Next Move II (arbeidstittel)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Next Move II (arbeidstittel)"

Transkript

1 Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal bidra økt anvendelse av hydrogen som drivstoff på nye områder, og til å utvikle affärsmodeller for infrastruktur og produksjon som understøtter disse. Beroendet av fossila bränslen i framför allt transportsektorn är den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser i länder som Sverige och Norge. Det är nödvändigt med snabba åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar på problemen och därmed att nå målet om en helt fossiloberoende fordonsflotta år Samtidigt ser vi ett ökat behov av resande mellan länderna beroende på större arbetsmarknadsregioner. Utmaningen blir därför att hitta hållbara transportlösningar som medger att människor får ökade möjligheter att förflytta sig mellan våra regioner. Next Move II skall arbeta med att bygga upp och överföra kompetens och strategier för affärsmodeller for utvikling og drift av infrastruktur for hydrogen som drivstoff, og for produksjon og distribusjon av hydrogen. Prosjektet skal også bidra til demonstrasjon av anvendelse av hydrogen til citydistribusjon och bilfottor genom att bidra til at det anskaffes hydrogendrevne biler. Prosjektet skal kommunisere fordeler, muligheter og utfordringer med bruk av hydrogen, og legge til rette for at erfaringer utveksles mellom landene. Next Move II er utviklet av et partnerskap av aktører som er sentrale innen arbeid for økt bruk av fossiluavhengig drivstoff i ØKS-regionen. Partnerne har lang erfaring fra regionalt, interregionalt og internasjonalt samarbeid, og et omfattende nettverk innenfor offentlig og privat virksomhet, forskning og utdanning. Prosjektet har sterk forankring i fylker, regioner og kommuner, som er sentrale aktører når det er snakk om å utvikle infrastruktur for fossiluavhengig transport, og øke bruk av slike kjøretøy. 3.1 Hovedmål og delmål Prosjektet Next Move II skal øke kunnskapen, legge til rette for utvidelse av infrastruktur og bidra til at antall hydrogendrevne kjøretøy i ØKS-regionen økes med xx %, noe som gir XXX kg reduksjon i CO2-utslipp samt mindre lokal luftforurensning. Delmål: 1. Sammen med private og offentlige aktører utvikle affärsmodeller for etablering og drift av infrastruktur. 2. Sammen med private og offentlige aktører utvikle affärsmodeller for anlegg for produksjon og distribusjon av hydrogen. Pkt 1 og 2 skal også ses i sammenheng. 3. Beskrive muligheter og potensial, og utarbeide underlag for regionale og lokale strategier for produksjon og anvendelse av hydrogen til transport i ØKS-regionen, samt beskrive visjoner for gryende nasjonal utstrekning

2 4. Skapa en ökad efterfrågan på hydrogen som drivmedel spesielt for de som har relevante bilflåter så att antall biler øker og företag inom branschen kan se möjligheter att utvecklas. 5. Erbjuda mötesplatser mellan aktörer både inom näringsliv och offentlig sektor som är beroende av varandras satsningar i utvecklingen mot fossilfria transporter. 6. Stödja berörda aktörer som arbetar med etablering av infrastruktur för vätgas i korridoren Oslo Göteborg Malmö - Köbenhavn. 7. Tilby utprøving av kjøretøy og infrastruktur for fossiluavhengige kjøretøy for politikere, tjenestemenn og allmennheten i ØKS-regionen. 8. Øke kompetansen om vätgas som et viktig alternativ blant fossiloberoande fordon/transport og infrastruktur i ØKS-regionen Effekter Prosjektet vil blant annet ha følgende effekter: 1. Redusere CO2-utslipp fra transport 2. Bedre lokal luftkvalitet 3. Bedre utbygd infrastruktur for bruk av hydrogendrevne fordon 4. Økt andel hydrogendrevne fordon 5. Økt kunnskap og oppmerksomhet om hydrogen som drivstoff 6. Økt grenseoverskridende og regionalt samarbeid om etablering av infrastruktur 7. Ökade möjligheter för näringslivsaktörer att utvecklas inom fossilfria transportsystem 8. Utveksling av politiske ambisjoner, kunnskap og erfaringer over grensen 9. Bedre grunnlag for politikere til å fatte beslutninger som bidrar til at de overordnede miljøog klimamål nås Bakgrund Projektet kommer bygga på frågeställningar som är gemensamma för de orter som väljer att vara en tidig aktör och bygga tankstationer och införskaffa fordon. Erfarenheterna från Next Move är att utbytet över gränserna var mycket givande för att stärka varandra i utmaningar som uppstår när man är en tidig aktör. Medan Next Moves syfte var att mobilisera tidiga användare och genomföra gemensamma upphandlingar av fordon ser vi att det i nästa steg uppstår frågor som framförallt rör drift och ägandeskap av vätgastankstationer, hållbar produktion av vätgas och frågor kring hur värdekedjan kommer att se ut för vätgas. Med projektet önskar vi framförallt stärka det Skandinaviska samarbetet för vätgas för transportsektorn och på ett strukturerat sätt öka utbytet mellan kommuner, regioner, företag och organisationer med fokus på dessa frågeställningar. Sverige, Norge och Danmark befinner sig fortfarande i ganska olika faser avseende utbyggnad av vätgasinfrastruktur och antal fordon, samt vilken kunskap myndigheter och allmänhet haft om tekniken. Det gränsöverskridande samarbetet har därför varit givande och mycket viktigt för de offentliga organisationer som deltagit. Det finns nu ett behov av att bygga vidare på i första hand utbyggnaden av infrastruktur för vätgas i Skandinavien. Next Move är en del i ett Skandinaviskt samarbete inom vätgas som startade redan 2006 med grundandet av Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, SHHP. Syftet med det samarbetet har från början varit att etablera Skandinavien som en region med sammanhängande

3 nätverk för vätgastankstationer och vara en attraktiv tidig marknad för den internationella bilindustrin. Detta har Next Move i högsta grad bidragit till genom upphandlingen av fordon och tankstation. Vi är många organisationer som sätter värde på denna modell och plattform för samarbete och utbyte. Avsikten är att gå vidare med flera projektsamarbeten där vi kan bredda oss och fortsätta arbeta med införandet av vätgasteknik inom flera olika applikationsområden. Partnerskap Innovatum (Vätgas Sverige), Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region-/ Energikontoret Skåne, VGR, NEL Hydrogen, Skedsmo kommune, Oslo kommune, ZERO, Gatubolaget Gøteborg, Region Halland, Falkenberg Energi, S,P ++ Norske finansiører; Akershus og Østfold fylkeskommuner, Oslo kommune, Enova, Skedsmo kommune, Hynor Lillestrøm* og NEL Hydrogen* Arbetspaket WP1: Produksjon og anvendelse WP2: Affärsmodeller och strategier WP3: Bränslecellsfordon, test, utvärdering och behovsanalys WP4: Kommunikasjon og kompetanse WP5: Projektledning Tidsperiod Cirka: Oktober September 2018

4 WP1. Produksjon og anvendelse Aktiviteter 1.1 Mulighetsstudie for produksjon Hva kan man produsere hydrogen fra (hydro, sol, vind, bio), bruk av overskuddsgass fra industri, hva er de lokale / regionale pre for bruk av de ulike kildene? Muligheter for næringsutvikling. LN: Tycker vi kan fokusera på vind i själva studien vad som räknas på, men att man kanske behåller de andra områdena som bevakning. 1.2 Mulighetsstudie lagring og distribusjon Hvordan kan det lagres i små, middels, store volum. Hvordan kan det evt distribueres fra sentralt produksjonsnalegg? Muligheter for næringsutvikling. 1.3 Muligheter for anvendelse i ØKS LN: Tycker det blir för stort scoop och att det delvis täcks av wp 3 fordon? Hva kan vi anvende hydrogenet til linnen transport i ØKS? personbiler (demonstrert i Next Move I) Taxi (demonstreres av Oslo og Akershus i kommende prosjekter + evt Arlanda) varebiler city distribusjon (demonstreres i Next Move II) buss (demonstreres i CHIC Oslo Buss + beyond) Fly / flyplass (ref H2OSL og Arlanda) Skip (ref nye prosjekter sterk interesse også i ØKS-reg.) o Hvordan kan samlokalisering av infrastruktur (for brukere over) virke positivt på cash-flow? 1.4 Forslag til nye prosjekter innen Interreg eller EU/H2020 o Har vi funnet noe som gir grunnlag for å etablere samarbeidsprosjekter? 1.5 Workshops med intresserade aktörer Leveranser 1. Rapport fra mulighetsstudie produksjon 2. Rapport fra mulighetsstudie lagring og dirstribusjon 3. Rapport med beskrivelse av muligheter for anvedelse i ØKS 4. Erfaringsrapport for nye og videreføring av eksisterende kjøretøyer 5. Genomförda workshops med pm Bakgrund Energilagring med vätgas kan bli intressant med mer introduktion av förnybar energi i energisystemet. Vindkraft är det förnybara energislaget som levererar el och som växt snabbast de senaste åren. De växande förnybara energislagen sol och vågkraft har samma principer och är lika intermittenta, som vind, men med olika hastigheter av fluktuerande produktion. I flera länder både internationellt och i Europa och dessutom i Danmark finns ett behov idag av att kunna lagra el. Detta visar sig genom periodisk överproduktion när det blåser mycket och

5 nätet inte kan ta emot mer el. Elpriset blir då negativt. För Sverige och Norges del har behovet inte varit lika uppenbart då vi har mycket vattenkraft att reglera med. Det finns ett antal fall identifierade där hypotesen är att ett energilager med vätgas kan löna sig. Fallen behöver undersökas var för sig samt jämföras. Hela ÖKS regionen har mycket vindkraft och goda förutsättningar för annan förnyelsebar energi som sol- och vågkraft. Energilagring i vätgas kan stärka utbyggnaden av dessa. Vid energilagring med vätgas görs elen till vätgas med hjälp av elektrolys och lagringen kan sedan ske genom att vätgasen lagras trycksatt i tankar eller utan tryck i speciella underjordiska håligheter. Vätgasen kan sedan göras till el igen och matas in på elnätet vid behov. Alternativt kan vätgasen tillsättas i mindre mängd direkt i en naturgasledning, eller metaniseras, men då förlorar man ytterligare energi och kan inte använda vätgasen i en bränslecell. En annan möjlighet som kommer att utredas är att sälja vätgasen som fordonsbränsle och affären för detta beror förmodligen en del på var produktionen sker och vilka möjligheter till effektiv distribution som finns. - I regionen finns vätgas som biprodukt hos industrier som idag inte alltid utnyttjas optimalt. Endast i Porsgrund i Norge används sådan gas till en tankstation. I projektet ingår att undersöka möjligheterna att tillvarata sådan gas från industrier i ÖKS regionen till högre grad. Mycket erfarenheter finns i Tyskland, Holland, Belgien, Norra England, mm. Miljöanalys kan behövas om t ex om gasen måste ersättas. Älvekraft / vattenkraft- förklara behovet av energilagring. Några av de fall som kan vara aktuella för energilagring och vätgasproduktion är: #1 Jämn försäljning från en energiproducent, ex vindkraftspark # 2 Jämn distribution och inköp för lokal nätägare # 3 Storskalig, säsongsbaserad energilagring Partners NEL Hydrogen, Akershus Energi, Innovatum, Falkenberg Energi?, Länsstyrelsen Halland??, SP?

6 WP2. Affärsmodeller och strategier Aktiviteter 2.1 Affärsmodeller for etablering og drift av infrastruktur Projektet ska driva en aktiv och koordinerad process med aktörer från både privata och offentliga organisationer med målet att få fler både privat och offentliga aktörer att ta ansvar för drift och ägande av tanskstationer samtidigt som de små bilflottorna succesivt ökar. Proejktet ska skapa tillfällen till utbyte med andra tekniker för att tydliggöra synergier med att etablera sk multifuelstationer. 2.2 Rammebetingelser for hydrogen til transport o Arbeide inn mot regionale og nasjonale myndigheter, grenseoverskridende samarbeid. Nært samarbeid med fylker og regioner 2.3 Hydrogenstrategi i ØKS-regionen o Basert på WP1 og affärsmodeller utarbeide underlag for hydrogenstrategi i ØKS-regionen. Evt fylkesvis f.eks bør det være et mål at Østfold får sin egen strategi etter mønster fra Akershus. Se hele regionen under ett for å sikre en best mulig enhetlig utbygging av infrastruktur. Kan også lage kommunale strategier f.eks Gøteborg? o Bør si noe om hvordan hydrogen kan samspille med bio og el det overordnede målet er fossiloberoande fordonsflotta 2.4 Grenseoverskridende erfaringsutveksling o Presentere lokale og regionale politiske ambisjoner og målsettinger til andre i ØKS-regionen. Må ses i sammenheng med WP kommunikasjon? 2.5 Nyetableringar Projektet ska också arbeta med nya orter för nya etableringar av tanksationer. Detta stärker hela det Skandinaviska nätverket och bidrar till att lyfta fram SHHP-regioner (ÖKS) som en attraktiv region gentemot fordonsindustrin. Utbyte med till Great-projektet (Ten T) 2.6 Teori: Utredning av akademi för arbete kring värdekedja för vätgas. Styrmedel och ägarkoncept. Ansvarig sökes. Leveranser 1. Rapport som beskriver affärsmodell 2. Rapport om rammebetingelser? 3. Underlag for hydrogenstrategi for a. Gøteborg kommune / by b. Østfold fylke / VGR? / Halland / Skåne c. ØKS-regionen sett under ett 4. Møter/workshops mellom politikere, tjenestemenn, næringsliv, etc

7 Bakgrund och frågeställningar I alla tre länder växer intresset och behovet av fler vätgastankstationer och fler bränslecellsfordon. I Sverige fortsätter utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen och först på tur står Stockholm, Göteborg och Falkenberg. Studier och förberedelsearbete pågår dessutom på ytterligare en rad orter. I Norge har viktiga policybeslut tagits under år 2014 av Akershus fylkeskommune om hur man avser att gå vidare och förstärka satsningarna på vätgas. Akershus och Oslo befinner sig i läget förvalta och utveckla det som påbörjats. I samarbete med HyOP är man i begrepp att bygga ut infrastrukturen för att få mer kapacitet och robustare stationer för att kunna öka bilflottorna. I Skåne behöver man hitta lösningar för en permanent station och för en robustare station. I projektet kommer också aktörer delta från orter som får sin första vätgastankstation under pågående projekt, ex Falkenberg och Göteborg. I Danmark är situationen För de flesta kommuner och regioner som nu har en tankstation (och fordon) finns ett naturligt behov av att kunna stämma av sina strategier och planer för det fortsatta arbetet med andra. Då de flesta stationer idag kommit på plats med stöd av lokala offentliga medfinansiärer. I flera fall har även driften av stationerna säkrats genom offentlig medfinansiering. I Skandinavien finns ett antal olika privata bolag som tagit investeringar i dessa tankstationer och driver dem, ibland med stöd av offentlig medfinansiering. Samtidigt som fortfarande efterfrågan på tankstationer är låg är också konkurrens mellan privata aktörer på marknaden liten. Naturligt är också att det i denna tidiga utbyggnadsfas är få fordon som tankas vid varje station och stationen har därmed inte kommit över den puckel där man börjar tjäna pengar på varje tankning istället för att den rörliga kostnaden ökar. Målsättningar - Öka kunskapen om potentialen i vätgasproduktion och försäljning av vätgas som fordonsbränsle hos fler privata eller semiprivata energibolag. - Successivt växla över från offentlig medfinansiering av stationerna till privat drift på affärsmässiga grunder. - Successivt öka fordonsflottan runt varje station/ på varje ort och därmed bidra till att stationen och vätgasproduktionen blir ekonomiskt lönsam. - Stödja framtagandet av lokala och regionala handlingsplaner för vätgasinfrastruktur och bränslecellsfordon. - Förankra strategier med en nationell myndighet och relevanta nationella politiker. - Bjuda in till ett utbyte mellan svenska, norska och danska nationella myndigheter för att öka förståelsen om varandras planer för vilken roll vätgas spelar i för en fossilfri fordonsflotta. Partners Vätgas Sverige, Kunnskapsbyen Lilleström, Innovatum, Region Skåne, Falkenberg kommun, Falkenberg Energi, Akershus Fylkeskommune,

8 WP3. Bränslecellsfordon: test, utvärdering och behovsanalys Aktiv 3.1 Anskaffelse av fordon Aktiv dialog med biltillverkare och andra projektkonsortier i EU för att på olika sätt säkra tillgången på fordon till Skandinavien Upphandling eller leasing av bränslecellsfordon enligt projektets budget. Fordonen som upphandlas ska vara av sådan art att de lämpar sig för flottor av typen taxi, citydistribution, bilpooler, uthyrningsbilar, mm. Aktivitet 3.2 Test av vätgasfordon för bilflottor o Utvärdering och användarstudier av upphandlade fordon och eventuellt andra fordon som finns tillägliga hos partners men som inte köpts in i projektet. o Projektet ska undersöka möjligheterna att låta användningen rotera mellan några projektpartners under kortare perioder av projektet. Detta för att öka kännedomen om vissa speciella typer av fordon som exv mindre lastbilar för citydistribution. o Utbyta erfarenheter med bland annat Stockholm, Oslo, London och ev Aberdeen Oslo där man testar eller planerar att testa bränslecellsfordon i taxiverksamhet. Frågor som är kopplade till ett sådan test är t ex taxibolagens erfarenheter av fordonen map användarvänlighet, pålitlighet, pris och driftskostnad, mottagande hos kunder. Aktivitet 3.3 Behovsstudie av bruksfordon Inriktning på maskiner för vägbyggen och /eller små bruksfordon t ex för gatu- och parkförvaltningar, skidspårningsmaskiner och skotrar. Studien ska innehålla en behovsanalys och en utredning av tillgänglig teknik. Frågeställningar som studien behöver undersöka är bland annat hur tankningen kan och bör lösas vid olika användningssituationer, t ex med utbytbara system, fasta eller mobila stationer. Nästa steg (dock utanför detta projektet) kan vara ett teknikutvecklingsprojekt. Målsättning Testa och utvärdera bränslecellsfordon särskilt sådana som har potential att bygga upp de första lokala flottorna. Byta ut fossila fordon till nollemissionsfordon. Fortsätta vara en attraktiv tidig marknad där OEM:s vill sätta de första fordonen. Näringslivsutveckling för fordonsindustri. Leveranser 1. Införskaffade bilar enligt projketets budget. 2. Rapport med rekommendation för att bygga upp lokala och regionala bliflottor, rekommendationer bygger på erfarenheter av brukarna och erfarenhetsutbyte med taxiprojekt. 3. Rapport med rekommendationer för fortsatt utveckling, eller inköp, av bruksfordon med nollemissionsteknik.

9 Bakgrund Flera biltillverkare börjar nu sälja sina första serietillverkade bränslecellsbilar. För Skandinavien innebär det stora möjligheter om flera av de nya fordonen snabbt kan komma på vägarna här och bli använda och synas. Detta skulle motivera till fortsatta satsningar på vätgasinfrastruktur, vilket i sin tur har möjligheten att bidra till att inhemska företag får kompetens och blir delaktiga i nya affärer. De orter som har de första tankstationerna behöver parallellt arbeta med att få upp utnyttjandegraden på stationerna. Lokala flottor av bränslecellsbilar behöver byggas upp, gärna med fordon som har hög synlighet och intensiv användning. Intresse för fordonen finns redan hos flera organsiationer, både privata och offentliga, och det är projektets syfte att med olika metoder tillvarata detta intresse. Nyfikenheten på de bränslecellsfordon som nu når marknaden är stor och konkurrensen om dem är påtaglig. Det är därför extra värdefullt att bygga vidare på det goda skandinaviska amarbetet för att med gemensam front nå fram till bilindustrin. Mervärdet med att inkludera upphandling av fordon, aktiv användning och utvärdering av några olika fordon i projektet är bland annat att ytterligare synliggöra för och nackdelar med bränslecellsbilar både till användare och kunna ge en gemensam återkoppling till fordonstillverkarna. Målsättning Testa och utvärdera bränslecellsfordon och Låta brukare använda bilen som kan bygga upp en bilflotta runt de första stationerna. Byta ut fossila fordon till nollemissionsfordon. Fortsätta vara en attraktiv tidig marknad där OEM:s vill sätta de första fordonen. PArtners

10 WP4. Kommunikation och kompetensutveckling Aktivitet 4.1 Kompetanseutvikling o Utvikle videre konsept fra NM 1. Etablere noe fysisk i regi av H2Skåne. Samarbeide om kursopplegg for ulike målgrupper. Felles mål om å nå ut til x antall politikere, tjenestemenn, skoleelever, lærere etc. Aktivitet 4.3 Produktion av trycksaker, film og annet o Flere små youtube filmer med info, resultater etc. Trykksaker målrettet mot anskaffelse av kjøretøy etc Aktivitet 4.4 Next Move i Bryssel o Vise fram prosjektets og ØKS-regionens arbeid i Bryssel. Gjerne i samarbeid med GDR som har tilsvarende aktivitet Aktivitet 4.5 Møteplasser o Seminarer, workshops, konferanser etc etc Leveranser 1. Etablering av H2-Lab hos H2Skåne 2. Gjennomført kurs for x antall mennesker 3. Oppdatert informasjon om hva som skjer innen hydrogen til partnere og andre 4. div trykksaker, filmer etc 5. Oppmerksomhet i Bryssel 6. Seminarer, workshops, konferanser etc Bakgrund Vätgas pekas, av bland andra EU- kommissionen, ut som en nyckelteknologi för att vi för att ska kunna nå redan uppsatta klimatmål. Många länder både internationellt och inom EU, samt olika EU-instanser satsar sammanlagt mycket resurser på att stödja etableringen av vätgas för nollemissionstrasporter och förnybar vätgasproduktion som kan stärka ett mer förnybart energisystem. Samtidigt finns det bland stora grupper i samhället fortfarande en rädsla för vätgas. Associationer till olyckan Hindenburg (1937) kommer mycket ofta på tal och kopplingar görs till hur vätgas kan hanteras säkert i moderna fordon. Den stora okunskapen om vätgas är anmärkningsvärd eftersom vätgas är den mest använda industrigasen. Självklart finns det risker med vätgas precis som det finns risker med alla fordonsbränslen och explosiva gaser och vätskor. Men vätgas är fullt möjligt att hantera säkert och görs så också av fordonstillverkare och tankstationsföretag. Vilka risker som är reella och hur branschen hanterar dem är mycket viktigt att kommunicera. Detta betonas och bekräftas gång på gång av aktörer som är aktiva i demonstrationsprojekt med bränslecellsbilar och vätgasinfrastruktur, samt av industriaktörer i branschen. De som framförallt behöver kompetens om vätgas i detta skede av en tidig kommersialisering är bland andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället, företag och organisationer som har potential att vara tidiga användare. Även allmänhet och framförallt den yngre generationen behöver känna till vätgasens möjligheter i energisystemet och veta mer om de satsningar som görs av industrin och i vår omvärld. Bland annat för att kunna välja och efterfråga relevanta utbildningar som är gångbara i framtiden är den yngre generationen en viktig målgrupp. I projektet avser vi nå denna målgrupp på gymnasiet genom kompetensutveckling av lärare.

11 Projektet har också ett behov av att kommunicera både själva samarbetet och syfte samt uppnådda resultat, till branschaktörer i Skandinavien, Europa och internationellt. Syftet är att det syns vilka satsningar som görs för att dra till oss intresse från branschen och hämta in kunskap som kan bidra positivt till utvecklingen i Skandinavien. Vid konferenser med vätgas i fokus blir detta också ett tillfälle till kompetensutveckling för projektpartners. Målgrupper för kompetensutveckling Tjänstemän och politiker i kommuner och regioner framförallt inom ÖKS. Nationella politiker och tjänstemän på departement och centrala myndigheter med ansvar för energi, transport och annan fysisk samhällsplanering. Privata företag, energibolag, taxi, biluthyrningsfirmor, m fl. Lärare på gymnasienivå. Aktiviter Produktion av trycksaker och ett antal korta youtube filmer med info, resultater etc. Inriktat på vätgas produktion och anskaffelse av kjøretøy. Buss, ta tillvara och sprid erfarenheter från Ruter till andra kollektivtrafikbolag. Kunnskapsbyen tar en mer aktiv roll i bussutvecklingen i Norge Oslo Akershus. Studiebesök, konferenser, seminarier. Norsk aktivitet. Seminarier kring resultaten från projektet med fokus att öka intresset och kännedomen om tekniken och affärsmöjligheterna hos berörda målgrupper samt. Till exempel kan resultat från wp 3 om vätgasproduktion från bland annat vind spridas genom seminarier i samarbete mellan H2Skåne och Skånes vindkraftsakademi. Kompetensutveckling för lärare och eventuellt elever främst på gymnasienivå. H2 Skåne agerar som en regional nod för utbildningsinsatser mot lärare och elever samt fungerar som administrativ plattform för ett vätgaslab. Vi åker upp till Lilleström för att gå igenom utrustningen samt för att få lärdomar från deras utbildningsinsatser. Vi tänker oss sedan att ca 5 utbildningar hålls för lärare runt om i Skåne och att lärarna sedan får låna labbet till sina skolor för att undervisa eleverna. Vi administrerar alla utlåningar och söker upp skolor/lärare som bör utbildas. Utbildningar SP. AA fyller på. Vise fram prosjektets og ØKS-regionens arbeid i EU. Gjerne i samarbeid med GDR som har tilsvarende aktivitet Omverdensovervåking Hva skjer i andre prosjekter i ØKS, andre regioner, Horizon 2020? Hva skjer på utbygging av infrastruktur i andre land og regioner? Hva gjør bilprodusentene? Formidle dette til partnerne og andre i regionen, bidra med beslutningsunderlag til politikere etc.

12 Relevanta konferenser där projektet kan kommuniceras och som i flera flaa kan kombineras med omvärldsbevakring är t ex (ett urval kommer att göras): - World Hydrogen Energy Conference, WHEC (biannuel, Zaragoza 2016) - Bryssel Open Days - Hannovermässan - Ekotransport, årligen - Vind 201X, arrangör Svensk Vindenergi, årligen. Särskilt för att sprida resultaten från wp 3 om vindkraft vätgasproduktion. - Skånes Energiting, - Politikerveckan i Almedalen - Norge - Danmark Målsättning Öka kunskapen om vätgas i strategiskt viktiga målgrupper (ovan). Kommunicera det skandinaviska samarbetet, SHHP:s strategi och vision samt projektets uppnådda resultat; affärsmodellsutveckling, vätgasproduktion och energilagring, utvärdering och utredning av fordon, samt kompetensutveckling mot ovan nämnda målgrupper. Partners WP 5 Projektledning Aktivitet 5.1. Prosjektledelse Aktivitet 5.2. Styringsgruppemøter Aktivitet 5.3 Rapportering Aktivitet 5.4 Planlegging av videre arbeid

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Falkenbergs deltagande i projektet Next Move 2. KS 2015-100

Falkenbergs deltagande i projektet Next Move 2. KS 2015-100 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 81 Falkenbergs deltagande i projektet Next Move 2. KS 2015-100 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson

Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson VÄTGAS SVERIGE Vätgas och bränsleceller - pusselbitar i det förnybara energisystemet Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson 2014-03-19 VÄTGASENS ROLL I ENERGISYSTEMET KÄLLOR Förnybara

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

- pusselbitar i det förnybara energisystemet. Foto: Bjørn Simonsen. Vätgas och bränsleceller

- pusselbitar i det förnybara energisystemet. Foto: Bjørn Simonsen. Vätgas och bränsleceller - pusselbitar i det förnybara energisystemet Foto: Bjørn Simonsen Vätgas och bränsleceller Vätgas en viktig del i framtidens energisystem Vätgas är en av de viktiga pusselbitarna i övergången från fossila

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Grundad 1999 Ett 40-tal medlemskommuner i skogslänen Föreningens syfte Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna får del i det värde

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Ärende 12 Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-08-10 KS 2014.0329 Handläggare Bosse Björk Projekt Lokalt framställd Förnyelsebar Energi

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober 2014. GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Östersund 2014-04-30 Björn Aronsson

Östersund 2014-04-30 Björn Aronsson VÄTGAS SVERIGE Östersund 2014-04-30 Björn Aronsson Vätgas och bränsleceller - pusselbitar i det förnybara energisystemet 2014-05-09 Vätgas och bränsleceller - viktiga delar av ett förnybart energisystem

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling Slutrapport FEM2020 Genom ökad gränsöverskridande samarbete ska FEM2020 stärka gränsregionens globala konkurrenskraft genom att initiera den klimatdrivna utvecklingen. Detta ska göras genom att arbete

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Norsk Biotekforum, 27.spetember 2010

Norsk Biotekforum, 27.spetember 2010 Norsk Biotekforum, 27.spetember 2010 Eiendomsutvikling som instrument for life science utvikling Steinar Stokke, Oslo Næringseiendom as Oslo Næringseiendom - Summary Utvecklingsbolag med fokus på tidligfase-prosjekt

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU.

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU. Första mötet med Havsvindform Den 22 augusti träffades intresserade aktörer i det nationella nätverket för havsbaserad vindkraft hos Västra Götalandsregionen, som är en av initiativtagarna till Havsvindforum.

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Lagring av överskottsel

Lagring av överskottsel Lagring av överskottsel Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Lagring av ö versköttsel Norra Sveriges stora naturresurser för

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas Studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun. Farzad Mohseni Östersund, 2014-11-18

Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas Studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun. Farzad Mohseni Östersund, 2014-11-18 Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas Studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun Farzad Mohseni Östersund, 2014-11-18 Disposition Alternativa drivmedel Vätgas Syntetisk metan

Läs mer

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det?

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? (Klimatforum 2013) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer