Tertial 1 januari april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertial 1 januari april 2010"

Transkript

1 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1

2 TERTIALRAPPORT INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för helåret UPPFÖLJNING AV KS RESULTATMÅL Kommunen är enligt lagen skyldig att i budget ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för att uppfylla en god ekonomisk hushållning. Dessa brukar benämnas verksamhetsmål. Enligt styrmodellen för Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka skall KF formulera strategiska mål och strategiska förutsättningar tillsammans med en ekonomisk ram. Med de strategiska förutsättningarna, budgetram och strategiska målen som grund skall sedan KS formulera resultatmål som överlämnas till kommunchefen tillsammans med en ekonomisk ram. I årsplanen återkommer kommunchefen med ett åtagande som överensstämmer med de ekonomiska villkoren som är givna och med svar på vilka politiska mål förvaltningen har möjlighet att klara av inom givna ramar. I detta avsnitt görs en kort sammanfattande uppföljning av målen samt en prognos för helåret avseende kommunstyrelsens resultatmål. Prognosen symboliseras av pilar med nedanstående innebörd Röd pil= prognosen är att målet inte uppnås. Gul pil = Arbete pågår, målsättningen gäller. Grön pil = Prognosen är att målet uppnås. I rapporterna från respektive sektor finns mer utförliga beskrivningar om respektive mål och eventuella åtgärdsplaner. Rapporterna finns tillgängliga på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens resultatmål Nettokostnad i nivå m SKL förväntade nettokostnad Åtagande Målavstämning Prognos 2011 Förvaltningen har under en längre tid arbetat mot målet. Alla delar av förvaltningen arbetar med åtgärder och kostnaderna har minskat. Den långsiktiga ekonomiska strategin bygger på främst tre åtgärder. 1. Omställningsprogram för att minska antalet anställda 2. Fyrstegsprincipen för att öka lokaleffektiviteten 3. Hemmaplanslösningar ersätter köpt vård Bedömningen är att åtgärderna är effektiva och att strategin gäller för kommande år. gul 2. Minst 94% av eleverna skall vara behöriga till gymnasiet Mätresultat kan presenteras först i T2. Till T2 2

3 Åtagande Målavstämning Prognos 3. Förbättra företagsklimatet För första gången har Kungälv klättrat på Svenskt Näringslivs rankinglista. Plus 28 steg från plats 147 till plats 119. Genom ett fortsatt mycket gott samarbete mellan företagare och kommun kommer förhoppningsvis företagsklimatet att förbättras ytterligare under året. I Kung11:ans gemensamma arbete kommer sannolikt flera åtgärder att leda till ett bättre företagsklimat. Hela förvaltningen arbetar på olika sätt med att bidra till att nå målet exempelvis: Grön Konkurrensutsatt hemtjänst är införd enligt lagen om valfrihet. Träffar med privata och egen leverantör sker regelbundet. full behovstäckning finns inom förskoleverksamheten både kommunala och fristående grundskolor erbjuds inom kommunen utbyggd gymnasieskola finns med både studieförberedande och yrkesförberedande program kommunen är med i GR s satsning på vuxenutbildning/yrkesutbildningar för vuxna kommunen är med i en satsning på kvalificerad yrkesutbildning inom marin teknik 4. Förbättra stöd och service till funktionshindrade Resultaten från enkäten som funktionshinderverksamheten genomförde hösten 2009 har sammanställts och analyserats. Förbättringsområden kommer att tas med i funktionshinderverksamhetens kvalitetsarbete under Ny enkät planeras hösten Daglig verksamhet skickade ut en brukarenkät hösten Verksamheten får goda resultat när det gäller individuell anpassning, bemötande, stimulans och trygghet. Ett marginellt sämre resultat uppvisades i hur brukarna uppfattar sin delaktighet i att påverka innehållet i Daglig verksamhet. En handlingsplan håller på att utarbetas i syfte att åtgärda brukarnas upplevelse av delaktighet. Åtgärdsplan 2010 för Handikappolitiskt program har färdigställts. Planen omfattar målområdena tillgänglighet, bemötande och information. Framtagande av handlingsplaner pågår. Grön 5. Detaljplan Kvarnkullen Arbetet med detaljplanen fortgår. Förvaltningen har i dialog med kommunstyrelsen fått ett förnyat uppdrag att ta fram en något förändrad anbudsförfrågan Gul 3

4 Åtagande Målavstämning Prognos 6. Volontärverksamhet äldreomsorgen För närvarande finns 10 sk hemfixare i verksamheten. Det är volontärer som åker hem till medborgare i kommunen som är äldre än 75 år. Hemfixarna skall hjälpa till med åtgärder som för den enskilde kan vara riskfyllda. Till exempel flytta tunga saker, fästa upp el-sladdar, byta gardiner mm. Grön Information om Vän till Vän har distribuerats genom posten till all hushåll i kommunen. Informationen har innehållit upplysning om Vän till Vän och möjlighet att anmäla intresse. Insatserna har resulterat i flera nya frivilligarbetare 7. Detaljplan 400 bostäder, totalt Planläggning pågår inom flera kommundelar med en tyngdpunkt på Kungälvs stad eftersom projektet Kongahälla genererar så många bostäder. Grön Övriga planer som pågår är: Tega,Nya Grinden, Klocktornet Nyligen uppstartade detaljplaneprojekt: Västra gatans bakgårdar, Marstrand fortsättning Västra Ytterby samt Kärna- Lefstad 8. Detaljplan skall påbörjas för 100 bostäder, Koön Planläggning pågår inom två områden på Koön, dels ett planprogram för Hedvigsholmen, detaljplan för Hareslätt Gul 9. VA Tjuvkil och Kode Planläggning av Koön hänger tätt samman med vatten och avloppsutbyggnad. Projektering och arbete från Kärna till Matskärsområdet i Tjuvkil pågår Gul 10. Växthusgaser minskas 10% 2010 jämfört 1990 Åtgärder pågår enligt energiplanen. En resvaneundersökning bland medborgare och kommunanställda har genomförts. Grön Cykelkedjan projekt för att öka antalet cyklande i Kungälvs kommun. Undersökningen ger ett bra underlag att arbeta vidare med för att möjliggöra attitydförändring. Mål att flytta över korta resor från bilresor till cykelresor. Kommunen erbjuder sina anställda att leasa miljöbilar. 11. Andel förnyelsebar energi öka Åtgärder pågår enligt energiplanen I samband med planläggning av nya bostadsområden upprättas exploateringsavtal /markanvisningsavtal. I dessa avtal regleras krav på hållbara energislag och hållbar byggnation. gul Kongahällaprojektet har en tydlig energiprofil och kommer att vara föredöme i dessa frågor. 4

5 Kommunstyrelsens resultatmål Energiförbrukning minska 5% Åtagande Målavstämning Kartläggning av analys av förbrukningen på respektive fastighet har skett. Prognos Gul Analys av möjliga aktiviteter som behöver ske samt en grov planering av dessa håller på att utformas En modell som möjliggör uppföljning över år, baserat på normalår och volymförändringar. Kommer att tas fram. Resultat redovisas vid nästa tertialavstämning. 13. Cykelbanor Hålta skola Arbetsplan pågår, anbudsförfrågan håller på att tas fram för sista etappen, planerad byggstart sept/okt och gång- och cykelvägen blir klar före jul om vädret tillåter. Grön 14. Utmanarrätt 2 ggr Vi utvecklar arbetssätt för att möta intressenter. Kommunens affärsgrupp är ett exempel på det. Affärsgruppen arbetar för att förfrågningar från näringslivet angående exempelvis utmanarrätten behandlas på ett enkelt och effektivt sätt för företagen. gul 15. Uppstart projekt Fästningsholmen Uppstart genomförd. Nu är uppdraget att skapa förutsättningar för att Bohus Fästning och Fästningsholmen utvecklas till ett av Västsveriges mest attraktiva besöksmål grön 16. LOV, modell för boendestöd och personlig assistent Ett arbete har påbörjats i två arbetsgrupper, en för boendestöd och en för personlig assistans. Boendestödet omfattar både funktionshinders boendestöd och socialpsykiatrins. En handlingsplan beräknas vara klar 1 september grönt Ett beslutsunderlag beräknas bli klart under året. 17. Minst ett äldreboende konkurrensutsatt Avvaktar lokalöversyn och beslut om framtida boendestruktur. Återkommer i T2 5

6 EKONOMI Samhällsekonomi Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas skriver SKL i Makronytt 02/2010, det går dock olika fort i olika delar av världen. I Europa, som väger tungt för svensk export, är tillväxttalen även fortsättningsvis beskedliga. För svensk industri innebär det att återhämtningen under det närmaste året blir förhållandevis svag. Det plötsliga och omfattande fallet i produktion och efterfrågan befarades till en början komma att ge betydande negativa återverkningar på den svenska arbetsmarknaden. Prognoser om en arbetslöshet på procent var inte ovanliga i fjol. Uppgången mot dessa nivåer bröts dock och sysselsättningen har under det senaste halvåret framstått som oväntat stabil. Flertalet prognosmakare tror nu att arbetslösheten kommer att toppa på mer beskedliga 9-10 procent. Trots stora neddragningar i personalen har inte företagen fullt ut anpassat antalet anställda till den mycket låga produktionsnivån resursutnyttjandet har istället fallit mycket kraftigt. Ett ytterligt lågt resursutnyttjande kombinerat med en fortsatt relativt måttlig efterfrågetillväxt gör att det tar tid innan utvecklingen på arbetsmarknaden mera påtagligt vänder upp. SKL:s bedömning är att arbetslösheten kommer att ligga kvar omkring 9 procent under 2010 och Först 2012 kommer sysselsättningen påtagligt att öka och arbetslösheten pressas tillbaka. Utvecklingen för det reala skatteunderlaget blir enligt SKL:s bedömning mycket lik den för arbetsmarknaden. I år minskar skatteunderlaget i reala termer med 0,3 procent samtidigt som sysselsättningen minskar med 0,5 procent. Nästa år ökar skatteunderlaget i reala termer med 0,7 procent vilket kan jämföras med en sysselsättningstillväxt på 0,5 procent. Svagt skatteunderlag och minskade statsbidrag leder till en kraftig försämring av kommunsektorns resultat Trots mycket återhållsam kostnadsutveckling räknar SKL med att resultatet för kommunsektorn stannar på 3,5 miljarder kronor 2011, att jämföra med ett prognosticerat resultat om 18,6 miljarder kr för I Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget publicerad i mars 2010 skriver man att Sverige tillhör de länder som drabbats hårdast av krisen med ett fall i BNP på nästan 5 procent förra året. Sverige befinner sig därför i en djup lågkonjunktur. Sysselsättningen har dock ökat de senaste månaderna och mycket tyder på att också produktionen har börjat öka. I år och under de kommande åren fortsätter svensk ekonomi att återhämta sig som en följd av den förbättrade konjunkturen i omvärlden och en expansiv politik. Det kommer dock att finnas mycket lediga resurser i ekonomin och KI spår att arbetslösheten kommer att bli drygt 9 procent både i år och nästa år. Det dröjer till 2014 innan ekonomin åter är i konjunkturell balans. Inflationen blir låg under 2011 och stiger därefter gradvis. KI bedömer att Riksbanken långsamt kommer att börja höja reproräntan från september i år, för att i slutet av 2011 vara 1,75 procent. KOMMUNÖVERGRIPANDE ANALYSER Finansiella mål I nedanstående tabell redovisas de finansiella verksamhetsmål kommunen har för perioden Uppföljningen av de olika målen nedan sker vid olika tidpunkter under året. Det är därför ett levande material som finns med vid samtliga ekonomiska rapporteringstillfällen och slutredovisas i sin helhet först i årsredovisningen. Målavstämning Status Kommentar Överskottet ska vara minst 3 % av skatter och statsbidrag år Soliditeten ska öka. Uppnås Prognosen för 2010 visar 4,3 % enligt denna beräkning. Balansräkning för helåret tas ej fram vid delårsbokslut Investeringar ska hålla sig inom den ram som avskrivningar, driftöverskott och engångsintäkter ger. Pensionsutbetalningarna skall lindras genom finansiellt sparande. Uppnås Investeringsprognosen är 147,1 Mkr, avskrivningarna är 82,0 Mkr och prognosen är 79,1 Mkr. Uppnås För närvarande finns 115 Mkr placerade. Före sommaren kommer ytterligare 25 Mkr att placeras. Enligt budget 2010 tillkommer dessutom 50 Mkr. 6

7 Riskanalys En metod för att beskriva Kungälvs kommuns beroende av yttre faktorer är att upprätta en känslighetsanalys eller med ett annat ord riskanalys. Tabellen nedan visar ett urval av faktorer som kan påverka den kommunala ekonomin. Analysen visar hur stor effekt egentligen relativt små procentuella förändringar kan få på resultatet. Händelseförändring Mkr Löneökning 1 % 12,7 Arbetsgivaravgiftsförändring 1 % +/- 9,2 Prisökning 1 % 6,9 Utdebitering 1 kr +/- 70,0 Befolkningsförändring 100 personer +/- 4,0 Ökning skatteintäkter 1 % 16,5 Räntehöjning på kommunens lån 1 % 5,4 PERIODUTFALL Utfallet för perioden är 14,1 Mkr för kommunen. Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på 10,1 Mkr, enligt det senaste cirkuläret från SKL. Finansnettot visar en negativ avvikelse om 1,5 Mkr mot budget. Verksamhetens nettokostnad uppgår för perioden till 587,9 Mkr jämfört med 577,6 Mkr för samma period Nettokostnaden inkl. avskrivningar har i jämförelse mellan perioderna 2009/2010 ökat med 12 Mkr eller 2,1 %. Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr År Nettokostnad Förändring ,8 % ,7 % ,1 % Nettokostnadsökningen mellan 2009 och 2010 är 2,1 %. Ser man tillbaka till 2008 hade vi en kostnadsökning på 8,8 %. Denna förklarades främst av ökade personalkostnader. Personal inom Kommunals avtalsområde, vilket omfattar ca hälften av kommunens anställda, fick en löneuppräkning från januari 2008 med ca 9,5 %. Kostnadsökning 2009 var låg jämfört med 2008 vilket beror på att 2009 års lönerevision inte var avslutat under tertial 1 och därmed inte fick genomslag i lönekostnaderna. Det var också en allmän återhållsamhet vilket bl a gav utslag på kostnaden får timanställd personal. Lönekostnaderna ökar med 4,6 % mellan tertial 1 år 2010 och motsvarande tid Normalt sker lönerevision för samtliga anställda per april. Vare sig 2009 eller 2010 har respektive års revision påverkat kostnaderna under tertial års lönerevision gav ca 4 % var andra året av tre där de av kommunstyrelsen beslutade extraresurserna utöver avtalen satsades på grupper där medianlönen är låg enligt arbetsvärdering. Satsningen var 0,52 % av lönesumman. Totalt har lönerna justerats med 4,52 % mellan åren. En viss volymökning har skett. Den syns framförallt vid jämförelse av arbetad tid där såväl tiden som genereras av månadsanställda, timavlönade som övertid/mertid ökar. Den enskilt största procentuella ökningen av kostnader ligger på övertid, vilket beror på den stränga vintern med omfattande vinterväghållning och vattenläcka. Under våren har tvååriga avtal för den kommunala sektorn träffats. Avtalen är generellt konstruerade så att de ger större påslag år 1 än år 2. Fortfarande pågår analys av avtalens konsekvenser. Avtalskonferenser kommer att hållas i slutet av denna månad. Ser man till helåret är förvaltningens bedömning att de för löneökningar budgeterade 15 Mkr för 2010 inte kommer att förslå. 7

8 Tabellen nedan visar lönekostnaden för perioden januari-april, exklusive PO-påslag. Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr År Nettokostnad Förändring ,4 7,9 % ,0 1,3 % ,5 4,6 % Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut under sommaren. Medan vid delårsbokslutet i augusti är skulden låg då sommarmånaderna har passerat. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden upp och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare års delårsresultat visar tabellen resultaten utan semesterlöneskuldens påverkan. Förändring semesterlöneskulden, Mkr År Förändring, Mkr Resultat inkl. semesterlöneskuld Resultat exkl. semesterlöneskuld ,1-42,3-1, ,8-28,3 11, ,4 14,1 50,5 8

9 Resultaträkning per 30 april 2010 Utfall Budget Utfall Utfall Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 173,6 179,1 170,5 139,1 Personalkostnader -452,7-437,5-453,2-466,6 Övriga verksamhetskostnader -281,8-271,7-268,7-241,3 Verksamhetens kostnader -734,5-709,2-721,9-707,9 Avskrivningar -27,1-27,3-26,2-24,6 Verksamhetens nettokostnad -587,9-557,5-577,6-593,4 Skatteintäkter 549,0 539,0 530,9 543,4 Generella statsbidrag och utjämning 58,1 58,0 35,4 18,6 Finansiella intäkter 4,8 6,0 6,5 8,6 Finansiella kostnader -9,9-9,6-23,5-19,6 Förändring av eget kapital 14,1 35,8-28,3-42,3 Kassaflödesanalys per 30 april 2010 Belopp i Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 14,1-28,4 22,4 Avskrivningar & nedskrivningar 27,1 26,2 81,0 Förändring avsättningar -7,8 12,8 36,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0-0,7 Medel från verksamheten före förändring av 33,4 10,6 139,6 rörelsekapitalet Förändring kortfristiga fordringar inkl. förråd 0,2-9,9-22,9 Förändring kortfristiga placeringar 0,0 89,5-25,5 Förändring kortfristiga skulder -32,2 56,8 132,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 147,0 223,4 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -22,5-69,3-187,0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,7 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -22,5-69,3-185,3 Finansieringsverksamheten Upplåning 150,0 0,0 100,0 Amortering -121,0-27,0-75,0 Förändring kortfristig del 25,0-28,0-10,0 Förändring övriga långfristiga skulder 0,0 2,2 Förändring utlåning -39,0 30,0-15,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,0-25,0 2,2 Årets kassaflöde -6,2 52,7 40,3 Likvida medel vid årets början 113,6 73,3 73,3 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 107,4 126,1 113,6 9

10 Balansräkning per 30 april 2010 Belopp i Mkr Förändring TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 333, ,5 7,4 Maskiner och inventarier 83,4 95,4-12,0 Finansiella anläggningstillgångar 454,8 415,8 39,0 Summa anläggningstillgångar 1 872, ,7 34,4 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 1,2 1,3-0,1 Exploateringsfastigheter och markreserv Kortfristiga fordringar 434,9 435,0-0,1 Kortfristiga placeringar 115,0 115,0 0,0 Kassa och bank 107,4 113,6-6,2 Summa omsättningstillgångar 658,4 664,9-6,4 Summa tillgångar 2 530, ,5 28,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital 272,2 258,1 14,1 AVSÄTTNINGAR Avsättning till pensioner inkl. löneskatt 979,9 987,7-7,8 Avsättning avslut av Deponi 6,5 6,5 0,0 SKULDER Långfristiga skulder 526,3 472,3 54,0 Kortfristiga skulder 745,6 777,8-32,2 Summa skulder 1 271, ,1 21,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 530, ,5 28,1 Not 1 Avsättning för ansvarsförbindelse Enligt beslut i KF redovisas åtagandet enligt fullfonderinsgmodell. 10

11 Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att sätta delårsresultatet i relation med årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till april. Delårsresultatet är rensat för semesterlöneskuld, då denna påverkar resultatet, se textavsnitt semesterlöneskuld. För perioden januari till april visar Kungälvs kommun ett positivt resultat på 50,5 Mkr och för helåret 79,1 Mkr. Vissa verksamheter är mer kostnadsintensiva på hösten, t ex skolan, vilket gör att kostnaderna fördelas ojämnt under året. Ser man på skolan prognostiserar de ett resultat för helåret på -16,7 Mkr, medan utfallet för perioden är +3,5 Mkr. En annan post som påverkar är Kommunchef. Här ligger den sänkning av arbetsgivaravgifter på 8 Mkr som gjordes efter det att beslut om budget 2010 togs samt den centralt budgeterade potten för löneökningar 2010 på 15 Mkr. Då löneavtalen för 2010 inte är klara än, påverkar denna budgetpost så att resultatet för perioden ser betydligt bättre ut. Finansiering är ytterligare ett exempel. Anledningen är semesterlöneskulden, där vi prognostiserar en kostnad på 1,5 Mkr vid årets slut, medan vi i delårsresultatet i denna sammanställning satt det till 0 kr. Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Belopp i Mkr Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen -15,0-15,0 0,0-4,9-5,0 0,1 Kommunchef -26,9-34,9 8,0-3,7-11,6 7,9 Kultur och samhällsservice -32,2-32,2 0,0-10,7-10,7 0,0 Ekonomisektionen -11,7-11,7 0,0-3,8-3,9 0,1 Personalsektionen -18,7-18,7 0,0-5,8-6,2 0,4 Kommunledningssektorn -16,4-16,8 0,4-3,5-5,7 2,2 Skola -870,2-853,6-16,7-281,0-284,5 3,5 Arbetsliv och stöd -307,8-299,1-8,7-96,7-97,7 1,0 Vård och omsorg -332,5-308,5-24,0-103,1-92,9-10,2 Samhällsbyggnad -119,8-111,9-7,9-37,0-37,3 0,3 FM Service -63,6-59,8-3,8-27,5-22,1-5,4 KC och EC bedömning 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Finansiering 70,5 60,6 9,9 26,3 20,2 6,1 Exploatering 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Reavinst 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Verskamhetens nettokostnad , ,4-25,5-551,5-557,5 6,0 Skatteintäkter 1 647, ,4 29,6 549,0 539,0 10,0 Generella statsbidrag och utjämning 174,3 173,6 0,7 58,1 58,0 0,1 Finansiella intäkter 14,7 17,9-3,2 4,8 6,0-1,2 Finansiella kostnader -30,1-28,9-1,2-9,9-9,6-0,3 Förändring av eget kapital 79,1 78,6 0,5 50,5 35,9 14,6 Investeringsrapport utfall 30 april Utfall Budget Prognos Budget- Belopp i Mkr avvikelse Samhällsbyggnad 14,4 83,4 75,8 7,6 FM Service 8,1 79,0 71,3 7,7 Summa 22,5 162,4 147,1 15,3 11

12 Investeringar Beslutad investeringsram för året är 118,0 Mkr, utöver detta tillkommer tilläggsanslag om 44,4 Mkr, dvs totalt 162,4 Mkr. Investeringsutfallet för perioden är 22,5 Mkr, vilket kan verka lågt. Med tanke på att det ännu är tidigt på året är detta dock inget ovanligt då flertalet projekt kommer igång först under sommar och tidig höst. Bedömningen från verksamheterna är att utfallet för helåret kommer att bli 147,1 Mkr, vilket skulle innebära att 91 procent av den totala investeringsbudgeten utnyttjas. Större pågående eller planerade projekt under året är fortsatt utbyggnad av GC-banor, överföringsledningen mellan Ytterby och Kärna, om- och tillbyggnad av Tunge skola samt konstgräs på Kongevi. Nettoinvesteringar (mkr) , ,9 112,7 105,4 147, Exploatering Från och med 2009 har exploateringsverksamheten varit en integrerad del av den ekonomiska styrprocessen, dvs budgetarbetet, den löpande uppföljningen, tertialrapporterna och bokslutet. I samband med tertialrapporter och bokslut sker en genomgång av samtliga exploateringsprojekt och därefter tas ställning till vilka projekt som är aktuella för del- eller slutavräkning. Delavräkning görs av de projekt som är färdigställda till mer än hälften. Enligt prognos kommer två projekt att del- eller slutavräknas under 2010, dock är inget klart att avräknas i samband med första tertialet. Bedömningen för 2010 är ett överskott på 2,5 Mkr, vilket redovisas i prognosen för

13 FINANSIELL RAPPORT Låneskuld Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 28 Mkr, varav 10 Mkr för investeringar inom kommunens förvaltning och 18 Mkr för Kungälv Energi AB (se också Likviditet ) Lånens genomsnittliga ränta fortsätter sjunka. Under början av 2010 har de långa marknadsräntorna också sjunkit medan Riksbankens reporänta legat still. Lånens löptider har ökat eftersom vi bedömt att en räntehöjning närmar sig, men den ligger fortfarande framför oss och för närvarande är det finans- och penningpolitiska läget i världen mycket oroligt. Inte minst vad gäller inom EU och EMU. Borgensåtaganden Förändringar av borgensåtaganden redovisas årsvis. Likviditet Kommunkoncernens likvida behållning har ökat. Framförallt hänger det samman med att delar av Kungälv Energis checkkredit förts över till extern finansiering. Kommunfullmäktige har beslutat om ytterligare 25 Mkr som avsättning för pensionsändamål. Krav/fordringar/inkasso Redovisning över kommunens utestående krav redovisas årsvis. Låneskuld Extern låneskuld, Mkr 633,0 605,0 555,0 580,0 566,0 Varav vidareutlån, Kungälv Energi 358,0 340,0 340,0 340,0 325,0 Genomsnittlig räntesats 2,60% 2,85% 3,44% 4,06% 4,35% Jfr reporänta 0,25% 0,25% 0,50% 2,00% 4,00% Genomsnittlig kreditid, år 3,6 3,0 3,3 3,9 4,7 Genomsnittlig räntebindningstid 2,5 1,9 2,5 1,7 1,9 Swap-kontrakt, Mkr 265,0 170,0 170,0 145,0 25,0 Termins-kontrakt, Mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntetaks-kontrakt, Mkr 300,0 300,0 200,0 275,0 375,0 Borgensåtaganden, Mkr Totala borgensåtaganden 625,1 660,1 661,5 Varav gentemot allmännyttan 563,8 597,4 597,4 Likviditet, Mkr Kungälvs kommun 107,4 113,5 36,6 73,3 155,5 Do, placerat för pensionsändamål 115,0 115,0 89,5 89,5 Kungälvs Energi AB -36,0-84,2-88,6-91,3-67,2 BOKAB -8,3-9,3-9,3-9,3-0,6 Total 178,1 135,0 28,2 62,2 87,7 Ränteutveckling, procent Riksbankens reporänta 0,25% 0,25% 0,50% 2,00% 4,00% 5 år statsobligation 2,26% 2,74% 2,45% 2,25% 4,05% 13

14 EKONOMISK ANALYS PROGNOS Kommunchefens och chefsekonomens helhetsbedömning av prognosen för helåret 2010 Vår erfarenhet i Kungälvs kommun är att när delarna i årets första tertialprognos summeras så ger summeringen en alltför negativ bild. Förutom det vi kan överblicka så summerar vi också osäkerhet. Vi gör därför en egen bedömning av helheten. 1. Översikt budget och prognos Budgeterat resultat Tilläggsanslag Prognos skatteintäkter Prognosavvikelser av engångskaraktär Prognosavvikelser Vård och äldreomsorg, långsiktigt åtgärdsprogram Prognos reavinster och exploatering Prognos finansnetto Prognosresultat, bedömning + 75,0 Mkr + 3,6 Mkr + 78,6 Mkr + 30,4 Mkr +109,0 Mkr - 13,0 Mkr - 20,0 Mkr + 7,5 Mkr - 4,4 Mkr +79,1 Mkr 2. Bedömning i jämförelse med summeringen av sektorernas prognoser Verksamhetens budgetavvikelse, bedömning Do vid en summering av sektorprognoser Differens - 33,0 Mkr - 42,9 Mkr 9,9 Mkr Differensen förklaras En prognos är en prognos. Inom förvaltningen fortsätter månatlig uppföljning av ekonomi och verksamhet. Vår erfarenhet är att medvetenheten om det ekonomiska läget och effekten av våra kontinuerliga styråtgärder kommer att leda till att resultatet vid årets slut avviker positivt från prognosen. Bedömningen är en positiv effekt, d v s minskad budgetavvikelse vid årets slut på 15 Mkr. Just nu har vi inte tillräcklig information för att beräkna konsekvenserna av årets löneavtal, men bedömer att budgeten för löneökningar på 15 Mkr inte håller riktigt. Generellt tolkar vi avtalen så att de är något dyrare och något mer framtunga (kostar mer 2010) än vi räknade med i årsplanen. En mycket grov uppskattning är en negativ effekt på ca 5 Mkr. 3. Slutsatser Resultaträkningen visar ett betryggande positivt resultat Det finns för 2010 ingen anledning till kortsiktiga åtgärder. Det som är allvarligt är om verksamhetens totala kostnadsnivå höjs långsiktigt De åtgärder som vidtas bör ha ett långsiktigt, strategiskt fokus! o o o I Årsplanen beskrivs Kungälvs kommuns långsiktiga strategi med tre huvudpunkter: Personalpolitik Lokaleffektivisering Hemmaplanslösningar Det är fortfarande denna strategi som bör gälla! 14

15 4. Analys av prognosens delar och förslag till långsiktigt åtgärdsprogram Prognosen i årets första tertialrapport är alltså negativ och vi analyserar dess delar för att kunna diskutera förhållningssätt och åtgärder (hela Mkr). a) Prognosavvikelser av engångskaraktär, summa 13 Mkr. Dessa avvikelser styr inte kostnadsutvecklingen in i Tilläggsanslag Vård och äldreomsorg, hemtjänst, 4 Mkr, är en avvikelse av administrativ karaktär. Snöröjning/vinterväghållning med mera på grund av den svåra vintern, 5 Mkr Försörjningsstöd, 2 Mkr. Konjunkturen har börjat vända men vi kan inte förutspå hur lång tid återhämtningen tar. Kollektivtrafik, 2 Mkr. Just nu ett minskat resande. b) Behov av långsiktigt åtgärdsprogram, summa 20 Mkr Vi bedömer att våra resurser nu måste fokuseras på vård och omsorg. Vi ser ökad vårdtyngd i våra boenden, volymökning i hemtjänsten, bostadsanpassningsbidrag och liknande. Vintern 2009/2010 har krävt stora resurser. Våra boenden har drabbats av vinterkräksjuka, precis som sjukvården, men det som skiljer tertialprognosen från februariprognosen är den volymökning och den vårdtyngd vi ser inom äldreomsorgen. Analys/fördjupningsarbete påbörjades under april. Det har hittills främst berört hemtjänsten, men måste nu vidgas till att gälla hela äldreomsorgen. Prognosunderlag Utfallet för 2010 bedöms till ett positivt resultat om 79,1 Mkr för kommunen, en avvikelse mot budget på 0,5 Mkr. Kommunens nettokostnad beräknas för hela året till 1 726,9 Mkr mot 1 640,5 Mkr Nettokostnadsökningen mellan åren är således 86,4 Mkr eller 5,3 %. Nettokostnadsökningen mellan utfallen i boksluten 2009/2008 landade på 40,6 Mkr eller 2,5 %. Resultatutveckling (mkr) ,7 79,1 39,0-9,8 11,9 22, ,1 Prognos för nettokostnader i verksamheten Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå , belopp mkr År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår ,7 5,9 0,6 32, , ,9-33,6-7,0 27, , ,4-25, ,9 15

16 Resultatprognos 2010 (12 månader) Prognos Budget Bokslut Bokslut Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 462,0 450,9 451,7 444,7 Personalkostnader ,6-1332, , ,7 Övriga verksamhetskostnader -753,4-738,3-730,1-697,6 Verksamhetens kostnader , , , ,3 Avskrivningar -82,0-82,0-81,0-75,4 Verksamhetens nettokostnad , , , ,9 Skatteintäkter 1 647, , , ,1 Generella statsbidrag och utjämning 174,3 173,6 106,4 114,4 Finansiella intäkter 14,7 17,9 15,4 25,7 Finansiella kostnader -30,1-28,9-68,4-62,5 Förändring av eget kapital 79,1 78,6 22,4 43,7 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2010 Prognos Budget Belopp i Mkr Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen 0,0 15,0 Kommunchef 8,0 34,9 Kultur och samhällsservice 0,0 32,2 Ekonomisektionen 0,0 11,7 Personalsektionen 0,0 18,7 Kommunledningssektorn 0,4 16,8 Skola -16,7 853,6 Arbetsliv och stöd -8,7 299,1 Kultur och fritid 0,0 0,0 Vård och omsorg -24,0 308,5 Samhällsbyggnad -7,9 111,9 FM Service -3,8 59,8 KC och EC bedömning 9,9 0,0 Summa -42, ,0 Finansiering 9,9-60,6 Exploatering 2,5 0,0 Reavinst 5,0 0,0 Total avvikelse mot budget -25, ,4 Förvaltningen i Kungälvs kommun visar en negativ avvikelse mot budget på 25,5 Mkr. I tabellen ovan kan man utläsa varje sektors prognos för Under Kommunchef visas ett överskott på 8 Mkr. Överskottet avser den sänkning av arbetsgivaravgifter som gjordes efter beslut om budget

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer