O2 El Ekonomisk Förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening"

Transkript

1 O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011

2 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El Ekonomisk Förening Det här är O2 Från start till mål O2:s miljöarbete Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 2

3 O2 El Ekonomisk Förening i korthet: Totalt antal medlemmar per 31 december 2011: Totalt antal andelar: Vindkraftsproduktion: 42 miljoner kilowattimmar. Driftsättning av två nya andelsägda vindkraftverk i Brahehus respektive på Hedbodberget. Koldioxidbesparing: Upp till ton per år vilket motsvarar genomsnittliga bilars årliga utsläpp. Invigning av det andelsägda vindkraftverket i Brahehus. 3

4 Vd har ordet 2011 har varit ett år då våra vindkraftverk producerat mycket bra, vi har fått in många nya medlemmar i vindkraftskooperativet och befintliga medlemmar har valt att köpa fler andelar för att täcka upp en större andel av sin elförbrukning. Förra vinterns höga elpriser gjorde att många ville säkra ett lågt och stabilt elpris över tid. Dessutom innebar den tragiska kärnkraftsolyckan i Fukushima och Tysklands avvecklingsbeslut av kärnkraften att allt fler valde att köpa vindandelar av miljöskäl. Vi som blir delägare i vindkraftverk tar kontrollen över våra elräkningar och gör samtidigt en stor miljöinsats genom att bygga ny förnybar energi. Genom att själva bli elproducenter utmanar vi de stora energibolagen som tillsammans äger över 80 procent av energiproduktionen. Att äga vindkraft och koppla bort sig från elpriskarusellen är inte något som bara vi andelsägare gör. Under 2011 har bland annat IKEA köpt en hel vindkraftspark av O2 (nio verk) som nu försörjer deras 17 svenska varuhus med el. Under 2011 producerade den svenska vindkraften 6,1 terawattimmar (TWh) el, en ökning med 74 procent jämfört med 3,5 TWh Vindkraften producerade under 2011, för första gången, mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Elproduktionen från vindkraft motsvarade 4,4 procent av elanvändningen i Sverige och produktionen av vindkraft har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan var ett bra vindår och våra sju vindkraftverk i Sveg, Hedbodberget, Råshön, Grötlingbo och Brahehus producerade 14,5 procent över förväntad normalårsproduktion. Det innebar att föreningen hade ett nettoöverskott av el som kunde säljas ut på elbörsen Nord Pool. O2 El Ekonomisk Förening är Sveriges största vindkraftskooperativ med medlemmar per sista december som tillsammans har tecknat ca andelar i sju driftsatta vindkraftverk. Tillsammans har vi investerat 235 Mkr och sparat ca 40 Mkr (från sept 2007 tills idag), jämfört med om vi köpt el på den vanliga elmarknaden. Vi har ambitionen att växa och skrev i januari 2012 förvärvsavtal på ytterligare tre vindkraftverk som byggs på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Ju större vi blir desto säkrare blir vår produktion och riskspridning. Men framför allt, ju större vi blir desto mer minskar vi vårt ekologiska fotavtryck. När vi har alla våra tio vindkraftverk i drift vid årsskiftet 2012/2013 kommer vi att producera 60 miljoner kilowattimmar el per år. Det möjliggör en koldioxidbesparing på upp till ton per år, vilket motsvarar årliga utsläpp av bilar. Vi bidrar aktivt till Sveriges omställning mot en förnybar energiförsörjning utan koldioxidutsläpp och farligt avfall för kommande generationer att ta hand om. Något världen och kommande generationer väl behöver. En av årets höjdpunkter var invigningsresan till kooperativets vindkraftverk i Brahehus utanför Gränna. Ett 60-tal medlemmar följde med på resan och The Real Group gjorde en fantastisk tolkning av den makalösa manicken till vindkraftens ära. Andra glada minnen är våra vindkraftspubar i Stockholm och Göteborg där vi har umgåtts under trevliga former. I Stockholm fick vi lyssna till andelsägaren, debattören och författaren Johan Tell som bland annat skrivit boken 100 sätt att rädda världen. Han delgav sina egna tips om klimatsmarta val i vardagen. Många medlemmar uttrycker en önskan om att träffas och vi kommer fortsätta att erbjuda sådana möjligheter framöver. Vi på O2 El Ekonomisk Förening önskar alla nya medlemmar som tillkommit under 2011 varmt välkomna! Linda Burenius Magnusson 4

5 Vindkraften i Sverige och världen Elproduktion är en av de största orsakerna till världens klimat- och miljöproblem, eftersom förbränningen av fossila bränslen leder till stora koldioxidutsläpp. Av den anledningen är det viktigt att öka andelen förnybar elproduktion. Vinden är en oändlig energikälla och skapar inte några föroreningar. Utbyggnaden av vindkraft satte rekord på världsmarknaden under 2011 med Kina, USA och Indien i tätposition. I världen ökade under 2011 kapaciteten från vindkraft med 21 procent till MW. Kina har mest vindkraft i världen med MW i installerad effekt (Källa: GWEC). Sverige har bland de bästa vindförhållandena i Europa vid sidan av Storbritannien, Portugal, Spanien och Norge. Trots det ligger Sverige långt efter stora delar än av Europa. 4,5 procent av Sveriges elproduktion kommer från vindkraft. Det finns ca vindkraftverk i Sverige och den samlade vindkraftsproduktionen var 2011 ca 6 TWh, vilket exempelvis kan jämföras med Tysklands ca vindkraftverk och 45 TWh. Detta trots att Tyskland har mindre landyta än Sverige och dessutom sämre vindförhållanden. Danmark har störst andel vindkraft i världen och är också de som är mest positivt inställda till vindkraft i världen. Hela 96 procent är positivt inställda till vindkraft (enligt EU-kommissionens Eurobarometer nov 2010). Det finns ca vindkraftverk i Danmark på en yta som ungefär motsvarar Jämtland. Enligt Energimyndigheten krävs vindkraftverk i Sverige om Sverige ska uppnå planeringsramen om 30 TWh vindkraft. Vindkraften, som ren och oändlig energikälla, har mycket stor potential i Sverige. Anledningen till att Sverige har så goda förutsättningar för vindkraft är goda vindförhållanden, låg befolkningstäthet, bra infrastruktur i form av väg- och elnät och en väl fungerande tillståndsprocess. Vindkraften har på ett par decennier gått från att vara ett alternativt kraftslag med liten betydelse till att vara ett av de snabbast växande kraftslagen i världen. Märkeffekten på nya vindkraftverk har de senaste 30 åren fördubblats vart fjärde år och produktionen från ett vindkraftverk har under samma tid ökat med över procent (se figur på nästa sida över teknikutveckling). Den landbaserade vindkraften tillhör idag ett av de mest konkurrenskraftiga förnybara kraftslagen. 5

6 Teknikutveckling Produkt/Rotor V15 V17 V19 V20 V25 V27 V39 V44 V47 V52 V66 V80 V90 V100 V112 Installationsår Kapacitet kw MWh/år Källa: O2 Sol PV CSP Tidvatten- och vågkraft Biomassa Vindkraft hav Kolkraft Kärnkraft Vindkraft land Kostnader för elproduktion, öre/kwh Vindkraft är det kraftslag som har lägst kostnad bland de förnybara kraftslagen. Kostnaden för ny vindkraft är dessutom jämförbar med kostnader för miljöfarliga alternativ som fossil elproduktion och kärnkraft. Vinden är oändlig och lämnar inget farligt avfall för kommande generationer att ta hand om. Källor: World Energy Outlook World Nuclear Status Report. Gaskraft Vattenkraft Lägsta beräknade kostnad Högsta beräknade kostnad 6

7 3000 Historisk utbyggnad av vindkraft i Sverige 2500 Installerad effekt i Sverige vindkraft/mw I Sverige har nybyggnationen av elproduktionsanläggningar varit ytterst begränsad sedan 1980-talet. Under senare år har biokraftvärme och vindkraft byggts ut. Figuren visar den årliga utbyggnaden av vindkraft. Källa: Svensk Vindenergi GW Installation av ny elproduktionskapacitet i Europa de senaste tio åren Ett ökande energibehov i kombination med en alltmer utbredd insikt om globala miljöproblem, klimatförändringar samt de problem som kan kopplas till de fossila bränslenas knapphet och ålderstigna fossilbränsledrivna produktionsanläggningar har medverkat till att efterfrågan på förnybar el har ökat kraftigt. Källa: EWEA 0-20 Gas vind Solceller Vatten - stor Bio Avfall Solpaneler Vatten - liten Geotermisk Pelelts Vågkraft Kol Kärnkraft Olja 1200 Prognos över elproduktionskapacitet i Europa fram till En fortsatt kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion i Europa förväntas de närmaste åren. I takt med att vindkraften växer har 800 också kunskaperna och metoderna för att kartlägga och beräkna vindens energiinnehåll 600 ökat. Från att endast använda enklare vindkarteringar använder idag de största aktö- Förnybar energi 400 Olja rerna avancerade mätmetoder med både fysisk mätning i mast och akustisk radar med 200 Gas Avfall långtidskorrigeringar mot satellitmätningar. Detta innebär allt säkrare produktionsberäkningar och bättre ekonomi. Kärnkraft Källa: European Comission, EU Energy trends to

8 Hur vind uppstår Vinden är en luftström som rör sig i förhållande till jordytan. Rörelsen uppstår främst av tryckkrafter i atmosfären huvudsakligen beroende på temperaturskillnader. På dagen värms jordytan upp av solen,vilket får till följd att luften som befinner sig över det uppvärmda området också värms och blir lättare än sin omgivning. Den lättare luften stiger uppåt och i takt med att luft transporteras bort från det uppvärmda området faller lufttrycket vid marken. Detta medför att luften vid den omgivande marken blåser in mot det uppvärmda området. I högre luftlager strömmar luften åt motsatt håll, och en sluten cirkulation växer fram. Om värmetillförseln slutar upphör även cirkulationen. Genom inverkan från jordens rotation (corioliseffekten) blir vinden efterhand nästan vinkelrät mot den riktning åt vilket trycket faller mest. På norra halvklotet innebär det att det blåser moturs runt ett lågtryck, och medurs runt ett högtryck. Sverige befinner sig i det så kallade västvindbältet med en förhärskande sydvästlig/västlig vindriktning Vindkraftverk placeras därför ofta med fri anblåsning från dessa väderstreck. Källa: Svensk Vindenergi. SMHI. Vindenergi Vindenergin har utnyttjats i tusentals år av människan. Först för att driva segelbåtar och senare för att pumpa vatten. Väderkvarnarna kom ungefär samtidigt som vattenkvarnar på 1200-talet. I dagens vindkraftverk är principen densamma. Vinden sätter fart på rotorn som är kopplad till en generator som omvandlar rotationen till elektricitet. Vind är luft som rör sig från områden med högt lufttryck till områden med lägre lufttryck. På lägre höjd påverkas vinden av friktion mot marken där träd, byggnader och andra hinder står i vägen, vilket skapar luftvirvlar som sprids uppåt så att vindens hastighet bromsas även på högre höjd. Över öppet vatten och på högre höjder har vinden däremot friare spelrum vilket ger den högre hastighet och högre energiinnehåll. Vinden innehåller rörelseenergi som med hjälp av vindkraftverken omvandlas till elektrisk energi. För att beräkna energin som kan utvinnas ur vinden behövs uppgifter om hur ofta olika vindhastigheter förekommer på platsen och på den relevanta höjden. När vindhastigheten stiger så ökar vindenergin dramatiskt. Faktum är att en fördubbling av vindhastigheten ger åtta gånger mer vindenergi. Källa: Svensk Vindenergi. SMHI. 8

9 Viktiga händelser O2 El Ekonomisk Förening O2 El Ekonomisk Förening äger sju driftsatta vindkraftverk som finns i Sveg och Krokom (Jämtlands län), på Hedbodberget (Dalarnas län), i Grötlingbo (Gotlands län) och i Brahehus (Jönköpings län). I början av 2012 skrev föreningen förvärvsavtal om ytterligare tre vindkraftverk på Fallåsberget (Gävleborgs län) med beräknad driftstart 2012/2013. Efter förvärvet kommer O2 El Ekonomisk Förening äga totalt tio vindkraftverk med en produktion om 60 miljoner kilowattimmar per år. Det har blåst bra under året och produktionen för föreningens sju verk har legat 14,5 procent över beräknad normalårsproduktion. Total produktion O2 El Ekonomisk Förening 2011 kwh GWh 45, ,0 35, , , , ,0 Utfall ,0 Normalårsproduktion ,0 Ack utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,0 Ack normalårsproduktion Två nya vindkraftverk togs i drift i O2 El Ekonomisk Förening under våren Det första andelsägda vindkraftverket ligger i Brahehus i Jönköpings kommun, där O2 har uppfört totalt nio vindkraftverk av modellen Siemens 2,3 MW. Det andra andelsägda vindkraftverket ligger på Hedbodberget i Rättviks kommun, där föreningen sedan tidigare äger två vindkraftverk. O2 har totalt uppfört femton vindkraftverk på Hedbodberget. Ett sextiotal medlemmar anslöt till föreningsstämman som ägde rum fredagen den 20 maj på Gyllene Uttern i Gränna, strax utanför Jönköping. Kvällen avrundades med en god och trevlig middag i ackompanjemang av en vacker solnedgång över Vättern. På lördagen 21 maj samlades vi efter frukost och åkte till Brahehus vindpark. A capella gruppen The Real Group gjorde ett fantastiskt framträdande med bl a en rolig vindkraftversion av Den makalösa manicken. Dessutom var det tipspromenad, traktorsafari i vindparken och ett antal medlemmar fick chansen att åka upp i vindkraftverket. Under året har kooperativet haft flera spännande samarbeten. Debattartiklar har skrivits med meteorologen Pär Holmgren. Vindkraftspub och föreläsning har arrangerats på O2:s kontor tillsammans med författaren och debattören Johan Tell. Även i Göteborg har det varit en vindkraftspub. I början av 2012 genomfördes en välbesökt föreläsningsturné om klimatsmarta val i vardagen tillsammans med Maria Wetterstrand i Malmö, Göteborg och Stockholm. 9

10 En till två gånger per månad genomförs frukostmöten på O2:s kontor eller runt om i landet för att informera om vindandelar. Under 2011 har webben vidareutvecklas och det finns numera personlig information under Din sida. Där finns information och grafer över andelsinnehavet, årsförbrukning samt hur mycket andelsel som finns kvar att förbruka. O2 El Ekonomisk Förening delar ut en viss andel av produktionsintäkterna till den lokala bygd där föreningens vindkraftverk är etablerade. Syftet med bygdepengen är att skapa delaktighet och en positiv lokal utveckling. Mottagare kan t ex vara ett byalag, en sockenförening eller hembygdsförening. Baserat på produktionen under 2011 kommer O2 El Ekonomisk Förening dela ut kr till de berörda bygderna. O2 har under året gjort djupintervjuer med ett antal andelsägare för att ta reda på hur den typiska andelsägaren ser ut i vårt kooperativ. Syftet är att hitta fler som vill bli andelsägare. Naturligtvis stämmer inte egenskaperna nedan in på alla. Andelsägaren: - är mycket miljöengagerad och gör aktiva miljöval i sin vardag. - räknar på kalkylen men den behöver inte vara avgörande. - är mycket engagerad i allt möjligt; föreningsliv, uppvärmningsfrågor, husbygge, närmiljö, matförsörjning etc. - beslutade sig för länge sedan att gå med i ett vindkraftskooperativ och hittade därefter O2. Hur vindkraftverk fungerar Ett vindkraftverk består av ett torn, en rotor med rotorblad och ett maskinhus ovanpå tornet som rotorn är monterad på. Maskinhuset består huvudsakligen av generator och växellåda. Rotorbladen är sammankopplade i ett nav som är fäst i en axel. Denna axel är i sin tur kopplad till en generator. Den kraft som överförs från rotorbladen omvandlar generatorn till el. Ett vindkraftverks storlek definieras genom generatorns maximala effekt (märkeffekt), men därutöver har även rotorarea och tornhöjd stor betydelse för vindkraftverkets produktionsförmåga. Ju större yta som rotorn sveper över (rotorarea eller svepyta), desto mer energi kan den fånga ur vinden. Rotorarean kan variera från cirka m 2 för ett verk med 90 m rotorarea ända upp till nästan m 2 för de största maskinerna i serietillverkning. Tornhöjden kan variera mellan 80 m och 140 m samtidigt som utvecklingen går mot allt högre torn. Vindkraftverkens elproduktionsförmåga på en viss plats uttrycks i antal kilowattimmar per år (kwh/år). Elproduktionen i ett vindkraftverk kan, över tiden, variera med upp till ±15 procent per år, jämfört med produktionen under ett normalt vindår. Olika vindkraftverk har olika vindeffektkurvor som anger hur mycket el som vindkraftverket producerar vid de olika vindstyrkorna. Ett vindkraftverk på 2,0 MW med tornhöjd 100 meter och rotordiameter 90 meter kan under normala omständigheter producera omkring MWh per år. Ett vindkraftverk producerar el cirka 80 procent av årets timmar och omkring 60 procent av elproduktionen produceras under vinterhalvåret oktober till mars. Källa: O2 - befinner sig i ett intellektuellt sammanhang såsom högskola, politik, föreningar, arbete. - är intresserad av teknik som en möjliggörare. - ser sig som medlem, ej som kund. 10

11 The Real Group framför Den makalösa manicken vid invigningen av föreningens nya vindkraftverk i Brahehus den 21 maj. 11

12 Citat från medlemmar om vindandelar Jag blev delägare i ett av O2:s vindkraftverk för att jag vill vara med och bygga ny förnyelsebar energi och stoppa importen av fulel. Att man dessutom får köpa sin andelsel till självkostnadspris gör ju inte saken sämre. Att vara delägare känns inspirerande och roligt, framförallt när det blåser! Ser fram emot att följa med och besöka just det vindkraftverket som jag har andelar i. Jeppe Larsen Tänk att få el, utan att som vid kärnkraft, lägga över ansvar på barn, barnbarn osv i hundratals generationer. El utan att förstöra natur och miljö som vid kolkraft. Tänk att få billig el så länge du vill, sen kan du sälja andelarna och få pengarna tillbaka på insatsen. Tänk att vara oberoende av de stora bolagen och deras profithunger. Det känns tryggt och bra, att bidra till en renare och tryggare värld. Christer Malmström Genom att köpa vindkraftsandelar så fick jag möjlighet att minska min miljöpåverkan samtidigt som jag får bra avkastning på mitt insatta kapital. Toppen! Dessutom känns det så härligt varje gång de pratar om höjda elpriser. Bo Gärdhagen Varje gång jag åker förbi just min vindsnurra blir jag varm i hjärtat: Tänk, här blir min el till. Och inte ett gram koldioxid kostar det! Göran Lundberg, Linköping Jag älskar vindkraftverk och tycker att de är så vackra. När jag fick chansen att teckna mig för en andel, så tog jag den. På köpet fick jag ren energi och till ett mycket lägre pris. Kompletteringselens storlek minskar hela tiden för jag blir motiverad och kreativ och kommer på energisparlösningar hela tiden. Som t ex att använda min inbyggda balkong som ett extra kylskåp. Behöver då inte öppna dörrarna så ofta. Jag skärmar också av kyl och frys så här på våren när morgon- och förmiddagssolen når ända fram till dem. Jag slår inte heller ut varmt vatten direkt utan låter det svalna först. Lite smått och gott till de övriga sparåtgärderna, som att stänga av apparater och använda energisparlampor. Monica Möller Att köpa andelar i vindkraftverket har varit mycket lönsamt. Förutom att investeringen ger 8% avkastning så har värdet på mina andelar stigit. Jag härstammar från Jämtlands län och och gläds åt att vindkraftverket Svegström skapat en del arbetstillfällen i Jämtlands län. Sven Norén Fast pris året om utan krusiduller. Det bästa sättet att investera sina pengar både ur ett framtidsperspektiv och i förhållande till bankens urusla räntor. Vinden är framtiden. Pekar lång näsa åt kraftindustrin. Kan själv. Tillsammans med mina solfångare är jag numera koldioxidneutral i mitt hus. Per Hassling Miljön får en chans och jag själv får avans. Marianne Andersson Anledningen till att vi skaffade andelar i O2 El Ekonomisk Förening var helt klart miljöaspekten. Vad kan vi göra för att förändra världssynen på vår miljö? Har efter införskaffandet av andelar debatterat dess fördelar på jobbfikat mm och många är imponerade över att jag verkligen gör slag i saken och inte bara pratar. Andra saker som vi gjorde i samma veva, var att köpa gasbil, vilket också är i riktningen att värna om vår miljö. Känslan som infann sig häromdagen när vi passerade på vackra E4-sträckningen längs Vänern, när vindkraftverken tornar upp sig ett efter annan, är mäktig! Tanken på att vi är delaktiga i satsningen på vår miljö är jag djupt stolt över! Familjen Jonsson i Småland Jag skickar lite kommentarer både som privatperson och som ordförande i en Bostadsrättsförening. 1. Privat När vi 2007 byggde nytt hus stod valet mellan bergvärmepump eller vindandelar, valet var enkelt, vindandelar, både ur miljöhänseende och ekonomiskt. Det känns positivt att med vindandelar få bidra till att utbyggnaden av miljövänlig produktion ökar samt att jag med min investering har värdet kvar efter 10 år då det är sannolikt att en bergvärmeanläggning börjar kosta underhåll. 2. Bostadsrättsföreningen Köpet av vindandelar har ökat intresset för energifrågor i vår förening, vi ser vår satsning som en långsiktig investering för en bättre miljö. Sannolikt kommer vi att utöka med fler andelar, idag har vi andelar för ca 50 procent av vårt behov. Roger Abrahamsson 12

13 Det här är O2 O2 tillgängliggör hållbara energilösningar. Detta görs idag genom att utveckla, bygga, äga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar med god totalavkastning och högt ställda miljökrav. Företaget har utvecklat en betydande andel av den vindkraft som finns i Sverige idag och var först med att driva utvecklingen mot storskalig vindkraft med projekt i både fjällmiljö och till havs. Genom sin långvariga närvaro på marknaden har O2 byggt upp avancerad kompetens inom alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från den initiala projektutvecklingsprocessen, via finansiering, försäljning och uppförande fram till drift och underhåll. Organisation och historisk tillbakablick Moderbolaget O2 Vind har tre operativa dotterbolag; O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft. Företaget har totalt ca 50 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Mora, Frösön, Kiruna och Mörbylånga. O2 har rötter från 1991 då Göte Niklasson grundade projekteringsverksamheten som idag drivs som O2 Vindkompaniet AB. O2 grundades 2004 av Johan Ihrfelt och Thomas von Otter som 2005 förvärvade O2 Vindkompaniet från den danska turbintillverkaren Vestas. O2 Vindkompaniet O2 Vindkompaniets verksamhet består i att utveckla, upphandla, finansiera, sälja och bygga vindkraftsprojekt. Bolaget står bakom över 330 verk av de ca 2000 vindkraftverk som uppförts i Sverige idag. Med lokal närvaro, lång erfarenhet och etablerade processer har O2 Vindkompaniet skaffat sig ingående marknadskännedom, vilket är en betydande konkurrensfördel vid utveckling av vindkraftsprojekt. Bra vindförhållanden, goda etableringsförutsättningar och lokal förankring är nyckeln till lönsamhet inom vindkraftsproduktion. 13

14 O2:s projektportfölj Projektportfölj Antal verk MW Projektering tidig fas Projektering sen fas Samrådsfas Ansökningsfas Summa projekteringsfasen: Projekt med klara tillstånd: Korpfjället 1) 6 15 Bösjövarden 9 25 Mässingberget Fallåsberget Glötesvålen Summa projekt med klara tillstånd Byggnation: Sjisjka Summa byggnationsfasen: Summa alla faser: ) Korpfjället består av två faser. Fas 1 består av nio st vindkraftverk som överlämnades till Ikea i december Fas 2 består av sex st vindkraftverk. Målsättningen är att utifrån denna portfölj av projekt utveckla Sveriges mest lönsamma vindkraftsanläggningar och skräddarsy finansiella lösningar med minimerad risk för investerare. För att möjliggöra detta har O2 byggt upp kompetens inom alla steg i värdekedjan från den initiala screeningprocessen, via finansiering och försäljning fram till överlämnandet av driftsatta vindkraftverk. 14

15 O2 Kraft O2 Kraft erbjuder tjänster inom driftövervakning, förvaltning, administration och specialistuppdrag till svenska vindkraftsproducenter. Med erfarenhet av mer än en miljon drifttimmar kan O2 Kraft verka för maximerad produktion och tillgänglighet. Ett driftstopp som inte åtgärdas snabbt innebär att många dyrbara kilowattimmar går till spillo, vilket driver en ökad efterfrågan på professionell övervakning och snabb service. O2 Kraft har idag drift- och förvaltningsavtal på mer än 100 vindkraftverk motsvarande cirka 250 MW. Dessa är anpassade för såväl vindkraftverk med garanti som för vindkraftverk där garantitiden har gått ut. O2 Vindel O2 Vindel erbjuder alla som är elkonsumenter i Sverige att bli delägare i vindkraftverk genom vindandelar. Andelsägarna blir medlemmar i O2 El Ekonomisk Förening, som är Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 administrerar föreningen och driver vindkraftverken. Man kan också bli vanlig elkund och all el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. O2 Vindel förmedlar även hela vindkraftverk till medelstora elkonsumenter t ex fastighetsbolag, kommuner och kommunala förvaltningsbolag. Under 2011 förmedlade O2 Vindel vindkraftverk till Upplands Väsby kommun och SGS Studentbostäder. I början av 2012 förmedlades även verk till hyresbostäder i Växjö. Genom att O2 finns med hela vägen, från den första vindmätningen till uppförandet av vindkraftverken och produktionen av elen har O2 Vindel möjlighet att erbjuda såväl vindandelar i stor skala som försäljning av hela verk placerade vid Sveriges bästa vindlägen. O2 Vind AB O2 Vindkompaniet O2 Vindel O2 Kraft Verksamhet Projektutveckling och försäljning av vindkraftsparker. VD Paul Stormoen Verksamhet Försäljning av el, vindandelar och hela verk samt administration av O2 El Ekonomisk Förening. VD Linda Burenius Magnusson Verksamhet Försäljning av drift och förvaltningstjänster. VD Hans Sollenberg O2 El Ekonomisk Förening Ägs av föreningens medlemmar 15

16 Elcertifikatsystemet Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor och torv. Målet med elcertifikaten är att öka elproduktionen från sådana energikällor till i nivå med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år Systemet ska bidra till att Sverige får ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa, i lagen definierade, elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. År 2011 gick 31 procent av elcertifikaten till vindkraft. Den största delen, drygt 55 procent, gick till biokraft. Sverige erbjuder attraktiva förhållanden för investeringar i landbaserad vindkraft Förhållandena för vindkraftutbyggnad i Sverige bedöms vara goda. De viktigaste faktorerna är goda vindförhållanden, låg befolkningstäthet, bra infrastruktur i form av väg- och elnät och en väl fungerande tillståndsprocess. Gynnsamma vindförhållanden Länder som Sverige, Norge och Danmark har generellt sett en fördel av högre medelvind än i många andra europeiska länder, vilket förbättrar avkastningen i vindkraftprojekten. De svenska vindkartorna visar på starka- vindar i stora delar av södra Sverige. Vidare finner man goda förhållanden i höglänta områden i inlandet i såväl mellersta som norra Sverige. Fjällområden och havsområden utgör också stora ytor med goda vindförhållanden. I Norrland hittas attraktiva vindförhållanden i glest befolkade områden. Låg befolkningstäthet, ett ökat intresse och lokalt stöd i glesbygden Sverige är attraktivt för utbyggnad av landbaserad vindkraft bland annat på grund av den låga befolkningstätheten. Historiskt har det största hindret mot vindparker varit ett lågt politiskt engagemang och otillräckligt ersättningssystem. I dag finns elcertifikatsystemet och kommunerna vill ofta investera i vindkraftprojekt eller samäga dem, för att få del av de ekonomiska fördelar som en vindkraftpark innebär. God infrastruktur I Sverige och Norden håller kraftnätet en hög kvalitet och utgör ett tillförlitligt system med tillhörande regleringar. Vidare finns dessutom goda möjligheter att transportera material och utrustning för uppförandet av vindkraftverken samt en geografisk närhet till leverantörer och underleverantörer. I Sverige är vattenkraften det mest betydande elenergislaget. Vatten kan magasineras när tillgången på vind är stor och när tillgången på vind är mindre kan vattenkraften ersätta vind. På så vis kan vattenkraften fungera som en balanserande krafttillgång till vindkraften. Väl fungerande tillståndsprocess Den svenska anmälnings- och tillståndsprocessen, med relevanta överklagandeprocesser, är reglerade i lag. Även om det är många olika faktorer som påverkar ett enskilt projekt är sannolikheten att identifiera en plats där bygglov och miljötillstånd kan erhållas relativt hög och osäkerheten i projekten reduceras om det finns en väl förberedd och dokumenterad utvecklingsplan. I syfte att förenkla och förkorta ansökningsprocessen för vindkraftverk har riksdagen antagit lagändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2009, vilka bidrar till kortare ansökningstider och därmed lägre projekteringskostnader. 16

17 Från start till mål Att bygga vindkraft är ett arbetskrävande projekt som fordrar teknisk kunskap, dialog och envishet. Dagen då torndelarna och rotorbladen kommer på plats har föregåtts av många timmars samtal, förhandlingar och vindmätningar. Tillståndsprocessen kan vara mycket tidskrävande, ibland flera år. Här nedan kan du läsa om hur uppförande av vindkraft går till, från start till mål. Vindmätningar och erfarenhet Inledningsvis måste O2 hitta platser där det blåser ordentligt. Det görs genom studier av tidigare projekt och genom att genomföra vindmätningar. Här har O2:s projekteringsverksamhet en stor erfarenhetsbank, eftersom vi började göra vindmätningar redan i mitten av 90-talet. I Sverige är det extra viktigt med vindmätningar på plats eftersom vårt land är så varierande, kuperat och skogigt. O2 har gjort fler vindmätningar än någon annan vindkraftsprojektör i Sverige. För att vara helt säker på att en plats lämpar sig för vindkraft krävs minst 12 månader av vindmätningar. Det bör i genomsnitt blåsa minst 6,5 meter per sekund för att det ska vara lönsamt att uppföra ett vindkraftverk. Vi på O2 eftersträvar alltid minst 7 meter per sekund på en navhöjd om ca 80 meter över marken. Varenda tiondels meter per sekund har stor betydelse. En dubblerad vindhastighet ger inte dubbel energi utan åtta gånger så mycket! Vindmätningar kan genomföras genom att ett instrument placeras i en befintlig telemast eller att en vindmätningsmast ställs i området. Om en mast ska uppföras måste luftfartsstyrelsen och i vissa fall försvarsmakten godkänna placeringen. I vissa kommuner krävs även bygglov. Vindmätning kan också ske genom sodar-system. Utrustningen placeras på marken och fungerar som en radar fast med ljudpulser istället för radiovågor. Inte bara kusterna! Tidigare byggdes vindkraftverk bara vid kusterna. Genom våra vindmätningar har nya intressanta platser kunnat upptäckas. Exempelvis har Norrlands inland och vissa delar av Svealand visat sig vara utmärkta platser för vindkraft. O2 var en av de första projektörerna som uppförde ett vindkraftverk i skog i inlandet. Dialog och avtal När ett område har visat sig vara lämpligt för vindkraft börjar en kartläggning av alla intressen som finns där. O2 jobbar med de senaste GIS-systemen (Geographical Information Systems) för att få fram information om det i området finns naturreservat, flygplatser, arkeologiska intressen och så vidare. Utifrån den här informationen börjar vi föra en dialog med de olika intressenterna. Sakta men säkert mejslas ett bruttoområde fram för var vindkraftverken kan placeras. Därefter tar vi kontakt med markägarna och kommer så småningom med avtalsförslag. En pågående resa med de närboende Under processens gång skickar vi ut brev med information till alla som bor i närområdet. O2 bjuder också in till möten där vi informerar om vindkraft, hur processen kommer gå till och svarar på frågor. Vanligtvis är de närboende positivt inställda, främst av miljöskäl men också för att vindkraften skapar arbetstillfällen på orten. O2 tillämpar också bygdepeng, vilket innebär att en del av vindkraftens avkastning går till lokala projekt som ortens invånare bestämmer själva över. Tillståndsprocessen engagerar många I processen med att få alla nödvändiga tillstånd är vi i nära kontakt med kommunen och länsstyrelsen. Det handlar om en bygglovsprocess och miljöprövning. Den här processen kan bli mycket lång och dokumentationen kan bli flera hundra sidor. Vi tar ofta in expertkunskap om hur fågellivet påverkas av vindkraft i ett område. Då gäller det att ha ögon och öron öppna och ta in flera oberoende studier. Ibland bidrar O2 själva med forskning genom att till exempel bekosta olika projekt. Så här långt, innan tillståndsprocessen är klar, ska man också ha börjat titta på vilken sorts vindkraftverk som lämpar sig bäst för platsen och vindförhållandena. När tillståndsprocessen är avslutad låser man de slutgiltiga positionerna för vindkraftverken. Sedan kan vi äntligen börja uppförandet och vinden bli till el. 17

18 O2:s Miljöarbete Det största O2 kan göra för miljön är att fortsätta förverkliga vår affärsidé. Från dag ett har hela verksamheten grundat sig på en idé om hur O2 kan bidra till en mer hållbar värld. Samtidigt handlar det inte bara om att utveckla vindkraften utan också om att göra det på ett så bra sätt som möjligt. O2 vill ligga i framkant när det gäller miljöarbete, både internt och externt. Hållbarhet är en ledstjärna, i det stora och i det lilla. Sedan början av 2010 är O2 certifierade enligt den globala miljöstandarden ISO Det innebär att O2 systematiskt utvärderar betydande miljöaspekter, men också arbetar mot tydliga och verifierbara miljömål. O2:s miljöarbete bygger på de miljöaspekter som bedöms vara viktigast under hela vindkraftens livslängd från tillverkning av vindkraftverken till återställande av vindkraftsparkerna. Miljöprestationer 2011 O2 arbetar efter tre övergripande miljömål: 1. Öka mängden förnybar el i det nordiska elsystemet 2. Göra så litet intrång i naturen som möjligt 3. Påverka leverantörer att leverera miljömässigt säkra produkter och material. Mål 1. Öka mängden förnybar el i det nordiska elsystemet O2:s viktigaste miljöaspekt är självklart uppförandet av vindkraft som är en ren och förnybar en ergikälla. Det är inte bara företagets främsta miljömål utan det går även hand i hand med affärsmålen. Mycket tid och kraft ägnas därför till att säkerställa att O2 arbetar med de bästa vindlägena i Sverige. Målsättningen är alltid att få ut så mycket vindenergi som möjligt med minsta möjliga intrång i naturen realiserade O2 111 MW. Mål 2. Göra så litet intrång i naturen som möjligt All byggnation av vindkraftverk kräver någon form av ingrepp i naturen. O2:s mål är att minimera det intrånget så mycket som möjligt. Därför kartläggs naturvärden, skyddsområden, flora och fauna i tidigt skede, redan då lämpliga platser identifierats. Därefter optimeras placeringen av verken och vägarna. Om O2 väljer att bygga på en viss plats följs miljöaspekterna upp löpande genom miljöhanteringsplan och på miljöronder. När vindkraftverket har tjänat ut monteras det ner på mindre än ett dygn och ca 80 procent av vindkraftverket återvinns och blir till nya produkter. Därefter återställs området utan spår för framtiden. Mål 3. Påverka leverantörer att leverera miljömässigt säkra produkter och material En stor del av O2:s miljöpåverkan är indirekt då den sker via underleverantörer såsom byggnadsentreprenörer och turbintillverkare. En viktig del i miljöarbetet är därför att ställa krav på leverantörerna att ständigt förbättra sina miljöprestationer. Ett exempel på hur O2 gör detta är att premiera leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete. Kartläggningen av O2s betydande leverantörer, 120 stycken 2011, visar att en betydande del har ett aktivt miljöarbete. 64 procent av antalet leverantörer har en miljöcertifiering eller en handlingsplan samt uppföljning av miljöpolicy. Klassifieras leverantörerna efter ekonomiskt värde ökar andelen till 78 procent. 18

19 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för o2 El Ekonomisk Förening, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet O2 El Ekonomisk Förening bildades 2006 med syfte att äga vindkraftverk och tillhandahålla vindel till ett lågt och stabilt elpris till föreningens medlemmar. Föreningen har under året inte haft några anställda, utan föreningen har ett samarbetsavtal med O2 Vindel AB som hanterar administration och elleverans. O2 hanterar även drift och övervakning av föreningens vindkraftverk. Framtida utveckling Med tanke på de stora svängningarna i elpriset samt att många är intresserade av att göra en stor miljöinsats, finns det goda förutsättningar att efterfrågan på vindandelar kommer öka. Väsentliga händelser Under året har privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag tecknat vindandelar varav betalades under året till ett värde om 50 Mkr. Totalt inbetalt andelskapital är 234 Mkr. Ett andelsägt vindkraftverk togs i drift på Hedbodberget i Dalarna och ytterligare ett i Brahehus i Småland. Resultat och ställning Årets resultat är -5 Mkr exklusive överavskrivningar och -6,7 Mkr inklusive överavskrivningar jämfört med -9,6 Mkr föregående år. Den positiva avvikelsen beror framförallt på två faktorer. Å andra sidan har intäkterna från elcertifikaten varit lägre än förväntat. Intäkterna för elcertifikat har legat på ca 180 kr per styck jämfört med budget som var enligt Tricoronas closingprice mars 2010 på 237 kr per styck. Det beror på att lågkonjunkturen bidragit till att elförbrukningen i Sverige gick ned, vilket ledde till att efterfrågan på elcertifikat minskade. Dessutom kom det in mer vindkraft i elcertifikatsystemet, vilket ledde till att utbudet av elcertifikat ökade. Dessa faktorer pressade tillsammans ned priserna för elcertifikat. Händelser efter periodens utgång I början av 2012 skrev föreningen förvärvsavtal om ytterligare tre vindkraftverk på Fallåsberget (Gävleborgs län). Ägare och styrelse O2 El Ekonomisk Förening har medlemmar och betalda andelar per den 31 december Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Anders Malmström, Meg Tivéus, Staffan Appelros, Björn-Åke Wilsenius samt Johan Ihrfelt. Flerårsöversikt har varit ett bra vindår där föreningen har kunnat sälja överskottsel på elbörsen NordPool. Vindkraftsproduktionen har varit 42,3 GWh, vilket är 14,5 procent över förväntad genomsnittsproduktion, 37 GWh. Vinden är en naturresurs och det blåser olika mycket olika år. En normal vindvariation är +/- 15 procent, men det kan vara större variationer än så (beräknat utifrån SMHI:s data på vindvariation sedan 1950). Den genomsnittliga tillgängligheten har varit 97,5 procent. Föreningen hade några månader en överproduktion på det nya vindkraftverket på Hedbodberget tills det vindkraftverket fylldes med nya andelar. Även den elen såldes på NordPool. 19

20 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansnetto (tkr) Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg 26 Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg 1 Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel disponeras enligt följande: Balanserat resultat Årets resultat Summa kronor I ny räkning balanseras Summa kronor Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 20

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2007 o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 Vd har ordet Verksamheten Vindkraft EKONOMISK REDOVISNING 6 7 8 10 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Innehåll. O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3. VD har ordet 4. Vindkraften i Sverige och världen 5. Viktiga händelser i O2 El Ekonomisk Förening 9

Innehåll. O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3. VD har ordet 4. Vindkraften i Sverige och världen 5. Viktiga händelser i O2 El Ekonomisk Förening 9 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2012 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraften i Sverige och världen 5 Viktiga händelser i O2 El Ekonomisk Förening 9 Möt våra delägare

Läs mer