Next Move II (arbeidstittel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Next Move II (arbeidstittel)"

Transkript

1 Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal bidra økt anvendelse av hydrogen som drivstoff på nye områder, og til å utvikle affärsmodeller for infrastruktur og produksjon som understøtter disse. Beroendet av fossila bränslen i framför allt transportsektorn är den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser i länder som Sverige och Norge. Det är nödvändigt med snabba åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar på problemen och därmed att nå målet om en helt fossiloberoende fordonsflotta år Samtidigt ser vi ett ökat behov av resande mellan länderna beroende på större arbetsmarknadsregioner. Utmaningen blir därför att hitta hållbara transportlösningar som medger att människor får ökade möjligheter att förflytta sig mellan våra regioner. Next Move II skall arbeta med att bygga upp och överföra kompetens och strategier för affärsmodeller for utvikling og drift av infrastruktur for hydrogen som drivstoff, og for produksjon og distribusjon av hydrogen. Prosjektet skal også bidra til demonstrasjon av anvendelse av hydrogen til citydistribusjon och bilfottor genom att bidra til at det anskaffes hydrogendrevne biler. Prosjektet skal kommunisere fordeler, muligheter og utfordringer med bruk av hydrogen, og legge til rette for at erfaringer utveksles mellom landene. Next Move II er utviklet av et partnerskap av aktører som er sentrale innen arbeid for økt bruk av fossiluavhengig drivstoff i ØKS-regionen. Partnerne har lang erfaring fra regionalt, interregionalt og internasjonalt samarbeid, og et omfattende nettverk innenfor offentlig og privat virksomhet, forskning og utdanning. Prosjektet har sterk forankring i fylker, regioner og kommuner, som er sentrale aktører når det er snakk om å utvikle infrastruktur for fossiluavhengig transport, og øke bruk av slike kjøretøy. 3.1 Hovedmål og delmål Prosjektet Next Move II skal øke kunnskapen, legge til rette for utvidelse av infrastruktur og bidra til at antall hydrogendrevne kjøretøy i ØKS-regionen økes med xx %, noe som gir XXX kg reduksjon i CO2-utslipp samt mindre lokal luftforurensning. Delmål: 1. Sammen med private og offentlige aktører utvikle affärsmodeller for etablering og drift av infrastruktur. 2. Sammen med private og offentlige aktører utvikle affärsmodeller for anlegg for produksjon og distribusjon av hydrogen. Pkt 1 og 2 skal også ses i sammenheng. 3. Beskrive muligheter og potensial, og utarbeide underlag for regionale og lokale strategier for produksjon og anvendelse av hydrogen til transport i ØKS-regionen, samt beskrive visjoner for gryende nasjonal utstrekning

2 4. Skapa en ökad efterfrågan på hydrogen som drivmedel spesielt for de som har relevante bilflåter så att antall biler øker og företag inom branschen kan se möjligheter att utvecklas. 5. Erbjuda mötesplatser mellan aktörer både inom näringsliv och offentlig sektor som är beroende av varandras satsningar i utvecklingen mot fossilfria transporter. 6. Stödja berörda aktörer som arbetar med etablering av infrastruktur för vätgas i korridoren Oslo Göteborg Malmö - Köbenhavn. 7. Tilby utprøving av kjøretøy og infrastruktur for fossiluavhengige kjøretøy for politikere, tjenestemenn og allmennheten i ØKS-regionen. 8. Øke kompetansen om vätgas som et viktig alternativ blant fossiloberoande fordon/transport og infrastruktur i ØKS-regionen Effekter Prosjektet vil blant annet ha følgende effekter: 1. Redusere CO2-utslipp fra transport 2. Bedre lokal luftkvalitet 3. Bedre utbygd infrastruktur for bruk av hydrogendrevne fordon 4. Økt andel hydrogendrevne fordon 5. Økt kunnskap og oppmerksomhet om hydrogen som drivstoff 6. Økt grenseoverskridende og regionalt samarbeid om etablering av infrastruktur 7. Ökade möjligheter för näringslivsaktörer att utvecklas inom fossilfria transportsystem 8. Utveksling av politiske ambisjoner, kunnskap og erfaringer over grensen 9. Bedre grunnlag for politikere til å fatte beslutninger som bidrar til at de overordnede miljøog klimamål nås Bakgrund Projektet kommer bygga på frågeställningar som är gemensamma för de orter som väljer att vara en tidig aktör och bygga tankstationer och införskaffa fordon. Erfarenheterna från Next Move är att utbytet över gränserna var mycket givande för att stärka varandra i utmaningar som uppstår när man är en tidig aktör. Medan Next Moves syfte var att mobilisera tidiga användare och genomföra gemensamma upphandlingar av fordon ser vi att det i nästa steg uppstår frågor som framförallt rör drift och ägandeskap av vätgastankstationer, hållbar produktion av vätgas och frågor kring hur värdekedjan kommer att se ut för vätgas. Med projektet önskar vi framförallt stärka det Skandinaviska samarbetet för vätgas för transportsektorn och på ett strukturerat sätt öka utbytet mellan kommuner, regioner, företag och organisationer med fokus på dessa frågeställningar. Sverige, Norge och Danmark befinner sig fortfarande i ganska olika faser avseende utbyggnad av vätgasinfrastruktur och antal fordon, samt vilken kunskap myndigheter och allmänhet haft om tekniken. Det gränsöverskridande samarbetet har därför varit givande och mycket viktigt för de offentliga organisationer som deltagit. Det finns nu ett behov av att bygga vidare på i första hand utbyggnaden av infrastruktur för vätgas i Skandinavien. Next Move är en del i ett Skandinaviskt samarbete inom vätgas som startade redan 2006 med grundandet av Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, SHHP. Syftet med det samarbetet har från början varit att etablera Skandinavien som en region med sammanhängande

3 nätverk för vätgastankstationer och vara en attraktiv tidig marknad för den internationella bilindustrin. Detta har Next Move i högsta grad bidragit till genom upphandlingen av fordon och tankstation. Vi är många organisationer som sätter värde på denna modell och plattform för samarbete och utbyte. Avsikten är att gå vidare med flera projektsamarbeten där vi kan bredda oss och fortsätta arbeta med införandet av vätgasteknik inom flera olika applikationsområden. Partnerskap Innovatum (Vätgas Sverige), Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region-/ Energikontoret Skåne, VGR, NEL Hydrogen, Skedsmo kommune, Oslo kommune, ZERO, Gatubolaget Gøteborg, Region Halland, Falkenberg Energi, S,P ++ Norske finansiører; Akershus og Østfold fylkeskommuner, Oslo kommune, Enova, Skedsmo kommune, Hynor Lillestrøm* og NEL Hydrogen* Arbetspaket WP1: Produksjon og anvendelse WP2: Affärsmodeller och strategier WP3: Bränslecellsfordon, test, utvärdering och behovsanalys WP4: Kommunikasjon og kompetanse WP5: Projektledning Tidsperiod Cirka: Oktober September 2018

4 WP1. Produksjon og anvendelse Aktiviteter 1.1 Mulighetsstudie for produksjon Hva kan man produsere hydrogen fra (hydro, sol, vind, bio), bruk av overskuddsgass fra industri, hva er de lokale / regionale pre for bruk av de ulike kildene? Muligheter for næringsutvikling. LN: Tycker vi kan fokusera på vind i själva studien vad som räknas på, men att man kanske behåller de andra områdena som bevakning. 1.2 Mulighetsstudie lagring og distribusjon Hvordan kan det lagres i små, middels, store volum. Hvordan kan det evt distribueres fra sentralt produksjonsnalegg? Muligheter for næringsutvikling. 1.3 Muligheter for anvendelse i ØKS LN: Tycker det blir för stort scoop och att det delvis täcks av wp 3 fordon? Hva kan vi anvende hydrogenet til linnen transport i ØKS? personbiler (demonstrert i Next Move I) Taxi (demonstreres av Oslo og Akershus i kommende prosjekter + evt Arlanda) varebiler city distribusjon (demonstreres i Next Move II) buss (demonstreres i CHIC Oslo Buss + beyond) Fly / flyplass (ref H2OSL og Arlanda) Skip (ref nye prosjekter sterk interesse også i ØKS-reg.) o Hvordan kan samlokalisering av infrastruktur (for brukere over) virke positivt på cash-flow? 1.4 Forslag til nye prosjekter innen Interreg eller EU/H2020 o Har vi funnet noe som gir grunnlag for å etablere samarbeidsprosjekter? 1.5 Workshops med intresserade aktörer Leveranser 1. Rapport fra mulighetsstudie produksjon 2. Rapport fra mulighetsstudie lagring og dirstribusjon 3. Rapport med beskrivelse av muligheter for anvedelse i ØKS 4. Erfaringsrapport for nye og videreføring av eksisterende kjøretøyer 5. Genomförda workshops med pm Bakgrund Energilagring med vätgas kan bli intressant med mer introduktion av förnybar energi i energisystemet. Vindkraft är det förnybara energislaget som levererar el och som växt snabbast de senaste åren. De växande förnybara energislagen sol och vågkraft har samma principer och är lika intermittenta, som vind, men med olika hastigheter av fluktuerande produktion. I flera länder både internationellt och i Europa och dessutom i Danmark finns ett behov idag av att kunna lagra el. Detta visar sig genom periodisk överproduktion när det blåser mycket och

5 nätet inte kan ta emot mer el. Elpriset blir då negativt. För Sverige och Norges del har behovet inte varit lika uppenbart då vi har mycket vattenkraft att reglera med. Det finns ett antal fall identifierade där hypotesen är att ett energilager med vätgas kan löna sig. Fallen behöver undersökas var för sig samt jämföras. Hela ÖKS regionen har mycket vindkraft och goda förutsättningar för annan förnyelsebar energi som sol- och vågkraft. Energilagring i vätgas kan stärka utbyggnaden av dessa. Vid energilagring med vätgas görs elen till vätgas med hjälp av elektrolys och lagringen kan sedan ske genom att vätgasen lagras trycksatt i tankar eller utan tryck i speciella underjordiska håligheter. Vätgasen kan sedan göras till el igen och matas in på elnätet vid behov. Alternativt kan vätgasen tillsättas i mindre mängd direkt i en naturgasledning, eller metaniseras, men då förlorar man ytterligare energi och kan inte använda vätgasen i en bränslecell. En annan möjlighet som kommer att utredas är att sälja vätgasen som fordonsbränsle och affären för detta beror förmodligen en del på var produktionen sker och vilka möjligheter till effektiv distribution som finns. - I regionen finns vätgas som biprodukt hos industrier som idag inte alltid utnyttjas optimalt. Endast i Porsgrund i Norge används sådan gas till en tankstation. I projektet ingår att undersöka möjligheterna att tillvarata sådan gas från industrier i ÖKS regionen till högre grad. Mycket erfarenheter finns i Tyskland, Holland, Belgien, Norra England, mm. Miljöanalys kan behövas om t ex om gasen måste ersättas. Älvekraft / vattenkraft- förklara behovet av energilagring. Några av de fall som kan vara aktuella för energilagring och vätgasproduktion är: #1 Jämn försäljning från en energiproducent, ex vindkraftspark # 2 Jämn distribution och inköp för lokal nätägare # 3 Storskalig, säsongsbaserad energilagring Partners NEL Hydrogen, Akershus Energi, Innovatum, Falkenberg Energi?, Länsstyrelsen Halland??, SP?

6 WP2. Affärsmodeller och strategier Aktiviteter 2.1 Affärsmodeller for etablering og drift av infrastruktur Projektet ska driva en aktiv och koordinerad process med aktörer från både privata och offentliga organisationer med målet att få fler både privat och offentliga aktörer att ta ansvar för drift och ägande av tanskstationer samtidigt som de små bilflottorna succesivt ökar. Proejktet ska skapa tillfällen till utbyte med andra tekniker för att tydliggöra synergier med att etablera sk multifuelstationer. 2.2 Rammebetingelser for hydrogen til transport o Arbeide inn mot regionale og nasjonale myndigheter, grenseoverskridende samarbeid. Nært samarbeid med fylker og regioner 2.3 Hydrogenstrategi i ØKS-regionen o Basert på WP1 og affärsmodeller utarbeide underlag for hydrogenstrategi i ØKS-regionen. Evt fylkesvis f.eks bør det være et mål at Østfold får sin egen strategi etter mønster fra Akershus. Se hele regionen under ett for å sikre en best mulig enhetlig utbygging av infrastruktur. Kan også lage kommunale strategier f.eks Gøteborg? o Bør si noe om hvordan hydrogen kan samspille med bio og el det overordnede målet er fossiloberoande fordonsflotta 2.4 Grenseoverskridende erfaringsutveksling o Presentere lokale og regionale politiske ambisjoner og målsettinger til andre i ØKS-regionen. Må ses i sammenheng med WP kommunikasjon? 2.5 Nyetableringar Projektet ska också arbeta med nya orter för nya etableringar av tanksationer. Detta stärker hela det Skandinaviska nätverket och bidrar till att lyfta fram SHHP-regioner (ÖKS) som en attraktiv region gentemot fordonsindustrin. Utbyte med till Great-projektet (Ten T) 2.6 Teori: Utredning av akademi för arbete kring värdekedja för vätgas. Styrmedel och ägarkoncept. Ansvarig sökes. Leveranser 1. Rapport som beskriver affärsmodell 2. Rapport om rammebetingelser? 3. Underlag for hydrogenstrategi for a. Gøteborg kommune / by b. Østfold fylke / VGR? / Halland / Skåne c. ØKS-regionen sett under ett 4. Møter/workshops mellom politikere, tjenestemenn, næringsliv, etc

7 Bakgrund och frågeställningar I alla tre länder växer intresset och behovet av fler vätgastankstationer och fler bränslecellsfordon. I Sverige fortsätter utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen och först på tur står Stockholm, Göteborg och Falkenberg. Studier och förberedelsearbete pågår dessutom på ytterligare en rad orter. I Norge har viktiga policybeslut tagits under år 2014 av Akershus fylkeskommune om hur man avser att gå vidare och förstärka satsningarna på vätgas. Akershus och Oslo befinner sig i läget förvalta och utveckla det som påbörjats. I samarbete med HyOP är man i begrepp att bygga ut infrastrukturen för att få mer kapacitet och robustare stationer för att kunna öka bilflottorna. I Skåne behöver man hitta lösningar för en permanent station och för en robustare station. I projektet kommer också aktörer delta från orter som får sin första vätgastankstation under pågående projekt, ex Falkenberg och Göteborg. I Danmark är situationen För de flesta kommuner och regioner som nu har en tankstation (och fordon) finns ett naturligt behov av att kunna stämma av sina strategier och planer för det fortsatta arbetet med andra. Då de flesta stationer idag kommit på plats med stöd av lokala offentliga medfinansiärer. I flera fall har även driften av stationerna säkrats genom offentlig medfinansiering. I Skandinavien finns ett antal olika privata bolag som tagit investeringar i dessa tankstationer och driver dem, ibland med stöd av offentlig medfinansiering. Samtidigt som fortfarande efterfrågan på tankstationer är låg är också konkurrens mellan privata aktörer på marknaden liten. Naturligt är också att det i denna tidiga utbyggnadsfas är få fordon som tankas vid varje station och stationen har därmed inte kommit över den puckel där man börjar tjäna pengar på varje tankning istället för att den rörliga kostnaden ökar. Målsättningar - Öka kunskapen om potentialen i vätgasproduktion och försäljning av vätgas som fordonsbränsle hos fler privata eller semiprivata energibolag. - Successivt växla över från offentlig medfinansiering av stationerna till privat drift på affärsmässiga grunder. - Successivt öka fordonsflottan runt varje station/ på varje ort och därmed bidra till att stationen och vätgasproduktionen blir ekonomiskt lönsam. - Stödja framtagandet av lokala och regionala handlingsplaner för vätgasinfrastruktur och bränslecellsfordon. - Förankra strategier med en nationell myndighet och relevanta nationella politiker. - Bjuda in till ett utbyte mellan svenska, norska och danska nationella myndigheter för att öka förståelsen om varandras planer för vilken roll vätgas spelar i för en fossilfri fordonsflotta. Partners Vätgas Sverige, Kunnskapsbyen Lilleström, Innovatum, Region Skåne, Falkenberg kommun, Falkenberg Energi, Akershus Fylkeskommune,

8 WP3. Bränslecellsfordon: test, utvärdering och behovsanalys Aktiv 3.1 Anskaffelse av fordon Aktiv dialog med biltillverkare och andra projektkonsortier i EU för att på olika sätt säkra tillgången på fordon till Skandinavien Upphandling eller leasing av bränslecellsfordon enligt projektets budget. Fordonen som upphandlas ska vara av sådan art att de lämpar sig för flottor av typen taxi, citydistribution, bilpooler, uthyrningsbilar, mm. Aktivitet 3.2 Test av vätgasfordon för bilflottor o Utvärdering och användarstudier av upphandlade fordon och eventuellt andra fordon som finns tillägliga hos partners men som inte köpts in i projektet. o Projektet ska undersöka möjligheterna att låta användningen rotera mellan några projektpartners under kortare perioder av projektet. Detta för att öka kännedomen om vissa speciella typer av fordon som exv mindre lastbilar för citydistribution. o Utbyta erfarenheter med bland annat Stockholm, Oslo, London och ev Aberdeen Oslo där man testar eller planerar att testa bränslecellsfordon i taxiverksamhet. Frågor som är kopplade till ett sådan test är t ex taxibolagens erfarenheter av fordonen map användarvänlighet, pålitlighet, pris och driftskostnad, mottagande hos kunder. Aktivitet 3.3 Behovsstudie av bruksfordon Inriktning på maskiner för vägbyggen och /eller små bruksfordon t ex för gatu- och parkförvaltningar, skidspårningsmaskiner och skotrar. Studien ska innehålla en behovsanalys och en utredning av tillgänglig teknik. Frågeställningar som studien behöver undersöka är bland annat hur tankningen kan och bör lösas vid olika användningssituationer, t ex med utbytbara system, fasta eller mobila stationer. Nästa steg (dock utanför detta projektet) kan vara ett teknikutvecklingsprojekt. Målsättning Testa och utvärdera bränslecellsfordon särskilt sådana som har potential att bygga upp de första lokala flottorna. Byta ut fossila fordon till nollemissionsfordon. Fortsätta vara en attraktiv tidig marknad där OEM:s vill sätta de första fordonen. Näringslivsutveckling för fordonsindustri. Leveranser 1. Införskaffade bilar enligt projketets budget. 2. Rapport med rekommendation för att bygga upp lokala och regionala bliflottor, rekommendationer bygger på erfarenheter av brukarna och erfarenhetsutbyte med taxiprojekt. 3. Rapport med rekommendationer för fortsatt utveckling, eller inköp, av bruksfordon med nollemissionsteknik.

9 Bakgrund Flera biltillverkare börjar nu sälja sina första serietillverkade bränslecellsbilar. För Skandinavien innebär det stora möjligheter om flera av de nya fordonen snabbt kan komma på vägarna här och bli använda och synas. Detta skulle motivera till fortsatta satsningar på vätgasinfrastruktur, vilket i sin tur har möjligheten att bidra till att inhemska företag får kompetens och blir delaktiga i nya affärer. De orter som har de första tankstationerna behöver parallellt arbeta med att få upp utnyttjandegraden på stationerna. Lokala flottor av bränslecellsbilar behöver byggas upp, gärna med fordon som har hög synlighet och intensiv användning. Intresse för fordonen finns redan hos flera organsiationer, både privata och offentliga, och det är projektets syfte att med olika metoder tillvarata detta intresse. Nyfikenheten på de bränslecellsfordon som nu når marknaden är stor och konkurrensen om dem är påtaglig. Det är därför extra värdefullt att bygga vidare på det goda skandinaviska amarbetet för att med gemensam front nå fram till bilindustrin. Mervärdet med att inkludera upphandling av fordon, aktiv användning och utvärdering av några olika fordon i projektet är bland annat att ytterligare synliggöra för och nackdelar med bränslecellsbilar både till användare och kunna ge en gemensam återkoppling till fordonstillverkarna. Målsättning Testa och utvärdera bränslecellsfordon och Låta brukare använda bilen som kan bygga upp en bilflotta runt de första stationerna. Byta ut fossila fordon till nollemissionsfordon. Fortsätta vara en attraktiv tidig marknad där OEM:s vill sätta de första fordonen. PArtners

10 WP4. Kommunikation och kompetensutveckling Aktivitet 4.1 Kompetanseutvikling o Utvikle videre konsept fra NM 1. Etablere noe fysisk i regi av H2Skåne. Samarbeide om kursopplegg for ulike målgrupper. Felles mål om å nå ut til x antall politikere, tjenestemenn, skoleelever, lærere etc. Aktivitet 4.3 Produktion av trycksaker, film og annet o Flere små youtube filmer med info, resultater etc. Trykksaker målrettet mot anskaffelse av kjøretøy etc Aktivitet 4.4 Next Move i Bryssel o Vise fram prosjektets og ØKS-regionens arbeid i Bryssel. Gjerne i samarbeid med GDR som har tilsvarende aktivitet Aktivitet 4.5 Møteplasser o Seminarer, workshops, konferanser etc etc Leveranser 1. Etablering av H2-Lab hos H2Skåne 2. Gjennomført kurs for x antall mennesker 3. Oppdatert informasjon om hva som skjer innen hydrogen til partnere og andre 4. div trykksaker, filmer etc 5. Oppmerksomhet i Bryssel 6. Seminarer, workshops, konferanser etc Bakgrund Vätgas pekas, av bland andra EU- kommissionen, ut som en nyckelteknologi för att vi för att ska kunna nå redan uppsatta klimatmål. Många länder både internationellt och inom EU, samt olika EU-instanser satsar sammanlagt mycket resurser på att stödja etableringen av vätgas för nollemissionstrasporter och förnybar vätgasproduktion som kan stärka ett mer förnybart energisystem. Samtidigt finns det bland stora grupper i samhället fortfarande en rädsla för vätgas. Associationer till olyckan Hindenburg (1937) kommer mycket ofta på tal och kopplingar görs till hur vätgas kan hanteras säkert i moderna fordon. Den stora okunskapen om vätgas är anmärkningsvärd eftersom vätgas är den mest använda industrigasen. Självklart finns det risker med vätgas precis som det finns risker med alla fordonsbränslen och explosiva gaser och vätskor. Men vätgas är fullt möjligt att hantera säkert och görs så också av fordonstillverkare och tankstationsföretag. Vilka risker som är reella och hur branschen hanterar dem är mycket viktigt att kommunicera. Detta betonas och bekräftas gång på gång av aktörer som är aktiva i demonstrationsprojekt med bränslecellsbilar och vätgasinfrastruktur, samt av industriaktörer i branschen. De som framförallt behöver kompetens om vätgas i detta skede av en tidig kommersialisering är bland andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället, företag och organisationer som har potential att vara tidiga användare. Även allmänhet och framförallt den yngre generationen behöver känna till vätgasens möjligheter i energisystemet och veta mer om de satsningar som görs av industrin och i vår omvärld. Bland annat för att kunna välja och efterfråga relevanta utbildningar som är gångbara i framtiden är den yngre generationen en viktig målgrupp. I projektet avser vi nå denna målgrupp på gymnasiet genom kompetensutveckling av lärare.

11 Projektet har också ett behov av att kommunicera både själva samarbetet och syfte samt uppnådda resultat, till branschaktörer i Skandinavien, Europa och internationellt. Syftet är att det syns vilka satsningar som görs för att dra till oss intresse från branschen och hämta in kunskap som kan bidra positivt till utvecklingen i Skandinavien. Vid konferenser med vätgas i fokus blir detta också ett tillfälle till kompetensutveckling för projektpartners. Målgrupper för kompetensutveckling Tjänstemän och politiker i kommuner och regioner framförallt inom ÖKS. Nationella politiker och tjänstemän på departement och centrala myndigheter med ansvar för energi, transport och annan fysisk samhällsplanering. Privata företag, energibolag, taxi, biluthyrningsfirmor, m fl. Lärare på gymnasienivå. Aktiviter Produktion av trycksaker och ett antal korta youtube filmer med info, resultater etc. Inriktat på vätgas produktion och anskaffelse av kjøretøy. Buss, ta tillvara och sprid erfarenheter från Ruter till andra kollektivtrafikbolag. Kunnskapsbyen tar en mer aktiv roll i bussutvecklingen i Norge Oslo Akershus. Studiebesök, konferenser, seminarier. Norsk aktivitet. Seminarier kring resultaten från projektet med fokus att öka intresset och kännedomen om tekniken och affärsmöjligheterna hos berörda målgrupper samt. Till exempel kan resultat från wp 3 om vätgasproduktion från bland annat vind spridas genom seminarier i samarbete mellan H2Skåne och Skånes vindkraftsakademi. Kompetensutveckling för lärare och eventuellt elever främst på gymnasienivå. H2 Skåne agerar som en regional nod för utbildningsinsatser mot lärare och elever samt fungerar som administrativ plattform för ett vätgaslab. Vi åker upp till Lilleström för att gå igenom utrustningen samt för att få lärdomar från deras utbildningsinsatser. Vi tänker oss sedan att ca 5 utbildningar hålls för lärare runt om i Skåne och att lärarna sedan får låna labbet till sina skolor för att undervisa eleverna. Vi administrerar alla utlåningar och söker upp skolor/lärare som bör utbildas. Utbildningar SP. AA fyller på. Vise fram prosjektets og ØKS-regionens arbeid i EU. Gjerne i samarbeid med GDR som har tilsvarende aktivitet Omverdensovervåking Hva skjer i andre prosjekter i ØKS, andre regioner, Horizon 2020? Hva skjer på utbygging av infrastruktur i andre land og regioner? Hva gjør bilprodusentene? Formidle dette til partnerne og andre i regionen, bidra med beslutningsunderlag til politikere etc.

12 Relevanta konferenser där projektet kan kommuniceras och som i flera flaa kan kombineras med omvärldsbevakring är t ex (ett urval kommer att göras): - World Hydrogen Energy Conference, WHEC (biannuel, Zaragoza 2016) - Bryssel Open Days - Hannovermässan - Ekotransport, årligen - Vind 201X, arrangör Svensk Vindenergi, årligen. Särskilt för att sprida resultaten från wp 3 om vindkraft vätgasproduktion. - Skånes Energiting, - Politikerveckan i Almedalen - Norge - Danmark Målsättning Öka kunskapen om vätgas i strategiskt viktiga målgrupper (ovan). Kommunicera det skandinaviska samarbetet, SHHP:s strategi och vision samt projektets uppnådda resultat; affärsmodellsutveckling, vätgasproduktion och energilagring, utvärdering och utredning av fordon, samt kompetensutveckling mot ovan nämnda målgrupper. Partners WP 5 Projektledning Aktivitet 5.1. Prosjektledelse Aktivitet 5.2. Styringsgruppemøter Aktivitet 5.3 Rapportering Aktivitet 5.4 Planlegging av videre arbeid

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

FULL VERSION H2 Skåne: Kunskapssatsning vätgas 2014-2015

FULL VERSION H2 Skåne: Kunskapssatsning vätgas 2014-2015 FULL VERSION H2 Skåne: Kunskapssatsning vätgas 2014-2015 Uppdaterad 2014-06-27 Kontaktperson Anna Tibbelin Projektledare Energikontoret Skåne anna.tibbelin@kfsk.se 0709 71 99 97 Sökande: Energikontoret

Läs mer

Falkenbergs deltagande i projektet Next Move 2. KS 2015-100

Falkenbergs deltagande i projektet Next Move 2. KS 2015-100 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 81 Falkenbergs deltagande i projektet Next Move 2. KS 2015-100 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Biogass Sverige-Norge

Biogass Sverige-Norge Biogass Sverige-Norge Nasjonalt kontaktforum for biogass Oslo, 30.05.2016 Per Wennerberg Biogass Oslofjord Biogass Oslofjord Den svenske bilden av Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Vätgas och bränsleceller

Vätgas och bränsleceller Vätgas och bränsleceller - Vätgasens roll i ett hållbart energisystem Skånes Energiting Malmö, 9 juni 2011 Björn Aronsson Verksamhetsledare 9 juni 2011 Malmö Marknad för bränsleceller UPS Uninterupted

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Energi & klimat i Värmland

Energi & klimat i Värmland Energi & klimat i Värmland Aktuella utvecklingsområden och strategier Dag Hallén Enheten för Region Tillväxt ENERGI OCH KLIMATFRÅGOR I VÄRMLAND Värmlandsstrategin är vår framtidsplan Vi har ett gemensamt

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet Sirkulær Bioøkonomi. Biogass Oslofjord

Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet Sirkulær Bioøkonomi. Biogass Oslofjord Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet Sirkulær Bioøkonomi SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Fredrik Grund Innovatum

Fredrik Grund Innovatum Fredrik Grund Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning Flera

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ø Rekommendation avseende nischer för olika fordon

Ø Rekommendation avseende nischer för olika fordon 2016-12-01 1 en beskrivning av innovationsområdets tillväxtpotential, hinder och möjligheter för utveckling samt konkurrensförhållanden såväl nationellt som internationellt en nulägesbeskrivning av innovationsområdet

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Jan Malm och Claes Rosengren

Jan Malm och Claes Rosengren Jan Malm och Claes Rosengren Projektledare Gävleborg + P 2-ansvariga GDR 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands Energikontor (KF) 4. Energikontor Gävleborg

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

SLUTRAPPORT. H2Skåne. Vätgassamverkan i Skåne

SLUTRAPPORT. H2Skåne. Vätgassamverkan i Skåne SLUTRAPPORT H2Skåne Vätgassamverkan i Skåne Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H2-Solution HULteberg hydrogen solution Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Information, Inspiration och nätverksbyggande

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Grundad 1999 Ett 40-tal medlemskommuner i skogslänen Föreningens syfte Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna får del i det värde

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson

Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson VÄTGAS SVERIGE Vätgas och bränsleceller - pusselbitar i det förnybara energisystemet Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson 2014-03-19 VÄTGASENS ROLL I ENERGISYSTEMET KÄLLOR Förnybara

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status. Projekt

Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status. Projekt Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status Skickad Sparad 2015-02-23 Mottagare Länsstyrelsen i Jämtlands län Allmänna uppgifter Projektets namn EcoINSIDE

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sabine Täuber Miljöstrateg Sabine.Tauber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-21 Dnr 1701235 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ERUF-projekt - Elbilslandet Syd, medfinansiering

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle Näringsliv Verksamhet 2014 Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem På den globala miljöfordonskartan stiger två länder fram som speciellt framgångsrika. Norge med den största elbilsandelen i världen per capita, och Sverige

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl Energisession 2010 Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl.15.00 17.00 Ur programmet: Europas framtida energimarknad för transport och elproduktion Strategiska

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö Välkommen till Solenergi och energibranschen 6 oktober, Malmö Program 12:30 13:00 Lättare lunch och registrering 13:00 13:10 Välkommen Energikontoret Skåne och Solar Region Skåne 13:10 14:10 Solenergimarknaden

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer