RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mon-fri 10-16, sat 10-14 MFA in Design, Pukeberg"

Transkript

1

2 in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg i Designarkivet, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mån-fre 10-16, lör MFA in Design, Pukeberg

3 Fictive stories created from archive materials Historical archives are often hidden away from the public eyes. Mostly, only researchers of particular interest can approach them, which is a pity, as these archives actually are great treasure chests for artists and designers. Therefore, I am very glad to be the guest teacher in the School of Design at the Linnæus University, where the design students have had a unique opportunity to get a closer look into the Design archive of Swedish designers. During this course one task has been to introduce the students into the archive material. They got an opportunity to have a look at the variety of the material in the archive. From this rich collection of various drawings, textile samples and sketches, the students have each selected one original sketch to be reinterpreted in their own works. The brief for the students was to create their own fictive collection. In other words, the task for the students was to make a fictional story from a visual historical material. The archive material that the students selected, were used in a variety of ways. Some used the original material almost as it is, some only as a starting sparkle for their work. There are many interesting stories here, which arose for example by mixing personal memories with historical images. The exhibition consists of eight different visual interpretations created with imagination and storytelling. The aim has been to use the archive as a possibility to create subjective interpretations and stories. There has also been emphasis laid on the way the artwork is to be displayed in the exhibition. It is of great importance that the original fragments from the past will be shown next to the artwork done by the students. In this way the visitor can also make her/his won interpretations of the interplay between the fabulous drawings and the skills of these design students. The past is interpreted through the filter of the present. Outi Turpeinen Artist and lecturer, Doctor of arts Historiska arkiv är ofta gömda från människors ögon. För det mesta är det bara forskare med specialintresse som kan närma sig dem vilket är synd eftersom dessa arkiv är stora skattkistor för konstnärer och designer. Därför är jag mycket glad åt att vara gästlärare på denna kurs vid institutionen för design vid Linnéuniversitetet. Där studenterna har en unik möjlighet att titta närmare på Designarkivet med svensk formgivning. Under kursen har en uppgift varit att introducera studenterna till arkivmaterialet. De fick möjlighet att titta närmare på en mängd olika skisser och annat ur samlingen. Från denna rika samling av olika teckningar, textilprover och skisser valde studenterna en originalskiss som de själva skulle tolka in i sitt eget arbete. Uppgiften som studenterna fick var att skapa sin egen fiktiva samling. Med andra ord, uppgiften var att skapa en fiktiv berättelse från historiskt visuellt material. Arkivmaterialet som studenterna valde användes på olika sätt. Några använde originalmaterialet nästan som det är, medan andra bara som en startande gnista för sitt arbete. Det finns många intressanta historier här som skapades till exempel genom att blanda personliga minnen med historiska bilder. Utställningen består av åtta olika visuella tolkningar skapade genom fantasi och storytelling. Syftet har varit att använda arkivet som en möjlighet att skapa subjektiva tolkningar och berättelser. Sättet som verken är ordnade på utställningen har betonats. Det är av stor betydelse att fragment från det historiska originalet visas i samband med studenternas arbeten. På detta sätt kan besökarna göra sin egen tolkning av samspelet mellan dessa fantastiska teckningar och förmågan hos dessa designstudenter. Det förflutna tolkat genom filtret av det nutida.

4 Master s in Design The exhibition and the work that has lead to, is done during the first semester of the Master s programme in design at the Linnæus University. It is a design education on artistic basis, and on the advanced level and can be taken during one or two years. During the education the students create knowledge of how to create design proposals on a high artistic level with deepened knowledge that makes the students well prepared for work with different kinds of design processes. An important part is the development of theoretical knowledge for analysis and reflection of design in relation to people and society. During the first semester the student has focus on developing a critical and analytical approach. The student develops the capacity to reflect, understand and articulate current situations. The aim is to create a fruitful perspective to and understanding of design in order for the students to be able to better understand future users, visitors and other stakeholders. During the following semesters the focus is set on innovative design work. After the education the students shall be able to demonstrate an ability to clearly present and discuss their activities and artistic issues in dialogue with different groups. This exhibition is one way to create experience, skills and knowledge regarding this. During the course the students have had great support from Outi Turpeinen, Henrik Allgén and Clara Gustavsson. Utställningen RE ENTER och arbetet som lett fram till den är genomfört under den första terminen på magisterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet. Det är en konstnärlig designutbildning på avancerad nivå och finns både som ett- och tvåårig. Under utbildningen utvecklar studenterna kunskaper i att gestalta designförslag på hög konstnärlig nivå med fördjupade kunskaper som gör dem väl rustade att arbeta i olika typer av designprocesser. En viktig del är utveckling av den teoretiska kunskapen för analys och reflektion av design i relation till människan och samhället. Under den första terminen fokuseras på vidareutvecklandet av ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Studenterna utvecklar sin förmåga att reflektera, förstå och artikulera rådande förhållanden. Syftet är att skapa ett fruktbart perspektiv till och förståelse av design som gör att studenterna bättre kan förstå framtida användare, besökare och andra intressenter. De följande terminerna fokuseras på innovativt designarbete. Efter utbildningen ska studenterna kunna muntligt och skriftligt och visuellt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper. Denna utställning är ett sätt att skapa erfarenhet, färdighet och kunskap om detta. Studenterna har haft fantastiskt stöd under arbetet av Outi Turpeinen, Henrik Allgén och Clara Gustavsson. Bo Westerlund, Ph.D. Professor and responsible for the education on advanced level in design at the Linnæus University

5 Designarkivet Designarkivet was founded in 1978 under the name of Arkiv för Svensk Formgivning and was then located at Kalmar Konstmuseum. In a time of crisis for the Swedish manufacturing industries and with the closing down of many factories the idea was to maintain and protect the original sketches of Swedish everyday art and extensive work collecting sketches and plans was initiated. Today the archive consists of a unique collection of works by more than 700 designers and there are more than objects within the areas of textile, glass, fashion, furniture and industrial design in the archive. In the autumn of 2005, Designarkivet was relocated to specially refurbished premises at the former glass works in Pukeberg, Nybro. Now the task of moving the collections from Kalmar Konstmuseum to Pukeberg could be started. At the new premises Designarkivet has the best conditions imaginable for preserving and caring for the material. An important task is to make the material accessible for researchers, students and the general public. This is being achieved by the archive database that since the autumn of 2008 can be reached via the Internet where it is possible to examine over catalogued objects. Designarkivet is also curating exhibitions, organises guided tours of the archive and holds workshops using the archive material as a starting point. Collaboration with the students from the design courses at the Linné University, also located in Pukeberg, is an important way to use the archive and present it as a source of inspiration for new projects. The collections of Designarkivet is a veritable treasure throve, giving an important insight into the history of Swedish design and the collaboration with the MA students at the design college is an excellent example of how the collections held by Designarkivet can be used! Designarkivet grundades 1978 som Arkiv för Svensk Formgivning på Kalmar konstmuseum. I tider av kris inom svensk industri med nedläggning av många företag ville man bevara förlagorna för svensk vardagskonst och ett insamlingsarbete av skisser och ritningar sattes igång. Arkivet innehåller idag unika samlingar av drygt 700 formgivare med närmare objekt inom olika formgivningsområden som textil-, glas-, mode-, möbelformgivning och industridesign. Hösten 2005 fick Designarkivet nya ändamålsenliga lokaler i Pukeberg, Nybro. I och med detta inleddes den stora processen med att flytta de omfattande samlingarna från Kalmar till Pukeberg där Designarkivet har fått de bästa förutsättningarna för att bevara och vårda samlingarna. En viktig uppgift är också att göra materialet tillgängligt för allmänhet, forskare och studenter. Det sker bland annat genom arkivets databas, som sedan hösten 2008 finns tillgänglig via Internet där man nu kan titta på närmre registrerade poster. Arkivet producerar även utställningar, har visningar och håller i workshops med utgångspunkt i samlingarna. Samverkan med utbildningarna i Pukeberg är ett betydelsefullt sätt att använda sig av arkivet som kan vara en inspirationskälla till nya projekt. Designarkivets samlingar är en skattkammare som ger en inblick i svensk designhistoria och samarbetet med magisterstudenterna är ett utmärkt exempel på hur Designarkivets samlingar ska användas! Clara Gustavsson Curator, Designarkivet

6 Göta Trägårdh Fashion sketch 1940s

7 A crime scene In the Design archive, I found Göta Trägårdh s sketch from the late 40s. This time-typical fashion sketch has been my starting point to create a visual narrative. Look in the mirror.... Rita s plan was to pull out the bad tooth and put it in a glass and hope for a toothfairy. It was her last resort... I Designarkivet fann jag Göta Trägårdhs skiss från sent 40-tal. Denna tidstypiska modeskiss har varit min utgångspunkt till att skapa en visuell berättelse. Titta i spegeln. Ritas plan var att dra ut det onda tanden och lägga den i ett glas och hoppas på tandfen. Det var hennes sista utväg Gabriella Eriksson

8 Ann-Marie Forsberg Sketches of gloves in white leather

9 Bobby Blond s resurrection Bobby Blond was the sort of character that you just couldn t ignore; loud, obnoxious and often outright rude he possessed all the traits befitting a washed out super star. His face was always adorned by a pair of large black sunglasses and he was a notorious vodka consumer drinking it straight up out of large pink glasses that he claimed had once belonged to an Indian maharaja. We all knew his career was virtually over and that his talent sifted away with every line of cocaine he snorted but we were still mesmerized by his very existence. Bold, brash and with an almost perverse need to shock his surroundings he always took center stage when in public amusing the hoards of disciples with anecdotes about his rock n roll life style that could last for hours. In my mind he truly was the blueprint for the tormented super star that wrestles with his inner demons. Troubled as he was I still always envied Bobby and his approach to life where he did whatever came to his mind regardless the consequences. This brashness would inevitably lead to his fall from grace and probably also played a role in his mysterious disappearance. Perhaps he died but no remains have ever been found which has created a sort of mythical status regarding everything that can be associated to him. Once a fallen star he is now generally considered as one of rock n rolls greatest heroes which is quite an alteration of legacy. After being a missing person for five years he was declared legally dead by a court and his things were auctioned off to charity in accordance with his will. This is how I managed to become the proud owner to some of his most prized possessions. Among other things I managed to buy those infamous pink glasses and a pair of shades that he supposedly wore in the last known picture of him taken just hours before his disappearance. Dead or alive Bobby Blond truly deserved to be resurrected from the ashes. Jonas Forsberg Bobby Blonds personlighet var av den typen att han var svår att bortse från; högljud, odräglig och ofta rentav otrevlig vilket alla är typiska drag för en avdankad superstjärna. Han bar alltid ett par stora svarta glasögon och var ökänd för att dricka ren vodka ur stora rosa dricksglas som han påstod hade tillhört en indisk maharaja. Alla visste att hans karriär i stort sett var över och att hans talang tynade bort för varje lina kokain han drog i sig men vi var ändå hänförda av hans existens. Med en burdus och smått provocerande inställning till sin omgivning så hamnade han alltid i centrum vid offentliga tillfällen där hans beundrare lät sig hänfördes i timmar med vilda historier om hans liv som rockidol. I mitt tycke så var han verkligen en mönstermodell för den plågade stjärnan som kämpar med sina inre demoner. Även om Bobby var en sargad själ så avundades jag alltid hans inställning till livet där han alltid gjorde det som föll honom in oavsett eventuella konsekvenser. Denna taktlöshet skulle oundvikligen leda till att han föll i onåd och kanske bidrog den även så småningom till hans mystiska försvinnande. Möjligen så dog han men eftersom inga kvarlevor har hittats så har en nästan mytisk legendstatus byggts upp kring hans namn och allt som kan förknippas med honom. Han som en gång sågs som en fallen stjärna räknas numera som en riktig rockikon. Efter att ha varit försvunnen i fem år så förklarades Bobby Blond som död i juridisk mening och hans ägodelar auktionerades bort till välgörenhet i enlighet med hans testamente. Det var på detta sätt som jag kom över några av hans mest uppskattade ägodelar inklusive de ökända rosa dricksglasen samt ett par av hans solglasögon. Just glasögonen påstås han bära på det sista kända fotografiet av honom taget bara några timmar före hans försvinnande. Oavsett vad som egentligen hände med Bobby Blond så har han verkligen förtjänat sin återuppståndelse ur askan.

10 Stig Lindberg Illustration Sketch (possibly for the children s book Daniel Doppsko by Lennart Hellsing) 1959

11 Tick-tocking treasures Donald called: -I m cleaning the attic and I ve found something I wanna show you. -Now? I said. -Now, he answered. -What is it? -Clocks, lots of clocks. I took my jacket and climbed the hill to Donald s place. Everyone envied him that house. He got it when his grandmother died last summer. She was just an extraordinary person: ran her bike sitting on the handlebars, barefoot and with a crown on her head. When I finally arrived, Donald greeted me on the porch. He was carrying a plastic bag. We sat down on the stairs and one by one he took out the clocks. Many thanks to Rydéns in Nybro for the loan of a coffin. Donald ringde: -Jag röjer på vinden och hittade en grej som jag vill visa dig. -Nu? sa jag. -Nu, svarade han. -Vad är det för något? -Klockor, en massa klockor. Jag hämtade jackan och gav mig av uppför kullen till Donalds hus. Alla avundades honom det där stället. Han fick det när hans farmor dog i somras. Hon var en ovanlig person som satt på styret och cyklade, barfota och med krona på huvudet. När jag till slut kom fram, mötte Donald mig på verandan. Han bar på en plastpåse. Vi satte oss på trappan och en efter en plockade han fram klockorna. Stort tack till Rydéns i Nybro för lån av kista. Linda Molander

12 Anna-Lena Emdén Illustration for the textile Prinsessan Änglavinge. Almedahls export collection for America. 1960s

13 Korkskruvar My story is about a curly-locked haired girl, who is sweet and innocently cruel. She is desperately attracted to a bird flying out of her window, and her impulsive obsession leads to some brutal consequences. Her possessive obsession will result in a bitter and necessary lesson. The installation of blue objects could be a metaphysical landscape of her immature maternity. I was born in I grew up admiring those girls wearing Korkskruvar curly locks hair in Japanese cartoons for girls. In those days- the cartoon characters with that particular hairstyle often appeared to be prim and proud but also hyper-sensitive and cruel sometimes. That is how I imagined how young girls should be in my early childhood. The girl in a sketch by Anna-Lena Emdén from the Design Archive has brought me back to the daydreams I used to dream when I was a little girl. Min berättelse handlar om en flicka med korkskruvslockar. Hon är söt och oskuldsfullt grym och besatt av en fågel som flyger ut genom hennes fönster. Hennes impulsiva besatthet får brutala konsekvenser. Hennes habegär leder till en bitter men nödvändig läxa. Installationen av blå objekt kan vara ett metafysiskt landskap av flickans omogna moderlighet. Jag är född När jag växte upp beundrade jag flickorna med korkskruvslockar i japanska serietidningar för flickor. På den tiden framställdes seriefigurer med denna frisyr ofta som väluppfostrade och stolta men ibland också som överkänsliga och grymma. I min barndom föreställde jag mig att det var så unga flickor skulle vara. Flickan från Anna-Lena Emdéns skiss på Designarkivet har fått mig att återvända till de dagdrömmar jag drömde när jag var en liten flicka. Rika Karakami

14 Hertha Bengtson Sketch for decoration 1969

15 Patient journal number Date of birth: Name: (Classified) Background of forced treatment: The patient was taken into custody by Officer Decker for stealing medical supplies from the County Hospital in Kalmar. Doctor Anderson was summoned for his opinion and the conclusion was that the patient needed to be apprehended to the psychiatric hospital for further investigation. Diagnosis: The patient suffering from delusions, probably schizophrenia. The patient also shows signs of kleptomania and an obsession with reflections, suggesting artistry. This may explain the objects found in the patient s residence. The patient has been monitored and given a psychiatric evaluation. Monday the 5th of November, the patient will begin treatment with antipsychotic drugs and psychotherapy will begin at week 52. Background: No family members alive and no contact information on relatives. The patient has no history of previous treatment for schizophrenia. No other signs of mental disorder. Notes: Appropriate authority has approved the inquiry from Mrs. Rehnquist to take over the objects found in the patient s residence. The total amount of objects will be at Mrs. Rehnquist s hat shop Wednesday the 12th December. (Note made by: Doctor Ben Anderson) Födelsedatum: Namn: (Hemligstämplat) Backgrunden till tvångsvård: Patienten blev omhändertagen av konstapel Decker för stöld av medicinska föremål från Länssjukhuset i Kalmar. Doktor Anderson tillkallades och han ansåg efter en första bedömning att patienten behövde läggas in på psykiatrisk klinik för fortsatt psykiatrisk utredning. Diagnos: Patienten lider av vanföreställningar, troligen schizofreni. Patienten visar även tecken på kleptomani och en besatthet av reflektioner, som tyder på konstnärlighet. Vilket kanske kan förklara föremålen som hittades i patientens bosättning. Patienten har varit övervakad och fått en psykiatrisk utvärdering. Måndagen den 5:e november kommer patienten börja behandlas med antipsykotiska läkemedel och ska påbörja psykoterapi vecka 52. Bakgrund: Inga familjemedlemmar levande och inga kontaktuppgifter om släktingar. Patienten har ingen historik om tidigare behandling för schizofreni. Inga andra tecken på mental instabilitet. Michael Karlsson Anteckningar: Berörd myndighet har godkänt förfrågan från Fru Rehnquist om att ta över föremålen som hittades hos patientens bosättning. Alla föremål kommer att leveras till Fru Rehnquists hattaffär onsdagen den 12:e december. (Anteckning gjord av Doktor Ben Anderson)

16 Rune Monö Sketch of logotype for JB-motor 1953

17 When heros wore medals The 20th century of Sweden, specifically the 50 s and the 60 s was a time of heroes, or better referred as; idols. These idols weren t based on economic wealth or a greater amount of power, but rather an authoritative and socially beneficial role. Doctors, firemen and pilots were all impressive careers. Of course this was usually aimed to boys. Apart from that, the ideal idol had an interesting angle because it wasn t based out of selfishness, but on heroic aspects to help others. Today we also use the term everyday-heroes, perhaps just because the ideal of the idol has changed. My project departs from Rune Monö s sketch from the collection of proposals for JB-moped engine s logo. The logo made me associate and find references to airplanes and heroes. Therefore my project is based on the glorification of the post-war fighter pilot. The military have always worked to charge the profession with values as pride and hero-status, this glorification is of course interesting because of the value transfer. It is necessary to create awareness from the public interest. My contribution to this exhibition will be a medal, a kind of medal of honor. The medal is one of the uttermost artifacts that are built on the values behind the symbolic-charged object. To strengthen the values given to the object, the medal will be supplemented with images of a fictional fighter jet. The Collector of these objects is of course a fighter pilot from the 50 s/60 s and is bringing his most precious medal for this exhibition. This will provide a brief insight into his glorified heroic life. I 1900-talets Sverige, närmre bestämt 50 och 60-tal var en tid då hjältar eller bättre kallat; idoler, inte var grundade i ekonomisk- eller maktkapital. Det handlade snarare om pondus och samhällsnyttig uppgift. Läkare, Brandman och Pilot var alla imponerande yrken. Naturligtvis oftast med inriktning till pojkar. Frånsett detta hade idolidealet en intressant vinkel eftersom det inte har sin grund ur egoism och där idolen i fråga grundar sig på en hjälteuppsyn. Idag använder vi dessutom uttrycket vardagshjältar, kanske eftersom idolidealet förändrats. Skissen som utgör utgångspunkt till mitt projekt kommer från Rune Monös samling med förslag till JB-mopedmotorers logotyp. Logotypen fick mig att associera och hitta referenser till flyget och hjältar. Därför utgår mitt projekt i glorifieringen av efterkrigstidens stridspilot. Denna glorifiering är intressant på grund av den värdeöverföring militären alltid jobbat med för att ladda yrket med värden som stolthet och hjältestatus. Detta är naturligtvis nödvändigt för att skapa ett intresse åt allmännyttan. Mitt bidrag till denna utställning blir en medalj, en slags tapperhetsmedalj. Medalj är en av de yttersta artefakter som bygger på värde bakom det symbolladdade objektet. För att stärka symbolen med värden kompletteras medaljen med bilder av fiktiva stridsflygplan. Samlaren till dessa objekt är naturligtvis själv stridspilot och har med sig sin mest värdefulla medalj till denna utställning som ger en kort inblick i hans hjälteglorifierade vardag. Fredrik Palmblad

18 Textilgruppen Textile 1970s

19 Loosen the knots Imagination transcends itself, the mesh of a fabric with no rules, the wings that fly mind, is the magic of the mind. Imagining is to loosen the knots, break the rules, break the ropes that hold us to reality, is to play with the knowledge, with the feelings, with the desires. To see things more clearly eyes dream of things with imagination being awake. (Leonardo Da Vinci) Original text: Perché si vede più certa la cosa l occhio ne sogni che colla immaginazione stando desto. (Leonardo Da Vinci) Fantasin överskrider sig själv, tygets maskor har inga regler, vingarna som lyfter tanken är tankes magi. Fantisera att maskorna är öppna, reglerna är brutna, repen som håller oss till verkligheten är avskavda. Det är att leka med kunnande, med känslor, med önskemål. Man ser klarare då ögonen drömmer om saker när fantasin är vaken. (Leonardo Da Vinci) Carmelo Di Stefano

20 Erik Höglund Elephant sketch (probably for a toy made of wood) 1960s

21 The white man s burden The white man s burden is the title of a poem by the English poet Rudyard Kipling. Kipling wrote the poem in 1899 as a comment of the Philippine - American War (1899 to 1902) and the subsequent debate on Western colonialism. The phrase The White Man s Burden taken up shortly thereafter by imperialists who used the phrase to illustrate the responsibility that the West had, as civilized Christians, against the rest of the world. The fact that the phrase was used in this way makes explicit the colonial man s vision of its role versus developing countries, and highlights some of the psychological mystery of how colonialism could be allowed to exist for so long. One can easily assume that the colonial people in general did not see the colonial construction as oppression but as a process of responsible upbringing. Den vite mannens börda är titeln på en dikt av den engelske poeten Rudyard Kipling. Kipling skrev dikten 1899 som en kommentar av Filippinsk Amerikanska kriget ( ) och den följande debatten om västvärldens kolonialism. Uttrycket Den vite mannens börda anammades strax därefter av impirialister som använde frasen för att illustrera det ansvar som västvärlden hade, i egenskap av civiliserade kristna, gentemot resten av världen. Det faktum att frasen kom att användas på detta sätt synliggör kolonialmänniskans syn på sin egen roll kontra utvecklingsländer, och belyser en del av den psykologiska gåtan om hur kolonialismen kunde tillåtas existera under så lång tid. Man kan lätt anta att den koloniala människan i allmänhet inte såg den koloniala konstruktionen som ett förtryck utan som en process av ansvarsfull uppfostran. Markus Åkesson

22 Exhibition in the National Design archive Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg utställning i Designarkivet Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mån-fre 10-16, lör MFA in Design, Pukeberg Linnéuniversitetet Institutionen för design Kalmar

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE Swedish legislation protects children from toy advertising, and the entire population from alcohol and tobacco advertising. But when it comes to stealthy

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik

Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik Tuula Tähkäaho Handledare: Siv Fischbein Magisteruppsats i pedagogik

Läs mer

Och ge oss en lång dags färd mot natt!

Och ge oss en lång dags färd mot natt! Södertörns högskola Litteraturvetenskap Inriktning geuns och drama, pk Och ge oss en lång dags färd mot natt! En biografisk jämförelse mellan Lars Noréns Och ge oss skuggorna och Eugene O Neills Lång dags

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort Tidigare licentiatuppsatser i musikpedagogik Bengt Ahlbeck: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870. Stockholm 1998. Sophie A.Ch. Lilja: Musikundervisningen

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

LANDSLAGSBULLETIN NR 31

LANDSLAGSBULLETIN NR 31 Bulle-31-001210.doc 1 (30) LANDSLAGSBULLETIN NR 31 PRENUMERANTER! Vi behöver alltid fler prenumeranter. Värva en! Om du är intresserad av att prenumerera, gör så här Sätt in 280:- på SBF:s postgiro: 25

Läs mer