Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum (22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret Sekreterare Anna-Carin Filipsson Paragrafer Ordförande Christer Lindström Justerande Stig Rönnbäck Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Teknik- och Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik & Gatukontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(22) Beslutande Övriga deltagare Christer Lindström, ordförande (s) Lena Vikberg, vice ordförande (s) Stig Rönnbäck, (s) Lennart Holm, (v) Karl-Erik Jonsson (m) Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Åsa Öberg, Teknik & Gatukontoret Alice Nordin, Fastighets- och servicekontoret Lotta Johansson, Fastighets- och servicekontoret Mats Åström, Fastighets- och servicekontoret Stefan Bengtsson, Fastighets- och servicekontoret Maria Stoltz, Fastighets- och servicekontoret Lars Holmberg, Fastighets- och servicekontoret Kerstin Albertsson-Bränn, Fastighets- och servicekontoret Anna-Carin Filipsson, sekreterare

3 3(22) Innehållsförteckning Sid 108 Informationsärenden Avtal mellan Teknik- och servicenämnden och resultatenhet Städ Ridanläggning i Piteå Höjning av måltidsavgifter för Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda energipriser Översyn av Fastighets- och servicekontorets organisation Samordnad lokalresursförsörjning Energitjänster och energideklarationer Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda livsmedelspriser...20

4 4(22) 108 Informationsärenden Dnr 08TEK17 Ärendebeskrivning Jan Ställ och Kerstin Albertsson-Bränn informerar om förvaltningens åtgärder angående revisionens rapport avseende granskning av energiplaneringen, bilaga 08TEK daterad

5 5(22) 109 Avtal mellan Teknik- och servicenämnden och resultatenhet Städ Dnr 08TEK113 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att godkänna upprättat avtal med tillhörande affärsplan mellan Teknik- och Servicenämnden och resultatansvarsenhet Städ enligt beslutsunderlag bilaga 08TEK daterad att uppdra till Teknik- och ordförande att underteckna avtalet. Ärendebeskrivning Bakgrund Städenhetens verksamhetsområde omfattar all slags städning och golvvård i de flesta lokaler där kommunal verksamhet bedrivs, t ex skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek och kontorslokaler. Vi är även rådgivare och problemlösare inom vårt kompetensområde. All städpersonal inom städenheten har genomgått SRY:s utbildning och erhållit yrkesbevis som professionella städare. Våra kunder består av kommunens interna förvaltningar samt externa kunder, som bedriver verksamhet i kommunägda lokaler eller lokaler ägda av kommunala bolag. Städenheten har under flera år haft en stigande sjukfrånvaro med långvariga sjukskrivningar, tidsbegränsade eller permanenta sjukersättningar, helt eller partiellt. Detta har förutom stort psykiskt och fysiskt lidande även medfört ekonomiska konsekvenser för den sjuke, arbetsgivaren och för samhället i stort. Många hälsobefrämjande åtgärder har vidtagits genom åren både vad gäller den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Olika utbildnings insatser har genomförts och ergonomiskt riktiga städredskap, maskiner och övriga hjälpmedel har införskaffats. Trots en halvering är sjukfrånvaron fortfarande hög. En person kan förlora ungefär tio arbetsår genom att välja ett slitsamt yrke. Detta visar en rapport från Arbetslivsinstitutet. Det är dramatiska skillnader mellan olika yrkesgrupper, städare tillhör de mest utsatta. För de allra flesta är den formella pensionsåldern 65 år. Men för städarna ser verkligheten annorlunda ut, nästan ingen orkar arbeta kvar inom yrket fram till 65 år. Det är därför dags att lyfta blicken och titta framåt för att finna nya lösningar för ett hälsosammare städyrke.

6 6(22) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Erbjuda städtjänster, rådgivning och problemlösning till kommunens interna förvaltningar och till externa kunder som bedriver verksamhet i kommunens lokaler. Att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. För oss är det självklart att ekonomi, miljö och socialt ansvar hänger ihop, och tillsammans skapar förutsättningar för hållbar utveckling och lönsamhet. Oavsett hur behoven av utveckling och förbättring uppstår så skall detta arbete bedrivas underifrån. Ekonomi Vi strävar efter en tydlig ekonomi som är enkel och förståelig och som underlättar arbetet med planering, uppföljning och information. Personal Vi strävar efter att göra Städenheten till en arbetsplats som det är lätt att rekrytera till. Att arbeta med arbetsmiljö och effektivitets förbättringar, avseende delaktighet, kvalitet, teknik och metoder. Vi strävar efter att städarna ska kunna arbeta fram till ålderspension med bibehållen hälsa. Vi strävar efter att skapa delaktighet och tillvarata kompetens genom bildandet av personalråd som arbetar med specifika frågor/projekt inom verksamheten.

7 7(22) 110 Ridanläggning i Piteå Dnr 08TEK165 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen att oaktat vilket alternativ som väljs, besluta att placering för ridanläggning i Piteå ska vara på Grisberget enligt ärendebeskrivning och beslutsunderlag nedan. Yrkanden Lena Vikberg yrkar på placering för ridanläggning enligt Pitholmsalternativet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att et antar förvaltningens förslag. Reservationer Lena Vikberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Fastighets- och Servicekontoret tillsammans med Kultur & Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda en placering på Grisberget, Grans och SLU i Öjebyn och jämföra det med Pitholmsalternativet. Fastighets- och Servicekontorets utredning visar på Då osäkerheten kring framtida förutsättningar för alternativen Grans och SLU i Öjebyn är alldeles för stor och bedöms inte vara tillräckligt tydlig innan utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige. Att avvakta de exakta förutsättningarna för alternativet SLU med någon form av samverkan med Grans skulle försena utredningen betydligt. Kvar att studera har då varit Pitholm och Grisberget Generellt kan vi säga att Pitholmsalternativet blir mkr dyrare än Grisberget. Detta beroende på att det redan finns en befintlig ridanläggning som nyttjas till vissa delar. Det finns även befintliga ridslingor som klarar de framtida behoven Verksamheten volym bereds och beslutas av Kultur & Fritidsnämnden Att Piteå Kommun köper anläggningen av Piteå Ridklubb samt svarar för löpande och periodiskt fastighetsunderhåll, samt re- och nyinvesteringar. Piteå Ridklubb hyr anläggningen av Piteå Kommun och svarar för egna driftskostnader. Krav bör ställas på Piteå Ridklubb att tillsammans med Grans söka verksamhetsformer som utvecklar båda verksamheterna samt säkerställer Grans som attraktiv utbildningsplats

8 8(22) Då det gäller uppvärmning av både Pitholm och Grisbergsalternativet är fjärrvärme det bästa alternativet ur ett klimat- och driftsperspektiv. Om Pitholmsalternativet väljs så innebär det att Grisberget blir tomt utan verksamhet. Det finns då två alternativ, att riva anläggningen (1,5 Mkr) alternativt anpassa anläggningen för en annan verksamhet. För Pitholmsalternativet tillkommer kostnader för infrastruktur så som VA och gator, vägar, i Grisbergsalternativet finns redan denna infrastruktur. Ridklubben har behov att expandera, detta är möjligt både på Grisberget och i Pitholm. När det gäller kommunikationer är Grisbergsalternativet bättre med sitt centrala läge. Ridklubben förordar Grisbergsalternativet. Bedömning av åtgärdens eventuella inverkan på kommunens strategiska områden. Barn och unga vår framtid Personal Livsmiljö Demokrati och öppenhet Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Vi överlåter åt Kultur&Fritidsnämden att bedöma dessa områden. Ekonomi Enligt bifogade kalkyler är Grisberget det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet i alla alternativ. Beslutsunderlag Kostnadsjämförelse Ridanläggning på Grisberget och Pitholm Bilaga 08TEK165-2 Driftkostnadskalkyler ridanläggning Pitholm och Grisberget Bilaga 08TEK165-5, 6 Långsiktig utveckling Piteå Ridklubb. Bilaga 08TEK165-3 Samtliga daterade

9 9(22) 111 Höjning av måltidsavgifter för 2009 Dnr 08TEK195 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att förändra avgifter enligt bilaga 08TEK195-3 daterad Yrkanden Christer Lindström yrkar på 90 % kostnadstäckning för särskilt boende. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Lena Vikberg yrkar på 100 % kostnadstäckning även för särskilt boende, i övrigt bifall till förvaltningens förslag. Karl-Erik Jonsson, bifall till Lena Vikbergs förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att et antar ordförandens förslag. Reservationer Lena Vikberg och Karl-Erik Jonsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning BAKGRUND I verksamhetsplanen uppmanas förvaltningar att se över sina taxor/avgifter årligen. Krav finns från personalenheten att eventuellt nytt personalkupong pris ska gälla från 1 januari, senaste prisändring skedde Äldreomsorgen har önskemål att nytt pris ska gälla från mars, för att underlätta avgiftsförändringar inom äldreomsorgen. SYFTE Att ta fram en användbar modell till framräknande av olika avgifter dvs hemtjänst, måltidsabonnemang, pedagogiska måltider inom äldreomsorg, personalkuponger mm. MÅL Utveckla en modell för att beräkna måltidspriser, med årlig uppräkning och där självkostnadsprincipen gäller. DELMÅL * Kunna användas i nyckeltalstyrning * Rättvisande fördelning av kostnad per typ av måltid

10 10(22) FÖRVÄNTADE EFFEKTER Att använda en modell vid förändringar av avgiften kommande år samt utvärdera avgiften föregående år. AVGRÄNSNINGAR Kostnaderna avser endast Fastighets- och servicekontorets kostnader. Priset för personalkuponger beslutas av personalutskottet, inte av Teknik- servicenämnden. METODIK Indextal: Indexportion Ska användas för att jämföra resursåtgång mellan enheter som har olika typer av produktion. Måltiden lunch för elev i åk 4-6 har indexvärde 1 och alla andra måltider förhåller sig till denna när indexvärde tilldelas. Indextal: Frukost förskola 0,342 indextal Frukost vuxna 0,658 indextal Lunch förskola 1,000 indextal Lunch vuxna 1,330 indextal Mellanmål förskola 0,165 indextal Mellanmål vuxna 0,247 indextal Dagsportion ÄO 2,950 indextal (3 mål + mellanmål) Dagsportioner ÄO 2,850 indextal (3 mål) Förutsättning är självkostnad * Metod är att fördela löner, livsmedel, övriga kostnader, transporter, administration och lokalhyra per typ av måltid. Tidsperioden omfattar föregående, innevarande år samt tre år framåt. Internkontroll: För att säkerställa god internkontroll och undvika förmånsbeskattning bör alla kommunanställda uppvisa matkupong. Rätten att äta på olika villkor ska inte bedömas av måltidspersonalen. Därför bör även personalkuponger för pedagogiska måltider införas. Förändrade budget ramar * Prisökning och löneökning beaktas. * Ramneddragningar/utökningar beaktas. Statistik för typ av måltider Bokförd intäkt från socialtjänstens kunder år 2007 för typ av måltid dividerat med priset på typ av måltid resulterar i antal portioner och procentuellt fördelat på typ av måltid. Statistiken baseras på antal serverade portioner inom Barn och Utbildning. Antal portioner gånger indextal per typ av måltid ger indexportioner. Fortsättningsvis används totalt budgeterade kostnader fördelat på totala indextalet.

11 11(22) TIDPLAN Underlag lämnas till Soc/Personalenheten senast Personal: Krav finns att nytt pris ska gälla från Socialtjänsten avgifter börjar gälla från 27 november 1 januari 1 Mars Beredning TS AU TS Kommunalrådsberedning KSAU KS KF 20 nov 27 nov 11 dec 12 jan 19 jan 26 jan 9 feb KVALITETSSÄKRING Information om modell delges Socialtjänsten/hemtjänst och personalenheten. Känslighetsanalys: Minskar antalet platser med 50 dagsportioner inom särskilt boende antar vi att ökningen blir lika stor inom ordinärtboende, intäkts minskning blir 50%, eller ca tkr. UPPDRAGSORGANISATION Beställare: Jan Ställ Styrgrupp: Maria Stoltz Jeanette Lundkvist Jan Ställ Alice Nordin Uppdragsledare: Lotta Johansson Arbetsgrupp: Lotta Johansson Alice Nordin Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Personal Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. Livsmiljö De flesta pensionärer och personal kommer att betala prisökning förutom den grupp av pensionärer med låg pension. Ekonomi: Förslagna avgifter medför intäktsökning på Tkr jämfört med budget 2008.

12 12(22) 112 Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda energipriser Dnr 08TEK196 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att upprätta en buffert på underhållet om 5 Mkr i början av året, utifrån månadsvis uppföljning och rationaliseringsåtgärder avgörs kontinuerligt om bufferten kan minska. att vidta följande rationaliseringsåtgärder åtgärder Släck utomhusbelysning på skolor och förskolor mellan (25 MWh) Temperatursänkning under kvällar och helger i lokaler i fler lokaler än idag. (390 MWh) Stänga ström till mv-platser kvällar och helger på skolor och samlingslokaler (100 MWh) Styrning ändrade tider av bastuaggregat. (160 MWh) att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder. Ärendebeskrivning Inför VEP juni 08 var prognosen för höjda elpriser 13,3 % 2,4 Mkr och 1,3 % 170 Tkr för fjärrvärme. Beslut fattades i juni om kompensation för då kända prishöjningar på el och fjärrvärme totalt Mkr. Under 2008 fastställs elpriset av PiteEnergi den 1/ utifrån medelvärde och prognoserna har sett ut på följande sätt ,3 % Äskat 2,399 Mkr fjv 172 kr ,1 % ,8 % ,2 % ,5 % 4,419 Mkr fjärrvärme 562 Tkr (Slutligt elpris för öre, ,3 öre) Slutsats det saknas = 2,4 Mkr i ramen för energikostnader och det råder fortfarande en osäkerhet kring kostnadsökningar då det gäller fasta kostnader under Utifrån Vattenfalls höjningar gissar vi på en kostnadsökning som uppgår till 350 Tkr. Totalt innebär det att vi saknar 3 Mkr i våra ramar för energikostnader Detta motsvarar en besparing på 8 %. På lång sikt är detta inget problem om vi kan fokusera på projekt (energitjänster) och åtgärder som sänker vår energiförbrukning. Däremot uppstår ett problem att få ekonomin i balans under 2009.

13 13(22) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Invändigt underhåll kommer inte att prioriteras vilket kan påverka trivsel i lokalerna. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Att skjuta fram denna volym underhållsåtgärder kommer att påverka sysselsättningen för interna och externa aktörer. Ekonomi Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och skador.

14 14(22) 113 Översyn av Fastighets- och servicekontorets organisation Dnr 08TEK197 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att Teknik- och servicenämnden beslutar att omorganisera Fastighets- och Servicekontoret till en linjeorganisation med avdelningarna Stöd, Mark och Skog, Måltidsservice, Lokaler och Bostäder och Produktion samt resultatansvarsenheten Städ enligt beslutsunderlag bilaga 08TEK197-1 daterad att förvaltningschefen får i uppdrag att bemanna organisationen samt utreda vidare hur funktioner och resurser ska fördelas och samordnas mellan avdelningarna Lokaler och Bostäder och Produktion. Ärendebeskrivning Bakgrund En organisationsuppföljning har genomförts där medarbetare, nämndsledamöter och kunder från BUN, SOC och Kultur & Fritid gett sin syn på Fastighets- och Servicekontorets organisation, leveranser och tjänstekvalitet. I denna uppföljning framkom synpunkter avseende delaktighet i beslut, hur man bidrar till helheten, att vi inte arbetar optimalt, återkoppling och otydlighet i vem som beslutar vad, vad som ska prioriteras samt vilken ambitionsnivå som gäller. Med anledning av dessa synpunkter beslutades att en översyn av organisationsstrukturen skulle ske enligt uppdragsbeskrivning bilaga 08TEK Målet med översynen är att till Teknik- och servicenämnden lämna ett förslag till beslut avseende en förbättrad organisatisstruktur. Vid verksamhetsutveckling finns det tre strategiska områden att beakta Organisationsstruktur, hur samverkan ska utvecklas samt hur styrning ledning ska fungera. Detta uppdrag har begränsats till att se på strukturen, styrdokumentet styrning ledning enligt bilaga 08TEK197-2 har legat till grund för förslaget. Arbetet har bedrivits enligt följande: Uppdragsbeskrivning för utredning avseende fastighets- och servicekontorets framtida organisationsstruktur har processats i ledningsgruppen och godkänts av Teknik- och Servicenämndens ordförande. Strategidagar med ledningsgrupp. Intervjuer med referensgrupper från samtliga verksamhetsområden i förvaltningen där samtal fördes om plus och minus med nuvarande organisation samt tankar och förslag på förbättringar. Referensgrupperna träffades, och lämnade in förslag på förbättringar

15 15(22) Arbetsgruppen utarbetade ett första förslag på organisationsstruktur som sedan redovisas för referensgrupper, bollplanksgrupp (förvaltningens nuvarande ledningsgrupp) och samverkansgruppen. De fackliga organisationerna lämnade förslag på justeringar samt frågeställningar gällande förtydliganden av föreslagen organisationsstruktur. Arbetsgruppen analyserade inkomna synpunkter och reviderade vissa delar av förslaget samt förtydligar tankegångar utifrån önskemål från referensgrupper och fackliga organisationer. Genomgång/diskussion kring slutligt förslag med bollplanksgruppen (förvaltningens nuvarande ledningsgrupp) Beslutsunderlag Bilaga 08TEK197-1: Förslag till ny organisationsstruktur Bilaga 08TEK197-3: Uppdragsbeskrivning Bilaga 08TEK197-2: Styrdokumentet styrning ledning Samtliga daterade Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Organisering i avdelningar med tydliga uppdrag ökar förutsättningarna för en väl fungerande målstyrning. Ett arbetssätt där målformuleringar utifrån de strategiska områdena omsätts i handlingsplaner som sedan följs upp och resultat utvärderas. Ekonomi Men en tydlig struktur där avdelningar med tydligt definierade uppdrag och avdelningschefer med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal skapas förutsättningar för att förbättra styrning ledning av förvaltningen. Personal Med en tydligare organisationsstruktur, med ledare närmare verksamheterna samt en förstärkning med en personalutvecklare skapar vi förutsättningar för ett fokuserat arbete med strategier, handlingsplaner och metoder för kompetensutveckling av befintlig personal och ledare samt framtida kompetensförsörjning.

16 16(22) 114 Samordnad lokalresursförsörjning Dnr 08TEK206 Beslut Arbetsutskottets föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen: att Fastighets och Servicekontoret tar ansvar för lokalresursplanering enligt arbetsmodell i ärendebeskrivningen nedan. att utse en representant med ett kommunledningsperspektiv. att uppdra till förvaltningarna att utse en representant till planeringsgruppen. att uppdra till Fastighets- och servicekontoret att ta fram strategier, ekonomiska konsekvenser och beslutsvägar i samverkan med förvaltningarna samt beskriva hur återkoppling skall ske till Teknik- och servicenämnden. att lokalresursplanen inklusive lokalbank skall ligga som underlag till VEP. Ärendebeskrivning Uppdrag från VEP Kommunens fastighetsbestånd utgör en stor del av kommunens totala ekonomiska utrymme. En rationell drift och underhållsplanering är en viktig del av en effektiv fastighetsförvaltning. Ytterligare en mycket viktig parameter handlar om att ha en strategi och organisation för hur lokalförsörjningen för bedrivande av verksamhet ska se ut. Nybyggnationer, förvärv av fastigheter, extern förhyrning, förhyrning inom den kommunala sfären, tillfälliga moduler, rivning, försäljning etc är några exempel på lösningar. Detta blir extra viktigt i perioder av demografiska förändringar, ändrad efterfrågan på kommunal service etc. Piteå Kommun är inne i en fas av sådana förändringar inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Till detta kommer att stadshuset är fullt och många förvaltningar upplever behov av att tillskapa mer kontorsrum. Sammantaget kan konstateras att behov finns av tydligare samordning inom fastighetsområdet. Fastighets- och servicekontoret får därför i uppdrag att senast till december månad redovisa hur en långsiktig samordning ska se ut och hur detta ska organiseras. Redovisning görs till kommunstyrelsen. Arbetsmodell I syfte att främja arbetet med långsiktig strategisk lokalförsörjning tog Kommunförbundet tillsammans med de övriga aktörerna i UFOS (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) för några år sedan fram en arbetsmodell för lokalresursplanering (LRP).

17 17(22) Målet med lokalresursplanering är att nå balans mellan verksamheternas behov av och tillgången på lokaler. Det gäller att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för verksamheten till lägsta möjliga kostnad. I praktiken innebär detta att lokalerna skall vara utformade och utrustade så att de passar verksamheten, finnas tillgängliga på rätt plats, i rätt tid och i rätt omfattning, ligga på rätt kostnads- och kvalitetsnivå samt utnyttjas effektivt. I korta drag kan denna modell beskrivas i tre steg: 1. Lokalrevision Revisionen innebär insamling av uppgifter, prognoser, analys och möjligheter av effektivisering, redovisning av lokalrevision 2. Samplanering Här utreds behov av lokalresurser, fördelning av lokalresurser, sambruk samt förändringar i beståndet. Slutligen upprättas en lokalresursplan som ligger till grund för den framtida lokalplaneringen 3. Lokalplanering Nu är vi nere på objektsnivå och steget innefattar verksamhetsbeskrivning, aktivitetsanalys, lokalprogram, lokalinventering samt principlayout. Organisation Hela arbetet bör drivas av en särskild LRP-grupp där ansvariga för fastighetsverksamheten, kärnverksamheten samt kommunledning ingår Planeringsgrupp Lokalresursplanerare FK, företrädare för kommunledning, BUN, SOC, NAV, KoF och FSK Livsmiljö Minskad yta innebär att kommunens klimatpåverkan minskar. Ekonomi Minskade lokalkostnader i förhållande till kommunens totalkostnad genom ett kontinuerligt planeringsarbete med lokalförsörjning, samma verksamhet på en mindre yta. Genom en samordnad planering utifrån verksamheternas kort- och långsiktigabehov säkerställer vi att kommunen inte har stora överytor i framtiden.

18 18(22) 115 Energitjänster och energideklarationer Dnr 08TEK207 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att starta ett energitjänsteprojekt i enlighet med upprättad projektbeskrivning. att genomföra en upphandling av energitjänsteleverantör att i bokslut 2008 begära anslagsöverföring på 1,1 mkr av överskottet från försäljning av fastigheter till energitjänsteprojeket. att redan avsatta resurser ( 1 Mkr 2009, 2 Mkr 2010) till energideklarationer används till att driva energitjänsteprojektet. att utreda vidare hur investeringsresurser kan tillskapas för genomförande 2010 och 2011 att delge Kommunstyrelsen beslutet Ärendebeskrivning Energitjänster är en samverkansmodell för genomförande av besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader. Modellerna baseras på att ett energitjänsteföretag analyserar byggnadernas tekniska och driftmässiga status avseende åtgärdsbehov och besparingsmöjligheter. Resultaten sammanställs till ett garanterat lönsamt effektiviserings- och moderniseringsprojekt. Samverkansprojektets syfte är att uppnå en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger positiva effekter på hälsa, inomhusmiljö, miljö och klimat. Mål Minskad energiförbrukning med 20 % ca 10 Mkr/år Bättre inomhusmiljö i lokalerna Energideklarationer genomförda hösten 2009 Minskat klimatpåverkan med minskade koldioxid utsläpp Utveckling av den egna organisationen Leverantören av energitjänster lämnar en besparings och komfortgaranti under hela återbetalningstiden för att säkerställa att investeringen kan återbetalas. Vår egen drift och skötselorganisation utför de överenskomna service- och driftsarbeten som definieras i en gränsdragningslista med aktiviteter. Projektmodellens olika faser

19 19(22) Fas 1 Förberedelser Fas 2 Förstudie: En bedömning av projektets besparingspotential och möjlig investering. Fas 3 Upphandling av energitjänsteleverantör Fas 4 Projektutveckling: Detaljerad genomgång av byggnader samt förslag till åtgärder. Fas 5 Genomförande: Här genomförs överenskomna investeringsåtgärder Fas 6 Uppföljning: Ingånget avtal med energitjänsteleverantören följs upp. Kostnader under projektet Projektledning 800 Tkr 400 Tkr Konsultstöd 400 Tkr Utredningskostnader Tkr 100 Tkr Serviceavgift Summa 150 Tkr 500 Tkr Budget Energideklarationer Tkr Tkr Tkr avtalsperioden 300 Tkr/år Under kommer en investering på kr/m² ( Mkr), fas 4 kommer att visa på investeringsbehovet utifrån fastlagda krav på återbetalningstid mm. Barn och unga vår framtid Folkhälsoprogrammets delmål om att antalet ungdomar som upplever sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont ska ha minskat med 25 %, förbättring av inomhusklimatet bidrar till att uppnå detta mål. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Energitjänsteföretaget kommer att knyta lokala entreprenörer och konsulter till projektet, kan skapa arbetstillfällen för lokala företag i branchen speciellt viktigt under en lågkonjuktur. Livsmiljö Projektets resultat kan ses som ett verktyg för att uppnå de globala, nationella och regionala klimatmålen som finns uppsatta. Styrgruppen för uthållig kommun anser att projekt ligger väl i linje med detta arbete och ställer sig bakom projektet. Ekonomi Fastighets kostnaden i förhållande till kommunens totala kostnader minskar genom en stor satsning på energibesparande investeringar och en effektivare förvaltningsorganisation. Personal Öka kompetens inom egen organisation. Samt krav från projektet på tydlighet i organisation, naturligtvis anpassad till Fastighets o servicekontorets sätt att arbeta ex driftsstrategi, arbetsbeskrivningar, ansvar och befogenheter för olika roller. Beslutsunderlag Projektbeskrivning bilaga 08TEK207-2 daterad

20 20(22) 116 Förslag till åtgärder för att motverka effekten av höjda livsmedelspriser Dnr 08TEK196 Beslut Arbetsutskottet föreslår Teknik- och servicenämnden besluta att genomföra neddragningar enligt följande: Besparingar icke kärnverksamhet Besparing Strömbackas personalmatsal flyttas till elevmatsalen 1 st 100 % tjänst Annan driftansvarig av Café Zenith ej under Fastighets- och Service kontoret Matersättning vid prao utgår ej till elever (prao-elev hänvisas alltid till närmaste skolmatsal) Besparing/år kr Besparingar livsmedel 1 vegetarisk rätt / vecka Grötservering varannan vecka Soppa varannan vecka Helt kött 1 gång / termin Potatisgratäng 1gång / termin Besparing/år Total besparing/år

21 21(22) Ärendebeskrivning Kostchef Maria Stoltz, presenterar förslag på neddragningar inom Måltidsservice enligt följande: Besparingar icke kärnverksamhet Besparing Strömbackas personalmatsal flyttas till elevmatsalen 1 st 100 % tjänst Annan driftansvarig av Café Zenith ej under fastighets- och service kontoret Matersättning vid prao utgår ej till elever (prao-elev hänvisas alltid till närmsta skolmatsal) Total besparing/år: kr Konsekvenser Personalen hänvisas till Strömbackas elevmatsal, närliggande kommunala matsalar eller privata restauranger Strömbackas elevcafé får drivas på liknande sätt som övriga skolors elevcaféer/ uppehållsrum eller upphandlas och drivas i privat regi. Besparingar livsmedel 1 vegetarisk rätt/vecka Grötservering varannan vecka Adventsbuffé byts mot risgrynsgröt Kikärtsgryta byts mot kycklinggryta Helt kött byts mot köttfärssås/låda Potatisgratäng byts mot potatis Soppa varannan vecka Hamburgare utesluts Paltfläsk utesluts All pasta byts mot potatis Alternativ vegetarisk rätt utesluts Mjölk som dryck utesluts

22 22(22) Konsekvenser Alternativ vegetarisk rätt utesluts En meny med alternativrätt skapar alternativ som ger möjlighet att locka fler elever till skolmatsalen. 1 vegetarisk rätt i veckan Klimatsmart. Som enskild rätt kan proteinnivån bli för låg. Låg acceptans hos våra yngre och äldre gäster. Grötservering varannan vecka Gröt som lunch har svårt att uppfylla näringsrekommendationerna. Därför rekommenderas sådan lunch inte vara ett stående alternativ utan serveras enbart vid enstaka tillfällen Mjölk som dryck utesluts Rekommendationerna anger lättmjölk eller vatten som dryck. All pasta bytes till potatis Servering av pasta rekommenderas till ca 1 servering/vecka. Adventsbuffé bytes till risgrynsgröt Inga konsekvenser med tanke på rekommendationerna men kan anses vara en tradition. Tidigare fanns även påskbuffé. Kycklinggryta bytes till kikärtsgryta Klimatsmart byte. Kyckling anses dock vara en av våra klimatsmartaste animaliska råvaror. Helt kött bytes till köttfärssås/låda Inga rekommendationer angående helt kött. Variationen i menyn minskar dock. Potatisgratäng bytes till potatis Inga rekommendationer angående potatisgratäng. Variationen i menyn minskar dock. Soppa varannan vecka Helt enligt rekommendationerna. Hamburgare utesluts Inga rekommendationer angående hamburgare. Variationen i menyn minskar dock. Paltfläsk utesluts Vissa svårigheter angående proteinhalten som enskild rätt. Näringsvärdena skall dock ses över en hel vecka. Kommentarer Matersättning vid PRAO/praktik utgår till elever som inte kunnat äta vid närmsta skolmatsal. Skall idag godkännas av ansvarig SYO-konsulent. Matersättning vid prao/praktik utgår till Strömbackas elever Lunchen till gymnasieelever är inte lagstadgad. Matersättning vid prao/praktik till grundskolelever Utbetalas mot kvitto som verifierar att elev ej kunnat äta vid närmaste skolmatsal utan ätit på restaurang.

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2013-08-28 1 (12) Plats och tid Ovalen, Stadshuset kl 08:30 12:00 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eivor Lidström, HRF Rolf Palage, hjärt lung Piteå Lars U Granberg, HSO Margith Ström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Anne-Louise Andersson, avdelningschef Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-04-17 34 Plats och tid Beslutande Stadshuset, klockan Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) Hans Forssell (s) Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-12-17 1 (8) Plats och tid Konferensrum, Östanå värdshus, 13.15-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Börje Wilsborn (C), Lennart Lööw (S), Lola Frödeberg (VF) och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer