Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

2 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten i produktionsanläggningarna varit hög men det varma vädret har medfört betydligt lägre värmeleveranser. Sammantaget med låga el och elcertifikatpriser ligger resultatet kraftigt under budget. I fjärrkylaverksamheten har flera kunder tecknat avtal under året. Vissa av dem får en separat kylalösning till dess de kan nås med det centrala ledningssystemet för fjärrkyla. Problem i den centrala produktionsanläggningen för frikyla har lett till att drifttagningen försenats. Nykundsanslutning har begränsats på grund av grävrestriktioner i centrala Kristianstad. Sammantaget blev därmed resultatet under budget. I affärsområde Nät har även eldistributionen en hög tillgänglighet. Trots tillkommande nyanslutningar minskar dock distribuerad volym, som sammantaget med låga elpriser minskar kostnaderna för elnätsförluster. I Fibernätverksamheten ökar nykundsanslutningar liksom köp av svartfiberkapacitet. Fler kunder köper tjänster i nätet, vilket sammantaget leder till bättre resultat än budget trots ökade kostnader för intensifierad marknadssatsning. I affärsområde Biogas har produktionen gått bra med all time high i producerad mängt biogas och trots sjunkande priser på biogas med anledning av priskoppling till diesel redovisar verksamheten ett bättre resultat än budget. Under året har arbetet med den viktiga förnyelsen av fördelningsstation Kristianstad C slutförts och anläggningen är driftsatt och Gamla Barbacka stationen har frånkopplats. Leveranssäkerheten i centrala delar av Kristianstad förbättras därmed. Förvaltningsrättens dom, i C4 Elnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens (EI) beslutade intäktsramar för åren , biföll överklagan i det närmaste fullständigt. EI har dock överklagat Förvaltningsrättens dom till högre instans. Utfallet av detta lär dröja till EI har fått regeringens uppdrag att utarbeta en förändrad reglering för åren Slutliga anvisningar kommer under inledningen av 2015 och elnätsföretagens ansökningar om intäktsramar för perioden skall vara inlämnade till sista mars Det föreliggen en uppenbar risk att den nya regleringen och de nya anvisningarna avsevärt försämrar Elnätsföretagens förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar elnätsverksamhet. Vid tillfället för denna årsredovisnings framtagande är regleringens slutliga effekter svåra att förutsäga. EI:s ställningstagande till elnätsföretagens ansökningar skall dock vara behandlade senast under oktober Efterfrågan på fiberanslutning fortsätter att öka. Under året har C4 Energi deltagit i ett kommungemensamt projekt för att utveckla en gemensam strategi för att nå nationella och regionala mål för bredbandskapacitet. Politiska beslut fattas under våren C4 Energi har också påbörjat en kraftfullare satsning för utveckling av fiberinfrastrukturen med början hösten I den årliga nationella prisjämförelsen, avseende 2014, Nils Holgersson-studien som bl.a. beställs av; Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna Sverige och Riksförbunden för HSB och Hyresgästföreningen, ligger C4 Energi fortsatt under riksgenomsnittet för såväl eldistribution som fjärrvärme. I biogasverksamheten påbörjades upphandling av en ny förbehandlingsanläggning för att bredda mottagningskapacitet av organiska råvaror. T.ex. skall förpackat matavfall kunna behandlas. Beräknad start av denna bedöms till hösten Beroende på avsättningsmöjlighet för mer biogas som fordonsgas i Kristianstad med närliggande kommuner diskuteras också investeringsbehov i en ny anläggning för gasuppgradering. Kommande förändring i elmarknaden med bl.a. en Gemensam Nordisk slutkundsmarknad och en faktura till kund för både el och elnät försämrar förutsättningarna för C4 Energis nuvarande verksamhet. För att motverka dessa effekter utvärderas förutsättningarna för att sälja el i C4Energi. Om beslut tas att börja med elhandel bedöms en sådan verksamhet kunna påbörjas våren Omsättningen för koncernen uppgick till 447 Mkr, (460 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 44,0 Mkr, (49,2 Mkr). Kristianstad i februari 2015 Göran Thessén VD C4 Energi AB, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB

3 2 VERKSAMHETEN 2014 AO Värme 2014 går till historien som Sveriges varmaste år sedan mätningar inleddes. Det har påverkat fjärrvärmeleveranserna som uppgick till 326 GWh mot 358 GWh Ett mera positivt rekord är årets tillgänglighet på kraftvärmepannorna, som nådde hela 99,6%. Tillgänglighet och kapacitet på kraftvärmepannorna är centrala för att undvika dyrare spetslastproduktion. Kapaciteten på kraftvärmepanna 2 har under året trimmats upp ytterligare. Nytt miljötillstånd har erhållits för verksamheten vid panncentralen på Centralsjukhuset. Det omfattar såväl tillstånd för att konvertera två pannor från bioolja till träpulver, som nya strängare krav för befintlig biooljeeldning. Elpriserna har legat kvar på mycket låga nivåer under Elproduktionen blev 5% högre än budget, då det varma vädret givit möjlighet att utnyttja ledig baslastkapacitet för elproduktion. 50 nya kunder Under året har ca 50 nya anläggningar anslutits till fjärrvärmenätet, varav ca 40 villor. Exempel på större kunder som anslutits är brf Bågfilen, Kristianstad Billackering och Åhaga i Åhus. HK Scan har anslutit ännu en del av sin process till fjärrvärmen och därmed ökat sin förbrukning med cirka 1 GWh/år. I början av året genomfördes en mätning av kundnöjdhet. Betyget blev högt, 4 på en 5-gradig skala. Förbättringspotential identifierades framför allt inom området information och marknadsföring. Fjärrkyla Under jubileumsåret 2014 har det inte varit möjligt att gräva för kulvert i centrala staden. Anslutning av två nya kunder har dock påbörjats en bit utanför centrum, Östra Kommunhuset och Bilcentrums nya Audihall. Här byggs lokala närkylalösningar i väntan på att nätet skall nå ut. Två blivande kunder väntar på anslutning i centrum, där vi ligger i startgroparna för att bygga ut stamnätet under våren Produktionen sker ännu med en tillfällig, mobil anläggning. Ekonomi Intäkterna 2014 uppgick till 261,2 Mkr (275,3). Investeringarna uppgick till 39,5 Mkr (80,3) varav 13,0 Mkr har investerats i fjärrkylaverksamheten. AO Nät Transiteringen av energi blev 483 GWh för 2014 mot 506 GWh för Minskning med 4,8 %. En ny fördelningsstation Kristianstad C, har driftssatts. Under 2014 har stationen succesivt tagit över lasten från den gamla fördelningsstationen Barbacka, som nu kan rivas. Underhålls- och reinvesteringsarbeten pågår kontinuerligt för att ge bästa möjliga tillgänglighet och funktion i anläggningar och system. Utbyggnaden av fibernätet inom Kristianstad och Åhus tätorter fortsätter. Under året har 225 lägenheter, 963 villor och 26 företag anslutits. Samförläggning sker vid grävning för fjärrvärme och andra markarbeten inom kommunen när så är möjligt. Försäljning av fiberanslutningar genomförs i samarbete med itux. Intresset för att ansluta sig till fibernätet är ökande. Uthyrning av svartfiber till operatörer och företag fortsätter och är ökande, bl. a fortsätter Kristianstads kommun sin satsning på fiber till kommunens verksamhetsställen. Fibernätet har även under 2014 bidragit till att utbyggnaden på landsbygden har fortsatt. Sammanlagt har 708 villor anslutits eller tecknats avtal med i Norra Strö, Rickarum, Maglehemsområdet och Venestad. Ekonomi Intäkterna 2014 uppgick till 169,8 Mkr (173,6). Totalt investerades ,9 Mkr (56,1). AO Biogas Biogasanläggningen i Karpalund har under 2014 tagit emot ton (97 346) stallgödsel, matavfall och livsmedel/foderavfall. Förutom biogas har ton (92 698) biogödsel producerats för lantbruket som gödning till åkermark. Gasproduktionen i Karpalund uppgick till 56,8 GWh (49,5). Biogasen har till största delen avsatts som fordonsgas 38,6 GWh (36,8) och till fjärrvärme i Allöverket 18,9 GWh (12,4). Under året har projektet för ombyggnad av förbehandlingen av matavfall påbörjats. Planerad driftstart beräknas till hösten Marknadskontakter inom försäljning av biogas har ökats för att möjliggöra större försäljning av biogas. Ekonomi Intäkterna 2014 uppgick till 32,4 Mkr (29,8). Investeringarna uppgick till 1,1 Mkr (0,7).

4 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för C4 Energi AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret KONCERNSTRUKTUR C4 Energi AB är helägt av Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är helägt av Kristianstads kommun. C4 Energi AB äger samtliga aktier i dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB. VERKSAMHET Verksamheten bedrivs i tre affärsområden; Värme, Nät och Biogas. Dessutom finns koncerngemensamma funktioner för ekonomi, IT, personal, kundservice, kontorsservice och miljö/arbetsmiljö. AO Värme producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. Vid produktion av fjärrvärme produceras samtidigt el i ett kraftvärmeverk. AO Nät bedriver elnätverksamhet samt fiberinfrastrukturverksamhet för Bredband och annan IT-kommunikation. Elnätverksamheten bedrivs i koncessionsområdet som omfattar Kristianstad och Åhus tätorter med kringliggande bebyggelse. Övriga verksamheter bedrivs företrädesvis i Kristianstad kommun och där ekonomiska förutsättningar finns. OMSÄTTNING OCH RESULTAT C4 Energikoncernens nettoomsättning uppgick under 2014 till 447,3 Mkr (år ,4 Mkr). Rörelseresultatet blev 73,2 Mkr (79,4 Mkr). Finansnettot uppgick till -29,1 Mkr (-30,3 Mkr). Årets resultat i koncernen uppgick till 37,4 Mkr (58,1 Mkr). C4 Energi AB:s försäljning av fjärrvärme uppgick till 326 GWh (358 GWh), elförsäljningen uppgick till 67 GWh (58 GWh). C4 Elnät AB:s transport av elenergi inklusive nätförluster uppgick till 483 GWh (506 GWh). INVESTERINGAR s investeringar under 2014 i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 83,4 Mkr. Härav finansierades 6,0 Mkr med statliga och kommunala investeringsbidrag. Under 2013 uppgick koncernens nyinvesteringar till 213,3 Mkr varav 1,4 Mkr finansierades med statliga och kommunala investeringsbidrag. FINANSIERING s soliditet per var 29,5 % (27,1 %). All extern upplåning sker i moder-

5 4 bolaget C4 Energi AB med kommunal borgen som säkerhet. s nettolåneskuld minskade under år 2014 från 818,8 till 785,9 Mkr. Av koncernens kassaflödesanalys framgår att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130,2 Mkr (166,4 Mkr). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 77,3 Mkr (209,9 Mkr). Det 2014 uppkomna överskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 52,9 Mkr har, tillsammans med 25,9 Mkr från ökning av utnyttjad checkräkningskredit och 21,2 Mkr från minskning av likvida medel, använts till ett lämnat koncernbidrag på 20,0 Mkr samt för att amortera långfristig låneskuld med 80,0 Mkr. Det 2013 uppkomna underskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 43,5 Mkr har, tillsammans med utbetalt koncernbidrag på 18,4 Mkr, en minskning av utnyttjad checkräkningskredit 27,0 och en ökning av likvida medel på 21,1 Mkr, finansierats med upptagna lån på 110,0 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014 En ny fördelningsstation, Kristianstad C, färdigställdes vid Lokstallarna och togs i drift under hösten. Därmed har leveranssäkerheten av el i centrala Kristianstad förbättrats och gamla Barbacka fördelningsstation kan med början 2015 avvecklas och därmed frigörs mark för annan exploatering. Under året har avtal tecknats med två nya fjärrkylakunder som i avvaktan på att fjärrkyla infrastrukturens utveckling löses med lokala kylsystem. Året har varit varmt i förhållande till ett normalår varför eldistributionen och framför allt fjärrvärmeförsäljningen varit lägre än budgeterat. Låg prisnivå på el och elcertifikat har dessutom inneburit att intäkterna för elproduktionen varit väsentligt lägre än normalt. Sammantaget är därmed resultatet i AO Värme väsentligt lägre än budgeterat. Eldistributionen har å andra sidan haft lägre kostnader för elförluster. AO näts resultat ligger i nivå med budget men något lägre jämfört med 2013, framför allt beroende på lägre eldistribution och ökade avskrivningar på grund av investeringen i den nya fördelningsstationen. El och fjärrvärme har under 2014 producerats till 99,9 % med förnyelsebara bränslen. I fiberverksamheten har under året en intensifierad satsning på fiberutvecklig initierats som ett led i kommunens ambitioner att nå nationella och regionala mål för tillgång till hög bredbandskapacitet. Ett stort antal elnätsföretag och däribland C4 Elnät AB överklagade under 2013 Energimarknadsinspektionens (EI) intäktsramar för perioden Förvaltningsrätten biföll allt väsentligt det som elnätsföretagen yrkat. Dock har EI under 2014 överklagat domen och ett utslag i högre instans lär dröja till början av För perioden har EI fått politiskt stöd för en reviderad reglermodell där den största skillnaden är hur kapitalbasen skall värderas. Mot tidigare beräknad som NUAK skall nu anläggningarna åldersbestämmas och

6 5 värderas enligt en linjär princip. Elnätsföretagen skall lämna in ansökan om intäktsramar senast den 31/ och EI ger besked i oktober 2015 om ansökta ramar godkänns eller inte. Risken är påtaglig att kapitalbasen kommer att värderas lägre i den nya reglermodellen och att intäktsnivå för perioden kommer att sjunka. MILJÖ C4 Energi och C4 Elnät är sedan tidigare certifierade enligt ISO Under 2014 har Kristianstads Biogas anslutits till det befintliga miljöledningssystemet och kommer därmed att ingå i det nya gemensamma certifikatet. Miljöarbetet är en viktig och naturlig del av verksamheten. C4 Energikoncernens miljöpolicy och medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan är bas för miljöarbetet och ger tillsammans med miljöledningssystemets övriga delar ett strukturerat, fortlöpande miljöarbete. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet bedrivs enligt miljöbalken i moderbolaget C4 Energi AB samt i dotterbolaget Kristianstad Biogas AB. s verksamhet avser el-, fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion. Under året har biobränsleandelen för produktion av el och fjärrvärme varit 99,9 % och därmed är påverkan på växthuseffekten liten. Utöver Allöverket, är produktionsenheter vid CSK samt i Åhus och Vä kopplade till det centrala fjärrvärmenätet i Kristianstad. Samtliga ingår i handelssystemet för utsläpp av växthusgaser. Kristianstads Biogas verksamhet avser rötning av restprodukter från livsmedel, fodermedel och gödsel. Processen ger biogas som i första hand uppgraderas till miljöfördelaktig fordonsgas. Biogas används även vid Allöverket för el- och fjärrvärmeproduktion då full avsättning inte finns till fordonsgas. Från rötningsprocessen erhålls även biogödsel som främst används för att sluta kretsloppen av växtnäringsämnen inom jordbruket. Biogödseln är certifierad enligt SPCR 120, ett system för kvalitetssäkring. ARBETSMILJÖ Med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel ska C4 Energi arbeta för en bra arbetsmiljö. Det ska vara roligt, inspirerande men också säkert att arbeta hos oss. Vi vill skapa positiva arbetsvillkor och motverka negativa förhållanden genom att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad och naturlig del i verksamheten. C4 Energi strävar efter att ha friska och välmående medarbetare. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Detta förutsätter att ledarskap, kompetensutveckling, uppmuntran och belöningssystem, trivselåtgärder, arbetsbelastning och personalfrämjande åtgärder samverkar. Under 2014 genomfördes på nytt en mätning av NMI (Nöjd medarbetarindex), mätning sker vartannat år genom en medarbetarenkät. C4 Energi:s NMI låg på 4,67 på en sexgradig skala, en höjning mot 2012 års mätning 4,32. I arbetsmiljöfrågor samarbetar C4 Energi med företagshälsovården Arbetsmiljöenheten och under 2014 genomfördes utbildningar bland annat inom hjärt- och lungräddning.

7 6 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING AO Värme Det nordiska elsystemet har en överproduktionskapacitet jämfört med förväntad efterfrågan kommande år vilket under lång tid bedöms leda till relativt låga priser på el. Kombinationen med låga elcertifikatpriser gör att fokus måste ligga på att producera el med bränslen som tål de låga marknadspriserna. Låga elpriser och låga räntenivåer stärker också värmepumparnas konkurrenskraft vilket medför att prissättningen på fjärrvärmen måste hanteras med stor försiktighet. Som en följd av detta har effektkapaciteten i befintliga kraftvärmepannor höjts genom ombyggnad. Utvärdering av att konvertera spetskapacitet från bioolja till träpellets/pulver kommer också att göras. Det är också stort fokus på ett systematiskt underhållsarbete för att upprätthålla hög drifttillgänglighet på kraftvärmepannorna. Översyn av prismodeller för fjärrvärmen är ett annat viktigt område. Frågan diskuteras med en grupp större kunder. Det handlar dels om att få kunder att hjälpa oss minska behovet av spetslast och dels att stärka konkurrenskraften sommartid. I fjärrkylaverksamheten kompletteras den nya produktionsanläggningen baserad på frikyla med filter för att klara att avskilja sand och grus från det grundvatten som används för kylaproduktionen. Marknadsarbetet kommer att intensifieras för att få flera kunder. AO Nät De närmaste årens Elnätsinvesteringar styrs i stor utsträckning av utvecklingen inom koncessionsområdet med tillkommande nya exploateringsområden för såväl bostäder, handel som industri. I verksamheten bedrivs fortsatt ett långsiktigt och systematiskt arbete med att säkerställa drift- och personsäkerheten genom väl avvägda reinvesteringar. Förnyelsearbete i fördelningsstation Kristianstad Norra i Näsby påbörjas under 2015 I syfte att öka konkurrensen på elmarknaden och förenkla för slutkunderna har ett arbete initierats på nordisk ministernivå: Dels med ambitionen att skapa en gemensam nordisk elmarknad som på sikt skall kunna bli en del av en gemensam europeisk elmarknad. I det pågående arbetet i norden har man dock inte kunnat enas om uppbyggnaden av gemensamma systemprinciper. Den nya Nordiska gemensamma elmarknaden bedöms vara realiserad någon gång under perioden Konsekvensen för elnäts- och elhandelsbolag kan bli omfattande bl.a. med behov av mer omfattande system avseende de administrativa rutinerna. Dels i förändrade regelverk, avseende att skapa en kontakt för kunden, med ursprungligt startdatum under Omfattande utredningsarbeten och kritik avseende dessa leder med stor sannolikhet till att tidigaste reellt införande torde vara under perioden Inriktningen är att elförbrukning och elnätskostnad skall samfaktureras på en faktura till slutkund, där elhandelsbolagen skall sköta samfaktureringen. Innebörden blir att elnätsbolagen tappar en viktig kundkontakt, får sämre kostnadstäckning för gemensamma administrativa system och får en ökad risk

8 7 för motpartsförluster. Detta driver idag många kommunala energiföretag att också starta elförsäljningsverksamhet. Styrelsen har tagit beslut om att C4 Energi också bör starta elförsäljning och frågan lyfts under 2015 för politiskt ställningstagande då bl.a. ägardirektiv behöver ändras. Den tilldelning av intäktsram som Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat om för perioden har överklagats i Förvaltningsrätten av C4 Elnät liksom mer än 50 % av alla elnätsverksamheter i Sverige. Domen som kom i början av 2014 gav elnätsbolagen rätt i allt väsentligt. EI har överklagat domen i högre instans. Bedömningen är dock att det blir svårt för EI att få ett annat utfall i något väsentligt avseende. För reglerperioden har EI fått politiskt stöd för en reviderad reglering som avsevärt kan sänka elnätsföretagens intäktsnivå vilket i sig kan äventyra långsiktigheten i verksamheten. I fibernätsverksamheten ökas tempot i utvecklingen av fiberinfrastrukturen på affärsmässiga grunder. I dialog med kommunen diskuteras förutsättningarna för en intensifierad utbyggnad för att nå nationella och regionala mål. Region Skånes mål är att 2020 skall 100% av offentligt driven verksamhet och 95% av privata fastigheter kunna ansluta sig till fiber. I detta senare scenario behöver en samfinansieringsmodell utarbetas. Beslut kan sannolikt fattas under AO Biogas Rötningsanläggningen i Karpalund kan röta upp till ton organiskt material per år. Under 2014 rötades ca ton, vilket genererade ca 54 GWh Biogas netto efter egenförbrukning. Dessutom köps ca 3,7 GWh från det centrala reningsverket. Ca 38,6 GWh säljs som fordonsgas och ca 18,9 GWh säljs till och eldas i Allöverket. Ambitionen är att utnyttja rötningskapaciteten fullt ut förutsatt att bra råvaror kan hittas till rimligt pris. För att kunna behandla större volymer av nya råvaror investeras i ny förbehandlingskapacitet under Målet är också att Biogasverksamheten på några års sikt skall öka biogasproduktionen i Karpalund till minst 80 GWh. För att skapa en god lönsamhet är det av stor vikt att hitta avsättningsmöjlighet för biogasen där bäst betalning erhålls. Eldning i Allöverket ger endast en intäkt på ca 200 kr/mwh vilket motsvarar priset på flisen som Allöverket har som basbränsle. Under de närmaste åren är strategin att hitta avsättning för hela biogasproduktionen som fordonsbränsle och/eller för annan tillämpning där vi kan erhålla ett bättre pris. Biogas som fordonsbränsle tål ej heller långa transporter utan skall optimalt förbrukas lokalt i Kristianstad eller i närregionen. Initiativ pågår för att hitta förutsättningar genom att endera avsätta mer gas som fordonsbränsle, vilket kräver investering i ytterligare gasuppgraderingskapacitet och eventuellt i nya tankstationer. Alternativ att hitta avsättningsmöjligheter i industriell verksamhet där t.ex. fossila bränslen kan ersättas. Fossila bränslen i industrin har skattelättnader som successivt minskar vilket kan leda till att biogasen som rågas kan konkurrera i dessa tillämpningar.

9 8 VINSTDISPOSITION s fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att årets resultat ,05 kr tillsammans med balanserat resultat ,17 kr, totalt ,22, balanseras i ny räkning. Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kkr. Koncernbidraget har föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet från 24,5 % till 23,1 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln).

10 9 Resultaträkning Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 7, Årets resultat

11 10 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner o andra tekniska anläggn Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfrist. värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Immateriella omsättningstillgångar Elcertifikat och utsläppsrätter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar hos koncernföretag Fordran hos Kristianstads kommun Fordringar hos närstående bolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o. uppl. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 11 Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver / reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack. avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. o. förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser varav för dotterbolag

13 12 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet + Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsvinst vid inventarieförsäljning Utrangeringsförlust inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital +/- Minskn/ökn varulager m.m /- Minskn/ökn immateriella omsättningstillgångar /- Minskn/ökn ej räntebärande kortfrist. fordringar exkl fordran koncernbidrag, skattefordran och upplupna ränteintäkter /- Ökn/minskn kortfristiga ej räntebärande skulder exkl skatteskuld och upplupna räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten - Investering aktier och andelar Investering immateriella anläggningstillgångar Investering materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa tillförda medel genom löpande verksamhet och investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten +/- Minskn/ökn räntebärande långfristiga fordringar /- Ökn/minskn långfristig skuld till kreditinstitut /- Ökn/minskn utnyttjad checkräkningskredit Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 13 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, de s.k. K3-reglerna. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Ändrad redovisningsprincip Som en anpassning till K3-reglerna har principerna för redovisning av lämnat koncernbidrag ändrats så att det numera redovisas under bokslutsdispositioner istället för, som tidigare, direkt mot eget kapital. Även jämförelsesiffrorna för 2013 har korrigerats. Koncernredovisningsprinciper I koncernredovisningen ingår de företag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger mer än 50% av rösterna. Obeskattade reserver fördelas med 22,0% till uppskjuten skatteskuld och 78,0% till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld är bokförd som skattekostnad i koncernens resultaträkning. I koncernresultaträkningen elimineras alla transaktioner mellan moder- och dotterbolag. C4 Energi AB ägs, via Kristianstads Kommunföretag AB, till 100% av Kristianstads kommun som dock ej är att betrakta som moderföretag enligt Aktiebolagslagen. För att bättre belysa förhållandena mellan C4 Energi AB och dess ägare redovisas alla tillgångar och skulder som avser kommunen på egen rad i balansräkningarna. Tillgångar och skulder gentemot dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB redovisas såsom Fordringar hos/skulder till koncernföretag. Tillgångar och skulder gentemot andra bolag i Kristianstads Kommunföretag-koncern redovisas såsom Fordringar hos/skulder till närstående bolag. Värderingsprinciper Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar upptages till det belopp, varmed de beräknas inflyta. För derivatinstrument tillämpas säkringsredovisning, det innebär att förändringar i marknadsvärde inte tas upp i resultaträkningen. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde resp. nominellt värde, om ej annat anges i not nedan. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden. Balanserade utgifter skrivs av med 20%, koncernmässig goodwill enligt förvärvsanalys med 10%, övrig goodwill med 20%, byggnader med 2-4%, markanläggningar med 5%, maskiner med 3-10% och inventarier med 5-33%. Anläggningstillgångar övertagna från Kristianstads kommun skrivs av i den takt som krävs för att ursprunglig avskrivningstid skall fullföljas. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

15 14 I bolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Samma värderingsprinciper tillämpas för hela koncernen. Intäktsredovisning Nettoomsättning omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheterna, det vill säga försäljning, distribution och transmission av el, försäljning och distribution av värme samt intäkter kopplade till stadsnätet (stadsnätsanslutningar). Försäljning av el, värme, kyla och eldistribution Försäljning av el, värme, kyla och därtill hörande distribution och transmission redovisas som intäkter vid leveranstidpunkt exklusive moms och punktskatter. Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter intäktsförs över anläggningens nyttjandetid. Dock intäktsförs direkt den del av anslutningsavgiften som motsvaras av direkta kostnader i samband med själva anslutningen. Intäkten periodiseras över avtalsperioden om den är länkad till en avtalsenlig överenskommelse med kunden. Den periodiserade intäkten redovisas under balansposten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Då den utgör en del av det rörelsekapital som används i företagets normala verksamhetscykel klassificeras den som kortfristig skuld även om intäktsredovisning skall ske senare än tolv månader efter balansdagen. Elcertifikat I syfte att främja användningen av förnyelsebara energikällor för elproduktion har Sverige ett certifikatsystem. Anläggningar som berörs av detta system erhåller gratis certifikat i takt med certifikatberättigad el produceras. Upparbetade certifikat, vilka erhålles gratis, redovisas som immateriella omsättningstillgångar till verkligt värde vid erhållandetidpunkten om syftet med innehavet är tänkt vara kortfristigt. Per balansdagen sker värdering enligt lägsta värdets princip. Om syftet med elcertifikaten inte är att använda elcertifikaten till inlösen eller avyttras inom ett år klassificeras elcertifikaten som immateriell anläggningstillgång. I samband med elförsäljning uppstår ett åtagande att leverera in certifikat till myndigheten. Detta åtagande (kvotplikt) redovisas som en kostnad och en skuld. Skulden värderas till det värde som den förväntas regleras med. Statliga bidrag Bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag hänförliga till inköp av materiella anläggningstillgångar reducerar anläggningens anskaffningsvärde och påverkar det redovisade resultatet genom lägre avskrivningar. Bidrag som avser täcka kostnader redovisas i resultaträkningen som Övrig intäkt i samma perioder och på samma sätt som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Entreprenaduppdrag För utförda entreprenaduppdrag till fast pris redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. redovisar fordringar på beställare av entreprenadavtal som tillgång för alla pågående uppdrag för vilka uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp.

16 15 redovisar skulder till beställare av entreprenadavtal som skuld för alla pågående uppdrag för vilka fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster). Övriga intäkter Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som Övriga intäkter. Övriga intäkter inkluderar återkommande poster som hyresintäkter samt engångsposter som realisationsvinster av materiella anläggningstillgångar mm. Pensionsförpliktelser Företagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Inom företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av företagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsbolag I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Företaget bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Företagets förpliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett nuvärde, bestämt för varje anställd av bland annat pensionsnivå, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. De tjänstemän som berörs av förmånsbestämda pensionsåtaganden är tryggade genom försäkring i Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan.

17 16 Noter för koncern och moderbolag Belopp i kkr om ej annat anges Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 7% (2013: 6%) försäljning till dotterföretag och av årets inköp utgjorde 4% (3%) inköp från dotterföretag. Not 2 Ersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers - revisionsuppdrag andra uppdrag Not 3 Medelantalet anställda Antal anställda Andel kvinnor 17% 18% 25% 27% Andel män 83% 82% 75% 73% Antal anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Kostnad för löner och ersättningar - till styrelse och VD till övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader - till styrelse och VD till övriga anställda Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månader. Företagets pensionsförpliktelse för VD utgår enligt förmånsbestämd plan som är tryggad genom försäkring hos Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan.

18 17 Not 5 Fördelning av rörelseresultat m.m. på affärsområden Nettoomsättning fördelar sig på affärsområden enligt följande: Affärsområde Värme Affärsområde Nät Affärsområde Biogas Gemensamt Koncernjusteringar Summa Rörelseresultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: Affärsområde Värme Affärsområde Nät Affärsområde Biogas Elhandel Gemensamt Koncernmässig goodwillavskrivn Summa Resultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: 2014 Gemen- Värme Elhandel samt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Värme Gemensamt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enl. plan Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag

19 18 Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året - varav skatt på besk.bart resultat varav minskn. uppskj. skattefordr Akt. skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt (spec i not 19) Not 8 Balanserade utgifter Ingående ack. anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Årets inköp Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

20 19 Not 9 Goodwill Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Goodwill enl. förvärvsanalys Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Goodwill enl. förvärvsanalys Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Omklassificerat Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Årets avskrivningar Omklassificerat Utgående planenligt restvärde

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer