STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR"

Transkript

1 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013

2 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi finns till för att ge våra elever den bästa utbildningen och en gedigen förberedelse inför vidare studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. En del av undervisningen ges på engelska och Viktor Rydberg gymnasium ligger långt framme inom utnyttjandet av digitala verktyg i undervisningen. PEDAGOGIK FÖR INDIVIDEN Motivation är nyckeln till inlärning - det är roligt att lära! Men alla lär inte på samma sätt och har olika personliga drivkrafter. Våra kunniga och engagerande lärare är vår största tillgång. De får själva utveckla sina arbetsmetoder och inspireras av de pedagogiska möjligheter som den snabba utvecklingen inom IT erbjuder för att variera och individualisera undervisningen. Med en omväxlande pedagogik skapar vi ett inspirerande och omväxlande skolarbete. Resultatet är engagerade elever som lyfter varandra och får goda studieresultat. VETENSKAP OCH KONST GÅR HAND I HAND För att utvecklas behöver vi mångsidiga utmaningar och stimulans som utvecklar både våra vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. På Viktor Rydberg Gymnasium går konst och vetenskap hand i hand och undervisningen håller samma höga nivå i de konstnärliga ämnena som i de akademiska. DEN GODA CIRKELN En bra ledning attraherar bra lärare. En god cirkel som stärks och kompletteras av att Viktor Rydberg Gymnasium drivs av en stiftelse, inte ett företag. Det innebär att allt överskott i verksamheten återinvesteras för att göra skolan ännu bättre och ge stöd till vår långsiktiga vision att vara föregångare inom skolans alla områden. LEADING IN SWEDEN Viktor Rydberg Gymnasium has an express ambition to raise the level of Swedish high school education. We exist to offer our students the best possible education and soundly prepare them for continued studies and working life in Sweden and abroad. Some of the instruction is given in English, and Viktor Rydberg Gymnasium has come a very long way in using digital tools in instruction. LEARNING FOR THE INDIVIDUAL Motivation is the key to learning learning is fun! Not everyone learns in the same way, however, and we have different personal driving forces. Our knowledgeable and committed teachers are our greatest asset. They are able to develop their own working methods and are inspired by the teaching opportunities provided by the quick development within IT that enables varied and individualized instruction. A variety of teaching methods creates inspiring and varied school work, which results in involved students who boost one another and obtain positive results. ART AND SCIENCE GO HAND IN HAND To develop, we need multi-sided challenges and stimulation to help us grow from the perspectives of both science and art. Art and science go hand in hand at Viktor Rydberg Gymnasium, and instruction maintains the same high level in the fine arts subjects as in the academic ones. A POSITIVE CIRCLE Good management attracts good teachers. This positive circle is reinforced and aided by Viktor Rydberg Gymnasium being run as a foundation, not as a company. This means that any surplus in the organization is reinvested to improve the school even more and support our long-term vision to be a leader in all areas of education.

3 Grundarna har ordet / A word from the founders Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Ankarcrona - Ordförande/Chairman, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult. Under det gångna verksamhetsåret har friskolorna hamnat i fokus för medieintresset. Vinstuttag och minskande elevkullar i gymnasiet är det som främst har diskuterats. Att stiftelsens skolor fortsättningsvis ändå har ett högt söktryck är därför naturligtvis särskilt glädjande. Att verksamheten bedrivs i stiftelseform innebär att de överskott som uppstår går tillbaka till skolorna. Syftet med skolornas verksamhet ifrågasätts inte och vi kan därmed fortsätta att långsiktigt bygga en gedigen utbildningsorganisation med bästa kvalitet för ögonen, utan att oroas av vinstdebatten. Stiftelsens uttalade vision är att leda utvecklingen inom svensk skola. Digitala verktyg erbjuder tidigare oanade möjligheter till pedagogisk utveckling och individualisering av undervisningen. I denna utveckling har läraren en central roll. Skeendet ställer stora krav på oss att möjliggöra och underlätta för lärarna att fullt ut ta till sig alla nya möjligheter till utveckling av lärarrollen. Det ser vi som ett centralt uppdrag för de närmaste åren. För andra året i följd blev lärare från Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utnämnda till Europas mest innovativa lärare, den här gången två lärare på gymnasiet. Vi gläder oss åt det och kan också konstatera att införandet av elevdatorer har gått bra. Viktor Rydbergs Samskola höjde sitt meritmedelvärde för femte året i rad. Den elevkull som gick ut 2012, var den första kull som använt elevdatorer hela högstadietiden. Vi är stolta och glada över att skolledning och lärare har lyckats så bra med den stora förändringen, när det på många svenska skolor har visat sig att införandet av elevdatorer initialt ger vikande elevresultat. Louise Ankarcrona och Louise Westerberg The media scrutinized independent schools during the past year. The main topics have involved profits being made and there being fewer students in high school. For this reason, the fact that the foundation s schools continue to have a large number of applicants is especially gratifying. Any potential surplus that arises goes back to the schools since our activities are run as a foundation. The aim of the schools activities is not questioned, which means we can continue building a long-term and sound educational organization including the best possible quality, without having to concern ourselves with the debate on profits. The foundation s express vision is to lead development for Swedish schools. Digital tools offer previously unimaginable opportunities for pedagogical development and individualization of instruction. The teacher has a central role in this development, which means we shoulder a great deal of responsibility in terms of enabling and helping teachers completely utilize all of the new opportunities to develop in their role as teacher. We consider this a key task for the next few years. For the second year in a row, teachers from the Viktor Rydberg Schools Foundation were named Europe s most innovative teachers; this time two teachers from one of the high schools won the award. Introducing student computers has gone very well, and we are naturally very pleased about this. Viktor Rydberg Middle School raised its grade average for the fifth year in a row. The students who graduated in 2012 were the first to have used student computers for their entire middle school period. We are proud and happy that school management and teachers have so successfully implemented the changes, especially when so many Swedish schools have experienced an initial dip in students results when introducing student computers. Louise Ankarcrona and Louise Westerberg

4 VRG Djursholm Rektor: Kerstin Hallén Verksamhetsstart: 1994 Program: Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, spetsengelska Ekonomiprogrammet Estetiskt program Antal elever: 458 från 28 kommuner Antal elever per lärare: 13,96 Principal: Kerstin Hallén First year of activity: 1994 Program: Natural Science program Social science program, AP*) English spec. Business studies program Arts program Number of students: 458 from 28 municipalities Number of students per teacher: 13,96 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Estetiskt program, inr estetik o media/arts program, aesthetics and media spec. 1.5 per plats Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural Science program, natural science spec First choice applicants Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/social science program, AP*) English spec per place Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Intagningspoäng (medianen) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural Science program, natural science spec Max=320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/social science program, AP*) English spec Admission points (median) Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Maximum=320 Estetiskt program, inr estetik o media/arts program, aesthetics and media spec. 225 Spetsprogrammet i engelska, max= antagningsprov =380/AP* English, maximum number of points= admission test=380 Avgångspoäng (medeltal) Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max=20 Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet/Social Science program and Business studies Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 99% 97% 98% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation *) Advanced Program Skolledning/Leadership team, VRG Djursholm: Kara Barker-Åström, Dan Gustafsson, Christina Nyström, Kerstin Jakobsson Hallén

5 VRG Odenplan Rektor: Louisa Rolandsdotter Verksamhetsstart: 1998 Program: Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Antal elever: 370 från 29 kommuner Antal elever per lärare: 15,02 Principal: Louisa Rolandsdotter First year of activity: 1998 Program: Natural science program Social science program Business studies program Number of students: 370 from 29 municipalities Number of students per teacher: 15,02 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant bild/nat.sci.prog, special variant art 0.9 per plats Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant musik/nat.sci.prog, special variant music First choice applicants Naturvetenskapsprogrammet,inr naturv/natural science program, natural science spec per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap /Social science program, 1.7 behavioral science spec. Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Intagningspoäng (medianen) Naturvetenskapsprogrammet,inr naurv särsk. var. bild/nat. sci. prog, special variant art 380 Max=320 Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särsk. var. musik/nat.sci.prog, special variant music Admission points (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program,natural science spec Maximum=320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap/social science program, behavioral science spec. Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Avgångspoäng (medeltal) Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max=20 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social Science program Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 97% 96% 98% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation Skolledning/Leadership team, VRG Odenplan: Maria Hävner, Louisa Rolandsdotter, Charlotta Nordgren

6 VRG Jarlaplan Rektor: Lisa Dahlberg Verksamhetsstart: 2003 Program: Estetiskt program Samhällsvetenskapsprogrammet Antal elever: 446 från 28 kommuner Antal elever per lärare: 12,64 Principal: Lisa Dahlberg First year of activity: 2003 Program: Arts program Social science program Number of students: 446 from 28 municipalities Number of students per teacher: 12,64 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Estetiskt program inr bild/arts program, art spec per plats Estetiskt program inr musik/arts program, music spec First choice applicants Estetiskt program inr dans/arts program, dance spec per place Estetiskt program inr teater/arts program, theater spec Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. spec Intagningspoäng (medianen) Estetiskt program inr bild/arts program, art spec Max=320 Estetiskt program inr musik/arts program, music spec Admission points (median) Estetiskt program inr dans/arts program, dance spec Maximum=320 Estetiskt program inr teater/arts program, theater spec Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. spec Estetiska programmets maxpoäng = i antagningsprov = 640 Arts program, maximum number of points = admission test = 640 Avgångspoäng (medeltal) Estetiskt program/arts program Max=20 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 94% 95% 97% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation Skolledning/Leadership team, VRG Jarlaplan: Robert Hambre, Mattias Bertilsson, Lisa Dahlberg, Anna Jaeger

7 Viktor Rydbergs Samskola Djursholm Rektor: Pernilla Hemmingsson Verksamhetsstart: 2004 Program: Högstadium åk 7-9 Antal elever: 536 från 5 kommuner Antal elever per lärare: 13,6 Principal: Pernilla Hemmingsson First year of activity: 2004 Program: Junior high school, grades 7-9 Number of students: 536 from 5 municipalities Number of students per teacher: 13,6 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Avgångspoäng åk (medianen), Max=320 Final points in grade 9 (median), Maximum=320 Årets siffror Stiftelsens intäkter/foundation s revenues (1000 SEK) Annual figures Personalskostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Result Skolledning/Leadership team, Viktor Rydbergs Samskola Djursholm: Isabella Stern, Pernilla Hemmingsson, Charlotte Sandborgh, Ingela Spets

8

9 Händelser/Highlights VRG ANSÖKER OM EXAMENS- RÄTT FÖR LÄRARUTBILDNING VRG har, tillsammans med Åbo Akademi, lämnat in en ansökan till regeringen om att få starta en lärarutbildning. Ansökan ligger nu hos Högskoleverket för granskning. VRG APPLIES FOR DEGREE- AWARDING POWERS FOR TEACHER TRAINING Together with Åbo Akademi, VRG has applied to the government for permission to start educating teachers. The application has been submitted to the Swedish National Agency for Higher Education for review. UNGDOMENS RIKSDAG Ungdomens riksdag hålls årligen i Riksdagshuset, där gymnasieelever från hela Sverige får agera riksdagsledamöter för en dag. På plats skapas utskott som går igenom olika förslag som kommit in från deltagarna, som sedan får argumentera för sina förslag. Elever från VRG höll ett anförande i debatten om svenska truppers närvaro i Afghanistan. Talman Per Westerberg ledde debatten. I årets mediareaktion, som rapporterade direkt från mötet, deltog elever från VRG. YOUTH PARLIAMENT The Youth Parliament is held annually at Riksdagshuset where high school students from all over Sweden act as a Member of Parliament for a day. Committees are formed on site to go through the various proposals forwarded by the participants, who then argue for their own proposals. Students from VRG held a speech in the debate on Swedish troop presence in Afghanistan. Speaker Per Westerberg led the debate. Students from VRG took part in the media reaction, which was reported directly from the meeting. FINAL I UNG FÖRETAGSAMHET Att ge eleverna tillfällen och möjligheter att utveckla sin kreativitet och företagsamhet ingår i VRGs verksamhetsidé. Som ett led i detta deltar skolorna i den ideella organisationen Ung Företagsamhet, vars syfte är just att uppmuntra företagsamhet hos unga. I år vann ett av VRGs bidrag pris för bästa kommunikation i monter och tog sig vidare till SM finalen. FINALS IN JUNIOR ACHIEVEMENT SWEDEN VRG s mission statement includes giving students the opportunity to develop their creativity and enterprising spirit. As a result, the schools are involved in Junior Achievement Sweden, a non-profit organization which specifically aims to encourage an enterprising spirit in young people. This year one of VRG s entries won the award for best communication exhibition, and thus continued to the Swedish Championship finals. KINESISKA SEGER I ÅR IGEN Att läsa kinesiska har sedan flera år varit populärt bland elever på stiftelsens grundskola och gymnasieskolor. Det här skolåret läste mer än 120 elever kinesiska. Under våren hölls den årliga nationella deltävlingen i den internationella tävlingen Chinese Bridge på Stockholms universitet. VRG kom på totalt första och andra plats bland alla deltagande skolor. Vinnarna belönades med stipendier till språkstudier i Kina samt kommer att få representera Sverige i den internationella finalen i Peking. CHINESE VICTORY THIS YEAR AGAIN Studying Chinese has been popular among students at the foundation s middle and senior high schools for several years. Over 120 students studied Chinese this academic year. The annual national segment of the international Chinese Bridge competition was held in the spring at Stockholm University. VRG came in first and second place among all of the schools that took part. The winners received scholarships for language studies in China, and they will represent Sweden in the international finals in Beijing. SAMARBETE MED LÄNDER I AFRIKA Elever från VRG är engagerade i olika utbytes- och samarbetsprojekt i Afrika. Sedan hösten 2009 har VRG ett utbytesprogram med Barbro Johanssons Model Girls Secondary school i Tanzania. Det är ett högstadium och gymna-sium som ger fattiga flickor i Tanzania möjlighet att gå i skolan. Elever från VRG har under längre perioder deltagit i undervisningen i Tanzania och VRG har också tagit emot flickor från Tanzania som deltagit i undervisningen och bott i VRG-familjer. Inom ramen för elevernas 100 poängsprojekt, i årskurs tre på gymnasiet, ges möjlighet att engagera sig i olika projekt som är relaterade till Afrika. Högstadiet har under en längre tid stöttat ett daghem i Kenya och en grundskola i Leshoto. Under året kom en lärare från Leshoto på besök i en vecka och deltog i undervisningen. Årets Operation Dagsverke, där alla elever i högstadiet under en dag samlar in pengar, bidrog till att skolan i Leshoto kunde installera Internet och öka sina möjligheter att få kontakt med omvärlden. COOPERATION WITH COUNTRIES IN AFRICA Students from VRG are involved in various exchange and cooperation projects in Africa. One of them is an exchange program that VRG has taken part in since 2009 with the Barbro Johansson Model Girls Secondary School in Tanzania. It is a combined middle school and high school that gives underprivileged girls in Tanzania the opportunity to go to school. Students from VRG have attended the school for extended periods, and VRG has also hosted girls from the Tanzanian school in the same manner. The students from Tanzania have stayed with VRG families.the 100-credit project that high school students perform in their third year provides an opportunity to get involved in projects related to Africa. For quite some time the middle school has provided support to a day care in Kenya and a compulsory-level school in Leshoto. A teacher from Leshoto came to visit for a week during the year and took part in instruction. The proceeds from this year s Operation Dagsverke, a day during which students at the middle school collect money, was given to a school in Leshoto so it could install Internet and improve its opportunities to connect with the outside world. FÖRELÄSARE I SKOLAN Föreläsare är ett mycket välkommet inslag i skolornas verksamhet. Under året har skolorna haft flera intressanta talare, flera av dem elevers föräldrar. Bland årets förläsare var Rolf Ekéus, som bland annat berättade om sitt arbete i Irak, författaren Stefan Einhorn, som berättade om temat i sin bok Om konsten att vara snäll, Robert af Jochnick som delgav sina erfarenheter som global entreprenör och den internationella författaren Antony Beevor om arbetet bakom sin senaste historiska roman The Second World War. LECTURERS Lecturers are a very welcome part of the schools activities, and there were several interesting speakers over the year several of them parents of students. Some of the lecturers included Rolf Ekéus who spoke about his work in Iraq, amongst other things, author Stefan Einhorn who talked about the theme of his book Om konsten att vara snäll, Robert af Jochnick who shared his experiences of being a global entrepreneur and international author Antony Beevor who talked about the work underlying his most recent historical novel The Second World War. LIV OCH LÄRANDE På VRG Jarlaplan och VRG Odenplan deltar eleverna i en kurs, Liv och lärande, som löper som en röd tråd under alla tre årskurser. Bakgrunden är att allt fler elever känner sig stressade över ett liv med allt högre krav. Kursen ger eleverna bland annat redskap för hur de kan hantera stress, olika synsätt på prestation och hur de med hjälp av studieteknik lägger upp skolarbetet på bästa sätt. Kursen har blivit uppmärksammad i lokalpressen. LIFE AND LEARNING Students at VRG Jarlaplan and VRG Odenplan take part in a course called Life and Learning, which runs over the course of all three academic years as a common theme. The background of the course is that an increasing number of students are experiencing stress over a life filled with increasing demands. Amongst other things, the course provides students with tools to manage stress, different viewpoints on performance and how they can use study techniques to best organize their school work. The course has received attention from the local press.

10 FONDSPELEN Tävlingen Fondspelen arrangeras bland annat av föreningen Unga Aktiesparare och går ut på att elever bygger sin egen fondportfölj och förvaltar den så väl som möjligt under en viss period. En klass på VRG tog både hem vinsten för bästa lag samt för bästa individuella bidrag, vilket uppmärksammades i Dagens Industri. FONDSPELEN The Fondspelen competition is organized by the Unga Aktiesparare organization, amongst others. The competition involves students building a fund portfolio and managing it to the best of their ability for a specific period of time. A VRG class won two categories best team and best individual entry which Dagens Industri recognized. BONNIERS KONSTHALL Skolorna har i flera projekt samarbetat med Bonniers Konsthall. Under höstterminen har en grupp elever från VRS, inom ramen för Skapande skola, skapat verk som ställdes ut för allmänheten på konsthallen. BONNIERS KONSTHALL The schools have collaborated with Bonniers Konsthall on several projects. Over the course of the autumn term, students from VRS produced works that were exhibited to the public at the art gallery within the framework of the Skapande skola collaboration. SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING VRG tog sig även i år vidare till den nationella finalen i Skolornas Matematiktävling som arrangeras av Svenska Matematikförbundet. I finalen var VRG med i två klasser, både som skollag och i den individuella tävlingen. SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING VRG went to the national finals of Skolornas Matematiktävling this year as well. The competition is organized by the Svenska Matematikförbundet association. VRG made it to the finals in two classes, both as a school team and in the individual competition. VRG-LÄRARE UPPMÄRKSAMMAS Den nationella nyhetskanalen i TV, Rapport, uppmärksammade två VRG-lärare för hur de skapat ett ökat intresse för de naturvetenskapliga ämnena genom att arbeta på nya sätt och med hjälp av digital pedagogik. För detta har lärarna utsetts till Sveriges, sedan Europas mest innovativa lärare i en tävling som anordnas av Microsoft och Lärarförbundet. I kursen, som heter Forensic Science arbetar eleverna som kriminaltekniker med hjälp av sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena.. Elever från alla program söker till kursen, som ges som en del inom elevens fria val. VRG TEACHERS RECOGNIZED The nationwide TV news program, Rapport, recognized two VRG teachers for arousing interest in the natural science subjects by using new working methods and digital teaching methods. As a result of their efforts, the teachers were first named the most innovative teachers in Sweden and then in Europe in a competition organized by Microsoft and Lärarförbundet. The course is called Forensic Science. Students work as forensic technicians using their learning from the natural science subjects. Students from all programs of study apply to take the course, which is offered as an elective. ALUMNI Sedan länge haft planer funnits på att starta en Alumniförening för elever som gått på VRG. Lanseringen ägde rum under hösten med ett stort mingel där elever stod för underhållningen. Tanken är att föreningen ska ge gamla VRG:are tillfälle att mötas och att de ska kunna bidra med sina erfarenheter till nuvarande elever. Under året utmärkte sig flera VRG-alumner, bland annat vann Cathrine Bengtsson Lilla Augustpriset och Henrik Flodin deltog i melodifestivalen. ALUMNI Plans to start an Alumni association for former VRG students have been in place for quite some time. The association was launched during the autumn with a big mingling party. Students provided the entertainment. The idea is for the association to give former VRG students the opportunity to meet, and for them to share their experiences with current students. Several VRG alumni stood out over the year: Cathrine Bengtsson who won the Little August Prize and Henrik Flodin who participated in Melodifestivalen are two of them. VRG OLYMPICS Under hösten anordnades en tävling i en mängd grenar, där elever från samtliga VRG-gymnasier fick bilda lag. Tanken med dagen är att skapa ett tillfälle för alla elever att möta varandra i olika grenar och på så sätt skapa nya kontakter mellan stiftelsens skolor. Dagen, som avslutades med fotbollsmatch mot ett lärarlag, var mycket uppskattad. VRG OLYMPICS A competition with several events was organized during the autumn with entries from teams from all of the VRG high schools. The day was meant to provide an opportunity for all of the students to meet in different events, thus producing new points of contact between the foundation s schools. The day was much appreciated and ended with a soccer game against a team of teachers. PARTNERSKOLA I KIEV Sedan våren 2006 har VRG och VRS haft ett elevutbyte med en partnerskola i Kiev. Under dessa år har elever från skolorna besökt Ukrainas huvudstad sju gånger, och elever från Kiev har varit på besök hos VRG. Huvudsyftet med detta utbyte är att svenska och ukrainska ungdomar ska få tillfälle att bekanta sig med varandra och få värdefulla kunskaper om varandras länder, kultur, historia samt om skollivet och vardagen. Totalt läser drygt 100 elever ryska på VRG och VRS. PARTNER SCHOOL IN KIEV Since spring 2006, VRG and VRS have had an exchange with a partner school in Kiev. Over the years, students from the schools have visited Ukraine s capital seven times, and students from Kiev have visited VRG. The primary aim of the exchange is to give Swedish and Ukrainian students the opportunity to get to know one another and gain valuable insights into each other s countries, cultures and history, as well as learn about going to school and living in the respective countries. Just over 100 students study Russian at VRG and VRS. ROLLSPEL SOM DEL AV UNDERVISNINGEN Kurserna MEP (Model European Parliament) EYP (European Youth Parliament) samt MUN (Model United Nations) är alla tre exempel på högt kvalificerade parlamentsrollspel som arrangeras av FN och EU, och där ungdomar från olika länder möts. Eleverna genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbeten, bereder frågor och avslutar med en debatt. Arbetsspråket är engelska. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för den demokratiska processen och för det europeiska samarbetet. Syftet med MUN är att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker att lösa dem. VRG representerades på MUN i Nairobi och New York, på MEP i Skopje, Ljubljana, Gdansk och Köpenhamn och på EYP i Stockholm och i Novi Sad. Över 45 elever från VRG gick dessa kurser under läsåret. ROLL PLAY AS PART OF INSTRUCTION The MEP (Model European Parliament), EYP (European Youth Parliament) and MUN (Model United Nations) courses are three examples of highly advanced parliamentary roll plays that are organized by the UN and EU to enable young people from different countries to meet. The roll plays involve parliamentary sessions that correspond to the same type of proceedings that go on in real life. Students take part in committee work, prepare questions and then conclude the roll play with a debate. English is the working language. MEP aims to enhance young peoples interest in and understanding of the democratic process and European cooperation. MUN aims to enhance understanding of how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts are made to resolve them. VRG was represented at MUN in Nairobi and New York, at MEP in Skopje, Ljubljana, Gdansk and Copenhagen and at EYP in Stockholm and Novi Sad. Over 45 students from VRG attended the courses over the school year. SIPSI- IDROTTSUTBYTE VRG Djursholm är sedan starten 1994 medlem i SIPSI, internatskolornas idrottsförening, vilket ger möjlighet till många utmanande tävlingar och idrottsutbyten mellan medlemsskolorna. Elever från VRG planerade och genomförde årets arrangemang. SIPSI SPORTS EXCHANGE VRG Djursholm has been a member of SIPSI, a sports association for boarding schools, since

11 1994. Membership has enabled many challenging competitions and sports exchanges between the member schools. Students from VRG planned and carried out this year s event. SPETSKLASSEN - CREATIVE WRITING Som en del av förberedelserna inför höstens universitetsstudier (SU) genomförde spetsklassen i engelska i åk 2 en resa till England och Lake District. Syftet var att inspirera till creative writing. Eleverna fick lära sig stilistiska och berättartekniska grundbegrepp och skulle sedan experimentera med dem i sitt eget skrivande. Under resan hade de även inspirerande möten med människor och landskap i denna mytomspunna del av England. AP CLASS CREATIVE WRITING As one aspect of preparations for the autumn s university studies (SU), the second year AP classes in English traveled to England s Lake District. The aim of the trip was to provide inspiration for creative writing. The students learned about stylistic and narrative elements, and were then to apply them experimentally to their own writing. The students also had inspiring encounters with the people and landscape in this part of England that is so surrounded with myth. MATEMATIKTÄVLINGEN GYMNASIECASET En grupp VRG-elever som läser Matematik E utmärkte sig i den nationella matematiktävlingen Gymnasiecaset. Tävlingen hålls av Industriell Ekonomi i Linköping. Eleverna från VRG lyckades lösa uppgifterna så pass bra att de hamnade i topp 5, vilket gav dem en resa till Linköping för att besöka Saab Aero och få pröva en JAS flygsimulator i samband med prisutdelningen. GYMNASIECASET MATHEMATICS COMPETITION A group of students studying Mathematics E distinguished themselves in the national Gymnasiecaset mathematics competition. The competition is hosted by the Industrial Engineering and Management Department in Linköping. VRG students managed to solve the problems well enough to end up in the top five, which qualified them for a trip to Linköping to visit Saab Aero and try out a JAS flight simulator in conjunction with the awards ceremony. VINST I FOTBOLLS-DM Idrott är ett högprioriterat område i stiftelsens skolor. Att VRS har ett framgångsrikt flicklag i fotboll visade sig när fickorna tog hem vinsten i skol-dm. WIN IN SOCCER DISTRICT CHAMPIONSHIP Sports are a highly prioritized area at the foundation s schools. A successful girl s soccer team at VRS emerged when the girls won the district championship. LEGO Sedan flera år deltar VRS i ett ämnesöverskridande projekt, LEGO, robotprogrammering i lego. I år var temat Hur kan vi säkra livskvaliteten för äldre? VRS placerade sig på första och andra plats inom flera kategorier. Sammanlagt vann en VRS-klass hela den regionala tävlingen och fick åka till den Skandinaviska finalen. LEGO For several years, VRS has taken part in an interdisciplinary project called LEGO, which involves robot programming in Lego. The theme this year was How can we ensure quality of life for the elderly? VRS received first and second place in several categories. One VRS class won the entire regional competition and took part in the Scandinavian finals TREA I UPPFINNAR-TÄVLING Finn Upp är en nationell tävling för högstadiet där uppfinnande används som ett sätt att lära. Elever får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa problemet med en egen uppfinning. VRSs bidrag Whiteboard-handsken placerade sig på tredje plats när den nationella tävlingen avgjordes! THIRD PLACE IN INVENTOR COMPETITION Finn Upp is a national competition for middle schools that uses invention as a means of learning. Students are asked to identify a day -to-day problem and then resolve the problem with an invention of their own. VRS s entry, Whiteboard glove, came in third place in the national competition. RAYS Research Academy for Young Scientists, Rays, är en forskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Efter hård konkurrens om totalt 18 platser fick två elever från VRG chansen att under 4 veckor på sommaren delta i forskarskolan. RAYS Research Academy for Young Scientists, Rays, is a research school for students in their second year of high school who plan to be a future leader within natural science, technology or mathematics. After tough competition for a total of 18 slots, two VRG students were given the opportunity to attend the research school for four weeks during the summer. SLUTSCEN Under våren redovisar den tredje årskursen på VRG Jarlaplan sitt slutprojekt, Slutscen. Tanken är att lyfta fram projektperioden som något av en höjdpunkt i en gymnasielevs tid på VRG. Projektperioden sker under två veckor, där eleverna på ett kreativt sätt ska föra samman sina kunskaper i sitt huvudämne. Slutscen omfattar samtliga treor. Sammanfattningsvis var Slutscen 2012 ett mycket lyckat projekt med många fina föreställningar, redovisningar samt en utställning med konstverk av hög kvalitet. Både elever och lärare har uttryckt stor uppskattning över arrangemanget. SLUTSCEN Third year students at VRG Jarla plan presented their final project, Slutscen, during the spring. The idea is to promote the project period as one of the highlights of a student s time at VRG. The project period lasts two weeks, and students creatively integrate the knowledge they have obtained from their main subject. Slutscen comprises all third year students. Slutscen 2012 was a very successful project that included many good performances, presentations and an exhibition of high-quality art. Both students and teachers have expressed a great deal of appreciation for the event. ÅRETS MUSIKAL I linje med VRGs devis om att konst och vetenskap går hand i hand sätter VRG varje år upp en musikal. Till den kan elever från alla stiftelsens gymnasieskolor söka. I elevernas arbete ingår, förutom själva uppförandet, allt från manusförfattande och komposition till scenografi, scenkläder och marknadsföring. Arbetet leds av lärarna i musik, teater och dans. Årets musikal var RENT, som blev en stor succé och drog fulla hus på Maximteatern i Stockholm. Elever från samtliga programinriktningar deltar i arbetet med musikalen. THE YEAR S MUSICAL In line with its motto of art and science go hand in hand, VRG puts on a musical every year. Students from all of the high schools can audition for or apply to work with the musical. In addition to the performance itself, students are responsible for everything from writing the script and composition to stage design, costumes and marketing. Music, drama and dance teachers are in charge of the work related to the musical. The musical this year was RENT. It was a huge success and audiences filled the Maxim Theater in Stockholm. Students from all study programs take part in the musical. WEBBSTJÄRNAN För andra året i rad kom VRG i topp i Webbstjärnan. Webbstjärnan är en nationell tävling i hur man använder Internet som pedagogiskt verktyg. VRG kom på andra plats i gymnasieklassen med ett bidrag om 9/11. WEBBSTJÄRNAN VRG placed at the top in Webbstjärnan for the second year in a row. Webbstjärnan is a national competition that involves using the Internet as a pedagogical tool. VRG came in second place in the high school category with an entry on 9/11. TEATERELEVER UPPMÄRKSAMMAS VRG har under året haft ett teatersamarbete med Riksteatern, där unga regissörer fått i uppdrag att skriva pjäser för gymnasieelever. Initiativet och projektet på VRG har varit helt elevlett och resulterade i en teateruppsättning som fick mycket fina omdömen. Lärarförbundets tidnings redaktör imponerades av teaterelevernas framträdande och särskilt av att de själva regisserade varandra, utan inblandning från vuxna.

12 DRAMA STUDENTS RECOGNIZED VRG collaborated with Riksteatern over the year, where young directors were tasked with writing plays for high school students. The initiative and project at VRG were run by students and resulted in a theater performance that received good reviews. Lärarförbundet s publication editor was impressed by the drama students performances and especially by the fact that they directed each other without adult involvement. MARINBIOLOGI I YTTERSKÄRGÅRDEN I kursen Biologisk breddning med temat marinekologi åkte naturvetarelever från årskurs 3 på en tredagars exkursion till ytterskärgården i Uppland. Ön Rävsten, som ligger i kanten till ytterskärgården, har mycket intressanta marina förhållanden för denna del av Östersjön. Dessutom finns det tillgång till såväl vindskyddade som exponerade havsvikar, där eleverna genomförde de fältstudier de planerat, som skulle ge svar på som t.ex. hur artdiversiteten varierar beroende på olika miljöfaktorer. carried out their planned field studies, which were aimed at providing answers to how, for example, species diversification varies depending on different environmental factors. UTVECKLANDE LEDARSKAP, UL I ALLA SKOLOR Utvecklande Ledarskap är Försvarets ledarskapsutbildning. UL bygger på världens mest forskade ledarskapsmodell, Transformational Leadership. Under några år genomgår samtliga anställda i VRG och VRS denna utbildning. Syftet är att få ett gemensamt språk och värderingar kring ledarskap. UTVECKLANDE LEDERSKAP/ TRANSFORMATIONAL LEADER- SHIP AT ALL OF THE SCHOOLS Utvecklande Lederskap is the name of the Swedish Armed Forces leadership training course. It is based on Transformational Leadership, one the world s most researched leadership models. All VRG and VRS employees will attend the course over the course of a few years. The aim is to obtain a common leadership language and leadership values. MARINE BIOLOGY IN THE OUTER ARCHIPELAGO Third year natural science students taking the Biological Diversification course with the theme of marine ecology went on a one-day excursion to the outer archipelago in Uppland. Rävsten island, which is located on the edge of the outer archipelago, has very interesting marine conditions for this part of the Baltic. The island also offers access to both wind-protected and exposed bays where students

13 VISION & VERKSAMHET VISION AND OPERATIONS Stiftelsens vision: Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. The Vision of the Foundation: To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Verksamhetsidé Viktor Rydberg Gymnasium: Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Concept, Viktor Rydberg High School: Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola: Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. Concept, Viktor Rydbergs Samskola: With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and wich helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR Kungstensgatan 6, Stockholm ,

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION LEDNINGEN HAR ORDET Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kan glädja sig åt att det nationellt svåra läget som lärarbristen

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor 2012/2013 Kerstin Jakobsson Hallén - Skolchef/CED, Louise Westerberg - Grundare/Founder, Louise Ankarcrona - Grundare/Founder Grundarna har ordet / Words from the founders

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2015/2016 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION ARSBERATTELSE_2016_180x255_ORG.indd 1 2016-12-14 09:10 LEDNINGEN HAR ORDET FROM MANAGEMENT Med 22 års verksamhet bakom

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities Organisation: At the English Nursery, we make sure that children are able to develop through

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer