Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9"

Transkript

1 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014

2 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800) Barns och elevers utveckling mot målen... 5 Rektors ansvar Lgr 11:... 6 Elevhälsan FO-HÅ rektorsenhet... 7 Följande ingår i EHT FO-HÅ rektorsenhet:... 8 Målsättning:... 8 Ansvarsområden och rutiner... 8 SPECIALPEDAGOG - SPECIALPEDAGOG Tal/Språk... 9 SPECIALLÄRARE... 9 RESURSPEDAGOG/ASSISTENT... 9 KURATOR... 9 SKOLSKÖTERSKA... 9 SKOLPSYKOLOG... 9 Vår arbetsmodell för att stödja elever i svårigheter STEG 1: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal STEG 2: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal - Elevhälsan STEG 3: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal - Elevhälsan utökad STEG 4: Specialister utanför skolan Så här hanterar vi våra dokument Bilagor Åtgärdsprogram arbetsgång EHT Åtgärdsprogram arbetsgång upprättande uppföljning utvärdering Anmälan till rektor enligt skollagen (2010:800) 3 kap Åtgärdsprogram nr XX enligt skollagen (2010:800) 3 kap Utvärdering av åtgärdsprogram nr XX enligt skollagen(2010:800) 3 kap 9... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 Vision för elevhälsan i Värnamo kommun Alla barn och elever i Värnamo kommun ska må bra och utvecklas optimalt i en trygg och hälsofrämjande förskola/skola 3

4 Skollag (2010:800) - Elevhälsa Elevhälsans omfattning 2 kap. 25 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Hälsobesök 2 kap. 27 Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället för under utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Enkla sjukvårdsinsatser 2 kap. 28 Elever som avses i 27 får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. 4

5 Skollag (2010:800) Barns och elevers utveckling mot målen Särskilt stöd 3 kap 7 Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Åtgärdsprogram 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 eller i form av anpassad studiegång enligt 12 får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer 10 För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 11 Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. Anpassad studiegång 12 Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. 5

6 Rektors ansvar Lgr 11: Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och hjälp som den behöver. Elevhälsan Rektor Specialpedagog Föräldrar SPSM Special - pedagog Tal/språk Kurator Special - lärare Skol - sköterska Lärare arbetslag Barn / elev BUP Medborgarförvaltningen Ungdomsmottagnin g Skolpsykolog Habilitering Skolläkare Logoped 6

7 Elevhälsan FO-HÅ rektorsenhet Syfte: Att vara ett stöd för i första hand pedagogisk personal i arbetet med barn och elever. Stödja personal i arbetet med att hjälpa elever att nå målen socialt, kunskapsmässigt och hälsomässigt. Stödet kan vid behov även vara direkt till barn/elev. Elevhälsan ska betona hälsofrämjande och förebyggande arbete och skapa en positiv lärandesituation. Elevhälsans uppdrag 4 viktiga delar Stödja elevens utveckling mot målen Främja hälsa och förebygga ohälsa Vara en resurs för tidiga insatser Agera och samverka när elever far illa eller riskerar att fara illa Kompetenser som ingår i Elevhälsan: Rektor, skolledningsresurs, specialpedagog, skolsköterska, kurator Vid ett utökad EHT kan användas kompetensen från t.ex. Talpedagog, speciallärare, skolläkare, skolpsykolog, SYV, fritidsledare och övrig personal En resurs för ett behov kan vara: Arbetssätt/metoder Hjälpmedel Förhållningssätt Kunskap och information Barn-/elevgruppens sammansättning Stödperson/resursperson Specialpedagog/speciallärare Hur inventerar och prioriterar vi att ett barn/elev behöver stöd: Kartläggning och anmälan till EHT Pedagogiska diagnoser Skriftliga omdömen Nationella prov Betyg Elevhälsosamtal Klassgenomgång Utredning; socialt, pedagogisk, psykologiskt, medicinskt Hur fördelar vi resursen i området: Periodinsatser. Uppföljning och utvärdering, är det rätt stöd som barnet/eleven får? Rektorsenhetens övergripande EHT diskuterar fördelning inom rektorsenheten. 7

8 Följande ingår i EHT FO-HÅ rektorsenhet: Rektor Skolledningsresurs Specialpedagog Kurator Skolsköterska Vid EHT kan man använda kompetensen från t.ex. Speciallärare SYV Fritidsledare Talpedagog Skolpsykolog Skolläkare Övrig personal Målsättning: Tillsammans med personal skapa bästa samlade betingelser för varje elevs personliga trygghet och utveckling av självkänsla och kunskaper. Tillsammans med personal levandegöra en gemensam värdegrund. Tillsammans med personal förebygga misslyckanden, vantrivsel och skolk. Tillsammans med personal på ett tidigt stadium upptäcka svårigheter, brister och missförhållanden i elevernas skolsituation. Tillsammans med personal hitta gemensamma lösningar för att stödja eleverna. Ansvarsområden och rutiner All personal på skolan har ansvar att uppmärksamma missförhållanden i elevernas skolsituation. Rapporteras till EHT-teamet och klassföreståndare informeras. Vid tendenser till kränkande behandling eller sociala- och uppförandeproblem skall först samtal med eleven, och i förekommande fall med föräldrarna, ske. Rapporteras till EHT-teamet och klassföreståndare informeras. Ogiltig frånvaro, stor sjukfrånvaro, ANT- problem, slarv med mat och sömn skall uppmärksammas och utredas. Rapporteras till klassföreståndare som informerar EHT-teamet. Skolsköterska kontaktas vid fysiska och medicinska problem som uppstår under skoldagen. 8

9 SPECIALPEDAGOG - SPECIALPEDAGOG Tal/Språk Pedagogisk kartläggning på organisations, grupp och individnivå. Ansvarar i samarbete med EHT-teamet för planering av enhetens specialpedagogiska insatser. Handleda lärare, arbetslag. (t.ex. i arbetet med åtgärdsprogram/handlingsplan för barn/elev i behov av stöd.) Handleda barn/elever med specifika svårigheter i perioder. Rådgivning angående arbetsmetoder, material etc. SPECIALLÄRARE Resurs i klassen/gruppen, bollplank i verksamheten. Handledare till lärare/elev (t.ex. i arbetet med åtgärdsprogram ). Rådgivning angående materialval, arbetsmetoder m.m. En-en undervisning i perioder. Mindre grupper i perioder. RESURSPEDAGOG/ASSISTENT Resurs i klassen/gruppen. Utför i viss mån och anpassar ansvarig lärare/pedagogs planerade aktiviteter för barn/elever. Kan också utgöra armar och ben för vissa barn/elever med omsorgsbehov. KURATOR I samverkan med övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att ge elever en säker och god livsmiljö. I samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Vid behov genomföra sociala utredningar. Medverka i skolans värdegrundsarbete samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Vid behov erbjuda samtalsstöd till elevgrupper, enskilda elever och deras familjer. Hjälpa till med kontakter utanför skolan. SKOLSKÖTERSKA Erbjuda hälsobesök. Erbjuda och genomföra vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Erbjuda enkla sjukvårdsinsatser. I samverkan med övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att ge elever en säker och god livsmiljö. Medverka i skolans värdegrundsarbete samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. SKOLPSYKOLOG Uppmärksamma elevers psykiska och psykosociala hälsa. Vid behov utreda och bedöma enskilda elever som grund för ställningstagande till behandling, särskilt stöd eller mottagande i särskolan. Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd för det pedagogiska arbetet kring elever. Ge stöd, samtal och konsultation till skolans personal. Samverka med skolans personal när det gäller utveckling av metoder, rutiner och åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd. 9

10 Vår arbetsmodell för att stödja elever i svårigheter För att stödja elever i svårigheter arbetar vi efter följande modell: STEG 1: Pedagoger/Arbetslaget/ övrig personal Alla elever STEG 2: Pedagoger/Arbetslaget/ övrig personal Elevhälsan Speciallärare STEG 3: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal Elevhälsan kan använda kompetensen från t.ex. speciallärare, SYV, fritidsledare, talpedagog skolpsykolog, skolläkare,) Få elever STEG 4: Specialister utanför skolan, t.ex. BUP, Ungdomsmottagningen, Habilitering, logoped, SPSM, Medborgarförvaltningen. Modellen består av fyra steg där alla elever omfattas av STEG 1 och där ett fåtal elever utreds i STEG 4. Utredningar i STEG 1-3 sker inom skolan. I STEG 4 utreds elever med svårbedömd problematik och får stöd av specialister utanför skolan. 10

11 STEG 1: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal STEG 1 innebär att pedagoger/arbetslaget/övrig personal kontinuerligt iakttar och bedömer elevernas utveckling. Screening/kartläggning/analys görs av alla elever enligt plan. Om någon elev bedöms kunna hamna i svårigheter ska pedagoger/arbetslaget/övrig personal, eleven och vårdnadshavaren samarbeta för att hjälpa eleven. Elevens situation skall sedan följas upp regelbundet. Pedagoger/arbetslaget/övrig personal observerar och bedömer alla elevers utveckling. Eleven är inte i svårigheter. Eleven är i svårigheter Ingen särskild insats Pedagoger/arbetslaget/övrig personal samråder med vårdnadshavare och elev. Insatser på grupp- och individnivå beaktas. Insatser överenskommes och sätts in. God effekt av insatser. Dålig effekt av insatser. Följ eleven. Fortsätt i STEG 2. 11

12 STEG 2: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal - Elevhälsan Insatserna har inte haft tillräcklig effekt. Blanketten Anmälan till rektor enligt skollagen (2010:800) 3 kap 8 att elev befaras att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation fylls i och lämnas till rektor. Tidigare insatser ska dokumenteras i anmälan. Vårdnadshavare ska ha kontaktats innan anmälan lämnas till Elevhälsan. Rektor presenterar ärendet för EHT-teamet. EHT-teamet diskuterar och fördelar uppdrag. Handläggare utses utifrån ärendets art. Rektor beslutar om kartläggning/utredning i anmälan är tillräcklig eller vidare kartläggning/utredning ska göras. Återkoppling sker till den som gjort anmälan till EHT-teamet. Kartläggningens/utredningens resultat visar att ett åtgärdsprogram inte ska upprättas, i nuläget. Kartläggningens/utredningens resultat visar att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Förslag på åtgärder på skol/gruppnivå bifogas. Handläggare utser ÅP-ansvarig. Uppföljning av ÅP-ansvarig som återrapporterar till EHT-teamet/handläggare. Utvärdering av ÅP lämnas till rektor. God effekt av åtgärder. ÅP avslutas. God effekt av åtgärder. ÅP förlängs. Elevens svårigheter kvarstår trots stöd. Åtgärderna visar sig inte vara tillräckliga och/eller ger inte avsedd effekt. Behov av vidare utredning inom Elevhälsan. Rektor beslutar om utredning i STEG 3. 12

13 STEG 3: Pedagoger/Arbetslaget/övrig personal - Elevhälsan utökad Innan en elev utreds i STEG 3 ska EHT-teamet diskutera elevens aktuella skolsituation. I samråd med vårdnadshavarna bestäms hur en utredning ska genomföras. Elevens skolsituation genomlyses och bedöms ur ett helhetsperspektiv, (pedagogiskt, medicinskt, psykologiskt och socialt). Var och en av medlemmarna i elevhälsan gör en bedömning av vad de kan bidra med i utredningen. Elevhälsan kallar pedagoger/berörd övrig personal, ev. föräldrar/elev, som planerar en genomgripande utredning. Person utses som blir ansvarig för att utredningen genomförs. Följande delar kan t.ex. vara med i utredningen Bakgrundsbeskrivning görs som innefattar gjorda insatser samt föräldrarnas/elevens och pedagogers erfarenheter. Rektor kallar till en uppföljning med EHT och ev. med ÅP-ansvarig där en samlad bedömning görs och vidare åtgärder förbereds. Pedagogisk bedömning görs av specialpedagog och/eller talpedagog. Medicinsk bedömning görs av skolläkaren/skolsköterskan. Uppföljning och utvärdering av ÅP av ÅP-ansvarig med personal. ÅPansvarig rapporterar till handläggaren som återrapporter till EHT-teamet. Psykologbedömning görs av skolpsykologen. Psykosocial bedömning görs av skolkuratorn. God effekt av åtgärder. Återrapport till berörd personal. Svårigheter kvarstår. Återrapport till berörd personal. Följ eleven. Fortsatt utredning på STEG 4. 13

14 STEG 4: Specialister utanför skolan Vid behov kontaktas externa specialister utanför skolan för vidare utredning av elev via EHT-team/rektor. Så här hanterar vi våra dokument Anmälan till rektor att elev befaras att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, åtgärdsprogram, utvärdering av åtgärdsprogram och andra beslut av rektor ska diarieföras av skoladministratör och sedan arkiveras i datajournalprogrammet PMO av specialpedagog eller/och rektor. 14

15 Bilaga 1 Åtgärdsprogram arbetsgång EHT Blanketten Anmälan till rektor enligt skollagen (2010:800) 3 kap 8 att elev befaras att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation fylls i och lämnas till rektor. Rektor beslutar om tillräcklig kartläggning /utredning är dokumenterad i anmälan. Rektor beslutar om vidare kartläggning/ utredning, (ev. info till föräldrar). Beslut av rektor: Kartläggningens/utredningens resultat visar att ett ÅP inte ska upprättas i nuläget. Stödjande insatser i undervisningen fortsätter. Kartläggningens/utredningens resultat återrapporteras till EHT-teamet. Beslut av rektor: Kartläggningens/utredningens resultat visar att ett ÅP ska upprättas. Utsedd handläggare lämnar beslutet till anmälaren och den som är ansvarig för att ÅP skrivs. Förslag på åtgärder på skol/gruppnivå bifogas. Uppföljning av ÅP av ÅP-ansvarig som rapporterar till handläggare som återraporterar till EHT-teamet. Utvärdering av ÅP till rektor. God effekt av åtgärder. God effekt av åtgärder. ÅP avslutas. ÅP förlängs. 15

16 Bilaga 2 Åtgärdsprogram arbetsgång upprättande uppföljning utvärdering Efter det att rektor tagit beslut om att ÅP ska upprättas: 1. Utsedd handläggare lämnar beslutet till anmälaren och den ansvarige för ÅP. 2. ÅP-ansvarig och berörda lärare planerar och föreslår: a) långsiktiga mål, kortsiktiga mål och åtgärder. b) datum för uppföljning och utvärdering planeras/föreslås. 3. Kontakt med elev och föräldrar angående ÅP-förslag tas av klassföreståndare eller annan berörd personal. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 4. Ansvarig skriver ÅP. Blankett finns på Fronter: Information från förvaltningen > Arkiv > Grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 5. ÅP till rektor för underskrift ÅP diarieförs av skoladministratör. Skoladministratören skickar hem ÅP till vårdnadshavare via post. Kopia av ÅP lämnas till specialpedagog eller ÅP-ansvarig. ÅP läggs in i PMO av specialpedagog. Kopior av ÅP delas ut till berörda lärare av ÅP-ansvarig. 6. Uppföljning av ÅP-ansvarig efter några veckor: Är åtgärderna igång? Rapport till handläggare. 7. ÅP-ansvarig tar kontakt med berörda lärare inför utvärderingen: Hur har det gått? Har målen uppnådda? Nya mål? 8. Kontakt med elev och föräldrar (t.ex. vid utvecklingssamtalet) 9. Utvärderingen skrivs på särskild blankett. Blankett finns på Fronter: Information från förvaltningen > Arkiv > Grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet a) avsluta b) fortsätta c) nytt ÅP 10. Utvärderingen av ÅP lämnas till rektor för underskrift. Utvärderingen av ÅP diarieförs av skoladministratör. Skoladministratör skickar hem utvärderingen av ÅP till vårdnadshavare via post. Kopia av utvärderingen av ÅP lämnas till specialpedagog eller ÅP-ansvarig. Kopior av utvärderingen av ÅP delas ut till berörda av ÅP-ansvarig. Utvärderingen av ÅP läggs in och signeras i PMO av specialpedagog. 12. Handläggare delger EHT. 16

17 Bilaga 3 Dnr Anmälan till rektor enligt skollagen (2010:800) 3 kap 8 att elev befaras att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation Eleven Namn: Personnummer: Skolenhet: År/årskurs/klass: Problembeskrivning När/var/hur uppstår problemet? Tidigare åtgärder Beskriv åtgärderna: Vårdnadshavare Vårdnadshavare (ange namn) har kontaktats den XX Underskrift Datum Underskrift av anmälaren Återkoppling till anmälaren Datum Underskrift av rektor Barn- och utbildningsförvaltningen Värnamo Kommun Värnamo Besöksadress Stadshuset Webbplats Telefon E-post 17

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr Bilaga 4 Åtgärdsprogram nr XX enligt skollagen (2010:800) 3 kap 9 Eleven Namn: Skolenhet: Personnummer: År/årskurs/klass: Elevens behov: Mål Långsiktiga mål: Kortsiktiga mål: Åtgärder och ansvarig för åtgärderna Åtgärdsnivå Skolnivå: Gruppnivå: Individnivå: Ansvarig Samverkan med vårdnadshavare Uppföljning och utvärdering Datum för uppföljning: Datum för utvärdering: 18

19 Åtgärdsprogrammets utformning Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Följande personer har medverkat vid åtgärdsprogrammets utformning: Överklagan Åtgärdsprogrammet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Om beslutet överklagas ska detta göras skriftligt hos Skolväsendets överklagandenämnd. I överklagan ska anges vilket beslut som överklagas och vilka ändringar som begärs. Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagan ska lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen Värnamo kommun Värnamo Om inte beslutsfattaren ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutsdatum XX Namnunderskrift Rektor 19

20 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr Bilaga 5 Utvärdering av åtgärdsprogram nr enligt skollagen (2010:800) 3 kap 9 Beslut om åtgärdsprogram har fattats av rektor den Eleven Namn Skolenhet Personnummer År/årskurs/klass Deltagit vid utvärderingen... Resultat Målen har uppnåtts och arbetet med åtgärdsprogrammet avslutas. Målen har uppnåtts och nytt åtgärdsprogram med nya mål och åtgärder ska upprättas. Målen har inte uppnåtts och nya åtgärder till befintliga mål upprättas. Målen har delvis uppnåtts och arbetet med åtgärdsprogram fortsätter med vissa förändringar. Målen har delvis uppnåtts och åtgärdsprogrammet förlängs med ny utvärdering den Övrigt Beslutsdatum. Namnunderskrift Rektor Överklagan Om beslutet överklagas ska detta göras skriftligt hos Skolväsendets överklagandenämnd. I överklagan ska anges vilket beslut som överklagas och vilka ändringar som begärs. Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagan ska lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Värnamo kommun, Värnamo Om inte beslutsfattaren ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Barn- och utbildningsförvaltningen Värnamo Kommun Värnamo Besöksadress Stadshuset Webbplats Telefon E-post 20

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Skolans plan för särskilt stöd

Skolans plan för särskilt stöd Gävle Kommun Skolans plan för särskilt stöd Bomhus rektorsområde Läsåret 2014/2015 Arbetsgång 1. Elev uppmärksammas a. När ansvarig lärare ser att en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapsmål och kunskapskrav

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Handlingsplan - Elevhälsa

Handlingsplan - Elevhälsa Handlingsplan - Elevhälsa Munktorpsskolan Läsåret 2017-2018 Elevhälsoteam Munktorpsskolan Utdrag skollag: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan

Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan Inledning I enlighet med Skollagen (2010:800) har skolan ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Visioner

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 2015-2016 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där, Detta är hemligheten i

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. 2007-08-23 Q:\Special\Handlingsplan för barn o elevvårdsarbete\första sida handlingsplan.doc 1 Innehåll 1. Arbetsgång för elever

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kyrkebyskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Kyrkebyskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Kyrkebyskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Hälsoplan för Stadsmissionens skola läsåret 12/13... 2 Inledning... 2 Vision och mål... 2 Grunderna för vår verksamhet... 2 Organisation... 2 Målbild... 3 Arbetssätt 3 Ett förebyggande

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER

ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER ELEVHÄLSA PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET RUTINER 1 I N N E H Å L L Helhetsperspektivet 3 Rektors ansvar 4 Så skapar vi en god lärandemiljö 5 Ett elevärendes gång 6 Varför åtgärdsprogram? 8 Kartläggning - utredningsskyldighet

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan Elevhälsan vid Edenskolan Sida! 1 av 9 Innehållsförteckning 1. Skollag a) Elevhälsans omfattning b) Hälsobesök c) Enkla sjukvårdsinsatser 2. Elevhälsans syfte 3. Elevhälsans lokala omfattning 4. Elevhälsans

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Elevhälsoplan Österskärsskolan

Elevhälsoplan Österskärsskolan Elevhälsoplan 2018-2019 Förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg Trygghet - Hälsa - Lärande - Allt hänger ihop! Rektor: Thordis Sjöstrand E-post: thordis.sjostrand@osteraker.se Hemsida: http://www.osteraker.se/osterskarsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Rutiner för arbetet med extra ar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3

Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 Innehållsförteckning Vad är syfte med och innehållet i denna skrift? sid 3 1. Om att uppmärksamma och vid behov anmäla sid 4 2. Om att utreda kartläggning med diskussion och analys sid 4 3. Om att åtgärda

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2014/2015

Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2014/2015 [919] LJUSNARSBERGS W'KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-10 23 (27) Bos 181 Dnr KS 213/2015 Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs

Läs mer

Elevhälsoplan. Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället"

Elevhälsoplan. Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: Vår främsta kund är det framtida samhället Elevhälsoplan Röselidsskolan F-9 med fritidshem Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället" Värdegrund: På Röselidsskolan visar man respekt för sig själv, för andra och för sin omgivning. 1 Innehåll

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer