service kontoret Matersättning vid prao utgår ej till elever (prao-elev hänvisas alltid till närmaste skolmatsal) Besparing/år kr Besparingar livsmedel 1 vegetarisk rätt / vecka Grötservering varannan vecka Soppa varannan vecka Helt kött 1 gång / termin Potatisgratäng 1gång / termin Besparing/år Total besparing/år

21 21(22) Ärendebeskrivning Kostchef Maria Stoltz, presenterar förslag på neddragningar inom Måltidsservice enligt följande: Besparingar icke kärnverksamhet Besparing Strömbackas personalmatsal flyttas till elevmatsalen 1 st 100 % tjänst Annan driftansvarig av Café Zenith ej under fastighets- och service kontoret Matersättning vid prao utgår ej till elever (prao-elev hänvisas alltid till närmsta skolmatsal) Total besparing/år: kr Konsekvenser Personalen hänvisas till Strömbackas elevmatsal, närliggande kommunala matsalar eller privata restauranger Strömbackas elevcafé får drivas på liknande sätt som övriga skolors elevcaféer/ uppehållsrum eller upphandlas och drivas i privat regi. Besparingar livsmedel 1 vegetarisk rätt/vecka Grötservering varannan vecka Adventsbuffé byts mot risgrynsgröt Kikärtsgryta byts mot kycklinggryta Helt kött byts mot köttfärssås/låda Potatisgratäng byts mot potatis Soppa varannan vecka Hamburgare utesluts Paltfläsk utesluts All pasta byts mot potatis Alternativ vegetarisk rätt utesluts Mjölk som dryck utesluts

22 22(22) Konsekvenser Alternativ vegetarisk rätt utesluts En meny med alternativrätt skapar alternativ som ger möjlighet att locka fler elever till skolmatsalen. 1 vegetarisk rätt i veckan Klimatsmart. Som enskild rätt kan proteinnivån bli för låg. Låg acceptans hos våra yngre och äldre gäster. Grötservering varannan vecka Gröt som lunch har svårt att uppfylla näringsrekommendationerna. Därför rekommenderas sådan lunch inte vara ett stående alternativ utan serveras enbart vid enstaka tillfällen Mjölk som dryck utesluts Rekommendationerna anger lättmjölk eller vatten som dryck. All pasta bytes till potatis Servering av pasta rekommenderas till ca 1 servering/vecka. Adventsbuffé bytes till risgrynsgröt Inga konsekvenser med tanke på rekommendationerna men kan anses vara en tradition. Tidigare fanns även påskbuffé. Kycklinggryta bytes till kikärtsgryta Klimatsmart byte. Kyckling anses dock vara en av våra klimatsmartaste animaliska råvaror. Helt kött bytes till köttfärssås/låda Inga rekommendationer angående helt kött. Variationen i menyn minskar dock. Potatisgratäng bytes till potatis Inga rekommendationer angående potatisgratäng. Variationen i menyn minskar dock. Soppa varannan vecka Helt enligt rekommendationerna. Hamburgare utesluts Inga rekommendationer angående hamburgare. Variationen i menyn minskar dock. Paltfläsk utesluts Vissa svårigheter angående proteinhalten som enskild rätt. Näringsvärdena skall dock ses över en hel vecka. Kommentarer Matersättning vid PRAO/praktik utgår till elever som inte kunnat äta vid närmsta skolmatsal. Skall idag godkännas av ansvarig SYO-konsulent. Matersättning vid prao/praktik utgår till Strömbackas elever Lunchen till gymnasieelever är inte lagstadgad. Matersättning vid prao/praktik till grundskolelever Utbetalas mot kvitto som verifierar att elev ej kunnat äta vid närmaste skolmatsal utan ätit på restaurang.

PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp

PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp Sammanställt av s ledningsgrupp Piteå Kommun,, AFFÄRSPLAN FÖR RESULTATENHETEN STÄD 2012-2014 - 1 - Ä Sammanställt av s ledningsgrupp Innehåll 1 INTRODUKTION... 3 2 STÄDVERKSAMHETEN IDAG... 4 2.1 VERKSAMHET...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 12 Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer