Koncernbudget år 2014 Dnr KS Dpl 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande Marcus Berg, Koncernbudget år Dnr KS Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet i flera former. Förutom förvaltningsformen drivs även verksamhet i bolags- och stiftelseform samt i kommunalförbund. Flera av de verksamheter som bedrivs utanför förvaltningsorganisationen sker i samverkan med andra aktörer. För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som kommunen är engagerad i görs årligen en koncernbudget som ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommunen/bolag/stiftelser (belopp i mnkr) Andel Omsättning Resultat Investeringar Karlstads kommun 5 652,4 41,4 525,0 Koncernen Karlstads Stadshus AB Karlstads Stadshus AB (moderbolaget) 100,0% 0,0-16,5 0,0 Karlstads Bostads AB 100,0% 520,6 82,5 164,6 Karlstads Energi AB 100,0% 986,2 67,9 463,5 Karlstads Elnät AB 100,0% 187,1 40,9 68,5 Mariebergsskogen AB 100,0% 8,5-20,2 1,2 Karlstads Parkerings AB 100,0% 12,0 1,8 0,3 Karlstad Airport AB 100,0% 34,1-15,5 8,3 Vindpark Vänern Kraft AB 70,0% 17,3 0,1 0 Övriga bolag Tåsans Kraft AB 60,0% 16,9 0,0 12,8 Visit Karlstad AB 49,0% 22,6-0,6 0,0 Vänerhamn AB 31,0% 47,5 2,8 1,6 Kommunalförbund Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0% 1,7 0,2 2,7 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 62,3% 72,9 1,3 3,5 Stiftelser Stiftelsen Karlstadshus 60,0% 104,5 5,6 8,4 Stiftelsen Studentbostäder 100,0% 1,5 0,0 0,0 Kommunkoncernen 198,8 1260,4 Not: Samtliga uppgifter baseras på ägarandel. Resultat avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. *) I kommunkoncernens resultat ingår realiserade internvinster med ca 7 mnkr. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 10 sid 2 (21) I bilagt förslag har en koncernbudget sammanställts utifrån de budgetar som lagts av kommunen som förvaltningsorganisation samt de företag som kommunen har ägarintresse i. För att räknas in i kommunkoncernen ska ägarintresset uppgå till minst 20 %. I det följande kommer först bolagen inom Karlstads Stadshus AB att beskrivas. Därefter kommer budgeten för vissa av de övriga kommunala företagen att kommenteras. Koncernen Karlstads Stadshus AB en för koncernen Karlstads Stadshus AB (där kommunens helägda bolag ingår) behandlades av moderbolagets styrelse den 17 december För de tre största bolagen tillämpas ett särskilt system för styrning och uppföljning i form av ekonomiska avkastningskrav för bolagens olika verksamheter. För verksamheterna inom Karlstad Energi AB, Karlstads Elnät AB och Karlstads Bostads AB har avkastningskrav för år fastställts av moderbolagets styrelse. Karlstads Energi AB Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver handel med och produktion av el, handel med och produktion av fjärrvärme samt utför avfallshantering. Resultat efter finansnetto uppgår i bolagets budgetförslag till 67,9 miljoner kr. Bolaget har avkastningskrav fastställda för samtliga verksamhetsgrenar. För fjärrvärme är avkastningskravet uttryckt som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. I jämförelse med avkastningskravet har effekter av det nya kraftvärmeverket undantagits trots att det beräknas att kunna tas i drift under slutet av. Först år 2015, när ett helt verksamhetsår med den nya pannan budgeteras, kommer effekterna av den nya pannan att tas med vid jämförelse med avkastningskravet. För övriga verksamheter är kravet ställt i absoluta tal (miljoner kr). Fjärrvärme För fjärrvärmeverksamheten budgeteras ett rörelseresultat på 77,0 miljoner kr. Räknar man bort 15 miljoner kr i beräknad resultateffekt på grund av att det nya kraftvärmeverket tas i drift i november så blir det budgeterade rörelseresultatet 62,0 miljoner kr, vilket är i nivå med avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2013 inkl. ny värmepanna exkl. ny värmepanna Fjärrvärme 60,1 Mkr 77,0 Mkr 62,0 Mkr (ca 5,0 %) Avkastningskrav ca 62,5 Mkr (5,0 %) Not: uttryckt som rörelseresultat. Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning.

3 Dnr KS Dpl 10 sid 3 (21) Enligt beslut den 24 oktober kommer fjärrvärmepriserna att lämnas oförändrade vid årsskiftet. En förändring av prismodellen planeras att träda i kraft 1 juli. Denna är tänkt att vara intäktsneutral på totalnivå, men kommer för varje enskild kund medföra en mer eller mindre stor förändring. Fjärrvärmeförsäljningen förväntas bli 604 GWh vilket är i nivå med vad som budgeterades för Den totala försäljningsvolymen är baserad på en medeltemperatur som är något högre än motsvarande historiska temperatur. Priset för biobränsle beräknas minska med 5,0 % medan avgiften (intäkten) för hushållsavfall sänks med 5 kr/ton till 475 kr/ton. Avgiften för förbränningen av verksamhetsavfall höjs med 2 kr/ton till 526 kr/ton. Intäkterna från fjärrvärmeavgifterna beräknas uppgå till 382,8 miljoner kr vilket är oförändrat jämfört med budgeterat för Intäkterna från elproduktionen Förväntas öka med 7,5 miljoner kr till 49,4 miljoner kr beroende på större volym. Tilldelningen av elcertifikat för det nya kraftvärmeverkets elproduktion i november och december förväntas uppgå till 8,7 miljoner kr. Motsvarande tilldelningen av utsläppsrätter bedöms ge intäkter på 4,5 miljoner kr, vilket är 3,5 miljoner kr mindre än vad som budgeterades för Minskningen beror både på mindre tilldelning och lägre pris. På kostnadssidan beräknas drift- och underhållskostnaderna minska med 10,2 miljoner kr jämfört med budget Den främsta förklaringen till minskningen mellan åren är att framförallt bränslekostnaderna sjunker väsentligt när det nya kraftvärmeverket kommer igång. Bolaget planerar en större underhållsinsats på avfallspannans tryckkärl även under. Orsaken är korrosion på eldstadens tuber. I övrigt kommer normalt förebyggande underhåll att genomföras på anläggningarna. Konkurrenssituationen för fjärrvärme har hårdnat väsentligt på grund av låga elpriser och en teknisk utveckling hos värmepumpar. På grund av detta tappade bolaget några kunder under 2013, vilket är ett trendbrott efter ett antal år av kraftig utbyggnad och många nyanslutningar. Införsäljning av ny fjärrvärme kommer under främst att omfatta förtätningar i redan utbyggda områden. Kommunledningskontoret menar att det långsiktigt är fördelaktigt både för bolaget och för ägaren med en jämn taxeutveckling och utifrån detta hade en mindre prishöjning varit att föredra framför bolagets beslut att hålla nivån oförändrad. Ångturbinen till den nya kraftvärmepannan befaras ha skadats under transport från Brasilien. Omfattning och eventuella konsekvenser är ännu okända. Den risk bolaget löper är förseningar i projektet. En omfattande inspektion kommer att äga rum i Nürnberg där ångturbinen nu finns.

4 Dnr KS Dpl 10 sid 4 (21) Elhandel Elhandel budgeterar ett rörelseresultat på 15,3 miljoner kr vilket är 0,3 miljoner kr bättre än avkastningskravet för verksamheten. Tabell: /Avkastningskrav 2013 Avkastningskrav Elhandel 14,7 Mkr 15,3 Mkr 15,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Elförsäljningen till slutkunder förväntas öka med 34 GWh jämfört med budget 2013 till 575 GWh. Priserna på elbörsen beräknas vara mellan 31 och 42 öre/kwh det kommande året. Anvisningspriset (tillsvidarepriset) på el förväntas i genomsnitt bli 64 öre/kwh. Detta är 3 öre lägre än vad som budgeterades erad volym med anvisningspris är 58 GWh (10 % av försäljningsvolymen), vilket är 7 GWh mindre än vad som budgeterades Energimarknadsinspektionen har genomfört en utredning om anvisningspris (tillsvidarepris) och konstaterar att var sjätte kund i Sverige har ett onödigt högt elpris. De gör bedömningen att prisreglering inte är någon bra lösning utan föreslår istället bland annat utökad informationsplikt och att anvisade elhandlare ska utses i konkurrens. Satsningen på solenergi genom statliga bidrag och förväntat kommande skatteavdrag kan medföra att fler små elkunder kommer att bli elproducenter. Detta kan innebära mindre försäljningsvolym och ett behov av att anpassa administrativa rutiner för att kunna hantera ett större antal kunder med både konsumtion och produktion. Energimarknadsinspektionen har presenterat ett förslag till ändringar i svensk lagstiftning för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Det verkar dock som att många frågor återstår. Tanken är att vanliga elkunder ska kunna välja elhandelsföretag inom hela Norden. Elhandelsföretagen förväntas därmed få en mer central roll gentemot kunderna, medan elnätsbolagen kan få en mindre synlig roll än idag. När en gemensam nordisk slutkundsmarknad kan vara på plats är i nuläget svårt att säga. Elproduktion Bolaget budgeterar ett rörelseresultat på 4,9 miljoner kr vilket överstiger avkastningskravet som uppgår till 4,5 miljoner kr. Kraftförsäljningen över elbörsen förväntas bli 578 GWh, vilket är 23 GWh mindre än budgeterat för Tabell: /Avkastningskrav 2013 Elproduktion 4,8 Mkr 4,9 Mkr 4,5 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav 2013

5 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (21) Den största delen av elproduktions verksamhet är att vidareförmedla kraft gentemot elbörsen. Denna verksamhet innebär ett nollresultat. Överskottet kan istället till största del hänföras till försäljning av de 14 GWh som bolaget får tack vare frikraftsavtalet (Kohlsäter). Lagstadgad renhållning (den kommunala renhållningsskyldigheten) Resultatet efter finansiella poster för den kommunala renhållningsskyldigheten budgeteras till -5,3 miljoner kr. erat underskott motiveras av att den kommunala renhållningsskyldigheten ska bedrivas till självkostnad och behöver arbeta ner sitt ackumulerade överskott. Kvarvarande överskott prognostiseras till 7,0 miljoner kr vid års utgång. Tabell: /Avkastningskrav 2013 Renhållningsskyldigheten - 4,9 Mkr - 5,3 Mkr 0,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckt som resultat efter finansnetto (miljoner kr). Avkastningskrav Styrelsen beslutade den 24 oktober att föreslå kommunfullmäktige oförändrade renhållningstaxor. För slamtaxan föreslås däremot en höjning med 10,0 %. Tre fordon som drivs med traditionella bränslen kommer att införskaffas under. Två sopbilar och en specialbil för användning där vanliga sopbilar inte tar sig fram. Gamla fordon kommer att skrotas eller avyttras i takt med att de nya anskaffas. Sopbilar med traditionella bränslen måste finnas kvar som reserv men även för regelbunden användning på landsbygden där det är långa körsträckor. Den statliga utredningen avseende vad kommunernas renhållningsskyldighet ska omfatta samt var ansvaret för insamling av papper och förpackningar ska ligga har inte utmynnat i någon proposition än. Det är därmed oklart om utredningens förslag att kommunernas renhållningsskyldighet ska begränsas till avfall från bostäder. Det ligger också ett förslag om att kommunernas ansvar ska utökas till att även omfatta insamling av papper och förpackningar. Bolagets bedömning är i nuläget att en eventuell lagändring tidigast kommer att kunna genomföras vid årsskiftet /2015. Övrig renhållningsverksamhet (frivillig) Den övriga renhållningsverksamheten budgeterar ett rörelseresultat på 4,2 miljoner kr, vilket är 1,2 miljoner kr högre än budgeterat resultat 2013 och avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2013 Övrig renhållning 3,0 Mkr 4,2 Mkr 3,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav

6 Dnr KS Dpl 10 sid 6 (21) Intäkterna för Djupdalen budgeteras bli 1,5 miljoner kr lägre än för Detta främst på grund av minskade intäkter för tippavgifter. Kostnaderna beräknas minska med 3,4 miljoner kr jämfört med budget Detta främst på grund av minskad kostnad för avfallsskatt. Kostnaden för avfallsskatt ska minskas genom att byggnation av mellanlagringsytor sker med sorterade slaggfraktioner. Byggnationen genomförs i syfte att möta de ytbehov för lagring av avfall som efterfrågas. Under kommer återvinningscentralen på Djupdalen att moderniseras. Åtgärderna ska medföra ett förbättrat trafikflöde och att fler fraktioner ska kunna omhändertas till förmån för ökad återvinning. Investeringar Investeringsbudgeten för år uppgår till 463,5 miljoner kr ( 2013: 478,9 miljoner kr). Detta belopp utgörs huvudsakligen av fjärrvärmeinvesteringar på 432,0 miljoner kr. Av dessa investeringar kan nämnas den nya kraftvärmeanläggningen 386 miljoner kr (av totalt 1043 miljoner kr), investeringar i fjärrvärmenätet 30,5 miljoner kr. Utbyggnaden av fjärrkyla budgeteras till 8,0 miljoner kr. Projektet startas först efter att slutligt beslut fattas om etablering. Totalt budgeteras investeringar för renhållningen till 23,8 miljoner kr. Anskaffning av nya fordon budgeteras till 10,8 miljoner kr. För biogasanläggning Heden budgeteras 8,0 miljoner kr för och 70,0 miljoner kr för Projektet startas först efter genomförandebeslut i kommunfullmäktige. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Attraktiv stad Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som möjligt till ett konkurrenskraftigt pris. För att upprätthålla en hög leveranssäkerhet kommer en utökning av trådlös överföring avseende fuktlarm i fjärrvärmenätet att ske liksom utökade kvalitetskontroller vid nyanläggning av fjärrvärmeledningar. Den goda gröna staden Bolaget ska erbjuda elkunder en lokalt producerad och ursprungsmärkt produkt. All el som bolaget säljer till slutkund kommer att vara förnyelsebar och ursprungsmärkt från och med årsskiftet, vilket innebär att bolagets produkt VärmlandsEl i princip inte kommer att erbjudas längre och den lokala kopplingen försvinner därmed. Ett undantagsfall kan vara om någon större kund särskilt efterfrågar denna produkt. Bolaget ska initiera arbetet med tillskapandet av en solcellspark. Ett förslag till solcellsanläggning på Heden har tagits fram och finns med i investeringsbudgeten för.

7 Dnr KS Dpl 10 sid 7 (21) Bolagets fossilbränsleandel ska minska och högst uppgå till 1 % i fjärrvärmesystemet. Bolagets nya kraftvärmeanläggning förväntas vara klar att tas i bruk november. Då har bolaget avfallspanna, två fliseldade kraftvärmeanläggningar, leveranser från Stora Enso samt bioolja att tillgå innan användning av fossil olja blir aktuell. Det kommer att innebära att det under ett normalt år inte behöver eldas med fossil olja i spetslastanläggningarna. Bolaget ska se på förutsättningarna för att utöka verksamheten till att omfatta även fjärrkyla. Bolaget har fått godkännande av moderbolaget att etablera fjärrkyla i Karlstad. Emellertid visade det sig att det var för dåligt kundunderlag i det område som man först tänkte påbörja en etablering. Ett alternativ som innebär en möjlig etablering i Inre hamn under har därför tagits fram. Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas. Det stora omställningsarbetet till utsortering av matavfall är i det närmaste klart. Kvarstår gör förtätningar samt utbyggnad i nya bostadsområden. Sen tillkommer även utbyggnad i nya bostadsområden. Målet är för närvarande ton per år och bolaget bedömer att den insamlade mängden matavfall för uppgår till ton. För att samla in mer matavfall planeras följande åtgärder: - Uppvakta större producenter av matavfall och erbjuda kundanpassade lösningar för omhändertagande av matavfall, till exempel i form av flytande matavfall. - Erbjuda hämtning och omhändertagande av matavfall från livsmedelsbutiker. - Genomföra kampanjer i form av affischering på sopbilar och bannerannonsering med information om källsortering. Övriga verksamhetsmål Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning som ger minst 5 Gwh. För närvarande är nyanslutningstakten låg och förväntas vara så även. Det innebär att nyanslutningarna för inte förväntas nå upp till målet på 5 GWh. Karlstads Elnät AB Karlstads Elnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår i budgetförslaget till 40,9 miljoner kr. Bolagets avkastningskrav är fastställt per verksamhetsgren. Avkastningskraven är uttryckta som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital.

8 Dnr KS Dpl 10 sid 8 (21) Elnät Elnätsverksamheten budgeterar ett rörelseresultat på 35,4 miljoner kr vilket bedöms motsvara en avkastning på totalt kapital på 13,4 %. Tabell: /Avkastningskrav 2013 Elnät 31,6 Mkr 35,4 Mkr (ca 13,4 %) Avkastningskrav ca 30,4 Mkr (11,5 %) Not: är uttryckt som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav är uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Elnät, vars verksamhet är reglerad i Ellagen, övervakas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och har en intäktsram att förhålla sig till. Den aktuella prognosen som finns att tillgå från Ei ger en intäktsram för tillsynsåren på 573,6 miljoner kr. Den föreslagna intäktsbudgeten för tillsammans med prognosen för 2013 och utfallet 2012 uppgår till 403,2 miljoner kr, eller 70 % av den prognostiserade intäktsramen. Ovanstående innebär att det bör finnas ett ökat utrymme till höjda tariffer och därmed ökade intäkter. Det är dock först efter reglerperiodens slut som intäktsramen slutligen fastställs. Bolaget har beräknat en höjning på 2 % för, vilket motsvarar 2,6 miljoner kr i ökade intäkter. För har 600 GWh budgeterats i elförbrukning, vilket är i nivå med budget Kostnaderna i elnätsverksamheten minskar med 0,5 miljoner kr främst på grund av sänkt regionnätsavgift. Stadsnät För stadsnätsverksamheten budgeteras ett rörelseresultat på 7,2 miljoner kr. Detta innebär en avkastning på totalt kapital på 6,1 % och att verksamheten når upp till avkastningskravet. Avkastningen genereras i all väsentlighet av engångsintäkter i form av anslutningsavgifter. Dessa beräknas öka till 15,6 miljoner kr, vilket är en ökning med 12,2 miljoner kr jämfört med budget Stadsnäts intäkter budgeteras totalt till 38,1 miljoner kr vilket är 13,4 miljoner kr mer än budgeterat Tabell: /Avkastningskrav 2013 Stadsnät 3,0 Mkr 7,2 Mkr (ca 6,1 %) Avkastningskrav ca 4,4 Mkr (3,7 %) Not: är uttryckt som ett rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Bolaget budgeterar för full utbyggnad i linje med Karlstads kommuns mål att 90 % av kommunen ska ha täckning av bredband med kapacitet 100 Mbit/sekund år I den mån planerade nyinvesteringar inte uppnår fastställda avkastningskrav

9 Dnr KS Dpl 10 sid 9 (21) krävs ett godkännande av moderbolaget. Den höga utbyggnadstakten medför ökade kostnader för avskrivningar, konsulter, material och personal. Kostnaderna för har budgeterats till 34,9 miljoner kr, vilket är en ökning med 9,1 miljoner kr jämfört med budget Investeringar Bolagets totala investeringar beräknas uppgå till 68,5 miljoner kr. Av denna volym uppgår elnäts investeringar till 32,9 miljoner kr, varav 19,3 miljoner kr reserverats för nätutbyggnad i tillväxtområden samt anslutning av nya kunder. Utbyggnad av stadsnätet uppgår till 33,3 miljoner kr, där bland annat 14,1 miljoner kr avses för anslutning av fiber till byn föreningar och 8,9 miljoner kr till villaanslutningar. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Tillväxt Antalet stadsnätsanslutna fastigheter ska öka årligen fram till. Under beräknas att ytterligare 521 villahushåll, 563 fiber till byn -hushåll, 30 företag och 25 svartfiberförbindelser ansluts till Stadsnätet. Dessutom planeras att omkring 400 hushåll i flerbostadsfastigheter ska beredas fiber. Bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen. Under beräknas ett antal fiber till byn föreningar anslutas till Stadsnätet. Bland annat Segersta, Böj, Blombacka, Sutterhöjden, Härtsöga och Bottorp/Rud/Almar. Dessutom ska Norum och Östra Gapern färdigställas. Vidare planeras en utbyggnad av stamnät från Norra Gapern till Molkom och Sutterhöjden, Vålberg Segersta samt Vålberg Edsvalla/Rudsta. Dessutom ska stamnätet mellan Skattkärr och Väse färdigställas. Attraktiv stad Bolaget ska verka för att fler hushåll ska ha system för bättre kommunikation och smarta nät, till exempel med intelligenta mätare Samarbete pågår med Stadsnät för att hitta lösningar där fibernätet kan användas som kommunikationsbärare för Smarta nät. Ett nybyggt villaområde är definierat som första försöksområde och arbetet, som startats upp under hösten 2013, kommer att fortsätta under. Den goda gröna staden Bolaget ska verka för en effektiv och miljömässig energianvändning, bland annat genom tydlighet i tariffsättning. Under året införs effekttariff för kunder mellan A säkring. Effekttariff, där kunden betalar för verkligt effektuttag, är ett mer förfinat sätt att ta betalt för utnyttjad effekt än vad en säkringstariff möjliggör. Detta är en del i bolagets långsiktiga strategi att införa en prismodell som bättre överensstämmer med bolagets kostnadsstruktur.

10 Dnr KS Dpl 10 sid 10 (21) Bolaget ska införa nettomätning och erbjuda möjlighet till lokal elproduktion. För närvarande har bolaget tre anslutna kunder med mikroproduktion. Den solcellsanläggning som kommer att installeras på taket på bolagets kontorsfastighet syftar till att öka kunskapen kring lokal elproduktion och se vilken påverkan de har på nätet. Bolaget planerar att sätta anläggningen i drift under året. Karlstads Bostads AB Karlstads Bostadsaktiebolag är ett helägt kommunalt bolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget äger och förvaltar cirka lägenheter. Fastighetsbeståndet innehåller en blandning av nya och äldre bostäder, koncentrerat till Karlstads tätort. Bolaget budgeterar preliminärt ett resultat efter finansnetto på 82,5 miljoner kr. Den nya redovisningsrekommendationen K3 som träder i kraft vid årsskiftet har påverkan på det resultat bolaget budgeterar för år. I samband med satsningar på underhåll kommer betydligt större andel av underhållet att räknas som investeringar i stället för som tidigare kostnader. Detta innebär, allt annat lika, att bostadsbolaget budgeterar ett högre resultat jämfört med tidigare år. Då det vid fastställande av avkastningskrav för fanns bristande erfarenhet av exakt vilka effekter de nya reglerna skulle få så beräknas avkastningskravet exklusive effekten av K3-reglerna. Avkastningen på totalt kapital beräknas uppgå till 4,6 %, vilket är något högre än avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2013 inkl. K3 exkl. K3 Bolaget 105,6 Mkr 133,2 Mkr 110,8 Mkr (ca 4,6 %) Avkastningskrav ca 108,0 Mkr (4,5 %) Not: uttryckt som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Efterfrågan bedöms vara god med samtliga lägenheter uthyrda. Denna situation återfinns hos alla hyresvärdar och efterfrågan i hela fastighetsbeståndet är större än utbudet. Bolaget budgeterar ett rörelseresultat på 133,2 miljoner kr. I det resultatet ingår en hyreshöjning på 1,5 %, vilket bolaget bedömde som rimligt innan hyresförhandlingarna var klara. Hyresförhandlingarna är nu klara och utfallet blev 1,42 % i hyreshöjning under 11 månader (motsvarar 1,3 % för helåret), vilket allt annat lika minskar resultatet med 1,5 miljoner kr. Bolagets finansiella kostnader beräknas bli fortsatt mycket låga till följd av det stabila ränteläget. Överenskommelse har träffats om att bolagets generella förhandlingsordning även ska omfatta studentbostäderna. Detta resulterar i att studentbostädernas hyra i fortsättningen kommer att följa hyresutvecklingen i övriga lägenhetsbeståndet.

11 Dnr KS Dpl 10 sid 11 (21) Arbetet med att hitta en gemensam modell för hyressättning mellan bolaget, hyresgästföreningen och de privata har avbrutits då samsyn inte kunnat nås. Bolaget arbetar vidare utan de privata fastighetsägarna med målsättning att en överenskommelse ska kunna träffas med hyresgästföreningen avseende en omfördelning av hyrorna utifrån läge och standard. Detta beräknas kunna vara klart inför hyressättningen år Påbörjad renovering av Rud går vidare med etapp 4. Badrumsrenovering på Hagaborg fortsätter med etapp 3. Underhållsbudgeten föreslås öka med 2,0 miljoner kr till 54,0 miljoner kr. Investeringar Investeringsvolymen ökar under år till följd av nyproduktionen i kv Lysen, planerad byggnation i kv Flöjten samt till följd av redovisningsreglerna K3. När det gäller kv Flöjten krävs kommunfullmäktiges godkännande innan byggstart kan ske. Totalt bedöms investeringsvolymen uppgå till 164,6 miljoner kr varav de nya K3- reglerna svarar för 19,4 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven samt åtaganden fastställda av kommunfullmäktige. Tillväxt Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och tillskapa lägenheter genom nyproduktion och förvärv i hela kommunen och aktivt medverka till att de bostadspolitiska målen uppfylls. - Genomföra byggnation i kvarteret Lysen 1. - Byggnation av studentlägenheter enligt Vännerhemskonceptet. - Genomföra ombyggnad av tre olika lokaler till fyra vanliga lägenheter, två övernattningsrum samt även fyra studentrum. En stad för alla Åtagande från kommunfullmäktige: Bolaget ska bygga minst 100 bostäder om året sett över en femårsperiod. Arbeta med följande strategier: - Förtätning med koncepthus. - Medverka i stadsutvecklingsprojekt. - Nyttja befintliga byggrätter i kommunen. - Omforma lokaler till bostäder. Åtagande från kommunfullmäktige: Genomför utbildningsinsatser i hbtq med särskild inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. Bovärdar och personal i bobutiken samt deras koordinatorer deltar i kommunens utbildning.

12 Dnr KS Dpl 10 sid 12 (21) Åtagande från kommunfullmäktige: Intensifiera samarbetet med privata fastighetsägare i syfte att tillskapa fler bostadssociala kontrakt. Medverka i fortsatta samarbeten med exempelvis Bo- och budgetenheten. Karlstads Bostads AB ska vara en god förebild genom att bolaget ska dela med sig av kunskap och erfarenhet. Karlstads Bostads AB står idag som huvudansvarig för detta åtagande och har ett tydligt delansvar men i grunden bör huvudansvaret ligga på Arbetsmarknads- och socialnämnden då de bostadssociala kontrakten tecknas av Karlstads kommun inte Karlstads Bostads AB. Karlstads Parkerings AB Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets verksamhetsområde är att bedriva parkeringsrörelse på kvartersmark. För närvarande disponerar bolaget cirka parkeringsplatser i Karlstad, varav drygt 2000 är avgiftsbelagda. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Tabell: 2013 Bolaget 2,7 Mkr 1,8 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets budgeterade resultat efter finansiella poster uppgår till 1,8 miljoner kr, vilket är 0,9 miljoner kr lägre än budgeterat år Kostnaderna förväntas öka med 1,7 miljoner kr jämfört med budget 2013 till 9,9 miljoner kr, vilket dels beror på en kraftig höjning av arrendena från teknik- och fastighetsförvaltningen, dels på grund av de kostnader som Sundstabadets parkeringar medför i form av arrende och underhåll. Upphandling av telefonparkeringstjänster kommer antagligen att vara klar vid årsskiftet. Ett arbete med att starta upp de nya tjänsterna kommer att ske i början av. Investeringar Investeringsbudgeten för beräknas uppgå till 0,3 miljoner kr. Planerade investeringar är en el-laddstation samt nya biljettmaskiner i Gripengaraget, parkeringen vid Varmbadhuset samt parkeringen vid Milostaben. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven.

13 Dnr KS Dpl 10 sid 13 (21) Tillväxt, Attraktiv stad, Den goda gröna staden Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner vad gäller parkeringsförhållandena exempelvis i stadsutvecklings, trafik, eller miljöperspektiv inom kommunen uppfylls. Bolaget arbetar för att de centrala parkeringarna i första hand ska fungera som besöks- och ärendeparkering och att tillgängligheten till parkeringsplatser för de ändamålen ska vara god. Parkeringsplatser i mindre centrala lägen kan i större utsträckning användas till boende- och arbetsparkering. Åtgärder som bolaget arbetar med i enlighet med detta är införande av parkeringsledningssystem, borttagande av dygns- och veckoparkeringsbiljetter, minskat antal platser för månadsuthyrning samt införande av parkeringsköp. En utredning om ett parkeringsledningssystem är framtagen 2013 och under ska arbetet med systemet implementeras. Ett arbete med parkeringssamverkan är nödvändig för att arbetet med parkeringssystemet ska fungera. För att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt eller bygga om i centrala Karlstad och har svårt att klara kraven på antalet parkeringsplatser kan parkeringsköp användas. Då erbjuds fastighetsägaren att köpa in sig i en befintlig parkeringsanläggning istället för att själva stå för hela parkeringskostnaden. Bolaget anser att fördelar uppnås i form av att exploatering centralt underlättas samt att antalet fordon minskar i de mest centrala delarna förutsatt att parkeringsanläggningarna placeras i utkanten. Bolaget bedömer att ett arbete med att ta fram en policy för parkeringsköp, tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden och Teknik- och fastighetsnämnden, kan påbörjas under. Den goda gröna staden Bolaget ska tillhandahålla el-laddstationer på sina parkeringsområden. Information om hur el-laddstationer fungerar samt var det skulle vara lämpligt att placera en första station har inhämtats och troligtvis kommer två parkeringsrutor på Biblioteksparkeringen förses med laddmöjlighet. Bolaget bedömer att arbetet kan påbörjas under våren. Mariebergsskogen AB Mariebergsskogen AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen. Parken har en inriktning mot natur- och kulturområdet som en del av besöksstaden Karlstad samt fungerar som ett närströvområde för kringboende. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Tabell: 2013 Bolaget -20,1 Mkr -20,2 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolaget budgeterar ett resultat för år 2013 på -20,2 miljoner kr, vilket är i nivå med budget års intäkter är budgeterade till 8,5 miljoner kr vilket är en ökning med 0,9 miljoner kr. Den förväntade ökningen består av ökad försäljning vid parkens försäljningsställen samt en ökning av hyresintäkter beräknat på de

14 Dnr KS Dpl 10 sid 14 (21) bokningar och förfrågningar som finns för parken. En motsvarande kostnadsökning beräknas i form av bland annat högre arrendekostnad till Karlstads kommun och ökad kostnad för personal. Under året kommer några större projekt att uppta tid och energi. Bland annat planerar bolaget att renovera Holken och ambitionsnivån för publik verksamhet i lokalen ska höjas, Barnens köksträdgård byggs upp och även den pedagogiska verksamheten kring denna. Investeringar års investeringar uppgår till 1,2 miljoner kr, där merparten avser inventarier till Holken. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven samt åtaganden fastställda av kommunfullmäktige. Vårda tillgångar Bolaget ska hålla en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och kulturhistoriska värden med utgångspunkt i verksamhetens innehåll. Skötselplaner för mark och byggnader ska följas samt resurser avsättas för att kunna hålla Mariebergsskogen tillgänglig dagligen. Bolaget ska fortsätta att samarbeta med Värmlands Museum och andra specialister gällande byggnadsvård. Bolaget söker medlemskap i det nationella nätverket FRI som är de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation. Attraktiv stad, Den goda gröna staden Mariebergsskogen ska ha som målsättning att vara bland de 30 största besöksmålen i Sverige (enligt Tillväxtverket) och ligga i framkant som ett miljömässigt hållbart besöksmål. För att vara ett topprankat besöksmål innebär det en tydlig riktning vad gäller hög kvalitet på såväl daglig skötsel, bemötande, programval och daglig verksamhet. Bolaget ska verka för att bibehålla 2013 års goda betyg i kund- och brukarundersökningen (KBU). Tillväxtverket arbetar just nu med ett projekt i syfte att kvalitetssäkra data till besöksmålsdatabasen och arbetar om sina mätmetoder. Detta medför att inga aktuella uppgifter om ranking finns och bolaget avvaktar detta arbete. Bolaget ska genomgå miljödiplomering samt verka för att hyresgäster och samarbetspartners också genomför miljömässigt hållbara evenemang. En stad för alla Åtagande från kommunfullmäktige: Anställ, i samarbete med arbetsförmedlingen, under ett år minst 100 personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Bolaget planerar att anställa minst 1 person.

15 Dnr KS Dpl 10 sid 15 (21) Vindpark Vänern Kraft AB Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 70 % av Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB. Bolaget har till uppgift att driva en vindkraftspark om fem verk på ett grundområde i norra Vänern i syfte att där producera elenergi Bolaget -9,3 Mkr 0,1 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets budgeterade resultat efter finansiella poster uppgår till 0,1 miljoner kr. en baseras på normal (95 %) tillgänglighet. Elgenereringen som under ett normalår ska uppgå till 44 GWh har dragits ner till 43 GWh då genomsnittsvinden under ett år inte nått upp till de teoretiskt beräknade 7,2 m/s någon gång under de senaste fem åren. Elpriset är fortsatt lågt och elcertifikatsersättningen har på nytt sjunkit. Intäkterna är därför lägre än tidigare och någon uppgång kan inte avläsas i elbörsens framtida elpriser. Totalt förväntas intäkterna för att uppgå till 24,8 miljoner kr (2013: 18,3 miljoner kr). Bolaget kommer att inför bokslut 2013 göra en ny nuvärdesberäkning av tillgångarna baserat på vid tillfället aktuella prisuppgifter i syfte att utreda eventuellt ytterligare behov av kapitaltillskott. Vindparkens akuta tekniska problem har åtgärdats. En orsaksanalys gällande växellådskadorna har genomförts och en trolig huvudorsak har identifierats, vilket kommer att resultera i ytterligare åtgärder under. Kostnaderna för åtgärderna är svårbedömda och beroende av hur mycket aktuell information gällande programvara med mera som finns tillgänglig för bolaget. En uppskattning av totalkostnaden är cirka 1,0 miljoner kr som kan reduceras om delägarna i Drift AB också är med och genomför förändringarna. Till följd av konkurserna hos Winwind AB och Winwind OY är kostnaderna för vindparkens drift svårbedömda. Arbete har påbörjats för att sammanställa och utvärdera tänkbara lösningar för att säkerställa en över tid fungerande driftorganisation. Fram till dess att organisationen klarats ut och avtal är på plats sker budgetering utifrån dagens lösningar. Bolaget budgeterar för konsultkostnader till följd av arbete med den fortsatta driftorganisationen samt utredning och projektering för att förebygga nya växellådsskador. Totalt förväntas rörelsekostnaderna uppgå till 8,1 miljoner kr (2013: 7,6 miljoner kr). Genomförda isolationsmätningar på sjökabel indikerar skador, inga som bedöms akuta men som måste åtgärdas så småningom. Samtidigt har bristfällig upphängning av kabel konstaterats. Är det den bristfälliga upphängningen som förorsakat skadorna, något som bedöms som sannolikt, är åtgärdandet en garantireparation. Några kostnader för åtgärdande har därför inte budgeterats.

16 Dnr KS Dpl 10 sid 16 (21) Diskussioner har förts med PEAB angående kostnader för att säkra tillgång till Westwind för eventuella framtida tunga lyft. PEAB vill, för att kunna lämna offert, genomföra ytterligare undersökning av Westwind och ta betalt för detta arbete. Priset för detta har inte accepterats och frågan om Westwinds framtid är tills vidare olöst. Fartyget är utannonserat till försäljning. Strategisk plan och verksamhetsmål Bolaget har inte redogjort specifikt för på vilket sätt de planerar att jobba med sina verksamhetsmål under. Karlstad Airport AB Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. Målsättningen är att tillhandahålla en flygplats för invånarna och näringslivet i Karlstads kommun och Värmlandsregionen. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav. Tabell: 2013 Bolaget -15,8 mnkr -15,5 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolaget budgeterar ett resultat på -15,5 miljoner kr, vilket är 0,3 miljoner kr bättre än budget Detta beror dels på att ny leverantör av trafikledningstjänster har upphandlats. Det nya avtalet innebär minskade kostnader med cirka 0,8 miljoner kr årligen, med start. Utifrån pågående förhandlingar med potentiell flygtrafik prognostiserar bolaget att antalet passagerare uppgår till under. Branschen är under förändring, från ett system med transfers via nationella flygplatser (t.ex. Arlanda) till direkta flyglinjer mellan regionala flygplatser och europeiska destinationer. Dessa nya slags flyglinjer är av två slag. Det är dels lågprisflyg, dels reguljärflyg till de riktigt stora flygplatserna i Europa som kan erbjuda linjer vidare ut i världen. Flygbolagen som Karlstad Airport AB måste attrahera finns inte längre i Sverige utan runt om i Europa. De är stora och ställer höga krav. Under 2013 har EU-kommissionens förslag till nya regler för offentligt stöd till flygplatser debatterats flitigt. Problemet är att förutsättningarna skiljer sig markant mellan länder och regioner. Bolaget har uppmanat kommissionens företrädare att tydligt definiera vad som ingår och vad som inte ingår i begreppet drift av flygplats. Detta då flygplatser idag finansieras, drivs och organiseras enligt olika modeller, beroende på traditioner och principer i unionens olika länder. Hyresavtal för lokaler har slutits med Landstingsfastigheter i Värmland. Avtalet gäller från 1 juni och löper under 25 månader med option på ytterligare 6 månader. Det omfattar resurser för en tillfällig etablerad helikopterbas som operativt sköts av LIV.

17 Dnr KS Dpl 10 sid 17 (21) Moderbolagets styrelse beslutade i juni att Karlstad Airport AB tillsammans med kommunledningskontoret skulle utveckla bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning. Förslag på olika sätt att redovisa bolagets ekonomi och verksamhet planeras att presenteras för moderbolagets styrelse i början av. Investeringar Investeringarna för beräknas uppgå till 8,3 miljoner kr. Detta utgörs bland annat av ett nytt passersystem och utbyte av lastmaskin. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Tillväxt, Attraktiv stad Bolaget ska i samarbete med näringslivet arbeta för att förbättra kommunikationen till och från kommunen/länet. En följd av Skyways konkurs 2012 blev ett minskat utbud på linjerna till Stockholm och Köpenhamn. Nextjet som nu opererar linjerna har en kapacitet som är 43 % av den volym som Skyways kunde erbjuda. Fram till maj 2012 kunde bolaget erbjuda 150 platser per dag till och från Köpenhamn. Idag delas turerna med Linköping och endast 32 platser per dag erbjuds. Karlstad Airport AB kan inte attrahera någon ny operatör så länge NextJet väljer att flyga i den utsträckning de trots allt gör. Sedan några år pågår ett arbete med att försöka få till daglig trafik till en centraleuropeisk storflygplats. En linje till Oslo är också efterfrågad av näringslivet och bolaget kommer att söka lösningar på frågan. Den goda gröna staden Bolaget ska utföra och utveckla verksamheten ur ett miljöperspektiv så att det, sett till dess miljöarbete, är en av landets bästa flygplatser. Innan års slut ska inflygningsvägar förändras så att de blir rakare och därmed förbrukar ankommande och avgående flyg mindre bränsle. Bolaget ska verka för att flygbiobränsle används i flygtrafiken. Bolaget arbetar för att, tillsammans med en ledande bränsleleverantör, etablera en tankanläggning för biobränsle vid Karlstad Airport.

18 Dnr KS Dpl 10 sid 18 (21) Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att samordna verksamheten i de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt att fullgöra bolagets övriga verksamheter. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav Bolaget -16,0 Mkr -16,6 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Moderbolagets budget efter finansiella poster för år uppgår till -16,6 miljoner kr, vilket är 0,6 miljoner kr lägre jämfört med Detta förklaras främst av ökade insatser inom markandsföringsområdet samt ett utökat antal styrelsemöten, som är en följd av en ökad mängd stora och mer principiella bolagsstyrningsfrågor. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Bolaget skall utöva kommunens styrfunktion över dotterbolagen. Ändamålet med bolagets verksamhet är i huvudsak att samordna verksamheten i de kommunala bolagen i syfte att uppnå optimalt resursutnyttjande. Kommunen som ägare har tydligt uttalat att bolagen precis som den kommunala förvaltningen är viktiga instrument som ska bidra till att vi uppnår visionen och de övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige. För den kommunala förvaltningen sker detta i huvudsak genom den strategiska planen, som också är grunden för bolagen men konkret sker den huvudsakliga formella bolagsstyrningen via särskilda ägardirektiv. Ett arbete pågår för att tydliggöra kopplingen mellan dessa delar och vissa justeringar kommer därför att behöva göras i närtid. Bolaget ska i samverkan med det omgivande samhället genom marknadsföring och information medverka till utveckling av kommunen. Större delen inom området marknadsföring och information styrs av ingångna avtal eller andra mer eller mindre fasta uppgörelser. Det gäller Svenska rallyt, Stiftelsen Compare och marknadsföringsavtal kopplat till enskilda arrangemang som Karlstad Grand Prix och Putte i Parken. Jämfört med 2013 försvinner samarbetet med Svenska Rallyt kring midnattssolsrallyt, i gengäld föreslås en ökning på 0,4 miljoner kr kopplat till samarbetet kring VM i februari. Svenska Rallyt AB har nu tecknat ett treårigt avtal som garanterar VM-statusen under dessa tre år.

19 Dnr KS Dpl 10 sid 19 (21) Koncernen Karlstads Stadshus AB Sammantaget slutar koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 140,9 miljoner kronor ( 2013: 92,8 miljoner kronor). Karlstads Bostads AB är det bolag som svarar för den största skillnaden i budgeterat resultat jämfört med 2013 vilket är en följd av de nya K3-reglerna och hur de påverkar bolagets bokföring. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 706,4 miljoner kr ( 2013: 574,7 miljoner kr). Även här är det Karlstads Bostads AB som står för den största förändringen jämfört med budget Detta beror främst på att bolaget planerar flera nyproduktioner under men även vad som klassas som investeringar i de nya K3-reglerna påverkar. Övriga företag i kommunkoncernen Förutom de tidigare beskrivna bolagen har kommunen ett relativt omfattande engagemang också i andra företag. Med ett kommunalt ägande eller motsvarande i intervallet 20 % % finns nedanstående företag, till största delen grundade på samägande med andra aktörer: Stiftelsen Karlstadshus, Stiftelsen Karlstads Studentbostäder, Tåsans Kraft AB, Visit Karlstad AB, Vänerhamn AB, Karlstad Grums vattenverksförbund och Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. I nedanstående text redovisas genomgående sifferuppgifter avseende kommunens ägarandel. Tåsans Kraft AB Tåsan Kraft AB ägs till 60 % av Karlstads kommun och till 40 % av Älvkraft i Värmland AB (Fortum). Bolaget bedriver elproduktion vid Tåsans och Äggsjöns kraftstationer. Bolagets elproduktion köps direkt av ägarna till självkostnadspris. Tåsans Kraft AB redovisar därför varje år ett nollresultat. Skatteverket anser att elen ska säljas till marknadspris och att en eventuell vinst ska beskattas i Tåsan Kraft AB. Bolaget har fått möjlighet att lämna synpunkter till skatteverket men skulle en upptaxering ske kommer eventuell skatt att belasta resultatet. För Karlstads kommuns del bedöms resultateffekten kunna uppgå till mellan fyra och fem miljoner kr. Vänerhamn AB Vänerhamn AB bedriver olika former av hamnverksamhet i större hamnar vid Vänern. Dessutom bedrivs bogserbåts- och isbrytningsverksamhet. Bolaget ägs till övervägande del av de kring Vänern gränsande kommunerna. Kommunens ägarandel utgör 31 %. Den budgeterade sjögodsvolymen innebär en ökning jämfört med 2013 på knappt 4 %. Landgodsvolymen förväntas öka med 1 % och års vikande godsvolym från en större kund bedöms ha stabiliserats på en ny, lägre nivå. För år budgeteras ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 2,8 miljoner kr (budget år 2013: 2,5 miljoner kr). Investeringar under året beräknas uppgå till 5,1 miljoner kr.

20 Dnr KS Dpl 10 sid 20 (21) Några av de faktorer som har stor påverkan på Vänerhamns framtida utveckling är frågan om nya broar och brohöjder i Göteborg, besked om investeringar i nya slussar samt införandet av reglemente för inre vattenvägar. Stiftelsen Karlstadshus Stiftelsen Karlstadshus är en bostadsstiftelse som bildats av Karlstads kommun och Riksbyggen. Kommunens andel uppgår till 60 %. Riksbyggen svarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder. I budget har kalkylerats med en snittvakansnivå på 26 lägenheter under vilket är en minskning jämfört med 40 lägenheter Faktiskt antal vakanser 1 november 2013 uppgick till 13 lägenheter och efterfrågan på lägenheter under 2013 har varit stabil. Stiftelsen löper risk att få en avflyttning okt från den viktiga hyresgästen Posten på södra Kronoparken. Detta är inte medtaget i budget då besked väntas vid årsskiftet. Hyresförhandlingarna är avklarade för år. Resultatet av förhandlingarna blev en höjning på 1,69 %. Stiftelsen budgeterar ett resultat före skatt på 5,6 miljoner kr för år vilket är högre än budget för innevarande år på 4,1 miljoner kr. Planerade investeringar uppgår till 8,4 miljoner kr. Stiftelsens största utmaning är att få ned den förhållandevis höga omsättningshastigheten, som på sina håll uppgår till 50 %. Stiftelsen planerar att uppnå detta med konkurrenskraftiga hyror för lägenheter med bra standard och trivsel. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Räddningstjänsterna i Karlstad, Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Munkfors kommuner är samlade i ett kommunalförbund: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Karlstads kommun svarar för 62,3 % av förbundets kostnader. Det budgeterade resultatet för år uppgår till 1,3 miljoner kr (budget 2013: 0,4 miljoner kr). Planerade investeringar uppgår till 3,5 miljoner kr. Ekonomin är i balans och förbundets budget uppfyller samtliga uppställda ekonomiska mål. Karlstad-Grums Vattenverksförbund Karlstad-Grums Vattenverksförbund är ett kommunalförbund som äger två vattenverk belägna i Karlstads kommuns västra delar. Kommunens andel i kommunalförbundet bestäms av försåld vattenmängd som för tillfället uppgår till 42%. Tidigare år har förbundets intäkter och kostnader balanserats för att uppnå ett nollresultat. För budgeterar förbundet ett resultat på 0,2 miljoner kr för att bättre kunna hantera framtida investeringsbehov.

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Koncernen Karlstads Stadshus AB Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581,7 1 623,0 Rörelsekostnader -1 518,7-1 430,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens

Läs mer

Koncernbudget år 2013

Koncernbudget år 2013 Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 1 (20) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2012-12-20 Marcus Berg, 054-5408049 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2012-737 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS-2013-216 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-06-03 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8)

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3-12-07 Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Österåker Kommunkansliet Datum 2017-01-31 Dnr KS 2016/0087 Till Kommunstyrelsen Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beslutsärende punkt 27

Beslutsärende punkt 27 Beslutsärende punkt 27 Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen Förslag till beslut att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-08-18 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Fler jobb, mer bostäder.

Fler jobb, mer bostäder. Fler jobb, mer bostäder. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNKONCERN 2017 Liberalerna Eskilstuna 2016-05-31 Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 19 Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB KS-2016/83 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra tillägg till rådande ägardirektiv

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss Dnr KFN-2013-422 Dpl 45 sid 1 (7) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2013-10-02 Thomas Holmberg, thomas.holmberg@karlstad.se Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014 Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 305 Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS 2017-466 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL Medverkande i el-gruppen Göteborgs stad Partille kommun Dalslands kommunerna Lerums kommun Mariestads kommun Strömstad kommun Västra Götalandsregionen Vårgårda kommun Uddevalla

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer