Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015"

Transkript

1 i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015 Datum: ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar och utredningar Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 i Dalarnas län gör följande ansökan om bidrag för undersökningar och utredningar för år Tabell A. Typ av Undersökning/utredning undersökning Rangordning Namn objekt 1 Fd. Ströms såg Komplettering av pågående huvudstudie Ansökt belopp Ansökt belopp Fd skrothandel i Klapparheden, Mora Mifo Summa utredningsmedel som söks Summa oförbrukade medel 1 1) Beräknad återstående summa bidragsmedel för utredningar per , som ej redan är uppbundna för specifika utredningar. 2) Summa utredningsmedel = summan av ansökta belopp per utredning respektive år. Kort sammanfattning och motivering/bakgrund till ansökan om utredningsmedel och syftet med utredningarna i Dalarna söker bidrag för två objekt 2015, ett f.d. sågverk och en f.d. skrothandel. Vid Ströms sågverk utförde man pentaklorfenoldoppning och Dioxiner på halter över KM har konstaterats i en huvudstudie. Huvudstudien presenterar olika åtgärdsförslag men för att kunna göra bra avgränsning av föroreningen och därmed kostnad vid sanering krävs det ytterligare prover. Huvudstudien beviljades kr nu söker vi bidrag a kr för att kunna ta fler prov och sedan inkomma med en ansökan om bidrag för sanering. 1

2 Vid f.d. skrothandel i Klapparheden har det mesta i skrotväg hanterats. Kabelbränning har också skett direkt på marken. Ingen hårdgjord yta har funnits på marken. Det kan också finnas nedgrävda bilkadaver på gården. Samma verksamhetsutövare med liknande verksamhet har funnits på flera ställen i Mora. Ett av de andra ställena har ytligt undersökts och där kan man bland annat se Pb nivå på mer än 20 ggr över KM, Cu över 100 ggr KM, Zn över 10 ggr KM, Cd nästan 10 ggr över KM. Även As, Hg, ligger över KM. Skrothandeln är idag en bebodd villa. En beskrivning av och mer detaljerad information kring syfte och målsättning med respektive undersökning/utredning återfinns i bilaga 1. Uppskattning av bidragsbehov för utredningar de två nästkommande åren Tabell C. Uppskattning av bidragsbehov för utredningar Undersökningar/ Summa Kommentar utredningar uppskattat behov av bidragsmedel Omfattande gruvundersökningar, fortsättning på gruvprojektet samt andra mindre projekt Omfattande gruvundersökningar, fortsättning på gruvprojektet samt andra mindre projekt Sammanställning av oförbrukade medel för undersökningar och utredningar per den 31 december 2014 Tabell C. Uppskattade oförbrukade beslutade medel som är uppbundna men ej förbrukade per den 31 december Undersökning/ utredning Beviljat år (endast årtal) Typ av undersökning Fredriksberg 2011 Komplettering Huvudstudie Silvhyttan/Stollberg Komplettering Huvudstudie Silvhyttan/Stollberg Komplettering Huvudstudie Uppbundna Motivering medel (per den 31 dec) Endast redovisning och ansökan från SGU saknas Provtagning pågår, klar Provtagning pågår, klar

3 REDOVISNING AV BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR inventeringsmedel Sammanställning av oförbrukade obundna medel för inventering 2014 redovisas i tabell D nedan. Tabell D. Redovisning av prognos för oförbrukade obundna medel för inventering 2014 Återstående År bidragsmedel för inventering 31 december 1 Kommentar På grund av sen anställning har inte jobbet slutförts eller pengarna förbrukats. 1) Beräknade återstående obundna bidragsmedel per

4 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR - avseende förstärkning av arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning samt tillsynsprojekt Sammanställning av tilldelning av tillsynsmedel Sammanställning av tilldelning av medel för tillsyn och tillsynsvägledning 2014 redovisas i tabell E nedan. Tabell E. Bastilldelning tillsynsmedel Länsstyrelse Bastilldelning (mnkr) I 0,8 C, D, G, K, N, S, T, U, W, X, Y, Z, AC, BD 1,25 E, F, H 1,7 AB, M 2,6 O 3,4 Sammanställning av oförbrukade och obundna medel för arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning Sammanställning av oförbrukade obundna medel för tillsyn och tillsynsvägledning 2014 redovisas i tabell F nedan. Tabell F. Redovisning av prognos för oförbrukade obundna medel för tillsyn och tillsynsvägledning 2014 År Återstående Kommentar bidragsmedel för tillsynsarbete ) Beräknade återstående obundna bidragsmedel per I tabell G nedan redovisas hur mycket av länsstyrelsens förvaltningsanslag som går till ebhtillsyn. Uppgiften är en uppskattning för det kommande året. Tabell G. Uppskattning av förvaltningsanslagets storlek som går till EBH-tillsyn. Uppskattad summa av länsstyrelsens Kr förvaltningsanslag som går till ebh-tillsyn under

5 Sammanställning av ansökta medel för särskilda tillsynsprojekt år 2015 gör följande ansökan om förstärkt rambidrag för särskilda tillsynsprojekt för år 2015, enligt tabell H nedan. Projektbeskrivningar för aktuellt projekt/aktuella projekt redovisas i bilaga 2. Tabell H. Ansökan om bidrag för särskilda tillsynsprojekt Projektnamn År Bemyndigande 1 Ansökt belopp utöver bemyndigande Beslut kr Summa bemyndigande + ansökt belopp Kommentar 2015 Mälarlänsutbildni ng Deltagande län; Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Gottland Projekt Dacapo På grund av sen 2015 anställning för kvalitetsäkring av EBH-Stödet hans detta arbete inte med föregående år och pengarna betalas tillbaka. 1). Hänvisning till relevanta verksprotokoll eller beslut från Naturvårdsverket (exempel: NV-xxxx-11) Sammanställning av oförbrukade medel för tillsynsprojekt per den 31 december 2014 Tabell C. Uppskattade oförbrukade beslutade medel som är uppbundna men ej förbrukade per den 31 december Tillsynsprojekt Beviljat år Beviljat belopp Prognos oförbrukade medel/31 dec Motivering Gruvprojektet Tas steg för steg. Mer pengar kommer att behöva sökas. Förbrukas 2015 Tillsynsprojekt Pengar för att anlita konsult och juridik för Garpenbergsutredningen som fortfarande pågår. Förbrukas eventuellt

6 BILAGOR Bilaga 1. Beskrivning av respektive undersökning/utredning Bilaga 2. Projektbeskrivning särskilda tillsynsprojekt Bilaga 3. Prioriteringslita över förorenade områden i Dalarna 6

7 Beskrivning av respektive undersökning/utredning Observera att siffran efter objektsnamn indikerar rangordning av objekten. Bilaga 1 1. F.d. Ströms såg Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Mora Förorenande verksamhet: Sågverk med pentakorfenoldoppning Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Riskklass: 1 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Typ av utredning: Dioxiner Boende på och kring området. Platsspecifika riktvärden överskrids mer än 20 ggr på flertalet ytor i bostadsområdet. 6 Bebodd yta med höga halter av dioxiner. Ett visst delansvar för de exploaterade fastigheterna, ansvarsutredning har bedömts av naturvårdsverket. Se EBH-stöd. Mora Kommun : Microtox, sedimentundersökning i Saxviken: metaller, fenoler, TS, TOC, BOD7 2009: Dioxiner, klorfenoler, furaner 2012: Dioxiner, furan, PAH över KM och KMK i flera av provpunkterna (fd Ströms såg) 2012: Kompletterande undersökning och fördjupad riskbedömning (fd Ströms såg) Övrigt: 2013: Huvudstudie För mer information om objektet, se EBH-stödet. Ansökan om bidrag: Tidigare beviljade utredningsmedel till objektet samt till vilken typ av utredning MIFO2, Förstudie, Huvudstudie : , , Förbrukat per den Kvarvarande medel per den Följande belopp söks för

8 2. Fd skrothandel i Klapparheden Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(- ar): Skyddsobjekt: Mora Bilskrot och skrothandel. Skrothantering inkl demontering. Sortering av metaller, kabelbränning, bilskrotning och skrotning av kyldiskar och kylbatterier. Även eventuellt nedgrävda bilkadaver. Metaller, lösningsmedel, PAH, alifatiska kolväten, klorerade eller bromerade dioxiner, dibensofuraner m.m. Permanentboende och grundvatten Riskklass: 2 på gränsen till 1 enligt MIFO fas 1. Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: 8 Kabelbränning och skrotning bedrevs på objektet i stor utsträckning. Människor bor permanent på fastigheten. Liknande objekt har haft mycket höga metallhalter i marken. Ansvar saknas. Uppdaterad ansvarsutredning genomförd av Mora kommun. Mannen i familjen Bersiko ska ha bedrivit verksamheten själv och ses enligt ansvarsutredningen som ensam verksamhetsutövare. Verksamheten är avslutat och mannen avliden. Verksamheten var inte ett registrerat bolag. Senaste fastighetsförvärv skedde före 1999, varför det inte finns något fastihetsförvärvaransvar enligt 10 kap 3 MB. Nuvarande fastighetsägare bedöms heller inte ha något ansvar enligt 10 kap 5 och 8 (Lydelse före 1 augusti 2007) enligt genomförd ansvarsutredning då ingen värdeökning antas ske efter färdig efterbehandling. Marken är redan idag detaljplanelagd för bostäder vilket gör att det inte bedöms skäligt att fastighetsägaren ska ansvara för utredningskostnader som endast kan bidra till att marken till större del kan användas för det ändamål som den är avsedd för idag. Mora kommun, kommundirektör Peter Karlsson Typ av utredning: Förstudie (MIFO fas 2) Övrigt: Ansökan om bidrag: Mellan behandlades ca 25 ton skrot per år på fastigheten. Lastbilslass med kabel tippades och eldades upp. Kabelbränning kan ge upphov till föroreningar som klorerade eller bromerade dioxiner och dibensofuraner. Efter kabelbränning direkt på marken är ofta bly och kopparhalten hög. För att tända eld på kabelisolering, som ofta är flamskyddad, krävs någon typ av bränsle. Ofta användes lösningsmedel, bensin, dieselolja eller spillolja till detta. All skrotningsverksamhet skedde utomhus på ej hårdgjord yta. Vid sanering av liknande verksamhet där samma verksamhetsutövare verkat har följande hittats: Pb nivå på mer än 20 ggr över KM, Cu över 100 ggr KM, Zn över 10 ggr KM, Cd nästan 10 ggr över KM. Även As, Hg, ligger över KM. För mer information om objektet, se EBH-stödet. Tidigare beviljade utredningsmedel till objektet samt till vilken typ av utredning Förbrukat per den Kvarvarande medel per den Följande belopp söks för

9 Mälarlänsutbildningen Bilaga 2 i Dalarnas län ansöker om kr år 2015 för att tillsammans med Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanland, Örebro och Gotlands län anordna en utbildning kring förorenade områden. Målgruppen är främst miljöinspektörer från de nämnda länen som också genom deltagaravgifter är medfinansiärer kommer deltagaravgiften ge ca kr. År 2014 kommer kostnaden ligga på ca kr. Ca kr kommer gå till externa föreläsare och resterande till lokaler, mat och utrustning. Kortfattad beskrivning av projektet Utbildningen kom till som ett led i länsstyrelsens tillsynsvägledning mot kommunerna. Kommunerna står för en viktig del av arbetet för att nå miljömålet en giftfri miljö där efterbehandling av förorenade områden är en del. I Dalarna ansvarar kommunerna för ca 50 procent av de högst prioriterade områdena och ca 80 procent av övriga områden. I många kommuner är det ovanligt att personal arbetar heltid med förorenade områden. Detta leder till konkurens från andra miljöfrågor och kan göra att området prioriteras ned om det inte uppmärksammas. Syftet är dock inte att konkurera med övriga miljömål utan att belysa problemet så att det får den budget som behövs också i kommunerna. En utbildning i närområdet som inte är jättedyr gör det lättare för miljöinspektörerna på kommunen att få delta. Genom en subventionerad deltagaravgift nås fler som arbetar med förorenade områden i kommunerna vilket ger större möjlighet att skapa nätverk med andra som har liknande problem det gör också att liknande objekt kan hanteras lika i de olika kommunerna. Mälarlänsutbildningen är bred men brukar ha ett fokusområde. Detta område inte bestämt för Alla utbildningsinsatser ska dock ha tydlig anknytning till förorenade områden. Föreläsare hämtas från länsstyrelserna, kommunerna, Naturvårdsverket, SGI men även externt. Den slutgiltiga utformningen bestäms av en grupp med deltagare från länsstyrelserna i alla deltagande län. Utbildningen ordnas under hösten Planeringen startas med ett möte i vinter vår skiftet 2015, därefter håller arbetsgruppen regelbundna möten. Utan bidrag till utbildningen bedömer vi att den inte går att finansiera, därmed faller den naturligt utanför den tillsyn som finansieras av tillsynsmedel. Den uppskattade utbildningen har anordnats alla år sedan Mål Minst 70 deltagare ska delta. Mer detaljerade mål tas fram när programmet sätts. Uppföljning och redovisning Uppföljning sker via enkät i samband med utbildningen och projektet redovisas till Naturvårdsverket i redovisningen som lämnas in i februari Redovisningen läggs också ut på EBH-protalen. 9

10 Projekt Dacapo I Dalarna har inventering av förorenade områden pågått sedan början av tjugohundratalet. Under den tiden har anställda och chefer skiftat. Detta kan vara en anledning till att den samlade och sparade dokumentationen kring förorenade områden inte är så heltäckande som den borde vara. För att rätta till de fel och brister som finns i dokumentationen kring förorenade områden fick länsstyrelserna pengar För Dalarnas del var detta kr. På grund av olika orsaker där stor personalomsättning var en kunde dock anställning för detta ske först en bit in på andra halvåret Detta har gjort att Dalarna inte hunnit med att kvalitetssäkra det tidigare inventeringsarbete som gjorts. Inte heller har Dalarna hunnit med att inventera om de förorenade områden där detta krävs för att komma vidare. Därför söker Dalarna om att få behålla de pengar som inte förbrukats under 2014, kr, för att kvalitetssäkra och ominventera förorenade områden i Dalarna under 2015 i projekt Dacapo. Syfte Alla inventerade förorenade områden kan få ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare, exploatörer och verksamhetsutövare. Om området till exempel läggs på fel fastighet eller har en felaktig riskklass kan det få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Därför är det viktigt att gå igenom de förorenade områdena och säkerställa att allt är korrekt, så är inte fallet idag. Bland annat behövs flera möjliga sulfidmalmsgruvor (Branschklass 1) inventeras. Det kan också nämnas att vid en samkörning mot kulturmiljöfunktionen och deras gruvobjekt missmatchade flera hundra objekt. Alla förorenade områden ska också ha en tillsynsmyndighet som driver på för att undersöka hur föroreningen ser ut och vem som är ansvarig. I Dalarna har detta inte hunnits med vilket drar ner på takten för undersökningar och saneringar då ingen äger projektet. I Dalarna antas kommunerna ansvara för ca 80 procent av de nu identifierade förorenade områdena. Ifall detta kunde säkerställas och kommuniceras på ett bra sätt möjliggör det att man med den personal man trots allt har i Dalarnas 15 kommuner skulle kunna öka undersökningsoch saneringstakten. Syftet med projekt Dacapo är att kvalitetssäkra informationen som länsstyrelsen visar upp och delar ut till allmänheten. Och att tillskriva en tillsynsmyndighet till de förorenade områdena i Dalarna. Där tillräcklig information finns också inskriva en ansvarig för det förorenade området. Allt för att kunna öka undersöknings och saneringstakten av dem. 10

11 Målsättning Målen i projekt Dacapo är att: Tillskriva en tillsynsmyndighet till alla förorenade områden i riskklass 1 och 2. Färdigställa inventeringarna av de nu hittade förorenade områden där detta inte skett innan. (Hundratals objekt) Där har tillräcklig information skriva in ansvarig för föroreningen i EBH-Stödet. Deltagare och målgrupper Deltagare i projektet är främst den person som redan är projektanställd för detta på i Dalarna idag. Det vore mycket tidsbesparande om det gick att behålla den redan insatta anställda. Även övriga anställda som jobbar med efterbehandling av förorenade området hjälper till efter behov i projektet. Målgrupp är allmänheten som ska kunna ta del av vilka områden som är förorenade i Sverige och till vilken tillsynsmyndighet man ska vända sig ifall man har frågor om detta. Kommunerna i Dalarna är också en tydlig målgrupp. Genom kommunicering av vilka objekt de har tillsynsansvar för hoppas vi kunna öka takten av undersökningar och saneringar väsentligt. Tidsplan Arbetet är redan pågående och väntas fortsätta så fort tilldelning av pengar sker. Projektet blir klart under Tillskrivande av tillsynsmyndighet har prioritet. Uppföljning och redovisning Projektet stäms av vid slutet av året för att säkerställa att målen uppnåtts. Detta görs genom kontroll i EBH-stödet och kulturmiljöfunktionens listor så att alla objekt är behandlade enligt tidigare beskrivning. Projektet redovisas sista februari 2016 till naturvårdsverket i samband med övrig redovisning till Naturvårdsverket. Projekt Dacapo kommer också att sammanfattas skriftligt med måluppfyllelse och läggas upp på EBH-portalen. Kommunerna kommer att kontaktas så att man vet vilka objekt man har tillsyn på. Vi kommer också arbeta för att kommunerna snabbt tar tag i sina tillsynsobjekt. 11

12 Län: Dalarna Bilaga 3 Nr Objekt Kommun Bransch Riskklass Finns ansvarig (ja/nej/delvis) Primär förorening Status Kommentar Tillsynsmyndighet 1 Silvhyttan 1-3, Stollbergsmagasinet Smedjebacken Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 1-2 Delvis Arsenik Huvudstudie Ett flertal metaller så som kadmium, bly och zink 2 Fredriksbergs fd pappersbruk Ludvika Massa och pappersindustri 1 Delvis Arsenik Huvudstudie Kisaska, mesa, PCB, oljeföroreningar, vatten med lågt ph 3 Garpenbergsområdet Hedemora Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 1 Delvis Bly Huvudstudie Zink. Gruvområde med pågående brytning. Både äldre och moderna föroreningar. 4 Hemströms kemiska tvätt (gamla) Borlänge Kemtvätt - med lösningsmedel 1 Nej Perkloretylen Huvudstudie Objektet ligger inom grundvattentäkt Kommun 5 AB Träkol, Vansbro Sågverk, Libra AB Vansbro Träimpregnering 1 Ja Arsenik Förstudie Krom, koppar, trätjära, impregneringskemikalier 6 Saxviksområdet (Ströms- och Saxviks sågverk) Mora Sågverk med doppning 1 Delvis Pentaklorfenol, dioxin Huvudstudie Kommun 7 Falu gruva Falun Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 2 Delvis Kadmium Åtgärd Zink, bly Länsstyrelse/Kommun 8 Fd. skrothandel i Klapparheden Mora Skrothandel, bilskrotning 2 Nej Inventering Kommun 9 Gubbmosstippen Avesta Industrideponier 1 Ja Inventering Klorat; Arsenik, bly, kadmium, krom(vi), kvicksilver, cyanid, PAH(?), klorerade lösningsmedel(?), dioxin 10 Ängslaboratoriet Avesta Övrig oorganisk kemisk industri 1 Nej Kvicksilver Förstudie Kommun 12

13 Sweplating i Rättvik AB Rättvik Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer 1 Ej utrett Trikloretylen, cyanid Inventering Marnästjärn Ludvika Sediment BKL 1 1 Delvis Kvicksilver Förstudie Kommun Kråkbergs avfallstipp Mora Avfallsdeponier - ickefarligt, farligt avfall 1 Ja Cyanid Inventering Hushållsavfall, ospecifierat industriavfall, miljöfarligt avfall Kommun Vikarbysågen Rättvik Sågverk med doppning 1 Pentaklorfenol, dioxin Huvudstudie Kommun Sediment i Grycken Falun Sediment i BKL 2 2 Delvis Kvicksilver, dioxin Förstudie Ulvshyttans sågverk Säter Sågverk med doppning 2 Ej utrett pentaklorfenol, dioxin, metaller Mifo 2 Mkt höga halter dioxin o As Kommun Bröderna Ströms Mora Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer 2 Delvis Krom Inventering Metaller, cyanid. I objektet ingår både en verkstad och en deponi. Kommun AB Impregna Ludvika Träimpregnering 2 Ja Arsenik Inventering Kreosot Kommun Nytäppandeponin Smedjebacken Industrideponier 2 Ja Dioxin Huvudstudie Ansvarsutrednignen ska ses över av Lst Industriavfall i Rembo Avesta Industrideponier 2 Ja PAH Inventering Saxbergsgruvans sandmagasin Ludvika Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 2 Delvis Zink Åtgärd 13

14 Gränges Essem Aktiebolag Falun Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer 2 Ej utrett Krom mifo 2 Ytbehandlingskemikalier Kommun Gotthard Aluminium Avesta Primära metallverk 2 Delvis Huvudstudie Många föroreningar misstänks bl.a. PAH, kadmium, bly cyanid, dioxin, klorerade alifater Gränsgruvan Ludvika Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 2 Ja Åtgärd Sulfidmalmsgruva, täcktes med morän Zn, Cd, Pb, Cu togs ett nytt kontrollprogram fram för att följa upp metalläckaget från gruvområdet. Industrideponi vid Gubbmossplan Avesta Industrideponier 2 Ja Inventering Klorat; Arsenik, bly, kadmium, krom(vi), kvicksilver, cyanid, PAH, dioxin Hemströms kemiska tvätt (nya) Borlänge Kemtvätt 2 Ja Perkloretylen Förstudie Kommun Bysjöns sågverk Borlänge Sågverk med doppning 2 Under utredning Bly Huvudstudie Kisaska, dioxin Kommun Malungs garveri Malung Garveri som brunnit 2 Ej utrett Krom AB Orsa Kättingfabrik Orsa Ytbehandling av metaller; 2 Ej utrett Inventering 14

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016 i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016 Datum: 2015-10-29 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar

Läs mer

Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 Datum: 2014-10-13 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Uppskattning av bidragsbehov för utredningar de två nästkommande åren

Uppskattning av bidragsbehov för utredningar de två nästkommande åren Länsstyrelsen i Uppsala läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016-2018 Datum: 2015-10-28 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Information om MIFO-inventering

Information om MIFO-inventering Information om MIFO-inventering I den här broschyren kan du läsa om hur inventeringen ska gå till och vad som förväntas av dig som verksamhetsutövare. Du får också kort information om vad MIFO innebär

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

Möte den 22 januari 2015

Möte den 22 januari 2015 Möte den 22 januari 2015 Inventeringar Aktuellt på NV och länsstyrelserna Ebh-stödet Bidrag Tillsyn, tillsynsvägledning Projekt Kurser m.m Rapporter, remisser Övrigt Aktuella frågor och ärenden Nästa möte

Läs mer

Bilaga 1 Behovsbedömning av inventeringsmedel 2013-2014 Länsstyrelsen Östergötlands behovsbedömning för inventeringsarbetet 2013-2014 Länsstyrelsen har inför årets behovsutredning behövt uppgradera sitt

Läs mer

Rapport 2009:13. Inventering av förorenade områden i Dalarnas län Sammanfattningsrapport. Miljöenheten

Rapport 2009:13. Inventering av förorenade områden i Dalarnas län Sammanfattningsrapport. Miljöenheten Rapport 2009:1 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län Sammanfattningsrapport Miljöenheten Omslagsbild: Fredriksbergs bruk. Foto: Länsstyrelsen Dalarna. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017 ANSÖKAN 1 (8) 2015-10-27 Dnr 577-4725-2015 Dossnr 2100-001-072 Miljöenheten Ulrika Nilsson direktnr 010-225 14 96 ulrika.nilsson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Ansökan

Läs mer

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Rapport om misstänkt förorenade områden i Borensberg Upprättad av Lars Lager Granskad av Mats Dorell Structor Nyköping AB Fax 0155-20 64 29 Sida 1

Läs mer

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden 1 Vad är ett förorenat område? Markområde Vattenområde (sediment) Grundvatten

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015

Länsstyrelsens i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015 Bilaga 1 Länsstyrelsens i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015 Datum: 2012-10-31 Bakgrund Staten bekostar undersökning och efterbehandling

Läs mer

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt till kommunerna Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or? Projekt 2012-2013 - Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt) - Informationsmöten ute hos kommunerna

Läs mer

Regionalt program 2011 för förorenade områden inom Gotlands län

Regionalt program 2011 för förorenade områden inom Gotlands län Regionalt program 2011 för förorenade områden inom Gotlands län 27 oktober 2010 Fynd av berlinerblå massor under markarbete invid f.d. Visby gasverk Dnr 577-1821-10 1(23) 2(23) INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr 2015:4

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr 2015:4 Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2015:4 2 Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015 2017, i Gotlands län Mattias

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år

Länsstyrelsen i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år Bilaga 1 Länsstyrelsen i s län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2017-2018 Datum: 2016-10-26 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Inventering av förorenade områden i Piteå kommun

Inventering av förorenade områden i Piteå kommun Inventering av förorenade områden i Piteå kommun Länsstyrelsens rapportserie nr 21/2013 Titel Författare: Omslagsbild: Fotograf: Kontaktperson: Inventering av förorenade områden i Piteå kommun. Länsstyrelsen

Läs mer

Innehållsf. llsförteckning

Innehållsf. llsförteckning Enheten för f r förorenade f områden Rf Enhetschef Christer Litzell Efterbehandling Ingegerd Andersson Kjell Färnkvist Per Gullbring Yvonne Österlund Deponi och gruvor Ann-Marie Fällman Stina Lundberg

Läs mer

Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016

Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016 > w Länsstyrels~n GOTLANDS LAN ANSÖKAN Datum 2013-10-28 D nr 577-2986-13 1(2) ~a turvårdsverket 106 48 Stockholm Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Ansvar för föroreningsskada. Sara Lundquist

Ansvar för föroreningsskada. Sara Lundquist Ansvar för föroreningsskada Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning,

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2013-2015

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2013-2015 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2013-2015 www.lansstyrelsen.se/orebro Elgerus Färgeri/Björns kemtvätt. Bildkälla: Örebro stadsarkiv. Publ. nr 2012:37 2 4 Innehåll

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Tillsyn av bilskrotar i Eslövs kommun 2006

Tillsyn av bilskrotar i Eslövs kommun 2006 Tillsyn av bilskrotar i Eslövs kommun 2006 MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Enheten för miljö- och hälsoskydd Nicklas Holm, miljö- och hälsoskyddsinspektör Oktober 2006 MH 2006:3 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Enheten

Läs mer

SKRIVELSE 2015-04-16 Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

SKRIVELSE 2015-04-16 Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(12) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Anna Nordin Tel: 010-698 1444 Anna.nordin @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2015-04-16 Ärendenr: NV-03557-14 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Lägesbeskrivning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering MANUAL EFTERBEHANDLING 8 2016 Kvalitetsmanualen är ett levande dokument och

Läs mer

KLAGANDE Vegaholm Bil & Maskin AB, Box 167, 341 25 Ljungby Ställföreträdare: BO, samma adress MOTPART Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö

KLAGANDE Vegaholm Bil & Maskin AB, Box 167, 341 25 Ljungby Ställföreträdare: BO, samma adress MOTPART Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen, rotel ll DOM Mål nr 1 (7) 2006-04-19 M 305-06 Meddelad i Växjö KLAGANDE Vegaholm Bil & Maskin AB, Box 167, 341 25 Ljungby Ställföreträdare: BO, samma adress MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt

Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Erika Skogsjö och Kristina Sjödin Projektledare Enheten Förorenade områden, SGU SveMins Miljökonferens 7 oktober 2015 Foto: Kisaska vid Rydöbruk, Hylte Vad

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden Efterbehandling av förorenade områden John Lotoft, Naturvårdsverket Lägesbeskrivning 80 000 potentiella områden 23 områden med akut påverkan 1400 områden i riskklass 1 Roller i arbetet med miljömålen Riksdagen

Läs mer

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg Sid 1 (4) Mål nr M 1808-07 KLAGANDE Marbäcks Bruk AB Marbäck 305 94 Halmstad MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Bilskrot och Skrothandel Miljöenheten Sofie Carlsson Innehållsförteckning Branschen bilskrot och skrothandel... 3 Föroreningar... 4 Inventering... 4 Riskklassning... 5

Läs mer

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment?

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Nätverket Renare Marks vårmöte Malmö den 19-21 mars 2013 Advokat Maria Paijkull Klassificering av muddermassor Muddermassor är avfall Finns inga kriterier

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg European Wenture Group Miljöbolaget i Storfors Förvärvades av EWG, European Wenture Group AB 2013/2014 Inom

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 20. Siljans näravrinningsområde Version 1.0 2015-03-16 2 20. Siljans näravrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015

Länsstyrelsen Jämtlands läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015 Länsstyrelsen Jämtlands läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015 Datum: 2012-11-26 Bakgrund Staten bekostar undersökning och efterbehandling av

Läs mer

Dagens program. Kursens mål. 25 januari 2011. Kursens mål. Kursmaterial. Ansvarsutredningar. 10 kap. miljöbalken. Informationssökning

Dagens program. Kursens mål. 25 januari 2011. Kursens mål. Kursmaterial. Ansvarsutredningar. 10 kap. miljöbalken. Informationssökning Ansvarsutredningsutbildning 1 (2) 25 januari 2011 På säker grund för hållbar utveckling Kursens mål Dagens program Kursmaterial Ansvarsutredningar 10 kap. miljöbalken Informationssökning Fysiska och juridiska

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-29 260 Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng. KS 2015-295

Läs mer

Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden

Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden Redovisning av regeringsuppdrag enligt ändringsbrev till regleringsbrev för 2010 (Fi2010/3412, punkt 46B) Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 33. Västerdalälven mellan och Tandö Version 1.0 2015-04-28 2 33. Västerdalälven mellan och Tandö Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden

Läs mer

1. Gasverk i kv. Viadukten, Landskrona Objekts-ID EBH-stödet (nr) 119243 Kommun Landskrona Förorenande verksamhet: Gasverk har bedrivits på platsen mellan åren 1890 till 1966. Flera utbyggnader och även

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Östergötlands län 2015-2017 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 577-7861-14 Titel Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. Östergötlands

Läs mer

Hur förklarar man risker för personer som bor på en förorenad fastighet?

Hur förklarar man risker för personer som bor på en förorenad fastighet? Acceptans och kommunikation - Renare Mark, mars -05 Hur förklarar man risker för personer som bor på en förorenad fastighet? Om bidragssystemet och ovissheten av att bo på ett förorenat område Erfarenheter

Läs mer

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län

FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Miljöavdelningen 2006:4 Potentiellt FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län Bild framsida: Söderbergs Sågverk, Sundsvalls kommun, identifierat som sågverk utan impregnering,

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016. Datum: 2015-10-30 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

SKRIVELSE 2015-04-28 rev. Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

SKRIVELSE 2015-04-28 rev. Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(13) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Anna Nordin Tel: 010-698 1444 Anna.nordin @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2015-04-28 rev. Ärendenr: NV-03557-14 Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015

Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar och utredningar Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 Länsstyrelsen i Gotlands län gör följande ansökan om bidrag

Läs mer

MILJÖENHETEN. Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2014-2016 2013:18

MILJÖENHETEN. Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2014-2016 2013:18 MILJÖENHETEN Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2014-2016 2013:18 Titel: Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskadorregionalt program för avhjälpande av föroreningsskador

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Inventering av förorenade områden i Luleå kommun

Inventering av förorenade områden i Luleå kommun Inventering av förorenade områden i Luleå kommun Länsstyrelsens rapportserie nr 5/2010 Titel Författare: Foto: Inventering av förorenade områden i Luleå kommun. Länsstyrelsens rapportserie nr 5/2010 Erika

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götaland läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år

Länsstyrelsen i Västra Götaland läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år Länsstyrelsen i Västra Götaland läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016 Datum: 2013-10-30 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

Prioriteringslista över förorenade områden i Blekinge län

Prioriteringslista över förorenade områden i Blekinge län Bilaga 1 Upprättad 2015-10-30 Prioriteringslista över förorenade områden i Blekinge län Prioritering Objektsnamn Kommun Bransch Riskklass Finns ansvarig (ja/nej/delvis) Primär förorening Status Kommentar

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun NATURVÅRDSVERKET 1(6) 2003-03-14 Dnr: 642-1880-03-Rf Enheten för förorenade områden Fredrika Östlund Sollentuna kommun Miljö och hälsoskyddskontoret Att: Ann-Christin Granfors 191 86 Sollentuna Yttrande

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar MILJÖFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-05 Handläggare: Susanna Karlsson Telefon: 08-508 288 55 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-27 p. 13 Naturvårdsverkets rapport

Läs mer

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län Miljöaspekter inför och under saneringen Ale kommun, Västra Götalands län Orientering Nationella miljökvalitetsmålen innebär att områden som hotar betydelsefulla vattentäkter skall vara utredda och vid

Läs mer

Yttrande angående remiss gällande tillsynsansvar för förorenade områden

Yttrande angående remiss gällande tillsynsansvar för förorenade områden 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-10 2014-007140- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Adressat: m.registrator@regeringskansliet.se christina.malmros@regeringskansliet.se

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av respektive undersökning/utredning, Sida 1 av 7 Siffran före objektsnamnet visar Länsstyrelsens rangordning. 1. Sjöbacka såg Objekts Id EBH-stödet 143122 Länsstyrelens ansöker om

Läs mer

Handlingsplan för förorenade områden. Illustratör Tobias Flygar 2012-02-22

Handlingsplan för förorenade områden. Illustratör Tobias Flygar 2012-02-22 Handlingsplan för förorenade områden 2013 Illustratör Tobias Flygar 2012-02-22 Vi som arbetat i projektgruppen för handlingsplanen är: Namn Anna Kruger Inger Karlsson Katarina Hogfeldt Forsberg Håkan Rådman

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1.

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1. Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1 Nina Heinesson 2013 Bilagor Bilaga 1. Analysprotokoll nedströms och uppströms Tåstarps

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Som man frågar får man svar

Som man frågar får man svar Som man frågar får man svar Anneli Liljemark Affärsområdschef miljö, hälsa och säkerhet Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall utformas så att anbuden kan svara på samma sak, dvs. underlaget

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Gruvor i Sverige. Blaikengruvan år 2006

Gruvor i Sverige. Blaikengruvan år 2006 Gruvor i Sverige Blaikengruvan år 2006 Blaikengruvan, lokalisering Umeå Förutsättningar Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen år 2000, driftstart sommaren 2006 Brytningen påbörjades av Blaikengruvan

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Inventering av anläggningar för gummiproduktion

Inventering av anläggningar för gummiproduktion Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Inventering av förorenade områden, skrothantering och skrothandel samt övriga objekt

Inventering av förorenade områden, skrothantering och skrothandel samt övriga objekt Inventering av förorenade områden, skrothantering samt övriga objekt Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför

Läs mer