E.ON Sverige AB. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E.ON Sverige AB. Årsredovisning"

Transkript

1 E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning och Utveckling... 8 Personal... 8 Ekonomiskt resultat och ställning... 8 Riskhantering... 9 Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken Filialer Moderbolaget Förslag till vinstdisposition Händelser efter balansdagen Utsikter för Rapport över resultat Övrigt Totalresultat Koncernens rapport över kassaflöden Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Koncernens noter Företagsinformation Redovisningsprinciper Information om rörelsesegment Kostnader för ersättningar till anställda Övriga intäkter/övriga kostnader Ersättningar till revisorerna Finansiella intäkter/finansiella kostnader Skatter Avyttringsgrupp Rörelseförvärv Goodwill och immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Varulager Derivatinstrument Specifikation av aktieslag Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Avsättning till pensioner Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Finansiella instrument och riskhantering Övriga upplysningar finansiella instrument Leasing Eventualförpliktelser Ställda säkerheter Transaktioner med närstående Händelser efter balansdagen... 69

3 Innehållsförteckning 2 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets balansräkning Specifikation förändring av eget kapital Moderbolagets noter Företagsinformation Redovisningsprinciper Personalkostnader Ersättningar till revisorerna Övriga externa kostnader Finansiella intäkter och kostnader Skatter Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram Mark och övrig fast egendom Byggnader Inventarier Aktier och andelar i dotterföretag Fordringar/skulder moderbolag och koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Avsättningar för pensioner Räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Finansiella instrument och riskhantering Hyres- och Leasingkostnader Eventualförpliktelser Transaktioner med närstående Fem år i sammandrag Beräkning av nyckeltal Inför Årsstämman Ekonomisk information... 91

4 Koncernchefen har ordet 3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Vi står starka inför 2014 För exakt ett år sedan skrev jag på denna plats om hur svårt det är att sia om framtiden, men samtidigt vågade jag spå att de ekonomiska och klimatmässiga utmaningarna skulle fortsätta under Så här i backspegeln och efter krisåret 2012 ter sig 2013 trots allt lite som året då världsekonomin tog revansch. Inte minst i Europa började det under den andra halvan av året skönjas en viss ljusning i ekonomin. För energibranschen i Europa är det dock fortsatt tufft. Låga priser på utsläppsrätter gynnar kolkraftverken, medan moderna gaskombianläggningar konkurreras ut. Även effekterna av Energiewende i Tyskland har under 2013 slagit igenom på allvar. Målet, en omställning av det tyska energisystemet mot en allt större andel förnybar energi, är lika rätt som tydligt, men inte tillvägagångssättet, där ett lapptäcke av åtgärder och styrmedel belastar de tyska elkonsumenterna med orimliga påslag. Dessutom berörs nu även övriga länder i Europa av den tyska energipolitiken, eftersom soliga och blåsiga dagar ger ett enormt överskott av el. Medan mulna och vindstilla dagar har en rakt motsatt effekt. En situation som gör behovet av investeringar i utbyggnad och förstärkning av det europeiska elnätet akuta. Den ekonomiska krisen med fallande efterfrågan har krävt ökad effektivitet och hårdare prioriteringar även i vår nordiska verksamhet. Det har tidvis varit en smärtsam process, men dessa förändringar har samtidigt varit en förutsättning för att vi ska kunna vara fortsatt framgångsrika i en utmanande omvärld. I tider av ekonomisk turbulens är det också viktigt att våga prioritera och kraftsamla. I linje med den strategin slutfördes under året affären där vi avyttrade hela vår verksamhet i Finland. I december lämnade E.ON Sverige dessutom definitivt Polen genom att sälja sin värmeverksamhet i landet. Året 2013 har även präglats av rekordlåga elpriser bra för landets konsumenter, men en utmaning för oss. Medelpriset för december månads rörliga pris blev till exempel 29,50 öre/kwh. Lägsta decemberpriset sedan 2006 och mindre än hälften av priset under vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Orsaken till det låga priset är att årets normalt kalla månader varit milda, vilket innebär lägre förbrukning, i kombination med god tillgång till vatten. Utöver detta har kärnkraften under 2013 haft en högre tillgänglighet än under föregående år och vindkraften har återigen slagit nya produktionsrekord. Vi ska bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar. Det är en utmaning för både oss själva och den bransch vi verkar i. I över hundra år har energibranschen fungerat efter samma värdekedja. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att den traditionella värdekedjan där energi produceras i stora produktionsanläggningar, distribuerats via el-, gas- eller värmenät till användaren i slutet av kedjan, är på väg att förändras i grunden. Klimatutmaningen har under de senaste åren bidragit till en snabb teknikutveckling, som gjort det möjligt för fler och fler företag och privatpersoner att installera egen småskalig energiproduktion som sol och vind, vilket gjort det möjligt för konsumenten att också bli producent och därmed påverka såväl sin produktion som sin konsumtion. Det är en utveckling som vi än så länge bara har sett början på. Trots en omvärld som sätter press på koncernen och som utmanar vår affärsmodell är E.ON ett starkt företag och med 2013 års investeringar inräknade har vi investerat smått otroliga 66 miljarder svenska kronor sedan 2006, vilket gör oss till en av landets enskilt största privata investerare. Den havsbaserade vindkraftparken utanför Kårehamn och uppgraderingen av Oskarshamns kärnkraftverk är bara två miljardinvesteringar som präglat året som gått. Investeringar som bidrar till att stärka vårt lands konkurrenskraft samtidigt som de bidrar till att minska de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt har vi en strategi med sikte på framtidens energivärld. För att lära oss mer och kunna utveckla bättre produkter har vi byggt huset Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö och i april 2013 flyttade våra hyresgäster in. I detta hus har de boende tillgång till ett unikt energistyrningssystem. Målet med Hållbarheten är att utveckla och testa lösningar som vi kan använda i bostäder i framtiden, både befintliga och nya. Under 2013 slutfördes dessutom Sveriges största energisparexperiment där kunder utmanade sig själva och varandra i energieffektivisering. Efter att de testat om de faktiskt sparar mer om de ser sin egen förbrukning via app och internet, kan vi nu konstatera att med ökad kunskap och med möjlighet att göra aktiva val kan våra kunder påverka sin förbrukning och därmed sin kostnad. Detta har gett oss värdefull kunskap och under året som gick lanserade vi ett flertal produkter för både privat- och företagskunder, som kommer att hjälpa våra kunder att blir mer energieffektiva.

5 Koncernchefen har ordet 4 Vi har gjort mycket för att visa nyttan med att aktivt se över den egna förbrukningen. Målsättningen för 2014 är att sätta ännu mer fokus på våra kunder och på vårt arbete med utveckling och innovation. Jag ser fram emot det. Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige AB

6 Koncernens förvaltningsberättelse 5 Styrelsen och verkställande direktören för E.ON Sverige AB (publ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet E.ON Sverige AB (E.ON), med säte i Malmö, är ett integrerat och helägt dotterbolag i E.ON SE koncernen med säte i Düsseldorf, Tyskland. E.ON Sverige koncernen verkar inom alla delar av värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. Våra produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme, kyla samt utvinning av energi ur avfall. Koncernen består av 32 (32) rörelsedrivande dotterbolag och har under året i genomsnitt haft (3 755) anställda, företrädesvis i Sverige. Marknadsöversikt och viktiga händelser E.ONs ambition att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar sätter fingret på samspelet mellan oss och våra kunder. Ett samspel där kunden i stora stycken får en allt mer central roll. Bakgrunden är att kunderna på energimarknaden ställer högre krav på sin leverantör vad avser service och valmöjligheter, något som lett till ett stort urval av leverantörer, tjänster och produkter. Våra kunder vill bli mer aktiva och påverka sin egen energianvändning och allt oftare också själva kunna producera delar av sin energi, i stället för att köpa den av ett energibolag. Med andra ord vill allt fler kunder ha en bättre överblick för att på så vis skaffa sig större inflytande över sina energikostnader. Trots en viss ljusning i världsekonomin under 2013 vägrade den globala lågkonjunkturen att helt släppa sitt grepp om Europa, vilket till viss del avspeglade sig i efterfrågan på el. Den totala elanvändningen i Sverige blev knappt 139 TWh, vilket är en minskning med 2 procent från 2012 års 142 TWh. Under året producerade den svenska vattenkraften knappa 61 TWh (78 TWh). Skillnaden jämfört med 2012 bottnar i en riklig tillrinning under hösten 2011 och en stor del av år 2012, något som gav en rekordartad vattenkraftsproduktion under Kärnkraftsproduktionen ökade till 64 TWh (61 TWh) under 2013, medan vindkraften återigen slog produktionsrekord med nästan 10 TWh (7 TWh). Den övriga värmekraften minskade något till dryga 14 TWh (15 TWh). Den totala årsproduktionen i Sverige under året blev därmed 149 TWh (162 TWh). Sveriges nettoexport minskade till 10 TWh (20 TWh) och trots den fortsatt starka svenska kraftbalansen blev Norden som helhet nettoimportör med 3 TWh, vilket kan jämföras med 14 TWh nettoexport år Elpriset under 2013 var fortsatt lågt och det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till cirka 33 öre/kwh, knappt 6 öre högre än 2012, men nästan 9 öre lägre än Energilösningar med kunden i fokus För att möta våra kunders önskemål och leva upp till vår egen ambition lanserade E.ON under året två energieffektiviseringstjänster för företagskunder: Energidirigent Fastighet är ett helautomatiskt styr-, mät- och övervakningssystem, som ger våra fastighetskunder betydande möjligheter att effektivisera sin energiförbrukning. Mina sidor Företag är en digital lösning, som riktar sig till kunder med många anläggningar. Allt med mål och syfte att ge dem bästa möjliga bild av deras samlade energianvändning. Under året lanserades även Min energirapport en digital tjänst där våra privatkunder kan jämföra sin energiförbrukning med 100 andra hem med liknande storlek och uppvärmning. Min energirapport, som även bjuder på skräddarsydda energispartips, distribuerades till privatkunder. Utöver detta lyfte E.ON, tillsammans med Veckans affärer och Privata affärer, frågan om energieffektivisering genom tävlingen E-Prize. En tävling där såväl företags- som privatkunder tävlar om att effektivisera sin egen energiförbrukning.

7 Koncernens förvaltningsberättelse 6 Under 2013 slutfördes även Sveriges största energisparexperiment där kunder fick testa om de kunde ändra sitt beteende och spara el genom att se sin egen förbrukning. Med hjälp av en mätdosa och en app kunde de följa sin förbrukning i realtid, vilket ledde till en tydligt minskad förbrukning. Dessutom tecknade E.ON, i samarbete med Malmö stad och VA Syd, ett klimatkontrakt för stadsdelen Hyllie i Malmö. Målet är att energianvändningen i stadsdelen år 2020 ska bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi. Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena Hållbara städer och Smarta nät med syfte att hitta nya modeller för energieffektivisering. Som en del i arbetet med framtidens smarta energilösningar flyttade under sommaren hyresgästerna in i E.ONs hyreshus Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö. Ett hus med ett av Sveriges mest avancerade system för att mäta och styra energianvändningen. Under 2013 startade ett projekt där Stockholms bostadsbolag Svenska Bostäder och Familjebostäder samt Fastighetskontoret sätter upp kvadratmeter solceller på taken till ett fyrtiotal hus i stadsdelarna kring Järvafältet Hållbara Järva-solstaden. Akalla är först ut och där har E.ON som totalentreprenad levererat och installerat 120 kvadratmeter solceller. Fortsatt hög investeringsnivå Under 2013 investerade E.ON 7,1 miljarder kronor i bland annat ny elproduktion och säkrare elleveranser. Från 2006 till och med utgången av 2013 har E.ON därmed investerat drygt 66 miljarder kronor, vilket gör oss till en av de största privata investerarna i Sverige. Eldistribution E.ONs elnät distribuerade under 2013 drygt 37 TWh (38 TWh) el till över en miljon svenska kunder. Under hösten drabbades Sverige av fem kraftiga stormar, som slog hårt mot kunderna i de områden där E.ON har elnät. Samtidigt har de massiva investeringar som gjorts i att vädersäkra elnätet gett effekt. Antalet drabbade kunder var betydligt färre jämfört med innan dessa investeringar gjordes, men framför allt har tiden det tar att ge alla kunder strömmen åter minskat betydligt. Kostnaderna för stormarna uppgår till cirka 370 miljoner kronor. I oktober 2011 meddelade Energimarknadsinspektionen, Ei, sitt beslut om intäktsramar för perioden Ramarna innebar en nivå 15 procent under vad E.ON ansökt om och beslutet överklagades av E.ON och 85 andra nätföretag. I november 2012 föreslog Ei förändringar i sin egen regleringsmetodik på tre viktiga områden. I december 2013 meddelade Förvaltningsrätten sitt beslut, vilket innebar att Ei förlorade i fler frågor än de redan medgivit felaktigheter i. Ei har överklagat Förvaltningsrättens dom. Konsekvensen för E.ON blir att vi inte vet när beslut om ny nivå för intäktsramen fattas. Förvaltningsrättens beslut har inte lett till att E.ON höjer sina priser. Vindkraftsanslutningarna fortsatte att öka och under 2013 anslöts totalt 350 MW vindkraft. Bland dessa finns vindkraftparken Kårehamn där vi kunnat hålla nere kostnaderna genom att utnyttja ny teknik så kallade smarta nät. Elproduktion Under 2013 stod vattenkraften för nära 41 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs vattenkraftverk uppgick till 7 TWh (9 TWh), vilket utgör drygt 11 procent av den svenska vattenkraftproduktionen. E.ON planerar att investera cirka 3,5 miljarder kronor i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska vattenkraften fram till och med I planerna ingår effektiviseringar av befintliga kraftverk, som innebär en produktionsökning med cirka 112 GWh. På dammsäkerhetssidan görs investeringar för nära en miljard kronor i bland annat Storfinnforsens och Ramsele kraftverk. Under 2013 stod kärnkraften för nära 43 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs kärnkraftsanläggningar uppgick till 17 TWh (16 TWh), vilket utgör drygt 26 procent av den totala svenska kärnkraftproduktionen. Den 1 juni 2013 inleddes en omfattande säkerhetsmodernisering av reaktor O2 i Oskarhamn med beräknat avslut i september Pågående projekt är en deletapp i ett övergripande projekt för O2 som innehåller säkerhetsförbättringar, livstidsförlängning och effekthöjning. Projektet avslutas under 2015 med en effekthöjning från 660 MW till 840 MW. Totalt investerar E.ON omkring nio miljarder kronor för att reaktorn ska kunna leverera

8 Koncernens förvaltningsberättelse 7 konkurrenskraftig el till den nordiska elmarknaden i minst 20 år till. Reaktor O3 har redan genomgått ett motsvarande program. Till följd av ändrade marknadsförutsättningar genomfördes en nedskrivning av värdet på reaktor O1 i Oskarshamn med cirka 750 miljoner kronor. Den årliga uppdateringen av avsättningen för framtida kostnader för kärnkraftens restprodukter genomfördes baserat på Svenskt Kärnbränslehantering ABs beräkningar. Den uppdaterade bedömningen av den framtida förpliktelsen har belastat årets rörelseresultat med 575 miljoner kronor (förra årets beräkning gav en minskad kostnad med 223 miljoner kronor). Vindkraften stod under 2013 för knappt sju procent av Sveriges totala elproduktion. Under året producerade E.ONs vindkraft drygt 1 TWh el i Sverige och Danmark. I slutet av augusti stod 16 nya vindkraftverk färdiga i havet utanför öländska Kårehamn. Parken, som är E.ONs första till havs i Sverige, producerar upp emot 180 GWh förnybar elektricitet varje år. Detta motsvarar hushållsel till cirka hem eller halva Ölands elförbrukning. I slutet av året slöts ett avtal som innebar att E.ON säljer 80 procent av sitt ägande i den 207 MW stora vindkraftparken Rödsand II Danmark till det danska energiföretaget SEAS-NVE. Vad gäller övrig elproduktion producerade E.ON under 2013 dessutom knappt 1 TWh el i gas-, olje- och koleldade kraftverk. Gasverksamheten Under 2013 distribuerade E.ON totalt 6 TWh naturgas. Volymerna i gasolaffären utvecklade sig positivt och totalt levererades över 1,2 TWh gasol till den nationella och internationella marknaden. Bio- och Fordonsgas är viktig för att kunna ställa om transportsektorn till en större del förnybar energi. Under året levererade E.ON närmare 459 GWh fordonsgas, vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala leveransen i Sverige. E.ON investerade cirka 73 miljoner kronor i utbyggnad av distribution och tankstationer för fordonsgas och totalt invigde vi, tillsammans med samarbetspartners, sex nya mackar. 459 GWh fordonsgas motsvarar cirka 50 miljoner liter bensin eller lite drygt 47 miljoner liter diesel. E.ONs fordonsgas bidrog därmed till en nettoreduktion av koldioxidutsläppen på strax under ton. E.ON är också Sveriges största köpare av svenskproducerad biogas. Ett exempel är den biogas som börjar produceras i Jordberga under våren 2014 och som till större delen kommer att levereras till busstrafiken i Skåne. Värmeverksamheten Under 2013 distribuerade E.ON 6,8 TWh värme, 0,5 TWh ånga och 0,03 TWh kyla. I Stockholm fortsatte E.ON att utveckla verksamheten. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Täby, som inleddes 2012, har fortskridit och i maj tecknades en avsiktsförklaring med fyra av Täbys stora bostadsrättsföreningar om att tillsammans bygga en kraftvärmeanläggning i Hagby. Under året togs även beslut om att investera i en ny panna i Åkersberga. I den nya kraftvärmeanläggningen vid Åbyverket har återställningsarbetet pågått efter turbinhaveriet i oktober Fjärrvärmeproduktionen har varit igång under hela arbetet och i september invigdes den nya anläggningens biobränsleeldade panna. I december lyftes en ny turbin på plats, för att ersätta den havererade turbinen. Turbinen tas i drift i mars Avyttringar E.ON avyttrade sin finska verksamhet genom att sälja aktieinnehaven i verksamheterna E.ON Kainuu Oy och Karhu Voima Oy i en gemensam affär till kommunerna Kajaani och Sotkamo. Under december slutfördes även affären som innebar att E.ON Sverige sålde sin värmeverksamhet i Polen till det franska företaget GDF Suez. Avyttringarna är en del av det strategiska beslutet att kraftsamla E.ONs resurser i Norden till främst Sverige och Danmark.

9 Koncernens förvaltningsberättelse 8 Övrigt Karin Jarl-Månsson efterträdde i mars Lars Lagerkvist som VD för E.ON Försäljning. I juni 2013 tillträdde Stefan Håkansson befattningen som VD för E.ON Värme efter Karin Jarl-Månsson. I oktober utsågs Anders Svensson till VD för E.ON Värmekraft. Forskning och Utveckling E.ON Sverige fortsätter, med kunden i centrum, utveckla den teknik och de affärsmodeller som krävs för att driva omställningen till ett hållbart energisystem. Detta görs i nära samarbete med partners och övriga bolag i koncernen, både nationellt och internationellt. Förnybar energiproduktion, energieffektivisering och smartare nät är viktiga områden, som vi arbetar med. Ett konkret exempel är E.ONs hyreshus Hållbarheten i Malmö uppgick de totala kostnaderna för forskning och utveckling till 157 miljoner kronor (161 miljoner kronor). Personal Under 2011 inleddes ett omfattande effektiviseringsprogram över hela E.ON SE, med syftet att minska kostnaderna och bättre utnyttja koncernens samlade resurser. Beslut fattades om ett antal omorganisationer, dels inom E.ON Sverige och dels avseende centralisering av supportfunktionerna HR administration och redovisningstjänster i två olika Business Service Centers i Berlin i Tyskland respektive Cluj i Rumänien. All planerad omorganisering av administrativa processer och supportfunktioner har genomförts och implementerats under 2013, med reservation för vissa HR administrativa processer som kommer att genomföras under Flytten av redovisningstjänster till Cluj genomfördes under 2013, liksom centralisering av ett antal supportfunktioner inom E.ON Sverige. Ett intensivt arbete har under hela 2013 genomförts för att stötta de E.ON medarbetare som blivit uppsagda på grund av förändringarna. Ambitionen är att majoriteten av berörda medarbetare ska ha funnit en ny sysselsättning senast inom ett år efter avslutad anställning. Per den 31 december 2013 har 146 personer lämnat E.ON Sverige till följd av effektiviseringsprogrammet. I början av 2014 har över 80 procent av dessa personer funnit ny sysselsättning. För att möta kommande utmaningar i energibranschen och bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar krävs ett stort engagemang och kompetenta medarbetare. Efter omställningarna blickar vi nu framåt och skapar vår framtida organisation där medarbetarna är de som gör skillnad för att vi ska kunna leva upp till vår ambition. Ekonomiskt resultat och ställning Koncernens nettoomsättning uppgick till miljoner kronor (38 721), vilket är miljoner kronor lägre än 2012 och motsvarar en minskning med cirka fem procent. Minskningen beror främst på lägre vattenkraftsvolymer jämfört med föregående år, men även lägre elpriser. Koncernens elförsäljning, exklusive försäljning till minoritetsdelägare i koncernens elproduktionsbolag, uppgick till 42,5 TWh jämfört med 45,4 TWh förra året. Gasförsäljningen var 0,5 TWh högre än året innan och uppgick till 4,4 TWh, medan värmeförsäljningen var 0,4 TWh lägre än 2012 och uppgick till 7,5 TWh. Produktionen i kärnkraftsanläggningarna var något högre än föregående år och uppgick till 16,7 TWh. Ökningen förklaras framförallt av högre tillgänglighet i Ringhals 2 och kompenserar för den lägre produktionen som varit i OKG på grund av säkerhetsmoderniseringen av reaktor O2. Vattenkraftproduktionen blev 2,4 TWh lägre än förra året och uppgick till 7,0 TWh. Avvikelsen förklaras av att vatteninflödet var högre än normalt 2012, medan det under 2013 har varit lägre än under ett normalår. Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt (se not 3) minskade med miljoner kronor jämfört med 2012 och uppgick till miljoner kronor (13 030). Det lägre resultatet är framförallt relaterat till avsättningen för framtida nedmontering och återställning inom kärnkraftsverksamheten. Även vattenkraften har ett lägre resultat, vilket huvudsakligen förklaras av lägre volymer samt högre fastighetsskatt.

10 Koncernens förvaltningsberättelse 9 Detta vägs delvis upp av ett förbättrat resultat inom eldistribution på grund av ökade vindkraftsanslutningar till distributionsnätet och lägre nätförluster. Resultatet efter finansiella poster blev miljoner kronor lägre jämfört med föregående år och uppgick till miljoner kronor (9 236). Utöver ovan nämnda orsaker kommer försämringen framförallt från nedskrivningen av reaktor 1 i Oskarshamn, höga kostnader för återställning och avbrottsersättning relaterade till årets stormar samt lägre finansiella intäkter som till största delen förklaras av omvärdering relaterad till kärnavfallsfonden. Detta kompenseras delvis av reavinsten från försäljningen av den finska verksamheten. Årets skatt är 904 miljoner kronor högre än föregående år och förklaras huvudsakligen av att Riksdagen under 2012 beslöt att sänka bolagsskattesatsen från 26,3 procent till 22 procent. Detta gav en positiv engångseffekt i resultaträkningen för 2012 som är hänförlig till uppskjutna skatteskulder i balansräkningen per 31 december Riskhantering Verksamheten i E.ON Sverige koncernen exponeras för risker som kan påverka möjligheterna att uppnå de mål som finns i affärsplanen. För att hantera hot och möjligheter drivs ett omfattande samordnat och systematiskt riskhanteringsarbete baserat främst på ISO men också andra styrande dokument. Målet med riskhanteringsarbetet är att koncernledningen och ledningen i dotterbolagen ska ha så god och relevant information som möjligt som stöd för sina affärsbeslut. Detta möjliggörs genom att information från lokalt riskansvariga inom koncernen samlas in och presenteras för respektive ledning. De tre största riskerna för verksamheten utifrån ett vägt sannolikhetsutfall är: Tillgängligheten i våra kärnkraftverk Hydrologisk påverkan och tillgång på vatten Ökade kostnader för framtida nedläggning, återställande samt ansvar som kärnkraftsproducent. De risker med enskilt största konsekvenser är: Dammbrott i en av våra större vattenkraftsdammar Nukleär skada med konsekvens för tredje man Båda dessa risker, om de inträffar, får stora konsekvenser både i form av människoliv och ekonomisk skada. Ett omfattande arbete bedrivs i syfte att reducera riskernas redan extremt låga sannolikheter, att styra och övervaka varningssignaler samt underhålla en god kontrollmiljö i de verksamheter som riskerna härrör från. Utöver detta finns omfattande tekniska skyddsåtgärder, försäkringar och beredskapsplaner. Internkontroll E.ON Sverige bedriver ett omfattande internt kontrollarbete, vilket syftar till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, säkert och effektivt sätt. Koncernen upprättar en tillförlitlig finansiell redovisning och rapportering samt efterlever tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen bedrivs i enlighet med E.ON koncernens interna regelverk vilket baseras på principerna från Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Den interna kontrollen är uppdelad i olika komponenter: Kontrollmiljö Basen för den interna kontrollen är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i företaget och definieras av integritet, etiska värderingar, kompetens, behörighet och ansvar. E.ON Sverige har antagit en uppförandekod, vilken befäster våra värderingar genom etiska riktlinjer i det dagliga arbetet. Uppförandekoden gäller för samtliga anställda, inklusive styrelseledamöter och chefer inom koncernen. E.ON utvärderar kontrollmiljön på årsbasis. Riskbedömning och kontrollaktiviteter Riskbedömning avseende finansiell redovisning och rapportering har identifierat de resultat- och balansräkningsposter där risker för väsentliga fel är förhöjda samt till vilka processer dessa poster relaterar. Kring dessa risker har kontrollstrukturer utformats för att upptäcka eller förebygga brister.

11 Koncernens förvaltningsberättelse 10 Riskbedömningen resulterar i en årlig översyn av utformningen av aktuella processer och de kontroller som är inbyggda i dessa. Information och kommunikation Informationen hålls löpande uppdaterad och kommuniceras till personalen via olika informationskanaler, i huvudsak med hjälp av intranätet. I de fall då en viss grupp av personal behöver specifik information, kommuniceras detta via olika informationsplattformar eller e-post. Uppföljning Företagsledningen utvärderar och följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen med tyngdpunkt på den finansiella rapporteringen. Internrevision E.ON Sverige har en intern revisionsfunktion som utgör en oberoende avdelning i förhållande till övrig verksamhet och löpande granskar samt utvärderar den interna kontrollen enligt den godkända revisionsplanen. En uppföljningsprocess har inrättats som säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas för de brister och rekommendationer som uppkommer från revisionsgranskningar. Styrningsprocess för riskhantering Inom E.ON Sverige finns sedan ett antal år en tydlig ansvarsfördelning samt en effektiv organisation för riskhantering. Denna organisation leds på koncernnivå av Chief Risk Officer (CRO) vilken i sin tur rapporterar till Riskstyrkommittén vars ordförande är CFO. I styrmodellen för riskhantering framgår hur ansvar och befogenheter fördelas på olika enheter inom koncernen. En central del i dessa beskrivningar är att det är den affärsansvarige som är ägare av riskerna och ansvarar för hur riskerna hanteras och följs upp i sitt ansvarsområde. Riskhantering regleras i koncerninstruktioner utfärdade av E.ON SE där riskstrategi angivits. Dessa instruktioner omvandlas av koncernledningen till övergripande riskmandat för koncernen. I styrmodellen finns processbeskrivningar och anvisningar om hur riskarbetet ska utföras och hur uppföljning ska ske. I den årliga riskplanen beskrivs det arbete som bedrivs inom riskhanteringsfunktionen, tyngdpunkten ligger på support, utveckling, uppföljning och rapportering beträffande samtliga riskområden inom koncernen. En del av CROs ansvar innebär att utarbeta och föreslå rutiner och policyer för riskhantering samt ansvara för implementering av de övergripande koncernriktlinjer som utfärdats samt att säkerställa efterlevnad av dessa genom det riskhanteringsarbete som bedrivs och avrapporteras till Riskstyrkommittén och bolagsstyrelsen. Samtliga risker följs upp och avrapporteras kvartalsvis av respektive dotterbolag och sammanställs av den centrala riskhanteringsfunktionen som i sin tur rapporterar till bolagsledningen via Riskstyrkommittén som har huvudansvaret för riskrapporteringen. E.ON Sverige koncernens riskbild rapporteras till koncernledningen som en del av den kvartalsvisa verksamhetsrapporteringen. För hantering av finansiella risker se not 25. Beskrivning av aktier, röster och bolagsordning m m E.ON Nordic AB är ensam ägare av samtliga aktier i E.ON Sverige AB. Aktierna är dels stamaktier av serie A, dels stamaktier av serie C. Stamaktier av serie A äger vardera en röst, medan stamaktier av serie C äger vardera en tiondels röst. I övrigt finns inga begränsningar i bolagsordningen i fråga om hur många röster en aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Enligt bolagsordningen består styrelsen av lägst fyra och högst sex stycken av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år styrelseledamoten och eventuella styrelsesuppleanter utsågs. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsstämman har inte lämnat bemyndigande till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

12 Koncernens förvaltningsberättelse 11 Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken I E.ON Sveriges tillgångar ingår cirka 142 anläggningar, vilka är anmälnings- och tillståndspliktiga enligt den svenska miljöbalken. Av dessa är 14 klassade som A-anläggningar, dvs den typ av anläggning som typiskt sett har störst påverkan på människors hälsa och miljö och för vilka tillstånd meddelas av miljödomstolen. Förutom tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar i Sverige finns cirka 19 tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar i Danmark. Dessutom berörs cirka 70 anläggningar av vattendomar som reglerar villkoren för hur vattenkraftsanläggningarna får drivas samt domar avseende sjöregleringar. E.ON Sveriges tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter påverkar den yttre miljön, huvudsakligen genom den verksamhet som bedrivs inom dotterbolagen OKG, Karlshamn Kraft, E.ON Värme, E.ON Värmekraft, E.ON Vattenkraft, E.ON Gas och E.ON Danmark. Bolagen bedriver el- och värmeproduktion och gashantering. Verksamheten i Finland som omfattade bland annat en tillståndspliktig anläggning, avyttrades under Den yttre miljön påverkas i huvudsak genom utsläpp till luft och vatten samt genom dämning av vattenvägar, olycksrisk, visuell påverkan och buller. Filialer E.ON Wind Denmark, filial till Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB Registrerad sedan 2004 i Danmark. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk samt projektering och byggnation av vindkraftsanläggningar. E.ON Wind Denmark, filial till Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB, ägs till 100 procent av Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB Registrerad september 2013 i Danmark. Filialen bedriver utveckling och drift av vindkraftverk. E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Denmark AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Norway AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. Munkabol Vind Norge, filial till Munkabol Vind AB Registrerad sedan 2012 i Norge. Filialen bedriver vindkraftprojektering. Munkabol Vind Norge, filial till Munkabol Vind AB, ägs till 100 procent av Munkabol Vind AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB.

13 Koncernens förvaltningsberättelse 12 Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen i att leda koncernens olika rörelsesegment. Inom moderbolaget finns dessutom ett flertal koncerngemensamma servicefunktioner. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 443 miljoner kronor (394). Resultatet efter finansnetto uppgick till 457 miljoner kronor (620). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderbolaget till 36 miljoner kronor (126) Totala investeringar uppgick till miljoner kronor (10), varav aktier i dotterbolag miljoner kronor (0). Förslag till vinstdisposition Enligt E.ON Sverige AB:s balansräkning står följande belopp till årsstämmans förfogande: - balanserade vinstmedel årets resultat Summa kronor: Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt: - till aktieägarna utdelas 17,01 kronor per aktie kvarstående vinstmedel balanseras Summa kronor: Koncernbidrag på kr har lämnats och kr har erhållits från dotterbolagen. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 17,01 kronor per aktie (27,31). Detta motsvarar miljoner kronor (5 217). Den föreslagna utdelningen följer koncernens riktlinje. Efter föreslagen utdelning till aktieägarna samt koncernbidrag uppgår bolagets soliditet till 51 (53) procent och koncernens soliditet till 53 (51) procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Bolagets och koncernens likviditet bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling och konjunkturläge. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Utdelningen beräknas bli utbetald den 23 juni 2014.

14 Händelser efter balansdagen Koncernens förvaltningsberättelse 13 E.ON sålde den 10 januari procent av innehavet i den havsbaserade vindkraftsparken Rödsand II till danska SEAS-NVE. Som en del av affären har E.ON och SEAS-NVE tecknat ett serviceavtal som innebär att E.ON fortsätter att ansvara för drift och underhåll av 90 vindkraftverk. Affären ligger i linje med strategin att genom samarbeten ytterligare öka andelen förnybar energi. Den 17 februari 2014 slöts avtal om försäljning av 22 fjärrvärmenät och fyra total-värmeanläggningar till det norska företaget Solør Bioenergi Gruppen. Anläggningarna finns över hela Sverige, från Svalöv i söder till Vilhelmina i norr. Affären planeras att slutföras i maj För E.ON betyder försäljningen att antalet fjärrvärmenät mer än halveras. Sett till produktion blir minskningen inte lika stor, då de sålda anläggningarna står för cirka 0,5 TWh av den totala fjärrvärmedistributionen på 6,8 TWh. Totalt berörs knappt kunder av försäljningen. Utsikter för 2014 Under 2014 förväntas det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt att ligga i linje med 2013 års resultat.

15 Koncernens rapport över resultat 14 RAPPORT ÖVER RESULTAT Not Mkr Omsättning inklusive energiskatter Energiskatter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Råvaror och förnödenheter Kostnader för ersättningar till anställda ,12,13 Avskrivningar och nedskrivningar ,6 Övriga kostnader Resultatandelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt ) Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat ) Föregående år har justerats för jämförbarhet avseende skatteeffekten av erhållet/lämnat koncernbidrag

16 Koncernens rapport över övrigt totalresultat 15 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Mkr Årets resultat enligt resultaträkningen Övrigt totalresultat: Poster som kommer att omföras mot årets resultat: Kassaflödessäkringar Omvärdering av derivat till verkligt värde 6-15 Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring samt förändrad skattesats 0-3 Finansiella tillgångar som kan säljas Omvärdering till verkligt värde 1) Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring samt förändrad skattesats 33-5 Andel av övrigt totalresultat från andelar i intresseföretag och Joint Ventures Periodens förändring hänförlig till valutakassaflödessäkringar 2 1 Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Periodens valutakursdifferens Poster som inte kommer att omföras mot årets resultat: Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner Periodens förändring 2) Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring samt förändrad skattesats 4 0 Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat ) Se not 14 2) Därav intressebolag -41 Mkr efter skatt

17 Koncernens rapport över kassaflöden 16 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Not Mkr Årets resultat ) 11,12,13 Av- och nedskrivningar Förändring i avsättningar Förändring i uppskjutna skatter Reavinster/förluster Övrigt ) Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalförändring Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder ) Kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Sålda dotterföretag/verksamheter Sålda intresseföretag och övriga innehav - 7 Sålda materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag/verksamheter Förvärv av intresseföretag och övriga innehav Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Förändring av finansiella fordringar ) Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Utdelning till moderföretagets aktieägare Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Upptagna lån Amortering av lån Erhållet/lämnat koncernbidrag E.ON Nordic AB ) Kassaflöden från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel

18 Koncernens rapport över kassaflöden 17 Mkr Likvida medel vid årets början Periodens förändring av likvida medel Kursdifferens i likvida medel 3-10 Likvida medel vid årets slut Betalda räntor härrörande till rörelseverksamheten Erhållna räntor härrörande till rörelseverksamheten Erhållen utdelning härrörande till investerringsverksamheten Betald inkomstskatt härrörande till rörelseverksamheten ) Föregående år har justerats för jämförbarhet avseende erhållet/lämnat koncernbidrag till moderföretaget samt skatteeffekten avseende detta.

19 Koncernens rapport över finansiell ställning 18 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Tillgångar Not Mkr Anläggningstillgångar 11 Goodwill Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Derivatinstrument Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 17 Varulager Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Aktuella skattefordringar Derivatinstrument Likvida medel Avyttringsgrupp Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 Koncernens rapport över finansiell ställning 19 Eget kapital och skulder Not Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat Summa eget kapital hänförbart till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 20 Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Derivatinstrument Avsättningar för pensioner Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 20 Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Aktuella skatteskulder Derivatinstrument Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Avyttringsgrupp Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 Verksamhet... 4 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer