Tertial 1 januari april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertial 1 januari april 2010"

Transkript

1 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1

2 TERTIALRAPPORT INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för helåret UPPFÖLJNING AV KS RESULTATMÅL Kommunen är enligt lagen skyldig att i budget ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för att uppfylla en god ekonomisk hushållning. Dessa brukar benämnas verksamhetsmål. Enligt styrmodellen för Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka skall KF formulera strategiska mål och strategiska förutsättningar tillsammans med en ekonomisk ram. Med de strategiska förutsättningarna, budgetram och strategiska målen som grund skall sedan KS formulera resultatmål som överlämnas till kommunchefen tillsammans med en ekonomisk ram. I årsplanen återkommer kommunchefen med ett åtagande som överensstämmer med de ekonomiska villkoren som är givna och med svar på vilka politiska mål förvaltningen har möjlighet att klara av inom givna ramar. I detta avsnitt görs en kort sammanfattande uppföljning av målen samt en prognos för helåret avseende kommunstyrelsens resultatmål. Prognosen symboliseras av pilar med nedanstående innebörd Röd pil= prognosen är att målet inte uppnås. Gul pil = Arbete pågår, målsättningen gäller. Grön pil = Prognosen är att målet uppnås. I rapporterna från respektive sektor finns mer utförliga beskrivningar om respektive mål och eventuella åtgärdsplaner. Rapporterna finns tillgängliga på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens resultatmål Nettokostnad i nivå m SKL förväntade nettokostnad Åtagande Målavstämning Prognos 2011 Förvaltningen har under en längre tid arbetat mot målet. Alla delar av förvaltningen arbetar med åtgärder och kostnaderna har minskat. Den långsiktiga ekonomiska strategin bygger på främst tre åtgärder. 1. Omställningsprogram för att minska antalet anställda 2. Fyrstegsprincipen för att öka lokaleffektiviteten 3. Hemmaplanslösningar ersätter köpt vård Bedömningen är att åtgärderna är effektiva och att strategin gäller för kommande år. gul 2. Minst 94% av eleverna skall vara behöriga till gymnasiet Mätresultat kan presenteras först i T2. Till T2 2

3 Åtagande Målavstämning Prognos 3. Förbättra företagsklimatet För första gången har Kungälv klättrat på Svenskt Näringslivs rankinglista. Plus 28 steg från plats 147 till plats 119. Genom ett fortsatt mycket gott samarbete mellan företagare och kommun kommer förhoppningsvis företagsklimatet att förbättras ytterligare under året. I Kung11:ans gemensamma arbete kommer sannolikt flera åtgärder att leda till ett bättre företagsklimat. Hela förvaltningen arbetar på olika sätt med att bidra till att nå målet exempelvis: Grön Konkurrensutsatt hemtjänst är införd enligt lagen om valfrihet. Träffar med privata och egen leverantör sker regelbundet. full behovstäckning finns inom förskoleverksamheten både kommunala och fristående grundskolor erbjuds inom kommunen utbyggd gymnasieskola finns med både studieförberedande och yrkesförberedande program kommunen är med i GR s satsning på vuxenutbildning/yrkesutbildningar för vuxna kommunen är med i en satsning på kvalificerad yrkesutbildning inom marin teknik 4. Förbättra stöd och service till funktionshindrade Resultaten från enkäten som funktionshinderverksamheten genomförde hösten 2009 har sammanställts och analyserats. Förbättringsområden kommer att tas med i funktionshinderverksamhetens kvalitetsarbete under Ny enkät planeras hösten Daglig verksamhet skickade ut en brukarenkät hösten Verksamheten får goda resultat när det gäller individuell anpassning, bemötande, stimulans och trygghet. Ett marginellt sämre resultat uppvisades i hur brukarna uppfattar sin delaktighet i att påverka innehållet i Daglig verksamhet. En handlingsplan håller på att utarbetas i syfte att åtgärda brukarnas upplevelse av delaktighet. Åtgärdsplan 2010 för Handikappolitiskt program har färdigställts. Planen omfattar målområdena tillgänglighet, bemötande och information. Framtagande av handlingsplaner pågår. Grön 5. Detaljplan Kvarnkullen Arbetet med detaljplanen fortgår. Förvaltningen har i dialog med kommunstyrelsen fått ett förnyat uppdrag att ta fram en något förändrad anbudsförfrågan Gul 3

4 Åtagande Målavstämning Prognos 6. Volontärverksamhet äldreomsorgen För närvarande finns 10 sk hemfixare i verksamheten. Det är volontärer som åker hem till medborgare i kommunen som är äldre än 75 år. Hemfixarna skall hjälpa till med åtgärder som för den enskilde kan vara riskfyllda. Till exempel flytta tunga saker, fästa upp el-sladdar, byta gardiner mm. Grön Information om Vän till Vän har distribuerats genom posten till all hushåll i kommunen. Informationen har innehållit upplysning om Vän till Vän och möjlighet att anmäla intresse. Insatserna har resulterat i flera nya frivilligarbetare 7. Detaljplan 400 bostäder, totalt Planläggning pågår inom flera kommundelar med en tyngdpunkt på Kungälvs stad eftersom projektet Kongahälla genererar så många bostäder. Grön Övriga planer som pågår är: Tega,Nya Grinden, Klocktornet Nyligen uppstartade detaljplaneprojekt: Västra gatans bakgårdar, Marstrand fortsättning Västra Ytterby samt Kärna- Lefstad 8. Detaljplan skall påbörjas för 100 bostäder, Koön Planläggning pågår inom två områden på Koön, dels ett planprogram för Hedvigsholmen, detaljplan för Hareslätt Gul 9. VA Tjuvkil och Kode Planläggning av Koön hänger tätt samman med vatten och avloppsutbyggnad. Projektering och arbete från Kärna till Matskärsområdet i Tjuvkil pågår Gul 10. Växthusgaser minskas 10% 2010 jämfört 1990 Åtgärder pågår enligt energiplanen. En resvaneundersökning bland medborgare och kommunanställda har genomförts. Grön Cykelkedjan projekt för att öka antalet cyklande i Kungälvs kommun. Undersökningen ger ett bra underlag att arbeta vidare med för att möjliggöra attitydförändring. Mål att flytta över korta resor från bilresor till cykelresor. Kommunen erbjuder sina anställda att leasa miljöbilar. 11. Andel förnyelsebar energi öka Åtgärder pågår enligt energiplanen I samband med planläggning av nya bostadsområden upprättas exploateringsavtal /markanvisningsavtal. I dessa avtal regleras krav på hållbara energislag och hållbar byggnation. gul Kongahällaprojektet har en tydlig energiprofil och kommer att vara föredöme i dessa frågor. 4

5 Kommunstyrelsens resultatmål Energiförbrukning minska 5% Åtagande Målavstämning Kartläggning av analys av förbrukningen på respektive fastighet har skett. Prognos Gul Analys av möjliga aktiviteter som behöver ske samt en grov planering av dessa håller på att utformas En modell som möjliggör uppföljning över år, baserat på normalår och volymförändringar. Kommer att tas fram. Resultat redovisas vid nästa tertialavstämning. 13. Cykelbanor Hålta skola Arbetsplan pågår, anbudsförfrågan håller på att tas fram för sista etappen, planerad byggstart sept/okt och gång- och cykelvägen blir klar före jul om vädret tillåter. Grön 14. Utmanarrätt 2 ggr Vi utvecklar arbetssätt för att möta intressenter. Kommunens affärsgrupp är ett exempel på det. Affärsgruppen arbetar för att förfrågningar från näringslivet angående exempelvis utmanarrätten behandlas på ett enkelt och effektivt sätt för företagen. gul 15. Uppstart projekt Fästningsholmen Uppstart genomförd. Nu är uppdraget att skapa förutsättningar för att Bohus Fästning och Fästningsholmen utvecklas till ett av Västsveriges mest attraktiva besöksmål grön 16. LOV, modell för boendestöd och personlig assistent Ett arbete har påbörjats i två arbetsgrupper, en för boendestöd och en för personlig assistans. Boendestödet omfattar både funktionshinders boendestöd och socialpsykiatrins. En handlingsplan beräknas vara klar 1 september grönt Ett beslutsunderlag beräknas bli klart under året. 17. Minst ett äldreboende konkurrensutsatt Avvaktar lokalöversyn och beslut om framtida boendestruktur. Återkommer i T2 5

6 EKONOMI Samhällsekonomi Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas skriver SKL i Makronytt 02/2010, det går dock olika fort i olika delar av världen. I Europa, som väger tungt för svensk export, är tillväxttalen även fortsättningsvis beskedliga. För svensk industri innebär det att återhämtningen under det närmaste året blir förhållandevis svag. Det plötsliga och omfattande fallet i produktion och efterfrågan befarades till en början komma att ge betydande negativa återverkningar på den svenska arbetsmarknaden. Prognoser om en arbetslöshet på procent var inte ovanliga i fjol. Uppgången mot dessa nivåer bröts dock och sysselsättningen har under det senaste halvåret framstått som oväntat stabil. Flertalet prognosmakare tror nu att arbetslösheten kommer att toppa på mer beskedliga 9-10 procent. Trots stora neddragningar i personalen har inte företagen fullt ut anpassat antalet anställda till den mycket låga produktionsnivån resursutnyttjandet har istället fallit mycket kraftigt. Ett ytterligt lågt resursutnyttjande kombinerat med en fortsatt relativt måttlig efterfrågetillväxt gör att det tar tid innan utvecklingen på arbetsmarknaden mera påtagligt vänder upp. SKL:s bedömning är att arbetslösheten kommer att ligga kvar omkring 9 procent under 2010 och Först 2012 kommer sysselsättningen påtagligt att öka och arbetslösheten pressas tillbaka. Utvecklingen för det reala skatteunderlaget blir enligt SKL:s bedömning mycket lik den för arbetsmarknaden. I år minskar skatteunderlaget i reala termer med 0,3 procent samtidigt som sysselsättningen minskar med 0,5 procent. Nästa år ökar skatteunderlaget i reala termer med 0,7 procent vilket kan jämföras med en sysselsättningstillväxt på 0,5 procent. Svagt skatteunderlag och minskade statsbidrag leder till en kraftig försämring av kommunsektorns resultat Trots mycket återhållsam kostnadsutveckling räknar SKL med att resultatet för kommunsektorn stannar på 3,5 miljarder kronor 2011, att jämföra med ett prognosticerat resultat om 18,6 miljarder kr för I Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget publicerad i mars 2010 skriver man att Sverige tillhör de länder som drabbats hårdast av krisen med ett fall i BNP på nästan 5 procent förra året. Sverige befinner sig därför i en djup lågkonjunktur. Sysselsättningen har dock ökat de senaste månaderna och mycket tyder på att också produktionen har börjat öka. I år och under de kommande åren fortsätter svensk ekonomi att återhämta sig som en följd av den förbättrade konjunkturen i omvärlden och en expansiv politik. Det kommer dock att finnas mycket lediga resurser i ekonomin och KI spår att arbetslösheten kommer att bli drygt 9 procent både i år och nästa år. Det dröjer till 2014 innan ekonomin åter är i konjunkturell balans. Inflationen blir låg under 2011 och stiger därefter gradvis. KI bedömer att Riksbanken långsamt kommer att börja höja reproräntan från september i år, för att i slutet av 2011 vara 1,75 procent. KOMMUNÖVERGRIPANDE ANALYSER Finansiella mål I nedanstående tabell redovisas de finansiella verksamhetsmål kommunen har för perioden Uppföljningen av de olika målen nedan sker vid olika tidpunkter under året. Det är därför ett levande material som finns med vid samtliga ekonomiska rapporteringstillfällen och slutredovisas i sin helhet först i årsredovisningen. Målavstämning Status Kommentar Överskottet ska vara minst 3 % av skatter och statsbidrag år Soliditeten ska öka. Uppnås Prognosen för 2010 visar 4,3 % enligt denna beräkning. Balansräkning för helåret tas ej fram vid delårsbokslut Investeringar ska hålla sig inom den ram som avskrivningar, driftöverskott och engångsintäkter ger. Pensionsutbetalningarna skall lindras genom finansiellt sparande. Uppnås Investeringsprognosen är 147,1 Mkr, avskrivningarna är 82,0 Mkr och prognosen är 79,1 Mkr. Uppnås För närvarande finns 115 Mkr placerade. Före sommaren kommer ytterligare 25 Mkr att placeras. Enligt budget 2010 tillkommer dessutom 50 Mkr. 6

7 Riskanalys En metod för att beskriva Kungälvs kommuns beroende av yttre faktorer är att upprätta en känslighetsanalys eller med ett annat ord riskanalys. Tabellen nedan visar ett urval av faktorer som kan påverka den kommunala ekonomin. Analysen visar hur stor effekt egentligen relativt små procentuella förändringar kan få på resultatet. Händelseförändring Mkr Löneökning 1 % 12,7 Arbetsgivaravgiftsförändring 1 % +/- 9,2 Prisökning 1 % 6,9 Utdebitering 1 kr +/- 70,0 Befolkningsförändring 100 personer +/- 4,0 Ökning skatteintäkter 1 % 16,5 Räntehöjning på kommunens lån 1 % 5,4 PERIODUTFALL Utfallet för perioden är 14,1 Mkr för kommunen. Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på 10,1 Mkr, enligt det senaste cirkuläret från SKL. Finansnettot visar en negativ avvikelse om 1,5 Mkr mot budget. Verksamhetens nettokostnad uppgår för perioden till 587,9 Mkr jämfört med 577,6 Mkr för samma period Nettokostnaden inkl. avskrivningar har i jämförelse mellan perioderna 2009/2010 ökat med 12 Mkr eller 2,1 %. Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr År Nettokostnad Förändring ,8 % ,7 % ,1 % Nettokostnadsökningen mellan 2009 och 2010 är 2,1 %. Ser man tillbaka till 2008 hade vi en kostnadsökning på 8,8 %. Denna förklarades främst av ökade personalkostnader. Personal inom Kommunals avtalsområde, vilket omfattar ca hälften av kommunens anställda, fick en löneuppräkning från januari 2008 med ca 9,5 %. Kostnadsökning 2009 var låg jämfört med 2008 vilket beror på att 2009 års lönerevision inte var avslutat under tertial 1 och därmed inte fick genomslag i lönekostnaderna. Det var också en allmän återhållsamhet vilket bl a gav utslag på kostnaden får timanställd personal. Lönekostnaderna ökar med 4,6 % mellan tertial 1 år 2010 och motsvarande tid Normalt sker lönerevision för samtliga anställda per april. Vare sig 2009 eller 2010 har respektive års revision påverkat kostnaderna under tertial års lönerevision gav ca 4 % var andra året av tre där de av kommunstyrelsen beslutade extraresurserna utöver avtalen satsades på grupper där medianlönen är låg enligt arbetsvärdering. Satsningen var 0,52 % av lönesumman. Totalt har lönerna justerats med 4,52 % mellan åren. En viss volymökning har skett. Den syns framförallt vid jämförelse av arbetad tid där såväl tiden som genereras av månadsanställda, timavlönade som övertid/mertid ökar. Den enskilt största procentuella ökningen av kostnader ligger på övertid, vilket beror på den stränga vintern med omfattande vinterväghållning och vattenläcka. Under våren har tvååriga avtal för den kommunala sektorn träffats. Avtalen är generellt konstruerade så att de ger större påslag år 1 än år 2. Fortfarande pågår analys av avtalens konsekvenser. Avtalskonferenser kommer att hållas i slutet av denna månad. Ser man till helåret är förvaltningens bedömning att de för löneökningar budgeterade 15 Mkr för 2010 inte kommer att förslå. 7

8 Tabellen nedan visar lönekostnaden för perioden januari-april, exklusive PO-påslag. Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr År Nettokostnad Förändring ,4 7,9 % ,0 1,3 % ,5 4,6 % Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut under sommaren. Medan vid delårsbokslutet i augusti är skulden låg då sommarmånaderna har passerat. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden upp och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare års delårsresultat visar tabellen resultaten utan semesterlöneskuldens påverkan. Förändring semesterlöneskulden, Mkr År Förändring, Mkr Resultat inkl. semesterlöneskuld Resultat exkl. semesterlöneskuld ,1-42,3-1, ,8-28,3 11, ,4 14,1 50,5 8

9 Resultaträkning per 30 april 2010 Utfall Budget Utfall Utfall Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 173,6 179,1 170,5 139,1 Personalkostnader -452,7-437,5-453,2-466,6 Övriga verksamhetskostnader -281,8-271,7-268,7-241,3 Verksamhetens kostnader -734,5-709,2-721,9-707,9 Avskrivningar -27,1-27,3-26,2-24,6 Verksamhetens nettokostnad -587,9-557,5-577,6-593,4 Skatteintäkter 549,0 539,0 530,9 543,4 Generella statsbidrag och utjämning 58,1 58,0 35,4 18,6 Finansiella intäkter 4,8 6,0 6,5 8,6 Finansiella kostnader -9,9-9,6-23,5-19,6 Förändring av eget kapital 14,1 35,8-28,3-42,3 Kassaflödesanalys per 30 april 2010 Belopp i Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 14,1-28,4 22,4 Avskrivningar & nedskrivningar 27,1 26,2 81,0 Förändring avsättningar -7,8 12,8 36,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0-0,7 Medel från verksamheten före förändring av 33,4 10,6 139,6 rörelsekapitalet Förändring kortfristiga fordringar inkl. förråd 0,2-9,9-22,9 Förändring kortfristiga placeringar 0,0 89,5-25,5 Förändring kortfristiga skulder -32,2 56,8 132,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 147,0 223,4 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -22,5-69,3-187,0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,7 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -22,5-69,3-185,3 Finansieringsverksamheten Upplåning 150,0 0,0 100,0 Amortering -121,0-27,0-75,0 Förändring kortfristig del 25,0-28,0-10,0 Förändring övriga långfristiga skulder 0,0 2,2 Förändring utlåning -39,0 30,0-15,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,0-25,0 2,2 Årets kassaflöde -6,2 52,7 40,3 Likvida medel vid årets början 113,6 73,3 73,3 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 107,4 126,1 113,6 9

10 Balansräkning per 30 april 2010 Belopp i Mkr Förändring TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 333, ,5 7,4 Maskiner och inventarier 83,4 95,4-12,0 Finansiella anläggningstillgångar 454,8 415,8 39,0 Summa anläggningstillgångar 1 872, ,7 34,4 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 1,2 1,3-0,1 Exploateringsfastigheter och markreserv Kortfristiga fordringar 434,9 435,0-0,1 Kortfristiga placeringar 115,0 115,0 0,0 Kassa och bank 107,4 113,6-6,2 Summa omsättningstillgångar 658,4 664,9-6,4 Summa tillgångar 2 530, ,5 28,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital 272,2 258,1 14,1 AVSÄTTNINGAR Avsättning till pensioner inkl. löneskatt 979,9 987,7-7,8 Avsättning avslut av Deponi 6,5 6,5 0,0 SKULDER Långfristiga skulder 526,3 472,3 54,0 Kortfristiga skulder 745,6 777,8-32,2 Summa skulder 1 271, ,1 21,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 530, ,5 28,1 Not 1 Avsättning för ansvarsförbindelse Enligt beslut i KF redovisas åtagandet enligt fullfonderinsgmodell. 10

11 Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att sätta delårsresultatet i relation med årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till april. Delårsresultatet är rensat för semesterlöneskuld, då denna påverkar resultatet, se textavsnitt semesterlöneskuld. För perioden januari till april visar Kungälvs kommun ett positivt resultat på 50,5 Mkr och för helåret 79,1 Mkr. Vissa verksamheter är mer kostnadsintensiva på hösten, t ex skolan, vilket gör att kostnaderna fördelas ojämnt under året. Ser man på skolan prognostiserar de ett resultat för helåret på -16,7 Mkr, medan utfallet för perioden är +3,5 Mkr. En annan post som påverkar är Kommunchef. Här ligger den sänkning av arbetsgivaravgifter på 8 Mkr som gjordes efter det att beslut om budget 2010 togs samt den centralt budgeterade potten för löneökningar 2010 på 15 Mkr. Då löneavtalen för 2010 inte är klara än, påverkar denna budgetpost så att resultatet för perioden ser betydligt bättre ut. Finansiering är ytterligare ett exempel. Anledningen är semesterlöneskulden, där vi prognostiserar en kostnad på 1,5 Mkr vid årets slut, medan vi i delårsresultatet i denna sammanställning satt det till 0 kr. Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Belopp i Mkr Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen -15,0-15,0 0,0-4,9-5,0 0,1 Kommunchef -26,9-34,9 8,0-3,7-11,6 7,9 Kultur och samhällsservice -32,2-32,2 0,0-10,7-10,7 0,0 Ekonomisektionen -11,7-11,7 0,0-3,8-3,9 0,1 Personalsektionen -18,7-18,7 0,0-5,8-6,2 0,4 Kommunledningssektorn -16,4-16,8 0,4-3,5-5,7 2,2 Skola -870,2-853,6-16,7-281,0-284,5 3,5 Arbetsliv och stöd -307,8-299,1-8,7-96,7-97,7 1,0 Vård och omsorg -332,5-308,5-24,0-103,1-92,9-10,2 Samhällsbyggnad -119,8-111,9-7,9-37,0-37,3 0,3 FM Service -63,6-59,8-3,8-27,5-22,1-5,4 KC och EC bedömning 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Finansiering 70,5 60,6 9,9 26,3 20,2 6,1 Exploatering 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Reavinst 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Verskamhetens nettokostnad , ,4-25,5-551,5-557,5 6,0 Skatteintäkter 1 647, ,4 29,6 549,0 539,0 10,0 Generella statsbidrag och utjämning 174,3 173,6 0,7 58,1 58,0 0,1 Finansiella intäkter 14,7 17,9-3,2 4,8 6,0-1,2 Finansiella kostnader -30,1-28,9-1,2-9,9-9,6-0,3 Förändring av eget kapital 79,1 78,6 0,5 50,5 35,9 14,6 Investeringsrapport utfall 30 april Utfall Budget Prognos Budget- Belopp i Mkr avvikelse Samhällsbyggnad 14,4 83,4 75,8 7,6 FM Service 8,1 79,0 71,3 7,7 Summa 22,5 162,4 147,1 15,3 11

12 Investeringar Beslutad investeringsram för året är 118,0 Mkr, utöver detta tillkommer tilläggsanslag om 44,4 Mkr, dvs totalt 162,4 Mkr. Investeringsutfallet för perioden är 22,5 Mkr, vilket kan verka lågt. Med tanke på att det ännu är tidigt på året är detta dock inget ovanligt då flertalet projekt kommer igång först under sommar och tidig höst. Bedömningen från verksamheterna är att utfallet för helåret kommer att bli 147,1 Mkr, vilket skulle innebära att 91 procent av den totala investeringsbudgeten utnyttjas. Större pågående eller planerade projekt under året är fortsatt utbyggnad av GC-banor, överföringsledningen mellan Ytterby och Kärna, om- och tillbyggnad av Tunge skola samt konstgräs på Kongevi. Nettoinvesteringar (mkr) , ,9 112,7 105,4 147, Exploatering Från och med 2009 har exploateringsverksamheten varit en integrerad del av den ekonomiska styrprocessen, dvs budgetarbetet, den löpande uppföljningen, tertialrapporterna och bokslutet. I samband med tertialrapporter och bokslut sker en genomgång av samtliga exploateringsprojekt och därefter tas ställning till vilka projekt som är aktuella för del- eller slutavräkning. Delavräkning görs av de projekt som är färdigställda till mer än hälften. Enligt prognos kommer två projekt att del- eller slutavräknas under 2010, dock är inget klart att avräknas i samband med första tertialet. Bedömningen för 2010 är ett överskott på 2,5 Mkr, vilket redovisas i prognosen för

13 FINANSIELL RAPPORT Låneskuld Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 28 Mkr, varav 10 Mkr för investeringar inom kommunens förvaltning och 18 Mkr för Kungälv Energi AB (se också Likviditet ) Lånens genomsnittliga ränta fortsätter sjunka. Under början av 2010 har de långa marknadsräntorna också sjunkit medan Riksbankens reporänta legat still. Lånens löptider har ökat eftersom vi bedömt att en räntehöjning närmar sig, men den ligger fortfarande framför oss och för närvarande är det finans- och penningpolitiska läget i världen mycket oroligt. Inte minst vad gäller inom EU och EMU. Borgensåtaganden Förändringar av borgensåtaganden redovisas årsvis. Likviditet Kommunkoncernens likvida behållning har ökat. Framförallt hänger det samman med att delar av Kungälv Energis checkkredit förts över till extern finansiering. Kommunfullmäktige har beslutat om ytterligare 25 Mkr som avsättning för pensionsändamål. Krav/fordringar/inkasso Redovisning över kommunens utestående krav redovisas årsvis. Låneskuld Extern låneskuld, Mkr 633,0 605,0 555,0 580,0 566,0 Varav vidareutlån, Kungälv Energi 358,0 340,0 340,0 340,0 325,0 Genomsnittlig räntesats 2,60% 2,85% 3,44% 4,06% 4,35% Jfr reporänta 0,25% 0,25% 0,50% 2,00% 4,00% Genomsnittlig kreditid, år 3,6 3,0 3,3 3,9 4,7 Genomsnittlig räntebindningstid 2,5 1,9 2,5 1,7 1,9 Swap-kontrakt, Mkr 265,0 170,0 170,0 145,0 25,0 Termins-kontrakt, Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntetaks-kontrakt, Mkr 300,0 300,0 200,0 275,0 375,0 Borgensåtaganden, Mkr Totala borgensåtaganden 625,1 660,1 661,5 Varav gentemot allmännyttan 563,8 597,4 597,4 Likviditet, Mkr Kungälvs kommun 107,4 113,5 36,6 73,3 155,5 Do, placerat för pensionsändamål 115,0 115,0 89,5 89,5 Kungälvs Energi AB -36,0-84,2-88,6-91,3-67,2 BOKAB -8,3-9,3-9,3-9,3-0,6 Total 178,1 135,0 28,2 62,2 87,7 Ränteutveckling, procent Riksbankens reporänta 0,25% 0,25% 0,50% 2,00% 4,00% 5 år statsobligation 2,26% 2,74% 2,45% 2,25% 4,05% 13

14 EKONOMISK ANALYS PROGNOS Kommunchefens och chefsekonomens helhetsbedömning av prognosen för helåret 2010 Vår erfarenhet i Kungälvs kommun är att när delarna i årets första tertialprognos summeras så ger summeringen en alltför negativ bild. Förutom det vi kan överblicka så summerar vi också osäkerhet. Vi gör därför en egen bedömning av helheten. 1. Översikt budget och prognos Budgeterat resultat Tilläggsanslag Prognos skatteintäkter Prognosavvikelser av engångskaraktär Prognosavvikelser Vård och äldreomsorg, långsiktigt åtgärdsprogram Prognos reavinster och exploatering Prognos finansnetto Prognosresultat, bedömning + 75,0 Mkr + 3,6 Mkr + 78,6 Mkr + 30,4 Mkr +109,0 Mkr - 13,0 Mkr - 20,0 Mkr + 7,5 Mkr - 4,4 Mkr +79,1 Mkr 2. Bedömning i jämförelse med summeringen av sektorernas prognoser Verksamhetens budgetavvikelse, bedömning Do vid en summering av sektorprognoser Differens - 33,0 Mkr - 42,9 Mkr 9,9 Mkr Differensen förklaras En prognos är en prognos. Inom förvaltningen fortsätter månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Vår erfarenhet är att medvetenheten om det ekonomiska läget och effekten av våra kontinuerliga styråtgärder kommer att leda till att resultatet vid årets slut avviker positivt från prognosen. Bedömningen är en positiv effekt, d v s minskad budgetavvikelse vid årets slut på 15 Mkr. Just nu har vi inte tillräcklig information för att beräkna konsekvenserna av årets löneavtal, men bedömer att budgeten för löneökningar på 15 Mkr inte håller riktigt. Generellt tolkar vi avtalen så att de är något dyrare och något mer framtunga (kostar mer 2010) än vi räknade med i årsplanen. En mycket grov uppskattning är en negativ effekt på ca 5 Mkr. 3. Slutsatser Resultaträkningen visar ett betryggande positivt resultat Det finns för 2010 ingen anledning till kortsiktiga åtgärder. Det som är allvarligt är om verksamhetens totala kostnadsnivå höjs långsiktigt De åtgärder som vidtas bör ha ett långsiktigt, strategiskt fokus! o o o I Årsplanen beskrivs Kungälvs kommuns långsiktiga strategi med tre huvudpunkter: Personalpolitik Lokaleffektivisering Hemmaplanslösningar Det är fortfarande denna strategi som bör gälla! 14

15 4. Analys av prognosens delar och förslag till långsiktigt åtgärdsprogram Prognosen i årets första tertialrapport är alltså negativ och vi analyserar dess delar för att kunna diskutera förhållningssätt och åtgärder (hela Mkr). a) Prognosavvikelser av engångskaraktär, summa 13 Mkr. Dessa avvikelser styr inte kostnadsutvecklingen in i Tilläggsanslag Vård och äldreomsorg, hemtjänst, 4 Mkr, är en avvikelse av administrativ karaktär. Snöröjning/vinterväghållning med mera på grund av den svåra vintern, 5 Mkr Försörjningsstöd, 2 Mkr. Konjunkturen har börjat vända men vi kan inte förutspå hur lång tid återhämtningen tar. Kollektivtrafik, 2 Mkr. Just nu ett minskat resande. b) Behov av långsiktigt åtgärdsprogram, summa 20 Mkr Vi bedömer att våra resurser nu måste fokuseras på vård och omsorg. Vi ser ökad vårdtyngd i våra boenden, volymökning i hemtjänsten, bostadsanpassningsbidrag och liknande. Vintern 2009/2010 har krävt stora resurser. Våra boenden har drabbats av vinterkräksjuka, precis som sjukvården, men det som skiljer tertialprognosen från februariprognosen är den volymökning och den vårdtyngd vi ser inom äldreomsorgen. Analys/fördjupningsarbete påbörjades under april. Det har hittills främst berört hemtjänsten, men måste nu vidgas till att gälla hela äldreomsorgen. Prognosunderlag Utfallet för 2010 bedöms till ett positivt resultat om 79,1 Mkr för kommunen, en avvikelse mot budget på 0,5 Mkr. Kommunens nettokostnad beräknas för hela året till 1 726,9 Mkr mot 1 640,5 Mkr Nettokostnadsökningen mellan åren är således 86,4 Mkr eller 5,3 %. Nettokostnadsökningen mellan utfallen i boksluten 2009/2008 landade på 40,6 Mkr eller 2,5 %. Resultatutveckling (mkr) ,7 79,1 39,0-9,8 11,9 22, ,1 Prognos för nettokostnader i verksamheten Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå , belopp mkr År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår ,7 5,9 0,6 32, , ,9-33,6-7,0 27, , ,4-25, ,9 15

16 Resultatprognos 2010 (12 månader) Prognos Budget Bokslut Bokslut Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 462,0 450,9 451,7 444,7 Personalkostnader ,6-1332, , ,7 Övriga verksamhetskostnader -753,4-738,3-730,1-697,6 Verksamhetens kostnader , , , ,3 Avskrivningar -82,0-82,0-81,0-75,4 Verksamhetens nettokostnad , , , ,9 Skatteintäkter 1 647, , , ,1 Generella statsbidrag och utjämning 174,3 173,6 106,4 114,4 Finansiella intäkter 14,7 17,9 15,4 25,7 Finansiella kostnader -30,1-28,9-68,4-62,5 Förändring av eget kapital 79,1 78,6 22,4 43,7 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2010 Prognos Budget Belopp i Mkr Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen 0,0 15,0 Kommunchef 8,0 34,9 Kultur och samhällsservice 0,0 32,2 Ekonomisektionen 0,0 11,7 Personalsektionen 0,0 18,7 Kommunledningssektorn 0,4 16,8 Skola -16,7 853,6 Arbetsliv och stöd -8,7 299,1 Kultur och fritid 0,0 0,0 Vård och omsorg -24,0 308,5 Samhällsbyggnad -7,9 111,9 FM Service -3,8 59,8 KC och EC bedömning 9,9 0,0 Summa -42, ,0 Finansiering 9,9-60,6 Exploatering 2,5 0,0 Reavinst 5,0 0,0 Total avvikelse mot budget -25, ,4 Förvaltningen i Kungälvs kommun visar en negativ avvikelse mot budget på 25,5 Mkr. I tabellen ovan kan man utläsa varje sektors prognos för Under Kommunchef visas ett överskott på 8 Mkr. Överskottet avser den sänkning av arbetsgivaravgifter som gjordes efter beslut om budget

17 Årsprognosen för sektor Skola uppgår till -16,7 Mkr vilket motsvarar 1,9 % av kommunbidraget. I dessa siffror finns en något högre verksamhetsvolym än budgeterat. Grundskolan/förskola visar underskott på -3,1 Mkr. Antal elever i de lägre årskurserna ökar medan elever i årskurs 7-9 minskar. Högstadieskolorna får 100 färre elever till hösten. Arbetsliv och stöd redovisar ett prognostiserat underskott på 8,7 Mkr. I ramen för 2011 lades ett sparbeting på 5 Mkr avseende köpta platser inom IFO. Detta beräknas inte hålla då kostnaderna i början av året inom Barn och Ungdom varit mycket högre p.g.a. av många kostnadsintensiva placeringar av familjer med små barn. Inom försörjningsstöd har antalet biståndsärenden ökat, vilket gör att budget inte kan hållas, trots stora insatser. ALS ser också ökade kostnader inom Funktionshinder under de första fyra månaderna, då nya brukare tillkommit. Vård och äldreomsorgs nettoram var vid årets början 312,4 Mkr. Tilläggsanslag från förra året för hemtjänst/kundval på -3,9 Mkr har tillkommit och minskat ramen till 308,5 Mkr, vilket innebär en sänkning jämfört med Prognosen för 2010 är ett underskott 24 Mkr. Den största avvikelsen mot budget ligger inom äldreomsorgens delar för egna boenden och hemtjänst. Inom hemtjänsten ser man en volymökning vilket gör att hemtjänsttimmarna ökat med raketfart sedan Inriktningen i samhället är att fler bor kvar hemma i allt högre åldrar och allt större hjälpbehov. Vårdtiderna på sjukhus är betydligt kortare än längre tillbaka i tiden, vilket medför att mer kvalificerade insatser utförs inom kommunen. Detta innebär en förskjutning av kostnaderna till kommunen. Samhällsbyggnadssektorns prognostiserade underskott på 7, 9 Mkr beror i stora drag på ökade kostnader för vintervägghållning, energi och kollektivtrafik. Inom kollektivtrafiken avser avvikelsen minskade biljettintäkter. FM visar för helåret en prognos på -5,4 Mkr, som även här kan förklaras av ökade elpriser och kostnader för snöröjning. Prognosen för finansiering visar i dagsläget ett överkott på 9,9 Mkr. Under detta block redovisas delar av vår pensionsskuld (räntekostnaderna går mot finansnettot), kapitaltjänstkostnader och kommunövergripande poster så som förändringen av semesterlöneskulden. På samma sätt som 2009, tar vi 2010 ut ett högre PO-påslag på löner än vad SKL rekommenderar. Dels betalar vi en lägre arbetsgivaravgift för arbetstagare under 25 år och över 65 år och dels täcker vi kostnader för friskvårdsarbete och andra personalrelaterade insatser på detta sätt. Genom att kostnaderna understiger det interna påslaget visar vi ett relativt stort överskott inom de kommunövergripande posterna. Det kan inte hänföras till någon specifik sektor utan vi har valt att redovisa dessa avvikelser på en övergripande nivå. På motsvarande sätt redovisas även pensionskostnader, förändringar av semesterlöneskulden och ytterligare några mindre poster. Vår redovisning av pensionsskulden gör i år att kostnaderna för pensionerna sjunker. I redovisningen bokas förändringen av vår pensionsskuld upp varje år som en kostnad. I och med att man för 2010 har sänkt prisbasbeloppet, gör detta att basbeloppsuppräkningen av pensionsskulden blir negativ, och på det sättet minskar skulden. Detta påverkar vår redovisning. Den största delen av förändringen ligger i ansvarsförbindelsen, som vi sedan 2006 har tagit in i sin helhet i redovisningen. Detta är bra att ha med sig om man jämför Kungälvs kommuns resultat mot andra kommuner. Prognosen som används är den prognos vi beställde från KPA i samband med årsbokslutet Vi har i dagsläget ingen information om ytterligare större poster som skulle påverka finansieringen. Prognosen för reavinster är 5 Mkr för Gällande exploatering är bedömningen ett resultat på 2,5 Mkr för helåret. 17

18 Skatteprognosen ser bättre ut nu än för I och med lågkonjunkturen har vi för 2010 fått ett extra konjunkturstöd på 39,6 Mkr vilket medför en förbättring av prognosen. Ser man förändringen i % är vi nära nog uppe på samma nivå som för I tabellen nedan har skatteintäkterna ökat med 6,6 % mellan åren till att drastiskt minska mellan ser vi en vändning som till stor del kan förklaras av ovan nämnda konjunkturstöd. Förändring i skatteutfallet , % År Utfall Förändring Mkr % ,4 104,1 6, ,9 35,5 2, ,4 105,5 6,1 Ser man på prognosen för innevarande år i Mkr, visar det senaste cirkuläret från SKL 10:24 på en positiv avvikelse mot budget på 30, 4 Mkr. I den förra prognosen som presenterades i februari var avvikelsen 31,8 Mkr, d v s en liten försämring. Avvikelsen mot budget ligger i att man har justerat slutavräkningen för både 2009 och 2010 jämfört med budget. Förändring i skatteutfall , Mkr År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår ,4-16,4-15,2-22, , ,6-40,7-20,0-23, , ,0 30,4 Finansnettots prognos för 2010 beräknas hamna på en avvikelse mot budget på -4,4 Mkr. Kungälvs kommuns finansiella kostnader består till största delen av räntekostnader på våra lån samt räntan på kommunens pensionsskuld. Intäkterna består främst utav ränteintäkter från Kungälv Energi AB, då kommunen vidareutlånar medel till bolaget. Det rådande låga ränteläget gör att vi både har lägre kostnader för våra lån, men även lägre intäkter för kommunens placeringar. I bedömningen för helåret ligger avvikelsen i de finansiella kostnaderna, där vi redovisar kommunens lånekostnader och räntekostnaderna på vår pensionsskuld. Främsta anledningen är räntan på pensionsskulden där KPA från 2010 har förändrat sättet hur man skall redovisa de finansiella kostnaderna. Detta hade vi inte med i budgetarbetet för Det finns ett samspel mellan finansnettot och finansiering, vilket innebär att prognosen för finansiering är förbättrad med motsvarande, då resterande pensionskostnader redovisas där. 18

19 Detaljspec driftredovisning månader (Mkr) 12 månader (Mkr) Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Belopp i Mkr Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen 15,0 15,0 0,0 4,9 5,0 0,1 Kommunchef 26,9 34,9 8,0 3,7 11,6 7,9 Kultur och samhällsservice 32,2 32,2 0,0 10,7 10,7 0,0 Ekonomisektionen 11,7 11,7 0,0 3,8 3,9 0,1 Personalsektionen 18,7 18,7 0,0 5,8 6,2 0,4 Kommunledningssektorn 16,4 16,8 0,4 3,5 5,7 2,2 Skola - Centralt 146,3 134,9-11,3 64,2 61,5-2,7 - Gemensamma verksamheter 37,3 36,7-0,6 12,6 12,2-0,3 - Förskola 190,9 190,1-0,8 60,7 63,4 2,6 - Grundskola 296,4 293,3-3,1 93,8 97,8 4,0 - Gymnasiet & vuxenutbildning 199,3 198,5-0,8 49,7 49,6-0,1 Summa Skola 870,2 853,6-16,7 281,0 284,5 3,5 Arbetsliv och stöd -Sektorgemensamt 9,6 9,2-0,4 3,9 3,1-0,8 -Socialpsykiatrin 21,8 21,8 0,0 6,5 7,3 0,7 -Individ- och familjeomsorg 80,9 76,1-4,8 27,0 25,4-1,7 -Arbetslivscentrum 49,1 48,6-0,5 13,9 16,2 2,2 -Funktionshinderverksamheten 120,0 119,0-1,0 36,2 37,7 1,5 -Försörjningsstöd 26,5 24,5-2,0 9,1 8,2-1,0 Summa Arbetsliv och stöd 307,8 299,1-8,7 96,7 97,7 1,0 Vård och omsorg -Sektorgemensamt 6,2 11,6 5,4 1,4 3,9 2,5 -Äldreomsorg 285,8 260,1-25,7 88,5 77,2-11,3 -Hemsjukvård 40,5 36,8-3,7 13,2 11,9-1,4 Summa Vård och omsorg 332,5 308,5-24,0 103,1 92,9-10,2 Samhällsbyggnad 119,8 111,9-7,9 37,0 37,3 0,3 FM Service 63,6 59,8-3,8 27,5 22,1-5,4 KC och EC bedömning -9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Finansiering -70,5-60,6 9,9 10,1-20,2-30,3 Exploatering -2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Reavinst -5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA NETTOKOSTNAD 1 726, ,4-25,5 587,9 557,5-30,4 PROJEKT Delvis externt finansierade projekt T Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en sammanställning över beslut om deltagande i projekt med externa finansiärer skall presenteras vid tertial och bokslutsrapporteringar. En inventering har genomförts av de drift- och investeringsprojekt som stöds av externa finansiärer. Av inventeringen framkommer att de externa finansiärerna i huvudsak är statliga myndigheter, men bidrag kommer även från Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, EU osv. 59 projekt är identifierade med beviljade medel upp till mkr. Kommunstyrelsen, tillsammans med KF:s beredningar, förbereder prioritering av projektinriktningar för EU-bidragsansökningar. Dessa skall sorteras och prioriteras in i budgetprocessen. På sikt förväntas delen EU-bidrag öka andelen externtfinansierade projekt. 19

20 Resultatmål Av önskade resultatmål har de inventerade projekten kunnat bidra delvis enligt nedan: Öka andelen godkända elever från 94 % till 98% 2010: Åtgärder: Ansökningar och beviljade bidrag från skolverket och Göteborgs universitet för flera mattematikprojekt, och läs/skrivutvecklingsprojekt. Klättra från plats 125 till 50 på Sv. näringslivs ranking över företagsklimat till 2010 och utbyggnad av cykelbana mellan Ytterby och Marstrand: Åtgärd: Leader /Terra et Mare, har beviljat Kungälvs kommun EU-bidrag för 2010 om 530 tusen kr för projekt cykla från fästning till fästning. Projektet är ett pilot-/förstudieprojekt som skall undersöka potentialen samt identifiera förutsättningar för utvecklingen av cykelturismen inom Kungälvs kommun. Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan företagare, föreningar och kommunen. Uppstart Bohusporten, Beviljade bidrag från Västra Götalandsregionen och EU-bidrag inom Intereg IVA KASK. Projektet pågår. Ungdomar känner sig trygga, har framtidstro och slipper mobbing i sin vardag: Förberedelser av EU-ansökningar pågår. Kommunstyrelsens sociala utskott har beslutat att kommunen skall ansöka om EU-bidrag för projekt mot hedersrelaterat våld. Ansökan har dock blivit fördröjd och förväntas inte översändas före Genomförandet av projektet förväntas medföra minskade samhällskostnader och en tryggare och attitydförbättrande vardag för alla. Folkhälsoarbetet tillsammans med Rädda Barnen har bidragit med insatser för att få ungdomar att förstår kulturella skillnader och betydelsen av hedern i familjer från invandrande familjer. Nästa steg för att utveckla arbetet med extern finansiering West Swedens EUprojektanalys (WEPA) har startat och beredningarna tillsammans med kommunstyrelsen har tagit fram 29 projektinriktningar som möjliga EU-projekt. Dessa har i sin tur prioriterats ner till 15 st. Förvaltningen tillsammans med kommunstyrelsen och KF:s presidieberedningar kommer nu att bearbeta förslagen och utifrån budget och styrkedja återkomma med förslag på prioriteringsordning för respektive projektinriktning. Projektinriktningarna berör följande policyområden inom EU: - Utbildning ungdom - Verksamhetsutveckling/kompetensutveckling - Social inkludering och lika behandling - Miljö- och energi - Sysselsättning - Omsorg och hälsa - Demokrati - Kultur och turism Slutgiltigt prioriteringsbeslut beräknas tas av kommunfullmäktige december

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer