REDOVISNING AV UPPDRAG INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET INOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOVISNING AV UPPDRAG INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET INOM"

Transkript

1 REDOVISNING AV UPPDR AG INTERNATIONELL TI LLGÄNGLIGHET INOM SATSA ll

2 UPPDRAGETS OMFATTNING HAR VARIT FÖLJANDE: 1. Kartlägga aktörerna i Sverige och utomlands som är av vikt för projektet. Tillsammans med projektledaren lista relevanta frågeställningar för projektet. 2. Utgöra ett projektledningsstöd och hitta ett bra arbetssätt och form för arbetsgruppen att genomföra projektet. 3. Genomföra en enklare SWOT analys. 4. Utifrån en problemställning definiera tydliga mål för projektet. 5. Tillsammans med projektledaren arrangera en (1) workshop. 2

3 1. KARTLÄGGNING AV AKTÖRER I SVERIGE OCH UTOMLANDS SOM ÄR AV VIKT FÖR PROJEKTET Nedanstående är ett försök att på ett ordnat sätt förteckna de aktörer 1 såväl som de intressenter 2 som i dagsläget är av vikt för projektet. Antalet aktörer som genom sitt agerande kan påverka den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen är relativt begränsad. Det bör därför vara relativt enkelt att föra en dialog med dem för att på så vis dels: A. förankra ett enat synsätt och förslag kring utvecklingen av den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen B. få till stånd ett engagemang från aktörerna kring frågan så att de genom sitt agerande kan bidra till utvecklingen av den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen Antalet intressenter som på olika vis är beroende av den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen är däremot stort, förmodligen ännu större än vad nedanstående förteckning ger sken av, och det skulle kräva stora resurser att på olika sätt möta alla dessa på ett meningsfullt och konstruktivt sätt om det ens skulle gå. Därför behöver projektet besluta om en avgränsning och/eller prioritering av såväl de aktörer som de intressenter som på olika vis kan skapa ett värde för projektet och/eller där projektet i någon mening påverkar dem. Dvs. projektet behöver besluta om att ur denna bruttoförteckning extrahera en kategori som vi kan kalla målgrupper 3. Kriterierna för en sådan avgränsning och/eller prioritering bör utgå från en skala som tar hänsyn till hur påtagligt eller hur perifert dessa målgrupper är involverade i eller påverkade av projektet. Icke desto mindre finns det ett stort behov att få en input av idéer, åsikter, insikter och synpunkter från en bred krets av intressenter som projektet sedan kan jobba vidare med. Det finns också ett stort behov att få en bred och genuin acceptans och förankring av den kunskap, idéer, analyser, slutsatser, ställningstaganden och förslag som projektet genererar. En väl fungerande kommunikation mellan projektet och aktörerna respektive intressenterna är A och O för att projektet ska krönas med framgång. Denna kommunikation behöver bedrivas på flera fronter och med allehanda 3

4 kanaler. Mycket av kommunikationsarbetet med framförallt många av intressenterna kommer att behöva ske indirekt även om det med framförallt aktörerna kommer att behöva ske i direktkontakter. 1 Aktörer = i huvudsak juridiska personer som genom ett aktivt agerande inom politik, förvaltning, näringsliv m.m. direkt påverkar utvecklingen av den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen. 2 Intressenter = i huvudsak juridiska personer med ekonomiskt eller annat intresse av den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen men utan vilja, behov eller möjlighet att direkt kunna påverka den. 3 Målgrupp = en definierad grupp av aktörer och/eller intressenter med vilja, behov och/eller möjlighet av att direkt kunna påverka den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen. Observera också att såväl aktörerna såväl som intressenterna kan komma att variera över tid i projektet. Dvs. de kan komma att gå från en grupp som är ganska ointressant att adressera till en extremt viktig målgrupp som dagligen behöver adresseras och sedan tillbaka igen. Naturligtvis kan deras roll som aktör respektive intressent också variera över tid; dvs. de kan gå från att vara intressent till att bli aktör och tillbaka igen. Och naturligtvis kan nya aktörer och/eller intressenter tillkomma och i detta dokument nämnda aktörer och/eller intressenter falla ifrån. Aktörer och intressenter är grupperade i de fyra grupperna: 1. Samhälle (politik, myndigheter, intresseorganisationer, media, opinionsbildare, akademi/forskning) 2. Marknad (kunder, leverantörer, konkurrenter) 3. Finansiärer/ägare (privata, offentliga) 4. Flygtrafiksystemets aktörer och medarbetare (flygbolag, flygplatser, etc. & medarbetare och deras företrädare) OBSERVERA: Nedanstående förteckning är att betrakta som ett levande dokument som i detta fall försöker beskriva läget i skiftet mellan 1:a och 2:a kvartalet våren Under projekttidens treåriga löptid , behöver aktuell status för de olika kategorierna regelbundet, åtminstone en gång per kvartal, kontrolleras och förflyttningar av dem göras efter behov. Skälet till detta är att hela flygmarknaden är extremt rörlig och i många fall kortsiktig 4

5 där yttre betingelser påverkar aktörernas agerande i mycket stor utsträckning. 1. Samhälle: Politiken: skapar och övervakar övergripande förutsättningar. Aktörer: Stockholms Läns Landsting, Arlandas närkommuner, Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board m.fl. delar av Stockholms stad, regeringen (Näringsdepartementet), riksdagens trafikutskott m.fl. Intressenter: ULL, Landstinget Sörmland, övriga landsting i regionen, övriga kommuner i regionen, Kommun- och regionförbund i regionen m.fl. Utanför Sverige: Sannolikt inte aktuellt annat än de städer och regioner som speglar Stockholmsregionen och där det därför finns ett ekonomiskt, kulturellt och/eller socialt utbyte som motiverar en flyglinje. Europaparlamentets svenska delegater och EU:s regionkommitté liksom Kommissionen via sitt representationskontor i Sverige kan övervägas i sammanhanget. Myndigheter: genomför och övervakar övergripande förutsättningar Aktörer: Miljödomstolen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket m.fl. Intressenter: Transportstyrelsen, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Invest Sweden, de (blivande) regionala kollektivtrafikmyndigheterna m.fl. Utanför Sverige: Sannolikt inte aktuellt, men bl.a. följande myndigheter kan övervägas i sammanhanget: Europeiska Investeringsbanken, European Aviation Safety Agency (EASA), Single European Sky Committee, SESAR samt ICAO Intresseorganisationer: potentiella ambassadörer och opinionsbildare Aktörer: Svenska Flygbranschen, Föreningen Svenskt Flyg, Stockholms Handelskammare, Företagarna(region Stockholm), Visit Sweden, Intressenter: Transportgruppen, Svenskt Näringsliv, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, RTS Rese och Turistnäringen i Sverige, Sveriges Hotel och Restaurangföretag (SHR), Svensk Handel, ALMEGA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), de organisationer som är knutna till Fördubblingsprojektet 4 m.fl. Utanför Sverige: IATA, ARC, ACI m.fl. 5

6 4 Fördubblingsprojektet = syftar till att nå kollektivtrafikbranschens gemensamma mål om en fördubbling av kollektivtrafiken. I projektet ingår Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, SKL & Trafikverket Intresseorganisationer: potentiella ambassadörer och opinionsbildare Aktörer: SKL, Svenska Flygbranschen, Föreningen Svenskt Flyg, Stockholms Handelskammare, Företagarna (region Stockholm), Visit Sweden, Intressenter: Transportgruppen, Svenskt Näringsliv, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, RTS Rese och Turistnäringen i Sverige, Sveriges Hotel och Restaurangföretag (SHR), Svensk Handel, ALMEGA, de organisationer som är knutna till Fördubblingsprojektet m.fl. Utanför Sverige: IATA, ARC, ACI m.fl. Medier och opinionsbildare: viktiga kanaler för att inhämta extern kunskap och för att sprida förståelse för projektets syfte och för att förankra slutsatser och förslag hos aktörer och intressenter (se även Intresseorganisationer ovan) Aktörer (media): framförallt Stockholmsregionens media som t.ex. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Metro, City, de lokala nyhetsredaktionerna vid SVT, TV4, Sveriges Radio, lokala radiostationer men även facktidskrifter, nyhetsbrev och webbplatser som Flygtendenser, Nordisk Infrastruktur, Flygtorget, Flygrevyn, Travel Report m.fl. Aktörer (opinionsbildare): enskilda medborgare i olika delar av regionen, nyhets- såväl som ledarskribenter i ovanstående medier, politiker i berörda kommuner, enskilda politiker i riksdagen, trafikutskottets ledamöter, Stockholmsbänken i riksdagen, fristående opinionsbildare, företrädare för intresseorganisationer, företrädare för näringslivet, företrädare för besöksnäringen think tanks m.fl. Aktörer (akademi): KTH, Handelshögskolan Stockholms Universitet m.fl. Intressenter (media): övriga svenska dagstidningar och facktidskrifter, Uppsala Nya Tidning, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet, Veckans affärer, Affärsvärlden, Dagens samhälle, Nyhetsbyrån Direkt, TT, (riks)nyhetsredaktionerna vid SVT, TV4, DI-TV, andra nyhetsbyråer, Sveriges Radio, övrig fackpress m.fl. Såväl nyhetsredaktioner som ledarredaktioner. 6

7 Intressenter (opinionsbildare): se ovan. Intressenter (akademi): Forskare och akademiker inom områden som transporter och mobilitet, samhällsplanering, regional utveckling, ekonomisk tillväxt, innovationsstrategi, men även andra forskare som är beroende av internationell tillgänglighet för att kunna bedriva sitt forskningsarbete m.m. Nota bene att relationen till medier och opinionsbildare bygger helt och hållet på deras villkor och att projektet endast kan förse dem med underlag. Så egentligen går det i detta fall inte prata om begrepp som aktörer, intressenter eller målgrupper. Såväl nyhetsredaktionen som ledarredaktionen är intressanta att närma sig när det gäller media. Utifrån detta kommer dessa att fatta egna beslut om huruvida det är intressant att rapportera och/eller uttrycka åsikter om projektets förehavanden eller inte. Opinionsbildare come in all shapes and sizes dvs. de finns överallt och kan vara både aktörer och intressenter. Det kan vara oberoende bloggare (se t.ex. eller det kan vara politiker, det kan vara företrädare för bransch- och intresseorganisationer, det kan vara ledarskribenter, men det kan också vara enskilda medborgare m.fl. Utanför Sverige: Framförallt facktidskrifter som Flight international, Airports, nyhetsbrev och webbplatser som AnnaAero m.fl. Förteckningen är ett levande dokument där dels aktuell status för de olika kategorierna regelbundet behöver kontrolleras och förflyttningar av dem behöver göras efter behov. 2. Marknad Kunder: dvs. alla som har en kundrelation till flygtrafiksystemets aktörer Kundbegreppet kan och behöver definieras olika beroende på perspektivet; det finns en kundrelation mellan flygplatshållaren och flygbolaget, mellan flygbolaget och dess resenärer, mellan resebyrån och resenärer MEN också mellan resebyrån och flygbolaget, mellan flygplanstillverkaren och flygbolaget etc, etc. Den viktigaste kundrelationen är naturligtvis den till alla resenärer som köper en flygresa eller på annat sätt utnyttjar flygtrafiksystemets tjänster oavsett om de reser i tjänsten eller på fritiden. Denna kategori är inte homogen utan omfattar ett tvärsnitt av alla medborgare allt från barn till pensionärer, från arbetande till arbetslösa etc. Aktörer: SAS, övriga flygbolag på Arlanda, SBTA 5 Intressenter: enskilda resenärer, researrangörer, övriga resebyråer, Svenska Resebyråföreningen, näringslivet, mäss- och eventarrangörer, 7

8 potentiella flygbolag på Arlanda m.fl. i sin roll som institutionella kunders företrädare m.fl. Leverantörer: dvs. alla som har en leverantörsrelation till flygtrafiksystemets aktörer Aktörer: Swedavia, LFV, marktransportörer (t.ex. A-Train AB, SL, UL, SJ AB, Flygbussarna) m.fl. Intressenter: externa leverantörer på Arlanda bränsleleverantörer, cateringföretag, städföretag, underhållsleverantörer m.fl. andra externa leverantörer såsom flygplanstillverkare, men också leverant vörer av stödjande tjänster så som biluthyrningsföretag, hotell, marktransportörer m.fl. Konkurrenter: dvs. alla utanför flygtrafiksystemet som kan leverera en produkt som helt eller delvis kan substituera en flygresa Intressenter: privatbilen, aktörer inom inrikes tågtrafik, långväga busstrafik, sjöfart (Gotland), i viss mån telekom & IT-tjänster m.fl. Utanför Sverige: I viss mån privatbilen, utrikes tågtrafik, långväga busstrafik, sjöfart (destinationer kring Östersjön), i större mån än inrikes; telekom & IT-tjänster m.fl. Förteckningen är ett levande dokument där dels aktuell status för de olika kategorierna regelbundet behöver kontrolleras och förflyttningar av dem behöver göras efter behov. 5 SBTA = Swedish Business Travel Association 3. Finansiärer/ägare Finansiärer och ägare av resurser och aktörer i flygtrafiksystemet agerar på kort och lång sikt med förutsättningen att räntabilitet och nytta överstiger kostnaderna Aktörer: staten, i sin roll som delägare i SAS, som ägare av Swedavia och LFV, övriga institutionella och privata aktieägare i SAS m.fl. Intressenter: institutionella och privata aktieägare med ägarintressen i flygbolag, leverantörer av direkta och indirekta tjänster som 8

9 flygtrafiksystemet är beroende av m.m. Staten och den kommunala sektorn som anslagsmyndigheter och bidragsgivare (i vissa fall), banker och andra finansinstitut m.fl. Oavsett vilken ägarkategori det är frågan om garanterar man i denna roll ytterst kapitalet i sina hel- och delägda aktörer. Man har en viktig roll i att ge dessa organisationer det mandat de behöver för att kunna fullfölja sina uppgifter. Utanför Sverige: Aktörer: Danska respektive norska staten i sina roller som delägare i SAS. Intressenter: andra stater som hel- eller delägare av flygplatser och flygbolag som flygtrafiksystemet i Stockholmsregionen är beroende av och vice versa samt institutionella och privata aktieägare med ägarintressen i flygplatser, flygbolag, leverantörer av direkta och indirekta tjänster som flygtrafiksystemet i Stockholmsregionen är beroende av och vice versa, EUkommissionen med dess institutioner som bidragsgivare (i vissa fall), banker och andra finansinstitut. Förteckningen är ett levande dokument där dels aktuell status för de olika kategorierna regelbundet behöver kontrolleras och förflyttningar av dem behöver göras efter behov. 4. Flygtrafiksystemets aktörer och medarbetare Aktörer: dvs. flygbolag, flygplatser, etc. som vill skapa värden i den egna verksamheten Aktörer: SAS, övriga svenska flygbolag, Swedavia, LFV, Internationella flygbolag som opererar på Stockholmsregionens flygplatser (genom BARIS) etc. Utanför Sverige: Internationella flygbolag som skulle kunna tänkas operera på Stockholmsregionens flygplatser, strategiska flygplatser som har (eller som skulle kunna få) linjetrafik med Stockholmsregionens flygplatser etc. Medarbetare: dvs. medarbetare (och deras företrädare) som är fast eller tillfälligt knutna till flygtrafiksystemet och som behöver veta vad som händer på kort och lång sikt för att säkra engagemang, motivation och lojalitet 9

10 Intressenter: medarbetare hos ovanstående aktörer, relevanta fackföreningar etc. Utanför Sverige: Knappast aktuellt, men medarbetare hos ovanstående aktörer, relevanta fackföreningar etc. kan övervägas. Förteckningen är ett levande dokument där dels aktuell status för de olika kategorierna regelbundet behöver kontrolleras och förflyttningar av dem behöver göras efter behov. Vilka aktörer är då av vikt för projektet? Inledningsvis bedöms framförallt följande aktörer i Sverige och utomlands vara av vikt för projektet och därmed vara de målgrupper med vilka en dialog behöver föras i syfte att förankra projektets synsätt och förslag kring utvecklingen av den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen: (i bokstavsordning) 1. Airports Council International (ACI), 2. Airport Regions Conference (ARC), 3. Danska staten i sin roll som delägare i SAS, 4. Föreningen Svenskt Flyg, 5. Konkurrerande flygplatser till Arlanda, 6. LFV, 7. Länsstyrelsen i Stockholms län, 8. Lärosäten som KTH, Handelshögskolen, Stockholms Universitet, 9. Marktransportörer: SL, SJ AB, Flygbussarna, Taxi Stockholm m.fl. 10. Miljödomstolen, 11. Norska staten i sin roll som delägare i SAS, 12. Regeringen (Näringsdepartementet), 13. SAS, 14. SBTA6 i sin roll som institutionella kunders företrädare, 15. Arlandas närkommuner, 16. Stockholms Handelskammare, 17. Stockholms Läns Landsting, 18. Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board m.fl. delar av Stockholms stad, 19. Svenska Flygbranschen (Transportgruppen), 10

11 20. Svenska staten i sin roll som delägare i SAS och som ägare av Swedavia och LFV, 21. Swedavia, 22. Trafikutskottet och dess ledamöter, 23. Övriga flygbolag som opererar på Arlanda, 24. Övriga institutionella och privata aktieägare i SAS. Media och opinionsbildare: (i bokstavsordning) 1. City, 2. Dagens Industri, 3. Dagens Nyheter, 4. Dagens Samhälle, 5. Fristående opinionsbildare (se t.ex. ellerwww.newsmill.se), 6. Flight International, 7. Flygtendenser, 8. Flygrevyn, 9. Flygtorget, 10. Företrädare för stora/betydelsefulla/intressanta företag/myndigheter/organisationer i Stockholm, 11. Tongivande förtroendevalda i berörda kommuner, 12. Lokala nyhetsredaktioner vid SVT, TV4, Sveriges Radio, 13. Metro, 14. Nordisk Infrastruktur, 15. Nyhetsbrev och webbplatser som AnnaAero m.fl. 16. Nyhets- såväl som ledarredaktionerna i dessa medier, 17. Stockholmsbänken i Riksdagen, 18. Svenska Dagbladet, 19. Trafikutskottets ledamöter, 20. Travel Report. Men, som framgår ovan, kan såväl aktörerna såväl som intressenterna komma att variera över tid i projektet. Dvs. de kan komma att gå från en grupp som är ganska ointressant att adressera till en extremt viktig målgrupp som dagligen behöver adresseras och sedan tillbaka igen. Naturligtvis kan deras roll som aktör respektive intressent också variera över tid; dvs. de kan gå från att vara intressent till att bli aktör och tillbaka igen. Och naturligtvis kan nya aktörer och/eller intressenter tillkomma och i detta 11

12 dokument nämnda aktörer och/eller intressenter falla ifrån. Som framgår är förteckningen en förteckning över institutioner och inte en förteckning över individer. Intressenter som finns utanför Sverige som i någon form bör skannas av under projekttiden är: Städer och regioner som i någon definierad mening är av intresse och som speglar Stockholmsregionen och där det därför finns ett ekonomiskt, kulturellt och/eller socialt utbyte som motiverar en flyglinje Media som regelbundet rapporterar från Stockholmsregionen utan att ha egen personal på plats Företrädare för näringsliv, företrädare för incoming visitors m.fl. som på olika vis har intresse i Stockholmsregionens tillväxt men som saknar representation i regionen Institutionella och privata aktieägare med ägarintressen i flygplatser, flygbolag, leverantörer av direkta och indirekta tjänster som flygtrafiksystemet i Stockholmsregionen är beroende av och vice versa Internationella flygbolag som idag inte opererar på Stockholmsregionens flygplatser, strategiska flygplatser som har (eller som skulle kunna få) linjetrafik med Stockholmsregionens flygplatser etc. Företrädare för forskning och akademi inom områden som transporter och mobilitet, samhällsplanering, regional utveckling, ekonomisk tillväxt, innovationsstrategi m.m. Förteckningen är ett levande dokument där dels aktuell status för de olika kategorierna regelbundet behöver kontrolleras och förflyttningar av dem behöver göras efter behov. 12

13 2. ARBETSSÄTT OCH FORM FÖR ARBETSGRUPPEN ATT GENOMFÖRA PROJEKTET Arbetsgruppen representerar projektets huvudmän och utgör dessutom flera av de viktiga aktörerna i frågan kring den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen. Därför är det självklart att arbetsgruppen ska involveras så mycket som möjligt i arbetet. Det finns flera skäl till detta, t.ex: Att genom arbetsgruppens ledamöter inhämta såväl kunskap som erfarenheter om de olika problem och frågeställningar som kan bli aktuella att behandla och som projektet således kan ha nytta av i sina analyser, slutsatser, ställningstaganden och förslag Att hos arbetsgruppen nå koncensus i projektets analyser, slutsatser, ställningstaganden och förslag är önskvärt, men det är inte givet att så kommer att ske i alla dess delar. Då är det en styrka att var och en tvingas motivera sitt ställningstagande för eller emot. Det ställningstagande som blir projektets blir på så sätt mer robust än om det inte prövats på detta sätt Att vinna förtroende och genom detta underlätta förankringen av projektets, slutsatser och förslag är en viktig framgångsfaktor oavsett om det är fråga de aktörer som är direkt involverade i arbetet eller mer perifera intressenter. Man ska inte förringa betydelsen av ett budskaps avsändare; projektets tyngd som avsändare ökar väsentligt av att ha dessa huvudmän med sig Det ideala är naturligtvis om arbetsgruppens ledamöter är beredda att avsätta avsevärt med tid för att berika projektets arbete. I praktiken kommer det sannolikt att visa sig vara svårt då alla idag har nog med ordinarie arbetsuppgifter och därmed i praktiken begränsat med tid som man kan lägga på ett projekt av detta slag. Därför är det mer sannolikt att arbetsgruppen kommer att fungera som en referensgrupp där projektets analyser, slutsatser, ställningstaganden och förslag förankras innan de går till beslut hos projektets styrgrupp. Men, graden av engagemang i projektet är ju någonting som arbetsgruppens 13

14 ledamöter väljer själva, så det är inte på något vis givet att arbetsgruppens funktion blir just den som här beskrivits. Oavsett i vilken grad arbetsgruppens ledamöter kan eller vill engagera sig i projektets arbete är det av stor vikt att projektet regelbundet kommunicerar aktuella frågor med arbetsgruppen för att på så sätt förankra projektets analyser, slutsatser, ställningstaganden och förslag. Denna kommunikation kan ske på olika sätt, allt från regelbundna möten, individuella avstämningar, utskick av PM m.m. Ett projekt oavsett skala behöver planeras och dokumenteras för att säkerställa att projektet kan genomföras enligt relevanta krav och på så vis att förväntningarna uppfylls. Det är av stor vikt att projektet följer den beslutade planeringen och att mål och strategier ständigt hålls uppdaterade, följs upp och vid behov revideras. 14

15 3. ENKEL SWOT 7 -ANALYS AVSEENDE STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET Styrkor: 1. Stark och växande ekonomi 2. Växande befolkning 3. Hög kompetens- och utbildningsnivå 4. Hyggligt med internationella direktlinjer på Arlanda 5. Hygglig spridning av flygbolag på Arlanda man är inte i händerna på en totalt dominerande aktör 6. Stark matning med inrikes till Arlanda 7. Små trängselproblem i peak på Arlanda 8. Inga eller små kapacitetsproblem på Arlanda 9. Flera interkontinentala aktörer sprider risker 10. Bra kollektivtrafikförsörjning från Arlanda till Stockholm city och Uppsala 11. Alternativ flygplatskapacitet (Bromma, Skavsta m.fl.) i regionen 12. Arlanda agerar professionellt, tidigare politisk agenda borta i och med bolagiseringen Svagheter: 1. Relativt litet resandeunderlag tål inte spridning på hur många flygplatser som helst 2. Viss splittring av inrikesflyget mellan Arlanda & Bromma 3. Svag splittring av utrikes utbud mellan Arlanda och Skavsta 4. Hemmabolaget SAS har sin bas för interkontinental trafik på Kastrup 5. Svårt bryta människors föreställningar folk knorrar inte om att de tvingas byta flyg annorstädes, de åker ändå utan att ställa krav på direktförbindelser 6. Det finns en vanemässig acceptans, sannolikt beroende på okunskap, om att Arlanda är en matarflygplats som anknyter till andra flygknutpunkter. Det finns anledning att tro att detta leder detta till att fler och bättre internationella direktförbindelser inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning 7. Inget påtagligt nätverkstänkande mellan regionens flygplatser 8. Svag kollektivtrafik mellan flygplatserna 15

16 9. Svag kollektivtrafik från Arlanda till viktiga upptagningsområden som Täby, Danderyd, Sollentuna/Kista/Solna & Lidingö samt till söder om Slussen 10. Svag trafikförsörjning från Arlanda överlag nordväst och sydväst om Stockholm 11. Ingen uttalad och samlad strategi för hur regionen ska förhålla sig till den internationella tillgängligheten 12. Arlandas position fortfarande svag i jämförelse med Kastrup 7 SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, dvs. Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot Möjligheter: 1. Någon bygger hub-produkt på Arlanda kanske inom Star Alliance (SAS) ELLER inom någon annan allians 2. Fler strategiska direktlinjer 3. Knyta ihop regionens flygplatser i nätverk 4. Stärka kollektivtrafikförbindelserna mellan regionens flygplatser 5. Kommande integrering av Arlanda i SL:s pendeltågssystem 6. Kommande Ostlänk angör Skavsta 7. Beslut om Arlandas miljövillkor tas snabbt och okomplicerat 8. Medvetandegöra resenärer, samhällsföreträdare, näringsliv samt andra parter om Arlandas betydelse för regionens tillväxt 9. Medvetandegöra utländska flygbolag om Arlanda som en möjlig Nordic Gateway 10. En mer och mer internationaliserad och flexibel arbetssituation för många människor gör att det finns möjligheter att locka människor att bosätta sig i Stockholmsregionen förutsatt att flygförbindelserna med andra relevanta regioner håller tillräckligt hög kvalitet Hot: 1. Arlandas miljövillkor (CO2 och buller) innebär restriktioner för verksamheten 2. Beslut med anledning av Arlandas ansökan om nytt miljötillstånd dröjer (3-4-5 år?) 3. Nytt miljötillstånd innebär snävare villkor än idag 4. Osäker framtid och strategi för SAS 5. Ingen bygger hub-produkt på Arlanda 6. Kollektivtrafikförsörjning byggs ej ut i takt med ökad efterfrågan 16

17 7. Arlanda hamnar i och fastnar i en marknadsposition mitt emellan OBSERVERA: Liksom förteckningen över aktörer och intressenter är denna SWOT att betrakta som ett levande dokument som försöker beskriva läget i skiftet mellan 1:a och 2:a kvartalet våren Under projekttidens treåriga löptid , behöver aktuell status för de olika kategorierna regelbundet, åtminstone en gång per kvartal, kontrolleras och förflyttningar, tillägg och strykningar av dem göras efter behov. Skälet till detta är att hela flygmarknaden är extremt rörlig och i många fall kortsiktig där yttre betingelser påverkar aktörernas agerande i mycket stor utsträckning. 4. PROBLEMSTÄLLNING, MÅL OCH STRATEGIER FÖR PROJEKTET Problem: 1. Arlandas existerande miljötillstånd innehåller alltför många restriktioner för att Arlanda påtagligt ska kunna utveckla sina roller Samtidigt finns det stora osäkerheter kring processen när Arlanda lämnar in en ansökan om ett nytt miljötillstånd till Miljödomstolen i april. Handläggningstiden beräknas vara mellan tre till fem år och det är inte alls givet att det nya miljötillståndet kommer att innebära en lättnad jämfört med idag. Under denna tid är det av stor vikt att: Arlanda fortsätter att arbeta med att leva upp till det nuvarande tillståndet, Arlanda har beredskap för att utfallet av det nya tillståndet inte är så fördelaktigt som man verkar förutsätta. Det har hos flera aktörer uttryckts förhoppningar om att förnuftet ska segra och att inte ens de nuvarande villkoren egentligen ska utgöra någon restriktion i Arlandas verksamhet under den tid som det nya miljötillståndet handläggs. Av den anledningen är det av stor vikt att aktörerna inte förutsätter att det bara är Arlandas ansvar att leva upp till miljövillkoren utan att man är beredd att bidra till möjligheterna att leva upp till dessa, idag såväl som imorgon. I detta sammanhang är det också av stor vikt att de andra aktörerna kring frågan om internationell tillgänglighet redan nu påbörjar en dialog om: 17

18 dels vilken kunskap och vilka fakta man kan tillföra processen kring ett nytt miljötillstånd, dels plan B, dvs. hur man ska agera om det visar sig att det nya miljötillståndet så småningom visar sig innebära en skärpning av villkoren jämfört med idag. De finns två huvudfrågor som avgör Arlandas framtida miljövillkor. Det är dels utsläppen av koldioxid från flygtrafiken, från marktransporterna till och från Arlanda samt utsläpp från Arlandas egna verksamhet dvs. från fordon som används i driften, uppvärmning elförsörjning etc. Här riskerar Arlanda att bara inom några år slå i taket vilket, åtminstone i teorin, skulle innebära att man är tvungen att stänga verksamheten under den resterande delen av det året. Den andra huvudfrågan är ett förbud i nuvarande miljötillstånd att efter år 2018 flyga över Upplands Väsby. Om detta skulle behöva efterlevas skulle Arlandas kapacitet i ett slag halveras då den tredje banan då blir obrukbar. Oavsett vilket skulle detta få katastrofala följder för tillgängligheten till regionen och för allt arbete som lagts ner för att stärka Stockholmsregionens varumärke. Att få en ordnad utveckling av Arlandas miljövillkor på ett sätt som både ger Arlanda incitament att fortsätta sitt miljöarbete samtidigt som de tillåter Arlanda att utveckla sina roller som porten till Stockholmsregionen och internationellt nav för flyget är helt nödvändigt om den internationella tillgängligheten ska kunna förbättras och om regionen ska kunna växa. Att Arlanda har varit och är framgångsrikt i sina ansträngningar att leva upp till sina miljövillkor visas inte minst genom de utmärkelser som Arlanda fått för sitt miljöarbete. Det är därför svårt att se att verksamheten på Arlanda skulle hota Stockholmsregionens miljö mer än en motsvarande flygplats i en annan del av världen. Arlandas miljövillkor och turerna kring detta är inte i första hand ett reellt och påtagligt miljöproblem utan snarare en juridisk fråga. 2. Kunskapen om betydelsen av den internationella tillgängligheten behöver öka hos regionens samhällsföreträdare, näringslivet och i andra sektorer Idag är sannolikt kunskapen om betydelsen av den internationella tillgängligheten inte tillräckligt utvecklad hos allehanda aktörer för att detta på ett bra sätt ska kunna användas för att stödja Stockholmsregionens tillväxt- och utvecklingsmål. Sveriges internationella beroende tillsammans med Stockholmsregionens geografiska läge i utkanten av Europa gör att flyget är och förblir det transportslag som kan garantera den internationella tillgängligheten. 18

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER

STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER STOCKHOLMSREGIONENS INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHET TRENDER OCH TENDENSER Titel: Stockholmsregionens internationella tillgänglighet trender och tendenser Författare: Sweco Eurofutures AB Beställare: Länsstyrelsen

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Smakar det så kostar det

Smakar det så kostar det Smakar det så kostar det En utredning med fokus på flygbonusprogram Konkurrensverkets rapportserie 2003:1 Konkurrensverket mars 2003 ISSN-nr 1401-8438 AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 Foto: Barrie Rokeach/Getty

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer