2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul genomförd Stofa avyttrat IRR 54%, Contex avyttrat IRR -16% Emission av preferensaktier genomförd Resultatutveckling Mkr Resultat/resultatandelar Exitresultat Omvärderingar och nedskrivningar Resultat från innehav Centralt netto Resultat före skatt Eget kapital Aktieutveckling 1) Kr per aktie Resultat efter skatt 2) 2,13 1,90 1,63 7,09 2,66 Eget kapital 3) ,50 48 Utdelning 2) 3,00 4) 3,00 5,50 5,25 4,75 Direktavkastning, % 5,2 4) 4,8 6,8 4,2 5,1 Totalavkastning, % Börskurs 58,15 62,50 80,75 124,50 92,50 Börskurs/eget kapital, % ) Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd Om inget annat anges avses B-aktien. 2) Per stamaktie. 3) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för totalt Preferenskapital dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. 4) Föreslagen utdelning. Resultat och utdelning Kr Totalavkastning % Resultat efter skatt per aktie 2011 Utdelning/aktie ) 1) Föreslagen utdelning Ratos B (Totalavkastning) 2011 SIX Return Index Källa: SIX och Ratos.

3 Innehaven i korthet 18 innehav med totalt 42 miljarder kr i omsättning, 2,8 miljarder kr i rörelseresultat och Norge 5 innehav Sverige 10 innehav Finland 2 innehav anställda. Danmark 1 innehav Våra innehav Industri AH Industries Dansk leverantör av metallkomponenter, moduler och system samt tjänster till vindkraft- samt cementoch mineral industrin. DIAB Globalt företag som tillverkar, utvecklar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat vingar till vindkraftverk. HENT En ledande norsk byggentreprenör som fokuserar på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HL Display Internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varu exponering. Mobile Climate Control Erbjuder kompletta klimatsystem för huvudsakligen bussar, nyttofordon och försvarsfordon. Omsättning Mkr Rörelseresultat -39 Mkr Ratos ägarandel 69% Investeringsår Omsättning 864 Mkr Rörelseresultat -50 Mkr Ratos ägarandel 96% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 120 Mkr Ratos ägarandel 73% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 128 Mkr Ratos ägarandel 99% Investeringsår 2001/2010 Omsättning 978 Mkr Rörelseresultat 97 Mkr Ratos ägarandel 100% Investeringsår OLJA & GAS TJÄNSTER, KONSUMENT Aibel Ledande norsk leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster samt nybyggnadsprojekt inom offshore på den norska kontinentalsockeln. GS-Hydro Global leverantör av ickesvetsade rörsystem till bland annat marin- och offshoreindustrin. KVD Sveriges största förmedlare av begagnade bilar via marknadsplatsen kvd.se, som har cirka unika besökare per vecka. Nordic Cinema Group Nordens största biografkoncern med 66 helägda biografer med 444 salonger i Sverige, Finland, Norge och Baltikum. Omsättning Mkr Rörelseresultat 839 Mkr Ratos ägarandel 32% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 83 Mkr Ratos ägarandel 100% Investeringsår Omsättning 297 Mkr Rörelseresultat 44 Mkr Ratos ägarandel 100% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 305 Mkr Ratos ägarandel 58% Investeringsår 2011/2013

4 Branschoberoende investeringar i Norden Ratos investerar i medelstora till stora bolag i Norden. Bolagen kan finnas i alla branscher. Största bransch sett till koncernmässigt bokfört värde är industri, följt av konsument och tjänster. En översikt över Ratos innehav finns nedan, och en utförlig beskrivning av respektive innehav finns på sid Branschfördelning per koncernmässigt bokfört värde i Ratos Tjänster, konsument 7% Industri 29% Tjänster, företag 16% Life Science 2% Olja & Gas 12% Konsument 24% Likvida medel samt nettotillgångar 10% Konsument SB Seating Utvecklar och producerar ergonomiska arbetsstolar i skandinavisk design för privat och offentlig kontorsmiljö. Arcus-Gruppen En av Nordens ledande leverantörer av vin och sprit. Bland gruppens mest kända varumärken finns Aalborg och Lysholm Linie Aquavit. Hafa Bathroom Group Är med varumärkena Hafa och Westerbergs ett av Nordens ledande företag inom badrums inredningar. Inwido Utvecklar, tillverkar och säljer fönster och ytterdörrar i Norden och utvalda länder i norra Europa. Jøtul En av Europas största tillverkare av braskaminer. Bolaget har anor från 1853 och produkterna säljs globalt. Omsättning Mkr Rörelseresultat 222 Mkr Ratos ägarandel 85% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 274 Mkr Ratos ägarandel 83% Investeringsår Omsättning 238 Mkr Rörelseresultat -13 Mkr Ratos ägarandel 100% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 299 Mkr Ratos ägarandel 97% Investeringsår Omsättning 930 Mkr Rörelseresultat -15 Mkr Ratos ägarandel 93% Investeringsår TJÄNSTER, FÖRETAG LIFE SCIENCE Bisnode En av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd inom affärs-, kredit- och marknadsinformation. Euromaint Oberoende underhållsföretag för spårtrafikbranschen i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Lettland. Nebula Driftleverantör av molntjänster, IT-infrastruktur och nätverkstjänster till små och medelstora företag i Finland. Bolaget har drygt kunder. Biolin Scientific Erbjuder avancerade analys instrument för forskning, utveckling och diagnostik. Omsättning Mkr Rörelseresultat 328 Mkr Ratos ägarandel 70% Investeringsår Omsättning Mkr Rörelseresultat 25 Mkr Ratos ägarandel 100% Investeringsår Omsättning 228 Mkr Rörelseresultat 87 Mkr Ratos ägarandel 72% Investeringsår Omsättning 233 Mkr Rörelseresultat 23 Mkr Ratos ägarandel 100% Investeringsår 2010

5 Innehåll Verksamhetsöversikt VD har ordet på 3 minuter 4 Vision, affärsidé, mål och strategi 6 Ratos som ägare 8 Stofa IRR 54% 12 Ratos-aktien 13 Ratos 60 år på börsen 16 Vi på Ratos 18 Corporate Responsibility 24 Ratos är ett ägarbolag. Vi har som affärsidé att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Värdeskapande med Ratos som ägare Ratos finansiella mål är att varje investering ska ge en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om minst 20%. Sedan 1999 har vår IRR uppgått till 25% på de totalt 36 exits som genomförts. Huvuddelen av värdeskapandet sker genom industriell utveckling under innehavstiden. Läs mer om Ratos vision, affärsidé, mål och strategi på sid 6 7 Lång tradition av aktivt ägande Ratos har en 148 år lång tradition av aktivt ägarutövande. Verksamheten har sedan start haft ett industriellt fokus genom sitt ursprung i stålgrossisten Söderberg & Haak, som grundades Under seklet som följde utvecklades verksamheten och rörelsedrivande dotterbolag tillkom, främst inom handel och verkstad, liksom en börsnoterad aktieportfölj börsnoterades Ratos, då som blandat investmentbolag. Idag är Ratos ett private equity-konglomerat som strävar efter att kombinera det bästa från private equity- respektive konglomeratsektorn. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap och 2014 har vi varit noterade i 60 år. Läs mer om våra 60 år på börsen på sid Människor är nyckeln Det som är avgörande för Ratos över tid är hur väl vi lyckas som aktiva ägare. Det hantverket utförs av vår organisation. För att nå våra mål krävs idéer, tillgång till kapital samt människor som har viljan, kunskapen och kraften att genomdriva ambitiösa planer. I vår investeringsorganisation arbetar idag cirka 25 personer som ansvarar för utvecklingen av våra innehav. Därutöver stöds det aktiva ägandet av vår övriga organisation och industriella rådgivare. Totalt har Ratos cirka 50 medarbetare. Organisationen presenteras på sid Innehav Innehavsöversikt 30 AH Industries 32 Aibel 34 Arcus-Gruppen 36 Biolin Scientific 38 Bisnode 40 DIAB 42 Euromaint 44 GS-Hydro 46 Hafa Bathroom Group 48 HENT 50 HL Display 52 Inwido 54 Jøtul 56 KVD 58 Mobile Climate Control 60 Nebula 62 Nordic Cinema Group 64 SB Seating 66 Förvaltningsberättelse Guide till Ratos redovisning 70 Förvaltningsberättelse 74 Bolagsstyrningsrapport 77 Ordföranden har ordet 77 Styrelse och VD 86 Koncernens resultaträkning 88 Koncernens rapport över totalresultat 88 Rapport över finansiell ställning för koncernen 89 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 90 Rapport över kassaflöden för koncernen 91 Moderbolagets resultaträkning 92 Moderbolagets rapport över totalresultat 92 Moderbolagets balansräkning 93 Förändringar i moderbolagets eget kapital 94 Moderbolagets kassaflödesanalys 95 Notförteckning 96 Noter till de finansiella rapporterna 97 Revisionsberättelse 140 Ytterligare information Femårsöversikt, koncernen 142 Definitioner 143 Adresser 144 Aktieägarinformation 145

6 Blod, svett och tårar 2013 var ett händelserikt år på Ratos. I det relativt tuffa ekonomiska klimat som året bjudit på har vi tagit många viktiga kliv framåt i att bygga vad vi internt kallar Ratos 2.0 ett vidareutvecklat Ratos. Vi har bland annat fokuserat på att skapa goda förutsättningar för framtida värdetillväxt genom att vidta omfattande åtgärder i innehaven och därmed skapa bättre grogrund för vinsttillväxt, genomfört förvärv som adderat spännande företag med betydande potential till Ratos-portföljen och ökat vår finansiella flexibilitet väsentligt genom Ratos preferensaktie. Totalt sett känner jag mig nöjd med vad vi åstadkommit, även om vi är långt ifrån framme på vår förbättringsresa. Sänkta kostnadsnivåer ger utväxling när tillväxten återvänder 2013 har på många sätt präglats av den makroekonomiska oron i världen. Nyhetsflödet har varit fullt av, delvis motstridig, information och analys av vart världen är på väg. Vart efter året fortskridit har orosmolnen skingrats något, och prognoserna för framtiden har blivit mer optimistiska, en syn som vi delar. Ratos har förstås påverkats av de senaste årens svaga ekonomiska utveckling i Norden och övriga Västeuropa, som är huvudmarknaderna för många av våra portföljbolag vidtogs därför ovanligt omfattande åtgärder i innehaven (vi tog cirka 750 Mkr i engångskostnader för omstruktureringsåtgärder). Även 2013 har krävt att vi haft stort fokus på effektiviseringar och kostnadsnedskärningar i många bolag. Att sänka kostnader är sällan enkelt eller speciellt roligt, utan innebär många svåra och tuffa beslut och åtgärder. Det har tagit mycket energi för innehavens ledningsgrupper, styrelser och förstås också från oss på Ratos under året. Men det ger effekt. Därför har vi nu totalt sett en bolagsportfölj som är i väsentligt bättre skick och med ordentligt sänkta breakeven -punkter i många fall. Vi har sett viss effekt av detta redan nu, i form av en mer stabil vinstutveckling för innehaven under året, men den verkliga utväxlingen på den högre effektiviteten kommer först när tillväxten återvänder. Det är då vi kommer få fullt betalt för allt som gjorts. Svåra strukturella eller strategiska utmaningar gör att vissa innehav fått kämpa i extra hård motvind. I till exempel DIAB, AH Industries och Jøtul var utvecklingen av olika skäl tidigare riktigt svag och omfattande åtgärder vidtogs mot slutet av 2012 och under Därför är det förstås glädjande att se att utvecklingen stabiliserats och förbättrats i samtliga tre bolag under 2013, även om vi ännu inte är färdiga med förändringsarbetet från där vi står idag ser vi betydande uppsida för dessa bolag de 2 Ratos årsredovisning 2013 VD har ordet

7 kommande åren. Med detta sagt är det förstås en del av vår vardag att hantera bolag som har det tufft, då vi alltid kommer att ha något bolag med utmaningar. Många spännande förvärv Förutom att arbeta med värdeskapande i våra innehav är en central del av vår affärsmodell att förvärva nya utvecklingsbara bolag och att realisera värden som byggts upp har varit ett oerhört aktivt år avseende transaktioner och flera intressanta bolag har lagts till Ratos-portföljen samtidigt som några har lämnat oss. Till årets spännande förvärv hör de spritvarumärken, däribland Aalborg och Gammel Dansk, som lades till Arcus- Gruppens portfölj och som förstärker strategiska positionen inom spritsegmentet väsentligt, förvärvet av 32% i norska Aibel som ger oss exponering mot en långsiktigt intressant oljeservicemarknad med en relativt låg känslighet för oljepriset, förvärvet av SF Bio som hade klockren strategisk passform, och som vi slog samman, med sedan tidigare Ratos-ägda Finnkino, förvärvet av molntjänstföretaget Nebula med fin tillväxt genom en ledande position inom små och medelstora företag i Finland, och sist men inte minst norska byggbolaget HENT som varit en tydlig vinnare på norsk byggmarknad genom sin fokuserade och flexibla affärsmodell och goda marknadsposition. Gemensamt för våra nya portföljbolag är att de har verksamheter som vi de kommande åren ska vara med och vidareutveckla tillsammans med starka ledningsteam. Vi har stora förväntningar på att de nya bolagen ska vara med och bidra till god värdetillväxt i Ratos de kommande åren. Den viktiga preferensaktieemissionen Jag har många gånger konstaterat att Ratos har ett starkt utgångsläge med en fungerande, beprövad strategi, en stark organisation och en lång historik som en långsiktig, industriellt orienterad finansiell ägare. Det finns en djup industriell förståelse i Ratos-organisationen och betydande operativ erfarenhet hos de industriella rådgivare som är nära knutna till oss. Detta är en viktig förutsättning för vårt värdeskapande. En viktig strategisk förutsättning för oss är också att Ratos har en finansiell flexibilitet så att vi kan göra förvärv och exits när de bedöms vara optimala och inte när Ratos finansiella situation så tillåter eller kräver. Detta är något av ett pussel och vi har sedan tidigare en kreditfacilitet och ett mandat att emittera B-aktier som verktyg för att hantera detta. Vid årsstämman 2013 lade vi till en mycket viktig pusselbit då vi fick mandat att emittera preferensaktier, vilket var ett nytt instrument för Ratos. Mandatet utnyttjades sedan strax före sommaren då vi emitterade preferensaktier för cirka 1,45 miljarder kronor i en emission som måste betecknas som mycket lyckad. Ratos goda namn var en starkt bidragande orsak till att emissionen blev en sådan framgång och att vi fick cirka ägare av Ratos preferensaktie (C-aktie). Många av våra stamaktieägare valde också att delta i emissionen. Preferensaktien är en riktig win-win på så sätt att det är en chans för våra ägare av A- och B-aktier att dra fördel av en finansiering till bra villkor och till låg finansiell risk för Ratos, samtidigt som det är en möjlighet för preferensaktieägarna att få en stabil avkastning till låg risk från en välrenommerad emittent. Grunden är lagd Det kan låta enkelt när man beskriver det som åstadkommits i Ratos och i många av våra innehav under året. Men det är enorma insatser som ligger bakom både det intensiva arbetet med värdeskapande (inte minst på kostnadssidan) och de ovanligt många transaktionerna. Året som gått har inneburit mycket blod, svett och tårar för Ratos-organisationen och för innehavens ledningsgrupper, styrelser och anställda. Frustrerande nog är det ofta i de motiga perioderna man får jobba som hårdast, samtidigt som man på kort sikt inte får betalt för allt detta hårda arbete. Betalningen kommer först senare. Om konjunkturproffsen får rätt så ser 2014 ut att kunna bli ett år med förbättrade konjunkturförutsättningar globalt, men även i stora delar av Norden och Västeuropa. Jag delar denna syn och även om jag tror att återhämtningen sannolikt kommer fortsätta att vara trög, går utvecklingen åt rätt håll. Detta är också vad vi förbereder våra innehav på. Med två relativt tuffa år bakom oss, med stort fokus på omstruktureringar, känner vi nu att vi också kan blicka framåt. Med den starka grund som nu är lagd i Ratos så finns det förutsättningar för att 2014 ska kunna bli ett första år där vi börjar se tydlig payback på allt som gjorts. Sänkta breakeven-nivåer, trimmade produktionsstrukturer och effektiva verksamheter gör att det finns en riktigt bra hävstång på en konjunkturuppgång inbyggd i Ratos-portföljen. Jag undrar om vi någonsin haft så många vältrimmade och välskötta bolag i vår portfölj som vi har idag. I juni 2014 har Ratos aktie varit noterad i 60 år och sett över denna tid har Ratos-aktien varit en god placering som gett en totalavkastning som varit fyra gånger bättre än index. Under de senaste par åren har dock Ratos aktiekurs tyvärr haft en mycket tråkig utveckling. Det här hänger förstås samman med att konjunktur och bolagsspecifika utmaningar gett en resultatutveckling som inte uppfyllt marknadens (och våra) förväntningar. Jag är dock övertygad om att vårt viktigaste jobb på Ratos är att fokusera på det som skapar värde, dvs att skapa vinstökningar i våra innehav och fortsätta göra värdeskapande affärer. Jag och mina kollegor jobbar därför oförtrutet vidare med att utveckla våra innehav, med Ratos 2.0 (och har 3.0 i tankarna) och är ständigt på jakt efter intressanta affärer. Susanna Campbell VD VD har ordet Ratos årsredovisning

8 2013 på 3 minuter 2013 var ett intensivt år för Ratos. Tre nya innehav adderades till portföljen, två exits, en sammanslagning och en emission av preferensaktier genomfördes. Därutöver genomfördes många initiativ i innehaven vilka ska skapa god värdetillväxt över tid. Januari APRIL Januari Exit av Contex Group slutfördes I januari såldes det kvarvarande dotterbolaget i Contex Group, Contex A/S, för 41,5 MUSD (cirka 275 Mkr) till private equity-fonden Procuritas. Contex A/S är världens största tillverkare av avancerade 2D-scanners för stora bildformat. Ratos genomsnittliga årliga avkastning (IRR) på hela investeringen i Contex Group blev -16%. FEBRuari Arcus-Gruppen genomförde strategiskt förvärv Arcus-Gruppen förvärvade i januari varumärkena Aalborg, Gammel Dansk och Malteserkreuz. Varumärkena stärker bolagets marknadsnärvaro inom spritsegmentet i Norden och Tyskland samt breddar portföljen av exportvaru märken. Foto: Øyvind Sætre Ratos näst största investering hittills förvärv av Aibel I april slutförde Ratos tillsammans med Sjätte AP-fonden och Ferd förvärvet av Aibel, en ledande norsk leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster till olja, gas och förnyelsebar energi. Enterprise value för 100% av Aibel var MNOK. Ratos förvärvade 32% av bolaget och tillförde MNOK (1 676 Mkr) i eget kapital. APRIL Förvärv av Nebula I april förvärvades Nebula, Finlands ledande leverantör av molntjänster till små och medelstora företag. Köpeskillingen för 100% av Nebula uppgick till 82,5 MEUR (cirka 700 Mkr), varav Ratos tillförde 34 MEUR (284 Mkr) i eget kapital för en ägarandel motsvarande 72%. Exit av Stofa IRR 54% I februari såldes dotterbolaget Stofa, dansk operatör inom bredband, kabel-tv och telefoni, till danska energi- och telekoncernen SE (Syd Energi) för MDKK (cirka Mkr). Ratos gjorde en exitvinst om 895 Mkr och nådde en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om 54%. Läs hur på sid Ratos årsredovisning på 3 minuter

9 MAJ Ny nordisk biografkoncern I maj skapades en ny ledande biografaktör i Norden och Baltikum genom att de två biografkoncernerna SF Bio och Ratos-ägda Finnkino slogs samman. Den nya koncernen, Nordic Cinema Group, ägs till 58% av Ratos och till 40% av Bonnier. OKTOBER Ratos ansluter sig till FNs Global Compact och PRI I oktober anslöt sig Ratos till FNs Global Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Samtidigt skrev Ratos under FNs sex principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, vilka behandlar hur investerare kan beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsfrågor i stora investeringar. DECEMBER JUNI Emission av preferensaktier genomförd För att finansiera förvärven av Nebula och HENT samt delvis förvärvet av Aibel, genomförde Ratos i juni en riktad emission av preferensaktier för kr per preferensaktie till ett totalt värde om 1 452,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen övertecknades och cirka investerare fick tilldelning. Första handelsdag var den 28 juni JULI Ökad ägarandel i Jøtul I juli ökade Ratos ägarandelen i Jøtul från 61% till 93% genom förvärv av Accent Equitys aktier. Köpeskillingen uppgick till 12 MNOK (13 Mkr). JULI Förvärv av HENT I juli förvärvades det norska byggföretaget HENT. Enterprise value för 100% av bolaget uppgick till cirka 450 MNOK (cirka 510 Mkr), varav Ratos tillförde 307 MNOK (347 Mkr) i kapital för 73% av aktierna. SB Seating omfinansieras I december genomfördes en omfinansiering av SB Seating, varvid Ratos erhöll en utbetalning om 405 Mkr. Omfinansieringen möjliggjordes av SB Seatings goda utveckling och kassaflöde de senaste åren. DECEMBER Uppdaterat CR-ramverk för innehaven Under året togs ett uppdaterat CR-ramverk fram. Det fastställer Ratos krav och förväntningar på innehaven avseende deras CR-arbete och kommer att implementeras under Läs mer på sid Axplock av händelser i innehaven under året KVD ökade förmedlingen av privatpersoners bilar under året Dumma mej 2 och The Hobbit var de filmer som hade flest biobesökare 2013 HENT tog flera nya order och orderboken uppgick vid årets slut till 7,5 miljarder NOK SB Seating lanserade tre nya stolar som fick flera design- och miljöpris Aibel fick förlängt underhållskontrakt med Statoil Bisnode gick från att sälja under 277 olika varumärken till 1 enda 2013 på 3 minuter Ratos årsredovisning

10 Vision, affärsidé, mål och strategi Vision Ratos ska uppfattas som Nordens bästa ägarbolag. Affärsidé Ratos är ett private equity-konglomerat vars verksamhet består av förvärv, utveckling och försäljning av företrädesvis onoterade företag. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. Finansiellt mål Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) ska överstiga 20% på varje enskild investering. 36 exits har genomförts sedan 1999 med en genomsnittlig IRR om 25%. Under 2013 slutfördes två exits. Avkastningen kommer alltid att variera över tiden och mellan investeringar. Sedan 2008 har bland annat omvärldsförutsättningar påverkat avkastningen negativt, vilket medför att några investeringar i befintlig portfölj inte kommer att uppfylla avkastningsmålet. Det gäller till exempel några av de bolag som förvärvades under Samtidigt bedöms många bolag i portföljen klara avkastningsmålet. Ratos avkastningskrav prövas löpande av styrelsen, som hittills inte sett något behov av en förändrad målsättning. Detta innebär bland annat att samtliga nyinvesteringar ska ha en förväntad avkastning om minst 20% IRR. Investeringsstrategi Ägarandel minst 20%, och i normalfallet största ägare. Investeringsintervall Mkr i eget kapital. Ratos investerar inte i tidiga skeden i bolagens livscykler. Företrädesvis onoterade företag. Nordiska förvärv. Vi investerar enbart i företag med huvudkontor i Norden. Tilläggsförvärv kan via våra innehav göras globalt. Branschgeneralist. Ratos kärnkompetens är att vara en aktiv ägare, vilket är oberoende av branschkunskap. Vi har därför valt att verka branschoberoende dock aldrig inom krigsindustri eller pornografi, eller i företag som är uppenbart miljöförstörande. Fokus på egengenererat affärsflöde. Aktiv exitstrategi. Ratos har ingen begränsning av innehavstiden. Varje år bedöms innehavens förutsättningar att generera minst 20% genomsnittlig årlig avkastning (IRR) och Ratos möjligheter att bidra till innehavets fortsatta utveckling. 6 Ratos årsredovisning 2013 Vision, affärsidé, mål och strategi

11 Idéerna till potentiella förvärv kommer från många håll. En stor del har sitt ursprung i vår egen nyfikenhet och ett genuint intresse för företagande och nordiskt affärsliv. Därutöver deltar vi i processer som investmentbanker och andra rådgivare driver. Förvärv Utveckling Försäljning I vår aktiva exitstrategi ingår att bedöma innehavens förutsättningar att fortsätta generera minst 20% genom snittlig årlig avkastning (IRR) samt Ratos möjligheter att bidra till innehavets fortsatta utveckling. Ratos har inte någon begränsning i innehavstid, och vi lägger stor vikt vid att göra en ansvarsfull exit. Det är under innehavstiden som huvuddelen av Ratos värdeskapande sker. Hur väl ett förvärvat bolag utvecklas beror bland annat på strategival, branschens och konjunkturens utveckling samt företagsledningens och de anställdas förmåga att på ett effektivt sätt driva verksamheten. Genom aktivt och industriellt fokuserat ägarutövande verkar vi för att långsiktigt öka resultat och omsättning i innehaven. Cirka 70% av värdeskapandet på hittills genomförda exits har kommit från industriell utveckling. Utdelningspolicy stamaktierna Utdelningen ska över tiden spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos. Historiskt har i genomsnitt drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut. En jämn utveckling av utdelningen eftersträvas. Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2013 är 3 kr per A- och B-aktie, vilket motsvarar 141% av resultatet per aktie för Ratos-aktiens direktavkastning baserat på sista betalkurs vid årets slut uppgick till 5,2%. Utdelningspolicy preferensaktier av serie C Utdelning på preferensaktien regleras i bolagsordningen och uppgår till 25 kr per kvartal och aktie, dock högst 100 kr per år och aktie. Övriga målsättningar Ratos-aktien ska ha bättre total avkastning än genomsnittet på Nasdaq OMX Stockholm. Totalavkastningen de senaste tio åren för Ratos-aktien är 265% (14% per år), mot SIX Return Index 212% (12% per år). De senaste fem åren har totalavkastningen uppgått till +13% (+2% per år), mot SIX Return Index +149% (+20% per år) uppgick totalavkastningen för Ratos till -2% och motsvarande index till +28%. Ratos information ska vara öppen, korrekt, kontinuerlig, snabb samt av högsta kvalitet. De senaste fem åren har Ratos placerat sig bland de femton främsta i Regis årliga undersökning om börsbolagens kommunikation, IR Nordic Markets kom Ratos på tolfte plats. Finansiell strategi i korthet Moderbolaget Ratos AB ska i normalfallet vara obelånat. Enbart normala banklån (senior debt). Inga lån syndikeras, dvs säljs ut i mindre delar till olika aktörer. Fokus på nordiska bankrelationer. Ratos har generellt inga formella åtaganden för skulder i portföljbolagen. Vi är dock en ansvarsfull ägare som arbetar med långa perspektiv och är därför måna om att upprätthålla vårt anseende och förtroende. Ratos strävar efter att innehaven ska ha en optimal finansiell struktur utifrån vid var tid rådande förutsättningar. Förvaltningskostnad Förvaltningskostnaden i Ratos är cirka 1% av börsvärdet. Vision, affärsidé, mål och strategi Ratos årsredovisning

12 Grund- Kontakt Ratos som ägare Vår 148-åriga historia, vår juridiska form samt vårt långsiktiga och industriella fokus är komponenter som bidrar till att vi inom ägarbranschen ses som lite annorlunda. Även om vi kontinuerligt utvecklar vårt sätt att arbeta, bär vi alltjämt med oss en historia av entreprenörskap samt ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägarutövande. Ratos är ett ägarbolag Att ha stor kompetens kring transaktioner och finansiering är nödvändigt i vår verksamhet. Att göra rätt förvärv, till både tajming och situation är en konst och har en betydande påverkan på möjligheten till god avkastning. Det som också är en gemensam nämnare för ägarbolag som varit framgångsrika över tid är aktivt ägande genom industriell utveckling. Och det är där vi har, och har haft historiskt, vår styrka. Marknad och nya investeringar Vägen till förvärvet Det finns egentligen ingen typisk process med en rak väg från start till mål. Ibland genomförs förvärven på några månader, medan det andra gånger tar väsentligt längre tid. Ratos kan ha haft kontakt med företaget i flera år innan ett förvärv blir aktuellt. Uppslagen till potentiella förvärv kommer från flera håll, till exempel från processer som investmentbanker driver, men en hög andel av affärsflödet är egengenererat dvs vi driver själva en idé om förvärv. En stor del av dessa egengenererade affärer har sitt ursprung i vår egen nyfikenhet och ett genuint intresse för företagande och nordiskt affärsliv. Därutöver arbetar vi också strukturerat med att kartlägga specifika branscher eller en viss region. Det är av strategisk vikt att vi har ett högt och kontinuerligt flöde av investeringsidéer. För att identifiera de bästa investeringarna analyserar vi varje år ett stort antal bolag, cirka Av dessa leder endast ett fåtal till förvärv. Många av de bolag som identifierats faller bort redan tidigt i processen på grund av att de inte uppfyller Ratos investeringskriterier eller att ägaren inte vill sälja just då. Vi investerar i de flesta branscher och inriktar oss mot medelstora till stora företag i Norden. Den gemensamma nämnaren för de företag vi slutligen får möjlighet att investera i är att de bedöms uppfylla vårt avkastningskrav. En bransch i förändring Antalet private equity-bolag i Europa har vuxit starkt under de senaste 15 åren och det förvaltade kapitalet fortsätter att vara högt. Det har bidragit till ökad konkurrens om attraktiva förvärvsobjekt och därmed också ökade krav på ägaren en ägare måste tillföra mer än bara finansiell kompetens för att nå god avkastning. Tillgång till kapital, inte minst bankfinansiering, till bra villkor har under många år varit en stark drivare till det växande antalet private equity-bolag. Den nordiska bankmarknaden är väl fungerande och efter att bankerna under några år efter finanskrisen var restriktiva i sin utlåning, lånar de nu ut cirka dubbelt så mycket som när villkoren var som sämst. Ratos har ett gott anseende på den nordiska bankmarknaden och vi får med vår ansvarsfulla ansats och långsiktighet, god tillgång till bankfinansiering till rimliga nivåer och gynnsamma villkor. Ägandet hur skapas avkastningen? Vårt främsta finansiella mål är att varje enskild investering ska generera en genomsnittlig årlig avkastning om minst 20% (IRR*). För att kunna bedöma om vi lyckats nå detta mål krävs en analys av exitportföljen, dvs den portfölj av bolag som Ratos har sålt och där facit finns för dessa investeringar. Under de drygt 15 år (från 1999 till februari 2014) som Ratos haft sin nuvarande affärsidé har 36 portföljsbolagsförsäljningar (exits) genomförts som tillsammans bidragit till Ratos kassaflöde med cirka 35 miljarder kronor. Totalt sett har dessa exits genererat en IRR om 25%. De portföljbolag som vi har sålt har således sammantaget klarat avkastningskravet om minst 20% med god marginal. Resultatet består * IRR: Genomsnittlig årlig avkastning (Internal Rate of Return) den årliga avkastningen på investerat belopp beräknat utifrån ursprunglig investering, slutligt försäljningsbelopp och övriga kapitalflöden, med hänsyn tagen till när i tiden samtliga dessa betalningar skett till eller från Ratos. INVESTERINGSprocessen Idéer Grundläggande analys Kontakt med bolaget Indikativ värdering Due Diligence Slutförhandling Avslut Tid (varierar från ett par månader till flera år) 8 Ratos årsredovisning 2013 Ratos som ägare

13 Hur har 25% årlig genomsnittlig avkastning (IRR) uppnåtts? 104% 72% +72% Kassaflöden + kapitaltillväxt +32% -4% Multipelarbitrage 100% Industriell utveckling Marginalförbättring + omsättningstillväxt 0% 0% Cirka 72% av värdeskapandet kommer från bolagens industriella utveckling, dvs arbetet med att öka omsättningen och förbättra lönsamheten. Omsättningstillväxten har i sin tur skapats både genom organisk tillväxt och förvärv. Cirka 32% av värdeskapandet kommer från finansiella effekter. En del av dessa effekter, ungefär hälften, kan i grunden härledas till ett förbättrat kassaflöde som ett resultat av omsättningstillväxten och marginalförbättringen, varför cirka 90% av värdeskapandet egentligen förklaras av det industriella utvecklingsarbetet i bolagen. Resterande del förklaras av både traditionellt internt arbete med finansiell effektivitet (varulager, kundfordringar, investeringseffektivitet, skatter m m) och arbetet med att optimera de finansiella strukturerna, dvs det som bland annat innebär att förvärv belånas. Multipelarbitrage är priset på bolaget i relation till bolagets vinst. Multipelarbitraget har givit ett negativt bidrag om 4%, dvs Ratos har i genomsnitt sålt för lägre multiplar än de som gällde vid förvärvet. både av lyckade investeringar som med råge nått de mål som sattes vid investeringstillfället (till exempel i Stofa där vi uppnådde 54% IRR) och av investeringar som måste summeras som mindre lyckade (till exempel Contex, där vi fick negativ avkastning). Industriellt värdeskapande i fokus Som aktiv ägare verkar vi för att bygga bättre och mer framgångsrika företag. Det är under innehavstiden som merparten av Ratos avkastning skapas genom framför allt omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättringar i innehaven (se illustration ovan). 20% IRR är utmanande att nå, men genom metodiskt arbete med alla de verktyg som står till buds samt vår affärsmodell, där vi genom en väl förankrad affärsplan och strategi tillsammans med ledning och den övriga styrelsen i innehavet verkar för att nå de uppsatta målen, bedömer vi att avkastningskravet kan uppnås även framöver. Det krävs inte alltid heller stor tillväxt i vinst och omsättning för att skapa god avkastning. I Anticimex ökade vi under vår innehavstid omsättningen med 7% per år, ökade rörelseresultatet med 9% per år och förbättrade rörelsemarginalen med drygt en procentenhet. Det låter inte som så mycket, men tillsammans är det huvudorsakerna till att vi uppnådde 24% IRR. Anpassat ägarutövande Vår investeringsidé varierar från innehav till innehav. Ibland handlar vårt värdeskapande om att vi tillför kapital och resurser som ger företagen möjlighet att växa och till exempel satsa på produktutveckling, förbättra kunderbjudandet, expandera geografiskt eller göra tilläggsförvärv. I Stofa var en marknadsanpassning av kunderbjudandet tillsammans med ett ökat antal bredbandskunder nyckeln till den goda omsättnings- och lönsamhetsförbättringen, vilket också bidrog till att det blev en mycket lyckad investering för Ratos. I andra fall kan vår ambition vara att öka effektiviteten och höja produktiviteten i ett bolag genom att investera i ny produktionsteknologi. Arcus-Gruppen är ett bra exempel där vi investerat i en ny högeffektiv produktionsanläggning, vilket kommer att bidra till högre lönsamhet under kommande år. Ratos som ägare Ratos årsredovisning

14 Även om vårt ägarutövande är anpassat till det specifika företaget finns det några gemensamma nämnare för hur vi arbetar: En genomarbetad, förankrad och kommunicerad strategi som skapar tydlighet. En affärsplan som arbetas fram tillsammans med ledningen, med detaljerade målsättningar och handlingsplaner, vilken tydliggör ledningens, styrelsens och ägarens avsikter och förenklar uppföljning. Mål som är förankrade i ägarens avkastningskrav, i Ratos fall minst 20% per år. Ett saminvesteringsprogram, där ledningen (och ibland styrelsen) saminvesterar med Ratos, vilket skapar ett gemensamt intresse mellan ledningen och ägaren och är ett effektivt verktyg för att få ledningen att lyfta blicken och ha värdeskapande som främsta mål. Tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning där ledningen har det fulla operativa ansvaret att implementera fastställda planer. Ett professionellt styrelsearbete och rätt styrelsesammansättning med en extern ordförande, vilket tillför värdefull kompetens och skapar dynamik i arbetet. Ratos-medarbetare som aktivt deltar och stöttar ledningen i specifika projekt i innehaven. God kontroll och hög kvalitet på rapportering och uppföljning. En öppen, ärlig och tät dialog mellan ledning, styrelse och ägare i det löpande arbetet och när frågor bereds. Den distinkta riktning och täta dialog som karakteriserar ett bra ägararbete är extra viktigt när det inte går som man tänkt sig, till exempel då konjunkturen skapar oförutsedda utmaningar. I sådana situationer är snabbt och effektivt beslutsfattande centralt, vilket underlättas av att ledning, styrelse och ägare har samma bild av spelplanen från början, läs gärna mer om detta på Aktivt ägande 180 Vårt ägande startar redan under förvärvsprocessen då vår värdering av ett bolag bygger på ett antal skarpa hypoteser kring hur vi ska skapa värdetillväxt i bolaget. Dessa hypoteser är en viktig del av vårt investment case och vi djupdyker i och verifierar dessa under förvärvsprocessen. Under de första sex månaderna av vårt ägande tydliggörs vår ägaragenda genom att ett antal huvudinitiativ fastställs och prioriteras efter vilka som är mest värdeadderande för vår investering. Vi kallar denna del av vårt aktiva ägande för Aktivt ägande 180 (AÄ 180) och är en verktygslåda där vi samlat våra erfarenheter av de 70-tal investeringar vi sedan 1999 genomfört. Varje investeringssituation är emellertid unik, inte minst är det olika människor och företagskultur i varje enskilt innehav liksom att det finns stora skillnader i vilken utvecklingsfas de olika innehaven befinner sig i. Så även om en gemensam verktygslåda finns, anpassas verktyg och relevanta initiativ till varje nytt innehav. Ta tillvara positivt momentum Den första innehavstiden och de åtgärder som görs i anslutning till förvärvet får stor betydelse för värdetillväxten i ett innehav. Att ha ett särskilt program för den första tiden är inget nytt och det finns lika många olika åsikter kring vad ett sådant bör innehålla som hur lång tid man har på sig. Vi tycker de klassiska 100 dagarna är lite för kort tid och har av erfarenhet funnit att det tar mer tid att skapa samsyn och bottna i alla frågor. Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att få en snabb start på ägarutövandet. Inte minst rent finansiella då vi mäter vår avkastning genom IRR, där tiden spelar in som en parameter. Men minst lika viktigt är att ta tillvara på den förändringsvilja i bolaget som finns initialt och på de förväntningar som finns på en ny ägare. En tredje orsak är att det under en förvärvsprocess har varit hög aktivitet för bolaget och från Ratos. Detta tempo och driv vill vi gärna behålla och vi är därför måna att snabbt sätta igång initiativ och planer. Våra aktiviteter i innehavet de första 180 dagarna kan delas in i tre huvudområden: 1 Bolagsstyrning Samtidigt som ägararbetet sätter igång behöver viktig formalia- och bolagsstyrningsfrågor komma på plats. Där ingår att rekrytera styrelse, etablera samarbetsformer, principer och ansvarsområden mellan bolaget och Ratos samt etablera trojkan (VD, styrelseordförande och Ratos). Även praktiska frågor ingår som exempelvis att få rapportering till Ratos att fungera i tid och på den detaljnivå som krävs. 2 Aktivitets-/affärsplan skapa samsyn kring hur huvudinitiativen ska realiseras Under vår due diligence, genomlysning av bolaget, har vi spenderat mycket tid på att skapa djup förståelse av en bransch och ett företag, att analysera värdeskapandepotentialen och att kartlägga risker. Denna analys delar vi med oss av till ledningen och stämmer av slutsatserna. Relevanta insikter, branschdata och kundintervjuer blir viktig input i den detaljerade handlingsplan och affärsplan som vi tillsammans med ledningen ska formulera. Vi tror starkt på öppenhet mellan ägare, ledning och styrelse i denna fas så väl som under hela innehavstiden. Det kan låta banalt, men att lära känna varandra är en viktig del de första 180 dagarna då mycket av hur väl samarbetet blir avgörs redan då. Vi ägnar därför mycket tid till att skapa samsyn mellan ägare, ledning och styrelse och därmed skapa de bästa förutsättningarna för en sann gemensam agenda. Det tar mycket tid, men den är väl värd att spendera och det förtroende som etableras har vi tillbaka många gånger om under resten av innehavstiden. I förvärvsprocesser med stor konkurrens är möjligheten att stämma av våra hypoteser med ledningen innan förvärvet ibland begränsade och ofta ges ingen möjlighet att träffa medarbetare längre ut i organisationen. Därför 10 Ratos årsredovisning 2013 Ratos som ägare

15 blir det extra viktigt att spendera tid med ledningen och andra chefer efter förvärvet och gräva djupare tillsammans samt stämma av och förankra våra investeringshypoteser på bred front. En del av detta är att identifiera de 3 5 huvudinitiativ som bedöms vara mest värdeskapande de närmsta åren. Några av initiativen kommer från våra investeringshypoteser medan andra kan komma från ledningen. Varje initiativ detaljplaneras och fastställs med tydliga målsättningar, ansvar, uppföljningspunkter och tidplan och rapporteras sedan löpande till styrelsen och Ratos. Ratos är alltid nära samtliga projekt. Efter 180 dagar ska affärsplanen för de närmaste åren vara så tydlig för alla att det bara är att köra. 3 Säkra genomförande och uppföljning Vad som karakteriserar en bra ägare från en ledningsgrupps synvinkel varierar beroende på situation. Gemensamma nämnare är en ägare som är påläst, tillgänglig, snabb till beslut, pragmatisk och flexibel utifrån omvärldsförutsättningar och ger ledningen utrymme att ta tillvara affärsmöjligheter som dyker upp, kan fatta tuffa beslut om så krävs och som samtidigt sätter tydliga mål och kommunicerar en tydlig strategi och förväntningar. Den typ av ledning som vi vill ha i våra innehav stimuleras av höga krav, gillar förändring och har visst mått av otålighet. Det är väsentligt att ledningen vet vad vi vill då vi inte kan genomföra vad vi avser utan dem. Vi är ägare och mejslar tillsammans med styrelsen och ledningen ut strategin, dvs ritar upp ramverket eller hagen. Men vad som ska finnas i hagen och hur det ska Värdeutveckling skötas, dvs operationalisering av strategin, det bestämmer ledningen. Därför är det kritiskt att vi har rätt ledning för Exit 32% att genomföra den agenda som satts. För att säkerställa IRR Exit detta genomför vi därför vanligtvis en så kallad management assessment, ledningsutvärdering, där ledningens IRR och 28% organisationens kompetenser kartläggs och ställs mot de viktigaste initiativen i affärsplanen. Sammanfattningsvis, utveckling av bolag är ett arbete som aldrig tar slut. Planer läggs och utförs, 1 2 nya 3planer tar form, omvärlden ändras och kräver att vi agerar i en annan inriktning än den som först var tänkt. Att vara ägare är År Ratos historiska genomsnitt = IRR 25% ingen vetenskap, snarare en konstform som kräver både långsiktighet, mod och pragmatism. Det är också denna miljö och dessa förutsättningar som gör att nya möjligheter ständigt lurar runt hörnet En exit är bara kvittot Vi avyttrar ett innehav när vi genomfört vad vi avsett att göra i bolaget eller bedömer att vi får svårt att nå vårt avkastningskrav framöver. Bedömningen utgår från dagens marknadsvärde och vi tittar aldrig i backspegeln. Samma ägare är inte nödvändigtvis lämplig i alla situationer och tidsperioder av ett företags utveckling, vilket också kan påverka vårt beslut att sälja. Det är även en av förklaringarna till varför en ny ägare kan ta tillvara andra möjligheter än vi och därmed vara beredd att betala ett bra pris. Likviden från genomförda exits används till Ratos utdelning samt till förvärv av nya bolag. Vi har genomfört 36 exits hittills och efter nästan varje exit där vi nått vårt avkastningskrav får vi höra Nu har ni sålt alla bra bolag och bara skräpet finns kvar. Kommentaren är intressant inte bara för att vi hör den så ofta (så att den därmed bevisligen inte kan vara sann), utan för att den sätter fingret på effekten av vår verksamhet samt att det trots vår transparens är svårt att värdera vårt värdeskapande. Vi köper ett bolag först efter en gedigen analys och genomgång, till ett pris som kan vara svårt för en utom stående att värdera huruvida det är rimligt. Under de närmast följande åren efter förvärvet gör vi ofta genomgripande förändringar som kanske tillfälligt sänker det redovisade Exit resultatet, men som efter några år skapar 26% ett bättre företag IRR med högre vinst och omsättning. Dessa åtgärder, och vår aktivitet under innehavstiden, kan vara svårt att sätta ett värde Exit på under enskilda kvartal innan det 18% börjar synas i resultatet IRR och kan vara en förklaring till påståendet om Exit 12% att bara skräpet finns kvar. När vi så småningom säljer, gör IRR vi det förhoppningsvis till ett pris där vi når vårt avkastningskrav. Försäljningspriset är dock enbart kvittot på om en investering 9 10 varit framgångsrik eller ej. Ratos värdeskapande Ratos mål = har IRR 20% pågått under hela innehavstiden. Illustrativt exempel på värdeutveckling Haglöfs 30% IRR Stofa 54% IRR Anticimex 24% IRR Medisize 4% IRR Contex 16% IRR Camfil 13% IRR Superfos 2% IRR Innehavsperiod i år Ratos historiska genomsnitt = IRR 25% Ratos mål = IRR 20% Vårt mål är att våra investeringar tillsammans ska ge minst 20% genomsnittlig årlig avkastning. Några innehav kommer överträffa målet, medan andra kommer att bli sämre. Hittills har vi uppnått 25% på 36 exits. Ratos som ägare Ratos årsredovisning 2013 Haglöfs 30% IRR 11

16 Stofa IRR 54% År 2010 förvärvade Ratos Stofa av TeliaSonera. Bolaget såldes efter knappt tre år, en relativt kort ägarperiod för Ratos, till danska SE (Syd Energi). Genom att Ratos aktivt satte styrelsens och ledningens fokus på en tydlig värdeskapande strategi och genom ledningens framgångsrika implementering av denna, uppnådde Ratos en IRR om 54% (60% i danska kronor) på investeringen. Kort om Stofa Stofa är en dansk operatör inom bredband, kabel-tv och telefoni som 2012 försåg cirka hushåll med kabel- TV och bredband var Stofa Danmarks näst största leverantör av kabel-tv och fjärde störst inom bredband. Ratos investeringsidé Stofa kunde vid första anblicken 2010 se mindre attraktivt ut som investering med en vikande resultattrend och fallande rörelsemarginal. Bolaget var välinvesterat vad gällde både teknik och nät för att kunna uppnå hög kvalitet och kapacitet. Utifrån Ratos kunskaper om branschen och due diligence av bolaget identifierades potential till värdeskapande genom att definiera en ny och tydlig strategi som i huvudsak gick ut på att förenkla verksamheten, förenkla erbjudandet och fokusera på slutkunderna en ompositionering som skulle leda till en god exitpotential genom bolagets strategiska värde och stabila intjäning. Ratos aktiva ägarutövande Viktigaste målet med nya strategin var främst att öka lönsamheten genom ett flertal initiativ; skapa tillväxt inom den befintliga kundbasen (inte minst bredbandskunder), bättre utnyttja sin förhandlingsposition gentemot leverantörer och stora kunder, starkare ekonomisk styrning för att uppnå kostnadseffektivitet samt en effektivisering av organisationen, främst kundtjänst. Även Stofas starka företagskultur som karaktäriserades av hög lojalitet bland de anställda och en stark kundorientering utgjorde en outnyttjad potential. Fortsatta investeringar genomfördes för att förbereda bolaget för framtidens TV- och bredbandsmarknad inom både teknik och nät med målet att Stofa skulle ha marknadens bästa TV-upplevelse på både digitalbox, webb och surfplatta. Kvaliteten på nätet bevisades bland annat av att Stofa blev rankat av Netflix som Danmarks bästa bredbandsoperatör. För att genomföra strategin rekryterades en ny styrelse och en ny VD, Klaus Hoeg-Hagensen. Klaus hade bakgrund från tidningsvärlden, en bransch som genomgått stora förändringsprocesser med flera paralleller till Stofas verksamhet, bland annat vad avser försäljningsmodell med abonnemangsförsäljning. Så uppnåddes IRR på 54% (60% i danska kronor) Under Ratos ägande ökade antalet befintliga bredbandskunder från till och lönsamheten förbättrades markant (rörelsemarginalen ökade från 9,5% till 11,5%) genom ökad försäljning, effektivisering och sänkta kostnader. Tillväxt och lönsamhet förbättrades även av att Stofa 2011 förvärvade delar av danska kabel-tv-verksamheten i Canal Digital, med stora synergier uppnådde bolaget en årlig försäljningstillväxt om 9%, varav organisk tillväxt om 7%. Kassaflödet förbättrades väsentligt, framför allt rörelsekapitalanvändningen genom bland annat bättre hantering av kundfordringar. Tack vare den goda utvecklingen i bolaget kunde en omfinansiering genomföras i slutet av 2011 och Ratos fick en utdelning om 425 MDKK, motsvarande 80% av den initiala investeringen. IRR % % Industriell utveckling Förbättrad marginal 14% Försäljningstillväxt 24% +14% Kassaflöden + kapitaltillväxt Rörelsekapital 4% Omfinansiering 10% I oktober 2012 tecknade Ratos avtal om att sälja Stofa till SE. Stofa var då ett mer väldrivet och mer välinvesterat bolag där de många satsningar och förändringar som genomförts väntades ge fortsatt god resultatutveckling under kommande år. Detta var något som försäljningspriset tog hänsyn till. Försäljningen gjordes till en EV/EBITA-multipel om drygt 12, jämfört med cirka 11 vid förvärvet Bolaget fortsatte att utvecklas mycket väl under FINANSIELLA FAKTA OM INVESTERINGEN +8% Multipelarbitrage Multipelarbitrage 8% Investeringsår Juli 2010 Omfinansiering Januari 2012, 425 MDKK i utdelning till Ratos Exitår Januari 2013 IRR 54%, 60% i DKK Money multiple 2,6x Exitvinst för Ratos 895 Mkr Enterprise EBITA- MDKK value Aktievärde Omsättning 1) resultat 1) Vid förvärv Vid exit ) Avser 2009 respektive Ratos årsredovisning 2013 Stofa IRR 54%

17 Ratos-aktien Totalavkastningen på Ratos-aktien (kursutvecklingen inklusive återinvesterad utdelning) under 2013 uppgick till -2% att jämföra med utvecklingen för SIX Return Index som var +28%. Korta fakta 2013 Aktienotering Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap Totalt antal aktier Antal utestående stamaktier Sista betalkurs, ,15 kr (Ratos B) Högsta/lägsta notering 69,60/51 kr (Ratos B) Börsvärde, miljarder kr Tickerkod Reuters RATOb.ST, RATOpref.ST Tickerkod Bloomberg RATOB SS, RATOPREF SS Aktiens utveckling Kursutvecklingen för Ratos B-aktie var -7% att jämföra med OMXSPI som under samma period var +23%. Årets högsta kurs (69,60 kr) inföll i april och den lägsta (51 kr) i juli. Sista betalkurs den 30 december var 58,15 kr. Under 2013 uppgick totalavkastningen (kursutvecklingen inklusive återinvesterad utdelning) för Ratos B-aktie till -2% att jämföra med SIX Return Index som under samma period var +28%. Emission av preferensaktier av serie C Under året genomfördes en emission av preferensaktier för kr per preferensaktie till ett totalt värde om cirka 1 452,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen övertecknades och cirka investerare fick tilldelning. Första handelsdagen var den 28 juni Kursen vid årets slut var kr. Utdelning på preferensaktier regleras i bolags ordningen och uppgår till 100 kr per preferensaktie och år. Utbetalning sker kvartalsvis i februari, maj, augusti och november. För mer information se Omsättning Under året omsattes på Nasdaq OMX Stockholm totalt 172 miljoner Ratos-aktier (varav 171 miljoner B-aktier) till ett värde av drygt 11 miljarder kr. I genomsnitt handlades cirka aktier, varav B-aktier, per dag. Omsättningshastigheten, dvs hur stor andel av aktierna som handlades i förhållande till genomsnittligt börsvärde, var 71% för Ratos B-aktie (65% 2012). Av preferensaktierna handlades drygt aktier per dag. Handel i Ratos B-aktie sker även utanför Nasdaq OMX Stockholm på andra marknadsplatser (så kallade multilateral trading facilities), till exempel Chi-X, Boat, Turquoise och Burgundy. På dessa marknadsplatser omsattes ytterligare cirka Ratos B-aktier per dag under Börsvärde Ratos totala börsvärde, räknat på antal utestående aktier, uppgick vid årsskiftet till cirka 21 miljarder kr. Det gör bolaget till nummer 41 i storleksordning av 257 bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och nummer 74 av 544 på den gemensamma Nordiska Börsen. Aktieägarstatistik Antal Andel av Storleksklasser aktieägare kapital, % Totalt Källa: Euroclear Sweden Uppdelning i aktieslag Aktieslag Antal aktier % av röster % av kapital Serie A ,9 26,0 Serie B ,0 73,7 Serie C (preferensaktie) ,1 0,3 Totalt Källa: Euroclear Sweden Kursutveckling och omsättning 2013 Kursutveckling och omsättning Kr 80 Tusental Kr 150 Tusental Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ratos B OMX Stockholm_PI Ratos B OMX Stockholm_PI Totalt omsatt antal aktier på Nasdaq OMX i 1000-tal per månad Källa: SIX Totalt omsatt antal aktier på Nasdaq OMX i 1000-tal per månad Källa: SIX Ratos-aktien Ratos årsredovisning

18 Utdelning stamaktie Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2013 en ordinarie utdelning på 3,00 kr per A- och B-aktie. Direktavkastningen uppgår till 5,2% baserat på sista betalkurs vid årets slut. Sedan 1999 har Ratos i genomsnitt delat ut 57% (60% inräknat extrautdelningen 2006) av resultatet efter skatt. Utdelningen har stor inverkan på den långsiktiga avkastningen. I nedanstående tabell illustreras denna effekt. Totalavkastning Enbart (kurs+återinvesterad kursutveckling utdelning) Investeringstidpunkt, kr Ratos B Index Ratos B Index 1954* år år år år * Ratos börsnoterades i juni Källor: Nasdaq OMX Stockholm, SIX, Ratos. En investering om kr i Ratos-aktier vid Ratos börsnotering 1954 var värd knappt 0,7 Mkr vid årsskiftet 2013/2014 och om utdelningen återinvesterats var värdet 6,9 Mkr. Anställdas ägande i Ratos Ratos nyckelpersoner uppmuntras till en samsyn med bolagets aktieägare vilket åstadkoms genom eget aktieägande och väl avvägda optionsprogram. Läs mer i bolagsstyrningsrapporten på sid och på Ratos hemsida. Aktiekapital och antal aktier Ratos aktiekapital vid utgången av 2013 uppgick till Mkr fördelat på totalt aktier, varav A-aktier, B-aktier och preferensaktier. Antalet utestående stamaktier uppgick till , och antalet utestående preferensaktier till Ratos A-aktie motsvarar en röst, Ratos B-aktie 0,1 röst och preferensaktien 0,1 röst. Totalt antal röster uppgick till ,6. Återköp av egna aktier Årsstämman 2013 gav styrelsen förnyat mandat att förvärva egna aktier. Innehavet av egna aktier får inte överstiga 4% av det totala antalet aktier i bolaget. Under 2013 har Ratos inte återköpt några aktier återköpta aktier överläts under året till administrativ personal. Ratos ägde vid årets slut B-aktier, (motsvarande 1,6% av totalt antal aktier), med ett genomsnittligt anskaffningsvärde om 69 kr. Omstämpling av aktier Sedan årsstämman 2003 finns ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier. Under 2013 har inga aktier omstämplats. Totalt sedan 2003 har A-aktier omstämplats till B-aktier. Emission av B-aktier Sedan årsstämman 2009 finns ett beslut om att Ratos i samband med förvärv kan emittera B-aktier i Ratos genom kvittning, apport eller kontant betalning. Detta mandat förnyades vid årsstämman 2013 och avser högst 35 miljoner aktier. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till De tio största ägarna svarade för 76% av rösterna och 44% av kapitalet. Andelen aktier som ägdes av fysiska eller juridiska personer utanför Sverige uppgick till 14%. Storbritannien, USA och Luxemburg representerar de största ägarandelarna i utlandet. 57% av Ratos aktieägare ägde 500 eller färre aktier och svarade tillsammans för knappt 2% av aktiekapitalet. Antal aktieägare Källa: Euroclear Sweden Totalavkastning % Resultat och utdelning Kr Ratos B (Totalavkastning) 2011 SIX Return Index Källa: SIX och Ratos Resultat efter skatt per aktie 2011 Utdelning/aktie ) 1) Föreslagen utdelning. 14 Ratos årsredovisning 2013 Ratos-aktien

19 Ratos aktiespararträffar Under 2013 har Ratos deltagit i aktiespararträffar på sju orter, bland annat Göteborg, Kungsbacka, Mariestad, Stockholm och Södertälje, och sammanlagt träffat cirka 900 aktiesparare. Analytiker som följer Ratos En aktuell förteckning över de analytiker som följer Ratos finns på vår hemsida under Investor Relations/Aktien/ Analytiker. Data per aktie * Resultat per aktie före utspädning, kr 2,13 1,90 1,63 7,09 2,66 Utdelning per A- och B-aktie, kr 3,00 1) 3,00 5,50 5,25 4,75 Utdelning per C-aktie (preferensaktie), kr 100 1) 75 Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat 141 1) Utdelning per A- och B-aktie % av eget kapital 8 1) Eget kapital, kr 2) ,50 48 Börskurs vid årets slut, B-aktie, kr 58,15 62,50 80,75 124,50 92,50 Börskurs/eget kapital, % Direktavkastning, B-aktie, % 5,2 1) 4,8 6,8 4,2 5,1 Totalavkastning, B-aktie, % P/E-tal 27,3 32,9 49,5 17,6 34,8 Högsta/lägsta betalkurs, B-aktie, kr 69,60/51 93/53,75 134,70/69,05 128,75/92,75 94,50/49,50 Nyckeltal * Börsvärde, Mkr 3) Antal aktieägare Antal utestående A- och B-aktier i genomsnitt före utspädning Utestående antal A- och B-aktier vid årets slut Genomsnittligt antal handlade Ratos-aktier/dag, (Nasdaq OMX) Utdelning, Mkr 4) ) * Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd Om inget annat anges avses B-aktien. 1) Föreslagen utdelning. 2) Definieras från och med 2013 som eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för totalt Preferenskapital dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. Preferenskapital per preferensaktie uppgår till 1 837,50 kr, vilket motsvarar inlösenbeloppet efter årsstämman ) Avser stamaktier. 4) Utdelning avser stamaktier och preferensaktier 2012 och Ratos aktieägare * Antal Andel av A-aktier B-aktier Preferensaktier kapital, % röster, % Familjen Söderberg med bolag ,7 46,3 Torsten Söderbergs Stiftelse ,6 12,5 Ragnar Söderbergs stiftelse ,4 14,7 Handelsbanken fonder ,7 0,5 Avanza Pension ,4 0,5 JPM Chase ,1 0,3 SEB Investment Management ,0 0,3 Swedbank Robur ,0 0,3 Uppsala universitets stiftelseförvaltning ek. för ,0 0,3 Danske Capital ,9 0,3 Återköp ,6 0,5 Övriga ,6 23,5 Totalt * Avser aktier registrerade hos Euroclear Sweden per Utlånade aktier syns ej i ägarstatistiken. Källa: Euroclear Sweden Ägarfördelning, % av kapital Omsättning per handelsplats Utländska ägare 14% Privatpersoner 30% Chi-X 20% Svenska juridiska personer 25% Stiftelser 20% Banker, försäkringsoch pensionsbolag samt aktiefonder 11% Nasdaq OMX Stockholm 59% Boat SI & Boat xoff 15% Turquoise 3% Burgundy 1% Övriga 2% Källa: Euroclear Sweden Källa: Fidessa Ratos-aktien Ratos årsredovisning

20 Ratos 60 år på börsen I juni i år har Ratos varit börsnoterat i 60 år noterades Ratos-aktien på Stockholmsbörsen och fick cirka nya aktieägare. Sedan 1954 har en aktie blivit stycken genom nio fondemissioner och fyra aktiesplittar och investerade kronor har blivit 6,9 miljoner kronor inräknat återinvesterade utdelningar. Under årens lopp har affärsinriktningen för Ratos förändrats några gånger, men som en röd tråd genom vår historia finns vår roll som aktiv ägare i nordiska företag talet 1954 börsnoterades Förvaltnings AB Ratos och 20 procent av de aktierna bjöds ut till utomstående. Teckningskursen var 200 kronor. Tidningen Affärsvärlden skrev bland annat Väl avvägd portfölj börsnoterade industriaktier. Stora dolda reserver konstaterbara. Emissionen övertecknades omedelbart. I Ratos ingick ett antal dotterbolag främst inom handel och verkstad samt en betydande börsportfölj med Gränges, ASEA, Holmen, Bulten och Esselte i spetsen. Ragnar Söderberg var både styrelseordförande och VD. Börsen: På Stockholmsbörsen fanns 93 noterade bolag och årsomsättningen uppgick till ett par hundra miljoner kronor. Handeln skedde i börshuset vid Stortorget i Stockholm och genomfördes av ett tiotal medlemmar och ett 50-tal mäklare talet I mitten av 70-talet drabbades stålindustrin av en djup lågkonjunktur och Ratos stålverksamhet avyttrades slutet på ett över hundraårigt kapitel i bolagets historia. Ratos mycket starka finansiella ställning i kombination med omfattande kunskaper om grossiströrelse öppnade dock möjligheter för utveckling av nya verksamheter. Börsen: VPC bildades och aktieboken blev elektronisk, vilket gav en enklare hantering och en bättre insyn i svenska bolags ägarförhållanden. Vid denna tidpunkt fanns det restriktioner för utländska bolag att äga svenska aktier och Ratos införde därför år 1970 B-aktier med en lägre röststyrka för att möjliggöra utländskt ägande var 105 bolag noterade på Stockholmsbörsen. AP/TT 1960-talet Kopplingen till stål och ägandet i Söderberg & Haak och Smedjebacken var fram till 70-talet kärnan i Ratos. Investeringarna i börsportföljen fortsatte, aktieposterna i Holmen och Bulten såldes först på 80-talet och ASEA under 90-talet. De Söderbergska stiftelserna bildades 1960 då bröderna Ragnar och Torsten Söderberg vardera donerade Ratos-aktier till respektive stiftelse. Ändamålet var och är att främja vetenskaplig forskning och undervisning i ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Genom börsnoteringen och bildandet av stiftelserna fick Ratos-aktien ett marknadsvärde och bolaget en stabil ägarsituation. Börsen: 1965 fanns det 15 noterade investmentbolag och i övrigt präglades börsen av verkstadsbolag, skogsbolag och bruk. Börsen hade haft en slumrande tillvaro sedan 30-talskrisen. Emissionerna hade ännu inte tagit fart och det fanns fortfarande enbart ett 100-tal bolag noterade. År 1965 fanns det runt aktieägare i Sverige talet Ratos fick karaktären av ett blandat investmentbolag förutom en börsportfölj ingick också ett antal dotterbolag och intressebolag. Bland innehaven fanns aktier i Essos hotell- och restaurangkedja, ur vilket det helägda dotterbolaget Scandic Hotels bildas. Den danska VVS-grossisten Brødrene Dahl blev ett helägt dotterbolag och genom köpet av Nordisk Transport & Spedition bildades dotterbolaget Inter Forward. Ratos investeringar på börsen utvecklades mycket väl och i slutet av 80-talet hade Ratos cirka aktieägare och ett börsvärde om 10 miljarder kronor i dagens penningvärde. Börsen: Nya regleringar och ny teknik bidrog till att ägarspridningen tog fart på börsen, och både antalet privatpersoner som ägde aktier och utländska institutioner ökade kraftigt. Allemansfonder införs. Cirka 2 miljoner svenskar ägde aktier. OM startade handel i aktieoptioner. 226 bolag var vid slutet av 1980-talet noterade på Stockholmsbörsen. I oktober 1987 inträffade den så kallade svarta måndagen som var det största raset på världens börser sedan Fotograf Leif Engberg /DN/TT Fotograf Jacob Forsell/TT 16 Ratos årsredovisning 2013 Ratos 60 år på börsen

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar.

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar. Årsredovisning 2014 Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Namnet Creades kommer från uttrycket Creative

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag.

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Bolaget Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Affärsidén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

År sr edo visning 2002 visning 2002 edo sr År

År sr edo visning 2002 visning 2002 edo sr År Årsredovisning 2002 Innehållsförteckning Koncernöversikt Information och bolagsstämma 2 2002 i korthet 3 Affärsidé, mål och strategi 4 VD-ord 5 Ratos-aktien 8 Private equity-marknaden 10 Affärsorganisation

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2013. och verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2013. och verksamhetsöversikt Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Affärsidé Creades

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer