RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mon-fri 10-16, sat 10-14 MFA in Design, Pukeberg"

Transkript

1

2 in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg i Designarkivet, Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mån-fre 10-16, lör MFA in Design, Pukeberg

3 Fictive stories created from archive materials Historical archives are often hidden away from the public eyes. Mostly, only researchers of particular interest can approach them, which is a pity, as these archives actually are great treasure chests for artists and designers. Therefore, I am very glad to be the guest teacher in the School of Design at the Linnæus University, where the design students have had a unique opportunity to get a closer look into the Design archive of Swedish designers. During this course one task has been to introduce the students into the archive material. They got an opportunity to have a look at the variety of the material in the archive. From this rich collection of various drawings, textile samples and sketches, the students have each selected one original sketch to be reinterpreted in their own works. The brief for the students was to create their own fictive collection. In other words, the task for the students was to make a fictional story from a visual historical material. The archive material that the students selected, were used in a variety of ways. Some used the original material almost as it is, some only as a starting sparkle for their work. There are many interesting stories here, which arose for example by mixing personal memories with historical images. The exhibition consists of eight different visual interpretations created with imagination and storytelling. The aim has been to use the archive as a possibility to create subjective interpretations and stories. There has also been emphasis laid on the way the artwork is to be displayed in the exhibition. It is of great importance that the original fragments from the past will be shown next to the artwork done by the students. In this way the visitor can also make her/his won interpretations of the interplay between the fabulous drawings and the skills of these design students. The past is interpreted through the filter of the present. Outi Turpeinen Artist and lecturer, Doctor of arts Historiska arkiv är ofta gömda från människors ögon. För det mesta är det bara forskare med specialintresse som kan närma sig dem vilket är synd eftersom dessa arkiv är stora skattkistor för konstnärer och designer. Därför är jag mycket glad åt att vara gästlärare på denna kurs vid institutionen för design vid Linnéuniversitetet. Där studenterna har en unik möjlighet att titta närmare på Designarkivet med svensk formgivning. Under kursen har en uppgift varit att introducera studenterna till arkivmaterialet. De fick möjlighet att titta närmare på en mängd olika skisser och annat ur samlingen. Från denna rika samling av olika teckningar, textilprover och skisser valde studenterna en originalskiss som de själva skulle tolka in i sitt eget arbete. Uppgiften som studenterna fick var att skapa sin egen fiktiva samling. Med andra ord, uppgiften var att skapa en fiktiv berättelse från historiskt visuellt material. Arkivmaterialet som studenterna valde användes på olika sätt. Några använde originalmaterialet nästan som det är, medan andra bara som en startande gnista för sitt arbete. Det finns många intressanta historier här som skapades till exempel genom att blanda personliga minnen med historiska bilder. Utställningen består av åtta olika visuella tolkningar skapade genom fantasi och storytelling. Syftet har varit att använda arkivet som en möjlighet att skapa subjektiva tolkningar och berättelser. Sättet som verken är ordnade på utställningen har betonats. Det är av stor betydelse att fragment från det historiska originalet visas i samband med studenternas arbeten. På detta sätt kan besökarna göra sin egen tolkning av samspelet mellan dessa fantastiska teckningar och förmågan hos dessa designstudenter. Det förflutna tolkat genom filtret av det nutida.

4 Master s in Design The exhibition and the work that has lead to, is done during the first semester of the Master s programme in design at the Linnæus University. It is a design education on artistic basis, and on the advanced level and can be taken during one or two years. During the education the students create knowledge of how to create design proposals on a high artistic level with deepened knowledge that makes the students well prepared for work with different kinds of design processes. An important part is the development of theoretical knowledge for analysis and reflection of design in relation to people and society. During the first semester the student has focus on developing a critical and analytical approach. The student develops the capacity to reflect, understand and articulate current situations. The aim is to create a fruitful perspective to and understanding of design in order for the students to be able to better understand future users, visitors and other stakeholders. During the following semesters the focus is set on innovative design work. After the education the students shall be able to demonstrate an ability to clearly present and discuss their activities and artistic issues in dialogue with different groups. This exhibition is one way to create experience, skills and knowledge regarding this. During the course the students have had great support from Outi Turpeinen, Henrik Allgén and Clara Gustavsson. Utställningen RE ENTER och arbetet som lett fram till den är genomfört under den första terminen på magisterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet. Det är en konstnärlig designutbildning på avancerad nivå och finns både som ett- och tvåårig. Under utbildningen utvecklar studenterna kunskaper i att gestalta designförslag på hög konstnärlig nivå med fördjupade kunskaper som gör dem väl rustade att arbeta i olika typer av designprocesser. En viktig del är utveckling av den teoretiska kunskapen för analys och reflektion av design i relation till människan och samhället. Under den första terminen fokuseras på vidareutvecklandet av ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Studenterna utvecklar sin förmåga att reflektera, förstå och artikulera rådande förhållanden. Syftet är att skapa ett fruktbart perspektiv till och förståelse av design som gör att studenterna bättre kan förstå framtida användare, besökare och andra intressenter. De följande terminerna fokuseras på innovativt designarbete. Efter utbildningen ska studenterna kunna muntligt och skriftligt och visuellt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper. Denna utställning är ett sätt att skapa erfarenhet, färdighet och kunskap om detta. Studenterna har haft fantastiskt stöd under arbetet av Outi Turpeinen, Henrik Allgén och Clara Gustavsson. Bo Westerlund, Ph.D. Professor and responsible for the education on advanced level in design at the Linnæus University

5 Designarkivet Designarkivet was founded in 1978 under the name of Arkiv för Svensk Formgivning and was then located at Kalmar Konstmuseum. In a time of crisis for the Swedish manufacturing industries and with the closing down of many factories the idea was to maintain and protect the original sketches of Swedish everyday art and extensive work collecting sketches and plans was initiated. Today the archive consists of a unique collection of works by more than 700 designers and there are more than objects within the areas of textile, glass, fashion, furniture and industrial design in the archive. In the autumn of 2005, Designarkivet was relocated to specially refurbished premises at the former glass works in Pukeberg, Nybro. Now the task of moving the collections from Kalmar Konstmuseum to Pukeberg could be started. At the new premises Designarkivet has the best conditions imaginable for preserving and caring for the material. An important task is to make the material accessible for researchers, students and the general public. This is being achieved by the archive database that since the autumn of 2008 can be reached via the Internet where it is possible to examine over catalogued objects. Designarkivet is also curating exhibitions, organises guided tours of the archive and holds workshops using the archive material as a starting point. Collaboration with the students from the design courses at the Linné University, also located in Pukeberg, is an important way to use the archive and present it as a source of inspiration for new projects. The collections of Designarkivet is a veritable treasure throve, giving an important insight into the history of Swedish design and the collaboration with the MA students at the design college is an excellent example of how the collections held by Designarkivet can be used! Designarkivet grundades 1978 som Arkiv för Svensk Formgivning på Kalmar konstmuseum. I tider av kris inom svensk industri med nedläggning av många företag ville man bevara förlagorna för svensk vardagskonst och ett insamlingsarbete av skisser och ritningar sattes igång. Arkivet innehåller idag unika samlingar av drygt 700 formgivare med närmare objekt inom olika formgivningsområden som textil-, glas-, mode-, möbelformgivning och industridesign. Hösten 2005 fick Designarkivet nya ändamålsenliga lokaler i Pukeberg, Nybro. I och med detta inleddes den stora processen med att flytta de omfattande samlingarna från Kalmar till Pukeberg där Designarkivet har fått de bästa förutsättningarna för att bevara och vårda samlingarna. En viktig uppgift är också att göra materialet tillgängligt för allmänhet, forskare och studenter. Det sker bland annat genom arkivets databas, som sedan hösten 2008 finns tillgänglig via Internet där man nu kan titta på närmre registrerade poster. Arkivet producerar även utställningar, har visningar och håller i workshops med utgångspunkt i samlingarna. Samverkan med utbildningarna i Pukeberg är ett betydelsefullt sätt att använda sig av arkivet som kan vara en inspirationskälla till nya projekt. Designarkivets samlingar är en skattkammare som ger en inblick i svensk designhistoria och samarbetet med magisterstudenterna är ett utmärkt exempel på hur Designarkivets samlingar ska användas! Clara Gustavsson Curator, Designarkivet

6 Göta Trägårdh Fashion sketch 1940s

7 A crime scene In the Design archive, I found Göta Trägårdh s sketch from the late 40s. This time-typical fashion sketch has been my starting point to create a visual narrative. Look in the mirror.... Rita s plan was to pull out the bad tooth and put it in a glass and hope for a toothfairy. It was her last resort... I Designarkivet fann jag Göta Trägårdhs skiss från sent 40-tal. Denna tidstypiska modeskiss har varit min utgångspunkt till att skapa en visuell berättelse. Titta i spegeln. Ritas plan var att dra ut det onda tanden och lägga den i ett glas och hoppas på tandfen. Det var hennes sista utväg Gabriella Eriksson

8 Ann-Marie Forsberg Sketches of gloves in white leather

9 Bobby Blond s resurrection Bobby Blond was the sort of character that you just couldn t ignore; loud, obnoxious and often outright rude he possessed all the traits befitting a washed out super star. His face was always adorned by a pair of large black sunglasses and he was a notorious vodka consumer drinking it straight up out of large pink glasses that he claimed had once belonged to an Indian maharaja. We all knew his career was virtually over and that his talent sifted away with every line of cocaine he snorted but we were still mesmerized by his very existence. Bold, brash and with an almost perverse need to shock his surroundings he always took center stage when in public amusing the hoards of disciples with anecdotes about his rock n roll life style that could last for hours. In my mind he truly was the blueprint for the tormented super star that wrestles with his inner demons. Troubled as he was I still always envied Bobby and his approach to life where he did whatever came to his mind regardless the consequences. This brashness would inevitably lead to his fall from grace and probably also played a role in his mysterious disappearance. Perhaps he died but no remains have ever been found which has created a sort of mythical status regarding everything that can be associated to him. Once a fallen star he is now generally considered as one of rock n rolls greatest heroes which is quite an alteration of legacy. After being a missing person for five years he was declared legally dead by a court and his things were auctioned off to charity in accordance with his will. This is how I managed to become the proud owner to some of his most prized possessions. Among other things I managed to buy those infamous pink glasses and a pair of shades that he supposedly wore in the last known picture of him taken just hours before his disappearance. Dead or alive Bobby Blond truly deserved to be resurrected from the ashes. Jonas Forsberg Bobby Blonds personlighet var av den typen att han var svår att bortse från; högljud, odräglig och ofta rentav otrevlig vilket alla är typiska drag för en avdankad superstjärna. Han bar alltid ett par stora svarta glasögon och var ökänd för att dricka ren vodka ur stora rosa dricksglas som han påstod hade tillhört en indisk maharaja. Alla visste att hans karriär i stort sett var över och att hans talang tynade bort för varje lina kokain han drog i sig men vi var ändå hänförda av hans existens. Med en burdus och smått provocerande inställning till sin omgivning så hamnade han alltid i centrum vid offentliga tillfällen där hans beundrare lät sig hänfördes i timmar med vilda historier om hans liv som rockidol. I mitt tycke så var han verkligen en mönstermodell för den plågade stjärnan som kämpar med sina inre demoner. Även om Bobby var en sargad själ så avundades jag alltid hans inställning till livet där han alltid gjorde det som föll honom in oavsett eventuella konsekvenser. Denna taktlöshet skulle oundvikligen leda till att han föll i onåd och kanske bidrog den även så småningom till hans mystiska försvinnande. Möjligen så dog han men eftersom inga kvarlevor har hittats så har en nästan mytisk legendstatus byggts upp kring hans namn och allt som kan förknippas med honom. Han som en gång sågs som en fallen stjärna räknas numera som en riktig rockikon. Efter att ha varit försvunnen i fem år så förklarades Bobby Blond som död i juridisk mening och hans ägodelar auktionerades bort till välgörenhet i enlighet med hans testamente. Det var på detta sätt som jag kom över några av hans mest uppskattade ägodelar inklusive de ökända rosa dricksglasen samt ett par av hans solglasögon. Just glasögonen påstås han bära på det sista kända fotografiet av honom taget bara några timmar före hans försvinnande. Oavsett vad som egentligen hände med Bobby Blond så har han verkligen förtjänat sin återuppståndelse ur askan.

10 Stig Lindberg Illustration Sketch (possibly for the children s book Daniel Doppsko by Lennart Hellsing) 1959

11 Tick-tocking treasures Donald called: -I m cleaning the attic and I ve found something I wanna show you. -Now? I said. -Now, he answered. -What is it? -Clocks, lots of clocks. I took my jacket and climbed the hill to Donald s place. Everyone envied him that house. He got it when his grandmother died last summer. She was just an extraordinary person: ran her bike sitting on the handlebars, barefoot and with a crown on her head. When I finally arrived, Donald greeted me on the porch. He was carrying a plastic bag. We sat down on the stairs and one by one he took out the clocks. Many thanks to Rydéns in Nybro for the loan of a coffin. Donald ringde: -Jag röjer på vinden och hittade en grej som jag vill visa dig. -Nu? sa jag. -Nu, svarade han. -Vad är det för något? -Klockor, en massa klockor. Jag hämtade jackan och gav mig av uppför kullen till Donalds hus. Alla avundades honom det där stället. Han fick det när hans farmor dog i somras. Hon var en ovanlig person som satt på styret och cyklade, barfota och med krona på huvudet. När jag till slut kom fram, mötte Donald mig på verandan. Han bar på en plastpåse. Vi satte oss på trappan och en efter en plockade han fram klockorna. Stort tack till Rydéns i Nybro för lån av kista. Linda Molander

12 Anna-Lena Emdén Illustration for the textile Prinsessan Änglavinge. Almedahls export collection for America. 1960s

13 Korkskruvar My story is about a curly-locked haired girl, who is sweet and innocently cruel. She is desperately attracted to a bird flying out of her window, and her impulsive obsession leads to some brutal consequences. Her possessive obsession will result in a bitter and necessary lesson. The installation of blue objects could be a metaphysical landscape of her immature maternity. I was born in I grew up admiring those girls wearing Korkskruvar curly locks hair in Japanese cartoons for girls. In those days- the cartoon characters with that particular hairstyle often appeared to be prim and proud but also hyper-sensitive and cruel sometimes. That is how I imagined how young girls should be in my early childhood. The girl in a sketch by Anna-Lena Emdén from the Design Archive has brought me back to the daydreams I used to dream when I was a little girl. Min berättelse handlar om en flicka med korkskruvslockar. Hon är söt och oskuldsfullt grym och besatt av en fågel som flyger ut genom hennes fönster. Hennes impulsiva besatthet får brutala konsekvenser. Hennes habegär leder till en bitter men nödvändig läxa. Installationen av blå objekt kan vara ett metafysiskt landskap av flickans omogna moderlighet. Jag är född När jag växte upp beundrade jag flickorna med korkskruvslockar i japanska serietidningar för flickor. På den tiden framställdes seriefigurer med denna frisyr ofta som väluppfostrade och stolta men ibland också som överkänsliga och grymma. I min barndom föreställde jag mig att det var så unga flickor skulle vara. Flickan från Anna-Lena Emdéns skiss på Designarkivet har fått mig att återvända till de dagdrömmar jag drömde när jag var en liten flicka. Rika Karakami

14 Hertha Bengtson Sketch for decoration 1969

15 Patient journal number Date of birth: Name: (Classified) Background of forced treatment: The patient was taken into custody by Officer Decker for stealing medical supplies from the County Hospital in Kalmar. Doctor Anderson was summoned for his opinion and the conclusion was that the patient needed to be apprehended to the psychiatric hospital for further investigation. Diagnosis: The patient suffering from delusions, probably schizophrenia. The patient also shows signs of kleptomania and an obsession with reflections, suggesting artistry. This may explain the objects found in the patient s residence. The patient has been monitored and given a psychiatric evaluation. Monday the 5th of November, the patient will begin treatment with antipsychotic drugs and psychotherapy will begin at week 52. Background: No family members alive and no contact information on relatives. The patient has no history of previous treatment for schizophrenia. No other signs of mental disorder. Notes: Appropriate authority has approved the inquiry from Mrs. Rehnquist to take over the objects found in the patient s residence. The total amount of objects will be at Mrs. Rehnquist s hat shop Wednesday the 12th December. (Note made by: Doctor Ben Anderson) Födelsedatum: Namn: (Hemligstämplat) Backgrunden till tvångsvård: Patienten blev omhändertagen av konstapel Decker för stöld av medicinska föremål från Länssjukhuset i Kalmar. Doktor Anderson tillkallades och han ansåg efter en första bedömning att patienten behövde läggas in på psykiatrisk klinik för fortsatt psykiatrisk utredning. Diagnos: Patienten lider av vanföreställningar, troligen schizofreni. Patienten visar även tecken på kleptomani och en besatthet av reflektioner, som tyder på konstnärlighet. Vilket kanske kan förklara föremålen som hittades i patientens bosättning. Patienten har varit övervakad och fått en psykiatrisk utvärdering. Måndagen den 5:e november kommer patienten börja behandlas med antipsykotiska läkemedel och ska påbörja psykoterapi vecka 52. Bakgrund: Inga familjemedlemmar levande och inga kontaktuppgifter om släktingar. Patienten har ingen historik om tidigare behandling för schizofreni. Inga andra tecken på mental instabilitet. Michael Karlsson Anteckningar: Berörd myndighet har godkänt förfrågan från Fru Rehnquist om att ta över föremålen som hittades hos patientens bosättning. Alla föremål kommer att leveras till Fru Rehnquists hattaffär onsdagen den 12:e december. (Anteckning gjord av Doktor Ben Anderson)

16 Rune Monö Sketch of logotype for JB-motor 1953

17 When heros wore medals The 20th century of Sweden, specifically the 50 s and the 60 s was a time of heroes, or better referred as; idols. These idols weren t based on economic wealth or a greater amount of power, but rather an authoritative and socially beneficial role. Doctors, firemen and pilots were all impressive careers. Of course this was usually aimed to boys. Apart from that, the ideal idol had an interesting angle because it wasn t based out of selfishness, but on heroic aspects to help others. Today we also use the term everyday-heroes, perhaps just because the ideal of the idol has changed. My project departs from Rune Monö s sketch from the collection of proposals for JB-moped engine s logo. The logo made me associate and find references to airplanes and heroes. Therefore my project is based on the glorification of the post-war fighter pilot. The military have always worked to charge the profession with values as pride and hero-status, this glorification is of course interesting because of the value transfer. It is necessary to create awareness from the public interest. My contribution to this exhibition will be a medal, a kind of medal of honor. The medal is one of the uttermost artifacts that are built on the values behind the symbolic-charged object. To strengthen the values given to the object, the medal will be supplemented with images of a fictional fighter jet. The Collector of these objects is of course a fighter pilot from the 50 s/60 s and is bringing his most precious medal for this exhibition. This will provide a brief insight into his glorified heroic life. I 1900-talets Sverige, närmre bestämt 50 och 60-tal var en tid då hjältar eller bättre kallat; idoler, inte var grundade i ekonomisk- eller maktkapital. Det handlade snarare om pondus och samhällsnyttig uppgift. Läkare, Brandman och Pilot var alla imponerande yrken. Naturligtvis oftast med inriktning till pojkar. Frånsett detta hade idolidealet en intressant vinkel eftersom det inte har sin grund ur egoism och där idolen i fråga grundar sig på en hjälteuppsyn. Idag använder vi dessutom uttrycket vardagshjältar, kanske eftersom idolidealet förändrats. Skissen som utgör utgångspunkt till mitt projekt kommer från Rune Monös samling med förslag till JB-mopedmotorers logotyp. Logotypen fick mig att associera och hitta referenser till flyget och hjältar. Därför utgår mitt projekt i glorifieringen av efterkrigstidens stridspilot. Denna glorifiering är intressant på grund av den värdeöverföring militären alltid jobbat med för att ladda yrket med värden som stolthet och hjältestatus. Detta är naturligtvis nödvändigt för att skapa ett intresse åt allmännyttan. Mitt bidrag till denna utställning blir en medalj, en slags tapperhetsmedalj. Medalj är en av de yttersta artefakter som bygger på värde bakom det symbolladdade objektet. För att stärka symbolen med värden kompletteras medaljen med bilder av fiktiva stridsflygplan. Samlaren till dessa objekt är naturligtvis själv stridspilot och har med sig sin mest värdefulla medalj till denna utställning som ger en kort inblick i hans hjälteglorifierade vardag. Fredrik Palmblad

18 Textilgruppen Textile 1970s

19 Loosen the knots Imagination transcends itself, the mesh of a fabric with no rules, the wings that fly mind, is the magic of the mind. Imagining is to loosen the knots, break the rules, break the ropes that hold us to reality, is to play with the knowledge, with the feelings, with the desires. To see things more clearly eyes dream of things with imagination being awake. (Leonardo Da Vinci) Original text: Perché si vede più certa la cosa l occhio ne sogni che colla immaginazione stando desto. (Leonardo Da Vinci) Fantasin överskrider sig själv, tygets maskor har inga regler, vingarna som lyfter tanken är tankes magi. Fantisera att maskorna är öppna, reglerna är brutna, repen som håller oss till verkligheten är avskavda. Det är att leka med kunnande, med känslor, med önskemål. Man ser klarare då ögonen drömmer om saker när fantasin är vaken. (Leonardo Da Vinci) Carmelo Di Stefano

20 Erik Höglund Elephant sketch (probably for a toy made of wood) 1960s

21 The white man s burden The white man s burden is the title of a poem by the English poet Rudyard Kipling. Kipling wrote the poem in 1899 as a comment of the Philippine - American War (1899 to 1902) and the subsequent debate on Western colonialism. The phrase The White Man s Burden taken up shortly thereafter by imperialists who used the phrase to illustrate the responsibility that the West had, as civilized Christians, against the rest of the world. The fact that the phrase was used in this way makes explicit the colonial man s vision of its role versus developing countries, and highlights some of the psychological mystery of how colonialism could be allowed to exist for so long. One can easily assume that the colonial people in general did not see the colonial construction as oppression but as a process of responsible upbringing. Den vite mannens börda är titeln på en dikt av den engelske poeten Rudyard Kipling. Kipling skrev dikten 1899 som en kommentar av Filippinsk Amerikanska kriget ( ) och den följande debatten om västvärldens kolonialism. Uttrycket Den vite mannens börda anammades strax därefter av impirialister som använde frasen för att illustrera det ansvar som västvärlden hade, i egenskap av civiliserade kristna, gentemot resten av världen. Det faktum att frasen kom att användas på detta sätt synliggör kolonialmänniskans syn på sin egen roll kontra utvecklingsländer, och belyser en del av den psykologiska gåtan om hur kolonialismen kunde tillåtas existera under så lång tid. Man kan lätt anta att den koloniala människan i allmänhet inte såg den koloniala konstruktionen som ett förtryck utan som en process av ansvarsfull uppfostran. Markus Åkesson

22 Exhibition in the National Design archive Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mon-fri 10-16, sat MFA in Design, Pukeberg utställning i Designarkivet Pukeberg, Nybro 14/1 30/ Mån-fre 10-16, lör MFA in Design, Pukeberg Linnéuniversitetet Institutionen för design Kalmar

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Upplevelseekonomi. Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt. Lena Mossberg

Upplevelseekonomi. Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt. Lena Mossberg Upplevelseekonomi Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt Lena Mossberg Upplevelseekonomi Upplevelseekonomi är ett samlingsbegrepp för kreativa människor och företag med huvuduppgift att skapa

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer