LISA STRÖMBECK. New Friends

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LISA STRÖMBECK. New Friends"

Transkript

1 LISA STRÖMBECK New Friends

2 LISA STRÖMBECK New Friends

3 LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut, som smycke eller för estetisk njutning. Vad uttrycker egentligen husdjuret i dess ordlösa kommunikation med människan? Vad är det vi uppfattar genom alla mänskliga projektioner, önskningar och kanske otillfredsställda begär? Vad har relationen mellan människa och husdjur att berätta om vår sociala kultur? Lisa Strömbeck är en genuint ärlig, rättfram och undersökande konstnär. I avsaknad av all form för sentimentalitet närmar hon sig djupt mänskliga, även genanta och intima, behov av kärlek, närhet och gemenskap. Hennes konstnärskap kretsar såväl kring maktrelationer som kring den senmoderna människans sociala och psykologiska utsatthet. Husdjuret, framförallt hunden, har figurerat i hennes konst de senaste 10 åren och inför utställningen på Uppsala konstmuseum har hon fokuserat just på relationen människa hund. Ägande- och maktförhållanden spelas upp i olika scener, liksom den fysiska ömhet och kärlek som i rent mänskliga sammanhang skulle uppfattas som alltför intima och närgångna. I tidigare verk, t ex Vilorum (2000), I Love You You re Mine (2001) och The Tender Spot (2002) får djuren uppfylla människors behov av sällskap, ömhet och trygghet. I foto- och videoverket I Love You You re Mine figurerar konstnärens egna hund Ivan, som försöker att sova i soffan medan ägaren oavbrutet klappar och kelar med honom. Man ser i början att hunden störs av det, men somnar ändå medan kelandet fortsätter. Vänner och bekanta försöker också att vinna hundens gunst och få sina ömhetsbehov tillfredställda. Hunden är köpt för att vara keldjur och kan inte fly sitt öde. Vilorum är en installation som består av ett litet, mörkt rum med en mjuk matta, en madrass, en kudde och en filt. Runt madrassen står fyra videomonitorer som var och en visar ett sovande djur; tre hundar och en katt. Djuren sover på en likadan matta som den i rummet och blir mystiskt närvarande och levande i rummet. Deras rörelser är minimala, först om man tittar länge och noga, kan man se att de andas. Man inviteras här till att sova tillsammans med djur, en domesticerad form av natur. I videon In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II sitter hunden Ivan framför ett fat dignande av korvar. Han har uppenbarligen fått ett kommando att han ska vänta på tillåtelse för att få äta dem, något som aldrig kommer. Videon är 16 minuter lång och hunden väntar lydigt och längtande under hela inspelningen. Verket visar en så tydlig maktutövning att det gör ont. Till utställningen på Uppsala konstmuseum producerar Lisa Strömbeck nya verk, bl a filmen The first Command (2008). Den visar en ung hundägares försök att få hunden att pussas, hunden har annat i huvudet men försöker ändå göra sin ägare till viljes i en ömsesidig dragkamp. Fotoserien Uniform visar människor som dras till att likna sina hundar genom att klä sig i päls som liknar hundens. Ett par verk är uppföljningar på det projekt konstnären inledde 1998 med verket Vacation in Goa, en fotoserie med konstnärens interaktion med herrelösa strandhundar i Indien. Fotoserien New Friends visar nya generationer strandhundar tio år senare.

4 Den nyproducerade filmen Hierarchy visar de inbördes hierarkierna i de stora hundgäng som bor i Bulgariens huvudstad Sofia. Konstnären interagerar med deras strukturer och hierarkier genom att bjuda dem på ett gigantiskt köttberg. Utställningen uttrycker och undersöker en fascinerande symbios mellan människa och djur. Den ordlösa kommunikationen är i sig en stor och oändlig yta för våra tolkningar och projektioner. Varför skulle vi annars ha sällskapsdjur? Elisabeth Fagerstedt Museichef, Uppsala Konstmuseum LISA STRÖMBECK at THE UPPSALA ART MUSEUM The animal as a motif in art has long been subject to infantalisation and objectification. The portrayal of the house pet as a prop, an accessory, or an object for pure aesthetical enjoyment. What does the pet actually express in its wordless communication with humans? What is it that we detect through all the humanizing projections, wishes and perhaps even unsatisfied desires? What does the relationship between man and house pet tell us about our social culture? Lisa Strömbeck is a genuinely honest, straightforward and inquisitive artist. With a total lack of sentimentality, she approaches the embarrassing, intimate and profoundly human need for love, intimacy and companionship. Her art centres on both power structures as well as the social and psychological vulnerability of modern day man. The house pet, especially the dog, has been a recurring feature in her art for the past 10 years, and her exhibition at Uppsala Art Museum focuses specifically on the relationship between man and dog. Ownership and power structures are depicted in various scenarios, as is the physical tenderness and love that in a purely human context would be considered far too intimate and intrusive. In earlier works, such as Resting Place (2000), I Love You You re Mine (2001) and The Tender Spot (2002), the animals fulfil the human need for company, tenderness and security. The photo and video work I Love You You re Mine features the artist s own dog Ivan, as he is trying to sleep in a sofa while the owner incessantly pets and fondles him. One notices that the dog is at first bothered by it, but he eventually falls asleep despite the owner s continued fondling. Friends and acquantances also try to win the dog s appreciation and have their need for tenderness fulfilled. The dog s role is to be an object of affection and cannot escape its fate. Resting Place is an installation consisting of a small, dark room with a soft carpet, a mattress, a pillow and a blanket. Encircling the mattress are four video monitors showing sleeping animals, three dogs and a cat. The animals sleep on a carpet identical to the one in the room and their presence in the room is surprisingly tangible and vivacious. Their movements are minimal, and it is not until one has studied them for an extended period of time that one realises that they are breathing. Here one is invited to sleep with animals, a domesticated form of nature. In the video In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II, the dog Ivan sits in front of a platter filled with sausages. He has apparently been ordered to wait for permission before eating them, a permission he never gets. The video is 16 minutes long, and the dog waits obediently and longingly throughout the entire filming process. The piece depicts such a clear demonstration of power that it s painful. Lisa Strömbeck has produced several new works specifically for her exhibition at Uppsala Art Museum. One of these, The First Command (2008) shows a young dog owner s attempts at training the dog to kiss. The dog has other things on its mind, but tries its best all the same to please its owner in a mutual tug-of-war. The photo series Uniform presents people who try to resemble their dogs by dressing in fur similar to that of their dogs. A couple of works are sequels to a project the artist initiated in 1998 with the work Vacation in Goa, a photo series depicting the artist s interaction with stray beach dogs in India. The photo series New Friends shows new generations of beach dogs ten years later. The newly produced film Hierarchy shows the hierarchical interrelationships within the large groups of dogs living in Bulgaria s capital Sofia. The artist interacts with their structures and hierarchies by treating them to a gigantic mountain of meat. The exhibition expresses and studies a fascinating symbiosis between man and animal. The wordless communication offers infinite space for our interpretations and projections. Why else would we have house pets? Elisabeth Fagerstedt Museum Director, Uppsala Art Museum

5 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward I (2006), Video 6 min

6

7 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II (2006), Video 16 min

8 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward II (2006), Konstnärshuset, Stockholm

9 In Memory of All Those Who Work Without Ever Getting a Reward III (2007), Video 6.30 mi

10 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

11 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

12 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

13 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

14 New Friends (2008), Series of ten C-prints 70x60 cm

15 Hierarchy (2008), Video

16 The First Command (2008), Video 15 min

17 Uniform (2008), Series of seven C-prints 90x85 cm

18 Uniform (2008), Series of seven C-prints 90x85 cm

19 LISA STRÖMBECK New Friends För den som har haft förmånen av att följa Lisa Strömbecks verksamhet under den senaste tioårsperioden ter sig hennes senaste utställning New Friends, på Uppsala konstmuseum, som en logisk höjdpunkt i ett konstnärskap som redan från början varit utmärkt av idémässig konsekvens och tematisk stringens. De senaste verken slår kanske betraktaren med sina på ytan snarlika motivval: i samtliga fall hundar i olika situationer av interaktion med varandra eller med (dolda respektive synliga) människor. Närvaron av hundar kan knappast betecknas som en slump. De första foto- och videoarbetena med herrelösa hundar (Vacation in Goa) skapades redan 1998 efter en resa till Indien och redan då fanns ett antal typiska teman representerade som har kommit att varieras under senare år. Hundarnas närvaro finns knappast där för att representera ett slags idealiserat naturtillstånd eller ännu mindre visualisera en förment gullighet, snarare tvärt om. Hundstudierna sätter framför allt strålkastaren på en specifikt mänsklig eller kulturell form av socialitet som ofta kan vara allt annat än gullig. Fokuseringen ligger här på en social ordning präglad av maktrelationer, dominans och ibland även brutalitet, men där också ett slags försonande frizoner blir möjliga genom likaledes mänskliga fenomen som humor, solidaritet, kärlek och en vilja av att ingå i ett sammanhang. Det övergripande intresset för sociala relationer och maktspel har förvisso varit något av en röd tråd i Lisa Strömbecks konst genom åren; och i ett flertal arbeten manifesteras detta genom ett tydligt klass- eller könsperspektiv. Just detta senare har varit tydligt i hennes arbete med konstnärsgruppen Kvinder på Værtshus, som utifrån ett feministiskt perspektiv har genomfört en rad uppmärksammade projekt, såsom Herstories Tour (2000) som fokuserat på en ofta bortglömd kvinnlig kulturhistoria eller publikationen av ett verk om den feministiska konsthistorien i Danmark sedan 60-talet, Udsigt feministiske strategier i dansk billedkunst (2004). Ett av de främsta estetiska verkningsmedlen i Lisa Strömbecks konst handlar annars om att accentuera ett budskap eller narrativ och här spelar den pseudodokumentära stil som präglar så många av hennes videor och fotografiska serier en viktig roll. Även själva serieförfarandet och de pratbubblor som åtföljer de senaste årens kollage hjälper också till att lyfta fram budskapet. Även de icke-filmiska verken förvandlas på detta sätt till ett slags berättelser i miniatyr. Vacation in Goa Series of nine C-prints 50x40 cm

20 En konst som så tydligt lyfts fram av sitt dem i en teknologisk kontext. Inte heller Som exempel kan man ta videon Hierar- budskap löper förvisso alltid risken förfalla visas de i avgränsade rum försedda med chy (2008). Filmen utspelar sig i den bul- till ett slags politiskt korrekt plakatkonst, stolar eller bänkar, vilket lätt ger verken gariska huvudstaden Sofias utkanter, där men denna fallgrop kringgår Lisa Ström- en teatral och institutionell prägel. Istället stora skaror av herrelösa hundar stryker beck systematiskt genom att låta humor presenteras de som stora, rena projektio- omkring. Den 15 minuter långa sekvensen och dubbeltydighet fungera som verkens ner på väggarna i direkt anslutning till de visar hur en grupp människor ställer i ord- implicita självkritik. Verken sluter sig övriga verken och till utställningsrummet ning scenen för filmupptagning och lockar på så vis aldrig i dogmatisk entydighet, självt. Lisa Stömbecks verk är på detta till sig en mängd hundar genom att vräka utan förblir öppna och möjliga att läsa på sätt påfallande inklusiva och syftar även ut en massa kött på marken. I det följan- diametralt olika sätt. Budskapet skrivs till att inbegripa betraktaren själv. Ett de blir de hierarkiska förhållandena inom inte betraktaren på näsan, utan formule- tydligt exempel på denna inklusivitet ut- hundgruppen ytterst tydliga. Den domi- ras som en av många möjliga utsagor i en görs av Vilorum (2000) där ett slags skjul nerande hannen äter först och håller alla kontinuerlig dialog mellan konstnär, verk byggts upp kring en madrass avsedd för medtävlande borta från maten tills han och betraktare. besökarna omgiven av fyra monitorer som nästan sprickfärdig stapplar bort från sce- alla visar djur försänkta i djup sömn. Här nen. Först därefter närmar sig de övriga Ett mer finstämt men icke desto mindre fullbordas inte konstverket förrän betrak- och hela tiden med största försiktighet. Så effektivt medel för att lyfta fram narra- taren deltar med sin fysiska närvaro. snart de snappat åt sig en godbit smiter tivet utgörs av verkens formella komposi- de undan för att sluka den ett stycke bort, tion. Vare sig det handlar om en video, ett Det är i dessa sammanhang som man för att undvika att förnärma alfahan- på ett riktigt sätt. Hunden sitter otåligt fotografiskt verk eller ett kollage handlar skall förstå förekomsten av hundar i Lisa nen. Vad som gestaltas kan givetvis ytligt och väntar på sin herres befallning som hennes arbeten om renodling och foku- Strömbecks konst. Åtminstone sedan den tolkas som ett ytterst ojämlikt förhål- emellertid aldrig kommer. Det är på en sering på motivet. Personen som talar, senaste istiden, för c:a år sedan, lande där tillgång till livsviktiga resurser gång både plågsamt och humoristiskt, och gestalten som agerar är vad som skjuts har förhållandet mellan människa och (i detta fall mat) baseras på styrka. Men pojken har emellanåt svårt att hålla sig för i förgrunden, under det att bakgrund hund varit ett etablerat faktum. Rela- i ett vidare sammanhang blir sekvensen skratt. Verket sätter fingret på kommuni- och formell kontext träder tillbaka eller tionen mellan dessa båda djurarter har inte lika entydig. Vad vi också ser är ett kationens roll inom ramen för ett specifikt elimineras helt (som fallet är i kollagen). utvecklats till ett slags symbiotiskt förhål- egenartat, men också fungerande socialt maktsystem. En befallning kan bara ut- Allt som stör överföringen av budskapet lande som i stort sett gynnat båda sidor sammanhang där en myriad av andra re- kristalliseras i handling om den kan utsä- och kommunikationen med betraktaren som kollektiv. Samarbetet har stärkts av lationer också exponeras utanför de rena gas och här ser vi maktrelationen hamna reduceras helt enkelt till ett absolut mini- att såväl människa som hund är sociala dominansförhållandena. Och i sista hand i ett slags paralytiskt tillstånd på grund av mum. Strategin tycks vara att skapa ett varelser och som sådana ytterst medvetna framträder även ett större maktkomplex, att ingen av kontrahenterna förmår upp- konstverk fritt från irrelevant brus. om hierarki, dominans och sammanhåll- där människan givetvis utgör den domine- fylla vad som förväntas. Dessutom proble- ning. I umgänget mellan hundarna ser rande betingelsen. matiseras den mest simplistiska tolkning I föreliggande utställning spelar även från- man hur hela paletten av gruppbeteenden av vad makt och dominans innebär. Makt varon av ramar denna roll. En ram definie- spelas ut, från strikt dominans till ömse- I Det första kommandot (2008) är den innebär förvisso att någon bestämmer och rar objektet som ett konstverk ämnat åt sidig solidaritet, på ett mer renodlat sätt mänskliga närvaron mer påtaglig. I ett att någon annan lyder, men detta behöver ett enkelriktat betraktande; men befriade än vad som skulle kunna vara möjligt i de renskalat rum ser vi en ung pojke och inte enbart betyda att allt handlar om från detta institutionella ingrepp träder flesta mänskliga sammanhang, där tolk- hans hund. Pojken försöker uttala ett förtryck, exploatering eller orättvisa. Här bilderna ut i rummet och relaterar fritt till ningen av ett visst skeende lätt grumlas kommando han försöker säga puss!, ser vi snarare ett maktförhållande som den omgivande arkitekturen. Samma sak av den enskilde betraktarens ideologiska varvid hunden förutsätts slicka honom präglas av ömsesidig tillgivenhet och god kan även sägas om videoverken. De visas eller kulturella förförståelse inför vad som i ansiktet. Problemet är att han stam- vilja. Det är dessa positiva aspekter, inte på monitorer som riskerar att låsa in utspelas framför ögonen på honom. mar och aldrig får fram sitt kommando som finns latent i de flesta maktrelationer, Resting Place (2000), installation with four videomonitors

21 som alla maktkritiker och världsförbätt- men den är också formulerad i termer av utstrålar. Även här finns en vilja till kom- i termer av makt och dominans börjar rare traditionellt har så svårt att hantera. att utgöra ett monument. Här finns en munikation som går från hundarna till ka- man mer och mer tillägna sig varandras Utan att begripa vad som gör att de flesta mycket samtida problemställning av vad meran och vidare till oss betraktare. Det beteenden, språk och idiosynkrasier en av oss glatt och villigt accepterar att ingå denna genre egentligen kan innebära för är som ville de att även vi skulle sluta oss kultur uppstår med sina specifika uttryck. i ett maktsystem, oavsett vilken position oss idag. Svårigheten att placera en hjälte till deras flock. Det handlar här verkligen I detta verk visas att ingen är immun mot det handlar om, är knappast någon analys i brons högt uppe på en sockel kringgås om new friends. den interaktion som ligger förborgad i av fenomenet möjlig. här genom att verket apostroferar banal varje form av maktrelation och varje form vardaglighet, snarare än heroisk excep- Den andra fotoserien Uniform (2008) av kommunikation människan lika lite In Memory of All Those Who Work Without tionalitet, och dessutom visar bedriften är i detta sammanhang fundamentalt som djuret. Ever Getting a Reward ( till minne av alla i elektronisk realtid, snarare än som ett annorlunda. Till skillnad från de pseudo- de som arbetar utan att någonsin få en symboliserat förflutet. dokumentära scenarier som man ofta för- Man pekar ofta på att hunden blir som sin belöning, ) tematiserar fråge- knippar med Lisa Strömbecks konst, vilka herre men vad Lisa Strömbeck dess- ställningen på ett något annorlunda sätt. Vid sidan av videoverken visas på Uppsala ofta utspelas utomhus och där horisonter utom lyfter fram är det ofta förbisedda Verket är en videotrilogi som visar en li- konstmuseum också två fotografiska seri- och omgivning åtminstone finns antydda, fenomenet av i hur hög grad även herren ten hund ställd inför närmast övermäktiga er som här presenteras för första gången. har vi här att göra med starkt beskurna blir som sin hund. frestelser. I den ena delen balanserar han Den ena bär samma titel som utställ- och närgångna interiörer där gränsen en korv på nosen; i den andra står han ningen och heter helt enkelt New Friends mellan sensuell intimitet och klaustrofobi Erik van der Heeg inför ett berg av korv som han inte tillåts (2008). Här sker till stora delar en åter- kan tyckas hårfin. Motivet är även här äta av; och i den tredje balanserar samma koppling till den ovan nämnda första serie relationen mellan människa och hund, hund korvskivor på sina tassar samtidigt med hundstudier som Lisa Strömbeck men förskjuten på ett delvis oroande sätt. som han bevekande tittar in i kameran. gjorde Även här är sceneriet Indien Varje bild visar en hund som omfamnas Hundens närmast grafiska svart-vit-bruna och en flock herrelösa strandhundar som av en människa iförd en päls med samma färgteckning och de klarröda korvarna till övervägande del livnär sig på fiskavfall färg och struktur som hundens egen. som avtecknas mot en neutralt vit bak- från yrkesfiskarnas båtar. Det är ett hårt Det handlar självfallet inte om några grund (nästan som mot en målarduk) liv som dessa hundar lever och samma hundpälsar, men visar icke desto mindre skapar ett visuellt uttryck som tycks relationer av makt och dominans återfinns på den dubbelhet människan har till den transcendera demarkationslinjen mellan hos dessa djur som bland hundarna från omgivande naturen. Vissa djur avlivas måleri och elektronisk konst. Rent formellt Bulgarien i Hierarchy. Men samtidigt kan utan misskund ibland under närmast bryter detta verk mot den snap-shot-este- heller inte någon ur gruppen överleva industriella former under det att andra tik som annars präglar så många av Lisa ledare, lika lite som underställd om de upphöjs till sällskapsdjur och skäms bort Strömbecks arbeten och med ett mycket inte håller ihop. Och här tycks alla ha en på allehanda vis. På grund av bildernas lyckat resultat. Här finns ingen människa plats. Bilderna fokuserar på de närmast komposition är det ibland svårt att veta närvarande, men det råder inget tvivel absurda deformiteter som dessa hundar var människan tar slut och djuret börjar; om att det näppeligen finns en hund som lider av: brutna och illa läkta ben, avslitna båda verkar glida in i varandra som genom detta prov på självbehärskning öron, utstuckna ögon, etc. Men i detta genom ett slags statisk metamorfos där kan bryta mot sina naturliga instinkter sociala pussel förvandlas deformationerna aspekter av ömhet, brutalitet och sexu- utan att en människas befallning finns i till individuella uttryck inom gruppen och alitet tillåts samexistera. Titeln Uniform bakgrunden någonstans. Titeln utgör ju till specialiteter det som en hund inte anspelar också på den typ av närmande i sig ett narrativ eller en liten moralitet klarar av utförs lätt av någon annan. som sker mellan individer som lever intimt och pekar på det otillfredsställande i att Samtidigt slås man också av den glädje sida vid sida under lång tid. Oavsett var alla kanske inte värderas efter förtjänst, och oförskräckthet som dessa hundar parterna står i förhållande till varandra

22 LISA STRÖMBECK New Friends For anyone who has had the privilege of following Lisa Strömbeck s artistic endeavours during the last decade, her latest exhibition New friends at Uppsala Art Museum, stands out as something of a benchmark in a career marked by consistency and thematic stringency. Her latest works may very well strike the viewer with their common set of imagery: in each piece we see a display of dogs either interacting with each other or with human beings. The presence of dogs in Strömbeck s art is hardly coincidental. Her first photos and videos displaying stray dogs (Vacation in Goa) was created already back in 1998 after a trip to India. Even in these early works one could detect several recurring themes that have been taken up and given different expressions throughout the years. The dogs are hardly there in order to communicate a perceived ideal about a natural state; neither are they there simply to be cute and clever. Instead, the presence of dogs allows the artist to focus on a specifically human form of cultural or social interaction that is anything but cute. Important themes are, in that regard, power relationships, domination and even brutality, although balanced by human phenomena such as humour, love, loyalty and a desire to relate to others, thereby indicating the possibility of atonement. The overarching interest in social relationships and power play has been something of a common denominator in Lisa Strömbeck s art over the years, often manifesting itself in a rather obvious class or gender perspective. This has been particularly patent in her participation in the feminist artist collective Women Down the Pub, which has been responsible for a series of projects that have stirred up quite some attention, such as Herstories Tour (2000) that stressed neglected aspects of female cultural history; or the publication of the feminist art history of Denmark since the 1960s, View (2004). One of the primary aesthetic tools in Lisa Strömbeck s art has to do with the communication of a narrative or a message to the viewer. This is one of the reasons why a quasi-documentary style has come to characterise her works. Also the strategy of working with photographic series or the presence of speech bubbles in her collages of later years, serves the same purpose, allowing them the possibility to carry a narrative. An art that so forcefully stresses the con-

23 tent or the message aspect certainly runs architecture. The same thing can be said domination, and cooperation. In the in- an even larger power complex appears, the risk of degenerating into some kind of about her videos. They are not presented teraction between dogs we see the whole where human beings and the human soci- politically correct agitprop, but that hurdle on monitors that always run the risk of spectrum of group behaviour at play ety constitutes the dominating factor. is circumvented rather elegantly by Lisa putting too much emphasis to the tech- from strict domination to mutual altruism Strömbeck by giving humour and ambigu- nological context; nor are they shown in in a purer form than what is possible In The First Command (2008) the human ity an important role to play. In this way a confined space, a black cube with chairs when we study most human contexts, and presence is even more apparent. We see her works are never devoid of implicit or benches, that renders too much of a where the interpretation of events runs a young boy and his dog sitting in a naked reflexivity or even self critique. Her art theatrical or institutional dimension to the the risk of being blurred by the ideological room. The boy tries to utter a command never closes itself into unequivocal dog- pieces. Her videos are instead presented or cultural presuppositions of the viewer. he is trying to say kiss!, whereby the dog matism, but remains open and possible to directly on the walls through large projec- is supposed to lick him in the face. The interpret in a manifold of ways, regardless tions, in close relation to the other pieces We may take the video Hierarchy (2008) problem is that he is stuttering and cannot of the position of the beholder. at the show, as well as to the exhibition as an example. This piece has been filmed express his command properly. The dog space in general. Lisa Strömbeck s works on the outskirts of the Bulgarian capital is waiting impatiently for an order that A more finely tuned, but nevertheless are in this aspect remarkably inclusive, Sofia, where large packs of stray dogs never comes. It is both painful and funny very effective, instrument in making the and aim in the last instance to also include have found their habitat. The 15 minutes at the same time, and the boy is obviously narrative come across has to do with the viewer. A clear-cut example of this sequence shows how a group of people having a hard time not breaking out in the formal composition of her pieces. inclusive aspect of her art is the installa- are preparing the set for filming and laughter. This piece accentuates the role Regardless whether dealing with a video, tion Resting Place (2000), where a shed lures a group of dogs to the camera by of communication within the framework of a photograph or a collage, her strategy is had been erected around a bed put there throwing large amounts of meat on the a given relation of power. A specific com- to expel everything that is not necessary for the benefit of the visitors. The bed was ground. What follows is an accurate study mand can only be translated into action and to give maximum focus on the object in turn surrounded by four monitors show- in hierarchical behaviour. The alpha male if it can be spoken, and in this piece we at hand. The person that speaks, the ing animals in different stages of sleep. In is first on the scene, eating his fill and see how a power relationship ends up in a figure that acts is what counts nothing this case the artwork is not complete until keeping the other dogs away by his mere state of paralysis due to the fact that none else. Background and formal context has the visitor places himself in concretu in presence, until he, almost dizzy from all of the those involved can do what is ex- to be reduced or are in some cases totally the work. the food, stumbles out of camera. It is pected of them. Yet another aspect of this eliminated, as in her collages. Everything not until he has gone that the other dogs work is that it puts into question the most that interrupts the free transmission of This is the general context in which we dare approach the food. They move care- simplistic interpretation of what power the message and the communication with have to understand the presence of dogs fully, pinching tiny bits of meat in order to and domination really is. Power certainly the viewer is reduced as much as possi- in Lisa Strömbeck s works. At least since devour at a distance so as not to offend means that someone is in command and ble. The quest is here to create an artwork the end of the last Ice Age, some ten their leader. On a superficial level we are that another one is obeying, but that does free from irrelevant static noise. thousand years ago, the relationship be- confronted with a remarkably unequal not necessarily mean that power should tween man and dog has been an estab- relationship between individuals where be viewed exclusively in terms of oppres- At the present exhibition the absence lished fact. The relationship between the access to important valuables (in this sion, exploitation and injustice. In this of frames around the images serves the two species has taken many forms during case food) is governed by brute force. But video we are instead confronted with a same purpose. A frame may in some the aeons, but has clearly developed in a wider context, it is hard to see this power relationship informed by mutual cases define a specific object as a work of into a symbiotic one that in the greater sequence in such an unambiguous fash- affection and good will. These are some of art viewed as something detached from scheme of things has been favourable to ion. What we see is also a singular but the positive aspects, embedded in most the surrounding space. But without this both parties. The cooperation has been functioning social organism dominated by power relationships, that many politi- institutional framework, the images are strengthened by the very fact that both cohesion and where a myriad of other re- cal analysts, critics and zealots have had free to take a step out in the room and man and dog are social beings, with a lationships are exposed beyond the fact of such difficulty explaining. An understand- relate uninterrupted with the surrounding conscious understanding of hierarchies, pure dominance. And in the last instance ing of the phenomenon is hardly possible

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano Born 1970 Lives and works in Stockholm Education: 1995-98 1993-95 Konsthögskolan, Malmö Konstskolan Forum, Malmö Solo shows: 2013 Gallery Erica Fiorentini. Rome, Italy 2012 Galerie Nordenhake,Stockholm,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm Education Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 Solo Exhibitions 2014 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn,

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer