Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-översikt"

Transkript

1 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-översikt 2012

2 Innehåll 2 Verksamhetsidé och VTT:s värden 3 Generaldirektörens översikt 4 Affärsverksamhet av teknik 5 VTT Group organisation 6 Exempel på forskningsresultat 6 ICT, elektronik 10 Skog, energi, kemi, miljö 14 Bioteknik, livsmedel, läkemedel 17 Maskiner, trans portmedel, metall 21 Byggande, fastigheter, tjänster, logistik 26 Affärsverksamhet, kommersialisering 28 Genombrott för framtida utmaningar 32 Hållbar utveckling som en del av verksamheten 34 Internationellt och inhemskt forskningssamarbete 38 Effekter och erkännanden 39 VTT har ett viktigt ansvar för förnyelsen av näringslivet 40 VTT i siffror 2012 Mission VTT erbjuder företag, sam hället och andra kunder forsknings tjänster på alla stadier av deras innovations processer. VTT:s tjänster stärker kundernas internationella konkurrens kraft och skapar därigenom gynn samma premisser för samhällets, sysselsättningens och välfärdens utveckling. VTT:s värden Samarbete till förmån för kunden Ett steg före Passion för innovationer Stöd och respekt i all verksamhet

3 Generaldirektörens översikt Ur forsknings- och innovationsverksamhetens synvinkel var år 2012 tudelad. När det gällde kompetensutveckling samt företagens och andra forskningsaktörers nätverkande översteg volymen av viktiga projekt förväntningarna. De mest betydande finansieringsparterna för denna s.k. offentligt finansierade verksamhet är Tekes, EU:s forskningsprogram samt företagen, och de har framgångsrikt säkerställt vår verksamhet. VTT har behållit sin betydelsefulla ställning bland hela EU:s FoU-aktörer. När det gäller VTT:s påverkandegrad är vårt förtroendefulla samarbete med företagen av central vikt. Osäkra tider avspeglar sig motstridigt i företagens utvecklingsvilja. Säkerställning av den framtida konkurrenskraften anses i vissa företag vara viktig även under lågkonjunktur. Lättförståeligt nog avspeglas dock nedskärningen av kostnader som bromsande på innovationsverksamheten i många företag. En bedömning av betydelsen av Finlands strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation, de s.k. SHOK, som medel för vår innovationspolicy har gjorts under vintern Ursprungligen grundades dessa kompetenscenter på initiativ av näringslivet, speciellt för utveckling av långsiktigt tekniskt kunnande och vidareutveckling av företagens konkurrenskraft. Inriktningen av utförandet lämnades medvetet till företagens ansvar. De forskningsrelaterade utmaningarna har dock blivit anspråkslösare än vi trodde. Som en betydande aktör kommer VTT att aktivt påverka utvecklingen av de centrala SHOK:ernas påverkandegrad. För att säkerställa den finländska konkurrenskraften är det väsentligt att kunna bredda exportsektorns produktsortiment och samtidigt förbättra produktiviteten. I detta arbete har VTT haft och kommer också att i fortsättningen ha en central roll. Ramvillkoren för det finländska välfärdssamhället förutsätter ännu hållbarare lösningar av innovationsverksamheten. Enbart innovationsverksamheten kan dock inte ensam säkerställa konkurrenskraften för vårt näringsliv. Under dessa krävande tider måste den offentliga sektorn satsa klokt på utveckling av innovationsmiljön. Det är aktuellt med en strukturell utveckling av statens forskningsorganisationer ännu en gång. Nu finns det på agendan betydande förändringar, både med avseende på organisering och på finansiering. VTT förhåller sig konstruktivt till alla förändringar som stärker innovationsverksamhetens påverkandegrad. Väsentligt är naturligtvis att kunna säkerställa kompetensutvecklingen på ett sätt som främjar vårt näringsliv. En central roll i detta är ett tätt samarbete mellan näringslivet och innovationsaktörerna. I ett litet land måste man kunna inse att en överstor satsning på rent vetenskaplig grundforskning inte leder till en välbehövlig förbättring av nationens konkurrenskraft. Den positiva baksidan av vårt ekonomiskt bekymmersamma verksamhetsår är ett bra förverkligande av både de vetenskapliga målen och målen för kundnyttan. För detta framför jag mitt bästa tack till våra kunder, våra samarbetspartner och naturligtvis till hela vår personal. Erkki KM Leppävuori Generaldirektör 3

4 Affärsverksamhet AV teknik VTT är ett mångteknologiskt forskningscentrum, som producerar avancerade tekniska lösningar och innovationer genom förenande av vittomfattande kunnande. Genom att skapa nya och förbättrade produkter, processer och affärsverksamhetsmodeller, och genom att producera forskningsinformation som behövs vid offentligt beslutsfattande, främjar vi den internationella konkurrenskraften och stödjer samhällets hållbara utveckling, sysselsättning och välbefinnande. Vi har identifierat sex områden inom vilka vi kan hjälpa till och möta globala miljöutmaningar och andra utmaningar genom lösningar som baseras på forskning. Dessa sex påverkansområden bioekonomi, koldioxidsnål och intelligent energi, människornas välfärd, resurseffektiv industri, ren och digital värld erbjuder också våra kunder rikligt med nya affärsverksamhetsmöjligheter. Vi erbjuder tjänster som spänner från förutsägelser om framtida teknik- och affärsverksamhetsutveckling, via strategisk teknikutveckling, utveckling av tillämpningar och testning till kommersialisering av lösningar och koncept. Nya lösningar kan också skapas snabbt genom att utnyttja patentskyddade VTT-tekniker. VTT:s testnings-, kontrolloch certifieringstjänster hjälper våra kunder att säkerställa produkters och tjänsters lämplighet för marknaden. Genom användning av våra omfattande samarbetsnätverk, aktivt deltagande i EU-projekt och annat internationellt samarbete samt genom att redan på ett tidigt stadium involvera kunderna i utvecklingsarbetet säkerställer vi en effektiv spridning av ny teknik till praktiska lösningar. Enligt vår kundundersökning år 2012 når våra kunder målen i sina VTT-projekt: 70 % av kunderna bekräftade att nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer skapades i projekten, och 53 % hade tagit helt ny teknik i bruk som resultatet av ett projekt. 4

5 VTT är Nordeuropas största forskningsorganisation, som producerar mångsidiga teknologi- och forsknings tjänster åt sina inhemska och internationella kunder, företag och den offentliga sektorn. Tack vare vår vid sträckta kunnande kan vi hjälpa våra kunder och samarbetspartners att skapa nya produkter, produktions processer, produktionsmetoder och tjänster och därigenom stärka näringslivets internationella konkurrens kraft och den allmänna välfärden i samhället. Vi har ett omfattande nationellt och internationellt sam arbets nätverk med vars hjälp vi kan effektivt överföra och nyttiggöra ny kunskap och teknologi. VTT Group organisation Generaldirektör Erkki KM Leppävuori Affärsutveckling Utvecklingsdirektör Petri Kalliokoski Direktör, Ny affärsverksamhet, Howard Rupprecht Kundfacit Branschdirektör Jouko Suokas Marknadsdirektör Teijo Salmi Direktör, Värdenätverk, Tiina Nakari-Setälä Kunddirektör: Bio-, läkemedels- och livsmedelsindustrin: Hannu Lampola Elektronik: Juha Palve Energi: Rauno Rintamaa ICT: Juha Palve Kemiindustri och miljö: Tuomas Mustonen Fastigheter och byggande: Harri Airaksinen Maskin- och fordonsindustrin, metall: Tuomo Niskanen Skogsindustrin: Timo Pekkarinen Tjänster och logistik: Harri Airaksinen Forskning och utveckling Branschdirektör Kari Larjava Direktör, F&U verksamhetsutveckling, Jussi Tuovinen Teknologidirektör: Bio- och processteknik: Anu Kaukovirta-Norja Energi och skogsindustrin: Satu Helynen ICT: Jussi Paakkari Materialer och byggd miljö: Eva Häkkä-Rönnholm Mikroteknologi och sensor: Arto Maaninen Industriella system: Risto Kuivanen Strategisk forskning Vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff Direktör för EU-ärenden Leena Sarvaranta Forskningsdirektör: Bioteknik, kemi och processteknik: Johanna Buchert Energi: Kai Sipilä Mikroteknologi och elektronik: Harri Kopola Tjänster och byggd miljö: Matti Kokkala Tillämpad materialteknik: Erja Turunen Industriella system: Rauno Heinonen Informations- och kommunikationsteknik: Tatu Koljonen Koncerntjänst Administration: Seppo Viinikainen Kommunikation: Olli Ernvall Intern revision: Jukka Forsström Juridik: Matti Karhunen Ekonomi: Timo Nurminiemi HR: Riitta Tolvanen IT: Markus Ekman VTT:s dotterbolag VTT Expert Services Oy, vd Laura Apilo VTT Ventures Oy, vd Antti Sinisalo VTT International Oy, vd Petri Kalliokoski VTT Memsfab Oy, vd Hannu Kattelus De exempel som beskrivs här representerar bara en liten del av VTT:s verksamhet. Likafullt ger de en bild av hur mångsidigt VTT påverkar teknikens och affärsverksamhetens utveckling i Finland. 5

6 ICT, electronik Trots allmänna ekonomiska svårigheter bedömdes världens elektronikmarknader stiga över miljarder dollar, i synnerhet förutsågs marknaderna för smarttelefoner, tablettdatorer och LED-tvapparater växa Försäljningen av smarttelefoner antogs ha vuxit med ända upp till 45 % under året, men den totala försäljningen av mobiltelefoner med endast 1,4 %, dvs. till 1,7 miljarder exemplar Det rikstäckande mobila bredbandet används i hemmet bland 37 procent av de finländska Internetanvändarna, ökningen från föregående år var 11 procentenheter PC-marknaden förutsågs för första gången på 10 år sjunka, med 1,2 %, dvs. till under 349 miljoner stycken. Laserprojiceringsteknik för smarttelefoner Bildskärmarna på mobiltelefoner på marknaden kan numera visa högklassiga bilder, men utan hjälpmedel begränsas bildens storlek och visningsupplevelsen av telefonens storlek. EpiCrystals Oy, VTT och Aalto-universitetet arbetar med utveckling av en ännu bättre laserljuskälla för projektorer som kan integreras i mobiltelefoner, som till exempel skulle möjliggöra projicering av foton eller film exakt och effektivt på valfria ytor. Små laserprojektorer, i storleksordningen 1 2 kubikcentimeter, kan integreras i många olika typer av elektroniska apparater, såsom digital- eller videokameror, handdatorer och mobiltelefoner. Med integrerade miniprojektorer skulle man i praktiken kunna projicera bilder på väggen, stora som A3-pappersark. 6

7 I mobiltelefoner integrerade laserljuskälla kan till exempel möjliggöra projicering av foton eller film exakt och effektivt på valfria ytor. Utmaningen är att utveckla en liten, energieffektiv och ljusstark trefärgad (RGB) ljuskälla för projektorer, vars tillverkningskostnader kan hållas nere. Lösningar på utmaningarna har man sökt i ett projekt som förenar finländskt kunnande, med deltagande av EpiCrystals Oy, VTT och Aalto-universitetet. I projektet har man förenat mångteknologiskt kunnande inom exakt inriktning av laserchips och tillverkningsmaterial, ända fram till konstruktion av produktionslinjer. I projektet har man gått från idékläckning och konstruktion till byggande av prototyper, och de första resultaten har varit mycket lovande. Mobiltelefoner utrustade med laserljuskällor kan finnas inom den vanliga konsumentens räckhåll redan inom några år. Med sin produkt siktar EpiCrystals Oy direkt mot världsmarknaden, och företagets målsättning är att vara en marknadsledande tillverkare av laserljuskällor år För närvarande finns det på marknaden separata projektorer som kan anslutas till elektroniska apparater, men deras pris och kvalitet är inte tillräckligt konkurrenskraftiga. Globalt säljs det snart årligen cirka två miljarder mobiltelefoner, vilket innebär att om det i ett par procent av dessa finns en integrerad projektor, finns det potential för tiotals miljoner exemplar för tillämpningen. Timo Aalto, ledande forskare, tfn Datateknik överallt en del av vardagen Nästa genombrott för ICT innebär en stor förändring för ekonomin och vårt liv. Datateknik överallt och sakernas Internet befinner sig i kraftig tillväxt. Effekterna blir märkbara i boendet, trafiken, hälsovården, detaljhandeln samt inom säkerhets- och energibranscherna. VTT har utvecklat tillämpningar för vardagen i OPENSprogrammet. Datateknik överallt (ubi, ubiquitous computing) och sakernas Internet (IoT, Internet of Things) medför ett genombrott inom teknik och affärsverksamhet. Datateknik och elektronik sammanflätas i vår vardag, inom industrin, servicesektorn, trafiken, logistiken, hälsovården, boendet, utbildningen och på fritiden, i det närmaste omärkligt. För konsumenterna märks förändringarna redan, till exempel inom energisektorn: fjärravlästa mätare blir snabbt allt vanligare och de möjliggör bl.a. en ny prissättning, med vilken man till exempel kan sikta på minskning av koldioxidutsläppen. Fjärrstyrningen av maskiner och utrustning ökar märkbart och sprids till ännu mindre apparater. Intelligenta byggnader som använder sig av fastighetsautomation styr sina funktioner själv i ökande omfattning, och applikationerna för fjärrhälsovård blir fler i takt med att befolkningen blir äldre. VTT har utvecklat datatekniktillämpningar och grundteknologi i OPENS-programmet (Open Smart Spaces). I programmet har man bl.a. förverkligat en kompatibilitetsplattform för utrustningar, Smart M3, med vars hjälp hemmets eller kontorets olika apparater och föremål kan samtala med varandra, förstå varandra och dela information mellan sig. Denna kompatibilitetsplattform för olika tillverkares olika utrustningar baseras på s.k. semantisk teknologi, i vilken man definierar ett gemensamt språk för utrustningar och applikationer. Kompatibla utrustningar främjar energibesparing, trivsel och säkerhet hemma och på arbetet. Lösningen utvecklades gemensamt av VTT, industriella partner och universitet i nationella och europeiska projekt. Ett sätt att göra utrustningar och tjänster intelligenta ur användarens synpunkt är att göra dem situationsmedvetna. Till exempel har situations- och platsmedvetna lösningar redan tagits i bruk i apparater för mobil kommunikation. Här har VTT infört en ny dimension genom de utvecklade lösningarna, med vilka även användarens aktivitet kan identifieras t.ex om användaren sitter, går eller springer samt resesättet, om användaren förflyttar sig med tåg, buss, bil eller cykel. Därigenom kan användaren erbjudas de lämpligaste tjänsterna i varje situation. Ett exempel på interaktionsteknik mellan apparat och människa är utvidgad och blandad verklighet (mixed and augmented reality), och inom detta område har VTT åstadkommit goda resultat, även globalt sett. Sådana tillämp- 7

8 ningar är bl.a. gestgränssnitt och 3D-kameror, från spel till nyttobruk. Som gränssnittsmetod gör utvidgad och blandad verklighet en inbrytning på marknaden och kommer till konsumenternas kännedom, t.ex. i mobiltelefoner. Affärsverksamheten kopplad till IoT-teknik och IoTtillämpningar kommer att nästa år vara värd 300 miljarder euro och växer med 30 % om året. VTT har beslutat sig för att hjälpa finländska företag att få sin andel av tillväxten. Forskningen fortsätter starkt och inriktas särskilt på sakernas Internet. Tillsammans med sin japanska samarbetspartner, Tokyo universitet, utvecklar VTT bl.a. uid(universal Identification)-teknik, som möjliggör individuell identifiering och observation av produkter, komponenter och livsmedel. Tack vare tekniken kan man i den digitala världen koppla information om ursprung, tillverkning och historia under livscykeln för föremål, även vardagliga sådana. Till exempel kan man till en bräda koppla information om från vilket träd den härrör, var den är sågad, hur många gånger den är målad och med vilken färg. Heikki Ailisto, forskningsprofessor, tfn Effektivare samandvändning Den nuvarande användningsgraden för radiofrekvenserna kan förbättras med hjälp av kognitiva radiotekniker. Nya metoder möjliggör en ännu effektivare samanvändning av frekvenserna mellan olika system. I avhandlingsforskning som har utförts vid VTT har man skapat ett angreppssätt för utredning av frekvensernas tillgänglighet och förbättring av användningsgraden. I synnerhet kan resultaten utnyttjas vid utveckling av framtida system för mobil kommunikation. Ökningen av de trådlösa dataöverföringsutrustningarnas antal och dataöverföringshastigheterna leder till ännu större frekvensbehov, och att uppfylla dessa är svårt på grund av den begränsade tillgången på frekvenser. I synnerhet de mobila kommunikationssystemens frekvensbehov förväntas öka betydligt. Kognitiva radiotekniker effektiviserar samanvändning av frekvenserna mellan olika system genom utnyttjande av tillfälligt fria frekvenser utan att störa frekvensens egentliga användning. Kognitiva radiotekniker möjliggör således en effektivare användning av frekvensresurserna genom att man tar i bruk frekvenser vars användning med moderna metoder är låg. I det hos VTT utförda avhandlingsarbetet har man undersökt metoder med vilka man kan klarlägga och utnyttja information om situationen för frekvensernas nuvarande användning och deras tillgänglighet för ny användning. Forskningen presenterar ny kunskap om platsens inverkan på frekvensernas uppmätta användningsgrad, att användningsgraden varierar betydligt på olika mätplatser. I arbetet har man undersökt olika metoder för att klarlägga situationen för frekvensernas användning, såsom kontrollkanaler, databaser och sensoreringstekniker för frekvenserna. Som resultat presenteras en allmän referensram för klarläggande av situationen för frekvensernas användning, i vilken metoden väljs specifikt efter frekvenssektorn, beroende av kraven som orsakas av användningssättet och frekvenstilldelningen för det aktuella frekvensområdet. Det i avhandlingen utvecklade allmänna angreppssättet för klarläggande av frekvensernas tillgänglighet kan tillämpas för flera olika frekvensområden och för trådlösa system. Arbetets resultat och principer kan i synnerhet utnyttjas vid utveckling av framtida mobila kommunikationssystem, genom att i dem införa kognitiva radiotekniker som svar på växande dataöverföringsbehov. VTT har dessutom utvecklat en provningsmiljö för kognitiv radio och kognitivt nät, som möjliggör provning av kognitiva tekniker för beslutsfattande. I provningsmiljön har byggts funktioner för datainsamling, beslutsfattande och implementering av besluten, som kan modifieras för olika ändamål. I provningsmiljön kan man implementera olika kognitiva tekniker för beslutsfattande och nyttorna av dessa kan mätas och bedömas. VTT deltar aktivt i främjande av samanvändning av frekvenser i den internationella frekvenstilldelningen. Tillsammans med industrin och Kommunikationsverket har VTT lämnat flera gemensamma bidrag till Internationella telekommunikationsförbundet ITU:s frekvensarbete. För närvarande fungerar VTT som ordförande i arbetsgruppen för kognitiv radio inom ITU-R WP5A-gruppen. Specialforskare Marja Matinmikko, tfn Tryckt elektronik i massprodukter Idén med tryckt elektronik, intelligens som har producerats med tryckmaskin, är att framställa stora mängder elektronik som ökar produktens funktionalitet och som behövs i produkten, med enorm hastighet och så låga kostnader att det kan användas för massprodukter. 8

9 Som en del av PrintoCent-programmet tog man i drift världens första tryckmaskin (i pilotskala) för tryckt elektronik i VTT:s lokaler i Uleåborg. Som en del av PrintoCent-programmet tog man i drift världens första tryckmaskin (i pilotskala) för tryckt elektronik i VTT:s lokaler i Uleåborg. Med den nya trycklinjen enligt principen från rulle till rulle i storlek för en verkstadshall är det möjligt att tillverka massprodukter med tryckt elektronik, avsedda för kommersiell produktion, snabbt och effektivt. I PrintoCent utnyttjar VTT varierande trycktekniker, till exempel flexo- och djuptryck, dubbelsidigt djuptryck, silktryck och varmpressning. Tekniken möjliggörs också av ljusemitterande ytor och solceller som har framställts genom tryckning samt införande av mikrofluidik och hologram i tryckprodukter. Hemmadiagnostik, decentraliserad energiproduktion, elektronikprodukter, intelligenta förpackningar och miljöer är exempel på tillämpningsobjekt för tryckt elektronik och intelligens. Idén med kompositionen från rulle till rulle är att förena flexibla funktioner med unik formfaktor som har realiserats genom trycktekniker, med prestandadugliga och industriellt mogna kiselbaserade komponenter samt annan elektronik, till funktionella helheter. Förutom teknisk spetskompetens erbjuder PrintoCent en unik utvecklingsmiljö för företag, oavsett deras storlek. Den i Uleåborg som beställningsarbete byggda tekniska miljön möjliggör industriell pilottillverkning med mycket liten risk. De deltagande företagen behöver inte investera i en egen produktionsmiljö under startfasen av affärsverksamheten. Även om en del av kunderna är stora internationella industriföretag, blir sysselsättningseffekterna i Finland betydande, vid produktions- och konstruktionsuppgifter i produkt- och tjänsteföretag. Målet är också att till Finland få 1 % av den globala marknaden på 250 miljarder euro under de kommande 20 åren, vilket i praktiken skulle medföra arbetsplatser inom den finländska exportindustrin. PrintoCent är en avtalsbaserad sammanslutning, vars grundande medlemmar är VTT, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola och BusinessOulu. Som grund för PrintoCent finns en forskningsverksamhet som inleddes hos VTT i slutet av 1990-talet, och denna har i PrintoCent-sammanslutningen utvidgats till en årsnivå på över 100 personarbetsår. Ett tiotal företag har redan startats inom ramen för PrintoCentsamarbetet som påbörjades år Under åren var totalvolymen av PrintoCent-projekten 15 M, av vilket 2 M finansierades av företagen. Ett företag som utnyttjar VTT:s teknik med tryckt intelligens är spin-off-företaget TactoTek Oy, som utvecklar hållbara och formbara optiska beröringspaneler. De lämpar sig för konsumtionselektronik, såsom i mobiltelefoner och tablettdatorer, samt för industrins behov. Inom kort kommer beröringspaneler att bli vanligare även på andra håll från kaffekokare till leksaker och grävmaskiner. Kundchef Antti Kemppainen, tfn

10 SKOG, ENERGI, kemi, MILJÖ Världsproduktionen av kol ökade med över 6 % under år 2011 medan produktionen av kärnkraftenergi i OECD-länderna år 2011 minskade med 9 % och produktionen av förnybar energi ökade med 8 % Omsättningen för verksamhetsbranschen förnybar energi var i Finland 905 miljoner euro år 2011 och av slutanvändningen av energi var andelen förnybara energikällor 33 % av detta var 80 % träenergi Värdet för kemikalieproduktionen i världen har klättrat till miljarder dollar och värdet för marknaderna för grön energi till cirka 100 miljarder dollar Den kemiska industrin har ökat till exportetta i Finland med närmare 25 procents andel. Bioolja för uppvärmning på ett kostnadseffektivt sätt Tillsammans med Fortum, Metso och UPM har VTT utvecklat en metod med vilken man kan producera eloch värmeenergi samt bioolja parallellt i samma kraftverk, kostnadseffektivt och hållbart. Ett till en fluidbäddpanna anslutet produktionssystem för bioolja tas i drift i Fortums värmekraftverk i Joensuu om cirka ett år. Bioolja har skisserats bli en av ersättarna för fossila bränslen i framtiden. En storskalig och kommersiell användning av bioolja vid värmeproduktion förutsätter dock att oljan kan produceras kostnadseffektivt. Med hjälp av metoden som baseras på VTT:s patent kan produktionskostnaderna för 10

11 Formskumningstekniken flyttas till VTT:s forskningsmiljö SUORA i Jyväskylä. bioolja sänkas betydligt genom att kombinera pyrolys- och fluidbäddteknik. Således kan en betydande ökning av produktionsvolymerna av bioolja förväntas under de kommande årtiondena. Vid snabb pyrolys uppvärms biomassan, till exempel flis av hyggesrester, under syrefria förhållanden till temperaturen cirka 500 C, varvid den bildar kondenserande gaser. När gaserna avkyls förtätas de till vätska eller bioolja. Genom att kombinera den snabba pyrolysprocessen med kraftverkets traditionella fluidbäddpanna uppnår man flera fördelar. En på detta sätt framställd bioolja är ur kostnadssynpunkt fördelaktigare än om den framställs i en separat pyrolysanläggning. En biooljeanläggning som är ansluten till ett kraftverk är mycket energieffektiv, eftersom energin i biprodukterna som uppkommer i pyrolysprocessen kan tas tillvara i fluidbäddpannan. Förbättringen är betydande, då biprodukterna kan innehålla upp till 40 % av den ursprungliga energimängden i biomassan. På motsvarande sätt kan kraftverkets och pyrolysprocessens värmeflöden och värmelaster utnyttjas mycket effektivt i anläggningshelheten. Även investeringsoch driftkostnaderna är lägre än för separatproduktion. Användning av bioolja har betydande positiva miljöeffekter. Koldioxidutsläppen kan minskas med procent när de i värmeproduktionen använda fossila bränslena ersätts med bioolja. Även svavelutsläppen minskar betydligt. Målsättningen för utvecklingsarbetets nästa fas är att förädla biooljan till förädlings-produkter med högre värde. Ett till en fluidbäddpanna anslutet produktionssystem för bioolja tas i kommersiell drift om cirka ett år i Fortums värmekraftverk i Joensuu. Anläggningen producerar årligen ton bioolja, vilket räcker för att täcka värmeenergibehoven i medelstora bostäder. VTT deltar också i det europeiska standardiseringsarbetet, så att kommersialiseringen av innovationen kan främjas. I Europa och Nordamerika finns för närvarande cirka 200 kraftverk till vilka man kan ansluta biooljeproduktion. Detta skulle innebära att över arbetsplatser skapas, bland annat inom skogs- och logistiksektorerna. Utvecklingsprojektets avancemang ända fram till industriell realisering är ett bra exempel på lyckat samarbete mellan offentlig och privat sektor. Projektet har varit en del av Tekes BioRefine-program. VTT fick ett innovationspris för utvecklingen av metoden. Priset delades ut i december förra året av intressegruppen EARTO för organisationer som bedriver teknisk forskning. Jani Lehto, kundchef, tfn Förpackningar ges nya egenskaper genom formskumning Genom formskumning kan man betydligt utvidga sortimentet av naturfiberbaserade, återvinningsbara och ännu lättare produkter, och uppnå betydande besparingar i tillverkningskostnaderna för produkten. Vid VTT byggs världens första formskumningsmiljö i industriell skala som stöd för företagens produktutveckling. Genom formskumningstekniken får man möjlighet att förbättra de nuvarande förpacknings-, pappers- och kartongprodukternas egenskaper och tillverka olika, mycket porösa, lätta och jämna produkter, såsom hygienprodukter, isoleringar och filter. Tekniken kan möjliggöra tillverkning av såväl tryckt intelligens och elektronik som nano- och mikrocellulosatillämpningar. Grunden för utvecklingen av tekniken har skapats i Skogsklustrets EffTech- och EffNet-program. Vid formskumningstekniken används betydligt mindre mängder vatten än vid den traditionella pappers- och kartongtillverkningen. Fibermassan innehåller mycket stora mängder luft, vilket ger bättre möjligheter än för närvarande att påverka slutproduktens egenskaper. Tekniken minskar 11

12 Det förgasningsraftverket byggd av Lahti Energia Oy använder som bränsle brännbart energiavfall som har samlats in från industri och hushållen. också energianvändningen och sparar råvaror. Som bäst kan man i fiberprodukter uppnå ända upp till tiotals procents besparingar i användningen av fiberråvaror. I KOTVA-projektet flyttas formskumningstekniken till VTT:s forskningsmiljö SUORA i Jyväskylä. SUORA är VTT:s forskningsmiljö i pilotskala för fiberprocesser, utvecklad i intimt samarbete med företagen i Skogsklustret. Den är till storleken mindre och till funktionen mer förändringsbar än pilotanläggningarna som används inom industrin, vilket möjliggör snabb och kostnadseffektiv utveckling av lösningar som ofta fortfarande befinner sig på idéstadiet. Det tvååriga KOTVA-projektet för två miljoner euro är ett stöd för det nationella skogsklustrets forskningsstrategi. Skogsklustrets målsättning är att fördubbla omsättningen inom den finländska skogssektorn fram till år 2030, så att hälften av omsättningen kommer från fiberbaserade produkter, som ännu inte tillverkas. VTT har huvudansvaret för utvecklingen av skumtekniken. I projektet deltar UPM, Stora-Enso, Metsä Board, Metso, Kemira, Omya, Wetend technologies och Vision systems samt städerna Jyväskylä, Äänekoski och Jämsä samt Jyväskylä universitet. Janne Poranen, teknologichef, tfn Ekokraft ur återvunna bränslen Världens första kraftverk som använder enbart återvunnet bränsle invigdes i Finland våren Lahti Energia och Metso Oy förverkligade ett kraftverk av ny typ, som baseras på förgasnings- och gasreningsteknik utvecklad av VTT, med vars hjälp det brinnande bränslet ger både elektricitet och värme med en högre verkningsgrad än med traditionell teknik. Lahti Energia har redan använt och utvecklat förgasning av energiavfall under närmare 20 år. Den första förgasningsanläggningen togs i bruk 1998 och den producerade gasen har eldats i en stenkolspanna, blandad med stenkol. Det nya av Lahti Energia Oy byggda förgasningskraftverket använder som bränsle brännbart energiavfall som har samlats in från industrier och hushållen i södra Finland, och som förädlas till återvunnet bränsle i bränsleleverantörernas anläggningar. I kraftverket utnyttjas förgasnings- och gasreningsteknik som har utvecklats av VTT. Med hjälp av ny verksamhetsmodell och ny teknik blir utsläppen från återvunna bränslen sådana att gasens renhet ger möjlighet till förbränning vid högre temperatur, med en högre verkningsgrad. De tekniska nyheterna i kraftverket Kymijärvi II är kopplade till reningen av återvunnet bränsle. Återvunnet bränsle som innehåller plast, papp, papper, trä och annat brännbart avfall innehåller också föreningar som är skadliga både för miljön och kraftverkets tekniska konstruktioner. I det nya kraftverket påbörjas separeringen av de skadliga föreningarna genom att fast material förgasas. De förgasade skadliga föreningarna intar fast form på nytt när gasen kyls 900 grader till cirka 400 grader. Man filtrerar bort de skadliga ämnena som har förvandlats till aska och återstoden är en ren biogas, jämförbar med naturgas.biogasen leds till en konventionell gaspanna, där den kan förbrännas vid hög temperatur och användas för effektiv produktion av elektricitet och fjärrvärme. Finsk Energiindustri rf:s forum Hållbar utveckling har valt förgasningskraftverket Kymijärvi II till årets klimatgärning. Kraftverket minskar de kalkylerade koldioxidutsläppen med uppskattningsvis ton om året, när man jämför produktion av samma elmängd med stenkol. Dessutom gör idrifttagningen av det nya kraftverket att driften av Lahti Energias gamla stenkolskraftverk minskas och de därifrån uppstående koldioxidutsläppen med ton om året. Matti Nieminen, kundchef, tfn

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT skapar affärsverksamhet av teknologi VTT-översikt 2010 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-översikt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innehåll 2 Verksamhetsidé och VTT:s värden 3 Generaldirektörens översikt

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

Energi- och klimatfärdplan 2050. Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014

Energi- och klimatfärdplan 2050. Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014 Energi- och klimatfärdplan 2050 Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014 Arbets- och näringsministeriets publikationer Energi och klimat 40/2014 Energi- och klimatfärdplan

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer