Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget."

Transkript

1 Minnesanteckningar från Allmänt möte om den framtida utvecklingen på Holmön den 21 april Mötet hölls på Prästgården på Holmön med start kl Mötet avslutades ca kl Närvarolista med ett 60-tal närvarande finns som bilaga till minnesanteckningarna. Inledning Sven Karlsson (SK), sammankallande i markägargruppen, hälsade alla välkomna och inledde med ordningsfrågor för mötet. Journalister ska anmäla sin närvaro och ingen inspelning av ljud eller bild får ske. Vi måste kunna prata fritt med varandra. Frågor ska ställas av personer, inte organisationer. Frågorna ska gälla utvecklingsfrågor för byn. Frågor gällande innehåll i arrendeavtal är mellan parterna och berörs inte under mötet. Inte heller placering av ev vindkraftverk, som beslutas av myndigheterna, ska beröras under mötet. Inte heller några teknikfrågor eller ren energidebatt är önskvärd. Tommy Norgren (TN) från Slitevind berättar och svarar på frågor kring vindkraftsprojektet. Thorbjörn Lindberg (TL) svarar på frågor om kommunikationer och Bo-Gunnar Pettersson (B-G) om frågor kring affären. Christoffer Flatvad (CF) svarar på frågor om Panget och SK på frågor om marker, diken mm. Lars Janzén (LJ) är samtalsledare efter presentationerna och kan även svara på frågor om samfällda marker. Det serveras fika efter presentationerna. Vindkraftsprojektet TN berättade om bakgrunden till projektet som startade 2008 och hittills omfattat vindmätningar, kultur och geologi undersökningar samt en fågelutredning. Under resans gång har projektet förändrats och nyligen har ett samråd skett. Efter detta så har det västra området plockats bort ur projektet och det har förtätats med i dagsläget två verk till i södra och två till i östra områdena. Man tittar nu på 5 MW verk och kan på det sättet producera mer el än tidigare plan. Slitevind hade tänkt lämna i ansökan före sommaren men Länsstyrelsen vill också se en fladdermusutredning, som kommer att starta i juni och avslutas i oktober. Ansökan planeras därför lämnas in under hösten efter att fladdermusutredningen är klar. Bygdemedel, eller hellre utvecklingsmedel, kommer, beroende på elpriset, att kunna bli mellan ½ - 1 miljon kr/år. Dessa pengar kan vidare växlas upp med EU-medel till det dubbla om man kan formulera lämpliga projekt. Redan från start av projektet kommer upp till 0,5 milj kr att finnas som bygdemedel i förskott plus 0,5 milj i bidrag. Slitevind är även intresserade av solenergi och andra energilösningar. TN berättade även att ett annat bolag nyligen har fått tillstånd att bygga 40 vindkraftverk i Ivarsbodaområdet. Dessa kommer att producera mindre elektricitet än de ca 20 verk som planeras på Holmön. SK tog över med en beskrivning av inledningen till projektet då det enbart var markägare, som diskuterade projektet. Vid ett första möte valdes SK att vara markägarnas förhandlingsperson. SK valde att knyta till sig ytterligare personer och bilda den s k markägargruppen. SK redogjorde för att det finns sextiofyra fastigheter på Holmön, om man räknar sammanlagda och samägda fastigheter, som enheter. LRF konsult var med som hjälp för att utarbeta avtal för arrenden. Sexton av de 64 fastigheterna är idag utan avtal. För fem av fastigheterna är ägarna inte överens och har därför inte kunnat vara med. På nio fastighet är man uttalat emot vindkraft och två har valt att inte vara med utan att uttalat ta ställning. Dessa 16 fastigheter har tillsammans ca 850 ha är mark, varav en stor del ligger inom naturreservatet och därför inte berörs av projektet. Stora arealer i naturreservatet ägs av staten.

2 SK menade att man måste acceptera att olika personer tycker olika och att alla kanske inte kommer att vara med. Avtalet ger en dock en solidarisk delning av arrendeersättningen. Nu är det Energimyndigheten som kommer att fatta beslut om verk och placering. SK ställde sig frågan: Varför är vi med?. Under de sista 50 åren har befolkningen mer än halverats och många arbetstillfällen har försvunnit, bl a fyrplatser, tullstation, försvaret och sjöräddningen är bara exempel. Vi får inte bedriva binäringsfiske längre p g a nya regler och inkomstmöjligheterna har därför kraftigt utarmats. Det måste till något projekt som kan lyfta utvecklingen på Holmön. Vi har t ex drygt 9 km samfällda krondiken, som måste underhållas. Krondikena, växer igen och leder still försumpning. Den ökande grundvattennivån orsakar mottryck i avloppsystemen så de slutar fungera. Vi behöver således inkomster för att underhålla och sköta våra marker. Kommunikationer TL berättade som sin bakgrund som färjeskeppare och sin roll som sammankallande i Infrastrukturgruppen (IS-gruppen). Han berättade vidare att färjan ska på varv i maj, Sanna kommer i maj för godstransporter. Anbudsförfrågan för en båt till sommaren har skickats ut. Anbud från Kungsholm, och rederier i Blidösund och Dalarö har kommit in. Sanna kommer att komma vid fler tillfällen under sommaren. Capella ligger på varv i Lysekil för renovering och målning. Oklart med hur stort passagerarantal. Transportstyrelsen har besiktigat båten och anser det vara en stadig båt som bör kunna fungera i is. Capella ska byggas om så mycket att den tidigast kan komma till hösten. TL menade att IS-gruppen är försiktigt positiv. Capella är 40 år och har gammalt maskineri, som inte lever upp till dagens miljökrav. TL berättade vidare att han blivit inbjuden till Danska folketinget för att berätta om hur vi har det. Även i Danmark har man likande problem och fungerande färjetrafik är en grundbult för fortsatt uthållig överlevnad för Holmön och andra öar med fast befolkning. Affären B-G informerade om affären. Började med historia. Under 2003 beslöt tidigare ägare att avveckla verksamheten. Då bildades Holmöaffären ekonomisk förening (HAEF) och kom överens med ägarna att köpa aktiebolaget. HAEF äger nu alla aktier i aktiebolaget. HAEF är en ekonomisk förening, som de flesta av oss är delägare i. Sen HAEF köpte affären har skolan lagts ner, Kaplangården stängt och hälften av de mantalsskrivna försvunnit. Redan i mitten av 2000-talet diskuterades att en bättre lokalisering behövdes för att klara butikens överlevnad. Bolagsstyrelsen sökte bidrag för ett nybygge i Byviken och fick glesbygdsstöd Våren 2010 påbörjades bygget med markberedning, hösten 2010 gjöts plattan och huset restes. Under vinter/vår 2011 byggdes huset klart invändigt och i juni 2011 öppnades den nya butiken. Omsättningen 2003 var ca 2 miljoner kr och har nu ökat till nästan 3 miljoner kr nu senaste år. Vinsten har dock varierat mellan plus och minus. Styrelsen har gått igenom avtal och annat och lyckats minska kostnader och öka intäkter. Även arbete i butiken med anpassade inköp för att minska svinn, uppdatering av aktuell prismärkning mm och att alltid ha basvaror hemma, bidrog till att minska kostnaderna och öka intäkterna. Framåt, menade B-G, kan man se att affären nu är skuldfri i nya lokaler, vilket ger lite respit för framtiden. B-G kommer inte att fortsätta som föreståndare och förhandlingar pågår om anställning av en föreståndare. Om vi nu ska kunna ha en anställd föreståndare så måste vi på sikt öka omsättningen. Det finns god köptrohet, men fortfarande finns en del medlemmar, som borde kunna handla mer i affären. Med bättre anpassat varuutbud för turister och att medlemmarna handlar ännu mer bör omsättningen kunna ökas.

3 Panget CF berättade om vad som ska ske med Panget. Johan Nyberg (JN) och CF köpte panget 2008 och drev det i flera år. All vinst har återinvesterats och JN & CF har jobbat i stort sett gratis under dessa år. Förra sommaren arrenderade de ut Panget till Håkan och Marita. CF konstaterade också att omsättningen måste öka på sikt för att kunna ge rimlig lön till ägare/arrendator. CF framhöll att de inte har tagit ställning varken för eller emot vindkraft på Holmön. CF påtalade möjligheten för turism, men också att det behövs lite mer underlag även på ön. Han berömde också de som vistas på Holmön för att vara frekventa kunder, men att det behövs mer. Kommunikationen måste förbättras för att verksamheten ska kunna utvecklas. Det måste bl a till en utökad turlista så att folk kan ta tillvara dagen bättre. Det måste finnas turer både mitt på dagen och kvällen med bussanslutning till Umeå. Många på ön utnyttjar Pangets utbud i stor utsträckning men det behövs mer besökare även på kvällstid under sommaren. Hela varulogistiken måste också förbättras så det inte blir så tungjobbat. CF påtalade även att kylkedjan måste kunna hållas. En förlängning av säsongen är också önskvärd för att förbättra lönsamheten. Att kunna ta emot grupper under hösten skulle förlänga säsongen, men då behövs även möjlighet till bokning på färjan så man kan garantera plats båda vägar. Det behövs även fler och bättre boenden för att möta en marknad från Europa som efterfrågar bekväma boenden. Inför sommaren meddelade CF att läget är följande: Fastigheten ligger ute till försäljning som företag och inte till privat boende. De söker även arrendator för sommaren. Håkan och Marita ska arrendera Olofsfors bruk och kommer inte att arrendera i sommar. TL kompletterade med att IS-gruppen äskat att utöka turlistan. Svaret blev att kostnaden för Holmöleden var 3 miljoner kr/år för 10 år sedan, men är nu 12 miljoner kr/år. Man ser därför inga möjligheter att utöka turlistan. Enligt Trafikverket (TV) vill personalen inte ha en turlistade turer kl 12 från ön och kl 16 från Norrfj. Man hävdar dock att man ändå ofta kommer att köra dessa turer och då får folk åka med. När det gäller avgifter så finns ett gammalt förslag från Tage G Pettersons förhandlingslösning att det ska kosta 150 kr för en t o r resa. Paus Efter presentationerna hölls en paus då det serverades fika. Samtal om framtiden Samtalsledare LJ öppnade samtalsstunden med att öppna för diskussion kring kommunikationer, affären och Panget. Christina Nyström (CN) inledde med att informera om att HAEF haft styrelsemöte och påminde om årsavgiften. Nya medlemmar välkomnas också. Vidare meddelade CN styrelsemötet beslutat att den 5 maj och 17 maj är det städdagar vid affären. Samtliga medlemmar uppmanades komma och göra en arbetsinsats. I juli kommer det att bli ett lite jippo för att fira 10-års jubileum för affären i HAEF:s regi. CN påtalade även att affären behöver en lastbil och efterlyste tips på lämpliga fordon. Carina Krisandersson (CK) tackade alla eldsjälar som arbetar för Holmöns bästa. Hon frågade även TL om han tror att det kan finnas en avvecklingsplan hos Trafikverket och rederiet. Satsningen på en gamla färja väcker fundering. TL svarade att han egentligen inte tror det men eftersom man nu satsar på en billig lösning med en gammal båt så kan det mycket väl vara som CK frågar. Torbjörn Eriksson (TE) frågade om SK är signaturen Basta, som skrivit i VK. SK svarade att han inte är det, utan debatterar med sitt namn.

4 TE frågade varför fritidsboende nonchaleras. SK svarade att Slitevind öppet informerat om sina planer vid två tillfällen (på panget och vid Nolia) och att han inte kan se att fritidsboende därmed nonchalerats. TE påstod även att det finna markägare ångrat sig att de skrev på arrendeavtalen. SK svarade att han inte känner till att någon ångrat sig. En ordstrid mellan TE och SK utbröt. TL avbröt och föreslog att mötet byter fokus och tar en diskussion om framtiden och lämnar den direkta vindkraftsstriden. Per-Anders Rydelius (PAR) tog ordet och berättade om hur utvecklingen stadigt har gått nedåt. Flera olika organisationer och offentlig verksamhet har försvunnit från ön och nämner som exempel tull, sjöräddning, försvaret, fyrar. Vad finns kvar nu?, frågade han sig, och menade att den pågående landhöjningen och naturturism ska kunna locka folk hit sakta men säkert. Han menade att detta måste vi ta fasta på. Han såg även förändringen i Byviken som ett stort problem då sanden på stranden spolas ut i vattnet. Det förstör stranden och grundar upp hamnbassängen. PAR hävdade att kan cirkulationen i hamnen ökas så att uppgrundningen inte fortsätter, så kommer det att finnas goda möjligheter att återskapa stranden och utveckla turismen för de som vill ligga på stranden och bada. PAR frågade sig vidare Vad händer om det blir vindkraft? och menar att Umeå Kommun säger att i områden där man vill ha turism så ska man inte bygga vindkraft. Det kanske kommer lite arbetstillfällen med vindkraft, men ingen turismutveckling. Han framhöll även att om vi kan få till en hotellverksamhet så kan turistsäsongen förlängas. PAR påtalade även att när Helena Elisabeth kom för 30 år sen fick vi både Helena och en liten extra båt. Det skulle behövas idag också. Den lilla båten såldes efter några år. En sådan liten turbåt skulle kunna köra fler turer. PAR avslutar sitt resonemang med att Bygger vi vindkraft så kan vi inte utveckla turism. SK svarade att den ejektorverkan som sker med sanden inte är så mycket att göra åt. Han menade också att det är Hamnföreningen, som äger den frågan. SK framhöll vidare att när det gäller turism så ser man t ex på Gotland eller Hallandskusten att turismen inte minskat, trots stort antal vindkraftverk. Martina Popermajer (MP) berättade att hon och hennes partner, Per Hansson, kommer att flytta till Kyrkvägen 55. Dom upplever att dom köpt en plats i paradiset och att det nu känns som ett slag i magen att inse att man kanske kommer att vara närmaste granne till vindkraftverk. MP menade att man inte kan räkna med att allt ska vara som det alltid varit och ingen av de som talat har helt rätt eller fel. Hon känner sig dock nästan gråtfärdig över att det som sker är på väg från den ena ytterligheten mot den andra. Hon befarar att ingen kommer att vilja köpa hennes fastighet om det blir vindkraft på ön. Hon känner att det vore katastrof om projektet blir av. Gustaf Egnell (GE) berättade att han har bott Holmön på 25 år. Han menade att vi inte vet så mycket utan att det är mycket troende som skapar konflikten. Han föreslog att om vi tillsammans kan hjälpa vår bönder att skapa underlag för fortsatt verksamhet. Vi kan gå in och beställa kött till marknadspris så att de kan bygga upp verksamhet med djur som håller upp landskapet. Mötet uttryckte sitt bifall till förslaget. Göran Burén (GB) berättade att han gjort en skrivelse för att framhålla behovet av vindkraft på Holmön. Han har även tagit kontakt med alla mantalsskrivna på ön och meddelade att 60-65% av dessa har skrivit under till förmån för denna skrivelse. Det är således en majoritet av de bofasta som är för vindkraft. TE tycker det är tråkigt att man bortser från de fritidsboende. Dessa är de som bär upp affären och färjan enligt hans mening.

5 SK frågade hur TE störs av vindkraftverk. TE menade att det blir ljud och ljuseffekter och att det är brandfara, eftersom dessa kan brinna. Eftersom Holmön ligger där det ligger så måste brandfaran beaktas mer än på andra ställen. TN hävdar att hela processen med vindkraftsetablering är demokratisk med samråd där alla som vill får ge sin synpunkt och myndighetsgranskningar som ska se till att alla lagkrav uppfylls. Alla måste få ha sina åsikter och att vi måste kunna samtala på ett vettigt sätt framhöll TN. Per Hansson (PH) menade att han inte skulle ha köpt och flyttat till Holmön om han vetat att det skulle bli vindkraft. Han sade också att det är obehagligt med de ilskna och hotfulla blickar som han och MP känt. De vet nu hur situationen är och kommer ändå att bo här på ön men hoppas innerligt att projektet inte blir av. PHs framhöll att hans uppfattning är att vindkraft är bra och miljövänligt, men ska inte byggas där människor bor. De hoppas att de får ta del av alla samrådshandlingar, trots att de kommit sen in i processen. Erik Nordblad (EN) sade att vindkraft inte stör honom och att han tycker det är viktigt och att det också kan vara en attraktion som kan locka folk. Kerstin Smeds (KS) berättade att hon bott på Holmön sen Hon vill inte ha vindkraft men hon menade att om en majoritet vill ha vindkraft så blir det så. Hon är också övertygad om att ingen vill flytta hit om det blir vindkraft. KS menade att hon inte störs av utseendet utan av att kraftverken stör naturen, djurlivet och att de lever om. Blinkade ljus stör mig, sade hon också, och berättade att hon har varit i Ava by. Folk där säger att det låter som en tvättmaskin, som är konstant igång. KS framhöll att hon tycker att det är viktigt att vi kan samtala och att det inte finns någon by som kan enas i en sådan här fråga. Det går inte att enas, men vi måste kunna samtala framhöll hon. Hon kommer att flytta när hon blir pensionär, men om det blir vindkraft innan kan hon komma att flytta i förtid. TN tackade för de senaste anföranden som han ansåg vara nyanserade. Han informerade om att det finns styrsystem för ljus så att de endast tänds då flygplan passerar. Uppfattningen om ljud är olika hos olika personer framhöll TN och menade att det inte går att lösa här och nu. Han framhöll att vi måste respektera varandra. När det gäller turism satsningar frågande han: Hur kan de effektueras?, Vem ska göra det? och Vem ska finansiera?. CK berättade om sin resa till Teneriffa, där man nu är självförsörjande på sol och vindkraft. TE frågade TN om han känner något ansvar den splittring som uppstått. Samtalsledaren LJ sade att den frågan inte kan besvaras ensamt av TN, eftersom TE också har ett ansvar för detta. PAR berättade om att han suttit med i en teknisk expertgrupp som utrett att vindkraft har ett ljud i rotorn, som leder till störningar. Man har mätt ett antal snurror för att få en uppfattning ljudet. Det visar sig att det är beroende på atmosfärförhållanden. Vid vissa förhållanden kan då ljudet ibland vara störande på olika långt håll. Tarja Lindkvist (TLi) menade att vi måste välkomna de som kommer till ön oavsett vad det tycker i vindkraftsfrågan eller andra frågor. Hon trodde inte heller att det förkommit några hotfulla blickar. TLi påtalade också att TE genom den hätska tonen bidragit till den splittring som finns. TL påtalade att snabbare bredband och förbättrad mobil kommunikation är viktig för utvecklingen av Holmön och att vindkraftsprojektet kommer att ge oss även detta. Birgitta Olofsson (BO) vände sig till TL och menar att det måste kunna gå att bo på Holmön och pendla till jobb oavsett om man jobbar dag, kväll eller natt. TL höll med detta och menade att ISgruppen ständigt påtalar detta behov.

6 Lena Egnell (LE) menade att media ofta sprider bara de negativa bilderna av Holmön. Hon framhöll att vi alla måste hjälpas åt att sprida en positiv bild av Holmön. Den negativa debatten om vindkraft sprider en negativ bild av Holmön. Vi måste därför sansa den debatten och framhålla de positiva sidorna av Holmön. KS höll med LE om att det mesta som står i media ger en negativ bild av Holmön. Hon menade att ska vi skriva i media så ska det vara positiv bild. Dessutom instämde hon i att det måste gå att pendla från Holmön till arbete på fastlandet. TE menade att media älskar konflikter och att mycket är deras skuld. LE menade att vi måste börja föra en dialog med media för att komma överens om att de ska skriva lika mycket positivt som negativt. TE påpekade att det är ovanligt mycket folk på Holmön nu och att de som kommer gör det för friden och lugnet. Vi kan inte räkna med lika mycket folk om det blir vindkraft. B-G passade på att berätta att han missbedömt hur många som skulle komma och bad om ursäkt för att många varor tagit slut på affären. SK gjorde en jämförelse med Grekiska övärlden. Vid besök på Kreta kunde han konstatera att det fanns 28 vindkraftverk vid en 4-filig väg vid ett turiststråk söder om Korintkanalen på första bergsryggen mot Mykene. Han menade också att konsulten som använts är mycket kompetent. SK underströk också att de negativa ljudeffekter som upptäcks måste förmedlas till tillverkarna av vindkraftverk så de kan modifiera konstruktionen så dessa negativa effekter kan elimineras. PH framhöll att Naturvårdsverket (SNV) i ett yttrande anfört att det är olämpligt med vindkraft på Holmön. TN menade att yttrandet från SNV gjordes baserat på den info som fanns vid tiden för yttrandet och att det idag finns information som ger en annan och mer nyanserad bild. TN menade vidare att Energimyndigheten också har utsett de två aktuella områdena som riksintressen för vindkraft. TE menade att många inte törs yttra sig p g a personangrepp och hot mm. TN och TE bryter här ut i diskussion som urartar i personangrepp på varandra. LJ stoppade ordväxlingen. PAR fock ordet och berättade att man undersökt varför Energimyndigheten gjort Holmön till riksintresse för vindkraft. Enligt honom var frågan: Har detta skett p g a påtryckning från Slitevind?. Uppsala universitet har som ett projekt kompletterat fågelutredning med Umeå Energi som medfinansiär. Detta projekt är också finansierat av bl a Slitevind. PAR frågar sig hur det ska hanteras när en intressent betalar för ett projekt som berör deras verksamhet? GE menade att det är självklart att Slitevind vill tjäna pengar. Han menade att vi måste göra listor med bra och dåliga punkter med projektet. Lyft sen fram dessa punkter och se vad som är bra för oss. Vi kommer aldrig att bli ense, men om vi försöker se vad som är mindre bra och vad som är bättre och väger dessa mot varandra, kan var och en bättre göra sig en uppfattning om vad det handlar om. TL framhöll att hans erfarenhet är att samhället inte kommer hjälpa till att bibehålla hållbart åretruntboende på ön. Vi måste fixa detta själva.

7

Minnesanteckningar från möte på Holmöns skola den 24 januari 2004 för att bilda ekonomisk förening

Minnesanteckningar från möte på Holmöns skola den 24 januari 2004 för att bilda ekonomisk förening +8) 04-02-01 Minnesanteckningar från möte på Holmöns skola den 24 januari 2004 för att bilda ekonomisk förening Mötet öppnas HUF:s ordförande Lena Egnell hälsade alla välkomna till detta välbesökta möte.

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Övärd Kopparholmarna

Övärd Kopparholmarna Övärd Kopparholmarna 2015-03-10 Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 NOF 2013-01-28 Sid 1 (5) Datum: Tisdagen den 17/12 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, och

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Kopia till Lars Andersson och Matilda Schön, Vindenheten, Statens Energimyndighet, Eskilstuna Samt till Naturvårdsverket 106 48 Stockholm och Naturvårdsenheten,

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

HOLMÖBORNAS TRANSPORTALTERNATIV

HOLMÖBORNAS TRANSPORTALTERNATIV Holmön 2012-02-02 HOLMÖN I FRAMTIDEN 2012-2042 HOLMÖBORNAS TRANSPORTALTERNATIV 2012 Transportmedlet styr Holmöns utveckling! 2. TILLBAKABLICK Holmön har varit befolkad i 700-800 år, med tillfälliga besökare

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Tidsverkstad. Tre dagars time-out i Skagen, Danmark 7-9 mars 2001. Ett naturligt tillfälle för reflektion och samtal om tiden och tillvaron

Tidsverkstad. Tre dagars time-out i Skagen, Danmark 7-9 mars 2001. Ett naturligt tillfälle för reflektion och samtal om tiden och tillvaron Tidsverkstad Tre dagars time-out i Skagen, Danmark 7-9 mars 2001 Ett naturligt tillfälle för reflektion och samtal om tiden och tillvaron Trots att jag har det bra, mår jag inget vidare. Det känns som

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Hälsade Nils Haggström alla välkomna!

Hälsade Nils Haggström alla välkomna! GNEJSENS SAMFÄLLIGHET Carlshem, UMEA Protokoll fort vid Extra föreningsstämma Tid Onsdagen den 6 dec. 2000 kl 19.00 Plats Carlskyrkan, Allrummet Närvarande 33 medlemmar(se bil. närvarolista )- Hälsade

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 1 Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 Närvarande: Bo Björkman Anders Larson Gerd Löfquist Jasenka Mauzer Åkerlund Anna Nilsson 1. Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet?

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Samkraft AB Hudik Vind AB - privat ägande i Samkraft AB Bilda eget Aktiebolag i bygden och bli delägare i projektbolag -Vinst

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Datum 2013-04-08. Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl 8.30-10.30. Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund

Datum 2013-04-08. Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl 8.30-10.30. Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund Revisionskontoret Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se Datum 2013-04-08 Minnesanteckningar vid möte mellan revisionen och Science Village Scandinavia AB Tid: Måndagen den 8 april

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Protokoll fört vid gemensamt möte med styrelserna för Föreningen Station Linné och Porten till Alvaret AB den 15 februari 2009

Protokoll fört vid gemensamt möte med styrelserna för Föreningen Station Linné och Porten till Alvaret AB den 15 februari 2009 Protokoll fört vid gemensamt möte med styrelserna för Föreningen Station Linné och Porten till Alvaret AB den 15 februari 2009 Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Dave Karlsson, Anna-Karin Borg Karlsson,

Läs mer

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är det andra nyhetsbrevet med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

1 Mötet Öppnas Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.05 i medlemskontoret på Ungdomens hus.

1 Mötet Öppnas Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.05 i medlemskontoret på Ungdomens hus. Styrelsemöte 26/11-10 Föreningen Ungdomens Hus Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 1 Mötet Öppnas Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.05 i medlemskontoret på Ungdomens hus. 2 Presidium Ordförande:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, 2010-08-05 i SöGK 1/5

Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, 2010-08-05 i SöGK 1/5 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, 2010-08-05 i SöGK 1/5 Tid: torsdagen den 5 augusti 2010, kl 18.00 Elena Peronne (EP) del av mötet Adjungerad: Birgit Linna (BL) Kansli Ej närvarande Birgitta

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer