ENERGIPROGRAMMET (EN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIPROGRAMMET (EN)"

Transkript

1 ENERGIPROGRAMMET (EN) Ämne: ELEKTRONIK Elektronik - grundkurs ENK212 Eleven utför uppkoppling, funktionskontroll samt mätning och felsökning på enklare elektronikkretsar. Eleven motiverar val av instrument, komponenter och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och ekonomi. Ämne: ELKUNSKAP Elkompetens A ELKU205 Eleven utför uppkoppling, felsökning och underhåll på elutrustningar med säkerhet och motiverar val av komponenter, utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och ekonomi. Eleven upptäcker risker och ger förslag till åtgärder för att förebygga skador på person, utrustning och miljö i samband med arbeten på elanläggningar. Ämne: ELLÄRA Likström och enfas växelström A ELL200 Eleven utför uppkoppling, mätning och beräkning med säkerhet och motiverar val av instrument, utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och situation. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för det gemensamma arbetet.. Eleven har förståelse för risker och ger förslag till åtgärder för att förebygga skador på person och egendom i samband med elarbeten. Likström och enfas växelström B ELL201 Eleven utför uppkoppling, mätning, beräkning och felsökning med säkerhet och motiverar val av instrument, utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och situation. Eleven anpassar arbetsinsatsen till situationen samt analyserar och bedömer resultatet. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för det gemensamma arbetet. Eleven har förståelse för risker och ger förslag till åtgärder för att förebygga skador på person och egendom i samband 1

2 med elarbeten. Växelström trefas ELL202 Eleven utför uppkoppling, mätning, beräkning och felsökning med säkerhet och motiverar val av instrument, utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och situation. Eleven anpassar arbetsinsatsen till situationen samt analyserar och bedömer resultatet. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för det gemensamma arbetet. Eleven har förståelse för risker och ger förslag till åtgärder för att förebygga skador på person och egendom i samband med elarbeten. Ämne: ENERGITEKNIK Energi A ENETE200 Eleven diskuterar och föreslår olika lösningar inom VVS-, energi- och fartygssystem utifrån kunskaper om sambandet mellan uppbyggnad, funktion, kvalitet, säkerhet och miljö. Eleven tolkar ritningar, löser och utför uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för eget arbete. Energi B ENETE201 Eleven använder beräkningar som grund för att föreslå och vidta åtgärder för effektiv och miljövänlig energianvändning. Eleven planerar och genomför datorbaserat underhåll med avseende på kvalitet, ekonomi, tillgänglighet och driftsäkerhet. Eleven tolkar och använder systemritningar obehindrat. Eleven söker och finner information och utvecklar kunskap inom området. Ämne: FARTYGSTEKNIK Brandskydd ombord FTT206 Eleven tar initiativ och medverkar till att brandskyddsuppgifter genomförs med avsett resultat. Eleven hanterar utrustning och andra hjälpmedel med säkerhet och gör egna bedömningar av de säkerhetsrisker som kan finnas i olika sammanhang. 2

3 Fartyg, däck, drift och underhåll FTT207 Eleven tar initiativ och ger råd och anvisningar till andra vid drift av ett fartyg och för underhåll ombord. Eleven deltar aktivt i skyddsarbetet och analyserar de säkerhetsrisker som kan finnas. Eleven föreslår lösningar vid driftproblem ombord och utför relevanta åtgärder. Fartyg, maskin, drift och underhåll FTT208 Eleven tar initiativ och ger råd och anvisningar till andra vid drift av ett fartyg och för underhåll ombord. Eleven deltar aktivt i skyddsarbetet och analyserar de säkerhetsrisker som kan finnas. Eleven föreslår lösningar vid driftproblem ombord och utför relevanta åtgärder. Fartygsbefäl klass VIII FTT209 Eleven bedömer de elektroniska navigationshjälpmedlens tillförlitlighet med hjälp av sina navigatoriska kunskaper samt utför åtgärder anpassade efter olika situationer. Eleven planerar, beräknar och genomför en sjöresa med hänsyn till de krav som ställs på säkerhet och sjövägsregler i internationella konventioner. Fiske A FTT210 Eleven utför självständigt och rutinerat de uppgifter som förekommer ombord på fiskefartyg. Eleven arbetar tillsammans med andra och tar ansvar för gruppens samlade resultat. Eleven föreslår lösningar och utför åtgärder vid driftproblem. Fiske B FTT211 Eleven förstår och tillämpar internationella överenskommelser och konventioner i olika situationer med hänsyn till driftsekonomi, lagstiftning och marin miljö. 3

4 Livräddning och överlevnad FTT212 Eleven tolkar och gör egna bedömningar utifrån manualer på svenska och engelska och utför självständigt och i samarbete med andra arbete med livräddningsfarkoster och deras utrustning. Eleven tar initiativ och ger råd och anvisningar till andra utifrån krav i gällande konventioner. Eleven bedömer kvaliteten på utfört säkerhetsarbete och föreslår förbättringar. Maskinbefäl klass VI, motorfartyg FTT213 Eleven förstår samband mellan ett motorfartygs maskineri, dess olika delsystem och komponenter och gör egna bedömningar när det gäller funktion, drift och underhåll. Miljö och säkerhet FTT214 Eleven jämför och bedömer sjöfartens och andra transportsystems ekonomiska villkor och påverkan på miljön. Eleven agerar för att minimera risker, ger förslag till åtgärder för att förebygga skador på såväl person, utrustning som miljö samt utför lämpliga åtgärder vid olycksfall. Roro/passagerarfartyg FTT215 Eleven utför självständigt och i samarbete med andra rutiner för drift och underhåll av utrustning på ett roro/passagerarfartyg med utgångspunkt i gällande manualer. Tanklasthantering FTT216 Eleven utför självständigt och i samarbete med andra rutiner för drift och underhåll av utrustning på olje-, gas- och kemtankfartyg med utgångspunkt i gällande manualer. Vakttjänst / däck FTT217 4

5 Eleven utför självständigt och i samarbete med andra arbete på ett fartygs brygga. Eleven tar initiativ och ger omdömesgilla råd och anvisningar till andra med avseende på god säkerhet. Eleven bedömer kvaliteten på utfört arbete och föreslår förbättringar. Vakttjänst / maskin FTT218 Eleven utför självständigt och i samarbete med andra arbete i ett fartygs maskinrum. Eleven tar initiativ och ger omdömesgilla råd och anvisningar till andra med avseende på god säkerhet. Eleven bedömer kvaliteten på utfört arbete och föreslår förbättringar. Ämne: FASTIGHETSTEKNIK Byggnader och utrustning FASTE200 Eleven genomför självständigt och i arbetslag underhållsarbete på byggnader och utrustning på ett ansvarsfullt sätt. Eleven granskar och analyserar byggskador samt fastställer deras omfattning. Eleven tolkar och tillämpar gällande byggnadslagstiftning. Förvaltning FASTE201 Eleven bedömer och värderar relevanta texter ur fackböcker och handböcker samt lagtext inom området. Eleven informerar på ett begripligt sätt andra om olika stadgar och bestämmelser. Köks- och tvättutrustning FASTE202 Eleven planerar det egna arbetet med hänsyn till effektivitet och säkerhets- och miljökrav. Eleven utför felsöknings- och reparationsåtgärder på ett närmast yrkesmässigt sätt och bedömer kvaliteten på det egna arbetet. Städning och rengöring FASTE203 5

6 Eleven planerar och genomför städning och rengöring i olika sammanhang med hänsyn till kraven på god arbetsmiljö. Eleven organiserar och genomför städuppgifter tillsammans med andra med hänsyn till krav på god kvalitet och effektivitet. Yttre miljö FASTE204 Eleven planerar och utför självständigt och tillsammans med andra den årsvisa tillsynen och skötseln av yttre anläggningar. Eleven deltar aktivt och gör egna bedömningar vid val av växter och material för olika miljöer. Eleven har utvecklat en god serviceanda i sin kontakt med boende och entreprenörer. Ämne: FORDONSYRKESTEKNIK Småmaskiner skötsel och underhåll FYRK207 Eleven förstår sambanden mellan arbetsmetoder, tid, kostnader och kvalitet vid skötsel och underhåll av. Eleven använder sina kunskaper om småmaskiners skötsel och underhåll i nya situationer. Eleven agerar för att minimera skador på person, utrustning och miljö. Ämne: FÖRBRÄNNINGSMOTORTEKNIK Kraft- och värmeproduktion FÖMT204 Eleven tillämpar kvalitets- och systemtänkande vid uppföljning av system. Eleven läser och tolkar systemritningar samt använder dessa kunskaper för att dra egna slutsatser om systemets konstruktion, funktion och skötsel. Ämne: KRAFT- OCH VÄRMETEKNIK Alternativ energihantering KRV200 Eleven tillämpar kunskaper om olika systems uppbyggnad vid uppföljning av alternativa energisystem. Eleven läser och tolkar systemritningar samt använder dessa kunskaper för att dra egna slutsatser om systemens konstruktion, funktion och skötsel. 6

7 Hetvatten, ånggeneratorer och ångturbiner KRV201 Eleven föreslår alternativa lösningar för drift och skötsel av energitekniska anläggningar med avseende på energianvändning, miljöpåverkan och säkerhet. Eleven tar ansvar för och genomför driftlagsarbeten vid drift av kraft- och värmetekniska anläggningar. Eleven tillämpar kunskaper om olika systems uppbyggnad vid olika drifts- och underhållsuppgifter. Eleven läser och tolkar systemritningar samt använder kunskaperna för att dra egna slutsatser om systemens konstruktion, funktion och skötsel. Kraft- och värmesystem KRV202 Eleven föreslår alternativa lösningar för drift och skötsel av kraft- och värmetekniska anläggningar med avseende på energianvändning, miljöpåverkan och säkerhet. Eleven tillämpar kunskaper om olika systems uppbyggnad vid uppföljning av kraft- och värmesystem och använder kunskapen för att dra egna slutsatser om systemens konstruktion, funktion och skötsel. Ämne: KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Kyl drift, underhåll och service KYVP200 Eleven föreslår lösningar för olika installations-, service- och driftproblem med hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Eleven arbetar på ett närmast yrkesmässigt sätt. Eleven tillämpar kunskaper om olika systems uppbyggnad vid uppföljning och använder kunskaperna för att dra egna slutsatser om kyl- och värmepumpsystemens konstruktion, funktion och skötsel. Eleven arbetar på ett serviceinriktat sätt. Kyl grundkurs KYVP201 Eleven förstår vikten av att gällande bestämmelser tillämpas för att uppnå god kvalitet och säkerhet vid arbeten i kyltekniska anläggningar. Eleven läser och tolkar ritningar samt föreslår lösningar för olika anläggningars driftproblem, energiberoende, miljöpåverkan och säkerhet. 7

8 Kyl installation KYVP202 Eleven förstår vikten av att gällande bestämmelser tillämpas för att uppnå god kvalitet och säkerhet vid arbeten i kyltekniska anläggningar. Eleven föreslår lösningar för olika anläggningars installationer, driftproblem, miljöpåverkan och säkerhet. Eleven har utvecklat god serviceförmåga i kontakter med kunder. Kyl säkerhet och normer KYVP203 Eleven förstår vikten av och tillämpar de bestämmelser som gäller för arbete med kyltekniska anläggningar. Eleven undersöker och bedömer olika kyltekniska anläggningar med hänsyn till miljö, hälsoaspekter och personlig säkerhet. Ämne: MILJÖKUNSKAP Miljökunskap energi MILJÖ200 Eleven planerar och genomför provtagningar och undersökande uppgifter, analyserar resultaten och föreslår åtgärder för att minimera miljöpåverkan. Eleven agerar miljömedvetet och har förmåga att aktivera andra i miljöarbetet. Ämne: MÄT - OCH REGLERTEKNIK Industriell mätteknik A MÄTE213 Eleven utför olika mättekniska arbetsuppgifter och motiverar val av utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet, miljö och ekonomi. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för det gemensamma arbetet. Reglerteknik A MÄTE216 Eleven utför arbetsuppgifter i enklare mät - och reglertekniska system och väljer komponenter, utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och ekonomi. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för det gemensamma arbetet. Eleven upptäcker 8

9 risker och ger förslag till åtgärder för att förebygg skador på person, utrustning och miljö som kan uppstå i olika reglersammanhang. Ämne: STYRTEKNIK Styrteknik A STR211 Eleven utför uppkoppling och funktionskontroll samt felsökning och underhåll på enklare styrutrustningar och motiverar val av komponenter, utrustning och metoder med hänsyn till funktion, tillgänglighet och ekonomi. Eleven anpassar arbetsinsatsen till den aktuella situationen samt analyserar och bedömer resultatet. Eleven upptäcker risker och ger förslag till åtgärder för att förebygga skador på person, utrustning och miljö i styrtekniska sammanhang. Ämne: UNDERHÅLLSTEKNIK Underhåll A UNDTE213 Eleven bereder och utför grundläggande underhåll på maskiner och utrustningar. Eleven formulerar, avgränsar och löser praktiska problem och arbetsuppgifter. Eleven agerar för att förebygga och minimera risker i arbetsmiljön för person, utrustning och miljö. Ämne: VA-TEKNIK VA - grundkurs VA200 Eleven planerar och genomför på egen hand och i arbetslag förekommande drift- och underhållsarbeten i VA-anläggningar och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven utför de vanligaste provtagningarna och analyserna i ett VA-system och gör bedömningar av reningsprocessens kvalitet. Eleven beskriver och vidtar nödvändiga åtgärder i reningsprocessen för att uppnå en hög kvalitet med hänsyn till miljö, hygien och driftekonomi. VA - avloppsrening VA201 9

10 Eleven genomför på egen hand och i arbetslag enklare drift- och underhållsarbeten samt driftövervakning i avloppsreningsanläggningar och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven analyserar driftstörningar och bedömer olika orsakssamband. Eleven utför och analyserar prover enligt gällande bestämmelser och föreslår åtgärder. Eleven förstår helheten i reningsprocessen, har god systemkännedom om olika typer av avloppsreningsanläggningar samt jämför olika slamtyper och metoder för behandling och deponering. VA - vattenrening VA202 Eleven genomför på egen hand och i arbetslag olika enklare drift- och underhållsarbeten i vattenreningsanläggningar och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven utför och analyserar prover enligt gällande bestämmelser och föreslår nödvändiga åtgärder. Eleven förstår helheten i reningsprocessen och har god systemkännedom om olika typer av vattenreningsanläggningar. Ämne: VATTENKRAFTTEKNIK Vattenkraft A VAKR200 Eleven utför drift- och underhållsuppgifter på egen hand och tillsammans med andra samt medverkar till att processen vid ett vattenkraftverk fungerar med god kvalitet utifrån krav på produktions- och underhållsekonomi. Eleven är observant på risker i arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att minimera dem. Vattenkraft B VAKR201 Eleven utför själv och tillsammans med andra provning av mekanisk och elektrisk utrustning samt driftövervakning med förekommande rapporteringsrutiner i driftcentral under normal drift. Eleven utför på ett ur säkerhetsavseende tillfredsställande sätt avställning, idrifttagning och felsökning i vattenkraftanläggningar. Eleven planerar underhållsprogram för en anläggning samt medverkar till att underhållet utifrån driftsekonomiska aspekter uppnår en optimal kvalitet. Ämne: VVS-TEKNIK VVS - grundkurs VVT200 10

11 Eleven planerar och utför själv och tillsammans med andra olika VVS-arbeten. Eleven tolkar ritningar, instruktioner, föreskrifter och bestämmelser gällande VVS-anläggningar och tillämpar kunskaperna i arbetsuppgifterna. Eleven lokaliserar driftproblem i VVS-anläggningar och ger förslag till åtgärder för att höja kvaliteten med hänsyn till krav på driftsekonomi och miljö. VVS - industrirör VVT201 Eleven planerar och utför själv och tillsammans med andra olika slags rörinstallationer och övriga inom industrirörsanläggningar förekommande arbetsuppgifter. Eleven genomför förekommande arbeten med god kvalitet, på ett ergonomiskt riktigt sätt och med hänsyn tagen till miljön. Eleven utför provtryckningar och kontroller enligt gällande besiktningskrav. VVS - sanitet VVT202 Eleven planerar och utför själv och tillsammans med andra olika slag av arbeten i sanitetstekniska anläggningar och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven tolkar ritningar, instruktioner, föreskrifter och gällande bestämmelser för sanitetsanläggningar och tillämpar kunskaperna i arbetet. Eleven har utvecklat god serviceanda i kontakten med kunder och entreprenörer. Eleven utför provtryckningar och kontroller enligt gällande bestämmelser och besiktningskrav. VVS svets A VVT203 Eleven planerar och utför själv och tillsammans med andra förekommande svetsarbeten och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven väljer på ett närmast yrkesmässigt sätt svetsmetod, material, verktyg och övrig utrustning för olika typer av svetsarbeten. VVS svets B VVT204 Eleven planerar och genomför på ett närmaste yrkesmässigt sätt olika gassvetsarbeten och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet med hänsyn tagen till miljö- och hälsorisker. Eleven väljer svetsmetod, material, verktyg och övrig utrustning för olika typer av elsvetsarbeten. VVS ventilation 11

12 VVT205 Eleven planerar och utför själv och tillsammans med andra olika slag av arbeten i ventilationsanläggningar och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven har utvecklat god serviceanda i kontakt med kunder och entreprenörer. Eleven utför olika energi- och miljöeffektiviserande åtgärder på en ventilationsanläggning samt bedömer och beskriver de ekonomiska konsekvenserna. Eleven utför funktionskontroller och felsökning på ventilationsanläggningar samt föreslår lämpliga åtgärder. VVS värme VVT206 Eleven planerar och utför själv och tillsammans med andra förekommande drift- och underhållsarbeten i värmesystem med kringutrustning och uppnår god kvalitet på det utförda arbetet. Eleven har utvecklat god serviceanda i kontakten med kunder och entreprenörer. Eleven beskriver och utför olika energi- och miljöeffektiviserande åtgärder på en värmeanläggning samt bedömer resultatet och dess ekonomiska konsekvenser. Ämne: VERKSTADSTEKNIK Verkstadsteknik - grundkurs VER221 Eleven utför, tar ansvar för olika typer av arbetsuppgifter samt bedömer resultatet i förhållande till uppställda krav och förstår vilka faktorer som påverkat resultatet. Eleven reflekterar över sina kunskaper och förstår behovet av fördjupade studier i ämnet eller hur kunskaperna kan användas i andra sammanhang. 12

ELPROGRAMMET (EC) Ämne: CNC-TEKNIK. Ämne: DATORANVÄNDNING. Ämne: DATORTEKNIK

ELPROGRAMMET (EC) Ämne: CNC-TEKNIK. Ämne: DATORANVÄNDNING. Ämne: DATORTEKNIK ELPROGRAMMET (EC) Ämne: CNC-TEKNIK CNC-teknik A CNC201 Eleven förstår samband mellan programmering och bearbetning i CNC-styrda verkstygsmaskiner och använder dessa kunskaper vid utförandet av arbetsuppgifterna.

Läs mer

INDUSTRIPROGRAMMET (IP)

INDUSTRIPROGRAMMET (IP) INDUSTRIPROGRAMMET (IP) Ämne: BEREDNINGSTEKNIK Färgning och beredning BRT200 Eleven utför arbetsuppgifter i samband med färgning och beredning av textiler och tar ansvar för samt bedömer resultat i förhållande

Läs mer

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för industrirörmontörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svetsteknik 2 Industrirör 3 Miljö 4 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 5 Energi 6 Handlingar 6 Lagar,

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Elev. Datorteknik 100p. 80% 20% Energiteknik 100p. 80% 20% Grundläggande systemförståelse inom tillämpligaenergiområden samt effektiv energihantering.

Elev. Datorteknik 100p. 80% 20% Energiteknik 100p. 80% 20% Grundläggande systemförståelse inom tillämpligaenergiområden samt effektiv energihantering. Elev teori & praktik skola Praktik & Teori APL Datorteknik 100p. 80% 20% Bedömning handledare * 1 Datorsystemets uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection)

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 95. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 40. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 95. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 40. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96 Tyresö Gymnasium Timplan för: EC00 Timplan: 08 Elprogrammet ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 24 24 24 24 IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96 NK1201 Naturkunskap A (50 p) KÄ T K RE1201

Läs mer

Undervisningen i ämnet mekatronik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet mekatronik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MEKATRONIK Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att man ska kunna studera sådan teknisk utrustning i vardagen som integrerar elektriska och mekaniska

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

VECKOBREV YRKESGYMNASIET Stockholm & YRKESGYMNASIET Huddinge

VECKOBREV YRKESGYMNASIET Stockholm & YRKESGYMNASIET Huddinge VECKOBREV YRKESGYMNASIET Stockholm & YRKESGYMNASIET Huddinge > Telefonnummer till YG Huddinges reception är 08-12 20 44 60. > Kirsi Hellsten börjar som ny administratör/receptionist på måndag 14 mars på

Läs mer

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte FASTIGHETSSERVICE Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 9/10 ELPROGRAMMET Elteknik Automation ENERGIPROGRAMMET VVS-teknik Kylteknik TEKNIKPROGRAMMET Ingenjör Inredning och arkitektur IT kommunikation och medieteknik

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. LASTBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

LÄSÅRET 2011/12 UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

LÄSÅRET 2011/12 UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET LÄSÅRET 2011/12 UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET VÄLKOMMEN TILL OSS 3 VÄLKOMMEN TILL OSS 2 VÄLKOMMEN TILL OSS 5 tal utbildare har fått denna rekommendation,

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Malmö i Malmö kommun

Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Malmö i Malmö kommun Skolinspektionen Uppföljningsprotokoll 1(8) Thorengruppen AB info@thorengruppen.se Yrkesgymnasiet Malmö Rektor Madeleine Fils Madeleine.Fils@yrkesgymnasiet.se Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg 1 (6) TRAFI/19281/03.04.01.00/2012 Utfärdad: 20.12.2012 Träder i kraft: 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 21 3 mom.

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Marinmotorteknik Ämnesplan: Marinmotorteknik Kurser: Marinmotorteknik 1-4 Marinmotorteknik Ämnet marinmotorteknik behandlar marina motorers uppbyggnad och funktion samt bakomliggande principer inom mekanik.

Läs mer

VVS INSTALLATION. Ämnets syfte

VVS INSTALLATION. Ämnets syfte VVS INSTALLATION Ämnet VVS installation behandlar uppbyggnad och funktion av värme- och sanitetstekniska installationer i byggnader och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs

Läs mer

ELEKTRONIKSYSTEM INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

ELEKTRONIKSYSTEM INSTALLATION OCH UNDERHÅLL ELEKTRONIKSYSTEM INSTALLATION OCH UNDERHÅLL Ämnet elektroniksystem installation och underhåll behandlar felsökning och reparation i olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK. Grävmaskin och grävlastare

BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK. Grävmaskin och grävlastare BYGGPROGRAMMET (BP) Ämne: ANLÄGGNINGSMASKINTEKNIK Grävmaskin och grävlastare AMT200 Eleven förstår sambanden mellan arbetsmetod, tid, kostnad och kvalitet vid utförandet av arbetsuppgifter med grävmaskiner

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

Industritekniska programmet (IN)

Industritekniska programmet (IN) 64 gymnasieskola 2011 (IN) Examensmål för industritekniska programmet Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Personsäkerhet Utdrag ur 3 kap 3 Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder.

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. Energitjänster Effektivare energianvändning för bostäder Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. GE0411_Energitja nster_bostader_8_sid.indd 1 09-08-12 11.16.05 En bred palett energitjänster.

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad Byggprogrammet, BP inriktning Husbyggnad Kärnämnen: Engelska A Estetisk verksamhet Idrott och hälsa A Matematik A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Individuellt val

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

NÄTHANDEL. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NÄTHANDEL. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NÄTHANDEL Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster.

Läs mer

Undervisningen i ämnet styckningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet styckningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: STYCKNINGSKUNSKAP Ämnet styckningskunskap behandlar hantverksmässig styckning av olika djurslag. I ämnet behandlas dessutom djurens anatomi, hur styckdetaljer används inom näringen samt betydelsen av produktkvalitet.

Läs mer

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte SPÅRFORDONSTEKNIK Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och byte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Vilka handlingar ska/bör krävas för att startbesked ska kunna ges? Jonas Andersson Verksamhetschef bygglov och inspektion Umeå kommun

Vilka handlingar ska/bör krävas för att startbesked ska kunna ges? Jonas Andersson Verksamhetschef bygglov och inspektion Umeå kommun Vilka handlingar ska/bör krävas för att startbesked ska kunna ges? Jonas Andersson Verksamhetschef bygglov och inspektion Umeå kommun Tre olika exempel 1. Nybyggnad av enbostadshus 2. Tillbyggnad av kontorsbyggnad

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ÅR 6-7 BILD 1 (2) Lärande Elevens namn: Klass: År 6-7 Bild Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall: - ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MASKINTJÄNST Ämnet maskintjänst omfattar de kunskaper som krävs för att hantera den maskinella utrustningen ombord på fartyg. Det behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Dokument 5 till Kontrakt

Dokument 5 till Kontrakt Dokument 5 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1(11) Dokument 5 till Kontrakt LEVERANTÖRENS ÖVRIGA ÅTAGANDEN Dokument 5 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2(11) Innehåll: 1 DOKUMENTATION OCH UTBILDNING... 3 1.1 Målgrupper

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket LEGO MINDSTORMS Education EV3 Förmågorna i ämnet Teknik Arbetet med EV3 ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

VATTENKRAFTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

VATTENKRAFTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet VATTENKRAFTTEKNIK Ämnet vattenkraftteknik behandlar uppbyggnad av och funktion hos vattenkraftstationer. Ämnet behandlar hur drift och underhåll utförs med avseende på miljö, ekonomi, kvalitet och säkerhet.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte TÄTSKIKT VÅTRUM Ämnet tätskikt våtrum behandlar olika tätskiktssystem i våtrum och underliggande konstruktioner. Det behandlar hur arbetet utförs vid såväl ombyggnader och tillbyggnader som vid nyproduktioner.

Läs mer

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. ODLING I VÄXTHUS Växthus är i dag utrustade med avancerad teknik för styrning av klimat och övriga tillväxtfaktorer. För optimal produktion med hög kvalitet på de odlade produkterna krävs goda biologiska

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

Handbok för elsäkerhet inom Försvarsmakten. H Elsäk

Handbok för elsäkerhet inom Försvarsmakten. H Elsäk Handbok för elsäkerhet inom Försvarsmakten H Elsäk 2000 Handbok för elsäkerhet inom Försvarsmakten H Elsäk Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 2 FÖRSVARSMAKTEN 2000-06-09 14 965:65536

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

TRÄ. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TRÄ. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄ Ämnet trä behandlar arbete med olika konstruktioner i trämaterial. Det behandlar även alla typer av skivmaterial i byggnadskonstruktioner. Vidare behandlar ämnet olika slag av utvändig beklädnad på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen; SFS 2009:382 Utkom från trycket den 27 maj 2009 utfärdad den 13 maj 2009.

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL 1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för bygge av garage/carport. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda

Läs mer

JÄRNVÄGSBYGGNAD. Ämnets syfte

JÄRNVÄGSBYGGNAD. Ämnets syfte JÄRNVÄGSBYGGNAD Ämnet järnvägsbyggnad behandlar byggandet av järnvägar från planeringsstadiet till färdig räls. Byggandet av järnvägar bidrar till utformningen av infrastrukturen och de miljöer vi vistas

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm Lennart Johansson Produktionsledare och Yrkeslärare Anstalten Tidaholm Anstalten Tidaholm Tidaholm är en sluten anstalt, Säkerhetsklass, B. Antal intagna är ca 200 Strafftiden är från 4 år och upp till

Läs mer

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis. AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

Sidor att läsa inför provet vecka 49

Sidor att läsa inför provet vecka 49 Teknik åk 7 Produktion / konstruktion / historia, nu och framtid Varför teknik Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet 3 En liten gymnasieskola där avstånden är korta och möjligheterna stora Kombinationen av olika tekniska

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt

Läs mer

Drifttekniker Vatten och Miljöteknik

Drifttekniker Vatten och Miljöteknik Drifttekniker Vatten och Miljöteknik Yrkesroller Yrkesroll 1: Vatten- och miljötekniker, drifttekniker Yrkesroll 2: Vatten- och miljötekniker, VA-driftingenjör Yrkesroll 3: Vatten- och miljötekniker, VA-processingenjör

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK

VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK Vatten är människans viktigaste livsmedel. Produktion och rening av vatten är livsviktigt både lokalt och globalt. Ämnet vatten- och miljöteknik behandlar drift, underhåll och service

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

GvVux 1994/98:3. Elprogrammet. Ltoåret 1998/99. Ändringar och tillägg SKOLVERKET

GvVux 1994/98:3. Elprogrammet. Ltoåret 1998/99. Ändringar och tillägg SKOLVERKET GvVux 1994/98:3 Elprogrammet Ltoåret 1998/99 Ändringar och tillägg SKOLVERKET Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se

Läs mer