Arbetsmarknadsutsikterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna"

Transkript

1 Ura 2010:3 ISBN Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010

2 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk form: ETC Eftertryck tillåten med angivande av källa

3 Ura 2010:3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...2 Uppföljning av tidigare prognoser Internationell översikt Finansiella marknader Svensk ekonomi...22 Efterfrågan på arbetskraft Näringsgrenar Jord- och skogsbruk Industrin...49 Byggnadsverksamhet Privata tjänster Offentliga tjänster...64 Utbudet av arbetskraft...70 Arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen Utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken...84 Utlandsfödda...88 Inskrivna med funktionshinder...90 Äldre år...92 Korttidsutbildade högst grundskola...93 Matchningsläget...94 Bilaga Metod och urval...98

4 Arbetsmarknadsutsikterna våren Sammanfattning Förbättring på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden har visat allt fler tecken på att försämringen inom privat näringsliv har upphört och övergått i en uppgång, och resultatet från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av cirka arbetsställen indikerar en fortsatt återhämtning under andra halvåret 2010 med ytterligare förstärkning under Sysselsättningen visar redan tecken på att öka och den utvecklingen förstärks undan för undan. Arbetslösheten ökar emellertid ytterligare en tid och nedgången blir därefter förhållandevis svag. Det beror på att allt fler ställer sig till arbetsmarknadens förfogande, och det gäller bland annat utrikesfödda. Detta får i grunden betraktas som positivt eftersom rekryteringsbehovet stiger, beroende inte bara på en ökad aktivitet i ekonomin utan också på att många kommer att gå i pension under åren 2010 till Arbetslösheten beräknas öka från 8,4 procent 2009 till 9,3 procent Under 2011 minskar arbetslösheten marginellt och bedöms uppgå till 9,0 procent. Optimistiska företag Sedan hösten 2009 har efterfrågan på företagens varor och tjänster ökat och företagen räknar med en kraftig ökning av efterfrågan under det närmaste året, enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Fortfarande är de lediga personalresurserna stora även om de krympt sedan hösten 2009 och mycket talar för att de lediga personalresurserna snart tömts. Denna gång är framtidsoptimismen stor inom samtliga undersökta näringsgrenar. Detta tyder på en bred uppgång 2010 och 2011, vilket påverkar hela landet gynnsamt. Resultatet från Arbetsförmedlingens undersökning styrks också av ett flertal andra indikatorer för arbetsmarknaden. Antalet varsel om uppsägning har gått tillbaka kraftigt och nivån får nu betraktas som låg. Antalet lediga platser ökar dessutom stadigt. Konjunkturinstitutets barometerundersökningar redovisar också att perioden av personalneddragningar är över och att företagen planerar för att öka antalet anställda under de kommande tre månaderna. Till detta kan läggas att sysselsättningen har ökat sedan slutet av 2009, enligt den säsongrensning och trendning som SCB redovisar. Den globala ekonomin förstärks Det stora raset i världsekonomin upphörde ungefär i mitten av Därefter har det skett en gradvis återhämtning av världshandeln. Det som drivit upp den globala BNP-tillväxten är en god utveckling i de expansiva ekonomierna i Indien och Brasilien, och i synnerhet Kina. Den kinesiska ekonomin växte med starka 11,9 procent under första kvartalet Förenta staternas ekonomi är inne i en tydlig återhämtningsfas. Även för de europeiska länderna har den ekonomiska aktiviteten vänt upp, men uppgången sker från en låg nivå och takten är långsam. De europeiska ekonomierna plågas av krisen i Grekland och oron är stor att den ska spridas till andra skuldtyngda länder. Det finns också en spridningsrisk till andra delar av världen eftersom exporten till Europa kan komma att försvagas när Europa drar åt svångremmen. De stora budgetsaneringsprogram som nu aviserats kommer att genomföras snabbt vilket talar för att återhämtningen blir långsam och ryckig och det återstår mycket att göra innan utvecklingen är på rätt köl igen. Vi antar i denna

5 Arbetsmarknadsutsikterna våren prognos att Greklandskrisen inte sprider sig och att global BNP växer med knappt 4 procent 2010 och med lite mer Svensk ekonomi återhämtar sig Nationalräkenskaperna redovisar att den svenska ekonomin började växa från andra kvartalet 2009, men ökningen var förhållandevis svag. Mellan fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010 tog dock BNP ett rejält kliv uppåt då den ökade med 1,4 procent i säsongrensade tal. Uppräknat till årstakt motsvarar den ökningen 5,7 procent. Bakom detta låg en stark ökning av privat konsumtion, lageruppbyggnad och en god exporttillväxt. SCB har reviderat BNP-siffrorna flera gånger och enligt den senaste redovisningen föll BNP med hela 5,1 procent mellan 2008 och Under loppet av 2009 utvecklades dock BNP svagare än vad olika indikatorer pekat på. Det finns emellertid några faktorer som kan tala för att Sverige släpar efter i den globala konjunkturen. Dels förblir den globala investeringskonjunkturen svag ytterligare en tid, samtidigt som Sveriges exportinnehåll av insats- och investeringsvaror är stort. Dels är exportörerna mycket beroende av Europakonjunkturen då cirka 75 procent av exporten går dit. De framåtriktade indikatorerna har pekat uppåt sedan våren 2009 och styrkan i uppgången har tilltagit stadigt. Konjunkturinstitutet presenterar ett sammanvägt index för den svenska ekonomin som visar att den bottnade under våren 2009 och därefter har förstärkts markant. Sedan slutet av 2009 signalerar denna indikator att BNP växer snabbare än det historiska genomsnittet. Inköpschefsindex vände också upp under våren 2009 och har också förstärkts successivt. Även Arbetsförmedlingens intervjuundersökning redovisar ett omslag i konjunkturen under fjolåret. Slutligen började sysselsättningen öka svagt under slutet av fjolåret vilket var tidigt med hänsyn till den marginella förbättringen i BNP. Utsikterna för de kommande åren är också goda även om internationella händelser kan kasta grus i maskineriet. Dock påverkas svensk export av de europeiska budgetbesparingarna, och dessutom påverkas privat konsumtion i Sverige 2011 av kommande räntehöjningar. Till detta kommer att ökningen i offentlig konsumtion dämpas Detta bedöms dämpa tillväxttakten i ekonomin BNP beräknas komma att öka med 3,1 procent 2010 och med 2,8 procent Det betyder att det dröjer ända till hösten 2011 innan värdet på BNP återgått till det som rådde före den finansiella krisen Bakom BNP-raset 2009 låg både en påtaglig nedgång av antalet arbetade timmar och en försvagad produktivitet. Anmärkningsvärt är att produktiviteten i privata näringslivet försvagats tre år i följd. Detta betyder att trots kraftiga personalneddragningar har dessa inte varit tillräckliga i förhållande till efterfrågan på varor och tjänster. Det innebär också att enhetsarbetskostnaderna stigit successivt vilket gröpt ur konkurrenskraften, något som emellertid motverkats av att kronan försvagats. Detta talar också för att privat näringsliv till en viss del kan möta en stigande efterfrågan på varor och tjänster med befintliga personalresurser, varför antalet arbetade timmar kommer att öka snabbare än sysselsättningen. Vi bedömer att främst en ökad produktivitet bidrar till den ökade tillväxten under 2010, men totala antalet arbetade timmar ökar också, med 1,1 procent. Även under 2011 bidrar både ökad produktivitetstillväxt och fler arbetade timmar till BNPtillväxten, men bidraget från timmarna ökar undan för undan och ökningen av totala antalet arbetade timmar mellan 2010 och 2011 beräknas till 2,2 procent.

6 Arbetsmarknadsutsikterna våren Sysselsättningen ökar åter Sysselsättningen började öka under fjärde kvartalet 2009 och den utvecklingen har fortsatt under årets fyra första månader. Från början av fjärde kvartalet 2009 till april 2010 har sysselsättningen ökat ungefärligt med personer i åldern år. Det betyder att jobbförlusten på cirka arbetstillfällen under perioden maj 2008 till oktober 2010 börjat återtas. Hela ökningen av sysselsättningen faller på tillfälligt anställda medan fast anställda fortsatt att minska. Dessutom är det männen som stått för den ökade sysselsättningen vilket är en följd av att det är främst mansdominerade yrkesområden som dragit nytta av den ökade aktiviteten i ekonomin. En intressant iakttagelse är att utrikesfödda i åldern år inte fått vidkännas ett minskat antal sysselsatta under recessionen, vilket betyder att hela jobbförlusten drabbat svenskfödda. Däremot har sysselsättningsgraden försvagats för utrikesfödda till följd av en snabb tillväxt av befolkningen i aktiv ålder. Sett på utbildningsbakgrund har sysselsättningen fallit kraftigt för förgymnasialt utbildade och gymnasieutbildade medan antalet sysselsatta med lång eftergymnasial utbildning till och med blev fler under Sysselsättningsgraden minskade emellertid, vilket är en följd av en god ökning av antalet invånare med denna utbildningsbakgrund i befolkningen. Sammantaget för hela arbetsmarknaden beräknas antalet sysselsatta komma att öka med personer 2010 och med år Kraftig ökning av arbetskraftsutbudet Utbudet av arbetskraft har utvecklats betydligt starkare än väntat. Normalt minskar utbudet av arbetskraft när arbetsmarknaden försvagas, många lämnar exempelvis arbetsmarknaden för studier. Det skedde också en marginell försvagning från inledningen av 2009 till juli 2009 men därefter har utbudet av arbetskraft ökat starkt och från juli 2009 till april 2010 kan ökningen skattas till närmare personer i åldern år. Bakom den siffran ligger en påtaglig tillväxt av befolkningen i aktiv ålder och det faktum att den aktiva befolkningen upprätthållit sitt arbetskraftsdeltagande väl. Arbetskraften har ökat särskilt tydligt för dem med lång eftergymnasial utbildning och för utrikesfödda, i synnerhet för dem födda utanför Europa. Dessutom har utbudet förstärkts för dem som är äldre än 44 år. Vidare var ökningen av arbetskraften betydligt starkare för männen än för kvinnorna. Den utbudshöjande politiken tycks ha givit avsedd effekt, det sker exempelvis en kontinuerlig överföring från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Antalet beräknas till cirka år 2010 och till knappt år Det finns ingenting i dagsläget som talar för att denna utveckling kommer att brytas under prognosperioden. Det innebär att utbudet av arbetskraft kommer att öka med personer mellan 2009 och 2010, men genom att bland annat den demografiska effekten försvagas 2011 beräknas utbudsökningen då dämpas till personer. Industrin andas optimism Industrin svarade för en mycket stor del av jobbförlusten under 2009, men nu tyder allt på att nedskärningarna i stort sett ebbat ut, enligt både Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Industrin bedömer också att efterfrågan på dess varor fortsätter att förstärkas under det närmaste året, men att den ökade produktionen till viss del kan utföras med befintliga personalresurser, vilket betyder att produktivitetstillväxten blir god

7 Arbetsmarknadsutsikterna våren under det kommande året. Nästan hela industrisektorn är också inne i en positiv process och det är egentligen bara läkemedelsindustrin som går svagt. Antalet sysselsatta minskade med nästan personer under 2009 och mellan 2009 och 2010 beräknas nedgången till personer. En stor del av nedgången beror på ett negativt överhäng från 2009 till 2010 och det betyder att sysselsättningen endast kommer att förändras svagt från dagsläget till slutet av året. Under 2011 räknar vi med en viss sysselsättningsökning på cirka personer. Rekryteringsproblemen ligger på en mycket låg nivå och eftersom tillgången på arbetslösa industriarbetare är stor dröjer det innan rekryteringsproblemen stiger mer påtagligt. Dock förekommer vissa svårigheter att få tag på kvalificerade yrkesarbetare samt tekniker och ingenjörer. Byggnadsverksamheten räknar med bättre tider Byggkonjunkturen har förstärkts och företagen ser det kommande året an med allt större tillförsikt. Lågkonjunkturen drabbade husbyggarna påtagligt medan aktiviteten höjdes inom anläggningssektorn. För det kommande året förutser byggföretagen en ökad efterfrågan på deras tjänster. Enligt vår bedömning är det husbyggarna som går in i en allt starkare konjunktur medan konjunkturen för anläggningssektorn kommer att dämpas Sysselsättningen har försvagats och minskningen mellan 2008 och 2009 uppgick till personer. Nedgången bromsade dock in våren 2009 och under hösten märktes en begynnande ökning. Byggföretagen planerar också för fler anställda under de kommande åren. Mellan 2009 och 2010 beräknas sysselsättningen öka med personer och med personer under Rekrytringsproblemen ligger i ett historiskt perspektiv på en låg nivå, men ändå har lite mer än vart femte byggföretag upplevt rekryteringsproblem under det senaste halvåret. Rekryteringsproblemen har också ökat något jämfört med Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren och hösten Det mesta talar också för att rekryteringsproblemen ökar stadigt under de kommande åren. Samtidigt kommer dock lärlingar och nyutbildade att ha fortsatt svårt att få jobb, men deras situation förbättras dock under kommande år. Privat tjänstesektor förblir sysselsättningslokomotivet Den globala finansiella krisen drabbade den privata tjänstesektorn i förhållandevis liten utsträckning. Sysselsättningsnedgången mellan 2008 och 2009 stannade vid endast personer i en sektor som sysselsätter nästan 2 miljoner personer. Området är mycket heterogent men flertalet av de olika näringarna inom privat tjänstesektor är mycket positiva för det närmaste året. De räknar med en tydlig ökning av efterfrågan på deras tjänster och företagen planerar också för fler anställda. Det skedde också en viss ökning av antalet sysselsatta första kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Handelns konjunktur har förstärkts undan för undan och man räknar med påtagligt ökad försäljning under det närmaste året. Området genomför många rekryteringar under ett år och är en viktig ingång till arbetslivet för ungdomar. Det pågår dock fortsatt stora rationaliseringar för att minska personalbehovet. Trots att 2009 var ett hyggligt år minskade sysselsättningen något. Det mesta talar för en i stort sett oförändrad sysselsättning under prognosperioden. Hotell och restaurangnäringen har klarat av konjunktursvackan överraskande bra, detta trots att hushållen blivit alltmer sparsamma. Sysselsättningen förändrades endast marginellt nedåt och allt

8 Arbetsmarknadsutsikterna våren talar för en ökad sysselsättning under prognosperioden. Företag verksamma inom området företagstjänster har blivit alltmer positiva inför framtiden och de räknar med en påtagligt stigande efterfrågan på sina tjänster under det kommande året. Företagen planerar för en markant ökning av antalet anställda. Den stärkta konjunktur som väntas kommer att påverka transportsektorn gynnsamt och sysselsättningen bedöms därför öka gradvis. Sammantaget beräknas sysselsättningen komma att öka med cirka personer inom den privata tjänstesektorn under 2010 och med under Vikande kommunal sysselsättning 2010 och 2011 Den kommunala ekonomin blev mycket bättre än väntat 2009, vilket är en följd av att arbetsmarknaden inte försämrades lika mycket som befarades våren 2009, och till detta kommer kommunala besparningsprogram samt engångsintäkter. De kommunala statsbidragen höjs tillfälligt 2010, vilket innebär att den kommunala ekonomin förblir stark även i år. Kommunerna planerar dock inte för att expandera sina verksamhetsområden utan pengarna används i första hand för investeringar, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Bakgrunden är att det finns en stor försiktighet med att öka kostnadsnivån långsiktigt. Redan 2011 krymper det kommunala resultatet kraftigt trots att skattebasen förstärkts. Antalet kommunalt anställda fortsätter att krympa både 2010 och 2011 enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. En central förklaring är fortsatt överföring av verksamhet från kommunal huvudman till privat huvudman. Kommunerna planerar för att minska personalen i grundskolan och gymnasieskolan vilket främst beror på demografin. Däremot upphör neddragningarna inom äldre- och handikappomsorgen medan vuxenutbildningen fortsätter att expandera. Barnomsorgen har upphört att minska och för prognosåren planeras för en viss ökning. Också Landstingens ekonomi förstärktes påtagligt 2009 och även här har man fått tillfälligt höjda statsbidrag för Liksom för kommunerna försämras dock landstingsekonomin Landstingen planerar för färre anställda och det är främst primärvården som krymper. Den statliga ekonomin är stark, men några större förändringar av antalet sysselsatta väntas inte under åren 2010 och Sysselsättningen inom den offentliga tjänstesektorn bedöms komma att uppvisa små förändringar 2010 för att minska med personer år I denna kalkyl har hänsyn tagits till de verksamheter som överförs till privat huvudman. Arbetslösheten bedöms minska svagt Arbetslösheten har fortsatt att öka, även om ökningstakten dämpats. Det betyder att inflödet i arbetslöshet är större än utflödet från arbetslöshet, till exempelvis arbete. Inflödet i arbetslöshet har ändrat karaktär. Det har skett en gradvis minskning av dem som lämnar arbete för arbetslöshet samtidigt som fler gått till arbetslöshet från att ha stått utanför arbetskraften, exempelvis i studier, i sjuk- och aktivitetsersättning med mera. Ett annat sätt att uttrycka detta är att arbetslöshetsrisken för sysselsatta minskat medan det inte skett någon större förändring för grupper som är på väg in på arbetsmarknaden. Det finns också tydliga indikationer på att arbetslöshetsperiodernas längd stiger undan för undan. En slutsats är att nya arbetslösa går före i kön när det gäller arbete. Arbetslösheten har stigit stadigt och nådde 9,8 procent i april 2010, vilket kan jämföras med 8,5 procent för ett år sedan. En säsongrensad och trendad tidsserie visar också att arbetslösheten fort-

9 Arbetsmarknadsutsikterna våren satt att stiga, men att ökningstakten dämpats något. Bakom denna utveckling ligger en stark ökning av kvinnornas arbetslöshet medan männens arbetslöshet till och med har minskat något. I april 2010 uppgick kvinnornas arbetslöshet till 9,9 procent och männens till 9,6 procent, vilket sammanhänger med att arbetsmarknaden för stora yrkesgrupper inom mansdominerande områden upphört att försämrats och att kvinnorna dominerar bland de arbetslösa heltidsstuderande. Gruppen heltidsstuderande arbetslösa har sedan våren 2009 svarat för hela ökningen av arbetslösheten i arbetskraftsundersökningen, vilket bland annat kan bero på en kraftig ökning av antalet personer i aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen. Denna del av arbetslösheten har ökat för både män och kvinnor, men nivån är klart högre för kvinnorna. En annan iakttagelse är att ökningstakten i denna del av arbetslösheten tilltagit för kvinnorna det senaste halvåret, medan den dämpats för männen. Detta ligger bakom den ökade kvinnliga arbetslösheten. När det gäller arbetslösa som inte studerar har nivån vikit kraftigt för männen medan den förblivit i stort sett oförändrad för kvinnorna. Under åren 2010 och 2011 fortsätter arbetskraften att växa kraftigt och trots en tydlig ökning av sysselsättningen blir effekten på arbetslösheten förhållandevis liten. Mellan 2009 och 2010 beräknas arbetslösheten komma att öka från 8,4 procent till 9,3 procent. Arbetslösheten sjunker sedan svagt 2011 och bedöms då som årsgenomsnitt uppgå till 9,0 procent. Många stora utmaningar Arbetsmarknadspolitiken står inför en rad stora utmaningar. Arbetsförmedlingen har fått ett utökat ansvar för olika grupper av personer som inte har ett arbete alla som kan och vill arbeta ska kunna komma ut i sysselsättning. Detta utökade ansvar gäller personer som utförsäkrats inom sjukförsäkringssystemet, och dessutom ska Arbetsförmedlingen från och med år 2011 ta ett helhetsgrepp om inträdet i arbetslivet för en stor del av de personer som invandrat till Sverige. Till detta ska läggas de redan stora utmaningarna för grupper som blivit arbetslösa i kölvattnet av lågkonjunkturen. Det utvidgade ansvaret tillsammans med den höga arbetslösheten innebär större påfrestningar inom arbetsmarknadspolitiken än på mycket lång tid. Det finns växande grupper av arbetslösa där olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken blir utomordentligt viktiga. Antalet personer utan arbete i grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden kommer att bli stort under åren 2010 och En allvarlig risk är att den stora totala volymen av arbetslösa leder till att arbetslöshetstiderna blir allt längre för många personer i dessa mer utsatta grupper av arbetslösa. Längre arbetslöshetstider leder ofta till att berörda personer kommer allt längre från ett nytt arbete. Följande grupper bedöms få svårast att snabbt finna ett arbete under åren 2010 och 2011: Ungdomar med bristfällig utbildning Utomeuropeiskt födda Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa personer år Personer utan arbete med högst förgymnasial utbildning Arbetslösa inom yrken med hög arbetslöshet, strukturarbetslösa

10 Arbetsmarknadsutsikterna våren Stort tillskott av utlandsfödda De senaste årens invandring kan komma att medföra ett tillskott av utrikes födda på arbetsmarknaden på omkring personer. En del av dem har redan trätt ut i arbetskraften men många återstår. Under det senaste året har antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen ökat med cirka , och huvuddelen eller cirka saknar arbete. Inom en femårsperiod kan uppskattningsvis av de invandrade ha trätt ut på arbetsmarknaden. Tillskottet av invandringen ställer stora krav på effektiv mottagning och integration i arbetslivet. Bland annat ställs stora krav på kommunernas undervisning i svenska för invandrare, sfi. Detta led har under många år pekats ut som en svag länk när det gäller inträdet i arbetslivet. Det är viktigt att detta första steg lyckas så att det skapas goda förutsättningar för ett smärtfritt inträde på arbetsmarknaden. I nästa skede blir själva inträdet på arbetsmarknaden en stor utmaning. Antalet funktionshindrade ökar snabbare Antalet personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen stiger nu i snabbare takt än tidigare. Hittills är det främst en sämre konjunktur som inverkat på antalet inskrivna med funktionshinder, men liksom för utomeuropeiskt födda tillkommer en ytterligare faktor ett ökat tillskott från personer som tidigare befunnit sig utanför arbetskraften. Många utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet som bedöms ha en viss arbetsförmåga förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. År 2010 beräknas antalet som överförs mer än fördubblas jämfört med åren närmast innan. Prövningen av arbetsförmågan bland dem som utförsäkrats och överförts till Arbetsförmedlingen startade i januari 2010 vilket innebär att det ännu är för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur många personer som kan söka sig ut i arbetslivet igen. Äldre drabbas ofta av långa tider utan arbete Arbetslösa i åldrarna år förblir ofta utan arbete under lång tid och det är svårt att finna lösningar på arbetsmarknadssituationen. Möjligheten att snabbt finna ett arbete är nämligen betydligt mindre än för personer i lägre åldrar, oavsett kön och utbildningsnivå. Andelen med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga är dessutom klart större än i andra åldrar, nästan var fjärde av dem som är utan arbete (arbetslösa eller i aktivitetsstöd), vilket är en ytterligare försvårande faktor för att finna jobb. Många med kort utbildning drabbas hårt Det har skett ett stort tillskott av personer med högst förgymnasial utbildning bland de inskrivna vid Arbetsförmedlingen. På knappt två år har antalet utan arbete fördubblats till drygt personer. En stor del av denna stora grupp kommer att möta en hård konkurrens om jobben under prognosperioden. Arbetsgivarna höjer normalt kraven på kompetens vid rekryteringar i en situation då tillgången på arbetskraft är god. Arbetssökande med högre utbildning har därmed avsevärt större chanser när jobben tillsätts och de arbetssökande som har kortast utbildning får extra svårt att komma ut i arbete. Utvecklingen går oundvikligen mot fler arbetslösa med kort utbildning. För många av dessa personer är det stor risk att de får svårt att komma in i arbetslivet under åren 2010 och 2011 och det

11 Arbetsmarknadsutsikterna våren finns även en uppenbar risk för att arbetslöshetsperioderna växer och att de drabbade med tiden slås ut från arbetskraften. Här är några faktorer som pekar mot fler korttidsutbildade utan arbete: Stort tillskott av korttidsutbildade genom att en stor andel av de nyligen invandrade från länder utanför Europa saknar gymnasieutbildning. Stort tillskott genom att var femte svenskfödd elev och fyra av tio med utländsk härkomst i varje årskull inte har fullföljd gymnasieutbildning. Tillskott av korttidsutbildade genom överföringen från Försäkringskassan. Viss brist som kan öka på sikt Rekryteringsläget är gynnsamt i ett kortsiktigt perspektiv. Det finns ett betydande utrymme att öka sysselsättningen utan att det uppstår störningar i form av matchningsproblem. Men eftersom arbetskraftsefterfrågan fortsätter att förstärkas ett par år framåt i tiden kommer tillgången på utbildad arbetskraft att sina inom allt fler yrkesgrupper. Generationsväxlingen då 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden bidrar dessutom till att arbetskraftspotentialen krymper snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar. Kortsiktigt är det viktigt att notera att arbetsgivarna alltid höjer kompetenskraven vid rekryteringar när tillgången på arbetskraft är god. Det kan betyda att det relativt tidigt kan komma signaler om arbetskraftsbrist. Det är i det sammanhanget viktigt att se dessa signaler mot bakgrund av att kraven trissats upp och att det i många fall finns en marginal att justera ner kraven något. Den konjunkturnedgång som vi haft har inte drabbat alla yrken med full kraft. De yrken som drabbats hårdast finns på gymnasienivå. Vissa yrken har endast drabbats i begränsad omfattning, framför allt flera yrken på högskolenivå. Den ökade brist på arbetskraft som förutses finns således på högskolenivå, till exempel inom IT, teknik och sjukvård. Inom flera yrken inom dessa områden finns ett strukturellt underskott på utbildade och om arbetskraftsefterfrågan fortsätter att öka för dessa grupper blir bristen allt mer framträdande under prognosperioden. Konjunkturnedgången inom byggnadsverksamheten blev ovanligt kortvarig och om utvecklingen inom bygg- och anläggningsområdet blir god framöver kommer bristen på utbildade att bli allt tydligare inom flera byggyrken. Inom följande yrkesgrupper kan bristen på utbildade växa under åren 2010 och 2011: Specialistyrken inom teknik och data Specialistyrken inom hälso- och sjukvård Vissa yrken inom byggnadshantverk samt inom anläggningsverksamhet Kvalificerade yrkesarbetare inom industrin Hög arbetslöshet inom vissa yrken Överskotten på arbetskraft i förhållande till efterfrågan har ökat inom en rad yrken och är för närvarande det klart dominerande problemet när det gäller matchningen mellan utbud och efterfrågan. De yrken som drabbats i särklass hårdast av lågkonjunkturen är en rad industriyrken. Under lågkonjunkturen har antalet personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen utan arbete inom industriyrken mer än fördubblats och inom vissa kategorier finns nu tre gånger så många arbetslösa eller programinskrivna som för två år sedan. Många av dem som blivit arbetslösa har högst för-

12 Arbetsmarknadsutsikterna våren gymnasial utbildning och är män. Arbetslösheten är också hög inom delar av service och försäljning och de som drabbats av arbetslöshet har i många fall kort skolutbildning. En stor utmaning för arbetsmarknadspolitiken blir att förändra denna bild av yrkesmässiga obalanser, underlätta yrkesrörlighet och undvika att arbetslösa blir fast i tillbakagående yrken eller yrken med konstant hög arbetslöshet där utsikterna att finna ett nytt arbete är små. Dessa yrkesgrupper innehåller även arbetslösa som inte kunde finna arbete under föregående högkonjunkturperiod och de yrkena har nu än högre arbetslöshet. Dessa grupper benämns ofta som strukturarbetslösa. Bland de strukturarbetslösa återfinns många som har en bristfällig utbildning, exempelvis ungdomar som inte lyckas med att genomföra en gymnasieutbildning och utrikes födda med kort skolutbildning. En del av dem som förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen riskerar också att hamna i gruppen strukturarbetslösa. Det finns också en stor risk för att många av de industriarbetare som förlorat jobbet under lågkonjunkturen blir arbetslösa under lång tid. Neddragningarna av personal har till stor del skett inom mansdominerade yrken och erfarenheterna från 1990-talskrisen visar att benägenheten att vidareutbilda sig och/eller byta yrke bland män är låg. Även mot den bakgrunden finns en stor risk för att den strukturella arbetslösheten fastnar på en hög nivå.

13 Arbetsmarknadsutsikterna våren Valda indikatorer Procentuell förändring BNP, till marknadspris 4,2 3,2 4,3 3,3-0,4-5,1 3,1 2,8 Antal arbetade timmar 0,8 0,2 1,3 3,5 1,6-2,9 1,1 1 2,2 Produktivitetstillväxt 3,4 3,0 3,0-0,2-2,0-2,2 2,0 0,6 KPIF, inflation, årsgenomsnitt 1,1 1,1 1,4 1,5 2,7 1,9 2,1 1,1 Timlön, procentuell förändring 3,3 3,1 3,1 3,3 4,3 3,4 2,1 2,3 Hushållens reala disp. inkomster 1,3 2,1 3,8 5,4 3,0 0,9 1,0 2,5 Privat konsumtion 2,8 2,8 2,7 3,7-0,1-0,8 3,3 2,7 Sparkvot, inkl. avtalspension 6,1 5,5 6,6 8,8 11,1 12,5 10,6 10,4 Nyckeltal 2 Tusental personer Förändring, tusental Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraft Arbetskraft (rev) Sysselsatta Sysselatta (rev) Arbetslösa Arbetslösa (rev) Procent av arbetskraft 7,1 6,2 6,1 8,4 9,3 9,0 0,3-0,9-0,1 2,3 0,9-0,3 % av arbetslraft (rev) 9,1 8,7 0,7-0,4 Konjunkturprogram Procent av arbetskraft 3,0 1,9 1,8 2,7 4,1 4,0 0,3-1,1 0 0,8 1,5-0,1 Med anledning av AKU-revideringen SCB reviderade den officiella arbetsmarknadsstatistiken, AKU, för perioden januari till april 2010 dagen innan denna prognos publicerades. De siffror, diagram och analyser i rapporten som bygger på SCB:s statistik avser tidigare publicerade uppgifter. Revideringen innebar betydande justeringar jämfört med tidigare publicerade värden från SCB. En preliminär justering av valda nyckeltal har emellertid gjorts, vilka redovisas i tabellen ovan. 1 Kalenderkorrigerat uppgår ökningen till 0,6 år 2010 och till 2,2 år Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. Samtliga grupper avser år.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2016 2018 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 1 Arbetsmarknadsutsikterna i korthet Fortsatt stark arbetsmarknad Åren 2016-2018

Läs mer

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 1 Prognos 2007 Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 Prognosantaganden 2 Att den globala ekonomin växer med drygt 5 procent 2006 och med knappt 4,5 procent 2007 Att oljepriset uppgår

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010

Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010 1 (7) Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010 Nedgången större än väntat Den finansiella krisen har slagit hårdare och snabbare mot den reala världsekonomin än vad alla prognosmakare förutsåg vid slutet

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7 6 5 4 3 2 1 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Heldragen linje = historiskt genomsnitt 197-27 Procent 7 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 1972 1976

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsutsikterna för

Sammanfattning av arbetsmarknadsutsikterna för Ura 2011:5 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 Sammanfattning av arbetsmarknadsutsikterna för 2011-2012 Rekordökning av sysselsättningen 2011 Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit mycket stark sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2010 och 2011

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2010 och 2011 Ura 2009:2 ISBN 978-91-977809-5-7 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2010 och 2011 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text Catarina Annetorp Hörnsten Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Hans Tydén Text- och bildredigering

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2012

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2012 Text Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Skribent av fördjupningsrutor Marwin Nilsson

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:7 ISBN 978-91-977810-2-2 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter av fördjupningsrutor: Thomas Liljegren

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 8 Arbetsmarknadsenheten Jim Enström Catarina Annetorp Hörnsten Torbjörn Israelsson Thomas Liljegren Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer