ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG 2013"

Transkript

1 ÄLVDALENS JORDÄGANDE SOCKNEMÄNS ÅRSREDOVISNING 2013

2 2 INNEHÅLL FÖRVALTARENS ORD 3 INNEHÅLL FÖRVALTARENS ORD ALLMÄNNINGSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMMANTRÄDEN FÖRVALTNING, SKÖTSEL OCH ADMINISTRATIVA TJÄNSTER FÖRSÄLJNING AV ELKRAFT AVVERKNING, FÖRSÄLJNING AV VIRKE TRAKTPLANERING SKOGSVÅRD VÄGBYGGNATIONER, UNDERHÅLL KAPITALFÖRVALTNING 2013 JAKT FASTIGHETSFÖRVALTNING MILJÖ GRÖNT BOKSLUT RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER HÄNDELSER UNDER ÅRET BUDGETAVVIKELSER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER UNDERSKRIFTER JÄMSTÄLLDHETSPLAN REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING JORDÄGARNÄMNDENS BERÄTTELSE KOSTNADSSPECIFIKATION UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE KALENDARIUM ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG 2013 HISTORIK. Älvdalens Besparingsskog bildades i slutet av 1800-talet. En viktig anledningen till bildandet var att befolkningen levde under mycket svåra förhållanden. I samband med storskiftet såg man en möjlighet att få till stånd gemensamt ägda skogar, besparingsskogar, där avkastningen skulle komma hela socknen till del. Marken delades in i skiften som blev privat skogsmark och statlig mark, nuvarande Sveaskog. Av den privata marken blev grovt sett 1/3 avsatt till besparingsskog. VERKSAMHET. Älvdalens Besparingsskog bildades 1888 och samma syfte som då ligger till grund för förvaltningen även idag. Numera grundar Besparingsskogen sin verksamhet på tre saker: skogen, kraften och kapitalet som varje år ger god avkastning. I nya reglementet kan man läsa om avkastning och annan inkomst under paragraf 15: Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall efter jordägarstämmans beslut tas i anspråk för följande ändamål: För betalning av kostnader för besparingsskogens förvaltning, vård och nyttjande. För inköp av mark för besparingsskogens utvidgning i den mån kapitalinkomst inte finns att tillgå. För avsättning till lånefonden tills den uppgår till två miljoner kronor eller det högre belopp jordägarstämman beslutar. För främjande av jord- och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål, som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen. Avkastningen ska med andra ord i första hand täcka kostnader för att förvalta skogen samt åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom har Besparingsskogen en vägavdelning som varje år underhåller ett nät av cirka 150 mil skogsbilvägar. En viktig förutsättning för skogsskötsel och utveckling av socknen. Förutom att vi skall förvalta våra skogar skall avkastningen, precis som det står i reglementet, gå tillbaka till delägarna och socknen. Därför delar Besparingsskogen, i form av bidrag, ut miljontals kronor varje år till delägare och andra ändamål för bygdens utveckling. SAMMANFATTNING AV 2013 ÅRS RESULTAT. Besparingsskogens resultat efter finansiella poster 2013 blev 24,9 miljoner (32,2) kronor. Jordägarnämnden använde under året 25,1 (33,7) miljoner kronor till vägunderhåll, näringsbidrag samt olika övriga bidrag. Under året såldes (97 200) m 3 fub virke för 42,8 (41,5) miljoner kronor. Kraftförsäljningen uppgick till 13,1 (20,2) miljoner kronor för en produktion på 37,4 (68.2) GWh. Våra kapitalplaceringar ökade i värde med 15,8 (11,1)%. Med denna årsredovisning hoppas jag att ni som är delägare får en god uppfattning om hur verksamheten har bedrivits under Trevlig läsning! Ulf Andersson, Förvaltare

3 4 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE över vården och förvaltningen av Älvdalens Besparingsskog under året 2013 Under perioden maj till december har en planerad ombyggnad av Väsa kraftstation genomförts. Ingen el har producerats under tiden ombyggnaden pågått. Stilleståndet blev förlängt med 8 veckor på grund av rökutveckling i samband med injekteringsarbeten inklusive följande sanering. Det beräknade intäktsbortfallet 2013 på grund av ombyggnaden uppgår till tkr. Avbrottsförsäkring har tecknats för Väsa och Blybergs kraftverk för den produktion som tillfaller Älvdalens Besparingsskog. (543 tkr). Priset har varit 358 kr/mwh (427 kr/mwh). Produktionen i Rots Övre Kraftverk var den lägsta sedan kraftverket togs i drift. Från och med 2013 är inte produktionen i Rots Övre berättigad till elcertifikat. Rots Övre Kraftverk AB ägs till 50% av Älvdalens Besparingsskog. Rots Övre Kraftverk AB har tecknat särskild försäkring för kraftstation och för avbrott i produktion. Väsa Kraft AB ägs till 50% och Blyberg Kraft AB till 33% av Älvdalens Besparingsskog. Kraftförsäljning Kr Bo Persson, ordförande, Sture Björk, Börje Jansson, Ulla Schütt, Karl Erik Hagström. Allmänningsstyrelsen utgjordes under året av Bo Persson ordförande, Sture Björk vice ordförande, Börje Jansson, Ulla Schütt och Karl Erik Hagström. SAMMANTRÄDEN Två ordinarie jordägarstämmor har hållits under året. Allmänningsstyrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. FÖRVALTNING, SKÖTSEL OCH ADMINISTRATIVA TJÄNSTER Förvaltnings och administrativa tjänster säljs som konsulttjänster till Särna-Idre samt Norra Venjans Besparingsskogar. Omfattning och kostnader för dessa tjänster regleras genom avtal mellan besparingsskogarna. Skötsel av kraftverk och administrativa tjänster säljs till Streamgate Valley AB av Älvdalens Besparingsskog. FÖRSÄLJNING AV ELKRAFT Spotpris på el hamnade 2013 på en något högre nivå än för Det högre priset kan framförallt härledas till lägre tillgång på vatten, en förbättrad konjunktur samt ett stigande europris. Jämfört med 2012 har det inte varit några stora variationer på elpriset under året. Medelpriset för året blev 56 kr/mwh högre än föregående år vilket motsvarar budgeterat pris. Produktion har varit ca 44% lägre än 2012 och ca 25% lägre än budgeterad produktion. Den lägre produktionen beror på sämre tillgång på vatten samt att produktionsbortfallet i Väsa blivit större än budgeterat. Sammantaget hamnade resultatet för kraftproduktionen ca tkr lägre än för 2012 och ca tkr under budget. 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Januari Februari Januari Februari Mars Spotpris 2013 Mars April Spotpris kr/månad Produktion MWh Spotpris 2012 Maj Juni Juli Augusti September Oktober November April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December S:a December MWh Väsa, Blyberg och Vederlagskraft. Försäljning av andelskraft från Väsa och Blybergs kraftverk samt vederlagskraft från Trängslet uppgick under året till MWh ( MWh) varav MWh är vederlagskraft. All kraft har sålts på Nord Pool elmarknad för tkr ( tkr). Priset har varit i genomsnitt 350 kr/mwh (294 kr/mwh). Rots Övre Kraftverk AB. Försäljning av andelskraft från Rots Övre Kraftverk AB uppgick under året till 818 MWh (1275 MWh) som ersattes med 293 tkr Foto: Anders Hedén. Foto: Anders Hedén Kraftproduktion MWh Kraftförsäljning Kr/MWh Kraftintäkt MWh Kr/MWh

4 6 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionskostnader Produktionskostnaden för elkraft har under året uppgått till tkr (6 572 tkr). Den högre produktionskostnaden beror främst på högre underhållskostnader i Väsa samt ökade kapitalkostnader för den genomförda investeringen Produktionskostnader kraft, Kr Produktionskostnader kraft Dala Vind AB Försäljning av kraft i Dala Vind AB:s regi har under året uppgått till MWh ( MWh). Inga nya vindkraftverk har sålts under året. Däremot har ett byggklart projekt i Malung sålts till O2. Dala Vind AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 306 tkr ( tkr). Älvdalens Besparingsskogs andel i Dala Vind AB uppgår till 10,6%. Dala Vind AB:s justerade egna kapital uppgick per till tkr ( tkr). ÄSI Kraft AB och Streamgate Valley AB ÄSI Kraft AB är ett holdingbolag som ägs till 70% av Älvdalens Besparingsskog och till 30% av Särna-Idre Besparingsskog. ÄSI Kraft AB bildades för att förvärva 100% av aktierna i Streamgate Valley AB av Fortum. Streamgate Valley AB bestod vid förvärvet av sex vattenkraftverk. Direkt efter förvärvet av Streamgate Valley AB avyttrades två av bolagets kraftverk i Västerdalarna, vilket föregående år gav ett positivt resultat om 10,4 Mkr. Under 2013 bildade ÄSI Kraft ett dotterbolag, Faluåns Kraftverk AB. Det i sin tur förvärvade kraftstationen som ligger i Faluån i Falun från Streamgate Valley AB. Därefter avyttrade ÄSI Kraft AB Faluåns Kraftverk AB till Falu Energi & Vatten AB med en skattefri realisationsvinst om 5 Mkr. der året uppgått till MWh, som ersatts med 354 kr/ MWh och produktionen i de tre kvarvarande kraftverken har uppgått till MWh (8 653 MWh). För 2013 redovisar ÄSI kraft ett resultat på tkr. VÄSA KRAFTVERK 50% 34 GWH* Organisation ÄB kraftproduktion BLYBERGS KRAFTVERK 33% 24 GWH* * Beräknad normalårsproduktion KRAFT ROTS ÖVRE KRAFTVERK 50% 1,3 GWH* ÄSI KRAFT AB 70% STREAMGATE VALLEY AB 100% 7 GWH* RYSSA ÖVRE KRAFTVERK RYSSA NEDRE KRAFTVERK LEMMÅNS KRAFTVERK AVVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV VIRKE Avverkning Under året avverkades m 3 fub av fyra lokala avverkningsentreprenörer. Dessutom såldes m 3 fub rotposter, till största del för underhåll av kraftledningsgator. Uttag från tidigare inköpta fastigheter gjorde att slutavverkningsvolymen kunde ökas i jämförelse med Avverkningskostnaderna för skördare och skotare ligger i nivå med 2012 års kostnader. De indirekta avverkningskostnaderna är lägre i jämförelse med de senaste åren främst beroende på en lägre andel drivningsplanering och utbildningar som förskjutits till GENOM EGEN AVVERKNING BEHANDLAD AREAL, BRUTTOVOLYM (INKL. VRAK) m 3 fub ha Slutavverkning (84%) (81%) Gallring (16%) (14%) Fröträd 0 (0%) 1100 (1%) 0 25 Övrig avverkning 450 (0%) 3700 (4%) 2 70 AVVERKNINGSKOSTNADER EGEN SKOG, INKL VRAK I KR/M 3 FUB: Skotare Skördare Indirekta Totalt: Försäljningsvärdet var kr/ m 3 fub Rotnettot var kr/ m 3 fub Försäljning av virke Under året såldes cirka m 3 fub, utan vrak, rundvirke vilket avverkats i egen regi. Dessutom såldes m 3 fub som rotposter m.m. Av den totala vedförsäljningen under 2013 har huvuddelen sålts som massaved till StoraEnso. Endast en liten del har sålts som bränsleved till Rindi. Besparingsskogen har under året sålt små volymer av GROT och vägklipp, vilket gett ett mindre ekonomiskt tillskott. UNDER ÅRET SÅLT VIRKE OCH SKOG, NETTOVOLYM (UTAN VRAK) I M 3 FUB: Sågtimmer (33,2%) (32,5%) Klentimmer (26,4%) (30,5%) Massaved (36,4%) (12,0%) Bränsleved 2166 (2,1%) (23,6%) Stamblock 0 (0%) 0 (0%) Stolp 0 (0%) 366 (0,4%) Stängselstolp 0 (0%) 0 (0%) Sågkubb (Hustimmer) 1303 (1,3%) 926 (1,0%) Brännved 480 (0,%) 72 (0,1%) Summa: Såld skog på rot m m: Totalt sålt virke: Lager per den 31/12 Virke i skogen och vid väg m 3 fub Varav virke vid väg m 3 fub VIRKESMARKNAD Sågtimmer Under 2013 har det besvärliga läget på marknaden för sågade varor fortsatt. Efter semestern kom dock signaler om att efterfrågan börjat öka på trävarumarknaden. Ökningen kommer från USA och Storbritannien där husbyggandet tar fart. I april nådde eurokursen botten för att under hösten 2013 stiga till den högsta på två år. Detta gör att sågverkens lönsamhet förbättrats under hösten. Lönsamheten är dock ännu inte sådan att det spiller över på höjda virkespriser trots att sågverken har en märkbar timmerbrist i sina lager. Älvdalens Besparingsskogs sågtimmerpriser har därför varit på samma nivå hela året. Massaved Den ökande användningen av läsplattor och smarta telefoner gör att produktionen av tidningspapper i världen minskar mycket snabbt. Massavedsförbrukande industrier har som en direkt konsekvens lagts ner i både Norge och Sverige. Nedläggningarna motsvarade ca m 3 fub massaved/år. Vi fick en prissänkning på massaved under april och därefter har priserna varit stabila. Kvarvarande kraftverk i Streamgate Valley AB är nu Ryssa Övreoch Nedre Kraftverk samt Lemmåns kraftverk. Administrationen och skötseln av kraftverken köps externt, framförallt från Älvdalens Besparingsskog. Ingen personal finns anställd i nämnda aktiebolag. Produktionen i kraftverken har på grund av den dåliga vattentillgången varit på en historiskt låg nivå. Försäljning av kraft har un- Foto: Tobbe Nilsson Foto: Tobbe Nilsson Foto: Tobbe Nilsson

5 8 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Virkesförsäljning m 3 fub Virkesförsäljning kr Virkesförsäljning kr/m 3 fub Virkesförsäljning m 3 fub Virkesförsäljning kr Virkesförsäljning kr/m 3 fub TRAKTPLANERING Planeringsarbetet har utförts av en tillsvidareanställd planerare samt av säsongsanställda fältplanerare. Totalt har arbetstimmar använts för att planera m 3 fub på 762 ha. På samtliga trakter som avverkningsplanerats under 2013 har det gjorts en naturvärdesinventering. Avverkningsplanering har även utförts på uppdrag åt Norra Venjans Besparingsskog. Foto: Tobbe Nilsson SKOGSVÅRD Markberedning Markberedning med harv har i huvudsak utförts på all areal och på entreprenad av Anders Persson AB. Ha Föryngring Ha Markberedning 2011 Plantering Planteringarna utfördes i huvudsak i egen regi. Markberedning Plantering Målet för Älvdalens Besparingsskog enligt beslutad skogshushållningsplan är att plantera 90% av den aktuella föryngringsytan med förädlade plantor. Resterande 10% skall utföras som självföryngring eller sådd. Resultatet 2013 enligt tabellen nedan. På talldominerad mark skall 10% av föryngringen göras med contorta. Målet gäller för en tioårsperiod. Resultatet 2013 enligt tabellen nedan. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Föryngrad trädslagsfördelning ,3% Tall% 8,0% 9,7% Gran% Contorta% Foto: Tobbe Nilsson Föryngringsmetod i % Foto: Tobbe Nilsson Foto: Tobbe Nilsson 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93,4% Plantering 4,0% 2,6% Fröträd Sådd Foto: Tobbe Nilsson

6 10 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Röjning Huvuddelen av röjningsarealen har utförts i egen regi med lokal arbetskraft. Ha Röjning Röjning VÄGBYGGNATIONER OCH UNDERHÅLL Garaget Besparingsskogen har fem tillsvidareanställda som arbetar med vägar, skötsel av kraftverk samt fastigheter. Besparingsskogen har en modern maskinpark som omfattar två lastbilar och två lastmaskiner, som används för sommar och vinterväghållning. Garaget utför mycket i egen regi och har jour under vintersäsongen för plogning och sandning. Dessutom har personalen beredskap dygnet runt för eventuella störningar i kraftverken. En del uppdrag läggs ut på lokal entreprenad som väghyvling och vägbrytning. UNDER ÅRET BYGGDA/RENOVERADE OCH HYVELJUSTERADE DRIVNINGSVÄGAR UNDER ÅRET HAR TRUMBYTEN UTFÖRTS PÅ FÖLJANDE VÄGAR: Gessivägen norrut Aspdalsvägen Folobergsvägen Vasselbodsvägen I övrigt har för vägarna utförts nödvändiga underhållsarbeten. Vålsboberg 1200 m Stockholmsheden 500 m RÖJNINGSUPPFÖLJNING ÄB SI Mål stammar/ha Utfall stammar/ha T Storåsen/Gryvelnäs Hållstugan Aspdalsstation 1600 m 170 m 600 m T T T T T TOTALT 1814 UNDER ÅRET BYGGDA/RENOVERADE TRAKTORVÄGAR Vålsboberg Skalhusberg Aspdalsstation 900 m 1000 m 210 m Lämpligt antal stammar efter röjning på Besparingsskogen är mellan stammar/ha. UNDER ÅRET HAR UNDERHÅLLSGRUSNING UTFÖRTS PÅ FÖLJANDE VÄGAR: Rätjärnsvägen Vanådalsvägen RÖJNINGSUTFALL I % Gessivägen norrut Tall 95,6% Hästskodammsvägen norrut Gran 2,4% Flojvägen Löv 1,4% Bleckstugevägen Contorta 0,6% Aspdalsvägen Framröjd trädslagsfördelning. Folobergsvägen UNDER ÅRET HAR DIKNING UTFÖRTS PÅ FÖLJANDE VÄGAR: Bredtjärnsvägen Gessivägen norrut Hästskodammsvägen norrut Gryvelåvägen Bleckstugevägen Aspdalsvägen Foto: Tobbe Nilsson Folobergsvägen Foto: Micke Lundqvist

7 12 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KAPITALFÖRVALTNING 2013 har varit ett mycket lyckosamt år för Besparingsskogens kapitalplaceringar. Börsåret inleddes lite skakigt med en bottennotering under sommaren. Under hösten kunde vi se en stark återhämtning med stigande värde på Besparingsskogens aktieportfölj. OMXSPI hamnade för året på 22,75%. Räntan under året har fortsatt varit låg, varför våra ränteplaceringar gett låg avkastning. Under året har vi haft en högre andel kortränteplaceringar än normalt. Detta med anledning av att det under året frigjorts likviditet för investeringen i Väsa. Våra fastränteplaceringar i hybridlån, strukturerade produkter och obligationer har däremot gett god avkastning. Sammantaget har kapitalplaceringar placerade genom Nordea avkastat 15,77% under året. Besparingsskogen har en s.k. kommunikativ förvaltning med hjälp av en aktiemäklare samt en placeringsexpert för övriga finansiella instrument, båda från Nordea. Kapitalplaceringar förvaltas efter en av allmänningsstyrelsen fastställd finanspolicy. Policyn anger tillåtna instrument inom varje tillgångsslag samt risknivå. Policyn revideras årligen. Fr.o.m värderas finansiella instrument till det lägsta av det samlade anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. KAPITALFÖRVALTNING ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Kapitalplaceringar tkr Marknadsvärde Riskfördelning placeringar Riskfördelning enligt policy Räntor och utdelningar Orealiserade vinster/förluster Realiserade vinster/förluster % 100% Aktier, Svenska börsen % 50% Aktiefonder, Världen % 20% Obligationer räntepapper etc % 20% Andra långfristiga fordringar* % Kortfristig del av långfristig fordran % Konton och depå * % Strukturerade produkter, Hedgefonder* % 10% 30 Derivat (covered calls) 181 Fordringar hos intresse och koncernbolag * Aktier i intresse och koncernbolag Summa Kapitalförvaltning * Ränta och utdelningar redovisas under obligationer och räntepapper Foto: Tobbe Nilsson JAKT Under 2013 bildades 3 st Älgskötselområden (ÄSO) där Besparingsskogens mark ingår. Inom Älvdalens Älgförvaltningsområde (ÄFO) bildades Älvdalens Östra ÄSO på ha och Älvdalens Västra ÄSO på ha. Inom Malung Östra/Venjans ÄFO bildades Libosjöns ÄSO på ha. Älgjakten uppläts under tiden 2 25 september samt 12 oktober februari Avskjutningsmålet för Älvdalens ÄFO ( ha) var 424 vuxna älgar och 328 kalvar. Det fälldes 405 vuxna (231 tjurar och 174 kor) och 272 kalvar vilket motsvarar 90% av målet. Avskjutningsmålet för Älvdalens Östra ÄSO var 125 vuxna älgar och 90 kalvar. Det fälldes 120 vuxna (69 tjurar och 51 kor) och 78 kalvar vilket motsvarar 92% av målet. Avskjutningsmålet för Älvdalens Västra ÄSO var 148 vuxna älgar och 107 kalvar. Det fälldes 146 vuxna (80 tjurar och 66 kor) och 83 kalvar vilket motsvarar 90% av målet. Avskjutningmålet för Libosjöns ÄSO var 15 vuxna älgar och 11 kalvar. Det fälldes 15 vuxna (9 tjurar och 6 kor) och 10 kalvar vilket motsvarar 96% av målet. Totala avskjutningen för Älvdalens socken (Skjutfältsjägarnas ÄSO, Gamla Rensjöns ÄSO, Älvdalens Östra ÄSO, Älvdalens Västra ÄSO samt Libosjöns ÄSO) ökade jaktåret 2013/2014 i jämförelse med jaktåret 2012/2013 med 127 älgar ( ). Under tiden 21 augusti 15 oktober 2013 uppläts, i enlighet med Statens Naturvårdsverks beslut, jakt efter björn. Småviltjakten har upplåtits i enlighet med Jaktförordningen, bilaga 1, för Dalarnas län, med undantag för de områden där älgjakt pågick. FASTIGHETSFÖRVALTNING MED MERA Genom köp/byte har följande fastigheter förvärvats: INKÖPTA FASTIGHETER 2013 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Beteckning Areal Prod. areal Tillv. Frgl/Lagf Pris Totalpris Anm Del av Dysberg 9:8 31,8 27, Åsen S:101 39,6 38, Del av Kåtilla 12:5 24,2 14, Lm. ej klart Del av Västra Storbyn 100:1 Del av Evertsberg 1:6 42,8 35, Lm. ej klart 1,8 1, Oxberg 92: Lantmäteri Summa 140,2 116, Genom försäljning har följande fastigheter avyttrats: FÖRSÄLJNING 2013 ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG Beteckning Areal Prod. areal Pris Köpare Anm Del av ÄBS S:1 0,3 0, Fortum Distribution AB Slutlikvid Del av Garberg 1:2 2,6 2, Brenäs Skogar AB Del av Åsen 45:1 2,0 2, Summa: 4,9 4, Fortum Distribution AB Besparingsskogens innehav av jordtal är reducerade bandland eller ca 8,57% av totala jordtalet ,72 i Besparingsskogen S:1 varav nettoökning under 2013 var 145 reducerade bandland. Besparingsskogens totalareal är ha varav ca ha är produktiv skogsmark. Taxeringsvärdet för Besparingsskogen 2013 uppgår till: kr och bokförda värdet kr. FLERÅRSJÄMFÖRELSER Omsättning skog i mkr 42,8 41,5 49,5 55,3 44,6 Omsättning kraft i mkr 13,1 20,2 25,7 37,3 24,4 Resultat efter finansnetto i mkr Totalt såld volym virke i m 3 fub 24,9 32,2 38,0 63,3 45,7 101,0 95,4 105,4 118,8 110,6 Kraftvolym i Gwh 37,4 68,2 60,1 66,2 60

8 14 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MILJÖ Besparingsskogen bedriver grustäktsverksamhet på fastigheten Loka 26:1. Täkttillståndet gäller en kvantitet om ton och gäller t o m Verksamheten omfattar brytning, krossning, sortering, lagring, lastning och transport av materiel. Inom verksamhetsområdet kommer även husbehovstäkt att bedrivas med en beräknad mängd om ton material. Besparingsskogen bedriver även moräntäktsverksamhet på fastigheten Västermyckeläng 7:3. Täkttillståndet gäller en kvantitet om ton och gäller t.o.m Verksamheten omfattar brytning, krossning, sortering, lagring, lastning och transport av materiel. SLUTAVVERKNING - RESULTAT PER NATURVÅRDSFUNKTION. Inventerare: Ulf Ormestad, Firma Skog & Utbildning i Dalarna. Naturvårdsfunktion Antalet godkända funktioner Antalet underkända funktioner Totalt antal funktioner Inventerarens kommentar Hänsynsyta vanlig skog Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Impediment Inga "Impediment" fanns med i uppföljningen. Hänsynskrävande biotop Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Kultur Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Kantzonsmiljö Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Bäcköverfart Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Sociala hänsyn Inga "Sociala hänsyn" fanns med i uppföljningen. GRÖNT BOKSLUT Uppföljning av natur- och kulturvårdshänsyn Sedan 2009 har Besparingsskogen genomfört en internkontroll där man i slutavverkning och gallring undersöker hur organisationen lever upp till miljövårdsinstruktionerna. Varje naturvårdsfunktion bedöms om den har hanterats på ett godkänt sätt. Under året lottades fyra (4) slutavverkningstrakter ut (13% av totala antalet slutavverkningstrakter), likaså lottades fyra (4) gallringstrakter ut (12% av totala antalet gallringstrakter) för bedömning. GALLRING - RESULTAT PER NATURVÅRDSFUNKTION. Inventerare: Martin Persson, NAI Svefa. Naturvårdsfunktion Antalet godkända funktioner Antalet underkända funktioner Totalt antal funktioner Inventerarens kommentar Hänsynskrävande biotop Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Kantzonsmiljö Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Impediment Inga "Impediment" fanns med i uppföljningen. Bäcköverfart Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Kultur Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Döda träd (låga 1) Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Döda träd (låga 1) Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Döda träd (låga 2) Inga "Döda träd (låga 2) fanns med i uppföljningen. Naturvärdesträd av 46 förekommande naturvärdesträd hanterades rätt. Kommentar till underkända funktioner. Naturvärdesträd: På en trakt var två (2) rönnar nerkörda och en (1) rönn avverkad men ej upparbetad. Felet bedöms som litet och funktionen på trakten godkändes. Godkänd hantering: Alla naturvärdesträd värnas och sparas vid avverkning. För godkänd funktion får inga naturvärdesträd vara avverkade. Uppföljning av natur- och kulturvårdshänsyn, sammanfattning Kraven på hantering av de olika naturvårdsfunktionerna är satta med utgångspunkt på att klara kraven i både skogsvårdslagstiftningen och PEFC-certifieringen. Resultatet visar att Älvdalens Besparingsskog i förhållande till den måttstocken har en mycket bra hänsyn till naturoch kulturmiljövård i både slutavverkning och gallring. Alla naturvårdsfunktioner är klarade med godkänt resultat. Utbildning Återkopplingsdagar på ovanstående naturvårdsuppföljning för både gallring och slutavverkning har skett under hösten Deltagare har varit drivningsentreprenörer, fältplanerare och arbetsledning. Döda träd (låga 2) Alla förekommande företeelser hanterades rätt. Naturvärdesträd Alla naturvärdesträd hanterades rätt. Så här läses resultatet: T.ex. Hänsynskrävande biotoper. Sammanlagt på de fem utlottade trakterna fanns det totalt tio hänsynskrävande biotoper. Rätt hänsyn hade tagits för alla biotoper, osv. Kommentar till underkända funktioner. Inga funktioner var underkända.

9 16 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Besparingsskogens intäkter påverkas huvudsakligen av försäljningsvolymen av leveransvirke samt av årlig kraftproduktion. Vidare påverkas intäkterna av tillämpade priser på el och virkesmarknaden. I det korta perspektivet påverkas resultatet främst av prisförändringar. 10% förändring av virkespriset påverkar resultatet före skatt med ca 4 Mkr och 10% förändring av elpriset påverkar resultatet före skatt med ca 2,0 Mkr. Motpartsrisken hanteras vad gäller virkesförsäljning genom att mottagarens betalningsförmåga garanteras genom bankgarantier. Besparingsskogens enskilt största operationella kostnad är drivningskostnad. 10% förändring påverkar resultatet med ca 1,2 Mkr. Inom Besparingsskogens kapitalförvaltning påverkas företagets ställning främst av kortfristiga placeringar i form av aktier. 10% förändring av aktiekursen påverkar portföljens värde med ca 5 Mkr. HÄNDELSER UNDER ÅRET Väsa kraftstation drabbades under hösten av en brand i samband med tätningsarbete med epoxy. På grund av detta försenades ombyggnaden 8 veckor. Vår andel av det beräknade produktionsbortfallet uppgår till ca MWh. Produktionen i Väsa kom igång igen under februari Älvdalens Besparingsskog har ställt en borgensförbindelse till dotterbolaget ÄSI Kraft AB som i sin tur lämnat en borgensförbindelse till Streamgate Valley AB:s lån i Nordea. Genom borgensförbindelsen sänks kostnaden för lånet väsentligt. Från och med 2013 sker all virkesförsäljning från Älvdalens, Särna- Idre samt Norra Venjans Besparingsskogar genom Älvdalens Besparingsskog. Förändringen av försäljningsrutinen görs för att dra maximal nytta av samarbetet mellan Besparingsskogarna. Detta medför att Älvdalens Besparingsskogs omsättning ökat med 20,8 mkr. Även kostnaden har ökat med motsvarande summa. Allmänningstyrelsen har under året beslutat att sälja Besparingsskogens aktier i AB Rots Övre Kraftverk till dotterbolaget ÄSI Kraft AB. Affären kommer att genomföras under UNDER FÖLJANDE POSTER I RESULTATRÄKNINGEN HAR STÖRRE BUDGETAVVIKELSER SKETT Intäkter från virkesförsäljning blev tkr högre än budgeterat. Den högre intäkten kommer främst från högre timmerpriser än budgeterat samt ökad slutavverkningsvolm med m 3 fub. Sedan senaste avverkningsberäkningen utfördes har Besparingskogen utökat sitt innehav av skogsmark med 584 ha vilket möjliggjort höjningen av slutavverkningsvolymen. Resultatet av kraftproduktionen blev tkr lägre än budget på grund av lägre à-priser än budget samt att verkligt produktionsstopp i Väsa blev längre än beräknat. Rörelseintäkter som uppkommit framförallt genom reavinst vid försäljning av aktier och obligationer blev tkr högre än budget. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev tkr bättre än budget främst beroende på ovan redovisade orsaker samt i övrigt god kostnadskontroll. Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

10 18 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING NOT Rörelsens intäkter Nettoomsättning BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar NOT Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Skogs-, väg- och kraftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar av materiella Anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter Ränteintäkter koncernbolag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Jordägarnämnden Vägkostnader Näringsbidrag skogen Projekt i Byarna Reklamavtal Anslag, projekt och näringsbidrag jordbruk Jordägarnämndens styrelse Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Materiella anläggningstillgångar Besparingsskog och markanläggningar 8,9, Byggnader och mark Maskiner och inventarier 12, Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Aktuell skatt SUMMA TILLGÅNGAR Årets resultat

11 20 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BALANSRÄKNING NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Fonderade medel Skogsmedelsfonden Reserv och regl.fonden KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Jordägarnämnden Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv dotterföretag Nettoinvesteringar och kortfristiga placeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Sålda finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finanseringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ställda säkerheter Kapitalförsäkring för pensionsåtagande Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser ÄSI Kraft AB Inga

12 22 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skatteskuld har ej beräknats på ackumulerade skogsavdrag på förvärvade skogsfastigheter. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Finansiella instrument värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen i sin helhet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Inkomsten från företagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, företaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget och de utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Älvdalens Besparingsskog är moderbolag till ÄSI Kraft AB, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. NOTER 1 NETTOOMSÄTTNING Försäljning av skogsprodukter Försäljning av skogsprodukter externt Försäljning elkraft ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Konsulttjänster Vinst Markbytesprojektet Hyror o Markarrenden Statsbidrag Besparingsskogsvägar Div övriga rörelseintäkter Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och skogsförvaltarens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 8 9 Män SJUKFRÅNVARO OCH STYRELSELEDAMÖTER Styrelseledamöter 5 5 Varav män 80% 80% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,53% 0,83% Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro 0% 0% Skillnaden mellan 2012 och 2013 på total sjukfrånvaro beror på byte av redovisningsmetod i samband med att nytt lönesystem tagits i bruk. Föregående års belopp omräknat enligt årets redovisningsmetod uppgår till: Total sjukfrånvaro 2,05% Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro 0% 5 AVSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20% Byggnader 2% Skogsvägar 10% Besparingsvägar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Jordägarvägar Tillkommer utrangering jordägarvägar Summa avskrivning Löner, ersättningar och sociala kostnader Avgår avskrivning som ingår i jordägarnämnden Allmänningsstyrelsen och skogsförvaltaren Summa Administration och arbetsledning Övrig personal RESULTAT FRÅN FINANSIELLA PLACERINGAR Sociala avgifter enligt lagar och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 och skogsförvaltaren ) Förändring av avsättning för pensioner Personalkostnader ingår även i Jordägarnämndens kostnader med sparingsskogen har inga särskilda förpliktelser avseende pensionsutfästelser för styrelsen. Förvaltaren omfattas av samma pensionsavtal som övriga anställda. Förvaltaren har vid en uppsägning från bolagets sida rätt till lön under uppsägningstiden på 6 månader. Utdelning aktier Realisationsresultat BOKSLUTSDISPOSITIONER Återföring periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar

13 24 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE NOTER 8 BESPARINGSSKOGEN 11 BYGGNADER OCH MARK 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 19 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets avyttring Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Årets avyttring 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Ägarandel Bokfört värde Årets resultat Eget kapital ÄSI Kraft AB Älvdalen 70% FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Lånefonden (LF del) Lån WeddeSveg Timber AB Kapitalförsäkringar Utgående bokfört värde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Fordran ÄSI Kraft AB FÖRUTBET. KOSTN. O. UPPL. INTÄKTER Taxeringsvärden JORDÄGARVÄGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Org nr Säte Ägar- Bokfört värde Årets resultat Eget kapital Väsa Kraft AB Älvdalen 50% Blybergs Kraft AB Älvdalen 33% AB Rots Övre Kraftverk Älvdalen 50% Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Fordran el-leveranser Fordran statsbidrag vägar Upplupen ränteintäkt Årets anskaffning 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar (Dessa avskrivningar ingår i Jordägarnämndens vägkostnader) Utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde BESPARINGSVÄGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden MASKINER OCH INVENTARIER 13 PORFYRSAMLINGEN Ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utrangerat och avyttrat under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Avskrivningar på utrangerat och avyttrat under året Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG Fordran Väsa Kraft AB Fordran Blybergs Kraft AB FINANSIELLA INSTRUMENT Noterade andelar BRIK Chans 110 RB 3257 B Hybridlån Danske Bank A/S BMW Australia Fin Emtn Hybridlån Danske Bank A/S Kreditbevis Europa Buffert RB Onoterade andelar Älvdalens utbildningscentrum AB, Dala Vind AB, Kortfristiga placeringar EGET KAPITAL Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Eget kapital vid årets utgång OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade överavskrivningar KORTFRISTIGA SKULDER Nordea UPPL. KOSTN. O. FÖRUTBET. INTÄKTER Särskild löneskatt Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Skogsvårdsskuld Naturvårdsavtal Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Utgående planenligt restvärde Marknadsvärde finansiella instrument

14 26 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERSKRIFTER JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda på Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog VERKSAMHETSBESKRIVNING Älvdalens Besparingsskog och Särna-Idre Besparingsskog bedriver bl a skogs- väg- och kraftverksamhet i Älvdalen och Särna. Skog avverkas av entreprenörer och säljs till sågverk och skogsföretag. Vägar byggs och underhålls. Kraft från kraftverk säljs. Verksamheten administreras av skogs- och kontorspersonal. ÖVERGRIPANDE Alla anställda skall uppleva att de arbetar på en arbetsplats där jämställdhet råder, där kvinnor och män respekterar varandras olikheter och där ingen behöver känna sig nedvärderad. Jämställdhetsarbetet skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. ARBETSMILJÖ Arbetsplatsernas fysiska och psykiska arbetsmiljö skall vara sådan att arbetsförhållandena lämpar sig både för kvinnor och män. ARBETSTID Företaget skall aktivt arbeta för att underlätta för både kvinnor och män att kombinera arbete och föräldraskap. LÖN Lönen skall bestämmas utifrån duglighet och kompetens, oberoende av kön. TRAKASSERIER Ovälkomna närmanden av sexuell natur, kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier på grund av kön är förbjudet bland anställda på Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar. PERSONALSTRUKTUR Vid rekrytering av ny personal skall en jämn könsfördelning eftersträvas. PERSONALSTATISTIK 2013 Antal anställda inkl säsongsanställda ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG MÄN 25 7 KVINNOR 8 2 TOTALT 33 9 UTVECKLING Arbetsformerna ska gynna delaktighet från alla medarbetare. Möjligheter till förändring av arbetsformerna skall tas tillvara. Kompetensutveckling skall strategiskt syfta till förbättrad jämställdhet.

15 28 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

16 30 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 ALLMÄNNINGSSTYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 32 ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING 2013 Kjell Halvarsson, Ulf Andersson, förvaltare, Birger Larsson, Torbjörn Fält, Magnus Lewenhaupt, Lennart Rytter, Jan Nerelius, suppleant, Lars Andersson, v.ordf, Erik Estenberg, suppleant, Susann Persson, Kurt Malm, Karin Eriksson, suppleant, Anna Beronius, Roland Back, ordf, Anna Axelsson. JORDÄGARNÄMNDENS BERÄTTELSE Älvdalens jordägarnämnd får härmed lämna följande berättelse för år Under året har jordägarnämnden haft sex protokollförda sammanträden. Bland behandlade ärenden kan nämnas följande: Älvdalens Besparingsskogs Lånefond har beviljat och betalat ut fyra lån om sammanlagt kr. Låne- o Odlingsfondens behållning redovisas i Besparingsskogens balansräkning under kassa och bank. Beviljade lån ingår i balansräkningen med kr. BIDRAG HAR UTGÅTT ENLIGT FÖLJANDE INOM: SKOGSVÅRD OCH RÅGÅNGAR Hyggesrensning 216 ha 281 ha Markberedning 566 ha 431 ha Plantering 399 ha 754 ha Sådd 17 ha 0 ha Röjning 733 ha 789 ha Dikesrensning kr kr Rågångar 249 km 155 km Landskapsvård 0 tim 0 tim Gödsling 0 ha 280 ha Förröjning gallring* 826 ha 347 ha *Kostnaden för förröjning gallring redovisas under röjning i kostnadsspecifikationen. Under 2013 genomfördes 9 st stickprovskontroller av utförda planteringar. Samtliga blev godkända. Dessutom genomfördes 9 st stickprovskontroller i röjning, 7 st blev godkända och 2 fick röjas om. VÄGAR Underhållsgrusning har utförts på bl a följande vägar: Folobergsvägen Hållbergsvägen Dåråbergsvägen Rämmasjövägen Brindbergsvägen Hålltjärnsvägen Bleckstugevägen Sovaldbergsvägen Dysdalsvägen Långtjärnsvägen Digeråsvägen (Evertsberg) Mössivägen Krossvägen (Västäng) Dikning har utförts på bl a följande vägar: Bredtjärnsvägen Bosseldalsvägen Bleckstugevägen Loka-Jöllen Hålltjärnsvägen Sovaldbergsvägen Folobergsvägen Svarttjärnsvägen Gröntjärnsvägen Vålsängsvägen Krossvägen (Västäng) Trumbyten har utförts bl a på följande vägar: Hållbergsvägen Vasselbodsvägen Rämmasjövägen Folobergsvägen Sovaldbergsvägen Hålltjärnsvägen Loka-Jöllen Bosseldalsvägen Med hjälp av ett extra statsbidrag från Trafikverket har en större vägrenovering genomförts på Glysjövägen. Dåliga partier har förstärkts med bergkross, nya trummor har lagts, hela sträckan har dikats samt att nytt bärlagergrus och slitlagergrus har lagts på. Där Lill Knärån passerar Brindbergsvägen har en mindre betongbro rivits och en ny valvbågetrumma med diametern 2,6 m och längden 10 m lagts. Även denna åtgärd har delvis bekostats med extra statsbidrag från Trafikverket. Beläggningsarbeten och trumbyten har utförts på följande vägar: Klittvägen (Blyberg) I övrigt har för vägarna utförts erforderliga underhållsarbeten. Skogsbruksplaner. Alla markägare har haft möjlighet att få sina planer uppdaterade genom pcskog med laser-skanningsdata. 90 skogsbruksplaner har uppdaterats. Media, delägarinformation, utbildning m.m. Skogsdagar: Besparingsskogen har deltagit i en skogs- och kulturdag på Älvdalssskolan. Besparingsskogen har tagit emot barn från Rots Skola vid flera tillfällen och berättat om Besparingsskogen. Utbildning: pcskog har på uppdrag av Älvdalens Besparingsskog erbjudit kurser i Plan och Karta, Ekonomi i Skogen, Grundkurs i Skog och Rågångsdag för delägarna. I samarbete med projekt W7 har det hållits en föreläsning om Svensk Fastighetsmarknad och visats natur- och skogsbilder samt en föreläsning om Möbler i trä och Byggnadsteknik. Delägarinformation: Det har producerats två nummer av tidningen Skogen och Kraften som går ut till alla delägare och kommuninvånare. Det har producerats en extra broschyr med en tidslinje över några av Besparingsskogarnas viktigaste händelser. Det har även producerats en tryckt upplaga av 2012 års årsredovisning som skickats till alla delägare. Hemsidan har fortsatt varit tillgänglig för alla intresserade där man kan ta del av nyheter, blanketter, protokoll med mera. Mässor: Älvdalens Besparingsskog deltog på Företagsmässan som ägde rum april Övrigt: Besparingsskogen har drivit ett projekt som vi kallar Por-

18 34 ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING fyrleden. Vi har sökt Nokosbidrag från Skogsstyrelsen och två av skogsvårdarna har anställts för att röja, märka och bygga spänger. Leden är ca 3,5 mil lång. Besparingsskogen har under året erbjudit rådgivningsstöd när det gäller gårdens/byns/fäbodens natur och kulturvärden. Syftet är att hjälpa till att söka bidrag från bl a. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Älvdalens Besparingsskog har under året varit delaktig i styrelsen Skogen i Skolan för Dalarna och Gävleborgs län. Tävlingen Skogens Mästare, som är ett nytt koncept inom Skogen i Skolan ägde rum i Älvdalen under hösten Älvdalens Besparingsskog har tillsammans med organisationen Skogen i Skolan varit med och arrangerat en skogsdag för elever i årskurs 4 i kommunen. Skogsdagen var på Skogsmuseet Lomkällan i Särna. Projekt i byar. Under året beslutades att bevilja medel till Projekt i byarna. Bidrag beviljades till samfälligheter, bystugeföreningar, byaråd, Älvdalens Biografteater, Evertsbergs Gammelgårdsförening, Västängs fritidsförening, Måbergs jaktlag samt Bjärres Bygdegård Ekonomisk Förening. Reklamavtal. Reklamavtal har tecknats med 20 stycken lokala föreningar. De största reklamavtalen har tecknats med Älvdalen Hockey, Älvdalens IF Fotboll, Älvdalens IF Skidor och Älvdalens Ridklubb. Bildarkiv Rots Skans. Ett projekt att digitalisera bildarkivet på Rots Skans pågår. Bidrag har lämnats med kr. Diverse bidrag. Bidrag har lämnats till diverse utvecklingsprojekt, events, utställningar, kultursatsningar mm. De största bidragen har lämnats till elever i årskurs 9 och 3 som examinerats och godkänts för Ulum Dalskas språkstipendium, Vinterfesten samt Älvdalens Musik- och Motorfestival. BUDGETAVVIKELSER (se kostnadsspecifikationen) Näringsbidrag till jordbruk har blivit ca 650 tkr lägre än budget. Det är framför allt bidrag till gödsel och utsäde som är lägre än budget. Kostnaden för skifteslagens vägunderhåll ligger cirka tkr över budget. Av detta beror ca 600 tkr på nytt sätt att redovisa avskrivningar av maskiner och inventarier. Besparingsskogens resultat har samtidigt förbättrats med 600 tkr. Cirka 400 tkr beror på förändring i redovisning av avskrivningar avseende jordägarvägar. Totalt har jordägarnämndens utgifter varit cirka tkr högre än budget. Kostnader för vägar, skogsbidrag och näringsbidrag redovisas i Besparingsskogens resultaträkning. I övrigt hänvisas till bifogade räkenskapssammandrag som visar nämndens verksamhet och kostnader % 9% % Jordägarnämnden Mkr Fördelning av bidrag % % % Vägar Vägar Näringsbidrag skogen Näringsbidrag skogen Näringsbidrag jordbruk Näringsbidrag jordbruk Övrigt delägare Övrigt delägare Övrigt socknen Övrigt socknen Arvoden Arvoden Jordägarnämnden Mkr ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND - KOSTNADSSPECIFIKATION FÖR JORDÄGARNÄMNDEN 2013 VÄGAR Budget 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Barmarksunderh.+väg- o dikeskom Vinterväghållning Statsbidrag Avskrivningar vägar Summa vägkostnader NÄRINGSBIDR. SKOGSVÅRD Gödsling Plantering Markberedning Hyggesrensning Röjning Rågångar Skogsbruksplan delägare Summa bidrag skogen PROJEKT I BYARNA REKLAMAVTAL DIVERSE BIDRAG VANDRINGSLEDER SKOGSFÖRSÄKRING PROJ. "FRIVILLIGT MARKBYTE" PROJ. "UTBILDN DELÄGARE" UTB JÄGAREXAMEN UPPR. KULT. TIMMERHUS MEDIA, DELÄG.INFO DIGITALISERING FOTOARKIV ROTS SK ENERGIEFFEKTIVISERING BYSTUGOR ÄLGINVENTERING NÄRINGSBIDRAG JORDBRUK Kalk, gödning, utsäde Bidrag mjölkmaskiner Älvdalens Kontrollkrets Bidr veterinärkostnader Djurbidrag Betesbidrag/Stängselbidrag Markkartering Landskapsvård projektledning Fäbodbidrag Summa bidrag jordbruket ÖVRIGT JORDÄGARNÄMNDSSTYRELSEN TOTALT JORDÄGARNÄMNDEN

19 36 ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVDALENS JORDÄGARNÄMND ÅRSREDOVISNING UNDERSKRIFTER

20 KALENDARIUM 38 ÄLVDALENS JORDÄGANDE SOCKNEMÄNS ÅRSREDOVISNING KALENDARIUM Jordägarstämma Ordförande Gunnar Barke Vice ordförande Kjell Tenn Jordägarnämnden Ordförande Roland Back Vice ordförande Lennart Rytter Allmänningsstyrelsen Ordförande Karl Erik Hagström Vice ordförande Sture Björk Ledamöter: Ulla Schütt Anders Hedén Uf Lars Larsson Ledamöter: Anna Beronius Magnus Lewenhaupt Anna Axelsson Birger Larsson Susann Persson Kjell Halvarsson Torbjörn Fält Foto: Jörgen och Martin Westerling. Suppleanter: Jan Nerelius Roland Back Birger Larsson Maria Nilsson Suppleanter: Erik Estenberg Tommy Jågas Karin Eriksson Revisorer: Sören Bäfver 2014 Anders Bälter 2014 Anders Westlund, aukt. revisor 2014 Revisorer: Sören Bäfver 2014 Anders Bälter 2014 Anders Westlund, aukt revisor 2014 Suppleanter: Annica Westling 2014 Åke Andersson 2014 Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor 2014 Suppleanter: Annica Westling 2014 Åke Andersson 2014 Carl-Henric Kindlund, aukt. revisor 2014 Foto: Jörgen och Martin Westerling. Valberedning: Sammankallande Lars-Erik Grund Ledamöter: Kalle Orsén Kjell Persson Suppleanter: Peter Svedlund Sören Karlsson Foto: Micke Lundqvist. Foto: Anna Dahlgren.

innehåll innehåll förvaltarens ord 3 2 förvaltarens ord 4-23 4-5 6 virkesmarknad 6-7 7 vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 2010

innehåll innehåll förvaltarens ord 3 2 förvaltarens ord 4-23 4-5 6 virkesmarknad 6-7 7 vägbyggnationer, underhåll 8 kapitalförvaltning 2010 ÄLVDALENS JORDÄGANDE SOCKNEMÄNS årsredovisning 21 2 innehåll förvaltarens ord 3 innehåll Älvdalens besparingsskog 21 Älvdalens Besparingsskog 2 förvaltarens ord 3 allmänningstyrelsens förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer