Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun Lennart Elfving April 2012

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsmetod 3 3 Resultat av granskningen Fastighetsstrategier till grund för åtgärder i fastigheter Rutiner för underhållsplanering Ekonomisk planering Fastighetsförvaltningens kostnadsbild Investering kontra underhåll Synpunkter på underhållsnivån från hyresgäster 10 4 Synpunkter på fastighetsenhetens plats i den kommunala förvaltningsorganisationen Allmänt om samordning och bolagisering av fastighetsförvaltning Utveckla fastighetsförvaltningen inom den kommunala organisationen 12 PwC

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Den fråga som granskningen ska belysa är följande: Säkerställer tekniska nämnden att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter organiseras och genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Granskningen visar följande: - Det finns riktlinjer till underlag för planering av underhåll och hantering av strategiska fastighetsfrågor på kommunledningsnivå - Ansvar för underhållsfrågor är tydliggjort och det finns en ändamålsenlig organisation för operativ hantering av underhåll - Budgetering av underhåll är inte effektiv i den meningen att det överskott som genereras genom att internhyran överstiger driftskostnaderna endast till del budgeteras för fastighetsunderhåll och i övrigt fördelas inom Tekniska kontorets övriga verksamheter - Fastighetsförvaltningens kostnadsbild visar att verksamheten i stort har tillfredsställande ekonomisk effektivitet - Begreppen investering respektive underhåll bör vara väl kända i organisationen genom centrala riktlinjer för redovisning - Den uppfattning vi fått i granskningen är att underhållsstatusen är hanterbar i den meningen att det finns underhållsbehov men också väl underhållna fastigheter, vilket leder till slutsatsen att underhållet inte kan anses generellt eftersatt eller att det finns ett s.k. underhållsberg Sammanfattningsvis är vår revisionella bedömning att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter är ändamålsenligt organiserat men att underhållsplanering inte genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen görs utifrån att internhyran, förutom drift och underhåll av fastigheterna, också finansierar andra områden av tekniska nämndens ansvarsområde. Det ekonomiska utrymmet för underhåll konkurrerar därigenom med medel till gata, park, m fl verksamheter. Vi rekommenderar Tekniska nämnden att se över tillämpningen av internhyresmodellen i mening att internhyran bör spegla lokalernas verkliga kostnad inklusive planerat underhåll. En korrekt självkostnadsbaserad hyressättning efterfrågas som beräkningsunderlag i olika sammanhang, bl. a vid fråga om interkommunala ersättningar, ersättning till friskolor, nationella kostnadsjämförelser, etc., men också inför beslut om alternativa investeringar i lokaler. PwC 1 av 13

4 Rapporten innehåller också ett avsnitt med synpunkter på fastighetsförvaltningens organisatoriska placering i den kommunala organisationen och har tillkommit efter en diskussion i revisorsgruppen. De synpunkter och förslag som avsnittet utmynnar i är helt och hållet författarens. Sammanfattningsvis innebär förslaget att som ett led i att förstärka fastighetsenhetens roll som ägarföreträdare skilja fastighetsenheten från tekniska nämnden och i stället placera fastighetsenheten som en balansräkningsenhet under kommunstyrelsen. Resonemanget utvecklas under rapportens avsnitt 4. PwC 2 av 13

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av dessa fastigheter både ur ett ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv. Tekniska kontoret uppger att man de senast två åren inte fullt ut uppfyllt målet att underhålla verksamhetsfastigheterna så att skick och värde bibehålls över tiden. Som en effekt av minskat ekonomiskt utrymme för planerat underhåll är risken stor att kostnaderna för felavhjälpande underhåll ökar. 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: - Säkerställer tekniska nämnden att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter organiseras och genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Kontrollmål/granskningsmål: - Finns en övertänkt fastighetsstrategi som ligger till grund för beslut om åtgärder i fastigheter (dvs. de fastigheter som omfattas av åtgärder och åtgärdernas inriktning och ekonomiska omfattning baseras på en analys av verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler för överskådlig framtid)? - Finns rutiner som säkerställer att förvaltningen har kunskap om aktuell underhållsstatus och att planering och genomförande av underhållsåtgärder sker i enlighet med en väl övertänkt årscykel? - Är den ekonomiska planeringen (budgeten) för fastighetsförvaltningen övertänkt och bygger den på en realistisk bedömning av förvaltningens kostnader och intäkter? - Avviker fastighetsförvaltningens kostnadsbild väsentligt från jämförbara kommunala fastighetsförvaltningar? - Hanteras gränsdragningen mellan investering och underhåll på ett korrekt sätt? - Har framtida effekter, som den nuvarande underhållsnivån kan ge upphov till, analyserats och bedömts på ett realistiskt sätt? 2.3 Revisionsmetod Den granskningsmetoden som tillämpats har byggt på intervjuer med ansvariga handläggare samt studier av relevant dokumentation. Intervjuer har genomförts tillsammans med representant för revisorerna. Intervjuade handläggare har givits tillfälle att sakgranska ett utkast till rapport. PwC 3 av 13

6 3 Resultat av granskningen 3.1 Fastighetsstrategier till grund för åtgärder i fastigheter Enligt ett kommundirektiv 1 från 2000 är kommunstyrelsen ägarföreträdare för kommunens fastigheter och ansvarar för den tekniska, ekonomiska och juridiska förvaltningen av fastighetsbeståndet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommundirektiv verkställs och för att kommunen kontinuerligt har balans mellan tillgången till och behovet av fastigheter, lokaler och service. För samordning och planering av strategiska frågor för lokaler och lokalanknuten service ska enligt direktivet finnas en styrgrupp under ledning av kommunchefen. Styrgruppen är dock tills vidare avvecklad och uppgiften hanteras numera i kommunchefens ledningsgrupp. För handläggning av samordningsfrågor finns en tjänst som lokalsamordnare med placering på fastighetsenheten på Tekniska förvaltningen. Tekniska nämnden ansvarar genom Tekniska förvaltningen för den operativa fastighetsförvaltningen och försörjning med lokaler och lokalanknuten service till kommunens kärnverksamheter. Lokalanvändarna är hyresgäster i lokalerna och bär kostnaderna för lokalnyttjande och lokalanknuten service. I kommunens styrmodell ingår internprissättning av lokaler som en komponent, dvs. verksamheterna betalar internhyra. Tomställda lokaler redovisas som lokalpool och kostnadsförs under kommunstyrelsen. Riktlinjer för internhyressättning finns i ett dokument benämnt Förslag till riktlinjer för internhyressystem i Motala kommun. Förutom ovan nämnda kommundirektiv och riktlinjer för internhyressättning är dokumenten lokalförsörjningsplan och förvaltningsplan av särskilt intresse i granskningen. Lokalförsörjningsplanen för , som antagits av kommunstyrelsen, innehåller dels en analys över behov av lokaler för prognosperioden dels en teknisk statuskommentar för befintliga lokaler. Avsikten är att lokalförsörjningsplanen framgent ska vara ett levande dokument. I kommundirektivet anges att Underhåll för att vidmakthålla byggnader och funktioner ska anpassas till den tid som kommunen har ett dokumenterat behov av byggnaderna eller till den tid som det finns beslut om att upprätthålla ett alternativvärde, t ex försäljningsvärde. Kommundirektivet innehåller också en skrivning om att fastigheter och lokaler, som inte nyttjas eller kommer att nyttjas inom fem år av kommunens verksamheter, ska avvecklas såvida det inte finns särskilda skäl för fortsatt kommunalt ägande. Förvaltningsplanen innehåller en förteckning över fastigheter och byggnader som inte längre behövs för de primära verksamheterna. Avveckling föreslås ske genom att sälja fastigheter eller riva byggnader. Även förvaltningsplanen har antagits av kommunstyrelsen. 1 Kommundirektiv för försörjningen med lokaler och service i Motala kommun, kf , 185 PwC 4 av 13

7 Den sammantagna lokalytan för förvaltade fastigheter anges till ca kvm, vilket motsvarar ca 6,4 kvm per kommuninvånare. I lokalytan ingår ca kvm gamla industribyggnader med industrihistoriskt värde. Även om vi frånräknar ytan för gamla industribyggnader, indikerar nyckeltalet en relativt stor lokalyta i förhållande till kommunens storlek, när vi jämför med andra kommuner. Det är enligt vår erfarenhet vanligt med nyckeltal 5-6 kvm per invånare, men det finns exempel på kommuner med nyckeltal under 5 kvm. Anledningen till att vi kommenterar lokalytans storlek är att lokalytan binder resurser för förvaltning och underhåll och med en mindre men mer effektivt utnyttjad lokalyta kan också resurserna fördelas effektivare. Strategiska dokument som direkt rör fastigheter och lokaler är - Kommundirektiv för försörjningen med lokaler och service i Motala kommun (Kf , 185) - Förslag till riktlinjer för internhyressystem i Motala kommun - Förslag till lokalförsörjningsplan (10/KS 0195) - Förslag till förvaltningsplan 2011 (11/KS 0155) - Ledningssystem för Motala kommun (Kf ) - Riktlinjer för uppföljning (Kf ) - Definition investeringar (ur ekonomianvisningar i intranätet) - Verksamhetsplan 2011 Tekniska förvaltningen - Mål och resursplan (MoR) 2012 med plan Vår bedömning: Det finns väl dokumenterade och beslutade riktlinjer till underlag för planering och beslut om åtgärder i förvaltade fastigheter. Det finns också en struktur för såväl övergripande planering av fastighetsfrågor som operativ hantering av förvaltningen, vilket inbegriper att underhållsåtgärder utförs där så är lämpligt utifrån långsiktighet i lokalanvändning. PwC 5 av 13

8 3.2 Rutiner för underhållsplanering Tekniska nämnden anger som inriktningsmål att kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett miljömässigt, innovativt och ekonomiskt hållbart sätt (Mål och Resursplan 2012). Den operativa fastighetsförvaltningen är organiserad enligt följande: - Fastighetschef - Stabsfunktion med o Ekonom o 1,75 assistenttjänst o Lokalsamordnare - 3 förvaltare med sektorsvis ansvar för lokaler - 1 projektledare för främst större investeringar. Arbetar på uppdrag från respektive förvaltare - 3 assisterande ingenjörer inom fackområden vvs-, el- och byggteknik - Driftsfunktion med o Driftschef o 2 fastighetstekniker o Servicefunktion med 1 förman, 4 vaktmästare och 4,5 tjänster som hantverkare Fastighetsenheten köper därutöver också 16 heltidstjänster inom skötsel av i huvudsak Bildningsförvaltningen. Enligt dokumentet Förslag till riktlinjer för internhyressystem i Motala kommun ansvarar Tekniska förvaltningen/fastighetsenheten för in- och utvändigt underhåll. I en bilaga till internhyresavtalen finns ansvarsfördelningen förtydligad. Någon dokumenterad rutin för underhållsplanering har inte förevisats. Enligt den muntliga beskrivning som lämnats vid intervjutillfället har de tre förvaltarna fullt ansvar för sina respektive förvaltade fastigheter, vilket innebär att förvaltaren har den löpande kontakten med sina hyresgäster i frågor som rör skötsel, drift och underhåll och i förekommande fall verksamhetsanpassningar och investering i lokaler. Förvaltaren upprättar underhållsplan och ansvarar för genomförande och uppföljning av underhållsåtgärder. Vid behov avropar förvaltaren tjänster från projektledaren (investering och större underhåll) och andra inom fastighetsenheten. Fastighetsenheten använder det IT-baserade verksamhetsstödet Landlord som innehåller en modul för underhållsplanering. Ur Landlord hämtar förvaltaren en underhållsplan, som är en prissatt teoretisk åtgärdsförteckning för valfri tidsperiod. För att underhållsplanen ska ge en någorlunda rättvis prognos över underhållsåtgärder, förutsätts att utförda åtgärder återrapporteras till databasen, vilket ligger på förvaltarnas ansvar. Den beskrivna årscykeln för underhållsplanering är enligt följande: - Underhållsplanen fastställs i februari då man vet den ekonomiska ramen för underhåll - Förvaltarna ansvarar för underhållsplanering för sina fastigheter PwC 6 av 13

9 - Till stöd för förvaltarna finns det IT-baserade verksamhetsstödet Landlord - Minst 1 ggr per år ska förvaltarna samråda med hyresgästerna om underhållsbehovet och planering av utförande av åtgärderna - Fastighetschefen tar beslut om den sammantagna underhållsplanen inom disponibelt ekonomiskt utrymme för underhåll Vår bedömning: Även om fastighetsenheten saknar dokumenterade rutiner för underhållsplanering är ansvaret tydliggjort i organisationen. Genom förvaltarnas löpande kontakter med lokalnyttjarna, likväl som ansvar för planering, genomförande och uppföljning av underhållsåtgärder, skapas kunskap om respektive fastighets underhållsstatus. Därtill innebär verksamhetsstödet Landlord att kunskap om fastigheternas underhållsstatus bevaras i organisationen vid byte av befattningshavare. Eftersom allt detta bygger på likartade arbetssätt hos medarbetarna, rekommenderar vi att handläggningen kvalitetssäkras genom att rutiner dokumenteras. Enligt vår erfarenhet av kommunal fastighetsförvaltning bör underhållsplanering ske under hösten före verksamhetsåret. Detta innebär att tid ges för att tillsammans med verksamheterna planera in när under året åtgärder lämpligen bör utföras i fastigheterna. Vidare för att ge möjlighet att påbörja upphandlingar i tid. Ett sådant arbetssätt förutsätter att fastighetsenheten kan prognostisera det ekonomiska utrymmet för underhåll. Nuvarande ordning innebär att det ekonomiska utrymmet som skapas inom internhyran ska fördelas inom tekniska kontoret (se 3.3), vilket innebär att fastighetsenheten är en verksamhet av flera som gör anspråk på de resurser som ska fördelas. 3.3 Ekonomisk planering Enligt den beskrivning som lämnats över internhyresmodellen i kommunen kalkylerades internhyran initialt att täcka kostnader för fastighetsförvaltning och underhåll. Kostnaderna för värme, el, renhållning, VA, försäkringar och felavhjälpande underhåll m.m. beräknades utifrån tidigare års utfall. Kostnader för planerat underhåll fastställdes utifrån av marknaden använda nyckeltal (REPAB). Den fortsatta beskrivningen av hur internhyresmodellen tillämpats är att internhyresnivån gentemot lokalnyttjarna ligger fast medan fastighetsförvaltning pålagts ett besparingskrav, som initialt var ca 20 mkr och resulterade i 3 mkr för planerat underhåll. Besparingskravet avsågs att successivt minskas till den nivå för underhåll som man ansåg vara korrekt utifrån nyckeltal. Under åren därefter har fastighetsförvaltningen kompenserats för kostnadshöjningar genom justering av internhyran motsvarande kompensation som övrig kommunal verksamhet fått, men har besparingskravet inte minskat enligt den ursprungliga tanken. Under de senaste fem åren har överskottet inom internhyran varierat mellan åren med åtföljande varierande ekonomiskt utrymme för underhållssatsningar. PwC 7 av 13

10 Följande sammanställning visar budgeterat belopp för planerat underhåll för 2012, utfall och budget för tidigare år samt redovisat överskott inom internhyran efter kostnader för underhåll. Överskottet fördelas inom Tekniska kontoret. År Utfall tkr Budget tkr Fördelat överskott tkr inom Tekniska kontoret (budget) I ovanstående belopp har inte tagits med utökad ram för energiåtgärder under åren Detta s k EPC-projekt bokförs som investering. Tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2011 har som resultatmål att nyckeltal för planerat underhåll uttryckt som kr/kvm ska motsvara rikssnittet medan nyckeltalet för felavhjälpande underhåll ska understiga rikssnittet. Tillhörande aktivitet är att fastställa och följa upp underhållsplaner. Vår bedömning: Internhyressättningen speglar inte den verkliga kostnaden för lokaler genom att lokalerna i praktiken prissatts för högt och överskottet inom internhyran fördelas inom Tekniska kontoret. Den interna kritik som förs fram mot hanteringen är att det ekonomiska utrymmet för underhåll är för litet. Ur lokalnyttjarnas perspektiv kan man uppleva att man betalar internhyra för underhåll som man inte får. Ur ett revisionellt perspektiv innebär hanteringen att internhyran inte speglar lokalernas självkostnad samt att del av internhyran finansierar andra verksamheter inom Tekniska kontoret än fastighetsförvaltningen. Vår rekommendation är därför att som målsättning återgå till den ursprungliga tanken med att internhyran ska spegla den verkliga kostnaden för fastighetsförvaltningen inklusive en långsiktig rimlig nivå för underhåll. PwC 8 av 13

11 3.4 Fastighetsförvaltningens kostnadsbild Fastighetsenheten har redovisat en detaljerad redovisning över kostnaderna för respektive lokalkategorierna skolor, förskolor och vårdbyggnader. Som jämförelse har fastighetsenheten kompletterat redovisningen med REPAB:s 2 nyckeltal. Överlag indikerar redovisningen högre kostnader för fastighetsskötsel och avhjälpande underhåll än jämförelsematerialet. Kostnader för planerat underhåll understiger RE- PAB:s rekommenderade nyckeltal, men skiljer sig inte från vanligt förekommande kostnadsbild i kommunala fastighetsförvaltningar när det gäller underhåll. Enligt vår erfarenhet är det ganska vanligt i kommuner att man budgeterar för lite underhållsmedel. Vår bedömning: Kostnadsbilden visar överlag god kontroll över kostnaderna, möjligen med reservation för att tillsyn/skötsel indikerar en något hög kostnadsnivå. En möjlig förklaring till det senare kan vara att skolvaktmästarorganisationen innebär högre kostnader jämfört med ett färre antal bilburna fastighetstekniker. Det kan dock finnas andra fördelar med den nuvarande organisationen som uppväger den eventuellt högre kostnaden. 3.5 Investering kontra underhåll Ett dokument hämtat ur kommunens intranät definierar investering medan begreppet underhållskostnader definieras i Förslag till riktlinjer för internhyressystem. I granskningen har inte gjorts någon verifiering genom stickprovskontroll av att riktlinjer följts. Vår bedömning: Begreppen investering respektive underhåll finns dokumenterade och tillgängliga för befattningshavare. 2 Företaget REPAB utger ett inom kommunal fastighetsförvaltning allmänt använt tabellverk för kostnadsjämförelser PwC 9 av 13

12 3.6 Synpunkter på underhållsnivån från hyresgäster Underhållsstatusen i fastighetsbeståndet menar man är hanterbar. Ett mindre antal fastigheter uppges ha sämre underhåll medan det också finns skolor i utmärkt skick. Kontakterna med fastighetsenheten uppges i huvudsak som positivt, vilket också framgår av Nöjd kund enkäten. Emellertid finns synpunkter på hantering av underhållsfrågor enligt följande: - Det tar tid att få åtgärder utförda, vilket kan vara ett problem för verksamhetsansvariga med arbetsmiljöansvar - Fastighetsenheten utför gärna en större samlad insats framför att åtgärda enstaka underhåll. Detta leder till att fastigheter upplevs ha eftersatt underhåll som kräver stor åtgärdsinsats. Vår bedömning: Den uppfattning vi fått vid intervjuer tyder på att underhållsstatusen är hanterbar. Synpunkter i övrigt får fastighetsenheten ta till sig i sitt interna förbättringsarbete. 4 Synpunkter på fastighetsenhetens plats i den kommunala förvaltningsorganisationen 4.1 Allmänt om samordning och bolagisering av fastighetsförvaltning Med en viss överdrift kan man säga att det finns nästan lika många idéer om hur förvaltningen av kommunens fastigheter ska organiseras som det finns kommuner. Några principiella idéer som kan skönjas under de senaste tio åren är bl a att - samordna fastighetsförvaltningen mellan kommunen och bostadsbolaget, - bolagisera fastighetsförvaltningen, och - konkurrensutsätta delar av fastighetsförvaltningen, främst drift och skötsel. När det gäller att samordna förvaltningen av kommunens fastigheter med bostadsbolagets förvaltning, träder lagen om offentlig upphandling (LOU) in och ställer krav på upphandling. LOU har dock inte hindrat ett antal kommuner från att samordna förvaltningen, som åstadkommits antingen genom ägardirektiv till bolaget, PwC 10 av 13

13 genom att överföra ägandet av fastigheterna till bolaget eller att man helt enkelt struntat i LOU och kallt räknat med att förfarandet inte får rättsliga efterspel. Som ett alternativ till att överföra fastigheterna till bostadsbolaget har det varit vanligt att lägga fastigheterna i ett separat bolag inom en kommunal bolagskoncernbildning. Förvaltningen av fastighetsbolaget har lagts på bostadsbolaget och samordningsfördelarna har på så sätt uppnåtts. Även för ett sådant upplägg reser LOU hinder, vilket dock inte hindrat ett antal kommuner att hantera frågan på detta sätt. En utväg för att agera i enlighet med LOU är att kommunen bjuder ut hela eller delar av fastighetsförvaltningen till en upphandling, varvid bostadsbolaget har möjlighet att lämna det fördelaktigaste anbudet. I de fall man valt att behålla den administrativa förvaltningen, dvs. beställarkompetens, och begränsat upphandling till drift och skötsel, har det ofta funnits privata aktörer på marknaden som kunnat konkurrera om ett uppdrag. Det förekommer att kommunen och bostadsbolaget gör gemensamma upphandlingar av sådana tjänster och kan på så sätt uppnå fördelar med denna form av samordning. Frågan om kommunen måste tillämpa LOU vid köp från det egna bolaget är föremål för översyn och ett tillfälligt undantag är infört i lagen under förutsättning bl. a. av att bolagets verksamhet i huvudsak vänder sig mot den kommunala verksamheten. Undantaget gäller inte köp mellan kommunala bolag. Hur det slutliga förslaget till nya lagregler kommer att se ut vet vi inte idag. En annan lagstiftning av betydelse i sammanhanget är den sedan 2011 införda lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som bl. a undantar bolagen från den särställning allmännyttan haft och har infört ett krav på att bolagens verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta får till konsekvens att bostadsbolagets avkastningskrav ska gälla för bolagets hela verksamhet, dvs. också för tjänster bolaget eventuellt utför för kommunen, t ex förvaltning av kommunens fastigheter. Det senare ska ställas mot att kommunens interna fastighetsförvaltning i de flesta fall utförs till självkostnad. Om kommunen i stället väljer att överföra fastigheter och personal till ett särskilt fastighetsbolag, gäller inte den nämnda lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Däremot gäller aktiebolagslagens regler som innebär att verksamheten ekonomiskt måste gå ihop vilket också innebär att relationen med kommunen ska vara affärsmässig. Ett antal kommuner har valt att överföra sina fastigheter till ett av kommunen ägt bolag. Fördelar med bolagisering är bl. a. bolaget utgör en från kommunen tydligt avgränsad ekonomisk enhet med fullt eget ansvar för fastigheterna. Detta innebär bl. a. att budgetering av underhåll inte behandlas i kommunens budgetprocess och därmed inte blir den budgetregulator som underhåll lätt blir. En ytterligare fördel är att bolaget, mot bakgrund av styrelseledamöternas ansvar enligt aktiebolagslagen, är skyldigt att göra fastighetsekonomiska överväganden inför propåer om investeringar, vilket återspeglas i hyresavtalen. Effekten är om möjligt mer övertänkta beslut från den kommunala verksamheten inför investering i lokaler. PwC 11 av 13

14 Nackdelar med bolagisering är bl. a att kommunen inte blir av med all fastighetsförvaltning, då en hel del fastigheter inte bör föras över till bolag. Detta gäller fastigheter inom markreserven, sanerings- och regleringsfastigheter, skogs- och jordbruksfastigheter, mark för rörligt friluftsliv, etc. Kommunen kommer fortsättningsvis att vara en fastighetsägare, vilket kräver administration, bl. a. för att hantera olika former av nyttjanderättsupplåtelser. Vilka fastigheter som eventuellt ska föras över till bolag har betydelse, då fastigheterna förs från den skattefria zonen i kommunen till ett beskattat fastighetsbolag. Innebörden av detta är att i fastighetsbolaget får i princip alla aktiviteter som berör fastigheterna skattekonsekvenser. Detta leder till att det är olämpligt att föra över fastigheter som inom en framtid kommer att ingå som ett led i plangenomförande. En ytterligare nackdel är att överföring av fastigheter till bolag är förenat med transaktionskostnader som fastighetsbildningskostnader och lagfartsavgifter. I ett antal kommuner har man reducerat lagfartsavgifterna genom att med stort tillmötesgående från lantmäteriet överföra fastigheter genom fastighetsreglering. Resultatet är att staten tjänat på de tjänster som lantmäteriet sålt men förlorat skatteintäkter genom utebliven stämpelskatt. En skattemässig konsekvens av att överföra fastigheter är också att kommunen kan bli återbetalningsskyldig för momslyft ur kommunskattesystemet, vilket påverkar kalkylen som en omedelbar utbetalning från kommunen. Skattemässiga frågor tillsammans med juridiska och organisatoriska frågor kräver vanligen medverkan av konsulter, vilken kostnad också belastar den sammantagna kalkylen. För att räkna hem en bolagisering bör därför fördelarna prissättas på något sätt och detta främst genom lägre förvaltningskostnader och möjligen även sammantaget lägre hyreskostnader för den kommunala verksamheten. 4.2 Utveckla fastighetsförvaltningen inom den kommunala organisationen Granskningen visar att kostnaderna i fastighetsförvaltningen inte avviker negativt, dvs. indikerar högre kostnader jämfört med förekommande nyckeltal för kommunal fastighetsförvaltning. Det förefaller därför tveksamt om det är möjligt att inom rimlig kalkyltid uppnå kostnadsbesparingar genom bolagisering. Däremot skulle möjligen konkurrensutsättning av delar av fastighetsförvaltningen kunna leda till sänkta kostnader. En fördel med bolagisering är det mått av självständighet som skapas genom bolagsformen och det åtföljande dynamiska samspel som skapas mellan bolaget och de kommunala verksamheterna, där bolaget har en tydlig ägarroll och verksamheterna är hyresgäster. Det i rapporten refererade Kommundirektivet för försörjning av lokaler och service anger att tekniska nämndens ansvar är den operativa fastighetsförvaltningen medan det strategiska ägaransvaret ligger kvar på kommunstyrelsen. Även om vi tror att tekniska nämnden i realiteten tar ett ansvar också för ägar- PwC 12 av 13

15 frågor, är formuleringen i ägardirektivet inte oviktigt i sammanhanget. Fastighetsförvaltningen är också endast en del i tekniska nämndens ansvarsområde. En tanke som uppkommit under granskningen är att organisatoriskt lyfta upp fastighetsenheten till en mer självständig roll som ägare och förvaltare av kommunens fastigheter. Syftet är att etablera fastighetsenheten som kommunens interna fastighetsbolag. Det är inte ovanligt att kommuner och landsting inrättar s.k. balansräkningsenheter, med vilket menas en ansvarsenhet där ansvaret också omfattar balansräkningsposter. I den mest långtgående formen av balansräkningsenhet får ansvarsenheten en komplett balansräkning. Den övergripande styrningen kan ske genom att ställa krav på viss soliditet eller viss förräntning av enheten egna kapital. Detta innebär att enheten får ett stort mått av frihet att själv fatta beslut om hanteringen av ekonomin. Överfört till objektet för den aktuella granskningen skulle fastighetsförvaltningen betraktas som en balansräkningsenhet. Hur långtgående ansvar som skulle lämnas för enhetens balansräkning torde vara en fråga för den centrala ekonomifunktionen att yttra sig om. Syftet är återigen att som ett alternativ till bolagsformen ge fastighetsenheten ett tydligt ägaransvar för kommunens fastigheter. För att återknyta till det refererade ägardirektivet vore en logisk organisatorisk placering av fastighetsenheten under kommunstyrelsen. Ett särskilt utskott till kommunstyrelsen skulle kunna bilda styrelse till balansräkningsenheten Fastigheter. PwC 13 av 13

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Jonas Wallin Revisionskonsult Samordnad fastighetsförvaltning Gällivare kommun Top bostäder AB Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning,

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011)

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Revisionsrapport 2015:9 Genomförd på uppdrag av revisorerna 17 november 2015. Förstudie Björnön. Västerås stad

Revisionsrapport 2015:9 Genomförd på uppdrag av revisorerna 17 november 2015. Förstudie Björnön. Västerås stad Revisionsrapport 2015:9 Genomförd på uppdrag av revisorerna 17 november 2015 Förstudie Björnön Västerås stad Innehåll 1 Inledning... 2 2 3 4 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och frågeställningar... 2 1.3 Avgränsning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Granskning av barnkonventionen Motala kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1. UPPDRAG... 3 1.2. AVGRÄNSNING

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-03 1 (18)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-03 1 (18) 1 (18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 oktober, 2011 klockan 18.00 18.45 Christina Waster Jansson (S), Ordf. Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kerstin

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bilaga 1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer