Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget."

Transkript

1 Minnesanteckningar från Allmänt möte om den framtida utvecklingen på Holmön den 21 april Mötet hölls på Prästgården på Holmön med start kl Mötet avslutades ca kl Närvarolista med ett 60-tal närvarande finns som bilaga till minnesanteckningarna. Inledning Sven Karlsson (SK), sammankallande i markägargruppen, hälsade alla välkomna och inledde med ordningsfrågor för mötet. Journalister ska anmäla sin närvaro och ingen inspelning av ljud eller bild får ske. Vi måste kunna prata fritt med varandra. Frågor ska ställas av personer, inte organisationer. Frågorna ska gälla utvecklingsfrågor för byn. Frågor gällande innehåll i arrendeavtal är mellan parterna och berörs inte under mötet. Inte heller placering av ev vindkraftverk, som beslutas av myndigheterna, ska beröras under mötet. Inte heller några teknikfrågor eller ren energidebatt är önskvärd. Tommy Norgren (TN) från Slitevind berättar och svarar på frågor kring vindkraftsprojektet. Thorbjörn Lindberg (TL) svarar på frågor om kommunikationer och Bo-Gunnar Pettersson (B-G) om frågor kring affären. Christoffer Flatvad (CF) svarar på frågor om Panget och SK på frågor om marker, diken mm. Lars Janzén (LJ) är samtalsledare efter presentationerna och kan även svara på frågor om samfällda marker. Det serveras fika efter presentationerna. Vindkraftsprojektet TN berättade om bakgrunden till projektet som startade 2008 och hittills omfattat vindmätningar, kultur och geologi undersökningar samt en fågelutredning. Under resans gång har projektet förändrats och nyligen har ett samråd skett. Efter detta så har det västra området plockats bort ur projektet och det har förtätats med i dagsläget två verk till i södra och två till i östra områdena. Man tittar nu på 5 MW verk och kan på det sättet producera mer el än tidigare plan. Slitevind hade tänkt lämna i ansökan före sommaren men Länsstyrelsen vill också se en fladdermusutredning, som kommer att starta i juni och avslutas i oktober. Ansökan planeras därför lämnas in under hösten efter att fladdermusutredningen är klar. Bygdemedel, eller hellre utvecklingsmedel, kommer, beroende på elpriset, att kunna bli mellan ½ - 1 miljon kr/år. Dessa pengar kan vidare växlas upp med EU-medel till det dubbla om man kan formulera lämpliga projekt. Redan från start av projektet kommer upp till 0,5 milj kr att finnas som bygdemedel i förskott plus 0,5 milj i bidrag. Slitevind är även intresserade av solenergi och andra energilösningar. TN berättade även att ett annat bolag nyligen har fått tillstånd att bygga 40 vindkraftverk i Ivarsbodaområdet. Dessa kommer att producera mindre elektricitet än de ca 20 verk som planeras på Holmön. SK tog över med en beskrivning av inledningen till projektet då det enbart var markägare, som diskuterade projektet. Vid ett första möte valdes SK att vara markägarnas förhandlingsperson. SK valde att knyta till sig ytterligare personer och bilda den s k markägargruppen. SK redogjorde för att det finns sextiofyra fastigheter på Holmön, om man räknar sammanlagda och samägda fastigheter, som enheter. LRF konsult var med som hjälp för att utarbeta avtal för arrenden. Sexton av de 64 fastigheterna är idag utan avtal. För fem av fastigheterna är ägarna inte överens och har därför inte kunnat vara med. På nio fastighet är man uttalat emot vindkraft och två har valt att inte vara med utan att uttalat ta ställning. Dessa 16 fastigheter har tillsammans ca 850 ha är mark, varav en stor del ligger inom naturreservatet och därför inte berörs av projektet. Stora arealer i naturreservatet ägs av staten.

2 SK menade att man måste acceptera att olika personer tycker olika och att alla kanske inte kommer att vara med. Avtalet ger en dock en solidarisk delning av arrendeersättningen. Nu är det Energimyndigheten som kommer att fatta beslut om verk och placering. SK ställde sig frågan: Varför är vi med?. Under de sista 50 åren har befolkningen mer än halverats och många arbetstillfällen har försvunnit, bl a fyrplatser, tullstation, försvaret och sjöräddningen är bara exempel. Vi får inte bedriva binäringsfiske längre p g a nya regler och inkomstmöjligheterna har därför kraftigt utarmats. Det måste till något projekt som kan lyfta utvecklingen på Holmön. Vi har t ex drygt 9 km samfällda krondiken, som måste underhållas. Krondikena, växer igen och leder still försumpning. Den ökande grundvattennivån orsakar mottryck i avloppsystemen så de slutar fungera. Vi behöver således inkomster för att underhålla och sköta våra marker. Kommunikationer TL berättade som sin bakgrund som färjeskeppare och sin roll som sammankallande i Infrastrukturgruppen (IS-gruppen). Han berättade vidare att färjan ska på varv i maj, Sanna kommer i maj för godstransporter. Anbudsförfrågan för en båt till sommaren har skickats ut. Anbud från Kungsholm, och rederier i Blidösund och Dalarö har kommit in. Sanna kommer att komma vid fler tillfällen under sommaren. Capella ligger på varv i Lysekil för renovering och målning. Oklart med hur stort passagerarantal. Transportstyrelsen har besiktigat båten och anser det vara en stadig båt som bör kunna fungera i is. Capella ska byggas om så mycket att den tidigast kan komma till hösten. TL menade att IS-gruppen är försiktigt positiv. Capella är 40 år och har gammalt maskineri, som inte lever upp till dagens miljökrav. TL berättade vidare att han blivit inbjuden till Danska folketinget för att berätta om hur vi har det. Även i Danmark har man likande problem och fungerande färjetrafik är en grundbult för fortsatt uthållig överlevnad för Holmön och andra öar med fast befolkning. Affären B-G informerade om affären. Började med historia. Under 2003 beslöt tidigare ägare att avveckla verksamheten. Då bildades Holmöaffären ekonomisk förening (HAEF) och kom överens med ägarna att köpa aktiebolaget. HAEF äger nu alla aktier i aktiebolaget. HAEF är en ekonomisk förening, som de flesta av oss är delägare i. Sen HAEF köpte affären har skolan lagts ner, Kaplangården stängt och hälften av de mantalsskrivna försvunnit. Redan i mitten av 2000-talet diskuterades att en bättre lokalisering behövdes för att klara butikens överlevnad. Bolagsstyrelsen sökte bidrag för ett nybygge i Byviken och fick glesbygdsstöd Våren 2010 påbörjades bygget med markberedning, hösten 2010 gjöts plattan och huset restes. Under vinter/vår 2011 byggdes huset klart invändigt och i juni 2011 öppnades den nya butiken. Omsättningen 2003 var ca 2 miljoner kr och har nu ökat till nästan 3 miljoner kr nu senaste år. Vinsten har dock varierat mellan plus och minus. Styrelsen har gått igenom avtal och annat och lyckats minska kostnader och öka intäkter. Även arbete i butiken med anpassade inköp för att minska svinn, uppdatering av aktuell prismärkning mm och att alltid ha basvaror hemma, bidrog till att minska kostnaderna och öka intäkterna. Framåt, menade B-G, kan man se att affären nu är skuldfri i nya lokaler, vilket ger lite respit för framtiden. B-G kommer inte att fortsätta som föreståndare och förhandlingar pågår om anställning av en föreståndare. Om vi nu ska kunna ha en anställd föreståndare så måste vi på sikt öka omsättningen. Det finns god köptrohet, men fortfarande finns en del medlemmar, som borde kunna handla mer i affären. Med bättre anpassat varuutbud för turister och att medlemmarna handlar ännu mer bör omsättningen kunna ökas.

3 Panget CF berättade om vad som ska ske med Panget. Johan Nyberg (JN) och CF köpte panget 2008 och drev det i flera år. All vinst har återinvesterats och JN & CF har jobbat i stort sett gratis under dessa år. Förra sommaren arrenderade de ut Panget till Håkan och Marita. CF konstaterade också att omsättningen måste öka på sikt för att kunna ge rimlig lön till ägare/arrendator. CF framhöll att de inte har tagit ställning varken för eller emot vindkraft på Holmön. CF påtalade möjligheten för turism, men också att det behövs lite mer underlag även på ön. Han berömde också de som vistas på Holmön för att vara frekventa kunder, men att det behövs mer. Kommunikationen måste förbättras för att verksamheten ska kunna utvecklas. Det måste bl a till en utökad turlista så att folk kan ta tillvara dagen bättre. Det måste finnas turer både mitt på dagen och kvällen med bussanslutning till Umeå. Många på ön utnyttjar Pangets utbud i stor utsträckning men det behövs mer besökare även på kvällstid under sommaren. Hela varulogistiken måste också förbättras så det inte blir så tungjobbat. CF påtalade även att kylkedjan måste kunna hållas. En förlängning av säsongen är också önskvärd för att förbättra lönsamheten. Att kunna ta emot grupper under hösten skulle förlänga säsongen, men då behövs även möjlighet till bokning på färjan så man kan garantera plats båda vägar. Det behövs även fler och bättre boenden för att möta en marknad från Europa som efterfrågar bekväma boenden. Inför sommaren meddelade CF att läget är följande: Fastigheten ligger ute till försäljning som företag och inte till privat boende. De söker även arrendator för sommaren. Håkan och Marita ska arrendera Olofsfors bruk och kommer inte att arrendera i sommar. TL kompletterade med att IS-gruppen äskat att utöka turlistan. Svaret blev att kostnaden för Holmöleden var 3 miljoner kr/år för 10 år sedan, men är nu 12 miljoner kr/år. Man ser därför inga möjligheter att utöka turlistan. Enligt Trafikverket (TV) vill personalen inte ha en turlistade turer kl 12 från ön och kl 16 från Norrfj. Man hävdar dock att man ändå ofta kommer att köra dessa turer och då får folk åka med. När det gäller avgifter så finns ett gammalt förslag från Tage G Pettersons förhandlingslösning att det ska kosta 150 kr för en t o r resa. Paus Efter presentationerna hölls en paus då det serverades fika. Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget. Christina Nyström (CN) inledde med att informera om att HAEF haft styrelsemöte och påminde om årsavgiften. Nya medlemmar välkomnas också. Vidare meddelade CN styrelsemötet beslutat att den 5 maj och 17 maj är det städdagar vid affären. Samtliga medlemmar uppmanades komma och göra en arbetsinsats. I juli kommer det att bli ett lite jippo för att fira 10-års jubileum för affären i HAEF:s regi. CN påtalade även att affären behöver en lastbil och efterlyste tips på lämpliga fordon. Carina Krisandersson (CK) tackade alla eldsjälar som arbetar för Holmöns bästa. Hon frågade även TL om han tror att det kan finnas en avvecklingsplan hos Trafikverket och rederiet. Satsningen på en gamla färja väcker fundering. TL svarade att han egentligen inte tror det men eftersom man nu satsar på en billig lösning med en gammal båt så kan det mycket väl vara som CK frågar. Torbjörn Eriksson (TE) frågade om SK är signaturen Basta, som skrivit i VK. SK svarade att han inte är det, utan debatterar med sitt namn.

4 TE frågade varför fritidsboende nonchaleras. SK svarade att Slitevind öppet informerat om sina planer vid två tillfällen (på panget och vid Nolia) och att han inte kan se att fritidsboende därmed nonchalerats. TE påstod även att det finna markägare ångrat sig att de skrev på arrendeavtalen. SK svarade att han inte känner till att någon ångrat sig. En ordstrid mellan TE och SK utbröt. TL avbröt och föreslog att mötet byter fokus och tar en diskussion om framtiden och lämnar den direkta vindkraftsstriden. Per-Anders Rydelius (PAR) tog ordet och berättade om hur utvecklingen stadigt har gått nedåt. Flera olika organisationer och offentlig verksamhet har försvunnit från ön och nämner som exempel tull, sjöräddning, försvaret, fyrar. Vad finns kvar nu?, frågade han sig, och menade att den pågående landhöjningen och naturturism ska kunna locka folk hit sakta men säkert. Han menade att detta måste vi ta fasta på. Han såg även förändringen i Byviken som ett stort problem då sanden på stranden spolas ut i vattnet. Det förstör stranden och grundar upp hamnbassängen. PAR hävdade att kan cirkulationen i hamnen ökas så att uppgrundningen inte fortsätter, så kommer det att finnas goda möjligheter att återskapa stranden och utveckla turismen för de som vill ligga på stranden och bada. PAR frågade sig vidare Vad händer om det blir vindkraft? och menar att Umeå Kommun säger att i områden där man vill ha turism så ska man inte bygga vindkraft. Det kanske kommer lite arbetstillfällen med vindkraft, men ingen turismutveckling. Han framhöll även att om vi kan få till en hotellverksamhet så kan turistsäsongen förlängas. PAR påtalade även att när Helena Elisabeth kom för 30 år sen fick vi både Helena och en liten extra båt. Det skulle behövas idag också. Den lilla båten såldes efter några år. En sådan liten turbåt skulle kunna köra fler turer. PAR avslutar sitt resonemang med att Bygger vi vindkraft så kan vi inte utveckla turism. SK svarade att den ejektorverkan som sker med sanden inte är så mycket att göra åt. Han menade också att det är Hamnföreningen, som äger den frågan. SK framhöll vidare att när det gäller turism så ser man t ex på Gotland eller Hallandskusten att turismen inte minskat, trots stort antal vindkraftverk. Martina Popermajer (MP) berättade att hon och hennes partner, Per Hansson, kommer att flytta till Kyrkvägen 55. Dom upplever att dom köpt en plats i paradiset och att det nu känns som ett slag i magen att inse att man kanske kommer att vara närmaste granne till vindkraftverk. MP menade att man inte kan räkna med att allt ska vara som det alltid varit och ingen av de som talat har helt rätt eller fel. Hon känner sig dock nästan gråtfärdig över att det som sker är på väg från den ena ytterligheten mot den andra. Hon befarar att ingen kommer att vilja köpa hennes fastighet om det blir vindkraft på ön. Hon känner att det vore katastrof om projektet blir av. Gustaf Egnell (GE) berättade att han har bott Holmön på 25 år. Han menade att vi inte vet så mycket utan att det är mycket troende som skapar konflikten. Han föreslog att om vi tillsammans kan hjälpa vår bönder att skapa underlag för fortsatt verksamhet. Vi kan gå in och beställa kött till marknadspris så att de kan bygga upp verksamhet med djur som håller upp landskapet. Mötet uttryckte sitt bifall till förslaget. Göran Burén (GB) berättade att han gjort en skrivelse för att framhålla behovet av vindkraft på Holmön. Han har även tagit kontakt med alla mantalsskrivna på ön och meddelade att 60-65% av dessa har skrivit under till förmån för denna skrivelse. Det är således en majoritet av de bofasta som är för vindkraft. TE tycker det är tråkigt att man bortser från de fritidsboende. Dessa är de som bär upp affären och färjan enligt hans mening.

5 SK frågade hur TE störs av vindkraftverk. TE menade att det blir ljud och ljuseffekter och att det är brandfara, eftersom dessa kan brinna. Eftersom Holmön ligger där det ligger så måste brandfaran beaktas mer än på andra ställen. TN hävdar att hela processen med vindkraftsetablering är demokratisk med samråd där alla som vill får ge sin synpunkt och myndighetsgranskningar som ska se till att alla lagkrav uppfylls. Alla måste få ha sina åsikter och att vi måste kunna samtala på ett vettigt sätt framhöll TN. Per Hansson (PH) menade att han inte skulle ha köpt och flyttat till Holmön om han vetat att det skulle bli vindkraft. Han sade också att det är obehagligt med de ilskna och hotfulla blickar som han och MP känt. De vet nu hur situationen är och kommer ändå att bo här på ön men hoppas innerligt att projektet inte blir av. PHs framhöll att hans uppfattning är att vindkraft är bra och miljövänligt, men ska inte byggas där människor bor. De hoppas att de får ta del av alla samrådshandlingar, trots att de kommit sen in i processen. Erik Nordblad (EN) sade att vindkraft inte stör honom och att han tycker det är viktigt och att det också kan vara en attraktion som kan locka folk. Kerstin Smeds (KS) berättade att hon bott på Holmön sen Hon vill inte ha vindkraft men hon menade att om en majoritet vill ha vindkraft så blir det så. Hon är också övertygad om att ingen vill flytta hit om det blir vindkraft. KS menade att hon inte störs av utseendet utan av att kraftverken stör naturen, djurlivet och att de lever om. Blinkade ljus stör mig, sade hon också, och berättade att hon har varit i Ava by. Folk där säger att det låter som en tvättmaskin, som är konstant igång. KS framhöll att hon tycker att det är viktigt att vi kan samtala och att det inte finns någon by som kan enas i en sådan här fråga. Det går inte att enas, men vi måste kunna samtala framhöll hon. Hon kommer att flytta när hon blir pensionär, men om det blir vindkraft innan kan hon komma att flytta i förtid. TN tackade för de senaste anföranden som han ansåg vara nyanserade. Han informerade om att det finns styrsystem för ljus så att de endast tänds då flygplan passerar. Uppfattningen om ljud är olika hos olika personer framhöll TN och menade att det inte går att lösa här och nu. Han framhöll att vi måste respektera varandra. När det gäller turism satsningar frågande han: Hur kan de effektueras?, Vem ska göra det? och Vem ska finansiera?. CK berättade om sin resa till Teneriffa, där man nu är självförsörjande på sol och vindkraft. TE frågade TN om han känner något ansvar den splittring som uppstått. Samtalsledaren LJ sade att den frågan inte kan besvaras ensamt av TN, eftersom TE också har ett ansvar för detta. PAR berättade om att han suttit med i en teknisk expertgrupp som utrett att vindkraft har ett ljud i rotorn, som leder till störningar. Man har mätt ett antal snurror för att få en uppfattning ljudet. Det visar sig att det är beroende på atmosfärförhållanden. Vid vissa förhållanden kan då ljudet ibland vara störande på olika långt håll. Tarja Lindkvist (TLi) menade att vi måste välkomna de som kommer till ön oavsett vad det tycker i vindkraftsfrågan eller andra frågor. Hon trodde inte heller att det förkommit några hotfulla blickar. TLi påtalade också att TE genom den hätska tonen bidragit till den splittring som finns. TL påtalade att snabbare bredband och förbättrad mobil kommunikation är viktig för utvecklingen av Holmön och att vindkraftsprojektet kommer att ge oss även detta. Birgitta Olofsson (BO) vände sig till TL och menar att det måste kunna gå att bo på Holmön och pendla till jobb oavsett om man jobbar dag, kväll eller natt. TL höll med detta och menade att ISgruppen ständigt påtalar detta behov.

6 Lena Egnell (LE) menade att media ofta sprider bara de negativa bilderna av Holmön. Hon framhöll att vi alla måste hjälpas åt att sprida en positiv bild av Holmön. Den negativa debatten om vindkraft sprider en negativ bild av Holmön. Vi måste därför sansa den debatten och framhålla de positiva sidorna av Holmön. KS höll med LE om att det mesta som står i media ger en negativ bild av Holmön. Hon menade att ska vi skriva i media så ska det vara positiv bild. Dessutom instämde hon i att det måste gå att pendla från Holmön till arbete på fastlandet. TE menade att media älskar konflikter och att mycket är deras skuld. LE menade att vi måste börja föra en dialog med media för att komma överens om att de ska skriva lika mycket positivt som negativt. TE påpekade att det är ovanligt mycket folk på Holmön nu och att de som kommer gör det för friden och lugnet. Vi kan inte räkna med lika mycket folk om det blir vindkraft. B-G passade på att berätta att han missbedömt hur många som skulle komma och bad om ursäkt för att många varor tagit slut på affären. SK gjorde en jämförelse med Grekiska övärlden. Vid besök på Kreta kunde han konstatera att det fanns 28 vindkraftverk vid en 4-filig väg vid ett turiststråk söder om Korintkanalen på första bergsryggen mot Mykene. Han menade också att konsulten som använts är mycket kompetent. SK underströk också att de negativa ljudeffekter som upptäcks måste förmedlas till tillverkarna av vindkraftverk så de kan modifiera konstruktionen så dessa negativa effekter kan elimineras. PH framhöll att Naturvårdsverket (SNV) i ett yttrande anfört att det är olämpligt med vindkraft på Holmön. TN menade att yttrandet från SNV gjordes baserat på den info som fanns vid tiden för yttrandet och att det idag finns information som ger en annan och mer nyanserad bild. TN menade vidare att Energimyndigheten också har utsett de två aktuella områdena som riksintressen för vindkraft. TE menade att många inte törs yttra sig p g a personangrepp och hot mm. TN och TE bryter här ut i diskussion som urartar i personangrepp på varandra. LJ stoppade ordväxlingen. PAR fock ordet och berättade att man undersökt varför Energimyndigheten gjort Holmön till riksintresse för vindkraft. Enligt honom var frågan: Har detta skett p g a påtryckning från Slitevind?. Uppsala universitet har som ett projekt kompletterat fågelutredning med Umeå Energi som medfinansiär. Detta projekt är också finansierat av bl a Slitevind. PAR frågar sig hur det ska hanteras när en intressent betalar för ett projekt som berör deras verksamhet? GE menade att det är självklart att Slitevind vill tjäna pengar. Han menade att vi måste göra listor med bra och dåliga punkter med projektet. Lyft sen fram dessa punkter och se vad som är bra för oss. Vi kommer aldrig att bli ense, men om vi försöker se vad som är mindre bra och vad som är bättre och väger dessa mot varandra, kan var och en bättre göra sig en uppfattning om vad det handlar om. TL framhöll att hans erfarenhet är att samhället inte kommer hjälpa till att bibehålla hållbart åretruntboende på ön. Vi måste fixa detta själva.

7

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Samrådsredogörelse. Tillhör; Holmön- Umeås utpost i Kvarken. Strategier för framtiden Antagen av KS 2013 01 15

Utvecklingsavdelningen. Samrådsredogörelse. Tillhör; Holmön- Umeås utpost i Kvarken. Strategier för framtiden Antagen av KS 2013 01 15 Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Tillhör; Holmön- Umeås utpost i Kvarken. Strategier för framtiden Antagen av KS 2013 01 15 2 1. Inledning I slutet av år 2011 inleddes arbetet med att söka kartlägga

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Vi formar framtiden på Holmön

Vi formar framtiden på Holmön Vi formar framtiden på Holmön Framtidsfolket på Holmön Presenterar en sammanfattning av vår utvecklingsplan för 2000 2010 Arbetet med utvecklingsplanen har genomförts som ett LEADER projekt och med stöd

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår Då det har väckts ett misstroendevotum mot mig i min roll som Kårordförande Anser jag det relevant att jag innan mötet ger min bild av de kommentarer som kommer upp i dokumentet Kursiv text är de anmärkningar

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Nio företagsbesök i Vellinge kommun

Nio företagsbesök i Vellinge kommun Nio företagsbesök i Vellinge kommun Vellinge.se Harmonigården Harmonigården 15 april kl. 10.00 För fem år sedan byggde min sambo Bengt och jag Harmonigården tillsammans. Vi äger den gemensamt och den är

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt Vi skärgårdsbor Nr 1 april 2013 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt SKÄRGÅRDARNAS

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer