Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

2 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten i produktionsanläggningarna varit hög men det varma vädret har medfört betydligt lägre värmeleveranser. Sammantaget med låga el och elcertifikatpriser ligger resultatet kraftigt under budget. I fjärrkylaverksamheten har flera kunder tecknat avtal under året. Vissa av dem får en separat kylalösning till dess de kan nås med det centrala ledningssystemet för fjärrkyla. Problem i den centrala produktionsanläggningen för frikyla har lett till att drifttagningen försenats. Nykundsanslutning har begränsats på grund av grävrestriktioner i centrala Kristianstad. Sammantaget blev därmed resultatet under budget. I affärsområde Nät har även eldistributionen en hög tillgänglighet. Trots tillkommande nyanslutningar minskar dock distribuerad volym, som sammantaget med låga elpriser minskar kostnaderna för elnätsförluster. I Fibernätverksamheten ökar nykundsanslutningar liksom köp av svartfiberkapacitet. Fler kunder köper tjänster i nätet, vilket sammantaget leder till bättre resultat än budget trots ökade kostnader för intensifierad marknadssatsning. I affärsområde Biogas har produktionen gått bra med all time high i producerad mängt biogas och trots sjunkande priser på biogas med anledning av priskoppling till diesel redovisar verksamheten ett bättre resultat än budget. Under året har arbetet med den viktiga förnyelsen av fördelningsstation Kristianstad C slutförts och anläggningen är driftsatt och Gamla Barbacka stationen har frånkopplats. Leveranssäkerheten i centrala delar av Kristianstad förbättras därmed. Förvaltningsrättens dom, i C4 Elnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens (EI) beslutade intäktsramar för åren , biföll överklagan i det närmaste fullständigt. EI har dock överklagat Förvaltningsrättens dom till högre instans. Utfallet av detta lär dröja till EI har fått regeringens uppdrag att utarbeta en förändrad reglering för åren Slutliga anvisningar kommer under inledningen av 2015 och elnätsföretagens ansökningar om intäktsramar för perioden skall vara inlämnade till sista mars Det föreliggen en uppenbar risk att den nya regleringen och de nya anvisningarna avsevärt försämrar Elnätsföretagens förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar elnätsverksamhet. Vid tillfället för denna årsredovisnings framtagande är regleringens slutliga effekter svåra att förutsäga. EI:s ställningstagande till elnätsföretagens ansökningar skall dock vara behandlade senast under oktober Efterfrågan på fiberanslutning fortsätter att öka. Under året har C4 Energi deltagit i ett kommungemensamt projekt för att utveckla en gemensam strategi för att nå nationella och regionala mål för bredbandskapacitet. Politiska beslut fattas under våren C4 Energi har också påbörjat en kraftfullare satsning för utveckling av fiberinfrastrukturen med början hösten I den årliga nationella prisjämförelsen, avseende 2014, Nils Holgersson-studien som bl.a. beställs av; Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna Sverige och Riksförbunden för HSB och Hyresgästföreningen, ligger C4 Energi fortsatt under riksgenomsnittet för såväl eldistribution som fjärrvärme. I biogasverksamheten påbörjades upphandling av en ny förbehandlingsanläggning för att bredda mottagningskapacitet av organiska råvaror. T.ex. skall förpackat matavfall kunna behandlas. Beräknad start av denna bedöms till hösten Beroende på avsättningsmöjlighet för mer biogas som fordonsgas i Kristianstad med närliggande kommuner diskuteras också investeringsbehov i en ny anläggning för gasuppgradering. Kommande förändring i elmarknaden med bl.a. en Gemensam Nordisk slutkundsmarknad och en faktura till kund för både el och elnät försämrar förutsättningarna för C4 Energis nuvarande verksamhet. För att motverka dessa effekter utvärderas förutsättningarna för att sälja el i C4Energi. Om beslut tas att börja med elhandel bedöms en sådan verksamhet kunna påbörjas våren Omsättningen för koncernen uppgick till 447 Mkr, (460 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 44,0 Mkr, (49,2 Mkr). Kristianstad i februari 2015 Göran Thessén VD C4 Energi AB, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB

3 2 VERKSAMHETEN 2014 AO Värme 2014 går till historien som Sveriges varmaste år sedan mätningar inleddes. Det har påverkat fjärrvärmeleveranserna som uppgick till 326 GWh mot 358 GWh Ett mera positivt rekord är årets tillgänglighet på kraftvärmepannorna, som nådde hela 99,6%. Tillgänglighet och kapacitet på kraftvärmepannorna är centrala för att undvika dyrare spetslastproduktion. Kapaciteten på kraftvärmepanna 2 har under året trimmats upp ytterligare. Nytt miljötillstånd har erhållits för verksamheten vid panncentralen på Centralsjukhuset. Det omfattar såväl tillstånd för att konvertera två pannor från bioolja till träpulver, som nya strängare krav för befintlig biooljeeldning. Elpriserna har legat kvar på mycket låga nivåer under Elproduktionen blev 5% högre än budget, då det varma vädret givit möjlighet att utnyttja ledig baslastkapacitet för elproduktion. 50 nya kunder Under året har ca 50 nya anläggningar anslutits till fjärrvärmenätet, varav ca 40 villor. Exempel på större kunder som anslutits är brf Bågfilen, Kristianstad Billackering och Åhaga i Åhus. HK Scan har anslutit ännu en del av sin process till fjärrvärmen och därmed ökat sin förbrukning med cirka 1 GWh/år. I början av året genomfördes en mätning av kundnöjdhet. Betyget blev högt, 4 på en 5-gradig skala. Förbättringspotential identifierades framför allt inom området information och marknadsföring. Fjärrkyla Under jubileumsåret 2014 har det inte varit möjligt att gräva för kulvert i centrala staden. Anslutning av två nya kunder har dock påbörjats en bit utanför centrum, Östra Kommunhuset och Bilcentrums nya Audihall. Här byggs lokala närkylalösningar i väntan på att nätet skall nå ut. Två blivande kunder väntar på anslutning i centrum, där vi ligger i startgroparna för att bygga ut stamnätet under våren Produktionen sker ännu med en tillfällig, mobil anläggning. Ekonomi Intäkterna 2014 uppgick till 261,2 Mkr (275,3). Investeringarna uppgick till 39,5 Mkr (80,3) varav 13,0 Mkr har investerats i fjärrkylaverksamheten. AO Nät Transiteringen av energi blev 483 GWh för 2014 mot 506 GWh för Minskning med 4,8 %. En ny fördelningsstation Kristianstad C, har driftssatts. Under 2014 har stationen succesivt tagit över lasten från den gamla fördelningsstationen Barbacka, som nu kan rivas. Underhålls- och reinvesteringsarbeten pågår kontinuerligt för att ge bästa möjliga tillgänglighet och funktion i anläggningar och system. Utbyggnaden av fibernätet inom Kristianstad och Åhus tätorter fortsätter. Under året har 225 lägenheter, 963 villor och 26 företag anslutits. Samförläggning sker vid grävning för fjärrvärme och andra markarbeten inom kommunen när så är möjligt. Försäljning av fiberanslutningar genomförs i samarbete med itux. Intresset för att ansluta sig till fibernätet är ökande. Uthyrning av svartfiber till operatörer och företag fortsätter och är ökande, bl. a fortsätter Kristianstads kommun sin satsning på fiber till kommunens verksamhetsställen. Fibernätet har även under 2014 bidragit till att utbyggnaden på landsbygden har fortsatt. Sammanlagt har 708 villor anslutits eller tecknats avtal med i Norra Strö, Rickarum, Maglehemsområdet och Venestad. Ekonomi Intäkterna 2014 uppgick till 169,8 Mkr (173,6). Totalt investerades ,9 Mkr (56,1). AO Biogas Biogasanläggningen i Karpalund har under 2014 tagit emot ton (97 346) stallgödsel, matavfall och livsmedel/foderavfall. Förutom biogas har ton (92 698) biogödsel producerats för lantbruket som gödning till åkermark. Gasproduktionen i Karpalund uppgick till 56,8 GWh (49,5). Biogasen har till största delen avsatts som fordonsgas 38,6 GWh (36,8) och till fjärrvärme i Allöverket 18,9 GWh (12,4). Under året har projektet för ombyggnad av förbehandlingen av matavfall påbörjats. Planerad driftstart beräknas till hösten Marknadskontakter inom försäljning av biogas har ökats för att möjliggöra större försäljning av biogas. Ekonomi Intäkterna 2014 uppgick till 32,4 Mkr (29,8). Investeringarna uppgick till 1,1 Mkr (0,7).

4 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för C4 Energi AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret KONCERNSTRUKTUR C4 Energi AB är helägt av Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är helägt av Kristianstads kommun. C4 Energi AB äger samtliga aktier i dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB. VERKSAMHET Verksamheten bedrivs i tre affärsområden; Värme, Nät och Biogas. Dessutom finns koncerngemensamma funktioner för ekonomi, IT, personal, kundservice, kontorsservice och miljö/arbetsmiljö. AO Värme producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. Vid produktion av fjärrvärme produceras samtidigt el i ett kraftvärmeverk. AO Nät bedriver elnätverksamhet samt fiberinfrastrukturverksamhet för Bredband och annan IT-kommunikation. Elnätverksamheten bedrivs i koncessionsområdet som omfattar Kristianstad och Åhus tätorter med kringliggande bebyggelse. Övriga verksamheter bedrivs företrädesvis i Kristianstad kommun och där ekonomiska förutsättningar finns. OMSÄTTNING OCH RESULTAT C4 Energikoncernens nettoomsättning uppgick under 2014 till 447,3 Mkr (år ,4 Mkr). Rörelseresultatet blev 73,2 Mkr (79,4 Mkr). Finansnettot uppgick till -29,1 Mkr (-30,3 Mkr). Årets resultat i koncernen uppgick till 37,4 Mkr (58,1 Mkr). C4 Energi AB:s försäljning av fjärrvärme uppgick till 326 GWh (358 GWh), elförsäljningen uppgick till 67 GWh (58 GWh). C4 Elnät AB:s transport av elenergi inklusive nätförluster uppgick till 483 GWh (506 GWh). INVESTERINGAR s investeringar under 2014 i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 83,4 Mkr. Härav finansierades 6,0 Mkr med statliga och kommunala investeringsbidrag. Under 2013 uppgick koncernens nyinvesteringar till 213,3 Mkr varav 1,4 Mkr finansierades med statliga och kommunala investeringsbidrag. FINANSIERING s soliditet per var 29,5 % (27,1 %). All extern upplåning sker i moder-

5 4 bolaget C4 Energi AB med kommunal borgen som säkerhet. s nettolåneskuld minskade under år 2014 från 818,8 till 785,9 Mkr. Av koncernens kassaflödesanalys framgår att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130,2 Mkr (166,4 Mkr). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 77,3 Mkr (209,9 Mkr). Det 2014 uppkomna överskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 52,9 Mkr har, tillsammans med 25,9 Mkr från ökning av utnyttjad checkräkningskredit och 21,2 Mkr från minskning av likvida medel, använts till ett lämnat koncernbidrag på 20,0 Mkr samt för att amortera långfristig låneskuld med 80,0 Mkr. Det 2013 uppkomna underskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 43,5 Mkr har, tillsammans med utbetalt koncernbidrag på 18,4 Mkr, en minskning av utnyttjad checkräkningskredit 27,0 och en ökning av likvida medel på 21,1 Mkr, finansierats med upptagna lån på 110,0 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014 En ny fördelningsstation, Kristianstad C, färdigställdes vid Lokstallarna och togs i drift under hösten. Därmed har leveranssäkerheten av el i centrala Kristianstad förbättrats och gamla Barbacka fördelningsstation kan med början 2015 avvecklas och därmed frigörs mark för annan exploatering. Under året har avtal tecknats med två nya fjärrkylakunder som i avvaktan på att fjärrkyla infrastrukturens utveckling löses med lokala kylsystem. Året har varit varmt i förhållande till ett normalår varför eldistributionen och framför allt fjärrvärmeförsäljningen varit lägre än budgeterat. Låg prisnivå på el och elcertifikat har dessutom inneburit att intäkterna för elproduktionen varit väsentligt lägre än normalt. Sammantaget är därmed resultatet i AO Värme väsentligt lägre än budgeterat. Eldistributionen har å andra sidan haft lägre kostnader för elförluster. AO näts resultat ligger i nivå med budget men något lägre jämfört med 2013, framför allt beroende på lägre eldistribution och ökade avskrivningar på grund av investeringen i den nya fördelningsstationen. El och fjärrvärme har under 2014 producerats till 99,9 % med förnyelsebara bränslen. I fiberverksamheten har under året en intensifierad satsning på fiberutvecklig initierats som ett led i kommunens ambitioner att nå nationella och regionala mål för tillgång till hög bredbandskapacitet. Ett stort antal elnätsföretag och däribland C4 Elnät AB överklagade under 2013 Energimarknadsinspektionens (EI) intäktsramar för perioden Förvaltningsrätten biföll allt väsentligt det som elnätsföretagen yrkat. Dock har EI under 2014 överklagat domen och ett utslag i högre instans lär dröja till början av För perioden har EI fått politiskt stöd för en reviderad reglermodell där den största skillnaden är hur kapitalbasen skall värderas. Mot tidigare beräknad som NUAK skall nu anläggningarna åldersbestämmas och

6 5 värderas enligt en linjär princip. Elnätsföretagen skall lämna in ansökan om intäktsramar senast den 31/ och EI ger besked i oktober 2015 om ansökta ramar godkänns eller inte. Risken är påtaglig att kapitalbasen kommer att värderas lägre i den nya reglermodellen och att intäktsnivå för perioden kommer att sjunka. MILJÖ C4 Energi och C4 Elnät är sedan tidigare certifierade enligt ISO Under 2014 har Kristianstads Biogas anslutits till det befintliga miljöledningssystemet och kommer därmed att ingå i det nya gemensamma certifikatet. Miljöarbetet är en viktig och naturlig del av verksamheten. C4 Energikoncernens miljöpolicy och medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan är bas för miljöarbetet och ger tillsammans med miljöledningssystemets övriga delar ett strukturerat, fortlöpande miljöarbete. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet bedrivs enligt miljöbalken i moderbolaget C4 Energi AB samt i dotterbolaget Kristianstad Biogas AB. s verksamhet avser el-, fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion. Under året har biobränsleandelen för produktion av el och fjärrvärme varit 99,9 % och därmed är påverkan på växthuseffekten liten. Utöver Allöverket, är produktionsenheter vid CSK samt i Åhus och Vä kopplade till det centrala fjärrvärmenätet i Kristianstad. Samtliga ingår i handelssystemet för utsläpp av växthusgaser. Kristianstads Biogas verksamhet avser rötning av restprodukter från livsmedel, fodermedel och gödsel. Processen ger biogas som i första hand uppgraderas till miljöfördelaktig fordonsgas. Biogas används även vid Allöverket för el- och fjärrvärmeproduktion då full avsättning inte finns till fordonsgas. Från rötningsprocessen erhålls även biogödsel som främst används för att sluta kretsloppen av växtnäringsämnen inom jordbruket. Biogödseln är certifierad enligt SPCR 120, ett system för kvalitetssäkring. ARBETSMILJÖ Med fokus på säkerhet, hälsa och trivsel ska C4 Energi arbeta för en bra arbetsmiljö. Det ska vara roligt, inspirerande men också säkert att arbeta hos oss. Vi vill skapa positiva arbetsvillkor och motverka negativa förhållanden genom att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad och naturlig del i verksamheten. C4 Energi strävar efter att ha friska och välmående medarbetare. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Detta förutsätter att ledarskap, kompetensutveckling, uppmuntran och belöningssystem, trivselåtgärder, arbetsbelastning och personalfrämjande åtgärder samverkar. Under 2014 genomfördes på nytt en mätning av NMI (Nöjd medarbetarindex), mätning sker vartannat år genom en medarbetarenkät. C4 Energi:s NMI låg på 4,67 på en sexgradig skala, en höjning mot 2012 års mätning 4,32. I arbetsmiljöfrågor samarbetar C4 Energi med företagshälsovården Arbetsmiljöenheten och under 2014 genomfördes utbildningar bland annat inom hjärt- och lungräddning.

7 6 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING AO Värme Det nordiska elsystemet har en överproduktionskapacitet jämfört med förväntad efterfrågan kommande år vilket under lång tid bedöms leda till relativt låga priser på el. Kombinationen med låga elcertifikatpriser gör att fokus måste ligga på att producera el med bränslen som tål de låga marknadspriserna. Låga elpriser och låga räntenivåer stärker också värmepumparnas konkurrenskraft vilket medför att prissättningen på fjärrvärmen måste hanteras med stor försiktighet. Som en följd av detta har effektkapaciteten i befintliga kraftvärmepannor höjts genom ombyggnad. Utvärdering av att konvertera spetskapacitet från bioolja till träpellets/pulver kommer också att göras. Det är också stort fokus på ett systematiskt underhållsarbete för att upprätthålla hög drifttillgänglighet på kraftvärmepannorna. Översyn av prismodeller för fjärrvärmen är ett annat viktigt område. Frågan diskuteras med en grupp större kunder. Det handlar dels om att få kunder att hjälpa oss minska behovet av spetslast och dels att stärka konkurrenskraften sommartid. I fjärrkylaverksamheten kompletteras den nya produktionsanläggningen baserad på frikyla med filter för att klara att avskilja sand och grus från det grundvatten som används för kylaproduktionen. Marknadsarbetet kommer att intensifieras för att få flera kunder. AO Nät De närmaste årens Elnätsinvesteringar styrs i stor utsträckning av utvecklingen inom koncessionsområdet med tillkommande nya exploateringsområden för såväl bostäder, handel som industri. I verksamheten bedrivs fortsatt ett långsiktigt och systematiskt arbete med att säkerställa drift- och personsäkerheten genom väl avvägda reinvesteringar. Förnyelsearbete i fördelningsstation Kristianstad Norra i Näsby påbörjas under 2015 I syfte att öka konkurrensen på elmarknaden och förenkla för slutkunderna har ett arbete initierats på nordisk ministernivå: Dels med ambitionen att skapa en gemensam nordisk elmarknad som på sikt skall kunna bli en del av en gemensam europeisk elmarknad. I det pågående arbetet i norden har man dock inte kunnat enas om uppbyggnaden av gemensamma systemprinciper. Den nya Nordiska gemensamma elmarknaden bedöms vara realiserad någon gång under perioden Konsekvensen för elnäts- och elhandelsbolag kan bli omfattande bl.a. med behov av mer omfattande system avseende de administrativa rutinerna. Dels i förändrade regelverk, avseende att skapa en kontakt för kunden, med ursprungligt startdatum under Omfattande utredningsarbeten och kritik avseende dessa leder med stor sannolikhet till att tidigaste reellt införande torde vara under perioden Inriktningen är att elförbrukning och elnätskostnad skall samfaktureras på en faktura till slutkund, där elhandelsbolagen skall sköta samfaktureringen. Innebörden blir att elnätsbolagen tappar en viktig kundkontakt, får sämre kostnadstäckning för gemensamma administrativa system och får en ökad risk

8 7 för motpartsförluster. Detta driver idag många kommunala energiföretag att också starta elförsäljningsverksamhet. Styrelsen har tagit beslut om att C4 Energi också bör starta elförsäljning och frågan lyfts under 2015 för politiskt ställningstagande då bl.a. ägardirektiv behöver ändras. Den tilldelning av intäktsram som Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat om för perioden har överklagats i Förvaltningsrätten av C4 Elnät liksom mer än 50 % av alla elnätsverksamheter i Sverige. Domen som kom i början av 2014 gav elnätsbolagen rätt i allt väsentligt. EI har överklagat domen i högre instans. Bedömningen är dock att det blir svårt för EI att få ett annat utfall i något väsentligt avseende. För reglerperioden har EI fått politiskt stöd för en reviderad reglering som avsevärt kan sänka elnätsföretagens intäktsnivå vilket i sig kan äventyra långsiktigheten i verksamheten. I fibernätsverksamheten ökas tempot i utvecklingen av fiberinfrastrukturen på affärsmässiga grunder. I dialog med kommunen diskuteras förutsättningarna för en intensifierad utbyggnad för att nå nationella och regionala mål. Region Skånes mål är att 2020 skall 100% av offentligt driven verksamhet och 95% av privata fastigheter kunna ansluta sig till fiber. I detta senare scenario behöver en samfinansieringsmodell utarbetas. Beslut kan sannolikt fattas under AO Biogas Rötningsanläggningen i Karpalund kan röta upp till ton organiskt material per år. Under 2014 rötades ca ton, vilket genererade ca 54 GWh Biogas netto efter egenförbrukning. Dessutom köps ca 3,7 GWh från det centrala reningsverket. Ca 38,6 GWh säljs som fordonsgas och ca 18,9 GWh säljs till och eldas i Allöverket. Ambitionen är att utnyttja rötningskapaciteten fullt ut förutsatt att bra råvaror kan hittas till rimligt pris. För att kunna behandla större volymer av nya råvaror investeras i ny förbehandlingskapacitet under Målet är också att Biogasverksamheten på några års sikt skall öka biogasproduktionen i Karpalund till minst 80 GWh. För att skapa en god lönsamhet är det av stor vikt att hitta avsättningsmöjlighet för biogasen där bäst betalning erhålls. Eldning i Allöverket ger endast en intäkt på ca 200 kr/mwh vilket motsvarar priset på flisen som Allöverket har som basbränsle. Under de närmaste åren är strategin att hitta avsättning för hela biogasproduktionen som fordonsbränsle och/eller för annan tillämpning där vi kan erhålla ett bättre pris. Biogas som fordonsbränsle tål ej heller långa transporter utan skall optimalt förbrukas lokalt i Kristianstad eller i närregionen. Initiativ pågår för att hitta förutsättningar genom att endera avsätta mer gas som fordonsbränsle, vilket kräver investering i ytterligare gasuppgraderingskapacitet och eventuellt i nya tankstationer. Alternativ att hitta avsättningsmöjligheter i industriell verksamhet där t.ex. fossila bränslen kan ersättas. Fossila bränslen i industrin har skattelättnader som successivt minskar vilket kan leda till att biogasen som rågas kan konkurrera i dessa tillämpningar.

9 8 VINSTDISPOSITION s fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att årets resultat ,05 kr tillsammans med balanserat resultat ,17 kr, totalt ,22, balanseras i ny räkning. Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kkr. Koncernbidraget har föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet från 24,5 % till 23,1 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln).

10 9 Resultaträkning Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 7, Årets resultat

11 10 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner o andra tekniska anläggn Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfrist. värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Immateriella omsättningstillgångar Elcertifikat och utsläppsrätter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar hos koncernföretag Fordran hos Kristianstads kommun Fordringar hos närstående bolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o. uppl. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 11 Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver / reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack. avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. o. förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser varav för dotterbolag

13 12 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet + Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsvinst vid inventarieförsäljning Utrangeringsförlust inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital +/- Minskn/ökn varulager m.m /- Minskn/ökn immateriella omsättningstillgångar /- Minskn/ökn ej räntebärande kortfrist. fordringar exkl fordran koncernbidrag, skattefordran och upplupna ränteintäkter /- Ökn/minskn kortfristiga ej räntebärande skulder exkl skatteskuld och upplupna räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten - Investering aktier och andelar Investering immateriella anläggningstillgångar Investering materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa tillförda medel genom löpande verksamhet och investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten +/- Minskn/ökn räntebärande långfristiga fordringar /- Ökn/minskn långfristig skuld till kreditinstitut /- Ökn/minskn utnyttjad checkräkningskredit Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 13 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, de s.k. K3-reglerna. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Ändrad redovisningsprincip Som en anpassning till K3-reglerna har principerna för redovisning av lämnat koncernbidrag ändrats så att det numera redovisas under bokslutsdispositioner istället för, som tidigare, direkt mot eget kapital. Även jämförelsesiffrorna för 2013 har korrigerats. Koncernredovisningsprinciper I koncernredovisningen ingår de företag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger mer än 50% av rösterna. Obeskattade reserver fördelas med 22,0% till uppskjuten skatteskuld och 78,0% till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld är bokförd som skattekostnad i koncernens resultaträkning. I koncernresultaträkningen elimineras alla transaktioner mellan moder- och dotterbolag. C4 Energi AB ägs, via Kristianstads Kommunföretag AB, till 100% av Kristianstads kommun som dock ej är att betrakta som moderföretag enligt Aktiebolagslagen. För att bättre belysa förhållandena mellan C4 Energi AB och dess ägare redovisas alla tillgångar och skulder som avser kommunen på egen rad i balansräkningarna. Tillgångar och skulder gentemot dotterbolagen C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB redovisas såsom Fordringar hos/skulder till koncernföretag. Tillgångar och skulder gentemot andra bolag i Kristianstads Kommunföretag-koncern redovisas såsom Fordringar hos/skulder till närstående bolag. Värderingsprinciper Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar upptages till det belopp, varmed de beräknas inflyta. För derivatinstrument tillämpas säkringsredovisning, det innebär att förändringar i marknadsvärde inte tas upp i resultaträkningen. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde resp. nominellt värde, om ej annat anges i not nedan. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden. Balanserade utgifter skrivs av med 20%, koncernmässig goodwill enligt förvärvsanalys med 10%, övrig goodwill med 20%, byggnader med 2-4%, markanläggningar med 5%, maskiner med 3-10% och inventarier med 5-33%. Anläggningstillgångar övertagna från Kristianstads kommun skrivs av i den takt som krävs för att ursprunglig avskrivningstid skall fullföljas. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

15 14 I bolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Samma värderingsprinciper tillämpas för hela koncernen. Intäktsredovisning Nettoomsättning omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheterna, det vill säga försäljning, distribution och transmission av el, försäljning och distribution av värme samt intäkter kopplade till stadsnätet (stadsnätsanslutningar). Försäljning av el, värme, kyla och eldistribution Försäljning av el, värme, kyla och därtill hörande distribution och transmission redovisas som intäkter vid leveranstidpunkt exklusive moms och punktskatter. Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter intäktsförs över anläggningens nyttjandetid. Dock intäktsförs direkt den del av anslutningsavgiften som motsvaras av direkta kostnader i samband med själva anslutningen. Intäkten periodiseras över avtalsperioden om den är länkad till en avtalsenlig överenskommelse med kunden. Den periodiserade intäkten redovisas under balansposten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Då den utgör en del av det rörelsekapital som används i företagets normala verksamhetscykel klassificeras den som kortfristig skuld även om intäktsredovisning skall ske senare än tolv månader efter balansdagen. Elcertifikat I syfte att främja användningen av förnyelsebara energikällor för elproduktion har Sverige ett certifikatsystem. Anläggningar som berörs av detta system erhåller gratis certifikat i takt med certifikatberättigad el produceras. Upparbetade certifikat, vilka erhålles gratis, redovisas som immateriella omsättningstillgångar till verkligt värde vid erhållandetidpunkten om syftet med innehavet är tänkt vara kortfristigt. Per balansdagen sker värdering enligt lägsta värdets princip. Om syftet med elcertifikaten inte är att använda elcertifikaten till inlösen eller avyttras inom ett år klassificeras elcertifikaten som immateriell anläggningstillgång. I samband med elförsäljning uppstår ett åtagande att leverera in certifikat till myndigheten. Detta åtagande (kvotplikt) redovisas som en kostnad och en skuld. Skulden värderas till det värde som den förväntas regleras med. Statliga bidrag Bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag hänförliga till inköp av materiella anläggningstillgångar reducerar anläggningens anskaffningsvärde och påverkar det redovisade resultatet genom lägre avskrivningar. Bidrag som avser täcka kostnader redovisas i resultaträkningen som Övrig intäkt i samma perioder och på samma sätt som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Entreprenaduppdrag För utförda entreprenaduppdrag till fast pris redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. redovisar fordringar på beställare av entreprenadavtal som tillgång för alla pågående uppdrag för vilka uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp.

16 15 redovisar skulder till beställare av entreprenadavtal som skuld för alla pågående uppdrag för vilka fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster). Övriga intäkter Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som Övriga intäkter. Övriga intäkter inkluderar återkommande poster som hyresintäkter samt engångsposter som realisationsvinster av materiella anläggningstillgångar mm. Pensionsförpliktelser Företagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Inom företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av företagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsbolag I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Företaget bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Företagets förpliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett nuvärde, bestämt för varje anställd av bland annat pensionsnivå, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. De tjänstemän som berörs av förmånsbestämda pensionsåtaganden är tryggade genom försäkring i Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan.

17 16 Noter för koncern och moderbolag Belopp i kkr om ej annat anges Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 7% (2013: 6%) försäljning till dotterföretag och av årets inköp utgjorde 4% (3%) inköp från dotterföretag. Not 2 Ersättning till revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers - revisionsuppdrag andra uppdrag Not 3 Medelantalet anställda Antal anställda Andel kvinnor 17% 18% 25% 27% Andel män 83% 82% 75% 73% Antal anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Kostnad för löner och ersättningar - till styrelse och VD till övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader - till styrelse och VD till övriga anställda Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månader. Företagets pensionsförpliktelse för VD utgår enligt förmånsbestämd plan som är tryggad genom försäkring hos Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan.

18 17 Not 5 Fördelning av rörelseresultat m.m. på affärsområden Nettoomsättning fördelar sig på affärsområden enligt följande: Affärsområde Värme Affärsområde Nät Affärsområde Biogas Gemensamt Koncernjusteringar Summa Rörelseresultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: Affärsområde Värme Affärsområde Nät Affärsområde Biogas Elhandel Gemensamt Koncernmässig goodwillavskrivn Summa Resultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: 2014 Gemen- Värme Elhandel samt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Värme Gemensamt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enl. plan Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag

19 18 Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året - varav skatt på besk.bart resultat varav minskn. uppskj. skattefordr Akt. skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt (spec i not 19) Not 8 Balanserade utgifter Ingående ack. anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Årets inköp Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

20 19 Not 9 Goodwill Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Goodwill enl. förvärvsanalys Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Goodwill enl. förvärvsanalys Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde i förvärvat bolag Årets inköp Omklassificerat Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Ingående ack. avskrivningar i förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Ingående planenligt restvärde i förvärvat bolag Årets inköp Årets avskrivningar Omklassificerat Utgående planenligt restvärde

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013 Nybro Energi AB Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse 4-5 6-9 10-11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

PETROKRAFT AB

PETROKRAFT AB Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2012-30 juni 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer