GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med våra kunder ska utveckla Sveriges bästa elhandelsföretag. ÅRSREDOVISNING 2013

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Förändringar av eget kapital 8 Kassaflödesanalyser 9 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 10 Revisionsberättelse 15 Granskningsrapport 16 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2

3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Din El AB (DinEl), organisationsnummer , avger följande årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten DinEl ska med Sverige som marknad växa och på ett effektivt sätt uppfylla kundernas förväntningar på sitt elhandelsföretag. Huvudprodukten är el som säljs till både företagsoch privatkunder i hela Sverige. Den största andelen kunder finns i Göteborgsregionen och Västra Götaland. Företaget är starkt expansivt och kundtillväxten sker i stor utsträckning utanför Göteborgsregionen. DinEl har en egen krafthandelsfunktion som svarar för inköpen både till den egna kundstocken och till andra elhandelsföretag. Företaget agerar även omvänt genom att köpa el från ett antal små och medelstora producenter och sälja produktionen på den nordiska elbörsen. Både inköp och försäljning styrs av koncernens riskpolicy för att hantera och kontrollera risker på ett säkert sätt. Visionen för DinEl är att tillsammans med kunderna utveckla Sveriges bästa elhandelsföretag. I praktiken innebär det att företaget under devisen "Tillsammans blir vi bättre tar stor hänsyn till kundernas förväntningar och synpunkter vid formandet av erbjudanden, villkor och service. En sådan förväntan från kunderna har varit förnyelsebar el som därför ingår som standard i leveranserna till privatkunder. Det är första steget i DinEls miljötrappa där nästa steg är erbjudanden till alla kunder om tillval av miljömärkningarna Bra Miljöval, Lokal VattenEl eller Lokal VindEl. Högre upp på trappan erbjuds DinEls kunder vindkraftsandelar i vindkraftskooperativ samt förmånliga erbjudanden till privatpersoner som vill producera egen el. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av företaget och att företaget har följt de principer som framgår 3 i bolagsordningen. Väsentliga händelser under året 2013 präglades av lugna prisrörelser trots stora slag i hydrologin. En torr avslutning på vintern gav ett stort hydrologiskt underskott i samband med snösmältningen. Större delen av underskottet hade dock hämtats in till halvårsskiftet. Även andra halvåret kännetecknades av stora förändringar där en torr oktober snabbt byttes till det omvända i november och december. Därmed gick vi ur året med ett hydrologiskt överskott som tillsammans med historiskt låga kostnader för att producera el med fossila bränslen gjorde att december månad också hade årets lägsta elpriser var också året då den förnybara elproduktionen på allvar började sätta agendan. Vindkraften slog produktionsrekord efter produktionsrekord. Vindkraftens påverkan på elpriset blev också alltmer påtaglig. Priset på elcertifikat föll under året. Marknaden kännetecknas av ett stort överskott som behöver åtgärdas i kontrollstationen som aviseras av Energimyndigheten i februari Väsentliga händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. Förväntad framtida utveckling Målsättningen för 2014 är en fortsatt kundexpansion och ett positivt ekonomiskt resultat. För att verksamheten ska kunna möta framtida utmaningar, t ex nordisk slutkundsmarknad, genomförs en omfattande utveckling inom IS/IT. Verksamhetens påverkan på miljön Som elhandelsföretag med över kunder har DinEl störst möjlighet att åstadkomma miljöförbättringar genom att påverka kundernas attityder och agerande. Det egna miljöbeteendet är viktigt för trovärdigheten och företagets miljöcertifiering enligt ISO förnyades i september Miljöaspekten finns med i alla aktiviteter såsom kundarrangemang, samarbeten och kampanjer. Speciellt har miljöarbetet under 2013 bestått av: Erbjudande av tjänster och förmedling av kunskap för effektivare energianvändning och bättre miljö. Under hösten genomfördes kampanjen Energismart med bland annat annonsering och TV-reklam, tävlingar kring energitips, kostnadsfri energirådgivning. Aktiv och framgångsrik försäljning av miljöelsprodukterna Bra miljöval, Lokal VattenEl och Lokal VindEl så att 35 % av DinEl samlade elförsäljning utgörs av miljötillval. DinEl Miljöfond som tillförs medel från miljöelsförsäljningen (Lokal VattenEl och Lokal VindEl) premierade 10 innovativa projekt och delade ut närmare en halv miljon kronor. Försöksverksamheten kring att göra egen el har uppnått sitt mål med över 100 kunder. Utöver detta får alla privatkunder förnybar el som standard. Eget miljöarbete såsom hushållning med energi och papper samt sopsortering. 3

4 Förvaltningsberättelse Personal Medelantal anställda i Göteborg Energi Din El AB under 2013 var 60 personer (100). Huvudkontoret ligger i Göteborg och regionkontor i Trollhättan. Under 2012 beslutades att överföra vissa funktioner till moderföretaget från och med 1 januari 2013 vilket innebar att 35 personer flyttades till Göteborg Energi AB. Ekonomisk översikt Resultat och ställning Företagets omsättning under räkenskapsåret 2013 uppgick till mkr (2 795 mkr). Företagets resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret 2013 uppgick till 66 mkr (102 mkr). Företagets egna kapital uppgick till 326 mkr (341 mkr). Soliditeten är oförändrad på 43 procent. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Försäljnings- och krafthandelsfunktionerna styrs av koncernens riskpolicy vilken är väl utvecklad för att hantera och kontrollera de risker som företaget utsätts för (till exempel prisrisk, volymrisk, motpartsrisk och valutarisk). Handeln sker främst på Nord Pools spotmarknad och Nasdaq OMX Commodities terminsmarknad. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med kr. För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 4

5 Resultaträkningar Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Inköp av elektrisk kraft Övriga externa kostnader 2, 4, Personalkostnader 6, Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 8, 9, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Elcertifikat Utsläppsrätter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos övriga koncernföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 19, SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkningar Balansräkningar, forts Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR KORTFRISTIGA SKULDER Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

8 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet består av aktier. 8

9 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster - Avsättning för hyreskostnad Reserv för byte av infrastruktur Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut

10 Noter Noter 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens rekommendationer och god redovisningssed i övrigt. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat anges. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel terminssäkring, används terminskursen. Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas efter avdrag för mervärdesskatt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Kostnaden för elcertifikat återläggs till viss del skattemässigt för avdrag kommande år i enlighet med inkomstskattelagen. Värdering av samtliga skattefordringar/-skulder sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Kontorsinventarier 5 Datorutrustning 3 Möbler 10 Goodwill 5 Övriga immateriella 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal är operationella och redovisas som operationell leasing, det vill säga leasingavgifter kostnadsförs löpande. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter bedömning beräknas bli betalt. Likvida medel Koncernens likvida medel ingår i ett koncernkontoförhållande med Göteborgs Stad. Elcertifikat Den 1 maj 2003 trädde lagen (2003:113) om elcertifikat i kraft. Lagen innebär ett kvotsystem för att främja elproduktion med användning av förnyelsebara energikällor. Lagen ålägger elleverantör som sålt el till elanvändare att införskaffa elcertifikat i proportion till den levererade energivolymen från förnyelsebara energikällor. Om kvotplikten inte fullgörs ska den kvotpliktige betala en kvotpliktsavgift till Energimyndigheten. Varulagret av elcertifikat består av inköpta elcertifikat som finns registrerade hos Energimyndigheten. Varulagret är värderat till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Värdejusteringar redovisas i resultaträkningen i posten inköp av elektrisk kraft. För försåld energivolym som härrör från förnyelsebar elproduktion har elhandelsföretaget en skyldighet att till Energimyndigheten deklarera elcertifikat motsvarande den kvotpliktiga levererade volymen. Åtagandet redovisas i balansräkningen bland upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Åtagandet på bokslutsdagen är baserat på levererad kvotpliktig volym multiplicerat med ett av företaget uppskattat genomsnittligt anskaffningspris vid tidpunkten för deklaration till Energimyndigheten. Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ned till detta återvinningsvärde. 10

11 Noter Utsläppsrätter Utsläppsrätt är en rättighet att få göra koldioxidutsläpp som till största delen erhålls vederlagsfritt från svenska staten för en period om flera år med tilldelning ett kalenderår i taget. Det förekommer även handel med utsläppsrätter på reglerade marknadsplatser och genom bilaterala avtal. Göteborg Energi Din El AB bedriver handel med utsläppsrätter där handeln sker i terminer på Nasdaq OMX Commodities. Det realiserade resultatet av handeln redovisas i resultaträkningen som en del av företagets nettoomsättning eller inköp av elektrisk kraft beroende på om utfallet varit positivt eller negativt. Det orealiserade resultatet redovisas antingen som skuld i balansräkningen eller i posten inköp av elektrisk kraft beroende på om det är positivt eller negativt. Anskaffade utsläppsrätter värderas till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen i enlighet med lägsta värdets princip och redovisas såsom varulager. Värderingsjusteringar redovisas i resultaträkningen i posten inköp av elektrisk kraft. Krafthandelsportfölj Företaget är aktivt på energiderivatmarknaden och prissäkrar, inom ramen för koncernens riskpolicy, framtida inköpsflöden i den takt leveransavtal tecknas med kund. Vidare förekommer viss begränsad handel i enlighet med riskpolicyn som inte har någon koppling till fysiska affärer. Handeln sker främst på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities där handelsvalutan är euro varvid även en handel med valutaterminer sker. Dessa säkrade framtida inköpsflöden utgör företagets krafthandelsportfölj. Resultateffekter från krafthandelsportföljen redovisas i samma period som de underliggande avtalen löper ut. Dessa derivatinstrument redovisas inte i balansräkningen. Innehav Volym Verkligt värde Elterminer: Inköpta Elterminer GWh mkr Sålda Elterminer GWh 853 mkr Valutaterminer: Inköpta valutaterminer 132 MEUR mkr Sålda valutaterminer 7 MEUR 61 mkr Innehav Volym Verkligt värde Elterminer: Inköpta Elterminer GWh mkr Sålda Elterminer GWh mkr Valutaterminer: Inköpta valutaterminer MEUR mkr Sålda valutaterminer MEUR mkr Uppgifter om moderföretag Elhandelsföretaget Göteborg Energi Din El AB (DinEl) är sedan den 1 april 2009 ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB (org nr ), som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB (org nr ) som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB som moderföretag med undantag för företag ingående i koncernen Göteborg Energi. 2 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB (organisationsnummer ) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB (organisationsnummer ) som moderföretag. Göteborg Energi Din El AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Årets försäljning till koncernföretag uppgår till tkr ( tkr). Årets inköp från koncernföretag uppgår till tkr ( tkr). Årets försäljning till övriga koncernföretag uppgår till tkr ( tkr). Årets inköp från övriga koncernföretag uppgår till 991 tkr (1 156 tkr). Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 3 Övriga rörelseintäkter Saldot 2012 avser huvudsakligen intäkter från Göteborg Energi Nät AB för utförd nätkundservicetjänst, vilket inte har utförts under Ersättning till revisorerna Deloitte AB Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Summa Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. 11

12 Noter 5 Leasingavtal Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom 1 år Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år Summa Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras dels på utvecklingen av konsumentprisindex, dels på företagets omsättningstillväxt. 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantal anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Någon ersättning till styrelsen utgår ej. 7 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter 6 50% 7 43% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 7 71% 4 50% 8 Goodwill Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Övriga immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av uppbyggnad av "Din Sida" på DinEls hemsida samt förbättringar i IT-infrastruktur. 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, extern Ränteintäkter, koncern Valutakursdifferenser Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, extern Räntekostnader, koncern Valutakursdifferenser Summa Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring av periodiseringsfond Summa

13 Noter 14 Skatt på årets resultat Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Skatteeffekt på koncernbidrag Uppskjuten skatt Summa Aktuell skatt hänförlig till tidigare år avser tillkommande skattekostnad på grund av nytt taxeringsbeslut från Skatteverket avseende taxeringsåret Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader från tidigare år - 48 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatt på grund av ändrad skattesats Skatt hänförlig till tidigare år Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående lämnade förskott Under året utgivna förskott Under året utnyttjat förskott Utgående lämnade förskott Uppskjutna skattefordringar Avsättning för elcertifikat Övriga temporära skillnader Nedskrivning av inventarier Summa Varulager Varulagret består av inköpta elcertifikat som finns registrerade hos Energimyndigheten samt inköpta utsläppsrätter som finns registrerade hos ECAS. 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Levererad ej utfakturerad el Övriga poster Summa Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit Likvida medel Kassa och bank Tillgodohavanden koncernkonto Göteborgs Stad Summa Av företagets likvida medel var bankkonton pantsatta för handel av elterminer och elcertifikat till förmån för Nasdaq OMX Commodities /Nord Pool om 60 mkr (59 mkr) och NOS Clearing 3 mkr (19 mkr). 21 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade kostnader Förutbetalda elintäkter Upplupen reserv för annullering av elcertifikat Upplupna kraftkostnader Övriga poster Summa Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga skyldigheter Ställda säkerheter Spärrade medel för Nasdaq OMX Commodities Spärrade medel för NOS Clearing Summa Ansvarsförbindelser Bankgarantier för Nasdaq OMX Commodities Bankgarantier för Svenska Kraftnät Bankgarantier för Nord Pool Summa

14 Göteborg Charlotta Sandving Brändström Ordförande Andreas Rydbo Eva Fransén Lars Olsson Mona-Lisa Rhodin Arbetstagarrepresentant Göran Sjödin Arbetstagarrepresentant Roger Sundemo Tillförordnad Verkställande Direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 6 februari Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 14

15 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Göteborg Energi Din El AB Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg Energi Din El AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Göteborg Energi Din El ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Göteborg Energi Din El AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 6 februari 2014 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor 15

16 Granskningsrapport Granskningsrapport Till årsstämman i Göteborg Energi Din El AB organisationsnummer Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Energi Din El AB:s verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till moderbolagets styrelse och verkställande direktör. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Vi noterar att kommunstyrelsen har initierat en översyn av stadens bolag som kommer belysa de kommunala befogenheter vilka utgör ram för verksamheten. Göteborg 6 februari 2014 Elisabet Olin av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Eshag Kia av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 16

17 Göteborg Energi Din El AB Box Göteborg Telefon

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer