1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna"

Transkript

1 Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Nya Zeeland 2007 ALLMÄNT 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Respekten för de mänskliga rättigheterna är överlag god i Nya Zeeland. De mest omdebatterade bristerna rör två frågor. Den första är den ekonomiska och sociala ojämlikheten mellan urbefolkningen (maorier) och invandrare från Stillahavsöstaterna å ena sidan, och nyzeeländare av europeisk härstamning å den andra. Den andra frågan är kvinnors och barns utsatta situation, inklusive våld i hemmet mot kvinnor och barn. Maoribefolkningens särställning och frågan om ägande- och nyttjanderätt för strandområden är fortsatt känsliga frågor. 2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Nya Zeeland har ratificerat samtliga centrala konventioner rörande mänskliga rättigheter utom konventionen om skydd för migrantarbetare. Nya Zeeland har också ratificerat de två tilläggsprotokollen till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) (om enskild klagorätt och om avskaffandet av dödsstraffet) och tilläggsprotokollet till konventionen om all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) (om enskild klagorätt). Det fakultativa protokollet till barnkonventionen (CRC) om barn i väpnade konflikter har ratificerats medan protokollet om handel med barn endast har undertecknats, och man överväger för tillfället ratificering. Tilläggsprotokollet till konventionen mot tortyr (CAT) har ratificerats i mars Konventionen om funktionshindrades rättigheter skrevs under i mars 2007 och ratifikationsarbetet pågår. Nya Zeeland spelade en pådrivande roll i arbetet

2 2 med denna konvention. Information om reservationer finns tillgänglig på Landet har ratificerat flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från Landet har även ratificerat Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC). FN-kommittéerna har överlag funnit kvaliteten på Nya Zeelands rapporter föredömlig. Rapporterna går att ladda ner via Den senaste rapport som överlämnats är Nya Zeelands sjätte rapport till CEDAW, publicerad i mars FN:s särskilde rapportör om mänskliga rättigheter för urfolk besökte Nya Zeeland i november 2005 och dennes rapport diskuterades i MR-rådet i mars Nya Zeelands femte rapport under konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) kommer att inlämnas inom en snar framtid. Human Rights Amendment Act från 2001 fastställde att en nationell handlingsplan för främjandet av mänskliga rättigheter skulle utarbetas. Som en grund för en sådan handlingsplan genomförde Nya Zeelands oberoende kommission för mänskliga rättigheter (NZHRC) under åren breda konsultationer, som utmynnade i en heltäckande rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i Nya Zeeland. Rapporten publicerades i september Med denna rapport som grund utarbetade NZHRC på regeringens uppdrag ett förslag till New Zealand Action Plan for Human Rights, publicerad i mars 2005, se Regeringen har under 2007 behandlat handlingsplanen och gett i uppdrag till berörda ministerier att ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att uppfylla de rekommendationer som NZHRC gjort. En halvtidsgenomgång görs just nu av NZHRC, och denna förväntas bli klar i mars MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER 3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr Lagar finns som skall säkerställa respekten för rätten till liv och kroppslig integritet och som förbjuder alla former av tortyr. Under 2007 har det dock förekommit rapporter om att enskilda poliser och fängelsepersonal ska ha trakasserat personer i förvar på otillbörligt sätt. Förhållandena i nyzeeländska fängelser, häkten och andra slutna anstalter är överlag av godtagbar standard. I juni 2005 trädde lagen Corrections Act i kraft, vilken bland annat har tagit sin utgångspunkt i FN:s Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Lagen förbjuder bland annat systemet med

3 privata företag som sköter fängelseverksamheten. Lagen ger även fångar möjlighet att få ekonomisk ersättning för övergrepp på anstalter. Lagen har prövats i ett fall, med resultat att fem fångar tilldömts skadestånd på grund av det sätt som de hållits i isolering. Regeringen har också under senare år genomfört nybyggnationer för att hantera problemet med överbefolkade fängelser. NZHRC har upprepade gånger konstaterat att vissa grupper, framför allt barn, kvinnor, maorier, människor med funktionshinder, homo-, bi- och transsexuella personer och människor som tillhör etniska minoriteter löper större risk än andra att utsättas för våld och trakasserier. 4. Dödsstraff Dödsstraffet avskaffades i Nya Zeeland år Nya Zeeland har aktivt deltagit i kampanjen för att understödja den resolution om ett moratorium för dödsstraffet som antogs av FN:s generalförsamling hösten Rätten till frihet och personlig säkerhet Lagen förbjuder godtyckliga arresteringar. 6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen Nya Zeeland är en enhetsstat med nationstäckande lagstiftning. Likhet inför lagen är garanterad i författningen. Rättsväsendet bygger på det brittiska common law-systemet där allmänt hållna lagar, kombinerat med sedvanerätt och tidigare rättsfall i första hand utgör grunden för rättsskipning. Sedan 2004 har Nya Zeeland en egen Högsta domstol. Tidigare fyllde Privy Council i London funktionen som landets högsta rättsliga instans. Nya Zeelands rättsväsende anses vara opartiskt, överblickbart och fritt från korruption. Domstolsförfaranden kan emellertid vara kostsamma och NZHRC menar att detta kan vara till nackdel för personer med låga inkomster, samt för personer med funktionshinder, maorier, personer från Stillahavsregionen och ungdomar. I november 2007 röstade parlamentet för ett tillägg till den så kallade Terrorism Suppression Act från 2002, och införde samtidigt en ny brottsrubrik, att utföra en terroristhandling, med en straffsats upp till livstids fängelse. Såväl den ursprungliga lagen som tillägget har kritiserats av vissa parlamentsledamöter som anser att den kan användas för godtyckliga frihetsberövanden. 3

4 Den självständiga statliga kommissionen för mänskliga rättigheter, Human Rights Commission (NZHRC) bildades NZHRC hanterar klagomål om diskriminering på grund av ras, religion eller kön och kan på eget initiativ undersöka missförhållanden. NZHRC har också en bredare roll att informera om och främja Nya Zeelands efterlevnad av internationella åtaganden inom mänskliga rättigheter. Vidare kan NZHRC föreslå lagändringar. Utöver NZHRC finns ombudsmannafunktioner för barn (Commissioner for Children), för funktionshindrade (Health and Disability Commissioner), för mental hälsa (Mental Health Commissioner), för skydd av privatlivet (Privacy Commissioner) samt för minoritetsgrupper (Race Commissioner). 7. Straffrihet Straffrihet är inte något problem i Nya Zeeland. 8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m. Nya Zeeland införde 1990 en rättighetsförklaring, Bill of Rights, där de grundläggande fri- och rättigheterna garanteras. Lagen bekräftade även landets åtaganden enligt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna Nya Zeeland har en lång tradition som parlamentarisk demokrati med ett flerpartisystem. Landet är en konstitutionell monarki där drottning Elizabeth II företräds av en generalguvernör, som utses på förslag av premiärministern. Allmän rösträtt råder från 18 års ålder. EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER 10. Rätten till arbete och relaterade frågor Diskriminering i arbetslivet är förbjuden. Föreningsfrihet är garanterad. Drygt 20 procent av de anställda är medlemmar i någon fackförening. I NZHRC:s statistik angående inkomna klagomål och formella tvister som rör diskriminering är dispyter gällande arbete och anställning bland de vanligaste. Grunderna för dessa klagomål varierar men domineras av olika typer av funktionshinder, kön och etnisk bakgrund. Nya Zeeland har inte ratificerat två av de åtta grundläggande ILO-konventionerna och har reserverat sig mot ett flertal punkter i de övriga sex Rätten till bästa uppnåeliga hälsa

5 5 Nya Zeelands hälsovårdssystem är väl utbyggt, men präglas av högt kostnadsläge och personalbrist. Hälsoläget är i allmänhet gott, men nyzeeländska myndigheter anser att vården av mentalsjuka och av flyktingar med allvarliga trauman behöver byggas ut betydligt. Det finns fortfarande påtagliga skillnader i hälsoförhållandena mellan maorier och invandrare från Stillahavsöstaterna å ena sidan och nyzeeländare av europeisk härstamning å den andra sidan. Förväntad livslängd för ickemaoribarn är nästan 10 år längre än för maoribarn. Handlingsplaner för att förbättra det allmänna hälsoläget och särskilt situationen för personer med funktionshinder från dessa utsatta grupper har funnits sedan 2002 för invandrare från Stillahavsöstaterna och sedan 2003 för maorier. Handlingsplanen rörande maorier har uppdaterats mot bakgrund av de erfarenheter man gjort sedan 2003 och gäller för perioden Ett arbetsprogram finns även för att förbättra kvaliteten och tillgången till rent vatten och akutvård. 12. Rätten till utbildning Skolgång är obligatorisk mellan 6 och 16 års ålder. NZHRC konstaterade 2004 att både formella och informella kostnader för utbildning skapar hinder för barn till låginkomsttagare på alla nivåer i utbildningssystemet. Maorier, etniska minoriteter, fattiga och elever med funktionshinder uppvisar alla sämre studieresultat än genomsnittet. Dessa grupper har högre frånvaro, slutar skolan tidigare än andra nyzeeländare och är underrepresenterade på universitetsnivå. 13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Nya Zeeland rankades 2007 på 19:e plats i FN:s utvecklingsprograms index över mänsklig utveckling, strax efter Belgien och Luxemburg, men före Italien. Den relativt goda ekonomiska tillväxten under den senaste tioårsperioden har dock inte lett till att Nya Zeeland kommit ikapp tätklungan inom OECD när det gäller BNP/capita i köpkraftstermer. Sysselsättningsnivån för maorier (67,6 procent 2007) har ökat snabbare än för andra grupper under det senaste året och den tidigare höga arbetslösheten för maorier har sjunkit påtagligt sedan år 2000, från 14,2 procent till 7,6 procent i juni 2007 (jämfört med 3,5 procent för icke-maorier). Maoriarbetskraftens särdrag (yngre, lägre utbildning, lägre kvalificerade yrken) gör dock gruppen sårbar i en eventuell lågkonjunktur.

6 6 OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 14. Kvinnors rättigheter Lagen om mänskliga rättigheter, Human Rights Act (1993), förbjuder diskriminering på grundval av bland annat kön. Lagstadgad lika lön för lika arbete infördes Timlönen för kvinnor har ökat under senare år, och utgör nu ca 87 procent av timlönen för män. I huvudsak är löneskillnaden en återspegling av att kvinnodominerade yrken är lägre betalda än mansdominerade. Våld mot kvinnor är ett stort problem och maorikvinnor, kvinnor från Stillahavsöstaterna och ensamstående kvinnor är särskilt utsatta enligt NZHRC. Antalet anmälningar om våldsbrott ligger på en hög och konstant nivå. Cirka hälften av de män som döms för våld mot kvinnor är maorier (maorierna utgör 15 procent av befolkningen) och 30 procent är män av europeisk härkomst. Lagen mot våld i hemmet, Domestic Violence Act, infördes 1996 och vidgade begreppet våld till att inkludera psykisk misshandel, hot och att låta barn bevittna psykisk misshandel. Regeringen tar frågan på stort allvar och flera informationskampanjer har bedrivits under senare år i syfte att förändra attityder och beteenden. År 2005 tillsatte regeringen en särskild arbetsgrupp för att samordna insatser utifrån 2001 års nationella strategi för att motarbeta alla former av våld mot kvinnor inom familjen. Åldersgränsen för äktenskap är 16 år. För personer under 18 års ålder behövs förälders eller vårdnadshavares medgivande. Sedan 1996 är kvinnlig könsstympning olaglig. Det är även ett brott att föra någon från Nya Zeeland för att utföra kvinnlig könsstympning utomlands. Inom (den lagliga) prostitutionsverksamheten förekommer exploatering av asiatiska kvinnor. Även om prostitution är laglig är det förbjudet för personer utan uppehållstillstånd att arbeta som prostituerade. Enligt ECPAT förekommer minderåriga (personer under 18 år) prostituerade i såväl större som mindre städer. Bland dessa är personer med maoribakgrund överrepresenterade, eftersom de underliggande faktorerna för prostitution bland unga (fattigdom, drogmissbruk, splittrade familjer) är vanligare bland maorier. 15. Barnets rättigheter

7 7 Barns rättigheter är i de flesta fall väl tillgodosedda i Nya Zeeland. Utbildning och hälsovård håller i genomsnitt hög standard. NZHRC bedömer dock vissa barns utsatta situation som en av de allvarligaste bristerna när det gäller mänskliga rättigheter i Nya Zeeland. NZHRC framhåller att vart tredje barn lever under fattigdomsliknande förhållanden, vilket negativt påverkar deras tillgång till både hälso- och sjukvård samt utbildning. Andelen barn som misshandlas, vanvårdas eller negligeras är bland den högsta i OECD-kretsen. Barn i maorifamiljer är överrepresenterade i statistiken på alla dessa områden. Flera uppmärksammade fall av barnmisshandel har fått både regeringen och barnombudsmannen (Commissioner for Children) att förespråka mer aktiva åtgärder för att förändra attityderna i samhället. Fysisk bestraffning av barn av målsman förbjöds i Nya Zeeland i maj Den nya lagen är dock kontroversiell, och i media förekom artiklar som var kritiska mot förbudet, som man ansåg vara godtyckligt och svårt att efterleva. Aga är även förbjudet i skolor sedan år Straffbarhetsåldern är 10 år för mord eller dråp, 14 år för övriga brott. År 2007 motionerade partiet New Zealand First om att straffbarhetsåldern skulle sänkas till 12 år för andra allvarliga brott, men denna motion röstades ner. FN:s kommitté för barnets rättigheter har kritiserat den låga straffbarhetsåldern, men regeringen avvisar denna kritik med hänvisning till ett starkt opinionsstöd för 10-årsgränsen. År 2002 gjordes en lagförändring som innebär att ungdomar mellan 16 och 18 år kan tvingas avtjäna sina straff på anstalter för vuxna. Efter ett uppmärksammat mord 2006 på en 17-årig man under en fångtransport har dock regeringen sagt att vuxna och unga kriminella ska hållas separerade, och man håller på att bygga ut kapaciteten för internering av unga i särskilda ungdomsfängelser. Nya Zeeland var ett av de första länderna att genom lag (år 1995) möjliggöra åtal för egna medborgare som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands eller arrangerar resor för andra i sådant syfte. År 2002 lanserade regeringen en nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn, i samarbete med en rad frivilligorganisationer. 16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk Maorierna, som idag utgör cirka 15 procent av befolkningen, anlände till Nya Zeeland (Aotearoa, landets officiella namn på maori) från Polynesien för cirka 900 år sedan. Européernas kolonisering av landet inleddes i början av talet och så sent som 1839 fanns endast ett tusental européer i landet.

8 Den 6 februari 1840 undertecknades Waitangifördraget mellan den brittiska kronan och drygt femhundra maoriledare (både män och kvinnor). I fördraget erkändes maorinationen som urfolk och fulla medborgerliga rättigheter för maorierna garanterades, samtidigt som den brittiska monarken tillerkändes överhöghet över landet. Fördraget åsidosattes i stort sett fram till 1900-talets andra hälft, även om det levde kvar i maorisamhällets medvetande. Så sent som på 1960-talet ansåg regeringen och rättsväsendet att fördraget inte hade något juridiskt eller politiskt värde. I dagens Nya Zeeland intar fördraget däremot en central plats för synen på historien, koloniseringen och den nationella identiteten. En särskild domstol, Waitangitribunalen, inrättades 1975 för att behandla krav från enskilda maorier eller maorikollektiv att de behandlats orättvist av staten till följd av lagstiftning, politik eller praxis som strider mot Waitangifördraget. Tribunalen behandlar även frågor om rättigheter över land, vatten och övriga naturresurser. Parlamentet fattade i november 2004 beslut om en ny (och för maorierna kontroversiell) lag som fastslog statens äganderätt över strand- och kustområden, men med en viss begränsad sedvanerätt för maorierna. Lagar finns som uttryckligen förbjuder diskriminering av urbefolkningen, men trots detta visar rapporter från NZHRC att maorier fortsatt diskrimineras på i stort sett alla områden, såväl ekonomiskt som socialt. Det gäller arbetslöshet, socialbidragsberoende, fängelsepopulationen (maorier utgör mer än hälften av alla frihetsberövade i landet), avhopp från skolan, barnadödlighet och så vidare. Regeringen försöker på olika sätt förbättra läget för maoribefolkningen i en rad riktade handlingsprogram. Man försöker dessutom låta åtgärder för att främja maoribefolkningens situation genomsyra hela regeringens arbete. Arbetet sker under ledning av ett särskilt ministerium för maorifrågor och i samarbete med maoriska frivilligorganisationer. Enligt NZHRC präglas genomförandet av många av dessa program av bristfälligheter. Nya Zeelands parlament har 121 ledamöter, varav sju platser är reserverade för maorier. Dessa väljs i särskilda maorivalkretsar. Totalt sitter 21 maorier och 5 representanter för andra minoriteter i parlamentet. Av 30 ministrar är 6 maorier och en från Stillahavsöarna. I parlamentet kan maori användas vid sidan av engelska. I Nya Zeeland finns även drygt invandrare från Stillahavsöstaterna (ungefär 7 procent av befolkningen). Denna grupp upplever liknande former av diskriminering som maorierna, och är också något överrepresenterad i fängelsepopulationen. En snabbt ökande befolkningsgrupp är invandrade asiater, som idag utgör cirka 9 procent av befolkningen. 8

9 Nya Zeeland röstade emot deklarationen för ursprungsbefolkningars rättigheter, som antogs av FN:s generalförsamling den 13 september I en röstförklaring angav man att orsaken till nej-rösten var problem med artiklarna 26 (om mark och resurser), 28 (om upprättelse) samt 19 och 32 (om vetorätt över staten), vilka ansågs vara icke förenliga med Nya Zeelands konstitution och andra lagar. 17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet Diskriminering på grund av sexuell läggning har varit förbjuden sedan Human Rights Act antogs Trots detta framhåller NZHRC att diskriminering och trakasserier av homo-, bi- och transexuella personer förekommer. Under senare år har en lång rad lagförändringar förbättrat det rättsliga skyddet för homosexuella personer. Property Act från 1999 gav samma ekonomiska skydd för både hetero- och homosexuella sambopar vid skilsmässa. Civil Unions Act från 2004 möjliggjorde borgerligt partnerskap mellan både hetero- och homosexuella par och Relationships Act från 2005 förbättrade det ekonomiska skyddet ytterligare. Nya Zeeland har ingen specifik lagstiftning som förbjuder diskriminering mot transsexuella personer, men både NZHRC och Nya Zeelands statsadvokat har 2006 slagit fast att transexuella personer omfattas av redan gällande lagstiftning mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Immigrationslagstiftningen, som tidigare inte medgett att personer av samma kön åberopar partnerskap som skäl vid ansökan om uppehållstillstånd, håller nu på att ses över. 18 Flyktingars rättigheter Nya Zeeland har en kvot på 750 flyktingar per år som tas emot genom FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), samt ytterligare en kvot på 300 personer för att återförena splittrade flyktingfamiljer. UNHCR uttrycker i stort uppskattning över Nya Zeelands olika program för att integrera flyktingar i samhället. Antalet spontanflyktingar är förhållandevis litet. Högsta domstolen fastslog 2004 att immigrationsmyndigheterna hade rätt att hålla asylsökande i häktningsliknade förvar under vissa förutsättningar, men detta kommer inte längre att tillåtas under den nya immigrationslagstiftning som just nu behandlas av parlamentet. Det kommer dock även fortsättningsvis att vara tillåtet att använda hemligstämplad information i asylärenden, något som kritiserats av the Law Society (advokatförbundet). Nya Zeeland har av FN fått en del kritik för sin behandling och avvisning av flyktingar. Kommissionen för mänskliga rättigheter har kritiserat det faktum att en asylsökande, Ahmed Zaoui, ursprungligen från Algeriet och enligt egen uppgift före detta medlem av motståndsrörelsen FIS, satt fängslad i nära tre år i 9

10 väntan på beslut om eventuell deportation. Zaoui har släppts ur fängelset under 2007, efter det att säkerhetspolisen dragit tillbaka sitt påstående om att han utgör en säkerhetsrisk, och hans familj har nu fått återförenas med honom. 19. Funktionshindrades rättigheter Diskriminering av personer med funktionshinder när det gäller anställning, utbildning eller tillhandahållande av statliga tjänster är förbjuden, men sociala indikatorer pekar på att personer i denna grupp missgynnas i samhället. Det finns en särskild Health and Disability Commissioner (kommissionär för hälsooch handikappfrågor) och en nationell handlingsplan för personer med funktionshinder antogs Efterlevnaden av lagstadgade möjligheter till tillträde för personer med funktionshinder (Human Rights Act samt Disabled Persons Community Welfare Act) varierar, något som bland annat NZHRC uppmärksammat i en studie om tillgänglighet och transporter för personer med funktionshinder. ÖVRIGT 20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter Ett antal oberoende enskilda organisationer arbetar fritt med att informera om samt förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. 21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter utgör en uttalad del av landets utrikes- och biståndspolitik. Tillsammans med Australiens Human Rights and Equal Opportunities Commission (HREOC) deltar NZHRC aktivt i arbetet att främja etableringen av nationella institutioner för mänskliga rättigheter inom ramen för The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions. 10

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter innehåll Sid. 4 Sid. 6 Förord Förteckning över konventionens artiklar Sid. 11 Sid. 11 Sid. 14 Sid. 35 Sid. 40 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Att värna den demokratiska rättsstaten

Att värna den demokratiska rättsstaten Att värna den demokratiska rättsstaten 2 MSB:s kontaktperson: Anna Dubaric Norling, 010-240 42 87 Publikationsnummer MSB706 - maj 2014 ISBN 978-91-7383-455-1 3 Förord Arbetet med samhällsskydd och beredskap

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet.

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2

Läs mer

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET [ [EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Presented at CEMR s general assembly, Innsbruck May 2006 Written by CEMR in the framework of the V th community

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna

Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna Fallet NEDLAGT Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna Fallet NEDLAGT Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna AMNESTY INTERNATIONAL SVEnska SEKTIONEN SEPTEMBER 2008

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Europarådets fördragsserie nr 210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbul den 11 maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning

Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning Pedagogisk Forskning i Sverige 2010 årg 15 nr 2/3 s 119 141 issn 1401-6788 Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning ANN QUENNERSTEDT Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer