LISA STRÖMBECK. New Friends

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LISA STRÖMBECK. New Friends"

Transkript

1 LISA STRÖMBECK New Friends

2 LISA STRÖMBECK New Friends

3 LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut, som smycke eller för estetisk njutning. Vad uttrycker egentligen husdjuret i dess ordlösa kommunikation med människan? Vad är det vi uppfattar genom alla mänskliga projektioner, önskningar och kanske otillfredsställda begär? Vad har relationen mellan människa och husdjur att berätta om vår sociala kultur? Lisa Strömbeck är en genuint ärlig, rättfram och undersökande konstnär. I avsaknad av all form för sentimentalitet närmar hon sig djupt mänskliga, även genanta och intima, behov av kärlek, närhet och gemenskap. Hennes konstnärskap kretsar såväl kring maktrelationer som kring den senmoderna människans sociala och psykologiska utsatthet. Husdjuret, framförallt hunden, har figurerat i hennes konst de senaste 10 åren och inför utställningen på Uppsala konstmuseum har hon fokuserat just på relationen människa hund. Ägande- och maktförhållanden spelas upp i olika scener, liksom den fysiska ömhet och kärlek som i rent mänskliga sammanhang skulle uppfattas som alltför intima och närgångna. I tidigare verk, t ex Vilorum (2000), I Love You You re Mine (2001) och The Tender Spot (2002) får djuren uppfylla människors behov av sällskap, ömhet och trygghet. I foto- och videoverket I Love You You re Mine figurerar konstnärens egna hund Ivan, som försöker att sova i soffan medan ägaren oavbrutet klappar och kelar med honom. Man ser i början att hunden störs av det, men somnar ändå medan kelandet fortsätter. Vänner och bekanta försöker också att vinna hundens gunst och få sina ömhetsbehov tillfredställda. Hunden är köpt för att vara keldjur och kan inte fly sitt öde. Vilorum är en installation som består av ett litet, mörkt rum med en mjuk matta, en madrass, en kudde och en filt. Runt madrassen står fyra videomonitorer som var och en visar ett sovande djur; tre hundar och en katt. Djuren sover på en likadan matta som den i rummet och blir mystiskt närvarande och levande i rummet. Deras rörelser är minimala, först om man tittar länge och noga, kan man se att de andas. Man inviteras här till att sova tillsammans med djur, en domesticerad form av natur. I videon In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II sitter hunden Ivan framför ett fat dignande av korvar. Han har uppenbarligen fått ett kommando att han ska vänta på tillåtelse för att få äta dem, något som aldrig kommer. Videon är 16 minuter lång och hunden väntar lydigt och längtande under hela inspelningen. Verket visar en så tydlig maktutövning att det gör ont. Till utställningen på Uppsala konstmuseum producerar Lisa Strömbeck nya verk, bl a filmen The first Command (2008). Den visar en ung hundägares försök att få hunden att pussas, hunden har annat i huvudet men försöker ändå göra sin ägare till viljes i en ömsesidig dragkamp. Fotoserien Uniform visar människor som dras till att likna sina hundar genom att klä sig i päls som liknar hundens. Ett par verk är uppföljningar på det projekt konstnären inledde 1998 med verket Vacation in Goa, en fotoserie med konstnärens interaktion med herrelösa strandhundar i Indien. Fotoserien New Friends visar nya generationer strandhundar tio år senare.

4 Den nyproducerade filmen Hierarchy visar de inbördes hierarkierna i de stora hundgäng som bor i Bulgariens huvudstad Sofia. Konstnären interagerar med deras strukturer och hierarkier genom att bjuda dem på ett gigantiskt köttberg. Utställningen uttrycker och undersöker en fascinerande symbios mellan människa och djur. Den ordlösa kommunikationen är i sig en stor och oändlig yta för våra tolkningar och projektioner. Varför skulle vi annars ha sällskapsdjur? Elisabeth Fagerstedt Museichef, Uppsala Konstmuseum LISA STRÖMBECK at THE UPPSALA ART MUSEUM The animal as a motif in art has long been subject to infantalisation and objectification. The portrayal of the house pet as a prop, an accessory, or an object for pure aesthetical enjoyment. What does the pet actually express in its wordless communication with humans? What is it that we detect through all the humanizing projections, wishes and perhaps even unsatisfied desires? What does the relationship between man and house pet tell us about our social culture? Lisa Strömbeck is a genuinely honest, straightforward and inquisitive artist. With a total lack of sentimentality, she approaches the embarrassing, intimate and profoundly human need for love, intimacy and companionship. Her art centres on both power structures as well as the social and psychological vulnerability of modern day man. The house pet, especially the dog, has been a recurring feature in her art for the past 10 years, and her exhibition at Uppsala Art Museum focuses specifically on the relationship between man and dog. Ownership and power structures are depicted in various scenarios, as is the physical tenderness and love that in a purely human context would be considered far too intimate and intrusive. In earlier works, such as Resting Place (2000), I Love You You re Mine (2001) and The Tender Spot (2002), the animals fulfil the human need for company, tenderness and security. The photo and video work I Love You You re Mine features the artist s own dog Ivan, as he is trying to sleep in a sofa while the owner incessantly pets and fondles him. One notices that the dog is at first bothered by it, but he eventually falls asleep despite the owner s continued fondling. Friends and acquantances also try to win the dog s appreciation and have their need for tenderness fulfilled. The dog s role is to be an object of affection and cannot escape its fate. Resting Place is an installation consisting of a small, dark room with a soft carpet, a mattress, a pillow and a blanket. Encircling the mattress are four video monitors showing sleeping animals, three dogs and a cat. The animals sleep on a carpet identical to the one in the room and their presence in the room is surprisingly tangible and vivacious. Their movements are minimal, and it is not until one has studied them for an extended period of time that one realises that they are breathing. Here one is invited to sleep with animals, a domesticated form of nature. In the video In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II, the dog Ivan sits in front of a platter filled with sausages. He has apparently been ordered to wait for permission before eating them, a permission he never gets. The video is 16 minutes long, and the dog waits obediently and longingly throughout the entire filming process. The piece depicts such a clear demonstration of power that it s painful. Lisa Strömbeck has produced several new works specifically for her exhibition at Uppsala Art Museum. One of these, The First Command (2008) shows a young dog owner s attempts at training the dog to kiss. The dog has other things on its mind, but tries its best all the same to please its owner in a mutual tug-of-war. The photo series Uniform presents people who try to resemble their dogs by dressing in fur similar to that of their dogs. A couple of works are sequels to a project the artist initiated in 1998 with the work Vacation in Goa, a photo series depicting the artist s interaction with stray beach dogs in India. The photo series New Friends shows new generations of beach dogs ten years later. The newly produced film Hierarchy shows the hierarchical interrelationships within the large groups of dogs living in Bulgaria s capital Sofia. The artist interacts with their structures and hierarchies by treating them to a gigantic mountain of meat. The exhibition expresses and studies a fascinating symbiosis between man and animal. The wordless communication offers infinite space for our interpretations and projections. Why else would we have house pets? Elisabeth Fagerstedt Museum Director, Uppsala Art Museum

5 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward I (2006), Video 6 min

6

7 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II (2006), Video 16 min

8 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II (2006), Konstnärshuset, Stockholm

9 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward III (2007), Video 6.30 mi

10 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

11 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

12 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

13 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

14 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

15 Hierarchy (2008), Video

16 The First Command (2008), Video 15 min

17 Uniform (2008), Series of seven C-prints 90x85 cm

18 Uniform (2008), Series of seven C-prints 90x85 cm

19 LISA STRÖMBECK New Friends För den som har haft förmånen av att följa Lisa Strömbecks verksamhet under den senaste tioårsperioden ter sig hennes senaste utställning New Friends, på Uppsala konstmuseum, som en logisk höjdpunkt i ett konstnärskap som redan från början varit utmärkt av idémässig konsekvens och tematisk stringens. De senaste verken slår kanske betraktaren med sina på ytan snarlika motivval: i samtliga fall hundar i olika situationer av interaktion med varandra eller med (dolda respektive synliga) människor. Närvaron av hundar kan knappast betecknas som en slump. De första foto- och videoarbetena med herrelösa hundar (Vacation in Goa) skapades redan 1998 efter en resa till Indien och redan då fanns ett antal typiska teman representerade som har kommit att varieras under senare år. Hundarnas närvaro finns knappast där för att representera ett slags idealiserat naturtillstånd eller ännu mindre visualisera en förment gullighet, snarare tvärt om. Hundstudierna sätter framför allt strålkastaren på en specifikt mänsklig eller kulturell form av socialitet som ofta kan vara allt annat än gullig. Fokuseringen ligger här på en social ordning präglad av maktrelationer, dominans och ibland även brutalitet, men där också ett slags försonande frizoner blir möjliga genom likaledes mänskliga fenomen som humor, solidaritet, kärlek och en vilja av att ingå i ett sammanhang. Det övergripande intresset för sociala relationer och maktspel har förvisso varit något av en röd tråd i Lisa Strömbecks konst genom åren; och i ett flertal arbeten manifesteras detta genom ett tydligt klass- eller könsperspektiv. Just detta senare har varit tydligt i hennes arbete med konstnärsgruppen Kvinder på Værtshus, som utifrån ett feministiskt perspektiv har genomfört en rad uppmärksammade projekt, såsom Herstories Tour (2000) som fokuserat på en ofta bortglömd kvinnlig kulturhistoria eller publikationen av ett verk om den feministiska konsthistorien i Danmark sedan 60-talet, Udsigt feministiske strategier i dansk billedkunst (2004). Ett av de främsta estetiska verkningsmedlen i Lisa Strömbecks konst handlar annars om att accentuera ett budskap eller narrativ och här spelar den pseudodokumentära stil som präglar så många av hennes videor och fotografiska serier en viktig roll. Även själva serieförfarandet och de pratbubblor som åtföljer de senaste årens kollage hjälper också till att lyfta fram budskapet. Även de icke-filmiska verken förvandlas på detta sätt till ett slags berättelser i miniatyr. Vacation in Goa Series of nine C-prints 50x40 cm

20 En konst som så tydligt lyfts fram av sitt dem i en teknologisk kontext. Inte heller Som exempel kan man ta videon Hierar- budskap löper förvisso alltid risken förfalla visas de i avgränsade rum försedda med chy (2008). Filmen utspelar sig i den bul- till ett slags politiskt korrekt plakatkonst, stolar eller bänkar, vilket lätt ger verken gariska huvudstaden Sofias utkanter, där men denna fallgrop kringgår Lisa Ström- en teatral och institutionell prägel. Istället stora skaror av herrelösa hundar stryker beck systematiskt genom att låta humor presenteras de som stora, rena projektio- omkring. Den 15 minuter långa sekvensen och dubbeltydighet fungera som verkens ner på väggarna i direkt anslutning till de visar hur en grupp människor ställer i ord- implicita självkritik. Verken sluter sig övriga verken och till utställningsrummet ning scenen för filmupptagning och lockar på så vis aldrig i dogmatisk entydighet, självt. Lisa Stömbecks verk är på detta till sig en mängd hundar genom att vräka utan förblir öppna och möjliga att läsa på sätt påfallande inklusiva och syftar även ut en massa kött på marken. I det följan- diametralt olika sätt. Budskapet skrivs till att inbegripa betraktaren själv. Ett de blir de hierarkiska förhållandena inom inte betraktaren på näsan, utan formule- tydligt exempel på denna inklusivitet ut- hundgruppen ytterst tydliga. Den domi- ras som en av många möjliga utsagor i en görs av Vilorum (2000) där ett slags skjul nerande hannen äter först och håller alla kontinuerlig dialog mellan konstnär, verk byggts upp kring en madrass avsedd för medtävlande borta från maten tills han och betraktare. besökarna omgiven av fyra monitorer som nästan sprickfärdig stapplar bort från sce- alla visar djur försänkta i djup sömn. Här nen. Först därefter närmar sig de övriga Ett mer finstämt men icke desto mindre fullbordas inte konstverket förrän betrak- och hela tiden med största försiktighet. Så effektivt medel för att lyfta fram narra- taren deltar med sin fysiska närvaro. snart de snappat åt sig en godbit smiter tivet utgörs av verkens formella komposi- de undan för att sluka den ett stycke bort, tion. Vare sig det handlar om en video, ett Det är i dessa sammanhang som man för att undvika att förnärma alfahan- på ett riktigt sätt. Hunden sitter otåligt fotografiskt verk eller ett kollage handlar skall förstå förekomsten av hundar i Lisa nen. Vad som gestaltas kan givetvis ytligt och väntar på sin herres befallning som hennes arbeten om renodling och foku- Strömbecks konst. Åtminstone sedan den tolkas som ett ytterst ojämlikt förhål- emellertid aldrig kommer. Det är på en sering på motivet. Personen som talar, senaste istiden, för c:a år sedan, lande där tillgång till livsviktiga resurser gång både plågsamt och humoristiskt, och gestalten som agerar är vad som skjuts har förhållandet mellan människa och (i detta fall mat) baseras på styrka. Men pojken har emellanåt svårt att hålla sig för i förgrunden, under det att bakgrund hund varit ett etablerat faktum. Rela- i ett vidare sammanhang blir sekvensen skratt. Verket sätter fingret på kommuni- och formell kontext träder tillbaka eller tionen mellan dessa båda djurarter har inte lika entydig. Vad vi också ser är ett kationens roll inom ramen för ett specifikt elimineras helt (som fallet är i kollagen). utvecklats till ett slags symbiotiskt förhål- egenartat, men också fungerande socialt maktsystem. En befallning kan bara ut- Allt som stör överföringen av budskapet lande som i stort sett gynnat båda sidor sammanhang där en myriad av andra re- kristalliseras i handling om den kan utsä- och kommunikationen med betraktaren som kollektiv. Samarbetet har stärkts av lationer också exponeras utanför de rena gas och här ser vi maktrelationen hamna reduceras helt enkelt till ett absolut mini- att såväl människa som hund är sociala dominansförhållandena. Och i sista hand i ett slags paralytiskt tillstånd på grund av mum. Strategin tycks vara att skapa ett varelser och som sådana ytterst medvetna framträder även ett större maktkomplex, att ingen av kontrahenterna förmår upp- konstverk fritt från irrelevant brus. om hierarki, dominans och sammanhåll- där människan givetvis utgör den domine- fylla vad som förväntas. Dessutom proble- ning. I umgänget mellan hundarna ser rande betingelsen. matiseras den mest simplistiska tolkning I föreliggande utställning spelar även från- man hur hela paletten av gruppbeteenden av vad makt och dominans innebär. Makt varon av ramar denna roll. En ram definie- spelas ut, från strikt dominans till ömse- I Det första kommandot (2008) är den innebär förvisso att någon bestämmer och rar objektet som ett konstverk ämnat åt sidig solidaritet, på ett mer renodlat sätt mänskliga närvaron mer påtaglig. I ett att någon annan lyder, men detta behöver ett enkelriktat betraktande; men befriade än vad som skulle kunna vara möjligt i de renskalat rum ser vi en ung pojke och inte enbart betyda att allt handlar om från detta institutionella ingrepp träder flesta mänskliga sammanhang, där tolk- hans hund. Pojken försöker uttala ett förtryck, exploatering eller orättvisa. Här bilderna ut i rummet och relaterar fritt till ningen av ett visst skeende lätt grumlas kommando han försöker säga puss!, ser vi snarare ett maktförhållande som den omgivande arkitekturen. Samma sak av den enskilde betraktarens ideologiska varvid hunden förutsätts slicka honom präglas av ömsesidig tillgivenhet och god kan även sägas om videoverken. De visas eller kulturella förförståelse inför vad som i ansiktet. Problemet är att han stam- vilja. Det är dessa positiva aspekter, inte på monitorer som riskerar att låsa in utspelas framför ögonen på honom. mar och aldrig får fram sitt kommando som finns latent i de flesta maktrelationer, Resting Place (2000), installation with four videomonitors

21 som alla maktkritiker och världsförbätt- men den är också formulerad i termer av utstrålar. Även här finns en vilja till kom- i termer av makt och dominans börjar rare traditionellt har så svårt att hantera. att utgöra ett monument. Här finns en munikation som går från hundarna till ka- man mer och mer tillägna sig varandras Utan att begripa vad som gör att de flesta mycket samtida problemställning av vad meran och vidare till oss betraktare. Det beteenden, språk och idiosynkrasier en av oss glatt och villigt accepterar att ingå denna genre egentligen kan innebära för är som ville de att även vi skulle sluta oss kultur uppstår med sina specifika uttryck. i ett maktsystem, oavsett vilken position oss idag. Svårigheten att placera en hjälte till deras flock. Det handlar här verkligen I detta verk visas att ingen är immun mot det handlar om, är knappast någon analys i brons högt uppe på en sockel kringgås om new friends. den interaktion som ligger förborgad i av fenomenet möjlig. här genom att verket apostroferar banal varje form av maktrelation och varje form vardaglighet, snarare än heroisk excep- Den andra fotoserien Uniform (2008) av kommunikation människan lika lite In Memory of All Those Who Work Without tionalitet, och dessutom visar bedriften är i detta sammanhang fundamentalt som djuret. Ever Getting a Reward ( till minne av alla i elektronisk realtid, snarare än som ett annorlunda. Till skillnad från de pseudo- de som arbetar utan att någonsin få en symboliserat förflutet. dokumentära scenarier som man ofta för- Man pekar ofta på att hunden blir som sin belöning, ) tematiserar fråge- knippar med Lisa Strömbecks konst, vilka herre men vad Lisa Strömbeck dess- ställningen på ett något annorlunda sätt. Vid sidan av videoverken visas på Uppsala ofta utspelas utomhus och där horisonter utom lyfter fram är det ofta förbisedda Verket är en videotrilogi som visar en li- konstmuseum också två fotografiska seri- och omgivning åtminstone finns antydda, fenomenet av i hur hög grad även herren ten hund ställd inför närmast övermäktiga er som här presenteras för första gången. har vi här att göra med starkt beskurna blir som sin hund. frestelser. I den ena delen balanserar han Den ena bär samma titel som utställ- och närgångna interiörer där gränsen en korv på nosen; i den andra står han ningen och heter helt enkelt New Friends mellan sensuell intimitet och klaustrofobi Erik van der Heeg inför ett berg av korv som han inte tillåts (2008). Här sker till stora delar en åter- kan tyckas hårfin. Motivet är även här äta av; och i den tredje balanserar samma koppling till den ovan nämnda första serie relationen mellan människa och hund, hund korvskivor på sina tassar samtidigt med hundstudier som Lisa Strömbeck men förskjuten på ett delvis oroande sätt. som han bevekande tittar in i kameran. gjorde Även här är sceneriet Indien Varje bild visar en hund som omfamnas Hundens närmast grafiska svart-vit-bruna och en flock herrelösa strandhundar som av en människa iförd en päls med samma färgteckning och de klarröda korvarna till övervägande del livnär sig på fiskavfall färg och struktur som hundens egen. som avtecknas mot en neutralt vit bak- från yrkesfiskarnas båtar. Det är ett hårt Det handlar självfallet inte om några grund (nästan som mot en målarduk) liv som dessa hundar lever och samma hundpälsar, men visar icke desto mindre skapar ett visuellt uttryck som tycks relationer av makt och dominans återfinns på den dubbelhet människan har till den transcendera demarkationslinjen mellan hos dessa djur som bland hundarna från omgivande naturen. Vissa djur avlivas måleri och elektronisk konst. Rent formellt Bulgarien i Hierarchy. Men samtidigt kan utan misskund ibland under närmast bryter detta verk mot den snap-shot-este- heller inte någon ur gruppen överleva industriella former under det att andra tik som annars präglar så många av Lisa ledare, lika lite som underställd om de upphöjs till sällskapsdjur och skäms bort Strömbecks arbeten och med ett mycket inte håller ihop. Och här tycks alla ha en på allehanda vis. På grund av bildernas lyckat resultat. Här finns ingen människa plats. Bilderna fokuserar på de närmast komposition är det ibland svårt att veta närvarande, men det råder inget tvivel absurda deformiteter som dessa hundar var människan tar slut och djuret börjar; om att det näppeligen finns en hund som lider av: brutna och illa läkta ben, avslitna båda verkar glida in i varandra som genom detta prov på självbehärskning öron, utstuckna ögon, etc. Men i detta genom ett slags statisk metamorfos där kan bryta mot sina naturliga instinkter sociala pussel förvandlas deformationerna aspekter av ömhet, brutalitet och sexu- utan att en människas befallning finns i till individuella uttryck inom gruppen och alitet tillåts samexistera. Titeln Uniform bakgrunden någonstans. Titeln utgör ju till specialiteter det som en hund inte anspelar också på den typ av närmande i sig ett narrativ eller en liten moralitet klarar av utförs lätt av någon annan. som sker mellan individer som lever intimt och pekar på det otillfredsställande i att Samtidigt slås man också av den glädje sida vid sida under lång tid. Oavsett var alla kanske inte värderas efter förtjänst, och oförskräckthet som dessa hundar parterna står i förhållande till varandra

22 LISA STRÖMBECK New Friends For anyone who has had the privilege of following Lisa Strömbeck s artistic endeavours during the last decade, her latest exhibition New friends at Uppsala Art Museum, stands out as something of a benchmark in a career marked by consistency and thematic stringency. Her latest works may very well strike the viewer with their common set of imagery: in each piece we see a display of dogs either interacting with each other or with human beings. The presence of dogs in Strömbeck s art is hardly coincidental. Her first photos and videos displaying stray dogs (Vacation in Goa) was created already back in 1998 after a trip to India. Even in these early works one could detect several recurring themes that have been taken up and given different expressions throughout the years. The dogs are hardly there in order to communicate a perceived ideal about a natural state; neither are they there simply to be cute and clever. Instead, the presence of dogs allows the artist to focus on a specifically human form of cultural or social interaction that is anything but cute. Important themes are, in that regard, power relationships, domination and even brutality, although balanced by human phenomena such as humour, love, loyalty and a desire to relate to others, thereby indicating the possibility of atonement. The overarching interest in social relationships and power play has been something of a common denominator in Lisa Strömbeck s art over the years, often manifesting itself in a rather obvious class or gender perspective. This has been particularly patent in her participation in the feminist artist collective Women Down the Pub, which has been responsible for a series of projects that have stirred up quite some attention, such as Herstories Tour (2000) that stressed neglected aspects of female cultural history; or the publication of the feminist art history of Denmark since the 1960s, View (2004). One of the primary aesthetic tools in Lisa Strömbeck s art has to do with the communication of a narrative or a message to the viewer. This is one of the reasons why a quasi-documentary style has come to characterise her works. Also the strategy of working with photographic series or the presence of speech bubbles in her collages of later years, serves the same purpose, allowing them the possibility to carry a narrative. An art that so forcefully stresses the con-

23 tent or the message aspect certainly runs architecture. The same thing can be said domination, and cooperation. In the in- an even larger power complex appears, the risk of degenerating into some kind of about her videos. They are not presented teraction between dogs we see the whole where human beings and the human soci- politically correct agitprop, but that hurdle on monitors that always run the risk of spectrum of group behaviour at play ety constitutes the dominating factor. is circumvented rather elegantly by Lisa putting too much emphasis to the tech- from strict domination to mutual altruism Strömbeck by giving humour and ambigu- nological context; nor are they shown in in a purer form than what is possible In The First Command (2008) the human ity an important role to play. In this way a confined space, a black cube with chairs when we study most human contexts, and presence is even more apparent. We see her works are never devoid of implicit or benches, that renders too much of a where the interpretation of events runs a young boy and his dog sitting in a naked reflexivity or even self critique. Her art theatrical or institutional dimension to the the risk of being blurred by the ideological room. The boy tries to utter a command never closes itself into unequivocal dog- pieces. Her videos are instead presented or cultural presuppositions of the viewer. he is trying to say kiss!, whereby the dog matism, but remains open and possible to directly on the walls through large projec- is supposed to lick him in the face. The interpret in a manifold of ways, regardless tions, in close relation to the other pieces We may take the video Hierarchy (2008) problem is that he is stuttering and cannot of the position of the beholder. at the show, as well as to the exhibition as an example. This piece has been filmed express his command properly. The dog space in general. Lisa Strömbeck s works on the outskirts of the Bulgarian capital is waiting impatiently for an order that A more finely tuned, but nevertheless are in this aspect remarkably inclusive, Sofia, where large packs of stray dogs never comes. It is both painful and funny very effective, instrument in making the and aim in the last instance to also include have found their habitat. The 15 minutes at the same time, and the boy is obviously narrative come across has to do with the viewer. A clear-cut example of this sequence shows how a group of people having a hard time not breaking out in the formal composition of her pieces. inclusive aspect of her art is the installa- are preparing the set for filming and laughter. This piece accentuates the role Regardless whether dealing with a video, tion Resting Place (2000), where a shed lures a group of dogs to the camera by of communication within the framework of a photograph or a collage, her strategy is had been erected around a bed put there throwing large amounts of meat on the a given relation of power. A specific com- to expel everything that is not necessary for the benefit of the visitors. The bed was ground. What follows is an accurate study mand can only be translated into action and to give maximum focus on the object in turn surrounded by four monitors show- in hierarchical behaviour. The alpha male if it can be spoken, and in this piece we at hand. The person that speaks, the ing animals in different stages of sleep. In is first on the scene, eating his fill and see how a power relationship ends up in a figure that acts is what counts nothing this case the artwork is not complete until keeping the other dogs away by his mere state of paralysis due to the fact that none else. Background and formal context has the visitor places himself in concretu in presence, until he, almost dizzy from all of the those involved can do what is ex- to be reduced or are in some cases totally the work. the food, stumbles out of camera. It is pected of them. Yet another aspect of this eliminated, as in her collages. Everything not until he has gone that the other dogs work is that it puts into question the most that interrupts the free transmission of This is the general context in which we dare approach the food. They move care- simplistic interpretation of what power the message and the communication with have to understand the presence of dogs fully, pinching tiny bits of meat in order to and domination really is. Power certainly the viewer is reduced as much as possi- in Lisa Strömbeck s works. At least since devour at a distance so as not to offend means that someone is in command and ble. The quest is here to create an artwork the end of the last Ice Age, some ten their leader. On a superficial level we are that another one is obeying, but that does free from irrelevant static noise. thousand years ago, the relationship be- confronted with a remarkably unequal not necessarily mean that power should tween man and dog has been an estab- relationship between individuals where be viewed exclusively in terms of oppres- At the present exhibition the absence lished fact. The relationship between the access to important valuables (in this sion, exploitation and injustice. In this of frames around the images serves the two species has taken many forms during case food) is governed by brute force. But video we are instead confronted with a same purpose. A frame may in some the aeons, but has clearly developed in a wider context, it is hard to see this power relationship informed by mutual cases define a specific object as a work of into a symbiotic one that in the greater sequence in such an unambiguous fash- affection and good will. These are some of art viewed as something detached from scheme of things has been favourable to ion. What we see is also a singular but the positive aspects, embedded in most the surrounding space. But without this both parties. The cooperation has been functioning social organism dominated by power relationships, that many politi- institutional framework, the images are strengthened by the very fact that both cohesion and where a myriad of other re- cal analysts, critics and zealots have had free to take a step out in the room and man and dog are social beings, with a lationships are exposed beyond the fact of such difficulty explaining. An understand- relate uninterrupted with the surrounding conscious understanding of hierarchies, pure dominance. And in the last instance ing of the phenomenon is hardly possible

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Ingrid Roth. a passionist Artist

Ingrid Roth. a passionist Artist Ingrid Roth a passionist Artist Ingrid Roth Artist and Expressive Art Therapist Prästens Lilla Flicka, 41x92 cm Musicevening, 90x120 cm I was born in 1958 in a small village in the wilds of northwestern

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Joakim Forsemalm. Fil Dr Etnologi Radar Arkitektur & Planering Göteborgs universitet

Joakim Forsemalm. Fil Dr Etnologi Radar Arkitektur & Planering Göteborgs universitet Joakim Forsemalm Fil Dr Etnologi Radar Arkitektur & Planering Göteborgs universitet radar arkitektur och planering Bedriver en tvärfacklig verksamhet som arbetar kvalitativt med stad, land och stadsrum.

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween

Focus on English 7. PROVLEKTION: Halloween Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LIA II

PROJEKTRAPPORT LIA II PROJEKTRAPPORT LIA II Hur kommer det sig att när jag säger att jag vill starta en musikfestival i Göteborg får kommentarer som: Men, det finns ju en på Bohus Björkö?, Det finns redan en uppe i Strömstad!,

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer