Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget."

Transkript

1 Minnesanteckningar från Allmänt möte om den framtida utvecklingen på Holmön den 21 april Mötet hölls på Prästgården på Holmön med start kl Mötet avslutades ca kl Närvarolista med ett 60-tal närvarande finns som bilaga till minnesanteckningarna. Inledning Sven Karlsson (SK), sammankallande i markägargruppen, hälsade alla välkomna och inledde med ordningsfrågor för mötet. Journalister ska anmäla sin närvaro och ingen inspelning av ljud eller bild får ske. Vi måste kunna prata fritt med varandra. Frågor ska ställas av personer, inte organisationer. Frågorna ska gälla utvecklingsfrågor för byn. Frågor gällande innehåll i arrendeavtal är mellan parterna och berörs inte under mötet. Inte heller placering av ev vindkraftverk, som beslutas av myndigheterna, ska beröras under mötet. Inte heller några teknikfrågor eller ren energidebatt är önskvärd. Tommy Norgren (TN) från Slitevind berättar och svarar på frågor kring vindkraftsprojektet. Thorbjörn Lindberg (TL) svarar på frågor om kommunikationer och Bo-Gunnar Pettersson (B-G) om frågor kring affären. Christoffer Flatvad (CF) svarar på frågor om Panget och SK på frågor om marker, diken mm. Lars Janzén (LJ) är samtalsledare efter presentationerna och kan även svara på frågor om samfällda marker. Det serveras fika efter presentationerna. Vindkraftsprojektet TN berättade om bakgrunden till projektet som startade 2008 och hittills omfattat vindmätningar, kultur och geologi undersökningar samt en fågelutredning. Under resans gång har projektet förändrats och nyligen har ett samråd skett. Efter detta så har det västra området plockats bort ur projektet och det har förtätats med i dagsläget två verk till i södra och två till i östra områdena. Man tittar nu på 5 MW verk och kan på det sättet producera mer el än tidigare plan. Slitevind hade tänkt lämna i ansökan före sommaren men Länsstyrelsen vill också se en fladdermusutredning, som kommer att starta i juni och avslutas i oktober. Ansökan planeras därför lämnas in under hösten efter att fladdermusutredningen är klar. Bygdemedel, eller hellre utvecklingsmedel, kommer, beroende på elpriset, att kunna bli mellan ½ - 1 miljon kr/år. Dessa pengar kan vidare växlas upp med EU-medel till det dubbla om man kan formulera lämpliga projekt. Redan från start av projektet kommer upp till 0,5 milj kr att finnas som bygdemedel i förskott plus 0,5 milj i bidrag. Slitevind är även intresserade av solenergi och andra energilösningar. TN berättade även att ett annat bolag nyligen har fått tillstånd att bygga 40 vindkraftverk i Ivarsbodaområdet. Dessa kommer att producera mindre elektricitet än de ca 20 verk som planeras på Holmön. SK tog över med en beskrivning av inledningen till projektet då det enbart var markägare, som diskuterade projektet. Vid ett första möte valdes SK att vara markägarnas förhandlingsperson. SK valde att knyta till sig ytterligare personer och bilda den s k markägargruppen. SK redogjorde för att det finns sextiofyra fastigheter på Holmön, om man räknar sammanlagda och samägda fastigheter, som enheter. LRF konsult var med som hjälp för att utarbeta avtal för arrenden. Sexton av de 64 fastigheterna är idag utan avtal. För fem av fastigheterna är ägarna inte överens och har därför inte kunnat vara med. På nio fastighet är man uttalat emot vindkraft och två har valt att inte vara med utan att uttalat ta ställning. Dessa 16 fastigheter har tillsammans ca 850 ha är mark, varav en stor del ligger inom naturreservatet och därför inte berörs av projektet. Stora arealer i naturreservatet ägs av staten.

2 SK menade att man måste acceptera att olika personer tycker olika och att alla kanske inte kommer att vara med. Avtalet ger en dock en solidarisk delning av arrendeersättningen. Nu är det Energimyndigheten som kommer att fatta beslut om verk och placering. SK ställde sig frågan: Varför är vi med?. Under de sista 50 åren har befolkningen mer än halverats och många arbetstillfällen har försvunnit, bl a fyrplatser, tullstation, försvaret och sjöräddningen är bara exempel. Vi får inte bedriva binäringsfiske längre p g a nya regler och inkomstmöjligheterna har därför kraftigt utarmats. Det måste till något projekt som kan lyfta utvecklingen på Holmön. Vi har t ex drygt 9 km samfällda krondiken, som måste underhållas. Krondikena, växer igen och leder still försumpning. Den ökande grundvattennivån orsakar mottryck i avloppsystemen så de slutar fungera. Vi behöver således inkomster för att underhålla och sköta våra marker. Kommunikationer TL berättade som sin bakgrund som färjeskeppare och sin roll som sammankallande i Infrastrukturgruppen (IS-gruppen). Han berättade vidare att färjan ska på varv i maj, Sanna kommer i maj för godstransporter. Anbudsförfrågan för en båt till sommaren har skickats ut. Anbud från Kungsholm, och rederier i Blidösund och Dalarö har kommit in. Sanna kommer att komma vid fler tillfällen under sommaren. Capella ligger på varv i Lysekil för renovering och målning. Oklart med hur stort passagerarantal. Transportstyrelsen har besiktigat båten och anser det vara en stadig båt som bör kunna fungera i is. Capella ska byggas om så mycket att den tidigast kan komma till hösten. TL menade att IS-gruppen är försiktigt positiv. Capella är 40 år och har gammalt maskineri, som inte lever upp till dagens miljökrav. TL berättade vidare att han blivit inbjuden till Danska folketinget för att berätta om hur vi har det. Även i Danmark har man likande problem och fungerande färjetrafik är en grundbult för fortsatt uthållig överlevnad för Holmön och andra öar med fast befolkning. Affären B-G informerade om affären. Började med historia. Under 2003 beslöt tidigare ägare att avveckla verksamheten. Då bildades Holmöaffären ekonomisk förening (HAEF) och kom överens med ägarna att köpa aktiebolaget. HAEF äger nu alla aktier i aktiebolaget. HAEF är en ekonomisk förening, som de flesta av oss är delägare i. Sen HAEF köpte affären har skolan lagts ner, Kaplangården stängt och hälften av de mantalsskrivna försvunnit. Redan i mitten av 2000-talet diskuterades att en bättre lokalisering behövdes för att klara butikens överlevnad. Bolagsstyrelsen sökte bidrag för ett nybygge i Byviken och fick glesbygdsstöd Våren 2010 påbörjades bygget med markberedning, hösten 2010 gjöts plattan och huset restes. Under vinter/vår 2011 byggdes huset klart invändigt och i juni 2011 öppnades den nya butiken. Omsättningen 2003 var ca 2 miljoner kr och har nu ökat till nästan 3 miljoner kr nu senaste år. Vinsten har dock varierat mellan plus och minus. Styrelsen har gått igenom avtal och annat och lyckats minska kostnader och öka intäkter. Även arbete i butiken med anpassade inköp för att minska svinn, uppdatering av aktuell prismärkning mm och att alltid ha basvaror hemma, bidrog till att minska kostnaderna och öka intäkterna. Framåt, menade B-G, kan man se att affären nu är skuldfri i nya lokaler, vilket ger lite respit för framtiden. B-G kommer inte att fortsätta som föreståndare och förhandlingar pågår om anställning av en föreståndare. Om vi nu ska kunna ha en anställd föreståndare så måste vi på sikt öka omsättningen. Det finns god köptrohet, men fortfarande finns en del medlemmar, som borde kunna handla mer i affären. Med bättre anpassat varuutbud för turister och att medlemmarna handlar ännu mer bör omsättningen kunna ökas.

3 Panget CF berättade om vad som ska ske med Panget. Johan Nyberg (JN) och CF köpte panget 2008 och drev det i flera år. All vinst har återinvesterats och JN & CF har jobbat i stort sett gratis under dessa år. Förra sommaren arrenderade de ut Panget till Håkan och Marita. CF konstaterade också att omsättningen måste öka på sikt för att kunna ge rimlig lön till ägare/arrendator. CF framhöll att de inte har tagit ställning varken för eller emot vindkraft på Holmön. CF påtalade möjligheten för turism, men också att det behövs lite mer underlag även på ön. Han berömde också de som vistas på Holmön för att vara frekventa kunder, men att det behövs mer. Kommunikationen måste förbättras för att verksamheten ska kunna utvecklas. Det måste bl a till en utökad turlista så att folk kan ta tillvara dagen bättre. Det måste finnas turer både mitt på dagen och kvällen med bussanslutning till Umeå. Många på ön utnyttjar Pangets utbud i stor utsträckning men det behövs mer besökare även på kvällstid under sommaren. Hela varulogistiken måste också förbättras så det inte blir så tungjobbat. CF påtalade även att kylkedjan måste kunna hållas. En förlängning av säsongen är också önskvärd för att förbättra lönsamheten. Att kunna ta emot grupper under hösten skulle förlänga säsongen, men då behövs även möjlighet till bokning på färjan så man kan garantera plats båda vägar. Det behövs även fler och bättre boenden för att möta en marknad från Europa som efterfrågar bekväma boenden. Inför sommaren meddelade CF att läget är följande: Fastigheten ligger ute till försäljning som företag och inte till privat boende. De söker även arrendator för sommaren. Håkan och Marita ska arrendera Olofsfors bruk och kommer inte att arrendera i sommar. TL kompletterade med att IS-gruppen äskat att utöka turlistan. Svaret blev att kostnaden för Holmöleden var 3 miljoner kr/år för 10 år sedan, men är nu 12 miljoner kr/år. Man ser därför inga möjligheter att utöka turlistan. Enligt Trafikverket (TV) vill personalen inte ha en turlistade turer kl 12 från ön och kl 16 från Norrfj. Man hävdar dock att man ändå ofta kommer att köra dessa turer och då får folk åka med. När det gäller avgifter så finns ett gammalt förslag från Tage G Pettersons förhandlingslösning att det ska kosta 150 kr för en t o r resa. Paus Efter presentationerna hölls en paus då det serverades fika. Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget. Christina Nyström (CN) inledde med att informera om att HAEF haft styrelsemöte och påminde om årsavgiften. Nya medlemmar välkomnas också. Vidare meddelade CN styrelsemötet beslutat att den 5 maj och 17 maj är det städdagar vid affären. Samtliga medlemmar uppmanades komma och göra en arbetsinsats. I juli kommer det att bli ett lite jippo för att fira 10-års jubileum för affären i HAEF:s regi. CN påtalade även att affären behöver en lastbil och efterlyste tips på lämpliga fordon. Carina Krisandersson (CK) tackade alla eldsjälar som arbetar för Holmöns bästa. Hon frågade även TL om han tror att det kan finnas en avvecklingsplan hos Trafikverket och rederiet. Satsningen på en gamla färja väcker fundering. TL svarade att han egentligen inte tror det men eftersom man nu satsar på en billig lösning med en gammal båt så kan det mycket väl vara som CK frågar. Torbjörn Eriksson (TE) frågade om SK är signaturen Basta, som skrivit i VK. SK svarade att han inte är det, utan debatterar med sitt namn.

4 TE frågade varför fritidsboende nonchaleras. SK svarade att Slitevind öppet informerat om sina planer vid två tillfällen (på panget och vid Nolia) och att han inte kan se att fritidsboende därmed nonchalerats. TE påstod även att det finna markägare ångrat sig att de skrev på arrendeavtalen. SK svarade att han inte känner till att någon ångrat sig. En ordstrid mellan TE och SK utbröt. TL avbröt och föreslog att mötet byter fokus och tar en diskussion om framtiden och lämnar den direkta vindkraftsstriden. Per-Anders Rydelius (PAR) tog ordet och berättade om hur utvecklingen stadigt har gått nedåt. Flera olika organisationer och offentlig verksamhet har försvunnit från ön och nämner som exempel tull, sjöräddning, försvaret, fyrar. Vad finns kvar nu?, frågade han sig, och menade att den pågående landhöjningen och naturturism ska kunna locka folk hit sakta men säkert. Han menade att detta måste vi ta fasta på. Han såg även förändringen i Byviken som ett stort problem då sanden på stranden spolas ut i vattnet. Det förstör stranden och grundar upp hamnbassängen. PAR hävdade att kan cirkulationen i hamnen ökas så att uppgrundningen inte fortsätter, så kommer det att finnas goda möjligheter att återskapa stranden och utveckla turismen för de som vill ligga på stranden och bada. PAR frågade sig vidare Vad händer om det blir vindkraft? och menar att Umeå Kommun säger att i områden där man vill ha turism så ska man inte bygga vindkraft. Det kanske kommer lite arbetstillfällen med vindkraft, men ingen turismutveckling. Han framhöll även att om vi kan få till en hotellverksamhet så kan turistsäsongen förlängas. PAR påtalade även att när Helena Elisabeth kom för 30 år sen fick vi både Helena och en liten extra båt. Det skulle behövas idag också. Den lilla båten såldes efter några år. En sådan liten turbåt skulle kunna köra fler turer. PAR avslutar sitt resonemang med att Bygger vi vindkraft så kan vi inte utveckla turism. SK svarade att den ejektorverkan som sker med sanden inte är så mycket att göra åt. Han menade också att det är Hamnföreningen, som äger den frågan. SK framhöll vidare att när det gäller turism så ser man t ex på Gotland eller Hallandskusten att turismen inte minskat, trots stort antal vindkraftverk. Martina Popermajer (MP) berättade att hon och hennes partner, Per Hansson, kommer att flytta till Kyrkvägen 55. Dom upplever att dom köpt en plats i paradiset och att det nu känns som ett slag i magen att inse att man kanske kommer att vara närmaste granne till vindkraftverk. MP menade att man inte kan räkna med att allt ska vara som det alltid varit och ingen av de som talat har helt rätt eller fel. Hon känner sig dock nästan gråtfärdig över att det som sker är på väg från den ena ytterligheten mot den andra. Hon befarar att ingen kommer att vilja köpa hennes fastighet om det blir vindkraft på ön. Hon känner att det vore katastrof om projektet blir av. Gustaf Egnell (GE) berättade att han har bott Holmön på 25 år. Han menade att vi inte vet så mycket utan att det är mycket troende som skapar konflikten. Han föreslog att om vi tillsammans kan hjälpa vår bönder att skapa underlag för fortsatt verksamhet. Vi kan gå in och beställa kött till marknadspris så att de kan bygga upp verksamhet med djur som håller upp landskapet. Mötet uttryckte sitt bifall till förslaget. Göran Burén (GB) berättade att han gjort en skrivelse för att framhålla behovet av vindkraft på Holmön. Han har även tagit kontakt med alla mantalsskrivna på ön och meddelade att 60-65% av dessa har skrivit under till förmån för denna skrivelse. Det är således en majoritet av de bofasta som är för vindkraft. TE tycker det är tråkigt att man bortser från de fritidsboende. Dessa är de som bär upp affären och färjan enligt hans mening.

5 SK frågade hur TE störs av vindkraftverk. TE menade att det blir ljud och ljuseffekter och att det är brandfara, eftersom dessa kan brinna. Eftersom Holmön ligger där det ligger så måste brandfaran beaktas mer än på andra ställen. TN hävdar att hela processen med vindkraftsetablering är demokratisk med samråd där alla som vill får ge sin synpunkt och myndighetsgranskningar som ska se till att alla lagkrav uppfylls. Alla måste få ha sina åsikter och att vi måste kunna samtala på ett vettigt sätt framhöll TN. Per Hansson (PH) menade att han inte skulle ha köpt och flyttat till Holmön om han vetat att det skulle bli vindkraft. Han sade också att det är obehagligt med de ilskna och hotfulla blickar som han och MP känt. De vet nu hur situationen är och kommer ändå att bo här på ön men hoppas innerligt att projektet inte blir av. PHs framhöll att hans uppfattning är att vindkraft är bra och miljövänligt, men ska inte byggas där människor bor. De hoppas att de får ta del av alla samrådshandlingar, trots att de kommit sen in i processen. Erik Nordblad (EN) sade att vindkraft inte stör honom och att han tycker det är viktigt och att det också kan vara en attraktion som kan locka folk. Kerstin Smeds (KS) berättade att hon bott på Holmön sen Hon vill inte ha vindkraft men hon menade att om en majoritet vill ha vindkraft så blir det så. Hon är också övertygad om att ingen vill flytta hit om det blir vindkraft. KS menade att hon inte störs av utseendet utan av att kraftverken stör naturen, djurlivet och att de lever om. Blinkade ljus stör mig, sade hon också, och berättade att hon har varit i Ava by. Folk där säger att det låter som en tvättmaskin, som är konstant igång. KS framhöll att hon tycker att det är viktigt att vi kan samtala och att det inte finns någon by som kan enas i en sådan här fråga. Det går inte att enas, men vi måste kunna samtala framhöll hon. Hon kommer att flytta när hon blir pensionär, men om det blir vindkraft innan kan hon komma att flytta i förtid. TN tackade för de senaste anföranden som han ansåg vara nyanserade. Han informerade om att det finns styrsystem för ljus så att de endast tänds då flygplan passerar. Uppfattningen om ljud är olika hos olika personer framhöll TN och menade att det inte går att lösa här och nu. Han framhöll att vi måste respektera varandra. När det gäller turism satsningar frågande han: Hur kan de effektueras?, Vem ska göra det? och Vem ska finansiera?. CK berättade om sin resa till Teneriffa, där man nu är självförsörjande på sol och vindkraft. TE frågade TN om han känner något ansvar den splittring som uppstått. Samtalsledaren LJ sade att den frågan inte kan besvaras ensamt av TN, eftersom TE också har ett ansvar för detta. PAR berättade om att han suttit med i en teknisk expertgrupp som utrett att vindkraft har ett ljud i rotorn, som leder till störningar. Man har mätt ett antal snurror för att få en uppfattning ljudet. Det visar sig att det är beroende på atmosfärförhållanden. Vid vissa förhållanden kan då ljudet ibland vara störande på olika långt håll. Tarja Lindkvist (TLi) menade att vi måste välkomna de som kommer till ön oavsett vad det tycker i vindkraftsfrågan eller andra frågor. Hon trodde inte heller att det förkommit några hotfulla blickar. TLi påtalade också att TE genom den hätska tonen bidragit till den splittring som finns. TL påtalade att snabbare bredband och förbättrad mobil kommunikation är viktig för utvecklingen av Holmön och att vindkraftsprojektet kommer att ge oss även detta. Birgitta Olofsson (BO) vände sig till TL och menar att det måste kunna gå att bo på Holmön och pendla till jobb oavsett om man jobbar dag, kväll eller natt. TL höll med detta och menade att ISgruppen ständigt påtalar detta behov.

6 Lena Egnell (LE) menade att media ofta sprider bara de negativa bilderna av Holmön. Hon framhöll att vi alla måste hjälpas åt att sprida en positiv bild av Holmön. Den negativa debatten om vindkraft sprider en negativ bild av Holmön. Vi måste därför sansa den debatten och framhålla de positiva sidorna av Holmön. KS höll med LE om att det mesta som står i media ger en negativ bild av Holmön. Hon menade att ska vi skriva i media så ska det vara positiv bild. Dessutom instämde hon i att det måste gå att pendla från Holmön till arbete på fastlandet. TE menade att media älskar konflikter och att mycket är deras skuld. LE menade att vi måste börja föra en dialog med media för att komma överens om att de ska skriva lika mycket positivt som negativt. TE påpekade att det är ovanligt mycket folk på Holmön nu och att de som kommer gör det för friden och lugnet. Vi kan inte räkna med lika mycket folk om det blir vindkraft. B-G passade på att berätta att han missbedömt hur många som skulle komma och bad om ursäkt för att många varor tagit slut på affären. SK gjorde en jämförelse med Grekiska övärlden. Vid besök på Kreta kunde han konstatera att det fanns 28 vindkraftverk vid en 4-filig väg vid ett turiststråk söder om Korintkanalen på första bergsryggen mot Mykene. Han menade också att konsulten som använts är mycket kompetent. SK underströk också att de negativa ljudeffekter som upptäcks måste förmedlas till tillverkarna av vindkraftverk så de kan modifiera konstruktionen så dessa negativa effekter kan elimineras. PH framhöll att Naturvårdsverket (SNV) i ett yttrande anfört att det är olämpligt med vindkraft på Holmön. TN menade att yttrandet från SNV gjordes baserat på den info som fanns vid tiden för yttrandet och att det idag finns information som ger en annan och mer nyanserad bild. TN menade vidare att Energimyndigheten också har utsett de två aktuella områdena som riksintressen för vindkraft. TE menade att många inte törs yttra sig p g a personangrepp och hot mm. TN och TE bryter här ut i diskussion som urartar i personangrepp på varandra. LJ stoppade ordväxlingen. PAR fock ordet och berättade att man undersökt varför Energimyndigheten gjort Holmön till riksintresse för vindkraft. Enligt honom var frågan: Har detta skett p g a påtryckning från Slitevind?. Uppsala universitet har som ett projekt kompletterat fågelutredning med Umeå Energi som medfinansiär. Detta projekt är också finansierat av bl a Slitevind. PAR frågar sig hur det ska hanteras när en intressent betalar för ett projekt som berör deras verksamhet? GE menade att det är självklart att Slitevind vill tjäna pengar. Han menade att vi måste göra listor med bra och dåliga punkter med projektet. Lyft sen fram dessa punkter och se vad som är bra för oss. Vi kommer aldrig att bli ense, men om vi försöker se vad som är mindre bra och vad som är bättre och väger dessa mot varandra, kan var och en bättre göra sig en uppfattning om vad det handlar om. TL framhöll att hans erfarenhet är att samhället inte kommer hjälpa till att bibehålla hållbart åretruntboende på ön. Vi måste fixa detta själva.

7

Minnesanteckningar från möte på Holmöns skola den 24 januari 2004 för att bilda ekonomisk förening

Minnesanteckningar från möte på Holmöns skola den 24 januari 2004 för att bilda ekonomisk förening +8) 04-02-01 Minnesanteckningar från möte på Holmöns skola den 24 januari 2004 för att bilda ekonomisk förening Mötet öppnas HUF:s ordförande Lena Egnell hälsade alla välkomna till detta välbesökta möte.

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Skickad i sömnskola av vindmöllebrus

Skickad i sömnskola av vindmöllebrus Sömnbrist side 1 Skickad i sömnskola av vindmöllebrus Innevånarna i närheten av tolv jättemöllor upplever att deras livskvalitet har förringats väsentligt på grund av sömnstörningar, sömnbrist och andra

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Övärd Kopparholmarna

Övärd Kopparholmarna Övärd Kopparholmarna 2015-03-10 Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening

Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening Holmön Byamäns samfällighetsförening Datum: 2016-10-02 Sida: 1 (12) Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening Några medlemmar i Holmön Byamäns samfällighetsförening har genom P-A Rydelius

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

MOTIONER HÖSTMÖTET 2015

MOTIONER HÖSTMÖTET 2015 Styrelsens svar på motionen: En medlemsmatrikel är idag, jämfört med år 2006 en färskvara. Uppgifter ändras i allt högre utsträckning och frekvens vilket gör det svårt att hålla en papperskopia uppdaterad,

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln

Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln 120510 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Robert Svensson samhällsbyggnadschef och Sofia Wiman planarkitekt

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna.

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna. Styrelsemöte 2015-09-08 Studiefrämjandet, Uppsala Närvarande: Cecilia Birgersson, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Carola Sahlin, Sanna Arndt Inbjudna: Cecilia Hamilton, Premierings länskommitté

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelse

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelse Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelse Sändlista för Samråd med utvidgad krets för vindkraftanläggning Lehtirova Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA Fiskeriverket

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

styrelsemöte 2010-08-29 kl.18.30-21.00

styrelsemöte 2010-08-29 kl.18.30-21.00 GLASSEN 1 (5) fört vid styrelsemöte 2010-08-29 kl.18.30-21.00 Närvarande: Stig-Arne Sjögren, Paul Nilsson, Per-Anders Lindgren, Åsa Bergström, Carina Lundberg, Catarina Hanell, Daniel Fredlander, Elsine

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun.

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. 2015-04-09 Till Länsstyrelsen i Västerbottens län Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. I juli förra året ansökte ägaren av Granströms Café i Mårdsele, Christer

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Vilka tjänster kommer vi att ha?

Vilka tjänster kommer vi att ha? Välkomna På årsmötet 1 juni beslöt medlemmarna bl a Gå vidare med Fiberprojektet! Ge styrelsen i uppdrag att genomföra projektet Vi skapar nu Företaget Sedan 1 juni har vi bl a Startat entreprenörsgruppen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

Datum Sida 1 (8)

Datum Sida 1 (8) Datum 2015-07-23 Sida 1 (8) Till: UMEVA VA-chef Per Grünhagen E-post: per.grunhagen@umeva.se Kopia: Umeå kommun Hans Lindberg E-post: hans.lindberg@umea.se Umeå kommun Anders Ågren anders.agren@umea.se

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45

Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45 Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45 Närvarande: Aarno Magnusson, Ö Rönnäs Ingemar Blomqvist, Ö Rönnäs Nils-Erik Öman, Kilen Sven-Olov

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet?

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Samkraft AB Hudik Vind AB - privat ägande i Samkraft AB Bilda eget Aktiebolag i bygden och bli delägare i projektbolag -Vinst

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

DYKARLUBBEN KALMARSUND

DYKARLUBBEN KALMARSUND Styrelsemöte Tid: Plats: Konferenslokal simhallen Närvarande: Johan Bruun Nicklas Dahl Gabriel Mölleborg Mats Gustafsson Thorbjörn Ljungdahl Suppleanter: Rasmus Gustafsson Frånvarande: Magnus Bruun Joakim

Läs mer