STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR"

Transkript

1 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013

2 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi finns till för att ge våra elever den bästa utbildningen och en gedigen förberedelse inför vidare studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. En del av undervisningen ges på engelska och Viktor Rydberg gymnasium ligger långt framme inom utnyttjandet av digitala verktyg i undervisningen. PEDAGOGIK FÖR INDIVIDEN Motivation är nyckeln till inlärning - det är roligt att lära! Men alla lär inte på samma sätt och har olika personliga drivkrafter. Våra kunniga och engagerande lärare är vår största tillgång. De får själva utveckla sina arbetsmetoder och inspireras av de pedagogiska möjligheter som den snabba utvecklingen inom IT erbjuder för att variera och individualisera undervisningen. Med en omväxlande pedagogik skapar vi ett inspirerande och omväxlande skolarbete. Resultatet är engagerade elever som lyfter varandra och får goda studieresultat. VETENSKAP OCH KONST GÅR HAND I HAND För att utvecklas behöver vi mångsidiga utmaningar och stimulans som utvecklar både våra vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. På Viktor Rydberg Gymnasium går konst och vetenskap hand i hand och undervisningen håller samma höga nivå i de konstnärliga ämnena som i de akademiska. DEN GODA CIRKELN En bra ledning attraherar bra lärare. En god cirkel som stärks och kompletteras av att Viktor Rydberg Gymnasium drivs av en stiftelse, inte ett företag. Det innebär att allt överskott i verksamheten återinvesteras för att göra skolan ännu bättre och ge stöd till vår långsiktiga vision att vara föregångare inom skolans alla områden. LEADING IN SWEDEN Viktor Rydberg Gymnasium has an express ambition to raise the level of Swedish high school education. We exist to offer our students the best possible education and soundly prepare them for continued studies and working life in Sweden and abroad. Some of the instruction is given in English, and Viktor Rydberg Gymnasium has come a very long way in using digital tools in instruction. LEARNING FOR THE INDIVIDUAL Motivation is the key to learning learning is fun! Not everyone learns in the same way, however, and we have different personal driving forces. Our knowledgeable and committed teachers are our greatest asset. They are able to develop their own working methods and are inspired by the teaching opportunities provided by the quick development within IT that enables varied and individualized instruction. A variety of teaching methods creates inspiring and varied school work, which results in involved students who boost one another and obtain positive results. ART AND SCIENCE GO HAND IN HAND To develop, we need multi-sided challenges and stimulation to help us grow from the perspectives of both science and art. Art and science go hand in hand at Viktor Rydberg Gymnasium, and instruction maintains the same high level in the fine arts subjects as in the academic ones. A POSITIVE CIRCLE Good management attracts good teachers. This positive circle is reinforced and aided by Viktor Rydberg Gymnasium being run as a foundation, not as a company. This means that any surplus in the organization is reinvested to improve the school even more and support our long-term vision to be a leader in all areas of education.

3 Grundarna har ordet / A word from the founders Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Ankarcrona - Ordförande/Chairman, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult. Under det gångna verksamhetsåret har friskolorna hamnat i fokus för medieintresset. Vinstuttag och minskande elevkullar i gymnasiet är det som främst har diskuterats. Att stiftelsens skolor fortsättningsvis ändå har ett högt söktryck är därför naturligtvis särskilt glädjande. Att verksamheten bedrivs i stiftelseform innebär att de överskott som uppstår går tillbaka till skolorna. Syftet med skolornas verksamhet ifrågasätts inte och vi kan därmed fortsätta att långsiktigt bygga en gedigen utbildningsorganisation med bästa kvalitet för ögonen, utan att oroas av vinstdebatten. Stiftelsens uttalade vision är att leda utvecklingen inom svensk skola. Digitala verktyg erbjuder tidigare oanade möjligheter till pedagogisk utveckling och individualisering av undervisningen. I denna utveckling har läraren en central roll. Skeendet ställer stora krav på oss att möjliggöra och underlätta för lärarna att fullt ut ta till sig alla nya möjligheter till utveckling av lärarrollen. Det ser vi som ett centralt uppdrag för de närmaste åren. För andra året i följd blev lärare från Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utnämnda till Europas mest innovativa lärare, den här gången två lärare på gymnasiet. Vi gläder oss åt det och kan också konstatera att införandet av elevdatorer har gått bra. Viktor Rydbergs Samskola höjde sitt meritmedelvärde för femte året i rad. Den elevkull som gick ut 2012, var den första kull som använt elevdatorer hela högstadietiden. Vi är stolta och glada över att skolledning och lärare har lyckats så bra med den stora förändringen, när det på många svenska skolor har visat sig att införandet av elevdatorer initialt ger vikande elevresultat. Louise Ankarcrona och Louise Westerberg The media scrutinized independent schools during the past year. The main topics have involved profits being made and there being fewer students in high school. For this reason, the fact that the foundation s schools continue to have a large number of applicants is especially gratifying. Any potential surplus that arises goes back to the schools since our activities are run as a foundation. The aim of the schools activities is not questioned, which means we can continue building a long-term and sound educational organization including the best possible quality, without having to concern ourselves with the debate on profits. The foundation s express vision is to lead development for Swedish schools. Digital tools offer previously unimaginable opportunities for pedagogical development and individualization of instruction. The teacher has a central role in this development, which means we shoulder a great deal of responsibility in terms of enabling and helping teachers completely utilize all of the new opportunities to develop in their role as teacher. We consider this a key task for the next few years. For the second year in a row, teachers from the Viktor Rydberg Schools Foundation were named Europe s most innovative teachers; this time two teachers from one of the high schools won the award. Introducing student computers has gone very well, and we are naturally very pleased about this. Viktor Rydberg Middle School raised its grade average for the fifth year in a row. The students who graduated in 2012 were the first to have used student computers for their entire middle school period. We are proud and happy that school management and teachers have so successfully implemented the changes, especially when so many Swedish schools have experienced an initial dip in students results when introducing student computers. Louise Ankarcrona and Louise Westerberg

4 VRG Djursholm Rektor: Kerstin Hallén Verksamhetsstart: 1994 Program: Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, spetsengelska Ekonomiprogrammet Estetiskt program Antal elever: 458 från 28 kommuner Antal elever per lärare: 13,96 Principal: Kerstin Hallén First year of activity: 1994 Program: Natural Science program Social science program, AP*) English spec. Business studies program Arts program Number of students: 458 from 28 municipalities Number of students per teacher: 13,96 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Estetiskt program, inr estetik o media/arts program, aesthetics and media spec. 1.5 per plats Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural Science program, natural science spec First choice applicants Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/social science program, AP*) English spec per place Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Intagningspoäng (medianen) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural Science program, natural science spec Max=320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/social science program, AP*) English spec Admission points (median) Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Maximum=320 Estetiskt program, inr estetik o media/arts program, aesthetics and media spec. 225 Spetsprogrammet i engelska, max= antagningsprov =380/AP* English, maximum number of points= admission test=380 Avgångspoäng (medeltal) Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max=20 Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet/Social Science program and Business studies Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 99% 97% 98% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation *) Advanced Program Skolledning/Leadership team, VRG Djursholm: Kara Barker-Åström, Dan Gustafsson, Christina Nyström, Kerstin Jakobsson Hallén

5 VRG Odenplan Rektor: Louisa Rolandsdotter Verksamhetsstart: 1998 Program: Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Antal elever: 370 från 29 kommuner Antal elever per lärare: 15,02 Principal: Louisa Rolandsdotter First year of activity: 1998 Program: Natural science program Social science program Business studies program Number of students: 370 from 29 municipalities Number of students per teacher: 15,02 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant bild/nat.sci.prog, special variant art 0.9 per plats Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant musik/nat.sci.prog, special variant music First choice applicants Naturvetenskapsprogrammet,inr naturv/natural science program, natural science spec per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap /Social science program, 1.7 behavioral science spec. Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Intagningspoäng (medianen) Naturvetenskapsprogrammet,inr naurv särsk. var. bild/nat. sci. prog, special variant art 380 Max=320 Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särsk. var. musik/nat.sci.prog, special variant music Admission points (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program,natural science spec Maximum=320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap/social science program, behavioral science spec. Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Avgångspoäng (medeltal) Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max=20 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social Science program Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 97% 96% 98% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation Skolledning/Leadership team, VRG Odenplan: Maria Hävner, Louisa Rolandsdotter, Charlotta Nordgren

6 VRG Jarlaplan Rektor: Lisa Dahlberg Verksamhetsstart: 2003 Program: Estetiskt program Samhällsvetenskapsprogrammet Antal elever: 446 från 28 kommuner Antal elever per lärare: 12,64 Principal: Lisa Dahlberg First year of activity: 2003 Program: Arts program Social science program Number of students: 446 from 28 municipalities Number of students per teacher: 12,64 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Estetiskt program inr bild/arts program, art spec per plats Estetiskt program inr musik/arts program, music spec First choice applicants Estetiskt program inr dans/arts program, dance spec per place Estetiskt program inr teater/arts program, theater spec Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. spec Intagningspoäng (medianen) Estetiskt program inr bild/arts program, art spec Max=320 Estetiskt program inr musik/arts program, music spec Admission points (median) Estetiskt program inr dans/arts program, dance spec Maximum=320 Estetiskt program inr teater/arts program, theater spec Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. spec Estetiska programmets maxpoäng = i antagningsprov = 640 Arts program, maximum number of points = admission test = 640 Avgångspoäng (medeltal) Estetiskt program/arts program Max=20 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 94% 95% 97% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation Skolledning/Leadership team, VRG Jarlaplan: Robert Hambre, Mattias Bertilsson, Lisa Dahlberg, Anna Jaeger

7 Viktor Rydbergs Samskola Djursholm Rektor: Pernilla Hemmingsson Verksamhetsstart: 2004 Program: Högstadium åk 7-9 Antal elever: 536 från 5 kommuner Antal elever per lärare: 13,6 Principal: Pernilla Hemmingsson First year of activity: 2004 Program: Junior high school, grades 7-9 Number of students: 536 from 5 municipalities Number of students per teacher: 13,6 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Avgångspoäng åk (medianen), Max=320 Final points in grade 9 (median), Maximum=320 Årets siffror Stiftelsens intäkter/foundation s revenues (1000 SEK) Annual figures Personalskostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Result Skolledning/Leadership team, Viktor Rydbergs Samskola Djursholm: Isabella Stern, Pernilla Hemmingsson, Charlotte Sandborgh, Ingela Spets

8

9 Händelser/Highlights VRG ANSÖKER OM EXAMENS- RÄTT FÖR LÄRARUTBILDNING VRG har, tillsammans med Åbo Akademi, lämnat in en ansökan till regeringen om att få starta en lärarutbildning. Ansökan ligger nu hos Högskoleverket för granskning. VRG APPLIES FOR DEGREE- AWARDING POWERS FOR TEACHER TRAINING Together with Åbo Akademi, VRG has applied to the government for permission to start educating teachers. The application has been submitted to the Swedish National Agency for Higher Education for review. UNGDOMENS RIKSDAG Ungdomens riksdag hålls årligen i Riksdagshuset, där gymnasieelever från hela Sverige får agera riksdagsledamöter för en dag. På plats skapas utskott som går igenom olika förslag som kommit in från deltagarna, som sedan får argumentera för sina förslag. Elever från VRG höll ett anförande i debatten om svenska truppers närvaro i Afghanistan. Talman Per Westerberg ledde debatten. I årets mediareaktion, som rapporterade direkt från mötet, deltog elever från VRG. YOUTH PARLIAMENT The Youth Parliament is held annually at Riksdagshuset where high school students from all over Sweden act as a Member of Parliament for a day. Committees are formed on site to go through the various proposals forwarded by the participants, who then argue for their own proposals. Students from VRG held a speech in the debate on Swedish troop presence in Afghanistan. Speaker Per Westerberg led the debate. Students from VRG took part in the media reaction, which was reported directly from the meeting. FINAL I UNG FÖRETAGSAMHET Att ge eleverna tillfällen och möjligheter att utveckla sin kreativitet och företagsamhet ingår i VRGs verksamhetsidé. Som ett led i detta deltar skolorna i den ideella organisationen Ung Företagsamhet, vars syfte är just att uppmuntra företagsamhet hos unga. I år vann ett av VRGs bidrag pris för bästa kommunikation i monter och tog sig vidare till SM finalen. FINALS IN JUNIOR ACHIEVEMENT SWEDEN VRG s mission statement includes giving students the opportunity to develop their creativity and enterprising spirit. As a result, the schools are involved in Junior Achievement Sweden, a non-profit organization which specifically aims to encourage an enterprising spirit in young people. This year one of VRG s entries won the award for best communication exhibition, and thus continued to the Swedish Championship finals. KINESISKA SEGER I ÅR IGEN Att läsa kinesiska har sedan flera år varit populärt bland elever på stiftelsens grundskola och gymnasieskolor. Det här skolåret läste mer än 120 elever kinesiska. Under våren hölls den årliga nationella deltävlingen i den internationella tävlingen Chinese Bridge på Stockholms universitet. VRG kom på totalt första och andra plats bland alla deltagande skolor. Vinnarna belönades med stipendier till språkstudier i Kina samt kommer att få representera Sverige i den internationella finalen i Peking. CHINESE VICTORY THIS YEAR AGAIN Studying Chinese has been popular among students at the foundation s middle and senior high schools for several years. Over 120 students studied Chinese this academic year. The annual national segment of the international Chinese Bridge competition was held in the spring at Stockholm University. VRG came in first and second place among all of the schools that took part. The winners received scholarships for language studies in China, and they will represent Sweden in the international finals in Beijing. SAMARBETE MED LÄNDER I AFRIKA Elever från VRG är engagerade i olika utbytes- och samarbetsprojekt i Afrika. Sedan hösten 2009 har VRG ett utbytesprogram med Barbro Johanssons Model Girls Secondary school i Tanzania. Det är ett högstadium och gymna-sium som ger fattiga flickor i Tanzania möjlighet att gå i skolan. Elever från VRG har under längre perioder deltagit i undervisningen i Tanzania och VRG har också tagit emot flickor från Tanzania som deltagit i undervisningen och bott i VRG-familjer. Inom ramen för elevernas 100 poängsprojekt, i årskurs tre på gymnasiet, ges möjlighet att engagera sig i olika projekt som är relaterade till Afrika. Högstadiet har under en längre tid stöttat ett daghem i Kenya och en grundskola i Leshoto. Under året kom en lärare från Leshoto på besök i en vecka och deltog i undervisningen. Årets Operation Dagsverke, där alla elever i högstadiet under en dag samlar in pengar, bidrog till att skolan i Leshoto kunde installera Internet och öka sina möjligheter att få kontakt med omvärlden. COOPERATION WITH COUNTRIES IN AFRICA Students from VRG are involved in various exchange and cooperation projects in Africa. One of them is an exchange program that VRG has taken part in since 2009 with the Barbro Johansson Model Girls Secondary School in Tanzania. It is a combined middle school and high school that gives underprivileged girls in Tanzania the opportunity to go to school. Students from VRG have attended the school for extended periods, and VRG has also hosted girls from the Tanzanian school in the same manner. The students from Tanzania have stayed with VRG families.the 100-credit project that high school students perform in their third year provides an opportunity to get involved in projects related to Africa. For quite some time the middle school has provided support to a day care in Kenya and a compulsory-level school in Leshoto. A teacher from Leshoto came to visit for a week during the year and took part in instruction. The proceeds from this year s Operation Dagsverke, a day during which students at the middle school collect money, was given to a school in Leshoto so it could install Internet and improve its opportunities to connect with the outside world. FÖRELÄSARE I SKOLAN Föreläsare är ett mycket välkommet inslag i skolornas verksamhet. Under året har skolorna haft flera intressanta talare, flera av dem elevers föräldrar. Bland årets förläsare var Rolf Ekéus, som bland annat berättade om sitt arbete i Irak, författaren Stefan Einhorn, som berättade om temat i sin bok Om konsten att vara snäll, Robert af Jochnick som delgav sina erfarenheter som global entreprenör och den internationella författaren Antony Beevor om arbetet bakom sin senaste historiska roman The Second World War. LECTURERS Lecturers are a very welcome part of the schools activities, and there were several interesting speakers over the year several of them parents of students. Some of the lecturers included Rolf Ekéus who spoke about his work in Iraq, amongst other things, author Stefan Einhorn who talked about the theme of his book Om konsten att vara snäll, Robert af Jochnick who shared his experiences of being a global entrepreneur and international author Antony Beevor who talked about the work underlying his most recent historical novel The Second World War. LIV OCH LÄRANDE På VRG Jarlaplan och VRG Odenplan deltar eleverna i en kurs, Liv och lärande, som löper som en röd tråd under alla tre årskurser. Bakgrunden är att allt fler elever känner sig stressade över ett liv med allt högre krav. Kursen ger eleverna bland annat redskap för hur de kan hantera stress, olika synsätt på prestation och hur de med hjälp av studieteknik lägger upp skolarbetet på bästa sätt. Kursen har blivit uppmärksammad i lokalpressen. LIFE AND LEARNING Students at VRG Jarlaplan and VRG Odenplan take part in a course called Life and Learning, which runs over the course of all three academic years as a common theme. The background of the course is that an increasing number of students are experiencing stress over a life filled with increasing demands. Amongst other things, the course provides students with tools to manage stress, different viewpoints on performance and how they can use study techniques to best organize their school work. The course has received attention from the local press.

10 FONDSPELEN Tävlingen Fondspelen arrangeras bland annat av föreningen Unga Aktiesparare och går ut på att elever bygger sin egen fondportfölj och förvaltar den så väl som möjligt under en viss period. En klass på VRG tog både hem vinsten för bästa lag samt för bästa individuella bidrag, vilket uppmärksammades i Dagens Industri. FONDSPELEN The Fondspelen competition is organized by the Unga Aktiesparare organization, amongst others. The competition involves students building a fund portfolio and managing it to the best of their ability for a specific period of time. A VRG class won two categories best team and best individual entry which Dagens Industri recognized. BONNIERS KONSTHALL Skolorna har i flera projekt samarbetat med Bonniers Konsthall. Under höstterminen har en grupp elever från VRS, inom ramen för Skapande skola, skapat verk som ställdes ut för allmänheten på konsthallen. BONNIERS KONSTHALL The schools have collaborated with Bonniers Konsthall on several projects. Over the course of the autumn term, students from VRS produced works that were exhibited to the public at the art gallery within the framework of the Skapande skola collaboration. SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING VRG tog sig även i år vidare till den nationella finalen i Skolornas Matematiktävling som arrangeras av Svenska Matematikförbundet. I finalen var VRG med i två klasser, både som skollag och i den individuella tävlingen. SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING VRG went to the national finals of Skolornas Matematiktävling this year as well. The competition is organized by the Svenska Matematikförbundet association. VRG made it to the finals in two classes, both as a school team and in the individual competition. VRG-LÄRARE UPPMÄRKSAMMAS Den nationella nyhetskanalen i TV, Rapport, uppmärksammade två VRG-lärare för hur de skapat ett ökat intresse för de naturvetenskapliga ämnena genom att arbeta på nya sätt och med hjälp av digital pedagogik. För detta har lärarna utsetts till Sveriges, sedan Europas mest innovativa lärare i en tävling som anordnas av Microsoft och Lärarförbundet. I kursen, som heter Forensic Science arbetar eleverna som kriminaltekniker med hjälp av sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena.. Elever från alla program söker till kursen, som ges som en del inom elevens fria val. VRG TEACHERS RECOGNIZED The nationwide TV news program, Rapport, recognized two VRG teachers for arousing interest in the natural science subjects by using new working methods and digital teaching methods. As a result of their efforts, the teachers were first named the most innovative teachers in Sweden and then in Europe in a competition organized by Microsoft and Lärarförbundet. The course is called Forensic Science. Students work as forensic technicians using their learning from the natural science subjects. Students from all programs of study apply to take the course, which is offered as an elective. ALUMNI Sedan länge haft planer funnits på att starta en Alumniförening för elever som gått på VRG. Lanseringen ägde rum under hösten med ett stort mingel där elever stod för underhållningen. Tanken är att föreningen ska ge gamla VRG:are tillfälle att mötas och att de ska kunna bidra med sina erfarenheter till nuvarande elever. Under året utmärkte sig flera VRG-alumner, bland annat vann Cathrine Bengtsson Lilla Augustpriset och Henrik Flodin deltog i melodifestivalen. ALUMNI Plans to start an Alumni association for former VRG students have been in place for quite some time. The association was launched during the autumn with a big mingling party. Students provided the entertainment. The idea is for the association to give former VRG students the opportunity to meet, and for them to share their experiences with current students. Several VRG alumni stood out over the year: Cathrine Bengtsson who won the Little August Prize and Henrik Flodin who participated in Melodifestivalen are two of them. VRG OLYMPICS Under hösten anordnades en tävling i en mängd grenar, där elever från samtliga VRG-gymnasier fick bilda lag. Tanken med dagen är att skapa ett tillfälle för alla elever att möta varandra i olika grenar och på så sätt skapa nya kontakter mellan stiftelsens skolor. Dagen, som avslutades med fotbollsmatch mot ett lärarlag, var mycket uppskattad. VRG OLYMPICS A competition with several events was organized during the autumn with entries from teams from all of the VRG high schools. The day was meant to provide an opportunity for all of the students to meet in different events, thus producing new points of contact between the foundation s schools. The day was much appreciated and ended with a soccer game against a team of teachers. PARTNERSKOLA I KIEV Sedan våren 2006 har VRG och VRS haft ett elevutbyte med en partnerskola i Kiev. Under dessa år har elever från skolorna besökt Ukrainas huvudstad sju gånger, och elever från Kiev har varit på besök hos VRG. Huvudsyftet med detta utbyte är att svenska och ukrainska ungdomar ska få tillfälle att bekanta sig med varandra och få värdefulla kunskaper om varandras länder, kultur, historia samt om skollivet och vardagen. Totalt läser drygt 100 elever ryska på VRG och VRS. PARTNER SCHOOL IN KIEV Since spring 2006, VRG and VRS have had an exchange with a partner school in Kiev. Over the years, students from the schools have visited Ukraine s capital seven times, and students from Kiev have visited VRG. The primary aim of the exchange is to give Swedish and Ukrainian students the opportunity to get to know one another and gain valuable insights into each other s countries, cultures and history, as well as learn about going to school and living in the respective countries. Just over 100 students study Russian at VRG and VRS. ROLLSPEL SOM DEL AV UNDERVISNINGEN Kurserna MEP (Model European Parliament) EYP (European Youth Parliament) samt MUN (Model United Nations) är alla tre exempel på högt kvalificerade parlamentsrollspel som arrangeras av FN och EU, och där ungdomar från olika länder möts. Eleverna genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbeten, bereder frågor och avslutar med en debatt. Arbetsspråket är engelska. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för den demokratiska processen och för det europeiska samarbetet. Syftet med MUN är att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker att lösa dem. VRG representerades på MUN i Nairobi och New York, på MEP i Skopje, Ljubljana, Gdansk och Köpenhamn och på EYP i Stockholm och i Novi Sad. Över 45 elever från VRG gick dessa kurser under läsåret. ROLL PLAY AS PART OF INSTRUCTION The MEP (Model European Parliament), EYP (European Youth Parliament) and MUN (Model United Nations) courses are three examples of highly advanced parliamentary roll plays that are organized by the UN and EU to enable young people from different countries to meet. The roll plays involve parliamentary sessions that correspond to the same type of proceedings that go on in real life. Students take part in committee work, prepare questions and then conclude the roll play with a debate. English is the working language. MEP aims to enhance young peoples interest in and understanding of the democratic process and European cooperation. MUN aims to enhance understanding of how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts are made to resolve them. VRG was represented at MUN in Nairobi and New York, at MEP in Skopje, Ljubljana, Gdansk and Copenhagen and at EYP in Stockholm and Novi Sad. Over 45 students from VRG attended the courses over the school year. SIPSI- IDROTTSUTBYTE VRG Djursholm är sedan starten 1994 medlem i SIPSI, internatskolornas idrottsförening, vilket ger möjlighet till många utmanande tävlingar och idrottsutbyten mellan medlemsskolorna. Elever från VRG planerade och genomförde årets arrangemang. SIPSI SPORTS EXCHANGE VRG Djursholm has been a member of SIPSI, a sports association for boarding schools, since

11 1994. Membership has enabled many challenging competitions and sports exchanges between the member schools. Students from VRG planned and carried out this year s event. SPETSKLASSEN - CREATIVE WRITING Som en del av förberedelserna inför höstens universitetsstudier (SU) genomförde spetsklassen i engelska i åk 2 en resa till England och Lake District. Syftet var att inspirera till creative writing. Eleverna fick lära sig stilistiska och berättartekniska grundbegrepp och skulle sedan experimentera med dem i sitt eget skrivande. Under resan hade de även inspirerande möten med människor och landskap i denna mytomspunna del av England. AP CLASS CREATIVE WRITING As one aspect of preparations for the autumn s university studies (SU), the second year AP classes in English traveled to England s Lake District. The aim of the trip was to provide inspiration for creative writing. The students learned about stylistic and narrative elements, and were then to apply them experimentally to their own writing. The students also had inspiring encounters with the people and landscape in this part of England that is so surrounded with myth. MATEMATIKTÄVLINGEN GYMNASIECASET En grupp VRG-elever som läser Matematik E utmärkte sig i den nationella matematiktävlingen Gymnasiecaset. Tävlingen hålls av Industriell Ekonomi i Linköping. Eleverna från VRG lyckades lösa uppgifterna så pass bra att de hamnade i topp 5, vilket gav dem en resa till Linköping för att besöka Saab Aero och få pröva en JAS flygsimulator i samband med prisutdelningen. GYMNASIECASET MATHEMATICS COMPETITION A group of students studying Mathematics E distinguished themselves in the national Gymnasiecaset mathematics competition. The competition is hosted by the Industrial Engineering and Management Department in Linköping. VRG students managed to solve the problems well enough to end up in the top five, which qualified them for a trip to Linköping to visit Saab Aero and try out a JAS flight simulator in conjunction with the awards ceremony. VINST I FOTBOLLS-DM Idrott är ett högprioriterat område i stiftelsens skolor. Att VRS har ett framgångsrikt flicklag i fotboll visade sig när fickorna tog hem vinsten i skol-dm. WIN IN SOCCER DISTRICT CHAMPIONSHIP Sports are a highly prioritized area at the foundation s schools. A successful girl s soccer team at VRS emerged when the girls won the district championship. LEGO Sedan flera år deltar VRS i ett ämnesöverskridande projekt, LEGO, robotprogrammering i lego. I år var temat Hur kan vi säkra livskvaliteten för äldre? VRS placerade sig på första och andra plats inom flera kategorier. Sammanlagt vann en VRS-klass hela den regionala tävlingen och fick åka till den Skandinaviska finalen. LEGO For several years, VRS has taken part in an interdisciplinary project called LEGO, which involves robot programming in Lego. The theme this year was How can we ensure quality of life for the elderly? VRS received first and second place in several categories. One VRS class won the entire regional competition and took part in the Scandinavian finals TREA I UPPFINNAR-TÄVLING Finn Upp är en nationell tävling för högstadiet där uppfinnande används som ett sätt att lära. Elever får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa problemet med en egen uppfinning. VRSs bidrag Whiteboard-handsken placerade sig på tredje plats när den nationella tävlingen avgjordes! THIRD PLACE IN INVENTOR COMPETITION Finn Upp is a national competition for middle schools that uses invention as a means of learning. Students are asked to identify a day -to-day problem and then resolve the problem with an invention of their own. VRS s entry, Whiteboard glove, came in third place in the national competition. RAYS Research Academy for Young Scientists, Rays, är en forskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Efter hård konkurrens om totalt 18 platser fick två elever från VRG chansen att under 4 veckor på sommaren delta i forskarskolan. RAYS Research Academy for Young Scientists, Rays, is a research school for students in their second year of high school who plan to be a future leader within natural science, technology or mathematics. After tough competition for a total of 18 slots, two VRG students were given the opportunity to attend the research school for four weeks during the summer. SLUTSCEN Under våren redovisar den tredje årskursen på VRG Jarlaplan sitt slutprojekt, Slutscen. Tanken är att lyfta fram projektperioden som något av en höjdpunkt i en gymnasielevs tid på VRG. Projektperioden sker under två veckor, där eleverna på ett kreativt sätt ska föra samman sina kunskaper i sitt huvudämne. Slutscen omfattar samtliga treor. Sammanfattningsvis var Slutscen 2012 ett mycket lyckat projekt med många fina föreställningar, redovisningar samt en utställning med konstverk av hög kvalitet. Både elever och lärare har uttryckt stor uppskattning över arrangemanget. SLUTSCEN Third year students at VRG Jarla plan presented their final project, Slutscen, during the spring. The idea is to promote the project period as one of the highlights of a student s time at VRG. The project period lasts two weeks, and students creatively integrate the knowledge they have obtained from their main subject. Slutscen comprises all third year students. Slutscen 2012 was a very successful project that included many good performances, presentations and an exhibition of high-quality art. Both students and teachers have expressed a great deal of appreciation for the event. ÅRETS MUSIKAL I linje med VRGs devis om att konst och vetenskap går hand i hand sätter VRG varje år upp en musikal. Till den kan elever från alla stiftelsens gymnasieskolor söka. I elevernas arbete ingår, förutom själva uppförandet, allt från manusförfattande och komposition till scenografi, scenkläder och marknadsföring. Arbetet leds av lärarna i musik, teater och dans. Årets musikal var RENT, som blev en stor succé och drog fulla hus på Maximteatern i Stockholm. Elever från samtliga programinriktningar deltar i arbetet med musikalen. THE YEAR S MUSICAL In line with its motto of art and science go hand in hand, VRG puts on a musical every year. Students from all of the high schools can audition for or apply to work with the musical. In addition to the performance itself, students are responsible for everything from writing the script and composition to stage design, costumes and marketing. Music, drama and dance teachers are in charge of the work related to the musical. The musical this year was RENT. It was a huge success and audiences filled the Maxim Theater in Stockholm. Students from all study programs take part in the musical. WEBBSTJÄRNAN För andra året i rad kom VRG i topp i Webbstjärnan. Webbstjärnan är en nationell tävling i hur man använder Internet som pedagogiskt verktyg. VRG kom på andra plats i gymnasieklassen med ett bidrag om 9/11. WEBBSTJÄRNAN VRG placed at the top in Webbstjärnan for the second year in a row. Webbstjärnan is a national competition that involves using the Internet as a pedagogical tool. VRG came in second place in the high school category with an entry on 9/11. TEATERELEVER UPPMÄRKSAMMAS VRG har under året haft ett teatersamarbete med Riksteatern, där unga regissörer fått i uppdrag att skriva pjäser för gymnasieelever. Initiativet och projektet på VRG har varit helt elevlett och resulterade i en teateruppsättning som fick mycket fina omdömen. Lärarförbundets tidnings redaktör imponerades av teaterelevernas framträdande och särskilt av att de själva regisserade varandra, utan inblandning från vuxna.

12 DRAMA STUDENTS RECOGNIZED VRG collaborated with Riksteatern over the year, where young directors were tasked with writing plays for high school students. The initiative and project at VRG were run by students and resulted in a theater performance that received good reviews. Lärarförbundet s publication editor was impressed by the drama students performances and especially by the fact that they directed each other without adult involvement. MARINBIOLOGI I YTTERSKÄRGÅRDEN I kursen Biologisk breddning med temat marinekologi åkte naturvetarelever från årskurs 3 på en tredagars exkursion till ytterskärgården i Uppland. Ön Rävsten, som ligger i kanten till ytterskärgården, har mycket intressanta marina förhållanden för denna del av Östersjön. Dessutom finns det tillgång till såväl vindskyddade som exponerade havsvikar, där eleverna genomförde de fältstudier de planerat, som skulle ge svar på som t.ex. hur artdiversiteten varierar beroende på olika miljöfaktorer. carried out their planned field studies, which were aimed at providing answers to how, for example, species diversification varies depending on different environmental factors. UTVECKLANDE LEDARSKAP, UL I ALLA SKOLOR Utvecklande Ledarskap är Försvarets ledarskapsutbildning. UL bygger på världens mest forskade ledarskapsmodell, Transformational Leadership. Under några år genomgår samtliga anställda i VRG och VRS denna utbildning. Syftet är att få ett gemensamt språk och värderingar kring ledarskap. UTVECKLANDE LEDERSKAP/ TRANSFORMATIONAL LEADER- SHIP AT ALL OF THE SCHOOLS Utvecklande Lederskap is the name of the Swedish Armed Forces leadership training course. It is based on Transformational Leadership, one the world s most researched leadership models. All VRG and VRS employees will attend the course over the course of a few years. The aim is to obtain a common leadership language and leadership values. MARINE BIOLOGY IN THE OUTER ARCHIPELAGO Third year natural science students taking the Biological Diversification course with the theme of marine ecology went on a one-day excursion to the outer archipelago in Uppland. Rävsten island, which is located on the edge of the outer archipelago, has very interesting marine conditions for this part of the Baltic. The island also offers access to both wind-protected and exposed bays where students

13 VISION & VERKSAMHET VISION AND OPERATIONS Stiftelsens vision: Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. The Vision of the Foundation: To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Verksamhetsidé Viktor Rydberg Gymnasium: Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Concept, Viktor Rydberg High School: Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola: Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. Concept, Viktor Rydbergs Samskola: With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and wich helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR Kungstensgatan 6, Stockholm ,

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010. Annual Report and Financial Statement for 2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010. Annual Report and Financial Statement for 2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Annual Report and Financial Statement for 2010 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class,

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer