STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR"

Transkript

1 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013

2 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi finns till för att ge våra elever den bästa utbildningen och en gedigen förberedelse inför vidare studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. En del av undervisningen ges på engelska och Viktor Rydberg gymnasium ligger långt framme inom utnyttjandet av digitala verktyg i undervisningen. PEDAGOGIK FÖR INDIVIDEN Motivation är nyckeln till inlärning - det är roligt att lära! Men alla lär inte på samma sätt och har olika personliga drivkrafter. Våra kunniga och engagerande lärare är vår största tillgång. De får själva utveckla sina arbetsmetoder och inspireras av de pedagogiska möjligheter som den snabba utvecklingen inom IT erbjuder för att variera och individualisera undervisningen. Med en omväxlande pedagogik skapar vi ett inspirerande och omväxlande skolarbete. Resultatet är engagerade elever som lyfter varandra och får goda studieresultat. VETENSKAP OCH KONST GÅR HAND I HAND För att utvecklas behöver vi mångsidiga utmaningar och stimulans som utvecklar både våra vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. På Viktor Rydberg Gymnasium går konst och vetenskap hand i hand och undervisningen håller samma höga nivå i de konstnärliga ämnena som i de akademiska. DEN GODA CIRKELN En bra ledning attraherar bra lärare. En god cirkel som stärks och kompletteras av att Viktor Rydberg Gymnasium drivs av en stiftelse, inte ett företag. Det innebär att allt överskott i verksamheten återinvesteras för att göra skolan ännu bättre och ge stöd till vår långsiktiga vision att vara föregångare inom skolans alla områden. LEADING IN SWEDEN Viktor Rydberg Gymnasium has an express ambition to raise the level of Swedish high school education. We exist to offer our students the best possible education and soundly prepare them for continued studies and working life in Sweden and abroad. Some of the instruction is given in English, and Viktor Rydberg Gymnasium has come a very long way in using digital tools in instruction. LEARNING FOR THE INDIVIDUAL Motivation is the key to learning learning is fun! Not everyone learns in the same way, however, and we have different personal driving forces. Our knowledgeable and committed teachers are our greatest asset. They are able to develop their own working methods and are inspired by the teaching opportunities provided by the quick development within IT that enables varied and individualized instruction. A variety of teaching methods creates inspiring and varied school work, which results in involved students who boost one another and obtain positive results. ART AND SCIENCE GO HAND IN HAND To develop, we need multi-sided challenges and stimulation to help us grow from the perspectives of both science and art. Art and science go hand in hand at Viktor Rydberg Gymnasium, and instruction maintains the same high level in the fine arts subjects as in the academic ones. A POSITIVE CIRCLE Good management attracts good teachers. This positive circle is reinforced and aided by Viktor Rydberg Gymnasium being run as a foundation, not as a company. This means that any surplus in the organization is reinvested to improve the school even more and support our long-term vision to be a leader in all areas of education.

3 Grundarna har ordet / A word from the founders Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Ankarcrona - Ordförande/Chairman, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult. Under det gångna verksamhetsåret har friskolorna hamnat i fokus för medieintresset. Vinstuttag och minskande elevkullar i gymnasiet är det som främst har diskuterats. Att stiftelsens skolor fortsättningsvis ändå har ett högt söktryck är därför naturligtvis särskilt glädjande. Att verksamheten bedrivs i stiftelseform innebär att de överskott som uppstår går tillbaka till skolorna. Syftet med skolornas verksamhet ifrågasätts inte och vi kan därmed fortsätta att långsiktigt bygga en gedigen utbildningsorganisation med bästa kvalitet för ögonen, utan att oroas av vinstdebatten. Stiftelsens uttalade vision är att leda utvecklingen inom svensk skola. Digitala verktyg erbjuder tidigare oanade möjligheter till pedagogisk utveckling och individualisering av undervisningen. I denna utveckling har läraren en central roll. Skeendet ställer stora krav på oss att möjliggöra och underlätta för lärarna att fullt ut ta till sig alla nya möjligheter till utveckling av lärarrollen. Det ser vi som ett centralt uppdrag för de närmaste åren. För andra året i följd blev lärare från Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utnämnda till Europas mest innovativa lärare, den här gången två lärare på gymnasiet. Vi gläder oss åt det och kan också konstatera att införandet av elevdatorer har gått bra. Viktor Rydbergs Samskola höjde sitt meritmedelvärde för femte året i rad. Den elevkull som gick ut 2012, var den första kull som använt elevdatorer hela högstadietiden. Vi är stolta och glada över att skolledning och lärare har lyckats så bra med den stora förändringen, när det på många svenska skolor har visat sig att införandet av elevdatorer initialt ger vikande elevresultat. Louise Ankarcrona och Louise Westerberg The media scrutinized independent schools during the past year. The main topics have involved profits being made and there being fewer students in high school. For this reason, the fact that the foundation s schools continue to have a large number of applicants is especially gratifying. Any potential surplus that arises goes back to the schools since our activities are run as a foundation. The aim of the schools activities is not questioned, which means we can continue building a long-term and sound educational organization including the best possible quality, without having to concern ourselves with the debate on profits. The foundation s express vision is to lead development for Swedish schools. Digital tools offer previously unimaginable opportunities for pedagogical development and individualization of instruction. The teacher has a central role in this development, which means we shoulder a great deal of responsibility in terms of enabling and helping teachers completely utilize all of the new opportunities to develop in their role as teacher. We consider this a key task for the next few years. For the second year in a row, teachers from the Viktor Rydberg Schools Foundation were named Europe s most innovative teachers; this time two teachers from one of the high schools won the award. Introducing student computers has gone very well, and we are naturally very pleased about this. Viktor Rydberg Middle School raised its grade average for the fifth year in a row. The students who graduated in 2012 were the first to have used student computers for their entire middle school period. We are proud and happy that school management and teachers have so successfully implemented the changes, especially when so many Swedish schools have experienced an initial dip in students results when introducing student computers. Louise Ankarcrona and Louise Westerberg

4 VRG Djursholm Rektor: Kerstin Hallén Verksamhetsstart: 1994 Program: Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, spetsengelska Ekonomiprogrammet Estetiskt program Antal elever: 458 från 28 kommuner Antal elever per lärare: 13,96 Principal: Kerstin Hallén First year of activity: 1994 Program: Natural Science program Social science program, AP*) English spec. Business studies program Arts program Number of students: 458 from 28 municipalities Number of students per teacher: 13,96 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Estetiskt program, inr estetik o media/arts program, aesthetics and media spec. 1.5 per plats Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural Science program, natural science spec First choice applicants Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/social science program, AP*) English spec per place Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Intagningspoäng (medianen) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural Science program, natural science spec Max=320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr spets engelska/social science program, AP*) English spec Admission points (median) Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Maximum=320 Estetiskt program, inr estetik o media/arts program, aesthetics and media spec. 225 Spetsprogrammet i engelska, max= antagningsprov =380/AP* English, maximum number of points= admission test=380 Avgångspoäng (medeltal) Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max=20 Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet/Social Science program and Business studies Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 99% 97% 98% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation *) Advanced Program Skolledning/Leadership team, VRG Djursholm: Kara Barker-Åström, Dan Gustafsson, Christina Nyström, Kerstin Jakobsson Hallén

5 VRG Odenplan Rektor: Louisa Rolandsdotter Verksamhetsstart: 1998 Program: Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Antal elever: 370 från 29 kommuner Antal elever per lärare: 15,02 Principal: Louisa Rolandsdotter First year of activity: 1998 Program: Natural science program Social science program Business studies program Number of students: 370 from 29 municipalities Number of students per teacher: 15,02 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant bild/nat.sci.prog, special variant art 0.9 per plats Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särskild variant musik/nat.sci.prog, special variant music First choice applicants Naturvetenskapsprogrammet,inr naturv/natural science program, natural science spec per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap /Social science program, 1.7 behavioral science spec. Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Intagningspoäng (medianen) Naturvetenskapsprogrammet,inr naurv särsk. var. bild/nat. sci. prog, special variant art 380 Max=320 Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv särsk. var. musik/nat.sci.prog, special variant music Admission points (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program,natural science spec Maximum=320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr beteendevetenskap/social science program, behavioral science spec. Ekonomiprogrammet, inr ekonomi/business studies program, business spec Avgångspoäng (medeltal) Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max=20 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social Science program Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 97% 96% 98% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation Skolledning/Leadership team, VRG Odenplan: Maria Hävner, Louisa Rolandsdotter, Charlotta Nordgren

6 VRG Jarlaplan Rektor: Lisa Dahlberg Verksamhetsstart: 2003 Program: Estetiskt program Samhällsvetenskapsprogrammet Antal elever: 446 från 28 kommuner Antal elever per lärare: 12,64 Principal: Lisa Dahlberg First year of activity: 2003 Program: Arts program Social science program Number of students: 446 from 28 municipalities Number of students per teacher: 12,64 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Förstahandssökande Estetiskt program inr bild/arts program, art spec per plats Estetiskt program inr musik/arts program, music spec First choice applicants Estetiskt program inr dans/arts program, dance spec per place Estetiskt program inr teater/arts program, theater spec Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. spec Intagningspoäng (medianen) Estetiskt program inr bild/arts program, art spec Max=320 Estetiskt program inr musik/arts program, music spec Admission points (median) Estetiskt program inr dans/arts program, dance spec Maximum=320 Estetiskt program inr teater/arts program, theater spec Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. spec Estetiska programmets maxpoäng = i antagningsprov = 640 Arts program, maximum number of points = admission test = 640 Avgångspoäng (medeltal) Estetiskt program/arts program Max=20 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Final points (average) Maximum=20 Uttagna slutbetyg/ 94% 95% 97% Issued final grades Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut Final grades can be issued up to one year following data of graduation Skolledning/Leadership team, VRG Jarlaplan: Robert Hambre, Mattias Bertilsson, Lisa Dahlberg, Anna Jaeger

7 Viktor Rydbergs Samskola Djursholm Rektor: Pernilla Hemmingsson Verksamhetsstart: 2004 Program: Högstadium åk 7-9 Antal elever: 536 från 5 kommuner Antal elever per lärare: 13,6 Principal: Pernilla Hemmingsson First year of activity: 2004 Program: Junior high school, grades 7-9 Number of students: 536 from 5 municipalities Number of students per teacher: 13,6 ELEVENKÄT ÅK /2012* Indikator Enhet Utfall Arbetsmiljön är god Min lärare är kunnig i sina ämnen Det är bra stämning på skolan Jag kan rekommendera skolan till andra *Skalan är 10-gardig där 1 innebär att de inte instämmer alls och 10 innebär att de instämmer helt och hållet. STUDENT SURVEY 2011/2012** Indicator Unit Result The work environment is positive My teachers are knowledgeable within their subjects There is a positive atmosphere at school I can recommend my school to others **Choosing 1 means that the respondent does not agree with the statement at all, and choosing 10 means that he or she agrees entirely. ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG/ APPLICANTS, ADMISSION AND FINAL POINTS Avgångspoäng åk (medianen), Max=320 Final points in grade 9 (median), Maximum=320 Årets siffror Stiftelsens intäkter/foundation s revenues (1000 SEK) Annual figures Personalskostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Result Skolledning/Leadership team, Viktor Rydbergs Samskola Djursholm: Isabella Stern, Pernilla Hemmingsson, Charlotte Sandborgh, Ingela Spets

8

9 Händelser/Highlights VRG ANSÖKER OM EXAMENS- RÄTT FÖR LÄRARUTBILDNING VRG har, tillsammans med Åbo Akademi, lämnat in en ansökan till regeringen om att få starta en lärarutbildning. Ansökan ligger nu hos Högskoleverket för granskning. VRG APPLIES FOR DEGREE- AWARDING POWERS FOR TEACHER TRAINING Together with Åbo Akademi, VRG has applied to the government for permission to start educating teachers. The application has been submitted to the Swedish National Agency for Higher Education for review. UNGDOMENS RIKSDAG Ungdomens riksdag hålls årligen i Riksdagshuset, där gymnasieelever från hela Sverige får agera riksdagsledamöter för en dag. På plats skapas utskott som går igenom olika förslag som kommit in från deltagarna, som sedan får argumentera för sina förslag. Elever från VRG höll ett anförande i debatten om svenska truppers närvaro i Afghanistan. Talman Per Westerberg ledde debatten. I årets mediareaktion, som rapporterade direkt från mötet, deltog elever från VRG. YOUTH PARLIAMENT The Youth Parliament is held annually at Riksdagshuset where high school students from all over Sweden act as a Member of Parliament for a day. Committees are formed on site to go through the various proposals forwarded by the participants, who then argue for their own proposals. Students from VRG held a speech in the debate on Swedish troop presence in Afghanistan. Speaker Per Westerberg led the debate. Students from VRG took part in the media reaction, which was reported directly from the meeting. FINAL I UNG FÖRETAGSAMHET Att ge eleverna tillfällen och möjligheter att utveckla sin kreativitet och företagsamhet ingår i VRGs verksamhetsidé. Som ett led i detta deltar skolorna i den ideella organisationen Ung Företagsamhet, vars syfte är just att uppmuntra företagsamhet hos unga. I år vann ett av VRGs bidrag pris för bästa kommunikation i monter och tog sig vidare till SM finalen. FINALS IN JUNIOR ACHIEVEMENT SWEDEN VRG s mission statement includes giving students the opportunity to develop their creativity and enterprising spirit. As a result, the schools are involved in Junior Achievement Sweden, a non-profit organization which specifically aims to encourage an enterprising spirit in young people. This year one of VRG s entries won the award for best communication exhibition, and thus continued to the Swedish Championship finals. KINESISKA SEGER I ÅR IGEN Att läsa kinesiska har sedan flera år varit populärt bland elever på stiftelsens grundskola och gymnasieskolor. Det här skolåret läste mer än 120 elever kinesiska. Under våren hölls den årliga nationella deltävlingen i den internationella tävlingen Chinese Bridge på Stockholms universitet. VRG kom på totalt första och andra plats bland alla deltagande skolor. Vinnarna belönades med stipendier till språkstudier i Kina samt kommer att få representera Sverige i den internationella finalen i Peking. CHINESE VICTORY THIS YEAR AGAIN Studying Chinese has been popular among students at the foundation s middle and senior high schools for several years. Over 120 students studied Chinese this academic year. The annual national segment of the international Chinese Bridge competition was held in the spring at Stockholm University. VRG came in first and second place among all of the schools that took part. The winners received scholarships for language studies in China, and they will represent Sweden in the international finals in Beijing. SAMARBETE MED LÄNDER I AFRIKA Elever från VRG är engagerade i olika utbytes- och samarbetsprojekt i Afrika. Sedan hösten 2009 har VRG ett utbytesprogram med Barbro Johanssons Model Girls Secondary school i Tanzania. Det är ett högstadium och gymna-sium som ger fattiga flickor i Tanzania möjlighet att gå i skolan. Elever från VRG har under längre perioder deltagit i undervisningen i Tanzania och VRG har också tagit emot flickor från Tanzania som deltagit i undervisningen och bott i VRG-familjer. Inom ramen för elevernas 100 poängsprojekt, i årskurs tre på gymnasiet, ges möjlighet att engagera sig i olika projekt som är relaterade till Afrika. Högstadiet har under en längre tid stöttat ett daghem i Kenya och en grundskola i Leshoto. Under året kom en lärare från Leshoto på besök i en vecka och deltog i undervisningen. Årets Operation Dagsverke, där alla elever i högstadiet under en dag samlar in pengar, bidrog till att skolan i Leshoto kunde installera Internet och öka sina möjligheter att få kontakt med omvärlden. COOPERATION WITH COUNTRIES IN AFRICA Students from VRG are involved in various exchange and cooperation projects in Africa. One of them is an exchange program that VRG has taken part in since 2009 with the Barbro Johansson Model Girls Secondary School in Tanzania. It is a combined middle school and high school that gives underprivileged girls in Tanzania the opportunity to go to school. Students from VRG have attended the school for extended periods, and VRG has also hosted girls from the Tanzanian school in the same manner. The students from Tanzania have stayed with VRG families.the 100-credit project that high school students perform in their third year provides an opportunity to get involved in projects related to Africa. For quite some time the middle school has provided support to a day care in Kenya and a compulsory-level school in Leshoto. A teacher from Leshoto came to visit for a week during the year and took part in instruction. The proceeds from this year s Operation Dagsverke, a day during which students at the middle school collect money, was given to a school in Leshoto so it could install Internet and improve its opportunities to connect with the outside world. FÖRELÄSARE I SKOLAN Föreläsare är ett mycket välkommet inslag i skolornas verksamhet. Under året har skolorna haft flera intressanta talare, flera av dem elevers föräldrar. Bland årets förläsare var Rolf Ekéus, som bland annat berättade om sitt arbete i Irak, författaren Stefan Einhorn, som berättade om temat i sin bok Om konsten att vara snäll, Robert af Jochnick som delgav sina erfarenheter som global entreprenör och den internationella författaren Antony Beevor om arbetet bakom sin senaste historiska roman The Second World War. LECTURERS Lecturers are a very welcome part of the schools activities, and there were several interesting speakers over the year several of them parents of students. Some of the lecturers included Rolf Ekéus who spoke about his work in Iraq, amongst other things, author Stefan Einhorn who talked about the theme of his book Om konsten att vara snäll, Robert af Jochnick who shared his experiences of being a global entrepreneur and international author Antony Beevor who talked about the work underlying his most recent historical novel The Second World War. LIV OCH LÄRANDE På VRG Jarlaplan och VRG Odenplan deltar eleverna i en kurs, Liv och lärande, som löper som en röd tråd under alla tre årskurser. Bakgrunden är att allt fler elever känner sig stressade över ett liv med allt högre krav. Kursen ger eleverna bland annat redskap för hur de kan hantera stress, olika synsätt på prestation och hur de med hjälp av studieteknik lägger upp skolarbetet på bästa sätt. Kursen har blivit uppmärksammad i lokalpressen. LIFE AND LEARNING Students at VRG Jarlaplan and VRG Odenplan take part in a course called Life and Learning, which runs over the course of all three academic years as a common theme. The background of the course is that an increasing number of students are experiencing stress over a life filled with increasing demands. Amongst other things, the course provides students with tools to manage stress, different viewpoints on performance and how they can use study techniques to best organize their school work. The course has received attention from the local press.

10 FONDSPELEN Tävlingen Fondspelen arrangeras bland annat av föreningen Unga Aktiesparare och går ut på att elever bygger sin egen fondportfölj och förvaltar den så väl som möjligt under en viss period. En klass på VRG tog både hem vinsten för bästa lag samt för bästa individuella bidrag, vilket uppmärksammades i Dagens Industri. FONDSPELEN The Fondspelen competition is organized by the Unga Aktiesparare organization, amongst others. The competition involves students building a fund portfolio and managing it to the best of their ability for a specific period of time. A VRG class won two categories best team and best individual entry which Dagens Industri recognized. BONNIERS KONSTHALL Skolorna har i flera projekt samarbetat med Bonniers Konsthall. Under höstterminen har en grupp elever från VRS, inom ramen för Skapande skola, skapat verk som ställdes ut för allmänheten på konsthallen. BONNIERS KONSTHALL The schools have collaborated with Bonniers Konsthall on several projects. Over the course of the autumn term, students from VRS produced works that were exhibited to the public at the art gallery within the framework of the Skapande skola collaboration. SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING VRG tog sig även i år vidare till den nationella finalen i Skolornas Matematiktävling som arrangeras av Svenska Matematikförbundet. I finalen var VRG med i två klasser, både som skollag och i den individuella tävlingen. SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING VRG went to the national finals of Skolornas Matematiktävling this year as well. The competition is organized by the Svenska Matematikförbundet association. VRG made it to the finals in two classes, both as a school team and in the individual competition. VRG-LÄRARE UPPMÄRKSAMMAS Den nationella nyhetskanalen i TV, Rapport, uppmärksammade två VRG-lärare för hur de skapat ett ökat intresse för de naturvetenskapliga ämnena genom att arbeta på nya sätt och med hjälp av digital pedagogik. För detta har lärarna utsetts till Sveriges, sedan Europas mest innovativa lärare i en tävling som anordnas av Microsoft och Lärarförbundet. I kursen, som heter Forensic Science arbetar eleverna som kriminaltekniker med hjälp av sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena.. Elever från alla program söker till kursen, som ges som en del inom elevens fria val. VRG TEACHERS RECOGNIZED The nationwide TV news program, Rapport, recognized two VRG teachers for arousing interest in the natural science subjects by using new working methods and digital teaching methods. As a result of their efforts, the teachers were first named the most innovative teachers in Sweden and then in Europe in a competition organized by Microsoft and Lärarförbundet. The course is called Forensic Science. Students work as forensic technicians using their learning from the natural science subjects. Students from all programs of study apply to take the course, which is offered as an elective. ALUMNI Sedan länge haft planer funnits på att starta en Alumniförening för elever som gått på VRG. Lanseringen ägde rum under hösten med ett stort mingel där elever stod för underhållningen. Tanken är att föreningen ska ge gamla VRG:are tillfälle att mötas och att de ska kunna bidra med sina erfarenheter till nuvarande elever. Under året utmärkte sig flera VRG-alumner, bland annat vann Cathrine Bengtsson Lilla Augustpriset och Henrik Flodin deltog i melodifestivalen. ALUMNI Plans to start an Alumni association for former VRG students have been in place for quite some time. The association was launched during the autumn with a big mingling party. Students provided the entertainment. The idea is for the association to give former VRG students the opportunity to meet, and for them to share their experiences with current students. Several VRG alumni stood out over the year: Cathrine Bengtsson who won the Little August Prize and Henrik Flodin who participated in Melodifestivalen are two of them. VRG OLYMPICS Under hösten anordnades en tävling i en mängd grenar, där elever från samtliga VRG-gymnasier fick bilda lag. Tanken med dagen är att skapa ett tillfälle för alla elever att möta varandra i olika grenar och på så sätt skapa nya kontakter mellan stiftelsens skolor. Dagen, som avslutades med fotbollsmatch mot ett lärarlag, var mycket uppskattad. VRG OLYMPICS A competition with several events was organized during the autumn with entries from teams from all of the VRG high schools. The day was meant to provide an opportunity for all of the students to meet in different events, thus producing new points of contact between the foundation s schools. The day was much appreciated and ended with a soccer game against a team of teachers. PARTNERSKOLA I KIEV Sedan våren 2006 har VRG och VRS haft ett elevutbyte med en partnerskola i Kiev. Under dessa år har elever från skolorna besökt Ukrainas huvudstad sju gånger, och elever från Kiev har varit på besök hos VRG. Huvudsyftet med detta utbyte är att svenska och ukrainska ungdomar ska få tillfälle att bekanta sig med varandra och få värdefulla kunskaper om varandras länder, kultur, historia samt om skollivet och vardagen. Totalt läser drygt 100 elever ryska på VRG och VRS. PARTNER SCHOOL IN KIEV Since spring 2006, VRG and VRS have had an exchange with a partner school in Kiev. Over the years, students from the schools have visited Ukraine s capital seven times, and students from Kiev have visited VRG. The primary aim of the exchange is to give Swedish and Ukrainian students the opportunity to get to know one another and gain valuable insights into each other s countries, cultures and history, as well as learn about going to school and living in the respective countries. Just over 100 students study Russian at VRG and VRS. ROLLSPEL SOM DEL AV UNDERVISNINGEN Kurserna MEP (Model European Parliament) EYP (European Youth Parliament) samt MUN (Model United Nations) är alla tre exempel på högt kvalificerade parlamentsrollspel som arrangeras av FN och EU, och där ungdomar från olika länder möts. Eleverna genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbeten, bereder frågor och avslutar med en debatt. Arbetsspråket är engelska. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för den demokratiska processen och för det europeiska samarbetet. Syftet med MUN är att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker att lösa dem. VRG representerades på MUN i Nairobi och New York, på MEP i Skopje, Ljubljana, Gdansk och Köpenhamn och på EYP i Stockholm och i Novi Sad. Över 45 elever från VRG gick dessa kurser under läsåret. ROLL PLAY AS PART OF INSTRUCTION The MEP (Model European Parliament), EYP (European Youth Parliament) and MUN (Model United Nations) courses are three examples of highly advanced parliamentary roll plays that are organized by the UN and EU to enable young people from different countries to meet. The roll plays involve parliamentary sessions that correspond to the same type of proceedings that go on in real life. Students take part in committee work, prepare questions and then conclude the roll play with a debate. English is the working language. MEP aims to enhance young peoples interest in and understanding of the democratic process and European cooperation. MUN aims to enhance understanding of how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts are made to resolve them. VRG was represented at MUN in Nairobi and New York, at MEP in Skopje, Ljubljana, Gdansk and Copenhagen and at EYP in Stockholm and Novi Sad. Over 45 students from VRG attended the courses over the school year. SIPSI- IDROTTSUTBYTE VRG Djursholm är sedan starten 1994 medlem i SIPSI, internatskolornas idrottsförening, vilket ger möjlighet till många utmanande tävlingar och idrottsutbyten mellan medlemsskolorna. Elever från VRG planerade och genomförde årets arrangemang. SIPSI SPORTS EXCHANGE VRG Djursholm has been a member of SIPSI, a sports association for boarding schools, since

11 1994. Membership has enabled many challenging competitions and sports exchanges between the member schools. Students from VRG planned and carried out this year s event. SPETSKLASSEN - CREATIVE WRITING Som en del av förberedelserna inför höstens universitetsstudier (SU) genomförde spetsklassen i engelska i åk 2 en resa till England och Lake District. Syftet var att inspirera till creative writing. Eleverna fick lära sig stilistiska och berättartekniska grundbegrepp och skulle sedan experimentera med dem i sitt eget skrivande. Under resan hade de även inspirerande möten med människor och landskap i denna mytomspunna del av England. AP CLASS CREATIVE WRITING As one aspect of preparations for the autumn s university studies (SU), the second year AP classes in English traveled to England s Lake District. The aim of the trip was to provide inspiration for creative writing. The students learned about stylistic and narrative elements, and were then to apply them experimentally to their own writing. The students also had inspiring encounters with the people and landscape in this part of England that is so surrounded with myth. MATEMATIKTÄVLINGEN GYMNASIECASET En grupp VRG-elever som läser Matematik E utmärkte sig i den nationella matematiktävlingen Gymnasiecaset. Tävlingen hålls av Industriell Ekonomi i Linköping. Eleverna från VRG lyckades lösa uppgifterna så pass bra att de hamnade i topp 5, vilket gav dem en resa till Linköping för att besöka Saab Aero och få pröva en JAS flygsimulator i samband med prisutdelningen. GYMNASIECASET MATHEMATICS COMPETITION A group of students studying Mathematics E distinguished themselves in the national Gymnasiecaset mathematics competition. The competition is hosted by the Industrial Engineering and Management Department in Linköping. VRG students managed to solve the problems well enough to end up in the top five, which qualified them for a trip to Linköping to visit Saab Aero and try out a JAS flight simulator in conjunction with the awards ceremony. VINST I FOTBOLLS-DM Idrott är ett högprioriterat område i stiftelsens skolor. Att VRS har ett framgångsrikt flicklag i fotboll visade sig när fickorna tog hem vinsten i skol-dm. WIN IN SOCCER DISTRICT CHAMPIONSHIP Sports are a highly prioritized area at the foundation s schools. A successful girl s soccer team at VRS emerged when the girls won the district championship. LEGO Sedan flera år deltar VRS i ett ämnesöverskridande projekt, LEGO, robotprogrammering i lego. I år var temat Hur kan vi säkra livskvaliteten för äldre? VRS placerade sig på första och andra plats inom flera kategorier. Sammanlagt vann en VRS-klass hela den regionala tävlingen och fick åka till den Skandinaviska finalen. LEGO For several years, VRS has taken part in an interdisciplinary project called LEGO, which involves robot programming in Lego. The theme this year was How can we ensure quality of life for the elderly? VRS received first and second place in several categories. One VRS class won the entire regional competition and took part in the Scandinavian finals TREA I UPPFINNAR-TÄVLING Finn Upp är en nationell tävling för högstadiet där uppfinnande används som ett sätt att lära. Elever får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa problemet med en egen uppfinning. VRSs bidrag Whiteboard-handsken placerade sig på tredje plats när den nationella tävlingen avgjordes! THIRD PLACE IN INVENTOR COMPETITION Finn Upp is a national competition for middle schools that uses invention as a means of learning. Students are asked to identify a day -to-day problem and then resolve the problem with an invention of their own. VRS s entry, Whiteboard glove, came in third place in the national competition. RAYS Research Academy for Young Scientists, Rays, är en forskarskola för elever som läser andra året på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Efter hård konkurrens om totalt 18 platser fick två elever från VRG chansen att under 4 veckor på sommaren delta i forskarskolan. RAYS Research Academy for Young Scientists, Rays, is a research school for students in their second year of high school who plan to be a future leader within natural science, technology or mathematics. After tough competition for a total of 18 slots, two VRG students were given the opportunity to attend the research school for four weeks during the summer. SLUTSCEN Under våren redovisar den tredje årskursen på VRG Jarlaplan sitt slutprojekt, Slutscen. Tanken är att lyfta fram projektperioden som något av en höjdpunkt i en gymnasielevs tid på VRG. Projektperioden sker under två veckor, där eleverna på ett kreativt sätt ska föra samman sina kunskaper i sitt huvudämne. Slutscen omfattar samtliga treor. Sammanfattningsvis var Slutscen 2012 ett mycket lyckat projekt med många fina föreställningar, redovisningar samt en utställning med konstverk av hög kvalitet. Både elever och lärare har uttryckt stor uppskattning över arrangemanget. SLUTSCEN Third year students at VRG Jarla plan presented their final project, Slutscen, during the spring. The idea is to promote the project period as one of the highlights of a student s time at VRG. The project period lasts two weeks, and students creatively integrate the knowledge they have obtained from their main subject. Slutscen comprises all third year students. Slutscen 2012 was a very successful project that included many good performances, presentations and an exhibition of high-quality art. Both students and teachers have expressed a great deal of appreciation for the event. ÅRETS MUSIKAL I linje med VRGs devis om att konst och vetenskap går hand i hand sätter VRG varje år upp en musikal. Till den kan elever från alla stiftelsens gymnasieskolor söka. I elevernas arbete ingår, förutom själva uppförandet, allt från manusförfattande och komposition till scenografi, scenkläder och marknadsföring. Arbetet leds av lärarna i musik, teater och dans. Årets musikal var RENT, som blev en stor succé och drog fulla hus på Maximteatern i Stockholm. Elever från samtliga programinriktningar deltar i arbetet med musikalen. THE YEAR S MUSICAL In line with its motto of art and science go hand in hand, VRG puts on a musical every year. Students from all of the high schools can audition for or apply to work with the musical. In addition to the performance itself, students are responsible for everything from writing the script and composition to stage design, costumes and marketing. Music, drama and dance teachers are in charge of the work related to the musical. The musical this year was RENT. It was a huge success and audiences filled the Maxim Theater in Stockholm. Students from all study programs take part in the musical. WEBBSTJÄRNAN För andra året i rad kom VRG i topp i Webbstjärnan. Webbstjärnan är en nationell tävling i hur man använder Internet som pedagogiskt verktyg. VRG kom på andra plats i gymnasieklassen med ett bidrag om 9/11. WEBBSTJÄRNAN VRG placed at the top in Webbstjärnan for the second year in a row. Webbstjärnan is a national competition that involves using the Internet as a pedagogical tool. VRG came in second place in the high school category with an entry on 9/11. TEATERELEVER UPPMÄRKSAMMAS VRG har under året haft ett teatersamarbete med Riksteatern, där unga regissörer fått i uppdrag att skriva pjäser för gymnasieelever. Initiativet och projektet på VRG har varit helt elevlett och resulterade i en teateruppsättning som fick mycket fina omdömen. Lärarförbundets tidnings redaktör imponerades av teaterelevernas framträdande och särskilt av att de själva regisserade varandra, utan inblandning från vuxna.

12 DRAMA STUDENTS RECOGNIZED VRG collaborated with Riksteatern over the year, where young directors were tasked with writing plays for high school students. The initiative and project at VRG were run by students and resulted in a theater performance that received good reviews. Lärarförbundet s publication editor was impressed by the drama students performances and especially by the fact that they directed each other without adult involvement. MARINBIOLOGI I YTTERSKÄRGÅRDEN I kursen Biologisk breddning med temat marinekologi åkte naturvetarelever från årskurs 3 på en tredagars exkursion till ytterskärgården i Uppland. Ön Rävsten, som ligger i kanten till ytterskärgården, har mycket intressanta marina förhållanden för denna del av Östersjön. Dessutom finns det tillgång till såväl vindskyddade som exponerade havsvikar, där eleverna genomförde de fältstudier de planerat, som skulle ge svar på som t.ex. hur artdiversiteten varierar beroende på olika miljöfaktorer. carried out their planned field studies, which were aimed at providing answers to how, for example, species diversification varies depending on different environmental factors. UTVECKLANDE LEDARSKAP, UL I ALLA SKOLOR Utvecklande Ledarskap är Försvarets ledarskapsutbildning. UL bygger på världens mest forskade ledarskapsmodell, Transformational Leadership. Under några år genomgår samtliga anställda i VRG och VRS denna utbildning. Syftet är att få ett gemensamt språk och värderingar kring ledarskap. UTVECKLANDE LEDERSKAP/ TRANSFORMATIONAL LEADER- SHIP AT ALL OF THE SCHOOLS Utvecklande Lederskap is the name of the Swedish Armed Forces leadership training course. It is based on Transformational Leadership, one the world s most researched leadership models. All VRG and VRS employees will attend the course over the course of a few years. The aim is to obtain a common leadership language and leadership values. MARINE BIOLOGY IN THE OUTER ARCHIPELAGO Third year natural science students taking the Biological Diversification course with the theme of marine ecology went on a one-day excursion to the outer archipelago in Uppland. Rävsten island, which is located on the edge of the outer archipelago, has very interesting marine conditions for this part of the Baltic. The island also offers access to both wind-protected and exposed bays where students

13 VISION & VERKSAMHET VISION AND OPERATIONS Stiftelsens vision: Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. The Vision of the Foundation: To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Verksamhetsidé Viktor Rydberg Gymnasium: Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Concept, Viktor Rydberg High School: Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola: Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. Concept, Viktor Rydbergs Samskola: With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and wich helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR Kungstensgatan 6, Stockholm ,

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor 2012/2013 Kerstin Jakobsson Hallén - Skolchef/CED, Louise Westerberg - Grundare/Founder, Louise Ankarcrona - Grundare/Founder Grundarna har ordet / Words from the founders

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Effektiv problemlösning

Effektiv problemlösning PIE. EKI. Linköpings universitet. 1 Artikel A8 i serien Att komma igång och bli klar i tid Effektiv problemlösning Kännetecken på en KREATIV person. Exempel Hittar på saker, gör nya saker, Tre sorters

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer