E.ON Sverige AB. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E.ON Sverige AB. Årsredovisning"

Transkript

1 E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning och Utveckling... 8 Personal... 8 Ekonomiskt resultat och ställning... 8 Riskhantering... 9 Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken Filialer Moderbolaget Förslag till vinstdisposition Händelser efter balansdagen Utsikter för Rapport över resultat Övrigt Totalresultat Koncernens rapport över kassaflöden Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Koncernens noter Företagsinformation Redovisningsprinciper Information om rörelsesegment Kostnader för ersättningar till anställda Övriga intäkter/övriga kostnader Ersättningar till revisorerna Finansiella intäkter/finansiella kostnader Skatter Avyttringsgrupp Rörelseförvärv Goodwill och immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Varulager Derivatinstrument Specifikation av aktieslag Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Avsättning till pensioner Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Finansiella instrument och riskhantering Övriga upplysningar finansiella instrument Leasing Eventualförpliktelser Ställda säkerheter Transaktioner med närstående Händelser efter balansdagen... 69

3 Innehållsförteckning 2 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets balansräkning Specifikation förändring av eget kapital Moderbolagets noter Företagsinformation Redovisningsprinciper Personalkostnader Ersättningar till revisorerna Övriga externa kostnader Finansiella intäkter och kostnader Skatter Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram Mark och övrig fast egendom Byggnader Inventarier Aktier och andelar i dotterföretag Fordringar/skulder moderbolag och koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Avsättningar för pensioner Räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Finansiella instrument och riskhantering Hyres- och Leasingkostnader Eventualförpliktelser Transaktioner med närstående Fem år i sammandrag Beräkning av nyckeltal Inför Årsstämman Ekonomisk information... 91

4 Koncernchefen har ordet 3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Vi står starka inför 2014 För exakt ett år sedan skrev jag på denna plats om hur svårt det är att sia om framtiden, men samtidigt vågade jag spå att de ekonomiska och klimatmässiga utmaningarna skulle fortsätta under Så här i backspegeln och efter krisåret 2012 ter sig 2013 trots allt lite som året då världsekonomin tog revansch. Inte minst i Europa började det under den andra halvan av året skönjas en viss ljusning i ekonomin. För energibranschen i Europa är det dock fortsatt tufft. Låga priser på utsläppsrätter gynnar kolkraftverken, medan moderna gaskombianläggningar konkurreras ut. Även effekterna av Energiewende i Tyskland har under 2013 slagit igenom på allvar. Målet, en omställning av det tyska energisystemet mot en allt större andel förnybar energi, är lika rätt som tydligt, men inte tillvägagångssättet, där ett lapptäcke av åtgärder och styrmedel belastar de tyska elkonsumenterna med orimliga påslag. Dessutom berörs nu även övriga länder i Europa av den tyska energipolitiken, eftersom soliga och blåsiga dagar ger ett enormt överskott av el. Medan mulna och vindstilla dagar har en rakt motsatt effekt. En situation som gör behovet av investeringar i utbyggnad och förstärkning av det europeiska elnätet akuta. Den ekonomiska krisen med fallande efterfrågan har krävt ökad effektivitet och hårdare prioriteringar även i vår nordiska verksamhet. Det har tidvis varit en smärtsam process, men dessa förändringar har samtidigt varit en förutsättning för att vi ska kunna vara fortsatt framgångsrika i en utmanande omvärld. I tider av ekonomisk turbulens är det också viktigt att våga prioritera och kraftsamla. I linje med den strategin slutfördes under året affären där vi avyttrade hela vår verksamhet i Finland. I december lämnade E.ON Sverige dessutom definitivt Polen genom att sälja sin värmeverksamhet i landet. Året 2013 har även präglats av rekordlåga elpriser bra för landets konsumenter, men en utmaning för oss. Medelpriset för december månads rörliga pris blev till exempel 29,50 öre/kwh. Lägsta decemberpriset sedan 2006 och mindre än hälften av priset under vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Orsaken till det låga priset är att årets normalt kalla månader varit milda, vilket innebär lägre förbrukning, i kombination med god tillgång till vatten. Utöver detta har kärnkraften under 2013 haft en högre tillgänglighet än under föregående år och vindkraften har återigen slagit nya produktionsrekord. Vi ska bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar. Det är en utmaning för både oss själva och den bransch vi verkar i. I över hundra år har energibranschen fungerat efter samma värdekedja. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att den traditionella värdekedjan där energi produceras i stora produktionsanläggningar, distribuerats via el-, gas- eller värmenät till användaren i slutet av kedjan, är på väg att förändras i grunden. Klimatutmaningen har under de senaste åren bidragit till en snabb teknikutveckling, som gjort det möjligt för fler och fler företag och privatpersoner att installera egen småskalig energiproduktion som sol och vind, vilket gjort det möjligt för konsumenten att också bli producent och därmed påverka såväl sin produktion som sin konsumtion. Det är en utveckling som vi än så länge bara har sett början på. Trots en omvärld som sätter press på koncernen och som utmanar vår affärsmodell är E.ON ett starkt företag och med 2013 års investeringar inräknade har vi investerat smått otroliga 66 miljarder svenska kronor sedan 2006, vilket gör oss till en av landets enskilt största privata investerare. Den havsbaserade vindkraftparken utanför Kårehamn och uppgraderingen av Oskarshamns kärnkraftverk är bara två miljardinvesteringar som präglat året som gått. Investeringar som bidrar till att stärka vårt lands konkurrenskraft samtidigt som de bidrar till att minska de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt har vi en strategi med sikte på framtidens energivärld. För att lära oss mer och kunna utveckla bättre produkter har vi byggt huset Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö och i april 2013 flyttade våra hyresgäster in. I detta hus har de boende tillgång till ett unikt energistyrningssystem. Målet med Hållbarheten är att utveckla och testa lösningar som vi kan använda i bostäder i framtiden, både befintliga och nya. Under 2013 slutfördes dessutom Sveriges största energisparexperiment där kunder utmanade sig själva och varandra i energieffektivisering. Efter att de testat om de faktiskt sparar mer om de ser sin egen förbrukning via app och internet, kan vi nu konstatera att med ökad kunskap och med möjlighet att göra aktiva val kan våra kunder påverka sin förbrukning och därmed sin kostnad. Detta har gett oss värdefull kunskap och under året som gick lanserade vi ett flertal produkter för både privat- och företagskunder, som kommer att hjälpa våra kunder att blir mer energieffektiva.

5 Koncernchefen har ordet 4 Vi har gjort mycket för att visa nyttan med att aktivt se över den egna förbrukningen. Målsättningen för 2014 är att sätta ännu mer fokus på våra kunder och på vårt arbete med utveckling och innovation. Jag ser fram emot det. Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige AB

6 Koncernens förvaltningsberättelse 5 Styrelsen och verkställande direktören för E.ON Sverige AB (publ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet E.ON Sverige AB (E.ON), med säte i Malmö, är ett integrerat och helägt dotterbolag i E.ON SE koncernen med säte i Düsseldorf, Tyskland. E.ON Sverige koncernen verkar inom alla delar av värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. Våra produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme, kyla samt utvinning av energi ur avfall. Koncernen består av 32 (32) rörelsedrivande dotterbolag och har under året i genomsnitt haft (3 755) anställda, företrädesvis i Sverige. Marknadsöversikt och viktiga händelser E.ONs ambition att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar sätter fingret på samspelet mellan oss och våra kunder. Ett samspel där kunden i stora stycken får en allt mer central roll. Bakgrunden är att kunderna på energimarknaden ställer högre krav på sin leverantör vad avser service och valmöjligheter, något som lett till ett stort urval av leverantörer, tjänster och produkter. Våra kunder vill bli mer aktiva och påverka sin egen energianvändning och allt oftare också själva kunna producera delar av sin energi, i stället för att köpa den av ett energibolag. Med andra ord vill allt fler kunder ha en bättre överblick för att på så vis skaffa sig större inflytande över sina energikostnader. Trots en viss ljusning i världsekonomin under 2013 vägrade den globala lågkonjunkturen att helt släppa sitt grepp om Europa, vilket till viss del avspeglade sig i efterfrågan på el. Den totala elanvändningen i Sverige blev knappt 139 TWh, vilket är en minskning med 2 procent från 2012 års 142 TWh. Under året producerade den svenska vattenkraften knappa 61 TWh (78 TWh). Skillnaden jämfört med 2012 bottnar i en riklig tillrinning under hösten 2011 och en stor del av år 2012, något som gav en rekordartad vattenkraftsproduktion under Kärnkraftsproduktionen ökade till 64 TWh (61 TWh) under 2013, medan vindkraften återigen slog produktionsrekord med nästan 10 TWh (7 TWh). Den övriga värmekraften minskade något till dryga 14 TWh (15 TWh). Den totala årsproduktionen i Sverige under året blev därmed 149 TWh (162 TWh). Sveriges nettoexport minskade till 10 TWh (20 TWh) och trots den fortsatt starka svenska kraftbalansen blev Norden som helhet nettoimportör med 3 TWh, vilket kan jämföras med 14 TWh nettoexport år Elpriset under 2013 var fortsatt lågt och det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till cirka 33 öre/kwh, knappt 6 öre högre än 2012, men nästan 9 öre lägre än Energilösningar med kunden i fokus För att möta våra kunders önskemål och leva upp till vår egen ambition lanserade E.ON under året två energieffektiviseringstjänster för företagskunder: Energidirigent Fastighet är ett helautomatiskt styr-, mät- och övervakningssystem, som ger våra fastighetskunder betydande möjligheter att effektivisera sin energiförbrukning. Mina sidor Företag är en digital lösning, som riktar sig till kunder med många anläggningar. Allt med mål och syfte att ge dem bästa möjliga bild av deras samlade energianvändning. Under året lanserades även Min energirapport en digital tjänst där våra privatkunder kan jämföra sin energiförbrukning med 100 andra hem med liknande storlek och uppvärmning. Min energirapport, som även bjuder på skräddarsydda energispartips, distribuerades till privatkunder. Utöver detta lyfte E.ON, tillsammans med Veckans affärer och Privata affärer, frågan om energieffektivisering genom tävlingen E-Prize. En tävling där såväl företags- som privatkunder tävlar om att effektivisera sin egen energiförbrukning.

7 Koncernens förvaltningsberättelse 6 Under 2013 slutfördes även Sveriges största energisparexperiment där kunder fick testa om de kunde ändra sitt beteende och spara el genom att se sin egen förbrukning. Med hjälp av en mätdosa och en app kunde de följa sin förbrukning i realtid, vilket ledde till en tydligt minskad förbrukning. Dessutom tecknade E.ON, i samarbete med Malmö stad och VA Syd, ett klimatkontrakt för stadsdelen Hyllie i Malmö. Målet är att energianvändningen i stadsdelen år 2020 ska bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi. Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena Hållbara städer och Smarta nät med syfte att hitta nya modeller för energieffektivisering. Som en del i arbetet med framtidens smarta energilösningar flyttade under sommaren hyresgästerna in i E.ONs hyreshus Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö. Ett hus med ett av Sveriges mest avancerade system för att mäta och styra energianvändningen. Under 2013 startade ett projekt där Stockholms bostadsbolag Svenska Bostäder och Familjebostäder samt Fastighetskontoret sätter upp kvadratmeter solceller på taken till ett fyrtiotal hus i stadsdelarna kring Järvafältet Hållbara Järva-solstaden. Akalla är först ut och där har E.ON som totalentreprenad levererat och installerat 120 kvadratmeter solceller. Fortsatt hög investeringsnivå Under 2013 investerade E.ON 7,1 miljarder kronor i bland annat ny elproduktion och säkrare elleveranser. Från 2006 till och med utgången av 2013 har E.ON därmed investerat drygt 66 miljarder kronor, vilket gör oss till en av de största privata investerarna i Sverige. Eldistribution E.ONs elnät distribuerade under 2013 drygt 37 TWh (38 TWh) el till över en miljon svenska kunder. Under hösten drabbades Sverige av fem kraftiga stormar, som slog hårt mot kunderna i de områden där E.ON har elnät. Samtidigt har de massiva investeringar som gjorts i att vädersäkra elnätet gett effekt. Antalet drabbade kunder var betydligt färre jämfört med innan dessa investeringar gjordes, men framför allt har tiden det tar att ge alla kunder strömmen åter minskat betydligt. Kostnaderna för stormarna uppgår till cirka 370 miljoner kronor. I oktober 2011 meddelade Energimarknadsinspektionen, Ei, sitt beslut om intäktsramar för perioden Ramarna innebar en nivå 15 procent under vad E.ON ansökt om och beslutet överklagades av E.ON och 85 andra nätföretag. I november 2012 föreslog Ei förändringar i sin egen regleringsmetodik på tre viktiga områden. I december 2013 meddelade Förvaltningsrätten sitt beslut, vilket innebar att Ei förlorade i fler frågor än de redan medgivit felaktigheter i. Ei har överklagat Förvaltningsrättens dom. Konsekvensen för E.ON blir att vi inte vet när beslut om ny nivå för intäktsramen fattas. Förvaltningsrättens beslut har inte lett till att E.ON höjer sina priser. Vindkraftsanslutningarna fortsatte att öka och under 2013 anslöts totalt 350 MW vindkraft. Bland dessa finns vindkraftparken Kårehamn där vi kunnat hålla nere kostnaderna genom att utnyttja ny teknik så kallade smarta nät. Elproduktion Under 2013 stod vattenkraften för nära 41 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs vattenkraftverk uppgick till 7 TWh (9 TWh), vilket utgör drygt 11 procent av den svenska vattenkraftproduktionen. E.ON planerar att investera cirka 3,5 miljarder kronor i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska vattenkraften fram till och med I planerna ingår effektiviseringar av befintliga kraftverk, som innebär en produktionsökning med cirka 112 GWh. På dammsäkerhetssidan görs investeringar för nära en miljard kronor i bland annat Storfinnforsens och Ramsele kraftverk. Under 2013 stod kärnkraften för nära 43 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs kärnkraftsanläggningar uppgick till 17 TWh (16 TWh), vilket utgör drygt 26 procent av den totala svenska kärnkraftproduktionen. Den 1 juni 2013 inleddes en omfattande säkerhetsmodernisering av reaktor O2 i Oskarhamn med beräknat avslut i september Pågående projekt är en deletapp i ett övergripande projekt för O2 som innehåller säkerhetsförbättringar, livstidsförlängning och effekthöjning. Projektet avslutas under 2015 med en effekthöjning från 660 MW till 840 MW. Totalt investerar E.ON omkring nio miljarder kronor för att reaktorn ska kunna leverera

8 Koncernens förvaltningsberättelse 7 konkurrenskraftig el till den nordiska elmarknaden i minst 20 år till. Reaktor O3 har redan genomgått ett motsvarande program. Till följd av ändrade marknadsförutsättningar genomfördes en nedskrivning av värdet på reaktor O1 i Oskarshamn med cirka 750 miljoner kronor. Den årliga uppdateringen av avsättningen för framtida kostnader för kärnkraftens restprodukter genomfördes baserat på Svenskt Kärnbränslehantering ABs beräkningar. Den uppdaterade bedömningen av den framtida förpliktelsen har belastat årets rörelseresultat med 575 miljoner kronor (förra årets beräkning gav en minskad kostnad med 223 miljoner kronor). Vindkraften stod under 2013 för knappt sju procent av Sveriges totala elproduktion. Under året producerade E.ONs vindkraft drygt 1 TWh el i Sverige och Danmark. I slutet av augusti stod 16 nya vindkraftverk färdiga i havet utanför öländska Kårehamn. Parken, som är E.ONs första till havs i Sverige, producerar upp emot 180 GWh förnybar elektricitet varje år. Detta motsvarar hushållsel till cirka hem eller halva Ölands elförbrukning. I slutet av året slöts ett avtal som innebar att E.ON säljer 80 procent av sitt ägande i den 207 MW stora vindkraftparken Rödsand II Danmark till det danska energiföretaget SEAS-NVE. Vad gäller övrig elproduktion producerade E.ON under 2013 dessutom knappt 1 TWh el i gas-, olje- och koleldade kraftverk. Gasverksamheten Under 2013 distribuerade E.ON totalt 6 TWh naturgas. Volymerna i gasolaffären utvecklade sig positivt och totalt levererades över 1,2 TWh gasol till den nationella och internationella marknaden. Bio- och Fordonsgas är viktig för att kunna ställa om transportsektorn till en större del förnybar energi. Under året levererade E.ON närmare 459 GWh fordonsgas, vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala leveransen i Sverige. E.ON investerade cirka 73 miljoner kronor i utbyggnad av distribution och tankstationer för fordonsgas och totalt invigde vi, tillsammans med samarbetspartners, sex nya mackar. 459 GWh fordonsgas motsvarar cirka 50 miljoner liter bensin eller lite drygt 47 miljoner liter diesel. E.ONs fordonsgas bidrog därmed till en nettoreduktion av koldioxidutsläppen på strax under ton. E.ON är också Sveriges största köpare av svenskproducerad biogas. Ett exempel är den biogas som börjar produceras i Jordberga under våren 2014 och som till större delen kommer att levereras till busstrafiken i Skåne. Värmeverksamheten Under 2013 distribuerade E.ON 6,8 TWh värme, 0,5 TWh ånga och 0,03 TWh kyla. I Stockholm fortsatte E.ON att utveckla verksamheten. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Täby, som inleddes 2012, har fortskridit och i maj tecknades en avsiktsförklaring med fyra av Täbys stora bostadsrättsföreningar om att tillsammans bygga en kraftvärmeanläggning i Hagby. Under året togs även beslut om att investera i en ny panna i Åkersberga. I den nya kraftvärmeanläggningen vid Åbyverket har återställningsarbetet pågått efter turbinhaveriet i oktober Fjärrvärmeproduktionen har varit igång under hela arbetet och i september invigdes den nya anläggningens biobränsleeldade panna. I december lyftes en ny turbin på plats, för att ersätta den havererade turbinen. Turbinen tas i drift i mars Avyttringar E.ON avyttrade sin finska verksamhet genom att sälja aktieinnehaven i verksamheterna E.ON Kainuu Oy och Karhu Voima Oy i en gemensam affär till kommunerna Kajaani och Sotkamo. Under december slutfördes även affären som innebar att E.ON Sverige sålde sin värmeverksamhet i Polen till det franska företaget GDF Suez. Avyttringarna är en del av det strategiska beslutet att kraftsamla E.ONs resurser i Norden till främst Sverige och Danmark.

9 Koncernens förvaltningsberättelse 8 Övrigt Karin Jarl-Månsson efterträdde i mars Lars Lagerkvist som VD för E.ON Försäljning. I juni 2013 tillträdde Stefan Håkansson befattningen som VD för E.ON Värme efter Karin Jarl-Månsson. I oktober utsågs Anders Svensson till VD för E.ON Värmekraft. Forskning och Utveckling E.ON Sverige fortsätter, med kunden i centrum, utveckla den teknik och de affärsmodeller som krävs för att driva omställningen till ett hållbart energisystem. Detta görs i nära samarbete med partners och övriga bolag i koncernen, både nationellt och internationellt. Förnybar energiproduktion, energieffektivisering och smartare nät är viktiga områden, som vi arbetar med. Ett konkret exempel är E.ONs hyreshus Hållbarheten i Malmö uppgick de totala kostnaderna för forskning och utveckling till 157 miljoner kronor (161 miljoner kronor). Personal Under 2011 inleddes ett omfattande effektiviseringsprogram över hela E.ON SE, med syftet att minska kostnaderna och bättre utnyttja koncernens samlade resurser. Beslut fattades om ett antal omorganisationer, dels inom E.ON Sverige och dels avseende centralisering av supportfunktionerna HR administration och redovisningstjänster i två olika Business Service Centers i Berlin i Tyskland respektive Cluj i Rumänien. All planerad omorganisering av administrativa processer och supportfunktioner har genomförts och implementerats under 2013, med reservation för vissa HR administrativa processer som kommer att genomföras under Flytten av redovisningstjänster till Cluj genomfördes under 2013, liksom centralisering av ett antal supportfunktioner inom E.ON Sverige. Ett intensivt arbete har under hela 2013 genomförts för att stötta de E.ON medarbetare som blivit uppsagda på grund av förändringarna. Ambitionen är att majoriteten av berörda medarbetare ska ha funnit en ny sysselsättning senast inom ett år efter avslutad anställning. Per den 31 december 2013 har 146 personer lämnat E.ON Sverige till följd av effektiviseringsprogrammet. I början av 2014 har över 80 procent av dessa personer funnit ny sysselsättning. För att möta kommande utmaningar i energibranschen och bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar krävs ett stort engagemang och kompetenta medarbetare. Efter omställningarna blickar vi nu framåt och skapar vår framtida organisation där medarbetarna är de som gör skillnad för att vi ska kunna leva upp till vår ambition. Ekonomiskt resultat och ställning Koncernens nettoomsättning uppgick till miljoner kronor (38 721), vilket är miljoner kronor lägre än 2012 och motsvarar en minskning med cirka fem procent. Minskningen beror främst på lägre vattenkraftsvolymer jämfört med föregående år, men även lägre elpriser. Koncernens elförsäljning, exklusive försäljning till minoritetsdelägare i koncernens elproduktionsbolag, uppgick till 42,5 TWh jämfört med 45,4 TWh förra året. Gasförsäljningen var 0,5 TWh högre än året innan och uppgick till 4,4 TWh, medan värmeförsäljningen var 0,4 TWh lägre än 2012 och uppgick till 7,5 TWh. Produktionen i kärnkraftsanläggningarna var något högre än föregående år och uppgick till 16,7 TWh. Ökningen förklaras framförallt av högre tillgänglighet i Ringhals 2 och kompenserar för den lägre produktionen som varit i OKG på grund av säkerhetsmoderniseringen av reaktor O2. Vattenkraftproduktionen blev 2,4 TWh lägre än förra året och uppgick till 7,0 TWh. Avvikelsen förklaras av att vatteninflödet var högre än normalt 2012, medan det under 2013 har varit lägre än under ett normalår. Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt (se not 3) minskade med miljoner kronor jämfört med 2012 och uppgick till miljoner kronor (13 030). Det lägre resultatet är framförallt relaterat till avsättningen för framtida nedmontering och återställning inom kärnkraftsverksamheten. Även vattenkraften har ett lägre resultat, vilket huvudsakligen förklaras av lägre volymer samt högre fastighetsskatt.

10 Koncernens förvaltningsberättelse 9 Detta vägs delvis upp av ett förbättrat resultat inom eldistribution på grund av ökade vindkraftsanslutningar till distributionsnätet och lägre nätförluster. Resultatet efter finansiella poster blev miljoner kronor lägre jämfört med föregående år och uppgick till miljoner kronor (9 236). Utöver ovan nämnda orsaker kommer försämringen framförallt från nedskrivningen av reaktor 1 i Oskarshamn, höga kostnader för återställning och avbrottsersättning relaterade till årets stormar samt lägre finansiella intäkter som till största delen förklaras av omvärdering relaterad till kärnavfallsfonden. Detta kompenseras delvis av reavinsten från försäljningen av den finska verksamheten. Årets skatt är 904 miljoner kronor högre än föregående år och förklaras huvudsakligen av att Riksdagen under 2012 beslöt att sänka bolagsskattesatsen från 26,3 procent till 22 procent. Detta gav en positiv engångseffekt i resultaträkningen för 2012 som är hänförlig till uppskjutna skatteskulder i balansräkningen per 31 december Riskhantering Verksamheten i E.ON Sverige koncernen exponeras för risker som kan påverka möjligheterna att uppnå de mål som finns i affärsplanen. För att hantera hot och möjligheter drivs ett omfattande samordnat och systematiskt riskhanteringsarbete baserat främst på ISO men också andra styrande dokument. Målet med riskhanteringsarbetet är att koncernledningen och ledningen i dotterbolagen ska ha så god och relevant information som möjligt som stöd för sina affärsbeslut. Detta möjliggörs genom att information från lokalt riskansvariga inom koncernen samlas in och presenteras för respektive ledning. De tre största riskerna för verksamheten utifrån ett vägt sannolikhetsutfall är: Tillgängligheten i våra kärnkraftverk Hydrologisk påverkan och tillgång på vatten Ökade kostnader för framtida nedläggning, återställande samt ansvar som kärnkraftsproducent. De risker med enskilt största konsekvenser är: Dammbrott i en av våra större vattenkraftsdammar Nukleär skada med konsekvens för tredje man Båda dessa risker, om de inträffar, får stora konsekvenser både i form av människoliv och ekonomisk skada. Ett omfattande arbete bedrivs i syfte att reducera riskernas redan extremt låga sannolikheter, att styra och övervaka varningssignaler samt underhålla en god kontrollmiljö i de verksamheter som riskerna härrör från. Utöver detta finns omfattande tekniska skyddsåtgärder, försäkringar och beredskapsplaner. Internkontroll E.ON Sverige bedriver ett omfattande internt kontrollarbete, vilket syftar till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, säkert och effektivt sätt. Koncernen upprättar en tillförlitlig finansiell redovisning och rapportering samt efterlever tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen bedrivs i enlighet med E.ON koncernens interna regelverk vilket baseras på principerna från Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Den interna kontrollen är uppdelad i olika komponenter: Kontrollmiljö Basen för den interna kontrollen är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i företaget och definieras av integritet, etiska värderingar, kompetens, behörighet och ansvar. E.ON Sverige har antagit en uppförandekod, vilken befäster våra värderingar genom etiska riktlinjer i det dagliga arbetet. Uppförandekoden gäller för samtliga anställda, inklusive styrelseledamöter och chefer inom koncernen. E.ON utvärderar kontrollmiljön på årsbasis. Riskbedömning och kontrollaktiviteter Riskbedömning avseende finansiell redovisning och rapportering har identifierat de resultat- och balansräkningsposter där risker för väsentliga fel är förhöjda samt till vilka processer dessa poster relaterar. Kring dessa risker har kontrollstrukturer utformats för att upptäcka eller förebygga brister.

11 Koncernens förvaltningsberättelse 10 Riskbedömningen resulterar i en årlig översyn av utformningen av aktuella processer och de kontroller som är inbyggda i dessa. Information och kommunikation Informationen hålls löpande uppdaterad och kommuniceras till personalen via olika informationskanaler, i huvudsak med hjälp av intranätet. I de fall då en viss grupp av personal behöver specifik information, kommuniceras detta via olika informationsplattformar eller e-post. Uppföljning Företagsledningen utvärderar och följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen med tyngdpunkt på den finansiella rapporteringen. Internrevision E.ON Sverige har en intern revisionsfunktion som utgör en oberoende avdelning i förhållande till övrig verksamhet och löpande granskar samt utvärderar den interna kontrollen enligt den godkända revisionsplanen. En uppföljningsprocess har inrättats som säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas för de brister och rekommendationer som uppkommer från revisionsgranskningar. Styrningsprocess för riskhantering Inom E.ON Sverige finns sedan ett antal år en tydlig ansvarsfördelning samt en effektiv organisation för riskhantering. Denna organisation leds på koncernnivå av Chief Risk Officer (CRO) vilken i sin tur rapporterar till Riskstyrkommittén vars ordförande är CFO. I styrmodellen för riskhantering framgår hur ansvar och befogenheter fördelas på olika enheter inom koncernen. En central del i dessa beskrivningar är att det är den affärsansvarige som är ägare av riskerna och ansvarar för hur riskerna hanteras och följs upp i sitt ansvarsområde. Riskhantering regleras i koncerninstruktioner utfärdade av E.ON SE där riskstrategi angivits. Dessa instruktioner omvandlas av koncernledningen till övergripande riskmandat för koncernen. I styrmodellen finns processbeskrivningar och anvisningar om hur riskarbetet ska utföras och hur uppföljning ska ske. I den årliga riskplanen beskrivs det arbete som bedrivs inom riskhanteringsfunktionen, tyngdpunkten ligger på support, utveckling, uppföljning och rapportering beträffande samtliga riskområden inom koncernen. En del av CROs ansvar innebär att utarbeta och föreslå rutiner och policyer för riskhantering samt ansvara för implementering av de övergripande koncernriktlinjer som utfärdats samt att säkerställa efterlevnad av dessa genom det riskhanteringsarbete som bedrivs och avrapporteras till Riskstyrkommittén och bolagsstyrelsen. Samtliga risker följs upp och avrapporteras kvartalsvis av respektive dotterbolag och sammanställs av den centrala riskhanteringsfunktionen som i sin tur rapporterar till bolagsledningen via Riskstyrkommittén som har huvudansvaret för riskrapporteringen. E.ON Sverige koncernens riskbild rapporteras till koncernledningen som en del av den kvartalsvisa verksamhetsrapporteringen. För hantering av finansiella risker se not 25. Beskrivning av aktier, röster och bolagsordning m m E.ON Nordic AB är ensam ägare av samtliga aktier i E.ON Sverige AB. Aktierna är dels stamaktier av serie A, dels stamaktier av serie C. Stamaktier av serie A äger vardera en röst, medan stamaktier av serie C äger vardera en tiondels röst. I övrigt finns inga begränsningar i bolagsordningen i fråga om hur många röster en aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Enligt bolagsordningen består styrelsen av lägst fyra och högst sex stycken av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år styrelseledamoten och eventuella styrelsesuppleanter utsågs. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsstämman har inte lämnat bemyndigande till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

12 Koncernens förvaltningsberättelse 11 Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken I E.ON Sveriges tillgångar ingår cirka 142 anläggningar, vilka är anmälnings- och tillståndspliktiga enligt den svenska miljöbalken. Av dessa är 14 klassade som A-anläggningar, dvs den typ av anläggning som typiskt sett har störst påverkan på människors hälsa och miljö och för vilka tillstånd meddelas av miljödomstolen. Förutom tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar i Sverige finns cirka 19 tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar i Danmark. Dessutom berörs cirka 70 anläggningar av vattendomar som reglerar villkoren för hur vattenkraftsanläggningarna får drivas samt domar avseende sjöregleringar. E.ON Sveriges tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter påverkar den yttre miljön, huvudsakligen genom den verksamhet som bedrivs inom dotterbolagen OKG, Karlshamn Kraft, E.ON Värme, E.ON Värmekraft, E.ON Vattenkraft, E.ON Gas och E.ON Danmark. Bolagen bedriver el- och värmeproduktion och gashantering. Verksamheten i Finland som omfattade bland annat en tillståndspliktig anläggning, avyttrades under Den yttre miljön påverkas i huvudsak genom utsläpp till luft och vatten samt genom dämning av vattenvägar, olycksrisk, visuell påverkan och buller. Filialer E.ON Wind Denmark, filial till Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB Registrerad sedan 2004 i Danmark. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk samt projektering och byggnation av vindkraftsanläggningar. E.ON Wind Denmark, filial till Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB, ägs till 100 procent av Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB Registrerad september 2013 i Danmark. Filialen bedriver utveckling och drift av vindkraftverk. E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Denmark AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Norway AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. Munkabol Vind Norge, filial till Munkabol Vind AB Registrerad sedan 2012 i Norge. Filialen bedriver vindkraftprojektering. Munkabol Vind Norge, filial till Munkabol Vind AB, ägs till 100 procent av Munkabol Vind AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB.

13 Koncernens förvaltningsberättelse 12 Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen i att leda koncernens olika rörelsesegment. Inom moderbolaget finns dessutom ett flertal koncerngemensamma servicefunktioner. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 443 miljoner kronor (394). Resultatet efter finansnetto uppgick till 457 miljoner kronor (620). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderbolaget till 36 miljoner kronor (126) Totala investeringar uppgick till miljoner kronor (10), varav aktier i dotterbolag miljoner kronor (0). Förslag till vinstdisposition Enligt E.ON Sverige AB:s balansräkning står följande belopp till årsstämmans förfogande: - balanserade vinstmedel årets resultat Summa kronor: Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt: - till aktieägarna utdelas 17,01 kronor per aktie kvarstående vinstmedel balanseras Summa kronor: Koncernbidrag på kr har lämnats och kr har erhållits från dotterbolagen. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 17,01 kronor per aktie (27,31). Detta motsvarar miljoner kronor (5 217). Den föreslagna utdelningen följer koncernens riktlinje. Efter föreslagen utdelning till aktieägarna samt koncernbidrag uppgår bolagets soliditet till 51 (53) procent och koncernens soliditet till 53 (51) procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Bolagets och koncernens likviditet bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling och konjunkturläge. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Utdelningen beräknas bli utbetald den 23 juni 2014.

14 Händelser efter balansdagen Koncernens förvaltningsberättelse 13 E.ON sålde den 10 januari procent av innehavet i den havsbaserade vindkraftsparken Rödsand II till danska SEAS-NVE. Som en del av affären har E.ON och SEAS-NVE tecknat ett serviceavtal som innebär att E.ON fortsätter att ansvara för drift och underhåll av 90 vindkraftverk. Affären ligger i linje med strategin att genom samarbeten ytterligare öka andelen förnybar energi. Den 17 februari 2014 slöts avtal om försäljning av 22 fjärrvärmenät och fyra total-värmeanläggningar till det norska företaget Solør Bioenergi Gruppen. Anläggningarna finns över hela Sverige, från Svalöv i söder till Vilhelmina i norr. Affären planeras att slutföras i maj För E.ON betyder försäljningen att antalet fjärrvärmenät mer än halveras. Sett till produktion blir minskningen inte lika stor, då de sålda anläggningarna står för cirka 0,5 TWh av den totala fjärrvärmedistributionen på 6,8 TWh. Totalt berörs knappt kunder av försäljningen. Utsikter för 2014 Under 2014 förväntas det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt att ligga i linje med 2013 års resultat.

15 Koncernens rapport över resultat 14 RAPPORT ÖVER RESULTAT Not Mkr Omsättning inklusive energiskatter Energiskatter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Råvaror och förnödenheter Kostnader för ersättningar till anställda ,12,13 Avskrivningar och nedskrivningar ,6 Övriga kostnader Resultatandelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt ) Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat ) Föregående år har justerats för jämförbarhet avseende skatteeffekten av erhållet/lämnat koncernbidrag

16 Koncernens rapport över övrigt totalresultat 15 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Mkr Årets resultat enligt resultaträkningen Övrigt totalresultat: Poster som kommer att omföras mot årets resultat: Kassaflödessäkringar Omvärdering av derivat till verkligt värde 6-15 Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring samt förändrad skattesats 0-3 Finansiella tillgångar som kan säljas Omvärdering till verkligt värde 1) Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring samt förändrad skattesats 33-5 Andel av övrigt totalresultat från andelar i intresseföretag och Joint Ventures Periodens förändring hänförlig till valutakassaflödessäkringar 2 1 Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Periodens valutakursdifferens Poster som inte kommer att omföras mot årets resultat: Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner Periodens förändring 2) Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring samt förändrad skattesats 4 0 Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat ) Se not 14 2) Därav intressebolag -41 Mkr efter skatt

17 Koncernens rapport över kassaflöden 16 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Not Mkr Årets resultat ) 11,12,13 Av- och nedskrivningar Förändring i avsättningar Förändring i uppskjutna skatter Reavinster/förluster Övrigt ) Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalförändring Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder ) Kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Sålda dotterföretag/verksamheter Sålda intresseföretag och övriga innehav - 7 Sålda materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag/verksamheter Förvärv av intresseföretag och övriga innehav Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Förändring av finansiella fordringar ) Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Utdelning till moderföretagets aktieägare Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Upptagna lån Amortering av lån Erhållet/lämnat koncernbidrag E.ON Nordic AB ) Kassaflöden från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel

18 Koncernens rapport över kassaflöden 17 Mkr Likvida medel vid årets början Periodens förändring av likvida medel Kursdifferens i likvida medel 3-10 Likvida medel vid årets slut Betalda räntor härrörande till rörelseverksamheten Erhållna räntor härrörande till rörelseverksamheten Erhållen utdelning härrörande till investerringsverksamheten Betald inkomstskatt härrörande till rörelseverksamheten ) Föregående år har justerats för jämförbarhet avseende erhållet/lämnat koncernbidrag till moderföretaget samt skatteeffekten avseende detta.

19 Koncernens rapport över finansiell ställning 18 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Tillgångar Not Mkr Anläggningstillgångar 11 Goodwill Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Derivatinstrument Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 17 Varulager Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Aktuella skattefordringar Derivatinstrument Likvida medel Avyttringsgrupp Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 Koncernens rapport över finansiell ställning 19 Eget kapital och skulder Not Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat Summa eget kapital hänförbart till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 20 Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Derivatinstrument Avsättningar för pensioner Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 20 Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Aktuella skatteskulder Derivatinstrument Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Avyttringsgrupp Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer