Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum (22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret Sekreterare Anna-Carin Filipsson Paragrafer Ordförande Christer Lindström Justerande Stig Rönnbäck Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Teknik- och Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik & Gatukontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(22) Beslutande Övriga deltagare Christer Lindström, ordförande (s) Lena Vikberg, vice ordförande (s) Stig Rönnbäck, (s) Lennart Holm, (v) Karl-Erik Jonsson (m) Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Åsa Öberg, Teknik & Gatukontoret Alice Nordin, Fastighets- och servicekontoret Lotta Johansson, Fastighets- och servicekontoret Mats Åström, Fastighets- och servicekontoret Stefan Bengtsson, Fastighets- och servicekontoret Maria Stoltz, Fastighets- och servicekontoret Lars Holmberg, Fastighets- och servicekontoret Kerstin Albertsson-Bränn, Fastighets- och servicekontoret Anna-Carin Filipsson, sekreterare

3 3(22) Innehållsförteckning Sid 108 Informationsärenden Avtal mellan Teknik- och servicenämnden och resultatenhet Städ Ridanläggning i Piteå Höjning av måltidsavgifter för Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda energipriser Översyn av Fastighets- och servicekontorets organisation Samordnad lokalresursförsörjning Energitjänster och energideklarationer Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda livsmedelspriser...20

4 4(22) 108 Informationsärenden Dnr 08TEK17 Ärendebeskrivning Jan Ställ och Kerstin Albertsson-Bränn informerar om förvaltningens åtgärder angående revisionens rapport avseende granskning av energiplaneringen, bilaga 08TEK daterad

5 5(22) 109 Avtal mellan Teknik- och servicenämnden och resultatenhet Städ Dnr 08TEK113 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att godkänna upprättat avtal med tillhörande affärsplan mellan Teknik- och Servicenämnden och resultatansvarsenhet Städ enligt beslutsunderlag bilaga 08TEK daterad att uppdra till Teknik- och ordförande att underteckna avtalet. Ärendebeskrivning Bakgrund Städenhetens verksamhetsområde omfattar all slags städning och golvvård i de flesta lokaler där kommunal verksamhet bedrivs, t ex skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek och kontorslokaler. Vi är även rådgivare och problemlösare inom vårt kompetensområde. All städpersonal inom städenheten har genomgått SRY:s utbildning och erhållit yrkesbevis som professionella städare. Våra kunder består av kommunens interna förvaltningar samt externa kunder, som bedriver verksamhet i kommunägda lokaler eller lokaler ägda av kommunala bolag. Städenheten har under flera år haft en stigande sjukfrånvaro med långvariga sjukskrivningar, tidsbegränsade eller permanenta sjukersättningar, helt eller partiellt. Detta har förutom stort psykiskt och fysiskt lidande även medfört ekonomiska konsekvenser för den sjuke, arbetsgivaren och för samhället i stort. Många hälsobefrämjande åtgärder har vidtagits genom åren både vad gäller den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Olika utbildnings insatser har genomförts och ergonomiskt riktiga städredskap, maskiner och övriga hjälpmedel har införskaffats. Trots en halvering är sjukfrånvaron fortfarande hög. En person kan förlora ungefär tio arbetsår genom att välja ett slitsamt yrke. Detta visar en rapport från Arbetslivsinstitutet. Det är dramatiska skillnader mellan olika yrkesgrupper, städare tillhör de mest utsatta. För de allra flesta är den formella pensionsåldern 65 år. Men för städarna ser verkligheten annorlunda ut, nästan ingen orkar arbeta kvar inom yrket fram till 65 år. Det är därför dags att lyfta blicken och titta framåt för att finna nya lösningar för ett hälsosammare städyrke.

6 6(22) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Erbjuda städtjänster, rådgivning och problemlösning till kommunens interna förvaltningar och till externa kunder som bedriver verksamhet i kommunens lokaler. Att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. För oss är det självklart att ekonomi, miljö och socialt ansvar hänger ihop, och tillsammans skapar förutsättningar för hållbar utveckling och lönsamhet. Oavsett hur behoven av utveckling och förbättring uppstår så skall detta arbete bedrivas underifrån. Ekonomi Vi strävar efter en tydlig ekonomi som är enkel och förståelig och som underlättar arbetet med planering, uppföljning och information. Personal Vi strävar efter att göra Städenheten till en arbetsplats som det är lätt att rekrytera till. Att arbeta med arbetsmiljö och effektivitets förbättringar, avseende delaktighet, kvalitet, teknik och metoder. Vi strävar efter att städarna ska kunna arbeta fram till ålderspension med bibehållen hälsa. Vi strävar efter att skapa delaktighet och tillvarata kompetens genom bildandet av personalråd som arbetar med specifika frågor/projekt inom verksamheten.

7 7(22) 110 Ridanläggning i Piteå Dnr 08TEK165 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen att oaktat vilket alternativ som väljs, besluta att placering för ridanläggning i Piteå ska vara på Grisberget enligt ärendebeskrivning och beslutsunderlag nedan. Yrkanden Lena Vikberg yrkar på placering för ridanläggning enligt Pitholmsalternativet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att et antar förvaltningens förslag. Reservationer Lena Vikberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Fastighets- och Servicekontoret tillsammans med Kultur & Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda en placering på Grisberget, Grans och SLU i Öjebyn och jämföra det med Pitholmsalternativet. Fastighets- och Servicekontorets utredning visar på Då osäkerheten kring framtida förutsättningar för alternativen Grans och SLU i Öjebyn är alldeles för stor och bedöms inte vara tillräckligt tydlig innan utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige. Att avvakta de exakta förutsättningarna för alternativet SLU med någon form av samverkan med Grans skulle försena utredningen betydligt. Kvar att studera har då varit Pitholm och Grisberget Generellt kan vi säga att Pitholmsalternativet blir mkr dyrare än Grisberget. Detta beroende på att det redan finns en befintlig ridanläggning som nyttjas till vissa delar. Det finns även befintliga ridslingor som klarar de framtida behoven Verksamheten volym bereds och beslutas av Kultur & Fritidsnämnden Att Piteå Kommun köper anläggningen av Piteå Ridklubb samt svarar för löpande och periodiskt fastighetsunderhåll, samt re- och nyinvesteringar. Piteå Ridklubb hyr anläggningen av Piteå Kommun och svarar för egna driftskostnader. Krav bör ställas på Piteå Ridklubb att tillsammans med Grans söka verksamhetsformer som utvecklar båda verksamheterna samt säkerställer Grans som attraktiv utbildningsplats

8 8(22) Då det gäller uppvärmning av både Pitholm och Grisbergsalternativet är fjärrvärme det bästa alternativet ur ett klimat- och driftsperspektiv. Om Pitholmsalternativet väljs så innebär det att Grisberget blir tomt utan verksamhet. Det finns då två alternativ, att riva anläggningen (1,5 Mkr) alternativt anpassa anläggningen för en annan verksamhet. För Pitholmsalternativet tillkommer kostnader för infrastruktur så som VA och gator, vägar, i Grisbergsalternativet finns redan denna infrastruktur. Ridklubben har behov att expandera, detta är möjligt både på Grisberget och i Pitholm. När det gäller kommunikationer är Grisbergsalternativet bättre med sitt centrala läge. Ridklubben förordar Grisbergsalternativet. Bedömning av åtgärdens eventuella inverkan på kommunens strategiska områden. Barn och unga vår framtid Personal Livsmiljö Demokrati och öppenhet Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Vi överlåter åt Kultur&Fritidsnämden att bedöma dessa områden. Ekonomi Enligt bifogade kalkyler är Grisberget det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet i alla alternativ. Beslutsunderlag Kostnadsjämförelse Ridanläggning på Grisberget och Pitholm Bilaga 08TEK165-2 Driftkostnadskalkyler ridanläggning Pitholm och Grisberget Bilaga 08TEK165-5, 6 Långsiktig utveckling Piteå Ridklubb. Bilaga 08TEK165-3 Samtliga daterade

9 9(22) 111 Höjning av måltidsavgifter för 2009 Dnr 08TEK195 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att förändra avgifter enligt bilaga 08TEK195-3 daterad Yrkanden Christer Lindström yrkar på 90 % kostnadstäckning för särskilt boende. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Lena Vikberg yrkar på 100 % kostnadstäckning även för särskilt boende, i övrigt bifall till förvaltningens förslag. Karl-Erik Jonsson, bifall till Lena Vikbergs förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att et antar ordförandens förslag. Reservationer Lena Vikberg och Karl-Erik Jonsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning BAKGRUND I verksamhetsplanen uppmanas förvaltningar att se över sina taxor/avgifter årligen. Krav finns från personalenheten att eventuellt nytt personalkupong pris ska gälla från 1 januari, senaste prisändring skedde Äldreomsorgen har önskemål att nytt pris ska gälla från mars, för att underlätta avgiftsförändringar inom äldreomsorgen. SYFTE Att ta fram en användbar modell till framräknande av olika avgifter dvs hemtjänst, måltidsabonnemang, pedagogiska måltider inom äldreomsorg, personalkuponger mm. MÅL Utveckla en modell för att beräkna måltidspriser, med årlig uppräkning och där självkostnadsprincipen gäller. DELMÅL * Kunna användas i nyckeltalstyrning * Rättvisande fördelning av kostnad per typ av måltid

10 10(22) FÖRVÄNTADE EFFEKTER Att använda en modell vid förändringar av avgiften kommande år samt utvärdera avgiften föregående år. AVGRÄNSNINGAR Kostnaderna avser endast Fastighets- och servicekontorets kostnader. Priset för personalkuponger beslutas av personalutskottet, inte av Teknik- servicenämnden. METODIK Indextal: Indexportion Ska användas för att jämföra resursåtgång mellan enheter som har olika typer av produktion. Måltiden lunch för elev i åk 4-6 har indexvärde 1 och alla andra måltider förhåller sig till denna när indexvärde tilldelas. Indextal: Frukost förskola 0,342 indextal Frukost vuxna 0,658 indextal Lunch förskola 1,000 indextal Lunch vuxna 1,330 indextal Mellanmål förskola 0,165 indextal Mellanmål vuxna 0,247 indextal Dagsportion ÄO 2,950 indextal (3 mål + mellanmål) Dagsportioner ÄO 2,850 indextal (3 mål) Förutsättning är självkostnad * Metod är att fördela löner, livsmedel, övriga kostnader, transporter, administration och lokalhyra per typ av måltid. Tidsperioden omfattar föregående, innevarande år samt tre år framåt. Internkontroll: För att säkerställa god internkontroll och undvika förmånsbeskattning bör alla kommunanställda uppvisa matkupong. Rätten att äta på olika villkor ska inte bedömas av måltidspersonalen. Därför bör även personalkuponger för pedagogiska måltider införas. Förändrade budget ramar * Prisökning och löneökning beaktas. * Ramneddragningar/utökningar beaktas. Statistik för typ av måltider Bokförd intäkt från socialtjänstens kunder år 2007 för typ av måltid dividerat med priset på typ av måltid resulterar i antal portioner och procentuellt fördelat på typ av måltid. Statistiken baseras på antal serverade portioner inom Barn och Utbildning. Antal portioner gånger indextal per typ av måltid ger indexportioner. Fortsättningsvis används totalt budgeterade kostnader fördelat på totala indextalet.

11 11(22) TIDPLAN Underlag lämnas till Soc/Personalenheten senast Personal: Krav finns att nytt pris ska gälla från Socialtjänsten avgifter börjar gälla från 27 november 1 januari 1 Mars Beredning TS AU TS Kommunalrådsberedning KSAU KS KF 20 nov 27 nov 11 dec 12 jan 19 jan 26 jan 9 feb KVALITETSSÄKRING Information om modell delges Socialtjänsten/hemtjänst och personalenheten. Känslighetsanalys: Minskar antalet platser med 50 dagsportioner inom särskilt boende antar vi att ökningen blir lika stor inom ordinärtboende, intäkts minskning blir 50%, eller ca tkr. UPPDRAGSORGANISATION Beställare: Jan Ställ Styrgrupp: Maria Stoltz Jeanette Lundkvist Jan Ställ Alice Nordin Uppdragsledare: Lotta Johansson Arbetsgrupp: Lotta Johansson Alice Nordin Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Personal Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. Livsmiljö De flesta pensionärer och personal kommer att betala prisökning förutom den grupp av pensionärer med låg pension. Ekonomi: Förslagna avgifter medför intäktsökning på Tkr jämfört med budget 2008.

12 12(22) 112 Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda energipriser Dnr 08TEK196 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att upprätta en buffert på underhållet om 5 Mkr i början av året, utifrån månadsvis uppföljning och rationaliseringsåtgärder avgörs kontinuerligt om bufferten kan minska. att vidta följande rationaliseringsåtgärder åtgärder Släck utomhusbelysning på skolor och förskolor mellan (25 MWh) Temperatursänkning under kvällar och helger i lokaler i fler lokaler än idag. (390 MWh) Stänga ström till mv-platser kvällar och helger på skolor och samlingslokaler (100 MWh) Styrning ändrade tider av bastuaggregat. (160 MWh) att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder. Ärendebeskrivning Inför VEP juni 08 var prognosen för höjda elpriser 13,3 % 2,4 Mkr och 1,3 % 170 Tkr för fjärrvärme. Beslut fattades i juni om kompensation för då kända prishöjningar på el och fjärrvärme totalt Mkr. Under 2008 fastställs elpriset av PiteEnergi den 1/ utifrån medelvärde och prognoserna har sett ut på följande sätt ,3 % Äskat 2,399 Mkr fjv 172 kr ,1 % ,8 % ,2 % ,5 % 4,419 Mkr fjärrvärme 562 Tkr (Slutligt elpris för öre, ,3 öre) Slutsats det saknas = 2,4 Mkr i ramen för energikostnader och det råder fortfarande en osäkerhet kring kostnadsökningar då det gäller fasta kostnader under Utifrån Vattenfalls höjningar gissar vi på en kostnadsökning som uppgår till 350 Tkr. Totalt innebär det att vi saknar 3 Mkr i våra ramar för energikostnader Detta motsvarar en besparing på 8 %. På lång sikt är detta inget problem om vi kan fokusera på projekt (energitjänster) och åtgärder som sänker vår energiförbrukning. Däremot uppstår ett problem att få ekonomin i balans under 2009.

13 13(22) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Invändigt underhåll kommer inte att prioriteras vilket kan påverka trivsel i lokalerna. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Att skjuta fram denna volym underhållsåtgärder kommer att påverka sysselsättningen för interna och externa aktörer. Ekonomi Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och skador.

14 14(22) 113 Översyn av Fastighets- och servicekontorets organisation Dnr 08TEK197 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att Teknik- och servicenämnden beslutar att omorganisera Fastighets- och Servicekontoret till en linjeorganisation med avdelningarna Stöd, Mark och Skog, Måltidsservice, Lokaler och Bostäder och Produktion samt resultatansvarsenheten Städ enligt beslutsunderlag bilaga 08TEK197-1 daterad att förvaltningschefen får i uppdrag att bemanna organisationen samt utreda vidare hur funktioner och resurser ska fördelas och samordnas mellan avdelningarna Lokaler och Bostäder och Produktion. Ärendebeskrivning Bakgrund En organisationsuppföljning har genomförts där medarbetare, nämndsledamöter och kunder från BUN, SOC och Kultur & Fritid gett sin syn på Fastighets- och Servicekontorets organisation, leveranser och tjänstekvalitet. I denna uppföljning framkom synpunkter avseende delaktighet i beslut, hur man bidrar till helheten, att vi inte arbetar optimalt, återkoppling och otydlighet i vem som beslutar vad, vad som ska prioriteras samt vilken ambitionsnivå som gäller. Med anledning av dessa synpunkter beslutades att en översyn av organisationsstrukturen skulle ske enligt uppdragsbeskrivning bilaga 08TEK Målet med översynen är att till Teknik- och servicenämnden lämna ett förslag till beslut avseende en förbättrad organisatisstruktur. Vid verksamhetsutveckling finns det tre strategiska områden att beakta Organisationsstruktur, hur samverkan ska utvecklas samt hur styrning ledning ska fungera. Detta uppdrag har begränsats till att se på strukturen, styrdokumentet styrning ledning enligt bilaga 08TEK197-2 har legat till grund för förslaget. Arbetet har bedrivits enligt följande: Uppdragsbeskrivning för utredning avseende fastighets- och servicekontorets framtida organisationsstruktur har processats i ledningsgruppen och godkänts av Teknik- och Servicenämndens ordförande. Strategidagar med ledningsgrupp. Intervjuer med referensgrupper från samtliga verksamhetsområden i förvaltningen där samtal fördes om plus och minus med nuvarande organisation samt tankar och förslag på förbättringar. Referensgrupperna träffades, och lämnade in förslag på förbättringar

15 15(22) Arbetsgruppen utarbetade ett första förslag på organisationsstruktur som sedan redovisas för referensgrupper, bollplanksgrupp (förvaltningens nuvarande ledningsgrupp) och samverkansgruppen. De fackliga organisationerna lämnade förslag på justeringar samt frågeställningar gällande förtydliganden av föreslagen organisationsstruktur. Arbetsgruppen analyserade inkomna synpunkter och reviderade vissa delar av förslaget samt förtydligar tankegångar utifrån önskemål från referensgrupper och fackliga organisationer. Genomgång/diskussion kring slutligt förslag med bollplanksgruppen (förvaltningens nuvarande ledningsgrupp) Beslutsunderlag Bilaga 08TEK197-1: Förslag till ny organisationsstruktur Bilaga 08TEK197-3: Uppdragsbeskrivning Bilaga 08TEK197-2: Styrdokumentet styrning ledning Samtliga daterade Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Organisering i avdelningar med tydliga uppdrag ökar förutsättningarna för en väl fungerande målstyrning. Ett arbetssätt där målformuleringar utifrån de strategiska områdena omsätts i handlingsplaner som sedan följs upp och resultat utvärderas. Ekonomi Men en tydlig struktur där avdelningar med tydligt definierade uppdrag och avdelningschefer med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal skapas förutsättningar för att förbättra styrning ledning av förvaltningen. Personal Med en tydligare organisationsstruktur, med ledare närmare verksamheterna samt en förstärkning med en personalutvecklare skapar vi förutsättningar för ett fokuserat arbete med strategier, handlingsplaner och metoder för kompetensutveckling av befintlig personal och ledare samt framtida kompetensförsörjning.

16 16(22) 114 Samordnad lokalresursförsörjning Dnr 08TEK206 Beslut Arbetsutskottets föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen: att Fastighets och Servicekontoret tar ansvar för lokalresursplanering enligt arbetsmodell i ärendebeskrivningen nedan. att utse en representant med ett kommunledningsperspektiv. att uppdra till förvaltningarna att utse en representant till planeringsgruppen. att uppdra till Fastighets- och servicekontoret att ta fram strategier, ekonomiska konsekvenser och beslutsvägar i samverkan med förvaltningarna samt beskriva hur återkoppling skall ske till Teknik- och servicenämnden. att lokalresursplanen inklusive lokalbank skall ligga som underlag till VEP. Ärendebeskrivning Uppdrag från VEP Kommunens fastighetsbestånd utgör en stor del av kommunens totala ekonomiska utrymme. En rationell drift och underhållsplanering är en viktig del av en effektiv fastighetsförvaltning. Ytterligare en mycket viktig parameter handlar om att ha en strategi och organisation för hur lokalförsörjningen för bedrivande av verksamhet ska se ut. Nybyggnationer, förvärv av fastigheter, extern förhyrning, förhyrning inom den kommunala sfären, tillfälliga moduler, rivning, försäljning etc är några exempel på lösningar. Detta blir extra viktigt i perioder av demografiska förändringar, ändrad efterfrågan på kommunal service etc. Piteå Kommun är inne i en fas av sådana förändringar inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Till detta kommer att stadshuset är fullt och många förvaltningar upplever behov av att tillskapa mer kontorsrum. Sammantaget kan konstateras att behov finns av tydligare samordning inom fastighetsområdet. Fastighets- och servicekontoret får därför i uppdrag att senast till december månad redovisa hur en långsiktig samordning ska se ut och hur detta ska organiseras. Redovisning görs till kommunstyrelsen. Arbetsmodell I syfte att främja arbetet med långsiktig strategisk lokalförsörjning tog Kommunförbundet tillsammans med de övriga aktörerna i UFOS (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) för några år sedan fram en arbetsmodell för lokalresursplanering (LRP).

17 17(22) Målet med lokalresursplanering är att nå balans mellan verksamheternas behov av och tillgången på lokaler. Det gäller att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för verksamheten till lägsta möjliga kostnad. I praktiken innebär detta att lokalerna skall vara utformade och utrustade så att de passar verksamheten, finnas tillgängliga på rätt plats, i rätt tid och i rätt omfattning, ligga på rätt kostnads- och kvalitetsnivå samt utnyttjas effektivt. I korta drag kan denna modell beskrivas i tre steg: 1. Lokalrevision Revisionen innebär insamling av uppgifter, prognoser, analys och möjligheter av effektivisering, redovisning av lokalrevision 2. Samplanering Här utreds behov av lokalresurser, fördelning av lokalresurser, sambruk samt förändringar i beståndet. Slutligen upprättas en lokalresursplan som ligger till grund för den framtida lokalplaneringen 3. Lokalplanering Nu är vi nere på objektsnivå och steget innefattar verksamhetsbeskrivning, aktivitetsanalys, lokalprogram, lokalinventering samt principlayout. Organisation Hela arbetet bör drivas av en särskild LRP-grupp där ansvariga för fastighetsverksamheten, kärnverksamheten samt kommunledning ingår Planeringsgrupp Lokalresursplanerare FK, företrädare för kommunledning, BUN, SOC, NAV, KoF och FSK Livsmiljö Minskad yta innebär att kommunens klimatpåverkan minskar. Ekonomi Minskade lokalkostnader i förhållande till kommunens totalkostnad genom ett kontinuerligt planeringsarbete med lokalförsörjning, samma verksamhet på en mindre yta. Genom en samordnad planering utifrån verksamheternas kort- och långsiktigabehov säkerställer vi att kommunen inte har stora överytor i framtiden.

18 18(22) 115 Energitjänster och energideklarationer Dnr 08TEK207 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att starta ett energitjänsteprojekt i enlighet med upprättad projektbeskrivning. att genomföra en upphandling av energitjänsteleverantör att i bokslut 2008 begära anslagsöverföring på 1,1 mkr av överskottet från försäljning av fastigheter till energitjänsteprojeket. att redan avsatta resurser ( 1 Mkr 2009, 2 Mkr 2010) till energideklarationer används till att driva energitjänsteprojektet. att utreda vidare hur investeringsresurser kan tillskapas för genomförande 2010 och 2011 att delge Kommunstyrelsen beslutet Ärendebeskrivning Energitjänster är en samverkansmodell för genomförande av besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader. Modellerna baseras på att ett energitjänsteföretag analyserar byggnadernas tekniska och driftmässiga status avseende åtgärdsbehov och besparingsmöjligheter. Resultaten sammanställs till ett garanterat lönsamt effektiviserings- och moderniseringsprojekt. Samverkansprojektets syfte är att uppnå en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger positiva effekter på hälsa, inomhusmiljö, miljö och klimat. Mål Minskad energiförbrukning med 20 % ca 10 Mkr/år Bättre inomhusmiljö i lokalerna Energideklarationer genomförda hösten 2009 Minskat klimatpåverkan med minskade koldioxid utsläpp Utveckling av den egna organisationen Leverantören av energitjänster lämnar en besparings och komfortgaranti under hela återbetalningstiden för att säkerställa att investeringen kan återbetalas. Vår egen drift och skötselorganisation utför de överenskomna service- och driftsarbeten som definieras i en gränsdragningslista med aktiviteter. Projektmodellens olika faser

19 19(22) Fas 1 Förberedelser Fas 2 Förstudie: En bedömning av projektets besparingspotential och möjlig investering. Fas 3 Upphandling av energitjänsteleverantör Fas 4 Projektutveckling: Detaljerad genomgång av byggnader samt förslag till åtgärder. Fas 5 Genomförande: Här genomförs överenskomna investeringsåtgärder Fas 6 Uppföljning: Ingånget avtal med energitjänsteleverantören följs upp. Kostnader under projektet Projektledning 800 Tkr 400 Tkr Konsultstöd 400 Tkr Utredningskostnader Tkr 100 Tkr Serviceavgift Summa 150 Tkr 500 Tkr Budget Energideklarationer Tkr Tkr Tkr avtalsperioden 300 Tkr/år Under kommer en investering på kr/m² ( Mkr), fas 4 kommer att visa på investeringsbehovet utifrån fastlagda krav på återbetalningstid mm. Barn och unga vår framtid Folkhälsoprogrammets delmål om att antalet ungdomar som upplever sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont ska ha minskat med 25 %, förbättring av inomhusklimatet bidrar till att uppnå detta mål. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Energitjänsteföretaget kommer att knyta lokala entreprenörer och konsulter till projektet, kan skapa arbetstillfällen för lokala företag i branchen speciellt viktigt under en lågkonjuktur. Livsmiljö Projektets resultat kan ses som ett verktyg för att uppnå de globala, nationella och regionala klimatmålen som finns uppsatta. Styrgruppen för uthållig kommun anser att projekt ligger väl i linje med detta arbete och ställer sig bakom projektet. Ekonomi Fastighets kostnaden i förhållande till kommunens totala kostnader minskar genom en stor satsning på energibesparande investeringar och en effektivare förvaltningsorganisation. Personal Öka kompetens inom egen organisation. Samt krav från projektet på tydlighet i organisation, naturligtvis anpassad till Fastighets o servicekontorets sätt att arbeta ex driftsstrategi, arbetsbeskrivningar, ansvar och befogenheter för olika roller. Beslutsunderlag Projektbeskrivning bilaga 08TEK207-2 daterad

20 20(22) 116 Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda livsmedelspriser Dnr 08TEK196 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att genomföra neddragningar enligt följande: Besparingar icke kärnverksamhet Besparing Strömbackas personalmatsal flyttas till elevmatsalen 1 st 100 % tjänst Annan driftansvarig av Café Zenith ej under Fastighets- och Service kontoret Matersättning vid prao utgår ej till elever (prao-elev hänvisas alltid till närmaste skolmatsal) Besparing/år kr Besparingar livsmedel 1 vegetarisk rätt / vecka Grötservering varannan vecka Soppa varannan vecka Helt kött 1 gång / termin Potatisgratäng 1gång / termin Besparing/år Total besparing/år

21 21(22) Ärendebeskrivning Kostchef Maria Stoltz, presenterar förslag på neddragningar inom Måltidsservice enligt följande: Besparingar icke kärnverksamhet Besparing Strömbackas personalmatsal flyttas till elevmatsalen 1 st 100 % tjänst Annan driftansvarig av Café Zenith ej under fastighets- och service kontoret Matersättning vid prao utgår ej till elever (prao-elev hänvisas alltid till närmsta skolmatsal) Total besparing/år: kr Konsekvenser Personalen hänvisas till Strömbackas elevmatsal, närliggande kommunala matsalar eller privata restauranger Strömbackas elevcafé får drivas på liknande sätt som övriga skolors elevcaféer/ uppehållsrum eller upphandlas och drivas i privat regi. Besparingar livsmedel 1 vegetarisk rätt/vecka Grötservering varannan vecka Adventsbuffé byts mot risgrynsgröt Kikärtsgryta byts mot kycklinggryta Helt kött byts mot köttfärssås/låda Potatisgratäng byts mot potatis Soppa varannan vecka Hamburgare utesluts Paltfläsk utesluts All pasta byts mot potatis Alternativ vegetarisk rätt utesluts Mjölk som dryck utesluts

22 22(22) Konsekvenser Alternativ vegetarisk rätt utesluts En meny med alternativrätt skapar alternativ som ger möjlighet att locka fler elever till skolmatsalen. 1 vegetarisk rätt i veckan Klimatsmart. Som enskild rätt kan proteinnivån bli för låg. Låg acceptans hos våra yngre och äldre gäster. Grötservering varannan vecka Gröt som lunch har svårt att uppfylla näringsrekommendationerna. Därför rekommenderas sådan lunch inte vara ett stående alternativ utan serveras enbart vid enstaka tillfällen Mjölk som dryck utesluts Rekommendationerna anger lättmjölk eller vatten som dryck. All pasta bytes till potatis Servering av pasta rekommenderas till ca 1 servering/vecka. Adventsbuffé bytes till risgrynsgröt Inga konsekvenser med tanke på rekommendationerna men kan anses vara en tradition. Tidigare fanns även påskbuffé. Kycklinggryta bytes till kikärtsgryta Klimatsmart byte. Kyckling anses dock vara en av våra klimatsmartaste animaliska råvaror. Helt kött bytes till köttfärssås/låda Inga rekommendationer angående helt kött. Variationen i menyn minskar dock. Potatisgratäng bytes till potatis Inga rekommendationer angående potatisgratäng. Variationen i menyn minskar dock. Soppa varannan vecka Helt enligt rekommendationerna. Hamburgare utesluts Inga rekommendationer angående hamburgare. Variationen i menyn minskar dock. Paltfläsk utesluts Vissa svårigheter angående proteinhalten som enskild rätt. Näringsvärdena skall dock ses över en hel vecka. Kommentarer Matersättning vid PRAO/praktik utgår till elever som inte kunnat äta vid närmsta skolmatsal. Skall idag godkännas av ansvarig SYO-konsulent. Matersättning vid prao/praktik utgår till Strömbackas elever Lunchen till gymnasieelever är inte lagstadgad. Matersättning vid prao/praktik till grundskolelever Utbetalas mot kvitto som verifierar att elev ej kunnat äta vid närmaste skolmatsal utan ätit på restaurang.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Servicenämnden 2012-06-26 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-15:45 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-10-23 1(21) Plats och tid ande Stadshuset, Ovalen Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Stig Rönnbäck Justeringens plats och tid Teknik & Gatukontoret 2008-10-30

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl. 10-12:30 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef

Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum, torsdagen den 17 februari kl 14.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten Beslutande Christer Lindström ordf (S) Lena Vikberg vice ordf (S) Roland Alm (S) Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten kl. 08:30 Beslutande Christer Lindström, ordförande (S) Lena Vikberg, vice ordförande (S) Roland Alm (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 -

Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 - Plats och tid Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 - Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Mikael Pettersson,

Läs mer