PARTIDAGEN 2015 I PEDERSÖRE PARTIFULLMÄKTIGES BESLUTSFÖRSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARTIDAGEN 2015 I PEDERSÖRE PARTIFULLMÄKTIGES BESLUTSFÖRSLAG"

Transkript

1 Motion 1 Finland borde bli medlem av Nato Försvarsalliansen NATO bildades 1949 och har som syfte att garantera dess medlemsländer ett kollektivt beskydd ifall ett medlemsland blir angripet av främmande makt. Efter kalla krigets slut har NATO utökats med fler medlemsländer till och med ur det forna östblocket, bl.a. de baltiska staterna. Finland har efter andra världskrigets slut intagit en strikt neutral roll vad beträffar försvarspolitiskt samarbete. Under de senaste ca 20 åren har det då och då dykt upp frågan om ett eventuellt finländskt NATO-medlemskap. Attityden från ledande politiker i vårt land har ändå alltid varit att tiden inte är mogen att diskutera ett finländskt NATO-medlemskap och att vi (dvs. Finland) redan har en s.k. "NATO-option". Det är mycket oklart vad denna NATO-option går ut på och kan nog mest liknas vid ett önsketänkande. Det självklara i denna fråga är nog att antingen är man med i NATO eller så inte. Något mellanläge existerar inte. Klart är dock att den finländska försvarsmakten redan har NATO-kompatibel personal och utrustning. SFP i Pargas anser att tiden nu definitivt är mogen för att på allvar börja diskutera ett finländskt medlemskap i NATO. Den ryska aggressionen i Ukraina det senaste året visar med all tydlighet hur utsatt och ensamt ett litet land, i det här fallet Ukraina, är i händelse av militär aggression från Ryssland. Det ryska angreppet på Georgien 2008 är ett annat exempel på rysk militär maktpolitik. Ett medlemskap i NATO skulle definitivt ge Finland den militära trygghet som vi idag eftersträvar. Eftersom Estland, Lettland och Litauen redan är medlemmar av NATO, skulle ett eventuellt finländskt NATO-medlemskap inte kunna ses som någon provokation. SFP i Pargas anser: Att SFP aktivt i riksdag och regering börjar arbeta för att Finland skall ansöka om medlemskap i NATO. Regina Koskinen Ordförande, Pargas lokalavdelning Rolf Möller Sekreterare, Pargas lokalavdelning Partifullmäktiges svar Svenska folkpartiet har alltid välkomnat en öppen och fördomsfri diskussion om ett finländskt Nato-medlemskap och vilka inverkningar det skulle ha på Finland. Därför är också motionen angelägen. Den finländska debatten har inte alltid endast handlat om fakta utan den har också styrts av känslor och historiska faktorer. Därför är det knappast troligt att alla finländare har en klar bild över vad ett Nato-medlemskap skulle innebära och vad det inte skulle innebära för Finland. Ett av Natos medlemskriterier är att majoriteten av befolkningen ska stöda ett medlemskap. En sådan majoritet finns i detta skede inte. För att Finland ska komma vidare i debatten är det nödvändigt att få en objektiv och klar bild över vad ett medlemskap skulle ha för inverkningar på Finland. SFP föreslog i sitt valprogram att en parlamentarisk arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda medlemskapets implikationer på vår utrikes- säkerhets, och försvarspolitik. 1

2 Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur ett Nato-medlemskap skulle påverka Finland. att SFP fortsätter att fördomsfritt diskutera Nato och tar ställning till ett medlemskap i samband med att nästa partiprogram godkänns. 2

3 Motion 2 För att reformera värnplikten Årligen börjar ca rekryter sin värnplikt. Av dem är ca 250 kvinnor som frivilligt gör värnplikt. När materialkostnaderna stiger och allt som har med försvaret blir mer komplicerat och tekniskt krävande, så behöver Finland motiverade beväringar. Av de ca rekryter som påbörjar sin värnplikt avbryter ca 19 % sin värnplikt av diverse orsaker. Det betyder att ca utför sin värnplikt till slut. Kvinnor kallas inte till uppbåd. Därför skulle det vara av nationellt intresse samt ur jämställdhetens synvinkel rätt, att även kalla kvinnor till uppbåd. Försvarsmakten kunde av årskullen kalla in ca 8500 beväringar som skulle bestå av både män och kvinnor. Åt dessa skulle en högre dagpenning betalas än den som nu betalas, för att bidra till en högre motivation. Detta skulle också bidra till att beväringar skulle få en mera högklassig utbildning som också skulle vara mer krävande och specialiserande. Civiltjänstgöringen kunde reformeras så att istället för de arbetsuppgifter som finns idag, skulle den bestå av civilkrishanteringsuppgifter. Dessa civilkrishanteringsuppgifter kunde bl.a. vara förstahjälp, brandsituationer, översvämningar, oljeutsläpp och andra katastrofer som kunde drabba vårt land. Till civilkrishanteringsuppgifter skulle det räcka med ca personer. De som utför vapenfri värnplikt kunde inkorporeras i civilkrishanteringsutbildningen. Resten av årskullen skulle vara befriad från värnplikt och civilkrishanteringsuppgifter. Till bägge tjänstgöringar skulle alltså kallas in de mest motiverade och mest lämpliga individerna som behövs till olika vapenslag och skolningar. Joakim Honga SFP i Karleby Partifullmäktiges svar Partistyrelsen ställer sig positivt till motionärens mål om att öka andelen kvinnor i försvaret. Tillsammans med försvaret av hela landet och den militära alliansfriheten är den allmänna värnplikten en av den finländska försvarslösningens tre grundpelare. Det innebär att förändringar i en av grundpelarna direkt påverkar även de andra. Därför måste alla dylika förändringar vara välmotiverade. År 2009 utredde en arbetsgrupp under ledning av Risto Siilasmaa värnpliktens framtid. I sin rapport konstaterar gruppen att den allmänna värnplikten är basen för försvaret, motiverar individen och framhäver de positiva samhälleliga konsekvenserna. Det konstateras också att värnplikten är det kostnadseffektivaste sättet att upprätthålla ett trovärdigt försvar, att en selektiv eller frivillig värnplikt i längden skulle leda till en yrkesarmé som skulle kosta mer att upprätthålla, samt att vi då skulle tvingas alliera oss militärt. Det är viktigt att värnplikten lever i tiden och utvecklas. Siilasmaa-rapporten innehåller en lång lista utvecklingsförslag som Försvarsmakten systematiskt tillämpar. Däribland finns även en rad åtgärder som hänför sig till att öka antalet kvinnor som utför den frivilliga militärtjänstgöringen. Under försvarsminister Haglunds ledning utfördes våren 2014 ett pilotprojekt i Birkaland där ett rekryteringsbrev skickades ut till alla kvinnor födda år 1994 och 1995, totalt 5120 st. Resultaten var positiva och ledde till att antalet kvinnor som ansökte om att fullgöra tjänstgöring ökade med 3

4 ca 30 % jämfört med tidigare år. Pilotprojektet utvidgas nu stegvis till att täcka hela landet år Tanken om att kalla in hela årskullen, både männen och kvinnorna, i tjänst är inte realistisk. Försvarets styrka i kristid är soldater, vilket inte i förutsätter hela årskullen. Försvarets faciliteter och ekonomi möjliggör inte heller utbildning av hela årskullen. En värnplikt för både män och kvinnor skulle således förutsätta en övergång till så kallad selektiv värnplikt. I olika länder runtom i världen har man stegvis avvecklat olika varianter av allmän värnplikt. I Siilasmaa-rapporten har man granskat Hollands, Belgiens, Spaniens och Frankrikes erfarenheter. Granskningens resultat visar att det i alla länder uppstått stora problem med att rekrytera tillräckligt med kompetent personal, att soldaternas ålder blivit för hög, att personalkostnaderna ökat märkbart. Dessutom finns en risk att en avveckling eller förminskning av den allmänna värnplikten leder till att försvarsmakten skulle isoleras från resten av samhället, vilket skulle ha negativa konsekvenser för försvarsviljan. I rapporten konstateras även att selektiv värnplikt är problematisk ur många aspekter. Det skulle måsta konstrueras ett jämlikt system på basis av vilket urvalet av de som tvingas utföra värnplikten görs, eftersom det finns en stor risk att det i längden inte skulle finnas tillräckligt med frivilliga. Arbetsgruppen konstaterar enhälligt att de inte anser selektiv värnplikt vara ett trovärdigt och långsiktigt alternativ för Finland utan att stora strategiska förändringar i landets försvarslösning först sker. I Norge införde man sommaren 2013 könsneutral värnplikt, där kvinnor och män har samma skyldigheter. Eftersom Norge, trots att landet är militärt allierat, på många sätt är jämförbart med Finland finns det orsak att noga följa med Norges erfarenheter. På basis av dessa erfarenheter kan sedan eventuella förändringar till det finländska systemet utredas. Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses vara besvarad med denna utredning. 4

5 Motion 3 Erkänn staten Palestina Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Mellanöstern är en ständigt återkommande fråga i världspolitiken, och aktualiserades igen sommaren 2014 då blodiga konflikter trappades upp mellan Israel och Palestina. Under samma höst väckte frågan diskussion ur ett annat perspektiv, då flera EU-stater tog upp ett erkännande av staten Palestina på den politiska dagordningen. Palestinas yrkande gäller en stat baserad på 1967 års gränser, vilket inkluderar Västbanken och Gaza och med östra Jerusalem som huvudstad. Redan år 1974 godkände FN:s generalförsamling resolution 3236 som erkänner palestinska folkets rätt till självbestämmande, nationell självständighet och suveränitet i Palestina. Sedan 1974 har en rad länder erkänt Palestina och dessa utgör numera en majoritet av det internationella samfundet. Undantagen är främst Nordamerika, Västeuropa och Australien. År 2014 blev Sverige det första EU-landet att erkänna Palestina.[1] Efter Sverige har även parlamenten i Storbritannien, Frankrike, Irland Spanien och Portugal röstat för ett erkännande. I december 2014 antog också Europaparlamentet en resolution som stöd för en palestinsk stat i en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser. Den status quo-politik som hittills rått, saknar en hållbar lösning på sikt och underminerar de drabbade folkens möjligheter att påverka sina liv och sin framtid. De långvariga konflikterna, blockaderna och isolationspolitiken har bidragit till en hög arbetslöshet på de palestinska områdena. Dessa faktorer, tillsammans med mer eller mindre kontinuerliga inslag av våld och osäkerhet kan i längden bidra till en ökad radikalisering, vilket ytterligare försvårar en fredlig utveckling. Därtill har de illegala bosättningarna på palestinsk mark fördubblats sedan fredsprocessen inleddes och överskrider numera en halv miljon. De expanderande bosättningarna hotar att i längden försvåra en lösning för en palestinsk stat. Palestinas anspråk på fullt medlemskap i FN borde ses som ett positivt steg i fredsprocessen mellan Israel och Palestina en process som hittills på många sätt stampat på stället. För en balanserad lösning krävs även att förhandlingsparterna ges en mer jämnvärdig position och möjligheter till diplomatisk dialog. Omvärlden fortsätter tala om en tvåstatslösning. För att ta detta på allvar och för att verkligen uppnå resultat förrän det är för sent behövs två stater. Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för: Att fördöma den illegala ockupationen av palestinska områden. Att fördöma bruk av våld och terrorism i konflikten. Att stöda erkännandet av staten Palestina med 1967-års gränser som utgångspunkt och dess fullvärdiga medlemskap i FN. Den nya staten ska även klara av att ge säkerhetsgarantier åt Israel. Att stöda en oberoende utredning av krigsbrott och brott mot mänskligheten utförda av gemene parter under sammandrabbningarna år Att fortsätta stöda en fredlig lösning för bägge parter i Israel-Palestinafrågan. Ida Schauman Förbundsordförande Svensk Ungdom Sandra Grindgärds Förbundssekreterare Svensk Ungdom 5

6 [1] Ungern, Slovakien och Polen hade berett ett erkännande av Palestina innan de blev medlemmar i EU. Partifullmäktiges svar Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Mellanöstern är en ständigt återkommande fråga i världspolitiken, och aktualiserades igen sommaren 2014 då blodiga konflikter trappades upp mellan Israel och Palestina. För en balanserad lösning krävs att förhandlingsparterna ges en mer jämnvärdig position och möjligheter till diplomatisk dialog. Omvärlden fortsätter tala om en tvåstatslösning. För att ta detta på allvar och för att verkligen uppnå resultat förrän det är för sent behövs två stater. Palestina har ansökt om observatörskap i olika internationella organisationer, bland annat i FN där Finland röstat för Palestinas observatörskap. Finland har även försökt stöda Palestiniernas roll i Mellanöstern och i Finland. Finland har biståndssamarbete i Palestina, med kostnader på upp till ungefär 8 miljoner euro årligen, med fokus på att stärka statsstrukturen och Palestina har en beskickning i Helsingfors vars status har höjts senast 2014 enligt en samnordisk överenskommelse. Genom dessa åtgärder har Palestina förstärkt sin status på sin väg till att bli en erkänd stat. För att få slut på konflikten stöder Finland tillsammans med EU förhandlingarna för att uppnå en tvåstatslösning. Finland planerar inte att erkänna Palestina för tillfället. Betänkandet grundar sig främst på hur ett eventuellt erkännande av Palestina skulle påverkaförhandlingarna kring tvåstatsmodellen. Partistyrelsen instämmer med motionens motiveringar, men konstaterar att den process för erkännande av staten Palestina från Finlands sida som motionen föreslår kräver en bred politisk debatt och en acceptans inom den regering som bildas denna vår för att nå det mål som motionen syftar till. Med hänvisning till detta föreslår partistyrelsen följande skrivningar: Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för att uttala sitt stöd för Finlands Mellanösternpolitik som syftar till ett slut på ockupationen av palestinska områden samt de olagliga bosättningarna och en tvåstatslösning genom förhandlingar mellan parterna att fortsatt verka för att få ett slut på konflikten där Finland tillsammans med EU stöder förhandlingarna för att uppnå en tvåstatslösning att fördöma alla former av terrorhandlingar, övervåld och urskillningslösa vedergällningsaktioner att uppmana sina företrädare att medverka till, i samråd med andra partier, att Finland inom EU aktivt arbetar för en bättre samordning av Mellanösternpolitiken. 6

7 Motion 4 En stärkt roll för unga i fredsprocesser Fredsfrämjande och lösning av konflikter har varit en prioritet inom finländsk utvecklingspolitik och en av Finlands satsningar inom Förenta Nationerna. Medling och konfliktlösning är många gånger centrala för FN:s verksamhet, för att stöda fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling. Konfliktsituationer hotar alla dessa grundvärderingar. För att stärka en demokratisk utveckling behövs satsningar på bred representation och delaktighet i fredsprocesser. Fred är något som måste rotas i alla delar av samhället. Medvetenheten om att det finns vissa grupper som traditionellt varit svagt representerade i konflikter och fredslösningar har ökat inom FN sedan 2000-talet. FN:s säkerhetsråd har bland annat stärkt kvinnors roll i fredsprocesser genom resolution 1325 (2000), samt understrukit barns roll i väpnade konflikter genom resolution 1612 (2005). Resolutionerna har bidragit till att stärka kvinnors och barns roll inom FN:s fredsarbete. Utöver detta borde ungas roll i fredsprocesser stärkas. Enligt en undersökning från Dag Hammarskjöld Foundation (2014)[1] är fredsbevarande arbete helt beroende av inkludering av unga. Enligt undersökningen stärks förutsättningarna för en bestående lösning då unga ges möjlighet att påverka fredsarbetet, medan en exkludering undergräver resultatet. Det finns enorm potential i att mer effektivt involvera ungdomar och ungdomsorganisationer lokalt och regionalt för att arbeta för fred och stabilitet. Även om det ofta är unga som drabbas av radikalisering tar majoriteten av alla unga aldrig någonsin till vapen. Denna grupp borde komma fram betydligt starkare. I stället för att bara ses som offer eller pådrivare, borde unga i allt högre grad även ses som aktörer för fred. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har år 2010 uppmanat att stärka ungas position inom FN:s arbete, vilket även skulle inkludera fred och säkerhet. Tyvärr lyser i regel ännu unga och ungdomsrepresentanter med sin frånvaro i många delar av fredsprocesser och konfliktlösning. År 2013 fanns det 1,8 miljarder unga mellan 10 och 24 år på jorden en fjärdedel av världens befolkning. Unga faller delvis utanför resolutionerna om barn och kvinnor, och saknar en säkerhetsrådsresolution som skulle befästa deras roll i konflikter och fredsprocesser. Det är inte hållbart att unga ska ärva lösningar de inte kunnat påverka. Unga bär framtiden på sina axlar, men ska lika mycket ses som del av vårt samhälle idag. För konsekvent och hållbar praxis borde ungas delaktighet även i högre grad institutionaliseras i vår utrikespolitik och i arbetet inom våra internationella fredsorgan. Det behövs medvetenhet och aktiva åtgärder för att minska sociala missförhållanden som gör stridande till det enda ekonomiska och produktiva alternativet för unga, samt plattformar och forum för unga att påverka och arbeta för fred i synnerhet i de länder som drabbats av konflikter. För att långsiktigt och på en bred skala kunna främja mänskliga rättigheter, utveckling och fred och säkerhet måste ungas delaktighet bli en norm. I stället för att låta en fjärdedel av jordens befolkning riskera exkludering, måste vi arbeta för att de ska bli starka aktörer för fred och utveckling både nu och i framtiden. Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för: Att förstärka ungas roll i fredsprocesser inom ramarna för Finlands utrikespolitik 7

8 Att ungas roll i fredsprocesser lyfts upp även inom vårt europeiska parti och görs till en kärnfråga även för EU Att ungas roll i fredsprocesser institutionaliseras inom FN genom en resolution av säkerhetsrådet Ida Schauman Förbundsordförande Svensk Ungdom Sandra Grindgärds Förbundssekreterare Svensk Ungdom [1] Partifullmäktiges svar Motionärernas tar fasta på ett väldigt viktigt ämne. En bred representation och delaktighet i fredsprocesser är en utgångspunkt för byggandet av hållbar fred. I konfliktområden är unga människor de mest sårbara och ofta i hjärtat av konflikten. De kan manipuleras av dem som utövar makt och användas som soldater, eller bli offer för krigsföringen. När skolor tvingas stänga som en följd av konflikt är det unga människor som drabbas hårdast. Barn och unga är även de mest sårbara då andra delar av samhällets skyddsnät fallerar. Barn som förlorar sina föräldrar under konflikter kan lämnas fullständigt försvarslösa då varken samhället eller familjen finns där för dem längre. Svenska folkpartiet har en lång tradition av aktivt fredsarbete. Elisabeth Rehns engagemang för fred runtom i världen är känt långt utanför våra gränser. Hennes arbete för inkluderandet av kvinnor i fredsprocesser har varit banbrytande. Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för att förstärka ungas roll i fredsprocesser inom ramarna för Finlands utrikespolitik att ungas roll i fredsprocesser lyfts upp även inom vårt europeiska parti och görs till en kärnfråga även för EU att ungas roll i fredsprocesser institutionaliseras inom FN genom en resolution av säkerhetsrådet. 8

9 Motion 5 Starkare IT-säkerhet för var och en Privatpersoner och småföretag kan omedvetet vara ytterst sårbara för informationsteknologiska (IT) hot såsom skadliga program, hacker-anfall, industriellt spionage och annan verksamhet med brottsligt uppsåt. I de flesta fall beror detta på okunskap om de mest grundläggande säkerhetsaspekterna angående internet. Detta kunde åtgärdas genom att grunda en ITsäkerhetsfunktion under offentlig regi som proaktivt testar privatpersoners och företags cybersäkerhet genom at simulera hacker-anfall mot dessas hemsidor. Efter de simulerade hackeranfallen kontaktas personen/företaget i fråga och informeras om uppdagade brister och förslag på att åtgärda dessa. Gruppen kunde arbeta i samarbete med operatörer inom EU, samt med relevanta finska myndigheter vid fall av grava risker mot säkerheten. Ett lämpligt mål kunde vara att varje finländsk hemsida testas en gång per år. Sfp i Bryssel föreslår att: Sfp ska verka för att Finland grundar en IT-säkerhetsgrupp som proaktivt stöder finska medborgare och företag att åtgärda grundläggande brister i IT-säkerhet. Ann-Sofie Rönnlund Sfp i Bryssel Axel Hagelstam Sfp i Bryssel Partifullmäktiges svar En välfungerande cyberomgivning är en konkurrensfördel för Finland. En säker cyberomgivning gör det enklare för individer och företag att planera sin verksamhet vilket ökar den allmänna ekonomiska tillväxten, och således även bidrar till välfärden i Finland. En god verksamhetsmiljö gör också Finland mera attraktivt som investeringsobjekt internationellt. I januari 2013 utfärdade statsrådet ett principbeslut om en strategi för cybersäkerheten i Finland. I strategin definieras centrala mål och handlingslinjer, med hjälp av vilka man besvarar de utmaningar som riktar sig mot cyberomgivningen och försäkrar sig om att den fungerar. Genom strategin skall en gemensam förståelse skapas och den övergripande säkerheten förstärkas. En av de strategiska linjedragningarna i dokumentet var grundandet av Cybersäkerhetscentret. Centret grundades för att en sammanställd lägesbild över cybersäkerheten ska kunna produceras och upprätthållas. Centret samlar information om cyberhändelser och förmedlar vidare den informationen till olika aktörer. Aktörerna analyserar sedan hur störningen inverkar på den verksamhet som de ansvarar för. Dessa analyser sänds i retur till centret och inbegrips i den sammanställda lägesbild över cybersäkerheten som ska utformas. Centrets årliga budget ligger idag på ca 1 miljon euro. I dagens läge är centrets uppgifter begränsat till de centrala aktörer som är med och tryggar samhällets vitala funktioner, däribland såväl offentliga som privata instanser. Cybersäkerhet är i dagens läge ett ämne som varje företag och även privata personer bör ta på allvar. Som en följd av att allt fler personer och maskiner är uppkopplade till olika nätverk blir det dock väldigt utmanande att i offentlig regi ansvara för även enskilda medborgares cybersäkerhet. 9

10 Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för att Cybersäkerhetscentrets resursering bör garanteras för att säkerställa en välfungerande och säker cyberomgivning i Finland. 10

11 Motion 6 Ett finländskt "trollförsvar" förmåga att motverka felinformationskampanjer I likhet med de flesta västländer utsätts Finland för informationskampanjer vars ändamål är att skapa en felaktig bild av Finland, dess politiska etablissemang, beslutsfattning, näringsliv, kultur, historia och identitet. Dylik felinformation kan ha sitt ursprung i eller utanför Finland och förekommer redan särskilt på internet men även i övriga informationsmedier. Ändamålet med sådan felinformation är att försöka ta kontroll över verklighetsberättelsen, nedbryta Finlandsbilden, försvaga den nationella självkänslan och inverka på nationellt relevant beslutsfattning i och utanför Finland. Finland bör därför skapa en förmåga att aktivt motverka medveten felinformation om Finland. Sfp i Bryssel föreslår att: Sfp ska verka för att Finland skapar en förmåga att försvara den nationella verklighetsskildringen genom att motverka medvetna felinformationskampanjer. Axel Hagelstam Sfp i Bryssel Ann-Sofie Rönnlund Sfp i Bryssel Partifullmäktiges svar Desinformationskampanjer har som en följd av Ukrainakrisen lyfts på tapeten i den offentliga diskussionen. I Finlands närområde är Ryssland den aktivaste spridaren av desinformation. Kampanjerna är välorganiserade och koordinerade, och sker med direkt styrning från högsta politiska ledning. Ett praktexempel är RT (tidigare Russia Today), den engelskspråkiga televisionskanalen som syns i hundratals länder. Kanalen ägs och styrs av ryska staten och har en budget på flera hundra miljoner euro. Via kanalen försöker man så tvivel och sprida alternativa teorier till pågående händelser för att befrämja ryska intressen. En av de viktigaste metoderna genom vilken effekten av koordinerade desinformationskampanjer kan begränsas är en fungerande och fri press. Desinformation måste mötas med information. Därför är det viktigt att medias verksamhetsförutsättningar tryggas i tider då tidningsupplagorna krymper och mediekonsumtionsbeteendet förändras. Public service och Rundradion spelar fortsättningsvis en central roll på det finska mediefältet. En annan viktig metod är effektiv, snabb, tydlig och transparent kommunikation från offentligt håll. Statsrådet har redan som en följd av Ukrainakrisen förstärkt koordineringen mellan informationsavdelningarna på de olika ministerierna för att bättre kunna bemöta felinformationskampanjer. Även inom Europeiska Unionen har bemötandet av desinformationskampanjer diskuterats det senaste året. Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för att Finland fortsättningsvis upprätthåller samt vidareutvecklar metoder med hjälp av vilka medvetna desinformationskampanjer kan motverkas. 11

12 12

13 Motion 7 Dumpa inte skit i Östersjön Toalett- och avloppsvatten i storlek med en olympisk simbassäng - så mycket avloppsvatten kan ett kryssningsfartyg, som trafikerar Östersjön i snitt ha behov av att tömma i de anlöpande hamnarna. Få hamnar i Östersjöregionen har idag reningsverk med kapacitet att ta emot närmare 300 kubikmeter avloppsvatten i timmen, vilket behovet är. Det resulterar i att en stor mängd dumpas rakt ut i havet. Det är en miljökatastrof som ytterligare ökar övergödningen i vattnet och ett särskilt problem, eftersom största delen av avloppsdumpningen sker under sommarmånaderna då algblomningen i Östersjöområdet redan är stor. Det är även då kryssningsfartyg från andra länder besöker Östersjön och trafiken i vattnen ökar avsevärt. FN:s sjöfartsorganisation (IMO) beslöt redan 2010 att införa ett förbud mot dumpning av avloppsvatten från passagerarfartyg. Det skulle träda i kraft från och med 2016, men tidsplanen höll inte då Polen, Tyskland och Ryssland under sommaren 2014 meddelade att de inte kunde nå upp till sina åtaganden. Problemet är ändå inte bara avsaknaden av tillräckligt bra mottagningsstationer (ledningar, pumpkapacitet, vattenrening etc.) av det så kallade svartvattnet, då flera av hamnarna de facto redan har kapacitet för att ta emot det. Ett stort problem är att flera fartyg trots goda mottagningsmöjligheter avstår från att tömma hela tankarna i hamnarna, då det fortfarande saknas förbud i lagstiftning på området. Detta är ett politikområde som kräver fullt åtagande från alla länder, men det hindrar inte Finland från att vara ett föregångsland som enträget jobbar för att resten av världen ska följa efter. Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för: Att ett förbud mot dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön träder i kraft snarast möjligt i samtliga länder kring Östersjön Att öka uppmärksamheten om denna miljökatastrof i Östersjön Ida Schauman Förbundsordförande Svensk Ungdom Sandra Grindgärds Förbundssekreterare Svensk Ungdom Partifullmäktiges svar Enligt gällande internationella bestämmelser får passagerarfartyg släppa ut orenat avloppsvatten 12 sjömil utanför närmaste strand. Behandlat avloppsvatten får släppas ut fyra sjömil från stranden. På Finlands territorialvatten är utsläpp av obehandlat avloppsvatten förbjudet. Utsläpp av gråvatten från fartyg, dvs. tvättvatten och hushållsvatten är tillåtet. Svartvatten, men också gråvatten innehåller bl.a. fosfor och kväve som övergöder havet och leder till att vattnet blir grumligt och massförekomster av mikroskopiska alger uppstår. En ansökan till IMO (Internationella Sjöfartsorganisationen) om ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från passagerarfartyg skickades in av HELCOM:s medlemsländer år HELCOM är samarbetsorganet för skyddet av Östersjöns miljö, bestående av Östersjöområdets kuststater. IMO beslöt år 2011 att ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från nya fartyg träder ikraft år 2016 och år 2018 från alla passagerarfartyg. Ett villkor var att tillräcklig mottagningskapacitet i hamnar finns i Östersjöområdet. Mottagningskapaciteten har förbättrats runt om Östersjön sedan år

14 Meddelandet om att HELCOM länderna var redo för en notifiering av beslutet att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg skulle skickas till IMO i början av år Eftersom Ryssland i detta skede meddelade att de motsatte sig notifieringen, kunde inte en gemensam anmälan till IMO göras. De övriga HELCOM-länderna beslöt trots Rysslands beslut, att skicka in en notifiering till IMO. I en kommentar till IMO med anledning av de övriga HELCOM-ländernas notifiering, säger Ryssland att de ryska hamnarna visserligen har tillräcklig mottagningskapacitet för att ta emot avloppsvatten från passagerarfartyg, men att man motsätter sig beslutet eftersom det är oklart hur väl utrustade passagerarfartygen är för att klara av de strängare kraven. Dessvärre uppkom under våren 2015 också ett helt nytt problem. EU-kommissionen ansåg att frågan om notifiering hör till EU:s kompetens och anser att frågan måste omfattas av alla EU:s medlemsländer, inte enbart Östersjöländerna. Problemet är att frågan om notifiering är landspecifik och andra länder kan inte ha en åsikt om Finland har adekvata mottagningsanläggningar eller inte. Sannolikt är att man inte skulle få med alla EU:s medlemsländer eftersom vissa länder är emot ett utsläppsförbud. Om frågan inte får en lösning inom EU kan länderna tvingas ta tillbaka notifieringen och i så fall underminerar EU i själva verket ett utsläppsförbud av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön. SFP har i Riksdagen genom Christina Gestrin både i Nordiska rådet och i det Parlamentariska Östersjösamarbetet (BSPC) aktivt drivit frågan om ett förbud att släppa ut avloppsvatten från kryssningsfartyg. Nordiska Rådets miljö- och naturresursutskott och Östersjöparlamentarikerna (BSPC) kontaktade HELCOM:s medlemsländer med varsin skrivelse inför behandlingen av notifieringsfrågan på HELCOM:s årsmöte i mars 2015, och framförde en vädjan om att notifieringen skulle skickas till IMO. Christina Gestrin deltog också i egenskap av observatör utsedd av BSPC på HELCOM:s möte och framförde kravet även där. För närvarande behandlas frågan av IMO som beslutar om internationella regler för sjöfarten. Ärendet kräver uppföljning och politisk bevakning även i fortsättningen. Det är på plats att notera att utsläppen från passagerarfartygen totalt rör sig om förhållandevis små mängder jämfört med den totala mängden av utsläpp i Östersjön, men att det är viktigt att alla utsläppskällor av fosfor och kväve minskar. Utsläppen från fartygen är tekniskt möjliga att åtgärda och därför finns det ingen godtagbar orsak för att uppskjuta beslutet. Problemet med EU bör också snabbt lösas. Det kan inte accepteras att EU i slutskedet av en lång politisk process sätter käppar i hjulet för en åtgärd som skulle förbättra Östersjöns miljö. Detta skulle även på ett allvarligt sätt skada Östersjöländernas tilltro till EU:s politik. Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för att EU-kommissionen inte försvårar notifieringen av beslutet att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön att ett förbud mot dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön träder i kraft snarast möjligt i samtliga länder runt Östersjön. 14

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

SVENSKA RIKSDAGSGRUPPEN

SVENSKA RIKSDAGSGRUPPEN SVENSKA RIKSDAGSGRUPPEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNI 2014 MARS 2015 Verksamhetsberättelsen ges partidagen för kännedom. INNEHÅLL Riksdagsgruppens sammansättning, s. 2 Sammanträden och sammankomster, s. 4

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Gör din plikt kräv din rätt!

Gör din plikt kräv din rätt! April 2015 Ny Tid rapport 24 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Mats Wingborg 2 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Arena idé och Mats Wingborg Stockholm

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

POLITIK-UTSKOTTET. GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor

POLITIK-UTSKOTTET. GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor 1 POLITIK-UTSKOTTET GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor Tid för utskottsmöte: Lördag 7 juni Pass 1: 13.00 15.30, Pass 2: 17.30 19.00 Plats: Konferensrum 8, Louis de Geer OBS: bara numret

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen. Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari

Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen. Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari Europas bästa land? Finlands roll i förändring i europeiska unionen Redigerad

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2011-2012 Förslag till budget för år 2012 Datum 2011-10-27 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer