Next Move II (arbeidstittel)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Next Move II (arbeidstittel)"

Transkript

1 Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal bidra økt anvendelse av hydrogen som drivstoff på nye områder, og til å utvikle affärsmodeller for infrastruktur og produksjon som understøtter disse. Beroendet av fossila bränslen i framför allt transportsektorn är den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser i länder som Sverige och Norge. Det är nödvändigt med snabba åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar på problemen och därmed att nå målet om en helt fossiloberoende fordonsflotta år Samtidigt ser vi ett ökat behov av resande mellan länderna beroende på större arbetsmarknadsregioner. Utmaningen blir därför att hitta hållbara transportlösningar som medger att människor får ökade möjligheter att förflytta sig mellan våra regioner. Next Move II skall arbeta med att bygga upp och överföra kompetens och strategier för affärsmodeller for utvikling og drift av infrastruktur for hydrogen som drivstoff, og for produksjon og distribusjon av hydrogen. Prosjektet skal også bidra til demonstrasjon av anvendelse av hydrogen til citydistribusjon och bilfottor genom att bidra til at det anskaffes hydrogendrevne biler. Prosjektet skal kommunisere fordeler, muligheter og utfordringer med bruk av hydrogen, og legge til rette for at erfaringer utveksles mellom landene. Next Move II er utviklet av et partnerskap av aktører som er sentrale innen arbeid for økt bruk av fossiluavhengig drivstoff i ØKS-regionen. Partnerne har lang erfaring fra regionalt, interregionalt og internasjonalt samarbeid, og et omfattende nettverk innenfor offentlig og privat virksomhet, forskning og utdanning. Prosjektet har sterk forankring i fylker, regioner og kommuner, som er sentrale aktører når det er snakk om å utvikle infrastruktur for fossiluavhengig transport, og øke bruk av slike kjøretøy. 3.1 Hovedmål og delmål Prosjektet Next Move II skal øke kunnskapen, legge til rette for utvidelse av infrastruktur og bidra til at antall hydrogendrevne kjøretøy i ØKS-regionen økes med xx %, noe som gir XXX kg reduksjon i CO2-utslipp samt mindre lokal luftforurensning. Delmål: 1. Sammen med private og offentlige aktører utvikle affärsmodeller for etablering og drift av infrastruktur. 2. Sammen med private og offentlige aktører utvikle affärsmodeller for anlegg for produksjon og distribusjon av hydrogen. Pkt 1 og 2 skal også ses i sammenheng. 3. Beskrive muligheter og potensial, og utarbeide underlag for regionale og lokale strategier for produksjon og anvendelse av hydrogen til transport i ØKS-regionen, samt beskrive visjoner for gryende nasjonal utstrekning

2 4. Skapa en ökad efterfrågan på hydrogen som drivmedel spesielt for de som har relevante bilflåter så att antall biler øker og företag inom branschen kan se möjligheter att utvecklas. 5. Erbjuda mötesplatser mellan aktörer både inom näringsliv och offentlig sektor som är beroende av varandras satsningar i utvecklingen mot fossilfria transporter. 6. Stödja berörda aktörer som arbetar med etablering av infrastruktur för vätgas i korridoren Oslo Göteborg Malmö - Köbenhavn. 7. Tilby utprøving av kjøretøy og infrastruktur for fossiluavhengige kjøretøy for politikere, tjenestemenn og allmennheten i ØKS-regionen. 8. Øke kompetansen om vätgas som et viktig alternativ blant fossiloberoande fordon/transport og infrastruktur i ØKS-regionen Effekter Prosjektet vil blant annet ha følgende effekter: 1. Redusere CO2-utslipp fra transport 2. Bedre lokal luftkvalitet 3. Bedre utbygd infrastruktur for bruk av hydrogendrevne fordon 4. Økt andel hydrogendrevne fordon 5. Økt kunnskap og oppmerksomhet om hydrogen som drivstoff 6. Økt grenseoverskridende og regionalt samarbeid om etablering av infrastruktur 7. Ökade möjligheter för näringslivsaktörer att utvecklas inom fossilfria transportsystem 8. Utveksling av politiske ambisjoner, kunnskap og erfaringer over grensen 9. Bedre grunnlag for politikere til å fatte beslutninger som bidrar til at de overordnede miljøog klimamål nås Bakgrund Projektet kommer bygga på frågeställningar som är gemensamma för de orter som väljer att vara en tidig aktör och bygga tankstationer och införskaffa fordon. Erfarenheterna från Next Move är att utbytet över gränserna var mycket givande för att stärka varandra i utmaningar som uppstår när man är en tidig aktör. Medan Next Moves syfte var att mobilisera tidiga användare och genomföra gemensamma upphandlingar av fordon ser vi att det i nästa steg uppstår frågor som framförallt rör drift och ägandeskap av vätgastankstationer, hållbar produktion av vätgas och frågor kring hur värdekedjan kommer att se ut för vätgas. Med projektet önskar vi framförallt stärka det Skandinaviska samarbetet för vätgas för transportsektorn och på ett strukturerat sätt öka utbytet mellan kommuner, regioner, företag och organisationer med fokus på dessa frågeställningar. Sverige, Norge och Danmark befinner sig fortfarande i ganska olika faser avseende utbyggnad av vätgasinfrastruktur och antal fordon, samt vilken kunskap myndigheter och allmänhet haft om tekniken. Det gränsöverskridande samarbetet har därför varit givande och mycket viktigt för de offentliga organisationer som deltagit. Det finns nu ett behov av att bygga vidare på i första hand utbyggnaden av infrastruktur för vätgas i Skandinavien. Next Move är en del i ett Skandinaviskt samarbete inom vätgas som startade redan 2006 med grundandet av Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, SHHP. Syftet med det samarbetet har från början varit att etablera Skandinavien som en region med sammanhängande

3 nätverk för vätgastankstationer och vara en attraktiv tidig marknad för den internationella bilindustrin. Detta har Next Move i högsta grad bidragit till genom upphandlingen av fordon och tankstation. Vi är många organisationer som sätter värde på denna modell och plattform för samarbete och utbyte. Avsikten är att gå vidare med flera projektsamarbeten där vi kan bredda oss och fortsätta arbeta med införandet av vätgasteknik inom flera olika applikationsområden. Partnerskap Innovatum (Vätgas Sverige), Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region-/ Energikontoret Skåne, VGR, NEL Hydrogen, Skedsmo kommune, Oslo kommune, ZERO, Gatubolaget Gøteborg, Region Halland, Falkenberg Energi, S,P ++ Norske finansiører; Akershus og Østfold fylkeskommuner, Oslo kommune, Enova, Skedsmo kommune, Hynor Lillestrøm* og NEL Hydrogen* Arbetspaket WP1: Produksjon og anvendelse WP2: Affärsmodeller och strategier WP3: Bränslecellsfordon, test, utvärdering och behovsanalys WP4: Kommunikasjon og kompetanse WP5: Projektledning Tidsperiod Cirka: Oktober September 2018

4 WP1. Produksjon og anvendelse Aktiviteter 1.1 Mulighetsstudie for produksjon Hva kan man produsere hydrogen fra (hydro, sol, vind, bio), bruk av overskuddsgass fra industri, hva er de lokale / regionale pre for bruk av de ulike kildene? Muligheter for næringsutvikling. LN: Tycker vi kan fokusera på vind i själva studien vad som räknas på, men att man kanske behåller de andra områdena som bevakning. 1.2 Mulighetsstudie lagring og distribusjon Hvordan kan det lagres i små, middels, store volum. Hvordan kan det evt distribueres fra sentralt produksjonsnalegg? Muligheter for næringsutvikling. 1.3 Muligheter for anvendelse i ØKS LN: Tycker det blir för stort scoop och att det delvis täcks av wp 3 fordon? Hva kan vi anvende hydrogenet til linnen transport i ØKS? personbiler (demonstrert i Next Move I) Taxi (demonstreres av Oslo og Akershus i kommende prosjekter + evt Arlanda) varebiler city distribusjon (demonstreres i Next Move II) buss (demonstreres i CHIC Oslo Buss + beyond) Fly / flyplass (ref H2OSL og Arlanda) Skip (ref nye prosjekter sterk interesse også i ØKS-reg.) o Hvordan kan samlokalisering av infrastruktur (for brukere over) virke positivt på cash-flow? 1.4 Forslag til nye prosjekter innen Interreg eller EU/H2020 o Har vi funnet noe som gir grunnlag for å etablere samarbeidsprosjekter? 1.5 Workshops med intresserade aktörer Leveranser 1. Rapport fra mulighetsstudie produksjon 2. Rapport fra mulighetsstudie lagring og dirstribusjon 3. Rapport med beskrivelse av muligheter for anvedelse i ØKS 4. Erfaringsrapport for nye og videreføring av eksisterende kjøretøyer 5. Genomförda workshops med pm Bakgrund Energilagring med vätgas kan bli intressant med mer introduktion av förnybar energi i energisystemet. Vindkraft är det förnybara energislaget som levererar el och som växt snabbast de senaste åren. De växande förnybara energislagen sol och vågkraft har samma principer och är lika intermittenta, som vind, men med olika hastigheter av fluktuerande produktion. I flera länder både internationellt och i Europa och dessutom i Danmark finns ett behov idag av att kunna lagra el. Detta visar sig genom periodisk överproduktion när det blåser mycket och

5 nätet inte kan ta emot mer el. Elpriset blir då negativt. För Sverige och Norges del har behovet inte varit lika uppenbart då vi har mycket vattenkraft att reglera med. Det finns ett antal fall identifierade där hypotesen är att ett energilager med vätgas kan löna sig. Fallen behöver undersökas var för sig samt jämföras. Hela ÖKS regionen har mycket vindkraft och goda förutsättningar för annan förnyelsebar energi som sol- och vågkraft. Energilagring i vätgas kan stärka utbyggnaden av dessa. Vid energilagring med vätgas görs elen till vätgas med hjälp av elektrolys och lagringen kan sedan ske genom att vätgasen lagras trycksatt i tankar eller utan tryck i speciella underjordiska håligheter. Vätgasen kan sedan göras till el igen och matas in på elnätet vid behov. Alternativt kan vätgasen tillsättas i mindre mängd direkt i en naturgasledning, eller metaniseras, men då förlorar man ytterligare energi och kan inte använda vätgasen i en bränslecell. En annan möjlighet som kommer att utredas är att sälja vätgasen som fordonsbränsle och affären för detta beror förmodligen en del på var produktionen sker och vilka möjligheter till effektiv distribution som finns. - I regionen finns vätgas som biprodukt hos industrier som idag inte alltid utnyttjas optimalt. Endast i Porsgrund i Norge används sådan gas till en tankstation. I projektet ingår att undersöka möjligheterna att tillvarata sådan gas från industrier i ÖKS regionen till högre grad. Mycket erfarenheter finns i Tyskland, Holland, Belgien, Norra England, mm. Miljöanalys kan behövas om t ex om gasen måste ersättas. Älvekraft / vattenkraft- förklara behovet av energilagring. Några av de fall som kan vara aktuella för energilagring och vätgasproduktion är: #1 Jämn försäljning från en energiproducent, ex vindkraftspark # 2 Jämn distribution och inköp för lokal nätägare # 3 Storskalig, säsongsbaserad energilagring Partners NEL Hydrogen, Akershus Energi, Innovatum, Falkenberg Energi?, Länsstyrelsen Halland??, SP?

6 WP2. Affärsmodeller och strategier Aktiviteter 2.1 Affärsmodeller for etablering og drift av infrastruktur Projektet ska driva en aktiv och koordinerad process med aktörer från både privata och offentliga organisationer med målet att få fler både privat och offentliga aktörer att ta ansvar för drift och ägande av tanskstationer samtidigt som de små bilflottorna succesivt ökar. Proejktet ska skapa tillfällen till utbyte med andra tekniker för att tydliggöra synergier med att etablera sk multifuelstationer. 2.2 Rammebetingelser for hydrogen til transport o Arbeide inn mot regionale og nasjonale myndigheter, grenseoverskridende samarbeid. Nært samarbeid med fylker og regioner 2.3 Hydrogenstrategi i ØKS-regionen o Basert på WP1 og affärsmodeller utarbeide underlag for hydrogenstrategi i ØKS-regionen. Evt fylkesvis f.eks bør det være et mål at Østfold får sin egen strategi etter mønster fra Akershus. Se hele regionen under ett for å sikre en best mulig enhetlig utbygging av infrastruktur. Kan også lage kommunale strategier f.eks Gøteborg? o Bør si noe om hvordan hydrogen kan samspille med bio og el det overordnede målet er fossiloberoande fordonsflotta 2.4 Grenseoverskridende erfaringsutveksling o Presentere lokale og regionale politiske ambisjoner og målsettinger til andre i ØKS-regionen. Må ses i sammenheng med WP kommunikasjon? 2.5 Nyetableringar Projektet ska också arbeta med nya orter för nya etableringar av tanksationer. Detta stärker hela det Skandinaviska nätverket och bidrar till att lyfta fram SHHP-regioner (ÖKS) som en attraktiv region gentemot fordonsindustrin. Utbyte med till Great-projektet (Ten T) 2.6 Teori: Utredning av akademi för arbete kring värdekedja för vätgas. Styrmedel och ägarkoncept. Ansvarig sökes. Leveranser 1. Rapport som beskriver affärsmodell 2. Rapport om rammebetingelser? 3. Underlag for hydrogenstrategi for a. Gøteborg kommune / by b. Østfold fylke / VGR? / Halland / Skåne c. ØKS-regionen sett under ett 4. Møter/workshops mellom politikere, tjenestemenn, næringsliv, etc

7 Bakgrund och frågeställningar I alla tre länder växer intresset och behovet av fler vätgastankstationer och fler bränslecellsfordon. I Sverige fortsätter utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen och först på tur står Stockholm, Göteborg och Falkenberg. Studier och förberedelsearbete pågår dessutom på ytterligare en rad orter. I Norge har viktiga policybeslut tagits under år 2014 av Akershus fylkeskommune om hur man avser att gå vidare och förstärka satsningarna på vätgas. Akershus och Oslo befinner sig i läget förvalta och utveckla det som påbörjats. I samarbete med HyOP är man i begrepp att bygga ut infrastrukturen för att få mer kapacitet och robustare stationer för att kunna öka bilflottorna. I Skåne behöver man hitta lösningar för en permanent station och för en robustare station. I projektet kommer också aktörer delta från orter som får sin första vätgastankstation under pågående projekt, ex Falkenberg och Göteborg. I Danmark är situationen För de flesta kommuner och regioner som nu har en tankstation (och fordon) finns ett naturligt behov av att kunna stämma av sina strategier och planer för det fortsatta arbetet med andra. Då de flesta stationer idag kommit på plats med stöd av lokala offentliga medfinansiärer. I flera fall har även driften av stationerna säkrats genom offentlig medfinansiering. I Skandinavien finns ett antal olika privata bolag som tagit investeringar i dessa tankstationer och driver dem, ibland med stöd av offentlig medfinansiering. Samtidigt som fortfarande efterfrågan på tankstationer är låg är också konkurrens mellan privata aktörer på marknaden liten. Naturligt är också att det i denna tidiga utbyggnadsfas är få fordon som tankas vid varje station och stationen har därmed inte kommit över den puckel där man börjar tjäna pengar på varje tankning istället för att den rörliga kostnaden ökar. Målsättningar - Öka kunskapen om potentialen i vätgasproduktion och försäljning av vätgas som fordonsbränsle hos fler privata eller semiprivata energibolag. - Successivt växla över från offentlig medfinansiering av stationerna till privat drift på affärsmässiga grunder. - Successivt öka fordonsflottan runt varje station/ på varje ort och därmed bidra till att stationen och vätgasproduktionen blir ekonomiskt lönsam. - Stödja framtagandet av lokala och regionala handlingsplaner för vätgasinfrastruktur och bränslecellsfordon. - Förankra strategier med en nationell myndighet och relevanta nationella politiker. - Bjuda in till ett utbyte mellan svenska, norska och danska nationella myndigheter för att öka förståelsen om varandras planer för vilken roll vätgas spelar i för en fossilfri fordonsflotta. Partners Vätgas Sverige, Kunnskapsbyen Lilleström, Innovatum, Region Skåne, Falkenberg kommun, Falkenberg Energi, Akershus Fylkeskommune,

8 WP3. Bränslecellsfordon: test, utvärdering och behovsanalys Aktiv 3.1 Anskaffelse av fordon Aktiv dialog med biltillverkare och andra projektkonsortier i EU för att på olika sätt säkra tillgången på fordon till Skandinavien Upphandling eller leasing av bränslecellsfordon enligt projektets budget. Fordonen som upphandlas ska vara av sådan art att de lämpar sig för flottor av typen taxi, citydistribution, bilpooler, uthyrningsbilar, mm. Aktivitet 3.2 Test av vätgasfordon för bilflottor o Utvärdering och användarstudier av upphandlade fordon och eventuellt andra fordon som finns tillägliga hos partners men som inte köpts in i projektet. o Projektet ska undersöka möjligheterna att låta användningen rotera mellan några projektpartners under kortare perioder av projektet. Detta för att öka kännedomen om vissa speciella typer av fordon som exv mindre lastbilar för citydistribution. o Utbyta erfarenheter med bland annat Stockholm, Oslo, London och ev Aberdeen Oslo där man testar eller planerar att testa bränslecellsfordon i taxiverksamhet. Frågor som är kopplade till ett sådan test är t ex taxibolagens erfarenheter av fordonen map användarvänlighet, pålitlighet, pris och driftskostnad, mottagande hos kunder. Aktivitet 3.3 Behovsstudie av bruksfordon Inriktning på maskiner för vägbyggen och /eller små bruksfordon t ex för gatu- och parkförvaltningar, skidspårningsmaskiner och skotrar. Studien ska innehålla en behovsanalys och en utredning av tillgänglig teknik. Frågeställningar som studien behöver undersöka är bland annat hur tankningen kan och bör lösas vid olika användningssituationer, t ex med utbytbara system, fasta eller mobila stationer. Nästa steg (dock utanför detta projektet) kan vara ett teknikutvecklingsprojekt. Målsättning Testa och utvärdera bränslecellsfordon särskilt sådana som har potential att bygga upp de första lokala flottorna. Byta ut fossila fordon till nollemissionsfordon. Fortsätta vara en attraktiv tidig marknad där OEM:s vill sätta de första fordonen. Näringslivsutveckling för fordonsindustri. Leveranser 1. Införskaffade bilar enligt projketets budget. 2. Rapport med rekommendation för att bygga upp lokala och regionala bliflottor, rekommendationer bygger på erfarenheter av brukarna och erfarenhetsutbyte med taxiprojekt. 3. Rapport med rekommendationer för fortsatt utveckling, eller inköp, av bruksfordon med nollemissionsteknik.

9 Bakgrund Flera biltillverkare börjar nu sälja sina första serietillverkade bränslecellsbilar. För Skandinavien innebär det stora möjligheter om flera av de nya fordonen snabbt kan komma på vägarna här och bli använda och synas. Detta skulle motivera till fortsatta satsningar på vätgasinfrastruktur, vilket i sin tur har möjligheten att bidra till att inhemska företag får kompetens och blir delaktiga i nya affärer. De orter som har de första tankstationerna behöver parallellt arbeta med att få upp utnyttjandegraden på stationerna. Lokala flottor av bränslecellsbilar behöver byggas upp, gärna med fordon som har hög synlighet och intensiv användning. Intresse för fordonen finns redan hos flera organsiationer, både privata och offentliga, och det är projektets syfte att med olika metoder tillvarata detta intresse. Nyfikenheten på de bränslecellsfordon som nu når marknaden är stor och konkurrensen om dem är påtaglig. Det är därför extra värdefullt att bygga vidare på det goda skandinaviska amarbetet för att med gemensam front nå fram till bilindustrin. Mervärdet med att inkludera upphandling av fordon, aktiv användning och utvärdering av några olika fordon i projektet är bland annat att ytterligare synliggöra för och nackdelar med bränslecellsbilar både till användare och kunna ge en gemensam återkoppling till fordonstillverkarna. Målsättning Testa och utvärdera bränslecellsfordon och Låta brukare använda bilen som kan bygga upp en bilflotta runt de första stationerna. Byta ut fossila fordon till nollemissionsfordon. Fortsätta vara en attraktiv tidig marknad där OEM:s vill sätta de första fordonen. PArtners

10 WP4. Kommunikation och kompetensutveckling Aktivitet 4.1 Kompetanseutvikling o Utvikle videre konsept fra NM 1. Etablere noe fysisk i regi av H2Skåne. Samarbeide om kursopplegg for ulike målgrupper. Felles mål om å nå ut til x antall politikere, tjenestemenn, skoleelever, lærere etc. Aktivitet 4.3 Produktion av trycksaker, film og annet o Flere små youtube filmer med info, resultater etc. Trykksaker målrettet mot anskaffelse av kjøretøy etc Aktivitet 4.4 Next Move i Bryssel o Vise fram prosjektets og ØKS-regionens arbeid i Bryssel. Gjerne i samarbeid med GDR som har tilsvarende aktivitet Aktivitet 4.5 Møteplasser o Seminarer, workshops, konferanser etc etc Leveranser 1. Etablering av H2-Lab hos H2Skåne 2. Gjennomført kurs for x antall mennesker 3. Oppdatert informasjon om hva som skjer innen hydrogen til partnere og andre 4. div trykksaker, filmer etc 5. Oppmerksomhet i Bryssel 6. Seminarer, workshops, konferanser etc Bakgrund Vätgas pekas, av bland andra EU- kommissionen, ut som en nyckelteknologi för att vi för att ska kunna nå redan uppsatta klimatmål. Många länder både internationellt och inom EU, samt olika EU-instanser satsar sammanlagt mycket resurser på att stödja etableringen av vätgas för nollemissionstrasporter och förnybar vätgasproduktion som kan stärka ett mer förnybart energisystem. Samtidigt finns det bland stora grupper i samhället fortfarande en rädsla för vätgas. Associationer till olyckan Hindenburg (1937) kommer mycket ofta på tal och kopplingar görs till hur vätgas kan hanteras säkert i moderna fordon. Den stora okunskapen om vätgas är anmärkningsvärd eftersom vätgas är den mest använda industrigasen. Självklart finns det risker med vätgas precis som det finns risker med alla fordonsbränslen och explosiva gaser och vätskor. Men vätgas är fullt möjligt att hantera säkert och görs så också av fordonstillverkare och tankstationsföretag. Vilka risker som är reella och hur branschen hanterar dem är mycket viktigt att kommunicera. Detta betonas och bekräftas gång på gång av aktörer som är aktiva i demonstrationsprojekt med bränslecellsbilar och vätgasinfrastruktur, samt av industriaktörer i branschen. De som framförallt behöver kompetens om vätgas i detta skede av en tidig kommersialisering är bland andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället, företag och organisationer som har potential att vara tidiga användare. Även allmänhet och framförallt den yngre generationen behöver känna till vätgasens möjligheter i energisystemet och veta mer om de satsningar som görs av industrin och i vår omvärld. Bland annat för att kunna välja och efterfråga relevanta utbildningar som är gångbara i framtiden är den yngre generationen en viktig målgrupp. I projektet avser vi nå denna målgrupp på gymnasiet genom kompetensutveckling av lärare.

11 Projektet har också ett behov av att kommunicera både själva samarbetet och syfte samt uppnådda resultat, till branschaktörer i Skandinavien, Europa och internationellt. Syftet är att det syns vilka satsningar som görs för att dra till oss intresse från branschen och hämta in kunskap som kan bidra positivt till utvecklingen i Skandinavien. Vid konferenser med vätgas i fokus blir detta också ett tillfälle till kompetensutveckling för projektpartners. Målgrupper för kompetensutveckling Tjänstemän och politiker i kommuner och regioner framförallt inom ÖKS. Nationella politiker och tjänstemän på departement och centrala myndigheter med ansvar för energi, transport och annan fysisk samhällsplanering. Privata företag, energibolag, taxi, biluthyrningsfirmor, m fl. Lärare på gymnasienivå. Aktiviter Produktion av trycksaker och ett antal korta youtube filmer med info, resultater etc. Inriktat på vätgas produktion och anskaffelse av kjøretøy. Buss, ta tillvara och sprid erfarenheter från Ruter till andra kollektivtrafikbolag. Kunnskapsbyen tar en mer aktiv roll i bussutvecklingen i Norge Oslo Akershus. Studiebesök, konferenser, seminarier. Norsk aktivitet. Seminarier kring resultaten från projektet med fokus att öka intresset och kännedomen om tekniken och affärsmöjligheterna hos berörda målgrupper samt. Till exempel kan resultat från wp 3 om vätgasproduktion från bland annat vind spridas genom seminarier i samarbete mellan H2Skåne och Skånes vindkraftsakademi. Kompetensutveckling för lärare och eventuellt elever främst på gymnasienivå. H2 Skåne agerar som en regional nod för utbildningsinsatser mot lärare och elever samt fungerar som administrativ plattform för ett vätgaslab. Vi åker upp till Lilleström för att gå igenom utrustningen samt för att få lärdomar från deras utbildningsinsatser. Vi tänker oss sedan att ca 5 utbildningar hålls för lärare runt om i Skåne och att lärarna sedan får låna labbet till sina skolor för att undervisa eleverna. Vi administrerar alla utlåningar och söker upp skolor/lärare som bör utbildas. Utbildningar SP. AA fyller på. Vise fram prosjektets og ØKS-regionens arbeid i EU. Gjerne i samarbeid med GDR som har tilsvarende aktivitet Omverdensovervåking Hva skjer i andre prosjekter i ØKS, andre regioner, Horizon 2020? Hva skjer på utbygging av infrastruktur i andre land og regioner? Hva gjør bilprodusentene? Formidle dette til partnerne og andre i regionen, bidra med beslutningsunderlag til politikere etc.

12 Relevanta konferenser där projektet kan kommuniceras och som i flera flaa kan kombineras med omvärldsbevakring är t ex (ett urval kommer att göras): - World Hydrogen Energy Conference, WHEC (biannuel, Zaragoza 2016) - Bryssel Open Days - Hannovermässan - Ekotransport, årligen - Vind 201X, arrangör Svensk Vindenergi, årligen. Särskilt för att sprida resultaten från wp 3 om vindkraft vätgasproduktion. - Skånes Energiting, - Politikerveckan i Almedalen - Norge - Danmark Målsättning Öka kunskapen om vätgas i strategiskt viktiga målgrupper (ovan). Kommunicera det skandinaviska samarbetet, SHHP:s strategi och vision samt projektets uppnådda resultat; affärsmodellsutveckling, vätgasproduktion och energilagring, utvärdering och utredning av fordon, samt kompetensutveckling mot ovan nämnda målgrupper. Partners WP 5 Projektledning Aktivitet 5.1. Prosjektledelse Aktivitet 5.2. Styringsgruppemøter Aktivitet 5.3 Rapportering Aktivitet 5.4 Planlegging av videre arbeid

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 10 råd från 8. Ny teknik kräver ihärdig/flittig och enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev, 10. Våga testa! Om vi inget provar ser vi sällan utveckling! 9.

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015 Kort Rambeskrivning BioGas2020 Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak Januari 2015 Innehåll 1 Förord.... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Bakgrund... 3 3.1 Projektets framväxt... 4 4 Insatsområden... 5 4.1 Inledning...

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne RAPPORT 2013:72 VERSION 1.0 Strategi för etablering av gastankställen i Skåne Underlag med fokus på affärsmodeller, organisationsstrukturer och finansiering Dokumentinformation Titel: Strategi för etablering

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer