Samhällsekonomiska kalkyler för Energimyndighetens långsiktsprognos 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomiska kalkyler för Energimyndighetens långsiktsprognos 2008"

Transkript

1 Samhällsekonomiska kalkyler för Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 Magnus Sjöström och Göran Östblom Externa PM, september 2008 PUBLISHED BY THE NATIONAL INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH (NIER)

2 Förord Konjunkturinstitutet har på Energimyndighetens uppdrag utfört samhällsekonomiska modellberäkningar som underlag för myndighetens långsiktiga energiprognos. Uppdraget innefattar ett referensscenario samt två alternativa scenarier: ett med högre ekonomisk tillväxt och ett med högre priser på energibärare och utsläppsrätter. Samma styrmedelsförutsättningar (2008 års skatter) gäller i övrigt för samtliga scenarierna. Kalkylerna har utförs med hjälp av Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell EMEC. Energimyndigheten svarar för indata avseende antaganden om framtida priser på energibärare och på utsläppsrätter medan Konjunkturinstitutet svarar för antaganden om utvecklingen av modellens övriga exogena variabler. Kalkylresultaten har rapporterats till Energimyndigheten i september Kalkylernas förutsättningar och resultat sammanfattats i föreliggande PM, som överlämnades till Energimyndigheten 30 september 2008 och uppdraget är därmed avslutat. KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: HOMEPAGE:

3 Innehåll Förord Inledning Kort beskrivning av emec Kalkylernas förutsättningar Ekonomiska kalkyler för 2010 och

4 4 1. Inledning Vi har utgått från förutsättningarna i Konjunkturinstitutets (KI:s) konjunkturprognos för den makroekonomiska utvecklingen till 2010 och från KI:s medelfristiga kalkyler för den makroekonomiska utvecklingen till 2020 när vi genomfört de samhällsekonomiska kalkylerna för Energimyndighetens långsiktsprognos Perioden fram till 2010 uppvisar en förhållandevis hög tillväxt och en mycket stark sysselsättning. Under den efterföljande perioden, sjunker tillväxten något och sysselsättningen återgår till en lägre nivå. Den strukturella bilden har byggts upp med historiska trender för skilda sektorers produktivitetsutveckling, tendenser i strukturomvandlingen under de senaste tio åren och antaganden om skilda sektorers framtida förutsättningar på världsmarknaden. Energimyndigheten har lämnat förutsättningar för kalkylerna i form av energipriser och priser på utsläppsrätter för koldioxid. Kalkylerna skall inte ses som prognoser utan som alternativa utvecklingsbanor för svensk ekonomi i ett långsiktigt perspektiv vid olika förutsättningar på energiområdet och givet antaganden om produktivitet, sysselsättning, energieffektivisering och förutsättningar på världsmarknaden. 2. Kort beskrivning av EMEC Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell EMEC 2 (Environmental Medium term EConomic model) har under 10 års tid kontinuerligt utvecklats och använts i utredningssammanhang. Den nya modellversionen, EMEC 2.0, som använts för de kalkyler som redovisas i detta PM, är en väsentlig utveckling av den tidigare modellversionen. Det är framför allt transportefterfrågans bestämning som har utvecklats i modellen så att både hushåll och företag nu har möjligt att substituera mellan skilda transportslag. Detta har också medfört att den tidigare samfärdselsektorn har delats upp i flera transportslag och att hushållens privata transporter delats upp på arbetsresor och fritidsresor. Elproduktion och värmeproduktion har också delats upp i separata sektorer. I syfte att förbättra representationen av energiintensiva sektorer bildar metallverk och jord - och stenvaruindustri egna sektorer tillika med att läkemedelsindustri inte längre ingår i kemisk industri utan bildar en egen sektor. Det är också möjlighet att studera fördelningseffekter av miljöpolitik genom att hushållen fördelats på sex grupper efter inkomst och regional hemvist. Modellen har 26 näringslivssektorer och en offentlig sektor. Företag, hushåll och offentlig sektor efterfrågar 33 sammansatta varor och tjänster som insatsvaror samt för investeringar och privat konsumtion. De sammansatta varorna framställs av importerade varor och inhemskt producerade varor som även kan exporteras. Näringslivet och offentlig sektor använder dessutom arbetskraft, realkapital, transporter och energi som insatsfaktorer i produktionen av varor och tjänster. Näringslivets aktivitet och hushållens konsumtion medför miljöföroreningar. Det är i första hand olika slags förbränning som medför utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar men även produktionsprocesser bidrar till luftutsläppen. Tilldelning av utsläppsrätter 1 Konjunkturprognosen publiceras i KI:s Konjunkturläget, augusti 2008 och den medelfristiga prognosen publiceras på hemsidan i Svensk ekonomi (http://www.konj.se/statistik/konjunkturlaget/svenskekonomi ) 2 För en beskrivning av EMEC-modellen se Östblom, G., An Environmental Medium Term Economic Model EMEC Working Paper No. 69, Konjunkturinstitutet, 1999, och för EMEC version 2.0 se Östblom G. och Berg, C. The EMEC model. Version 2.0, Working Paper No. 96, Konjunkturinstitutet, 2006.

5 5 omfattar anläggningar inom järn- och stålindustri, raffinaderier, massa- och pappersindustri, mineralindustri samt inom el- och värmeproduktion. I modellen förekommer emellertid inte uppgifter om enskilda anläggningar så därför räknas all produktion i aktuella sektorer till den s.k. handlande sektorn. De ekonomiska aktörerna reagerar på priser inklusive skatter genom att företagen byter till relativt billigare produktionsfaktorer och genom att hushållen byter till relativt billigare konsumtionsvaror. Modellens långsiktiga karaktär innebär att marknadens aktörer hinner anpassa sig fullt ut till de prisförändringar som äger rum när ekonomin rör sig mot ett nytt jämviktsläge. Detta antas vara en acceptabel förutsättning på års sikt. Hur stora anpassningarna blir vid en given prisförändring beror på aktörernas känslighet för prisförändringar. Aktörernas priskänslighet är en bedömningsfråga grundad på ett mycket varierande empiriskt underlag. Styrkan i den ekonomiska tillväxten styrs i modellen av tillgången på produktionsfaktorer, såsom arbetskraft och kapital, och på teknisk utveckling mätt som arbetsproduktivitet. Tillgången på arbetskraft, priset på kapital och arbetsproduktivitetens utveckling är exogent givna utanför modellen. Det är också möjligt att låta begränsningar för miljöutsläpp inverka på tillväxtens storlek och inriktning. 3. Kalkylernas förutsättningar Kalkylerna omfattar ett referensalternativ, ett tillväxtalternativ med bibehållen inriktning på tillväxten men där produktivitetstillväxten blir något högre än i referensalternativet samt ett högprisalternativ där priset på energibärare stiger med ca 33 procent under perioden för att därefter inte förändras. Produktivitetstillväxten i referensalternativet för hela perioden och perioden ansluter till trenden för perioden, enligt diagram 1. I samklang med de historiska siffrorna för perioden och ekonomiska utsikter för åren , ligger produktivitetsutvecklingen betydligt under denna trend för perioden

6 6 Diagram 1. Näringslivets produktivitetsutveckling i referensscenariot (REF , REF och REF ), tillväxtscenariot (TIL , TIL och TIL ) och historiska trender för perioderna , och Index TILL TILL Prodiktivitet Index 130 REF REF TILL REF Antal år Källa: Nationalräkenskaperna och EMEC I alternativet med en högre tillväxt har vi däremot antagit att näringslivets produktivitetsökning ligger högre än i referensfallet och närmar sig trenden för perioden för hela perioden och perioden Produktivitetstillväxten för den första perioden ( ) hamnar även i tillväxtalternativen under den historiska trenden för perioden Referensalternativet och tillväxtalternativet innehåller ett grundantagande om utsläppspriset 30 per ton CO2 medan utsläppspriset i högprisalternativet är 35 per ton CO2. De tre alternativen betecknas REFU30, TILU30 samt PRISU35 och priserna och prisutvecklingen för energibärare i de olika alternativen redovisas i tabell 1.

7 7 Tabell 1. Pris på utsläppsrätter och energibärare 2005, 2010 och 2020 (2005 års priser) samt årlig real prisutveckling för och i procent. Källa: Energimyndigheten REFU30 TILU30 PRISU35 REFU30 TILU30 PRISU35 REFU30 TILU30 PRISU35 REFU30 TILU30 PRISU35 Utsläppsrätt (Euro/ton) Proc. per år Proc. per år El (öre/kwh) 27, ,0 15,5 3,7 4,7 Råolja (USD/fat) 54,4 83, , ,0 15,4 2,9 4,9 Kol (USD/ton) 61,1 89, , ,8 14,2 2,5 4,5 Naturgas (USD/Mbtu) 6,0 8,5 11,3 8,5 11,3 7,5 13,7 2,3 4,3 Bensin (SEK/liter) 4,0 5,0 6,2 5,0 6,2 4,8 9,3 1,5 3,0 Diesel (SEK/liter) 4,7 6,4 8,2 6,4 8,2 6,2 11,7 2,1 3,8 De tre prisantagandena för utsläppsrätter och därmed förknippade elpriser, samt prisutvecklingar för övriga energislag har angivits av Energimyndigheten. Kalkylerna utgår från de energi- och miljöskatter som gäller för 2008 samt de justeringar av nedsättningarna av koldioxidskatten som kommer att ske till 2010 för verksamheter som omfattas av EU ETS. I samtliga alternativ antas kärnkraftverken ha en livslängd på 60 år, vilket betyder att dagens kärnkraftverk finns kvar Ekonomiska kalkyler för 2010 och 2020 Referensalternativets makroekonomiska utveckling under perioderna beskriver en stark ekonomisk utveckling i nivå med den historiska utvecklingen under men med en starkare utveckling av sysselsättningen. Detta innebär att produktivitetstillväxten blir förhållandevis låg jämfört med den historiska perioden. Den andra perioden, , uppvisar en lägre ekonomisk tillväxt och svagare utveckling av sysselsättningen. Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsutvecklingen hamnar i detta fall mellan utvecklingarna under de historiska perioderna och Under den inledande perioden ( ) drivs tillväxten av en stark export medan den privata konsumtionen driver tillväxten under den andra perioden ( ). BNP växer med 2,7 och 2,1 procent årligen under perioderna respektive Tabell 2. Försörjningsbalans och sysselsättning Årlig procentuell förändring REF BNP 1,6 3,0 2,6 2,1 2,3 Privat konsumtion 1,3 2,7 2,5 3,2 2,9 Offentlig konsumtion 1,4 0,7 1,3 0,5 0,8 Investeringar 0,6 4,0 4,9 2,3 3,2 Export 4,8 6,8 5,9 4,9 5,3 Import 3,8 5,7 6,5 5,6 5,9 Sysselsättning 1) 0,0 0,3 1,5 0,15 0,6 1) Arbetade timmar Källa: venska nationalräkenskaperna och EMEC

8 8 Exportens antas växa relativt kraftigt, med 5,9 och 4,9 procent årligen under perioden respektive , men i en något lägre takt än vad som förevarit perioden , som representerar en period av mycket kraftig exporttillväxt sett ur ett längre tidsperspektiv. Den privata konsumtionen antas ta ett ökat utrymme jämfört med utvecklingen under de båda historiska perioderna och växer med 2,5 och 3,2 procent årligen under perioden respektive Detta innebär att den privata konsumtionen växer snabbare än BNP under den andra perioden. Däremot kommer den offentliga konsumtionen att växa i betydligt långsammare takt än BNP. Den starkt exportinriktade tillväxten under den första perioden medför också ökade investeringar i framför allt den kapitalintensiva exportindustrin under denna period. Under den andra perioden, , sjunker investeringarna till 2,3 då tillväxten under denna period drivs i ökad utsträckning av den privata konsumtionen. Ekonomin växer något starkare under den första perioden till följd av ökad sysselsättning till stor del beroende på ekonomiska reformer stimulerat arbetsutbudet. Tillväxtalternativet uppvisar likartade tendenser som i referensalternativet för utvecklingen av försörjningsbalansens komponenter. Komponenternas utvecklingstakter ligger dock högre än i referensalternativet till följd av antagande om en starkare produktivitetsutveckling i detta alternativ (TILU30 i tabell 3). Tabell 3. Försörjningsbalans och sysselsättning i alternativen Årlig procentuell förändring Sysselsättning BNP Privat 1 konsum- tion Offentlig konsumtion Investeringar Export Import REFU30 1,51 2,64 2,50 1,33 4,94 5,91 6,47 TILU30 1,51 2,90 2,65 1,40 5,68 6,21 6,77 PRISU35 1,51 2,53 2,05 1,33 4,91 5,90 6, REFU30 0,15 2,06 3,16 0,54 2,29 4,94 5,57 TILU30 0,15 2,68 3,89 0,65 3,23 5,54 6,17 PRISU35 0,15 2,05 3,16 0,54 2,30 4,95 5, REFU30 0,60 2,25 2,94 0,80 3,17 5,26 5,87 TILU30 0,60 2,75 3,47 0,90 4,04 5,76 6,37 PRISU35 0,60 2,21 2,79 0,80 3,16 5,26 5,81 1) Arbetade timmar Källa: SCB och EMEC I alternativen med ett högre pris på utsläppsrätter och energibärare (PRISU35) sker en viss avmattning i den ekonomiska tillväxten. Det är framför allt utvecklingen för den privata konsumtionen som försvagas under den första perioden som karaktäriseras av en hög ökningstakt för energipriserna. I en jämförelse mellan alternativen av utvecklingarna för försörjningsbalansens komponenter framgår också att investeringarna och exporten inte påverkas lika kraftigt som den privata konsumtionen av stigande pris på utsläppsrätter och energibärare. Denna utveckling är mest uttalad för perioden eftersom priserna stiger kraftigt fram till 2010 för att sedan ligga på en oförändrad nivå fram till 2020.

9 9 Tabell 4. Strukturomvandling i näringslivet Årlig procentuell förändring av förädlingsvärdet Bransch REFU30 TILU30 PRISU35 REFU30 TILU30 PRISU35 REFU30 TILU30 PRISU35 Jordbruk 0,95 1,18 0,76 1,16 1,80 1,13 1,09 1,59 1,00 Fiske 1,11 1,30 0,31 1,77 2,18 1,66 1,55 1,88 1,20 Skogsbruk 1,48 1,76 1,47 1,24 1,91 1,22 1,32 1,86 1,30 Gruvor och mineralbrott 1,97 2,43 1,43 1,69 2,59 1,63 1,78 2,54 1,56 Övrig tillverkningsindustri 1,04 1,30 0,91 1,70 2,39 1,68 1,48 2,03 1,42 Jord- och stenvaruindustri 2,42 2,84 2,35 2,10 2,91 2,10 2,21 2,89 2,19 Massa, papper och grafisk 0,64 1,03 0,66 1,50 2,40 1,47 1,21 1,94 1,20 Läkemedelsindustri 2,20 2,50 2,46 2,86 3,57 2,85 2,64 3,21 2,72 Kemisk industri 2,20 2,57 2,08 2,85 3,64 2,82 2,63 3,28 2,57 Järn- och stålverk 2,23 2,66 1,35 2,10 2,99 1,99 2,15 2,88 1,78 Metallverk 0,80 1,22 0,41 2,35 3,18 2,28 1,83 2,52 1,65 Verkstadsindustri 4,50 4,87 4,74 4,36 5,07 4,37 4,41 5,00 4,49 Petroleumraffinaderier -0,90-0,75-2,73 1,25 1,63 2,21 0,53 0,83 0,53 Elverk -2,38-2,15-3,87 2,82 3,55 2,48 1,06 1,61 0,32 Värmeverk 3,57 3,70 3,60 2,23 2,84 2,58 2,68 3,12 2,92 Gasverk 0,78 0,94-0,30 1,95 2,57 1,93 1,56 2,02 1,18 Vatten- och avloppsverk 2,22 2,43 2,00 2,43 3,09 2,42 2,36 2,87 2,28 Byggnadsindustri 4,41 5,05 4,33 2,32 3,23 2,32 3,01 3,83 2,98 Järnväg 2,19 2,41 2,12 1,64 2,26 1,64 1,82 2,31 1,80 Kollektiva trp., buss o taxi 2,13 2,29 2,01 1,71 2,29 1,71 1,85 2,29 1,81 Åkerier 2,83 3,19 2,87 2,09 2,78 2,10 2,34 2,92 2,35 Sjöfart 0,68 1,21-2,53 1,45 2,46 1,49 1,19 2,04 0,13 Luftfart 0,96 1,23 0,59 1,10 1,75 1,02 1,05 1,58 0,88 Post, tele och övr. trp. 3,28 3,55 3,10 1,33 2,04 1,33 1,98 2,54 1,92 Handel och övriga tjänster 3,60 3,94 3,58 1,91 2,67 1,92 2,47 3,09 2,47 Bostäder och fastigheter 2,80 2,99 2,44 2,62 3,32 2,61 2,68 3,21 2,55 Näringslivet totalt 0,95 3,23 2,78 2,58 3,30 2,57 2,69 3,28 2,64 Produktivitetsantaganden och antaganden om förutsättningar på världsmarknaden skiljer sig åt mellan sektorer och medför att tillväxttakterna, som redovisas i Tabell 4 också skiljer sig åt mellan sektorer i samtliga alternativ. Inom tillverkningsindustrin är det framför allt verkstadsindustrin som urskiljer sig med en hög tillväxttakt. Läkemedelsindustri och kemisk industri har också en hög tillväxttakt medan massa-, pappersoch grafisk industri och metallverk har utvecklingar där förädlingsvärdet växer i lägre takt än genomsnittet för näringslivet. Byggnadsindustrin uppvisar en hög tillväxttakt, över genomsnittet för näringslivet, främst till följd av en ovanligt god byggkonjunktur under åren Våra antaganden om kraftigt stigande elpriser till 2010 leder till ökad övergång till fjärrvärme och kraftig tillväxt för värmeverken medan elverken uppvisar en mycket kraftig tillbakagång under den inledande perioden. Dessa resultat ska dock tolkas med försiktighet eftersom tidshorisonten är väsentligt kortare än de som kan behövas för att nå en ny jämvikt i ekonomin. För att åstadkomma det höga elpriset tvingas vi att rent modelltekniskt försämra produktiviteten i elsektorn, som därmed drabbas av både lägre efterfrågan (till följd av ett högre pris) och en lägre produktivitet. Detta leder till en överdrivet ogynnsam strukturutveckling för elsektorn som är främst modelltekniskt betingad och därför inte skall tolkas fullt ut i ekonomisk mening. Det stigande elpriset påverkar tillväxten för elintensiva sektorer som järn- och stålverk samt metallverk, vilket i sin tur påverkar efterfrågan på gruvsektorns produkter. De höga priserna på fossila bränslen leder till en minskad efterfrågan från både

10 10 näringslivet och hushållen vilket gör att raffinaderisektorn går tillbaka. De strukturella likheterna mellan alternativen är påfallande men i fallet med en högre ekonomisk tillväxt så återspeglas naturligtvis detta antagande också i högre tillväxttakter för enskilda sektorer. Det finns en påtaglig skillnad i strukturutvecklingen till följd av kalkylernas alternativa förutsättningar på energiområdet. Tillväxten i elintensiva sektorer såsom metallverk och järn- och stålverk hämmas i större utsträckning än andra sektorer av högre utsläppspriser och högre elpriser. De lägre tillväxttakterna för dessa sektorer framgår tydligt när vi jämför alternativen REFU30 och PRISU3

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Sveriges ekonomi Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över den svenska ekonomin samt bedriver

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 8. 2011

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 8. 2011 FÖRDJUPNINGS-PM Nr 8. 2011 Hur påverkas svensk ekonomi av ett väsentligt högre elpris? En snabbanalys utifrån skattade elasticiteter och en allmänjämviktssimulering Av Thomas Broberg, Tomas Forsfält, Eva

Läs mer

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Prognoser för utsläpp och

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel 2012-2014 Våren 2013 ER 2013:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15 ER 2008:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 25 i Göteborg AB Mölndal, maj 212 Sammanfattning På uppdrag av Naturvårdsverket och Energimyndigheten har utfört en serie modellberäkningar i syfte att analysera

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Miljö ekonomi Specialstudie nr 35. Oktober 2013 Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten

Läs mer

Regionernas tillstånd 2007

Regionernas tillstånd 2007 Regionernas tillstånd 2007 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner TEMA Regionala framtidsbilder Regionernas tillstånd 2007 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter för arbete

Ekonomiska drivkrafter för arbete Ekonomiska drivkrafter för arbete Thomas Andrén, Jenny von Greiff och Juhana Vartiainen SPECIALSTUDIER NR 21, DECEMBER 2010 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser

Läs mer