RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mon-fri 10-16, sat 10-14 MFA in Design, Pukeberg"

Transkript

1

2 in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg i Designarkivet, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mån-fre 10-16, lör MFA in Design, Pukeberg

3 Fictive stories created from archive materials Historical archives are often hidden away from the public eyes. Mostly, only researchers of particular interest can approach them, which is a pity, as these archives actually are great treasure chests for artists and designers. Therefore, I am very glad to be the guest teacher in the School of Design at the Linnæus University, where the design students have had a unique opportunity to get a closer look into the Design archive of Swedish designers. During this course one task has been to introduce the students into the archive material. They got an opportunity to have a look at the variety of the material in the archive. From this rich collection of various drawings, textile samples and sketches, the students have each selected one original sketch to be reinterpreted in their own works. The brief for the students was to create their own fictive collection. In other words, the task for the students was to make a fictional story from a visual historical material. The archive material that the students selected, were used in a variety of ways. Some used the original material almost as it is, some only as a starting sparkle for their work. There are many interesting stories here, which arose for example by mixing personal memories with historical images. The exhibition consists of eight different visual interpretations created with imagination and storytelling. The aim has been to use the archive as a possibility to create subjective interpretations and stories. There has also been emphasis laid on the way the artwork is to be displayed in the exhibition. It is of great importance that the original fragments from the past will be shown next to the artwork done by the students. In this way the visitor can also make her/his won interpretations of the interplay between the fabulous drawings and the skills of these design students. The past is interpreted through the filter of the present. Outi Turpeinen Artist and lecturer, Doctor of arts Historiska arkiv är ofta gömda från människors ögon. För det mesta är det bara forskare med specialintresse som kan närma sig dem vilket är synd eftersom dessa arkiv är stora skattkistor för konstnärer och designer. Därför är jag mycket glad åt att vara gästlärare på denna kurs vid institutionen för design vid Linnéuniversitetet. Där studenterna har en unik möjlighet att titta närmare på Designarkivet med svensk formgivning. Under kursen har en uppgift varit att introducera studenterna till arkivmaterialet. De fick möjlighet att titta närmare på en mängd olika skisser och annat ur samlingen. Från denna rika samling av olika teckningar, textilprover och skisser valde studenterna en originalskiss som de själva skulle tolka in i sitt eget arbete. Uppgiften som studenterna fick var att skapa sin egen fiktiva samling. Med andra ord, uppgiften var att skapa en fiktiv berättelse från historiskt visuellt material. Arkivmaterialet som studenterna valde användes på olika sätt. Några använde originalmaterialet nästan som det är, medan andra bara som en startande gnista för sitt arbete. Det finns många intressanta historier här som skapades till exempel genom att blanda personliga minnen med historiska bilder. Utställningen består av åtta olika visuella tolkningar skapade genom fantasi och storytelling. Syftet har varit att använda arkivet som en möjlighet att skapa subjektiva tolkningar och berättelser. Sättet som verken är ordnade på utställningen har betonats. Det är av stor betydelse att fragment från det historiska originalet visas i samband med studenternas arbeten. På detta sätt kan besökarna göra sin egen tolkning av samspelet mellan dessa fantastiska teckningar och förmågan hos dessa designstudenter. Det förflutna tolkat genom filtret av det nutida.

4 Master s in Design The exhibition and the work that has lead to, is done during the first semester of the Master s programme in design at the Linnæus University. It is a design education on artistic basis, and on the advanced level and can be taken during one or two years. During the education the students create knowledge of how to create design proposals on a high artistic level with deepened knowledge that makes the students well prepared for work with different kinds of design processes. An important part is the development of theoretical knowledge for analysis and reflection of design in relation to people and society. During the first semester the student has focus on developing a critical and analytical approach. The student develops the capacity to reflect, understand and articulate current situations. The aim is to create a fruitful perspective to and understanding of design in order for the students to be able to better understand future users, visitors and other stakeholders. During the following semesters the focus is set on innovative design work. After the education the students shall be able to demonstrate an ability to clearly present and discuss their activities and artistic issues in dialogue with different groups. This exhibition is one way to create experience, skills and knowledge regarding this. During the course the students have had great support from Outi Turpeinen, Henrik Allgén and Clara Gustavsson. Utställningen RE ENTER och arbetet som lett fram till den är genomfört under den första terminen på magisterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet. Det är en konstnärlig designutbildning på avancerad nivå och finns både som ett- och tvåårig. Under utbildningen utvecklar studenterna kunskaper i att gestalta designförslag på hög konstnärlig nivå med fördjupade kunskaper som gör dem väl rustade att arbeta i olika typer av designprocesser. En viktig del är utveckling av den teoretiska kunskapen för analys och reflektion av design i relation till människan och samhället. Under den första terminen fokuseras på vidareutvecklandet av ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Studenterna utvecklar sin förmåga att reflektera, förstå och artikulera rådande förhållanden. Syftet är att skapa ett fruktbart perspektiv till och förståelse av design som gör att studenterna bättre kan förstå framtida användare, besökare och andra intressenter. De följande terminerna fokuseras på innovativt designarbete. Efter utbildningen ska studenterna kunna muntligt och skriftligt och visuellt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper. Denna utställning är ett sätt att skapa erfarenhet, färdighet och kunskap om detta. Studenterna har haft fantastiskt stöd under arbetet av Outi Turpeinen, Henrik Allgén och Clara Gustavsson. Bo Westerlund, Ph.D. Professor and responsible for the education on advanced level in design at the Linnæus University

5 Designarkivet Designarkivet was founded in 1978 under the name of Arkiv för Svensk Formgivning and was then located at Kalmar Konstmuseum. In a time of crisis for the Swedish manufacturing industries and with the closing down of many factories the idea was to maintain and protect the original sketches of Swedish everyday art and extensive work collecting sketches and plans was initiated. Today the archive consists of a unique collection of works by more than 700 designers and there are more than objects within the areas of textile, glass, fashion, furniture and industrial design in the archive. In the autumn of 2005, Designarkivet was relocated to specially refurbished premises at the former glass works in Pukeberg, Nybro. Now the task of moving the collections from Kalmar Konstmuseum to Pukeberg could be started. At the new premises Designarkivet has the best conditions imaginable for preserving and caring for the material. An important task is to make the material accessible for researchers, students and the general public. This is being achieved by the archive database that since the autumn of 2008 can be reached via the Internet where it is possible to examine over catalogued objects. Designarkivet is also curating exhibitions, organises guided tours of the archive and holds workshops using the archive material as a starting point. Collaboration with the students from the design courses at the Linné University, also located in Pukeberg, is an important way to use the archive and present it as a source of inspiration for new projects. The collections of Designarkivet is a veritable treasure throve, giving an important insight into the history of Swedish design and the collaboration with the MA students at the design college is an excellent example of how the collections held by Designarkivet can be used! Designarkivet grundades 1978 som Arkiv för Svensk Formgivning på Kalmar konstmuseum. I tider av kris inom svensk industri med nedläggning av många företag ville man bevara förlagorna för svensk vardagskonst och ett insamlingsarbete av skisser och ritningar sattes igång. Arkivet innehåller idag unika samlingar av drygt 700 formgivare med närmare objekt inom olika formgivningsområden som textil-, glas-, mode-, möbelformgivning och industridesign. Hösten 2005 fick Designarkivet nya ändamålsenliga lokaler i Pukeberg, Nybro. I och med detta inleddes den stora processen med att flytta de omfattande samlingarna från Kalmar till Pukeberg där Designarkivet har fått de bästa förutsättningarna för att bevara och vårda samlingarna. En viktig uppgift är också att göra materialet tillgängligt för allmänhet, forskare och studenter. Det sker bland annat genom arkivets databas, som sedan hösten 2008 finns tillgänglig via Internet där man nu kan titta på närmre registrerade poster. Arkivet producerar även utställningar, har visningar och håller i workshops med utgångspunkt i samlingarna. Samverkan med utbildningarna i Pukeberg är ett betydelsefullt sätt att använda sig av arkivet som kan vara en inspirationskälla till nya projekt. Designarkivets samlingar är en skattkammare som ger en inblick i svensk designhistoria och samarbetet med magisterstudenterna är ett utmärkt exempel på hur Designarkivets samlingar ska användas! Clara Gustavsson Curator, Designarkivet

6 Göta Trägårdh Fashion sketch 1940s

7 A crime scene In the Design archive, I found Göta Trägårdh s sketch from the late 40s. This time-typical fashion sketch has been my starting point to create a visual narrative. Look in the mirror.... Rita s plan was to pull out the bad tooth and put it in a glass and hope for a toothfairy. It was her last resort... I Designarkivet fann jag Göta Trägårdhs skiss från sent 40-tal. Denna tidstypiska modeskiss har varit min utgångspunkt till att skapa en visuell berättelse. Titta i spegeln. Ritas plan var att dra ut det onda tanden och lägga den i ett glas och hoppas på tandfen. Det var hennes sista utväg Gabriella Eriksson

8 Ann-Marie Forsberg Sketches of gloves in white leather

9 Bobby Blond s resurrection Bobby Blond was the sort of character that you just couldn t ignore; loud, obnoxious and often outright rude he possessed all the traits befitting a washed out super star. His face was always adorned by a pair of large black sunglasses and he was a notorious vodka consumer drinking it straight up out of large pink glasses that he claimed had once belonged to an Indian maharaja. We all knew his career was virtually over and that his talent sifted away with every line of cocaine he snorted but we were still mesmerized by his very existence. Bold, brash and with an almost perverse need to shock his surroundings he always took center stage when in public amusing the hoards of disciples with anecdotes about his rock n roll life style that could last for hours. In my mind he truly was the blueprint for the tormented super star that wrestles with his inner demons. Troubled as he was I still always envied Bobby and his approach to life where he did whatever came to his mind regardless the consequences. This brashness would inevitably lead to his fall from grace and probably also played a role in his mysterious disappearance. Perhaps he died but no remains have ever been found which has created a sort of mythical status regarding everything that can be associated to him. Once a fallen star he is now generally considered as one of rock n rolls greatest heroes which is quite an alteration of legacy. After being a missing person for five years he was declared legally dead by a court and his things were auctioned off to charity in accordance with his will. This is how I managed to become the proud owner to some of his most prized possessions. Among other things I managed to buy those infamous pink glasses and a pair of shades that he supposedly wore in the last known picture of him taken just hours before his disappearance. Dead or alive Bobby Blond truly deserved to be resurrected from the ashes. Jonas Forsberg Bobby Blonds personlighet var av den typen att han var svår att bortse från; högljud, odräglig och ofta rentav otrevlig vilket alla är typiska drag för en avdankad superstjärna. Han bar alltid ett par stora svarta glasögon och var ökänd för att dricka ren vodka ur stora rosa dricksglas som han påstod hade tillhört en indisk maharaja. Alla visste att hans karriär i stort sett var över och att hans talang tynade bort för varje lina kokain han drog i sig men vi var ändå hänförda av hans existens. Med en burdus och smått provocerande inställning till sin omgivning så hamnade han alltid i centrum vid offentliga tillfällen där hans beundrare lät sig hänfördes i timmar med vilda historier om hans liv som rockidol. I mitt tycke så var han verkligen en mönstermodell för den plågade stjärnan som kämpar med sina inre demoner. Även om Bobby var en sargad själ så avundades jag alltid hans inställning till livet där han alltid gjorde det som föll honom in oavsett eventuella konsekvenser. Denna taktlöshet skulle oundvikligen leda till att han föll i onåd och kanske bidrog den även så småningom till hans mystiska försvinnande. Möjligen så dog han men eftersom inga kvarlevor har hittats så har en nästan mytisk legendstatus byggts upp kring hans namn och allt som kan förknippas med honom. Han som en gång sågs som en fallen stjärna räknas numera som en riktig rockikon. Efter att ha varit försvunnen i fem år så förklarades Bobby Blond som död i juridisk mening och hans ägodelar auktionerades bort till välgörenhet i enlighet med hans testamente. Det var på detta sätt som jag kom över några av hans mest uppskattade ägodelar inklusive de ökända rosa dricksglasen samt ett par av hans solglasögon. Just glasögonen påstås han bära på det sista kända fotografiet av honom taget bara några timmar före hans försvinnande. Oavsett vad som egentligen hände med Bobby Blond så har han verkligen förtjänat sin återuppståndelse ur askan.

10 Stig Lindberg Illustration Sketch (possibly for the children s book Daniel Doppsko by Lennart Hellsing) 1959

11 Tick-tocking treasures Donald called: -I m cleaning the attic and I ve found something I wanna show you. -Now? I said. -Now, he answered. -What is it? -Clocks, lots of clocks. I took my jacket and climbed the hill to Donald s place. Everyone envied him that house. He got it when his grandmother died last summer. She was just an extraordinary person: ran her bike sitting on the handlebars, barefoot and with a crown on her head. When I finally arrived, Donald greeted me on the porch. He was carrying a plastic bag. We sat down on the stairs and one by one he took out the clocks. Many thanks to Rydéns in Nybro for the loan of a coffin. Donald ringde: -Jag röjer på vinden och hittade en grej som jag vill visa dig. -Nu? sa jag. -Nu, svarade han. -Vad är det för något? -Klockor, en massa klockor. Jag hämtade jackan och gav mig av uppför kullen till Donalds hus. Alla avundades honom det där stället. Han fick det när hans farmor dog i somras. Hon var en ovanlig person som satt på styret och cyklade, barfota och med krona på huvudet. När jag till slut kom fram, mötte Donald mig på verandan. Han bar på en plastpåse. Vi satte oss på trappan och en efter en plockade han fram klockorna. Stort tack till Rydéns i Nybro för lån av kista. Linda Molander

12 Anna-Lena Emdén Illustration for the textile Prinsessan Änglavinge. Almedahls export collection for America. 1960s

13 Korkskruvar My story is about a curly-locked haired girl, who is sweet and innocently cruel. She is desperately attracted to a bird flying out of her window, and her impulsive obsession leads to some brutal consequences. Her possessive obsession will result in a bitter and necessary lesson. The installation of blue objects could be a metaphysical landscape of her immature maternity. I was born in I grew up admiring those girls wearing Korkskruvar curly locks hair in Japanese cartoons for girls. In those days- the cartoon characters with that particular hairstyle often appeared to be prim and proud but also hyper-sensitive and cruel sometimes. That is how I imagined how young girls should be in my early childhood. The girl in a sketch by Anna-Lena Emdén from the Design Archive has brought me back to the daydreams I used to dream when I was a little girl. Min berättelse handlar om en flicka med korkskruvslockar. Hon är söt och oskuldsfullt grym och besatt av en fågel som flyger ut genom hennes fönster. Hennes impulsiva besatthet får brutala konsekvenser. Hennes habegär leder till en bitter men nödvändig läxa. Installationen av blå objekt kan vara ett metafysiskt landskap av flickans omogna moderlighet. Jag är född När jag växte upp beundrade jag flickorna med korkskruvslockar i japanska serietidningar för flickor. På den tiden framställdes seriefigurer med denna frisyr ofta som väluppfostrade och stolta men ibland också som överkänsliga och grymma. I min barndom föreställde jag mig att det var så unga flickor skulle vara. Flickan från Anna-Lena Emdéns skiss på Designarkivet har fått mig att återvända till de dagdrömmar jag drömde när jag var en liten flicka. Rika Karakami

14 Hertha Bengtson Sketch for decoration 1969

15 Patient journal number Date of birth: Name: (Classified) Background of forced treatment: The patient was taken into custody by Officer Decker for stealing medical supplies from the County Hospital in Kalmar. Doctor Anderson was summoned for his opinion and the conclusion was that the patient needed to be apprehended to the psychiatric hospital for further investigation. Diagnosis: The patient suffering from delusions, probably schizophrenia. The patient also shows signs of kleptomania and an obsession with reflections, suggesting artistry. This may explain the objects found in the patient s residence. The patient has been monitored and given a psychiatric evaluation. Monday the 5th of November, the patient will begin treatment with antipsychotic drugs and psychotherapy will begin at week 52. Background: No family members alive and no contact information on relatives. The patient has no history of previous treatment for schizophrenia. No other signs of mental disorder. Notes: Appropriate authority has approved the inquiry from Mrs. Rehnquist to take over the objects found in the patient s residence. The total amount of objects will be at Mrs. Rehnquist s hat shop Wednesday the 12th December. (Note made by: Doctor Ben Anderson) Födelsedatum: Namn: (Hemligstämplat) Backgrunden till tvångsvård: Patienten blev omhändertagen av konstapel Decker för stöld av medicinska föremål från Länssjukhuset i Kalmar. Doktor Anderson tillkallades och han ansåg efter en första bedömning att patienten behövde läggas in på psykiatrisk klinik för fortsatt psykiatrisk utredning. Diagnos: Patienten lider av vanföreställningar, troligen schizofreni. Patienten visar även tecken på kleptomani och en besatthet av reflektioner, som tyder på konstnärlighet. Vilket kanske kan förklara föremålen som hittades i patientens bosättning. Patienten har varit övervakad och fått en psykiatrisk utvärdering. Måndagen den 5:e november kommer patienten börja behandlas med antipsykotiska läkemedel och ska påbörja psykoterapi vecka 52. Bakgrund: Inga familjemedlemmar levande och inga kontaktuppgifter om släktingar. Patienten har ingen historik om tidigare behandling för schizofreni. Inga andra tecken på mental instabilitet. Michael Karlsson Anteckningar: Berörd myndighet har godkänt förfrågan från Fru Rehnquist om att ta över föremålen som hittades hos patientens bosättning. Alla föremål kommer att leveras till Fru Rehnquists hattaffär onsdagen den 12:e december. (Anteckning gjord av Doktor Ben Anderson)

16 Rune Monö Sketch of logotype for JB-motor 1953

17 When heros wore medals The 20th century of Sweden, specifically the 50 s and the 60 s was a time of heroes, or better referred as; idols. These idols weren t based on economic wealth or a greater amount of power, but rather an authoritative and socially beneficial role. Doctors, firemen and pilots were all impressive careers. Of course this was usually aimed to boys. Apart from that, the ideal idol had an interesting angle because it wasn t based out of selfishness, but on heroic aspects to help others. Today we also use the term everyday-heroes, perhaps just because the ideal of the idol has changed. My project departs from Rune Monö s sketch from the collection of proposals for JB-moped engine s logo. The logo made me associate and find references to airplanes and heroes. Therefore my project is based on the glorification of the post-war fighter pilot. The military have always worked to charge the profession with values as pride and hero-status, this glorification is of course interesting because of the value transfer. It is necessary to create awareness from the public interest. My contribution to this exhibition will be a medal, a kind of medal of honor. The medal is one of the uttermost artifacts that are built on the values behind the symbolic-charged object. To strengthen the values given to the object, the medal will be supplemented with images of a fictional fighter jet. The Collector of these objects is of course a fighter pilot from the 50 s/60 s and is bringing his most precious medal for this exhibition. This will provide a brief insight into his glorified heroic life. I 1900-talets Sverige, närmre bestämt 50 och 60-tal var en tid då hjältar eller bättre kallat; idoler, inte var grundade i ekonomisk- eller maktkapital. Det handlade snarare om pondus och samhällsnyttig uppgift. Läkare, Brandman och Pilot var alla imponerande yrken. Naturligtvis oftast med inriktning till pojkar. Frånsett detta hade idolidealet en intressant vinkel eftersom det inte har sin grund ur egoism och där idolen i fråga grundar sig på en hjälteuppsyn. Idag använder vi dessutom uttrycket vardagshjältar, kanske eftersom idolidealet förändrats. Skissen som utgör utgångspunkt till mitt projekt kommer från Rune Monös samling med förslag till JB-mopedmotorers logotyp. Logotypen fick mig att associera och hitta referenser till flyget och hjältar. Därför utgår mitt projekt i glorifieringen av efterkrigstidens stridspilot. Denna glorifiering är intressant på grund av den värdeöverföring militären alltid jobbat med för att ladda yrket med värden som stolthet och hjältestatus. Detta är naturligtvis nödvändigt för att skapa ett intresse åt allmännyttan. Mitt bidrag till denna utställning blir en medalj, en slags tapperhetsmedalj. Medalj är en av de yttersta artefakter som bygger på värde bakom det symbolladdade objektet. För att stärka symbolen med värden kompletteras medaljen med bilder av fiktiva stridsflygplan. Samlaren till dessa objekt är naturligtvis själv stridspilot och har med sig sin mest värdefulla medalj till denna utställning som ger en kort inblick i hans hjälteglorifierade vardag. Fredrik Palmblad

18 Textilgruppen Textile 1970s

19 Loosen the knots Imagination transcends itself, the mesh of a fabric with no rules, the wings that fly mind, is the magic of the mind. Imagining is to loosen the knots, break the rules, break the ropes that hold us to reality, is to play with the knowledge, with the feelings, with the desires. To see things more clearly eyes dream of things with imagination being awake. (Leonardo Da Vinci) Original text: Perché si vede più certa la cosa l occhio ne sogni che colla immaginazione stando desto. (Leonardo Da Vinci) Fantasin överskrider sig själv, tygets maskor har inga regler, vingarna som lyfter tanken är tankes magi. Fantisera att maskorna är öppna, reglerna är brutna, repen som håller oss till verkligheten är avskavda. Det är att leka med kunnande, med känslor, med önskemål. Man ser klarare då ögonen drömmer om saker när fantasin är vaken. (Leonardo Da Vinci) Carmelo Di Stefano

20 Erik Höglund Elephant sketch (probably for a toy made of wood) 1960s

21 The white man s burden The white man s burden is the title of a poem by the English poet Rudyard Kipling. Kipling wrote the poem in 1899 as a comment of the Philippine - American War (1899 to 1902) and the subsequent debate on Western colonialism. The phrase The White Man s Burden taken up shortly thereafter by imperialists who used the phrase to illustrate the responsibility that the West had, as civilized Christians, against the rest of the world. The fact that the phrase was used in this way makes explicit the colonial man s vision of its role versus developing countries, and highlights some of the psychological mystery of how colonialism could be allowed to exist for so long. One can easily assume that the colonial people in general did not see the colonial construction as oppression but as a process of responsible upbringing. Den vite mannens börda är titeln på en dikt av den engelske poeten Rudyard Kipling. Kipling skrev dikten 1899 som en kommentar av Filippinsk Amerikanska kriget ( ) och den följande debatten om västvärldens kolonialism. Uttrycket Den vite mannens börda anammades strax därefter av impirialister som använde frasen för att illustrera det ansvar som västvärlden hade, i egenskap av civiliserade kristna, gentemot resten av världen. Det faktum att frasen kom att användas på detta sätt synliggör kolonialmänniskans syn på sin egen roll kontra utvecklingsländer, och belyser en del av den psykologiska gåtan om hur kolonialismen kunde tillåtas existera under så lång tid. Man kan lätt anta att den koloniala människan i allmänhet inte såg den koloniala konstruktionen som ett förtryck utan som en process av ansvarsfull uppfostran. Markus Åkesson

22 Exhibition in the National Design archive Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg utställning i Designarkivet Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mån-fre 10-16, lör MFA in Design, Pukeberg Linnéuniversitetet Institutionen för design Kalmar

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer