Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus"

Transkript

1 Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus - En undersökning av kostnadssamband Daniel Johnsson Fastighetsvetenskap, institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

2 Copyright Daniel Johnsson, 2010 Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för Fastighetsvetenskap, Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LU+nummer du får av institutionen Tryck av KFS AB, lund 2010 Lunds Tekniska Högskola Tel: + 46 (0) Fastighetsvetenskap Fax: +46(0) Hämtställe 7 Hemsida: Box Lund

3 Drift och underhåll för flerbostadshus Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problemställning: Syfte: Metod: Slutsatser: Drift och underhåll för flerbostadshus - En undersökning av kostnadssamband Daniel Johnsson Ingmar Bengtsson, Universitetslektor, Fastighetsvetenskap, Lunds tekniska högskola Dagens taxeringsmodell för hyreshus tar väldigt lite hänsyn till olika drift och underhållkostnader utan lägger störst vikt på hyresnivåer. Examensarbetet ska undersöka vilka statistiska samband som finns för fastigheters drift- och underhållskostnader. Undersöka kostnadssamband för drift- och underhåll för flerbostadshus med avseende på husets ålder, ägare, utformning, boendetäthet med mera. Sambanden ska beskrivas med korrelation eller regressionsanalys. Till grund för undersökningen skall offentlig statisk användas i form av bostadsrättsföreningar årsredovisningar, folkbokföringsregistret med mera. Materialet ska bestå av cirka 50 bostadsrättsföreningar i Malmö och Lunds Kommun. Drift och underhållskostnader har olika samband beroende på vilken kommun fastigheten är belägen i. Kostnadssambanden är därför olika beroende på hur de kommunala taxorna är uppbyggda. Kommunala taxor har i regel stordriftsfördelar, detta beror på att taxorna är uppdelade i en fast och rörlig del. Den dyraste driftskostnaden, uppvärmningen, kan uppskattas med regression. Nyckelord: Drift och underhåll, Korrelation, Regression, taxering, kostnadssamband. 3

4 Drift och underhåll för flerbostadshus 4

5 Drift och underhåll för flerbostadshus Abstract Title: Author: Supervisor: Problems: Maintenance of apartment blocks - A investigation of cost relations Daniel Johnsson Ingemar Bengtsson, PhD, Department of Real Estate management. Faculty of engineering, Lund University The Swedish model for assessment of real estate takes little in consideration of maintenance costs. This report will investigate different cost relations for real estate used as apartment blocks. Purpose: Investigate different cost relations for apartment blocks. The cost relations will be described in correlation and regression. Methodology: The report will use public statistic such as real estates owner s accounts, People bookkeeping etc. The material will be about 50 real estate owners in form of tenant owners. The investigation will be for the municipality of Malmo and Lund. Conclusions: The maintenance cost depends on the properties location. The Swedish municipalities have different maintenance taxes. The cost relations will therefore be different depending on which location the real estate is located. The most expensive maintenance cost (heating cost) can be estimated with regression. Keywords: maintains, apartment blocks, correlation, regression, assess, cost relations. 5

6 Drift och underhåll för flerbostadshus 6

7 Drift och underhåll för flerbostadshus Innehåll Sammanfattning... 3 Abstract... 5 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Metod Disposition Del Drift- och underhållstermer Vatten och avlopp Sophämtning Administration Bostadsrättsföreningars administration Elkostnad Elpriset Uppvärmning Fjärrvärme korrigering av värmekostnader Värmetillskott Värmeförluster Fastighetsförsäkring Tillsyn, skötsel och städning Fastighetskatt Drift- och underhållskostnader med avseende på fastighetsägare Fakta om Statistiken Diskussion Årsvis variation av taxebundna kostnader Del Ortspris material Avgränsningar Undersökta kostnadssamband Värmekostnader Försäkringspremien Vatten/Avlopps kostnader Sophämtning Administrationskostnader Felkällor Slutsatser Förslag på vidare studier Källförteckning

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Dagens taxeringsmodell av hyreshus lägger störst vikt på hyresnivåer och tar väldigt lite hänsyn till olika drift- och underhålls kostnader. Taxeringsmodellen bestäms utifrån en bruttokapitalseringsfaktor. Bruttokapitaliseringsfaktorn bestäms i sin tur utifrån husets värdeår och husets geografiska placering (se exempel tabell 1). Hyran inhämtas från fastighetsdeklarationen. Nivåfaktor Nivå faktor ,0-7, Tabell 1.Utdrag ur tabell för kapitalseringsfaktor Utgångspunkten är att tomt och byggvärdet värderas var för sig för att sedan bilda ett komplett taxeringsvärde för hela fastigheten 1. Stora skillnader i drift- och underhåll beaktas dock endast i det enskilda fallet, något särskilt system för att bedöma dessa skillnader finns inte. I efterhand finns dock möjlighet att göra korrigering av sitt taxeringsvärde om fastighetsägaren åberopar att det är felaktigt taxering enligt dagens taxeringslag 2. En av de vanligaste metoderna för att värdera drift- och underhållskostnader är med hjälp av Repabs schablonmodell. Varje kostnad får då en schablon med klassificering låg, medium eller hög. Här måste varje enskild fastighetsägare själv göra en bedömning var på skalan fastigheten befinner sig med viss vägledning. Skulle fastigheten befinna sig mitt i mellan trestegskalan blir bedömningen felaktig. Schablonmodellen och taxeringsmodellen tar ingen större hänsyn till var fastigheten är belägen. Faktorer som påverkas geografiskt är bland annat kommunala taxor för fjärrvärme, vatten/avlopp och el. 1 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet [2006:10] 2006 sidan Taxerringslagen 8

9 1.2 Syfte Examensarbetet syftar till att kartlägga statistiska samband för drift- och underhållskostnader för flerbostadshus med avseende på husets ålder, ägare, utformning, boendetäthet med mera. Sambanden skall beskrivas med korrelations- och regressionsanalys. Uträknade sambanden skall sedan kunna användas för drift- och underhållsvärderingar av fastigheter bland annat vid taxering. Det statistiska materialet i undersökningen ska vara av offentlig karaktär. Detta eftersom denna statistik är mer lättillgängligt och kan därför användas i större skala. Offentlig statistik är dessutom inte lika kostsam att införskaffa på samma sätt som privat statistik. 1.3 Metod För att uppfylla syftet ska drift- och underhållskostnader undersökas med en litteraturstudie och en empiriskstudie. Litteraturstudien syftar till att undersöka vilka kostnader som är att betrakta som drift och underhåll för en fastighet samt vilka definitioner som används för dessa. Den empiriska studien syftar till att undersöka statistiska samband för drift- och underhållskostnader. Materialet i undersökningen kommer att bestå av 51 fastigheter i Malmö och Lunds kommun. Sambanden ska sedan utredas med korrelations- och regressionsanalys. Allt underlag till undersökningen ska vara av offentlig karaktär. För kartläggning av fastigheternas förvaltningskostnader kommer bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar att vara underlaget. Får att få ett mått på husets ålder, boendetäthet och yta kommer fastighets- och folkbokföringsregistret att användas. Vid behov för att klarlägga byggnadens utformning ska även en okulärbesiktning göras. 9

10 1.4 Disposition Examensarbetet är indelat i två delar. Del 1 är backgrundsinformation kring drift och underhåll. Del 2 är sedan en undersökning av olika samband för drift och underhållskostnader. I denna del undersöks samband för cirka 50 bostadsrättsföreningar i Malmö och Lunds kommun. Del 1 Del 1 beskriver bakgrundsinformation kring drift och underhåll. Här behandlas olika kostnaders uppbyggnad samt definitioner på dessa. 2. Drift- och underhållstermer Kapitel 2 beskriver olika definitioner kring drift och underhåll samt beskriver fastighetsägarens kostnader. 3. Skillnader mellan driftskostnader för olika fastighetsägare Kapitel 3 är en jämförelse av olika ägargruppers kostnader för drift och underhåll med SCB (BO 32 SM) årliga undersökning som underlag. Del 2 Del 2 undersöker kostnadssamband för 51 bostadsrättsföreningar i Malmö och Lunds kommun. 4. Ortsprismaterial Kapitel 4 är en beskrivning av ortsprismaterialet som har ingått i analysen. 5. Kostnadssamband Kapitel 5 är en beskrivning av kostnadssamband för de bostadsföreningar som har ingått i undersökningen. 6. Felkällor Kapitel 6 beskriver felkällor kring ortsprismaterialet och undersökningen. 7. Slutsatser Kapitel 7 beskriver de slutsatser som gjorts i examensarbetet 8 Förslag på vidare studier Beskriver kompletterande studier som kan göras till följd av detta examensarbete. 10

11 Del 1 Introduktion Del 1 beskriver bakgrundsinformation kring drift och underhåll. Denna del beskriver drift och underhåll i form av definitioner och kostnader. Det görs även en jämförelse av drift- och underhållskostnader för olika ägargrupper. 2. Drift- och underhållstermer Det finns inga klara definitioner för vad som avses vara drift och underhåll för en fastighet. Den fastighetslitteratur som finns använder olika definitioner på kostnaderna. Vanligtvis gör litteraturen en uppdelning på drift- och underhållskostnader och definierar dessa var för sig. Tanken är då att underhåll ska ses som en investering och efterlämnar ett resvärde till skillnad från drift 3. Nedan följer en sammanställning och beskrivning av några definitioner. Drift Drift brukar i normalfallet ses som en sammansättning av flera olika utbetalningar. Beroende på syftet har författarna olika sammansättning av drift. Nedan följer fyra exempel. Enligt H. Bejrum består drift av följande sammansättning av kostnader 4. Energiförbrukning Skötsel Vattenförbrukning Vilket kan jämföras med Repabs definition som innehåller 9 kategorier 5. Administration Försäkring Värme Gemensam el Vattenförbrukning Tillsyn och skötsel Reparationer Sophämtning Städning 3 Olander 2008 sidan Bejrum 1991 sidan 60 5 Repab 2009 sidan 15 11

12 Statiska central byråns definition innehåller 5 kategorier. Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader* Övrigt *taxebundna = el, sophämtning och vatten Svensk byggtjänst definition består inte av en samling av olika utbetalningar utan av en beskrivande text. Denna definition används i olika förvaltningsavtal. Svensk byggtjänst - Definition av drift Åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syfte ar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. Drift innefattar mediaförsörjning, tillsyn och skötsel. Den funktion som skall upprätthållas är den för tillfället möjliga med hänsyn till slitage och förvaltningsobjektets, inredningens och utrustningens ålder och prestationsförmåga. 6 Driftkostnadernas storlek och utformning behandlas vidare i kapitel Enligt Repabs definition förhåller sig kostnaderna på följande vis för ett normalhus. 3% 7% 2% Adminstration Försäkring 34% 3% 6% 10% 7% 5% 23% Värmeförbrukning, fjv Fastighetsel Vattenförbrukning Tillsyn och skötsel Reperatiner Sophämtning Planerat underhåll Städning Figur 1. Drift och underhållskostnader med fjärrvärme som uppvärmningssätt 6 AFF Definitioner 04 12

13 Underhåll Underhåll brukar definieras som insatser för att återställa en fastighets standard och funktion. Underhåll kan vara planlagda eller felavhjälpande. Med felavhjälpande menas reparationer vilka ibland ses som en driftskostnad 7. Underhållskostnaden påverkas till största del på var i livscykeln fastigheten befinner sig. En äldre fastighet har exempelvis ett större behov av underhållsåtgärder än en nybyggd. Tidsintervallet för en specifik underhållsåtgärd varierar från 1 år till 50 år 8. Nedan följer ett exempel (figur 2 9 ) på hur kostnaderna för underhåll kan se ut under en fastighets livscykel. Figur 2. bedömda underhållskostnader för bostadshyreshus från 1930-talet SFI definition SFI (svenskt fastighets index) gör ingen traditionell uppdelning mellan drift och underhåll utan definierar bara samtliga kostnader var för sig. Denna definition ska ses som en handledning för en fastighetsvärderare för vad som ska ingå vid en beräkning av fastighetens driftnetto. För detalj se nedan. Fastighetsskötsel med mera: renhållning, snöröjning, avfallshantering, besiktningskostnader, sotning, reparationer (så kallat akut underhåll), självrisker, bevakningsavtal, larmutryckningar och serviceavtal. Mediaförsörjning uppvärmning Mediaförsörjning - övrigt. 7 Olander 2008 sidan Olander 2008 sidan Bilden är hämtad från Bejrum 1991 sidan 71 13

14 Bland annat Kyla och vatten. Planerat underhåll: Yttre och inre underhåll som sker efter ett visst intervall. Hyresgästanpassning Åtgärder som görs i överenskommelse med en hyresgäst. Administration Administration. Posten innefattar förvaltning, löpande ekonomisk administration, ekonomistyrning, uthyrning, hyresgästkontakter, hantering av register och kontrakt, Teknisk planering och uppföljning samt personaladministration. I kostnaderna ingår löner för egen personal, lokaler och kontorsutrustning eller arvoden till extern leverantör. Ofta måste denna gemensamma post fördelas på fastigheterna efter någon nyckel. Den fördelningsnyckel som företaget använder i dagsläget tillämpas även för fastighetsindex. Försäkringar för fastigheten Hyresfordringsförluster Ej kvittningsbar moms Fastighetsskatt Tomträttsavgäld och arrenden Vatten och avlopp Vattenkostnaden motsvarar cirka 7 % av ett hyreshus totala utgifter (se figur 1). Kostnaden beror på hur mycket vatten en fastighet förbrukar och vilka avgifter som debiteras. Förbrukningen för en fastighet påverkas bland annat av hur nya installationerna är, hur stora hushållen är, hur nya tvättmaskinerna är, andel äldre personer med mera 11 Vattenavgifterna påverkas i sin tur av vilken kommun som fastigheten är lokaliserad i. Detta eftersom vattenanläggningarna ägs och drivs av kommunen. Avgifterna ska täcka den löpande verksamhetens kostnader vilket är olika för respektive kommun. Avgifterna är i regel uppbyggda med en rörlig- och en fastkostnad. 10 SFI 2007 sidan Repab 2009 sidan 86 14

15 Generellt sätt brukar mindre kommuner ha högre VA-taxor. Det samlas årligen in VA-taxor för olika typhus. För ett typhus B (för beskrivning av typhus B se nedan) har Huddinge lägst kostnad med 1,03 öre/liter och högst kostnad har Jokkmokk med 4,62 öre/liter. Malmö och Lunds kommun har någorlunda likvärdiga kostnader. Lund kr/år kr/år/lgh 5,16 kr/dygn/lgh 1,41 öre/liter Malmö kr/år kr/år/lägenhet 6,06 kr/dygn/lgh 1,66 öre/liter Dessa kostnader avser ett Typhus B. Med typhus B menas ett flerbostadshus med 15 lägenheter med 1000 m2 boendeyta, 800 m2 tomtyta med en förbrukning på 2000 m3/år Sophämtning Sophämtningen motsvarar cirka 5 % av de totala drift- och underhållskostnaderna. Kostnaden påverkas av sophämtningsvolymen och avfallstaxorna. En fastighets avfallsvolym beror bland annat på dess boendetäthet, andel barnfamiljer, andel äldre personer med mera. Avfallstaxorna har liknande upplägg som kommunala vatten- och avloppsavgifter. Utgångspunkterna är att samtliga kostnader för verksamheten ska täckas av avgifterna 13. Beroende på kommunens avfallshantering varierar denna kostnad. Taxorna består i regel av ett styckpris per kärl och år Svensktvatten kommunallagen 8 kap. 3C 14 Repab sidan 49 15

16 2.3 Administration Administrationskostnaden motsvarar cirka 10 % av den totala driftskostnaden för en normal fastighet enligt Repab. Med administration menas enligt Repab. Personalkostnader Lokalkostnader kostnader för styrelse Speciella förvaltningskostnader Revisorer Årsredovisning Kontorsomkostnader För SFI:s definition av administration se sidan 13. Administrationskostnaden beror till största del på antal anställda per fastighet. Andra faktorer som påverkar är omsättning av hyresgäster, fastighetsbeståndets spridnings geografiskt, servicenivå och lokalinslag 15. Vid kartläggning av dessa kostnader finns stora skillnader mellan olika ägargrupper. Detta kommenteras vidare i kapitel Bostadsrättsföreningars administration Bostadsrättsföreningar administreras som en ekonomiskförening. En ekonomiskförening består av en föreningsstämma och en styrelse. I en bostadsrättsförening utgörs föreningsstämman av bostadsrättsinnehavarna. Föreningsstämman utser sedan en styrelse som i sin tur utser en ordförande. Styrelsens uppgifter är att ansvara för föreningens löpande förvaltning så som upprättande av ekonomiskplan, upprättande av lägenhetsförteckning, antagning av nya medlemmar med mera. Detta arbete brukar i normalfallet vara förenat med ett arvode 16. Bostadsrättsföreningar kan ha anställda eller så anlitas extern personal. Vid mindre arbete är det inte ovanligt att en av medlemmarna gör det utan krav på ersättning. För upprättande av årsredovisning anlitas normalt en revisor som är förenat med ett revisionsarvode. 15 Repab 2009 sidan Victorin et al sidan

17 2.4 Elkostnad Fastighetselen betraktas som en driftskostnad. Denna kostnad motsvarar cirka 5 % av drift- och underhålls kostnader för en hyreshusfastighet(se figur 1). Elkostnaderna brukar delas upp i två delar, hushållsel och fastighetsel. Hushållsel är då varje enskild lägenhetstagares förbrukning och fastighetselen är de gemensamma utrymmenas elförbrukning. För att bidra med lägre energiförbrukning brukar hushållselen betalas av bostadsrättshavren eller hyresgästen för att göra denne mer sparsam. Fastighetselen ansvarar i sin tur fastighetsägaren för. Exempel på förbrukning av fastighetsel kan ses i tabell Utrusning kwh/m2 Tvättstuga 6 Belysning 6 Cirk. Pumpar oljebrännare 3 Soprumsfläkt 3 Ventilation självdrag 0 Ventilation frånluft 6 Ventilation från - tilluft med återvinning 13 Hissar 2 Ev. elvärmekablar 10 Ev. motorvärmare 2 Tabell 2. Ett exempel för uppdelningen av fastighetselskotnaden Beroende på byggnadens standard varierar förbrukningen exempelvis bidrar äldre maskinell utrustning till högre kostnader. En annan viktig faktor som påverkar är byggnadens ventilationstyp (för redogörelse se värmeförluster) 17 energirådgivningen 17

18 2.4.1 Elpriset Elavgifterna kan delas upp i tre delar nättjänstavgift, elenergipris samt en skattekostnad se figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Nätavgift Elenergipris Skatt, moms & elcertifikat 0% Figur 3. Elprisets olika delar för KWH/år, rörligt pris, löpande priser Nättjänstavgiften (ljusblått i figur 4) är en kostnad för överföring av el. Denna kostnad har konsumenten inte möjlighet att påverka eftersom varje specifikt företag ansvarar för ett visst geografiskt område. För en jämförelse mellan Malmö och Lund se nedan. Elnätkostnad Malmö 665 kr fastavgift per lägenhet Elnätkostnad Lund 1054 kr fast avgift per lägenhet 19 Elenergipriset (mörkblått i figur 4) bestäms av den fria marknaden i form av tillgång och efterfrågan. I Sverige bestäms marknadspriset på en separat elbörs med namnet North-pool. Faktorer som påverkar marknadspriset kan bland annat vara vattentillgång för vattenkraftverk. Kunden har möjlighet att välja egen elleverantör till skillnad från nätleverantören. Vidare har kunden också möjlighet att binda sin avgift under en lägre tid eller att ha en rörlig avgift % av elavgifterna består av skatt vid en förbrukning på KWH/år. Från 1996 till 2006 har beskattningen ökat 170 % se figur 4 21 med avseende på öre per K-Wh. 18 Bilden är hämtad från under rubriken elmarknaden/kosumentprisets olika delar 19 Elprisguiden 20 Svenskenergi 18

19 Elskattens utveckling Hushållskunder, öre/kwh mar-90 jan-94 jan-96 jul-97 jan-99 jan-01 jan-03 jan-05 jan-07 jan-09månad Källa: Svensk Energi och Skatteverket Hämtat: Skatt exkl. moms Skatt inkl. moms Figur 4. Elskattens utveckling från 1990 för hushållskunder 2.5 Uppvärmning Värmekostnaden är kostnaden för uppvärmning av fastighetens ytor och tappvatten. Kostnaden motsvarar cirka 23 % av den totala drift- och underhållskostnaden och är den dyraste driftskostnaden. Denna kostnad påverkas bland annat av vald uppvärmningsmetod, vald inomhustemperatur, hur vällisolerad byggnaden är med mera. Idag finns det 5 stycken dominerande uppvärmningssätt oljebränning, fjärrvärme, elvärme, biobränsle och gas. Utvecklingen har gått till fjärrvärmens fördel som idag är den vanligaste uppvärmningsmetoden med en andel på över 90 % (se bild figur 5 22 ) 23. Beroende på uppvärmningssätt varierar värmekostnaden. Dyrast brukar i normalfallet vara oljebränning. Uppvärmningskostnaden påverkas starkt av vald inomhustemperatur. Rekommendation som brukar ges är att varje lägenhet ska ha en temperatur på 21 grader. För varje gradsökning höjs förbrukningen med cirka 5 % Bilden är hämtad från under fakta och statistik/energi/styrmedel 22 Bilden är hämtad från ES 2009:02 sidan Energimyndigheten ES 2009:02 sidan Kurskompendium husbyggnadsteknik sidan 25 19

20 Figur 5. Energistatistik för flerbostadshus Fjärrvärme Fjärrvärme började användas på 1950-talet och har med tiden blivit den vanligaste formen av uppvärmning för flerbostadshus. Vid fjärrvärmeuppvärmning ansluts fastigheten till fjärrvärmenät som levererar varmvatten till fastigheten. Varmvattnet används sedan för uppvärmning av fastighetens ytor med hjälp av radiatorer. Vattnet är i sin tur uppvärmt på en centralanläggning på ett miljöinriktat sätt med exempelvis biobränsle. För att ett fjärrvärmenät ska vara lönsamt krävs det att är inom ett tättbebyggt område med ett större antal anslutna fastigheter. 25 Avgifterna för fjärrvärme varierar kraftigt beroende på vilken kommun fastigheten är belägen i. Det skiljer dubbelt så mycket mellan den billigaste och dyraste kommunen. De mindre fjärrvärmenäten är generellt sätt dyrare då de har mindre fastighetsägare att fördela kostnaden på. Andra faktorer som påverkar priset är vilken typ av bränsle som används vid uppvärmningen samt hur djupt fjärrvärmens rörnät är nergrävt 26. Fjärrvärmeavgifterna har i genomsnitt stigit 20 % mellan vilket förklaras med att alternativkostnaderna har ökat, så som olja och gas. Detta har gett utrymme för en ökning av fjärrvärmekostnaden Svensk fjärrvärme Svensk fjärrvärme Energmyndighetern sidan 45 20

21 2.5.2 Fjärrvärmetaxor Fjärrvärmekostnaden brukar delas upp i tre delar energipris, effektavgift och flödesavgift. Effekt och flödesavgifter är fasta kostnader medan energiavgiften är en rörlig kostnad. Effektavgiften är en avgift som tas ut på grund av variation i förbrukningen. Under sommartid krävs mindre energi än under vintertid. Flödesavgiften är den avgift som tas för hur mycket vatten som passerar fjärrvärmepannan. Ju bättre anläggning ju mindre vatten kommer att utnyttjas. I Lund är denna 2,30 kr/m 3. Energipriset beror på vad kostnaden är för produktion av ytterligare en MWh. Kostnaden påverkas till största del av vilket bränsle som används. I Lund delas kunderna in i 5 prisgrupper vilket är utformad så att det gynnar stora energiförbrukare. För detaljer se tabell 6 nedan 28. Fjärrvärmepriser 2010, prisgrupp företag, (flerbostadshus, lokaler, samfälligheter) Energipris Vinterpris för perioden oktober-maj 496 kr/mwh Sommarpris för perioden juni-september 260 kr/mwh Effektavgift Prisgrupp 2 < D <= 100 kw 650 x D x K (max x K) kr/år Prisgrupp 3 < D <= 650 kw 625 x D x K (max x K) kr/år Prisgrupp 4 < D<= kw 600 x D x K (max x K) kr/år Prisgrupp 5 D>1000 kw 575 x D x K kr/år D=debiteringseffekt. K=korrektionsfaktor (1,25). Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 2,30 kronor Tabell 6: Fjärrvärmetaxa i Lunds kommun Eon ansvarar för Malmös fjärrvärmenät. Kunderna delas in i 3 prisgrupper A, B och C. För detaljerad tabell se nedan 29. Taxorna är utformat på liknande sätt som Lundsenergi fast med färre prisgrupper. Tillsvidarepris Prisalternativ Andel rörlig årskostnad* A cirka 50 % B cirka 65 % C cirka 80 % Effektpris, kr/år x E x E 613 x E Energipris, öre/kwh 28,5 36,7 45,1 * Avser normalår och en fastighet som förbrukar 27 % av sin totala värmeanvändning under perioden januari-februari Tabell 7: Fjärrvärmetaxa i Malmös kommun 28 Lundsenergi 29 Eon 21

22 2.5.3 korrigering av värmekostnader För att kunna jämföra värmeförbrukning över olika år och regioner krävs att hänsyn tas för temperaturavvikelser. SCB har utarbetat en metod för korrigering av energiförbrukningen som görs i två steg. I första steget delas landet delas in i 4 zoner. Zonindelningen används sedan för korrigering av värmekostnaden. Varje klimatzon har en korrigeringsfaktor för sin energiförbrukning. För detalj se nedan. Sveriges klimatzoner Korrigeringsfaktor 1-2 Norrland, Dalarna, Norra Värmland och bergslagen 1,05 1,15 3 Ostkusten, Närke, Södra Värmland, Dalsland, Västergötland och småland... 1,05 4 Västkusten, Sydkusten Öland och gotland. 0,95 I andra steget görs en korrigering för ett normalår. Ett kallare år kommer kräva en högre energiförbrukning och ett varmare år en lägre energiförbrukning. För beräkning se nedan E (korrigerad) = E (uppmätt) * 1/(1+0.5(DDÅ-DDNÅ)/DDNÅ) E = genomsnittlig energianvändning DDÅ = antal graddagar DDNÅ = antal graddagar för normalåret SMHI publicerar graddags statistik. Graddagar är en summa för avvikelser från en viss given referenstempretur över ett år. Under november mars är denna referenstemperatur + 17 C, under april +12 C, maj - juli +10 C, augusti + 11 C, september +12 C och oktober + 13 C. Graddagar för normalåret är ett genomsnitt för perioden mellan Värmetillskott Förutom den rena uppvärmningen tillförs byggnaden gratisvärme från hushållsel, varmvatten och personvärme. För att värmetillskottet ska tillvaratas krävs att radiatorerna är utrustade med termostatventiler annars vädras värmen i regel bort av lägenhetstagarna. Grattisenergin beror på hur många personer som vistas i huset och hur mycket tid som spenderas i lägenheten samt hur mycket hushållsenergi som förbrukas Repab 2009 sid Kurskompendium husbyggnadsteknik sidan 22 22

23 2.5.5 Värmeförluster Med värmeförluster menas förluster i förhållande till levererad energi. För ett exempel för förlusterna. (Se figur 6) 32 Ventilation 33 % Tak 7 % Väggar 20 % Fönster 20 % Spillvatten 17% Golv 3 % Figur 6: Värmeförluster för ett typhus byggt på 1940-talet Ventilation Ventilationen står för cirka 33 % av den totala värmeförlusten för ett typhus byggt före 1940 med självdragsventilation.(se figur 6) Ventilationen har som syfte att tillföra friskluft och samtidigt vädra bort förorenad luft. För att ventilation ska vara godkänd krävs minst en luftutväxling på 0.35 liter per sekund och kvadratmeter. Kontroll görs av kommunen. Ventilationssystemen kräver olika mängder energi beroende på vilken ventilationstyp som används för detalj se figur Bilden är hämtad från Handboken för bostadsrättsföreningar sidan

24 S-System S-system eller Självdragsventilation är vanligast för hus byggda före Fördelarna med självdragsventilation är att ingen fläktenergi krävs (se figur 7) och att systemet är så gott som underhållsfritt. Nackdelen med systemet är att ventilationen blir oregelbunden över årstiden. Under sommartiden blir ventilationen begränsad medan den blir överflödig på vintern. Detta eftersom det under vintertid är stora skillnader mellan inne- och utomhustemperaturen vilket ger upphov till ett större luftutbyte. Detta system ger stora värmeförluster men har lägst elkostnad då ingen fläktenergi krävs 34. F-system F-system är vanligast i hus byggda efter Till skillnad från självdragsventilation kräver systemet energi för drift av en frånluftsfläkt. (se figur 7 36 ) Fläkten suger ut luften via kanaler i lägenheten och på så viss skapas undertryck i byggnaden. Trycket kan sedan justeras genom att ändra varvtalet på fläkten. Frånluftssystemet ger på så viss jämnare luftflöde vinter som sommartid. En mer avancerad F-systemsventilation är FVP ventilation som har den fördel att värmen från frånluften tas tillvara genom att dra ventilationskanalerna till en gemensam punkt med en värmepump. Systemet har samma problem som självdrag med kall tilluft under vintertid 37. FT-system Ventilationssystemet började användas för flerbostadshus efter Systemet använder två fläktar en tillufts- och en frånluftsfläkt. Med tilluftsfläkten kan bättre kontroll fås för tilluftsströmningen. Tilluften tas in genom aggregat där den sedan värms till önskad temperatur för att motverka stort luftflöde under vintertid. Nackdelen med systemet är att det kräver större underhåll och mer service än både F- systemet och S- systemet 39. FTX-system FTX-ventilation är ett system med från- och tilluftsfläkt samt med en mekanisk värmeåtervinning (värmeväxlare). Systemet är vanligast i flerbostadshus byggda efter Eftersom FT-systemen kräver uppvärmning av tilluften gjordes en förbättring med namnet FTX. En värmeväxlare placerades för uppvärmning av tilluften. Värmeväxlaren tillvaratar värmen från frånluften till uppvärmning av tilluften. På så viss minskar behovet att uppvärmning av tilluften med 85 % (se figur 7). Systemet är det modernaste men kräver dock störst mängd service och underhåll Energirådgivningen 34 Dahlbom & Warfinge 2007 sidan 3:2 35 Energirådgivningen 36 Bilden är hämtat från klicka på rubriken allt om ventilation sedan klicka på livscykelkostnad. 37 Dahlbom & Warfvinge 2007 sidan 3:5 38 Energirådgivningen 39 Dahlbom & Warfvinge 2007 sidan 3:6 40 Energirådgivningen 24

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet 1 Beräkningsexempel för bostadshus från 1960-talet I detta beräkningsexempel anges energiförbrukningen

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 Energiprestanda: 101 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Tega 2:25 Adress: Gustavsbergsvägen 15, 442 94 Ytterby Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 197 m 2, byggår 1992. Värmesystem: Luft/vatten värmepump

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Ugglum 182:11. Adress: Blankavägen 16, Sävedalen. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 305 m 2, byggår: 1942. Värmesystem: Vattenburet system med bergvärmepump

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Nyckeltal. Använd nyckeltal. Vad är en krona? 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Nyckeltal. Använd nyckeltal. Vad är en krona? 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Nyckeltal Använd nyckeltal För styrning och kontroll Upptäcka störningar Som incitament att bli bättre Jämförelser m föregående år Jämförelser mellan områden Kanske jämförelser mellan företag I prognossyfte

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flöjtgatan 45, 589 50 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 691682

ENERGIDEKLARATION. Flöjtgatan 45, 589 50 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 691682 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flöjtgatan 45, 589 50 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 691682 Energiprestanda: 77 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer